Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 14, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « IIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII f « sssssssssssssssIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
M fl
mskwfco .
.- IC !
unuww FWHM
euch-i « «
iNMx
" I MCOXOMXMOVXV »O. I »di«:·:ox—!s;-xs:«:s;srsto I Z· ds— « - -
Nr. III. « »"-, Hum, Reut» Jcsoxg oeu H. April l « .). n 24. Blutg.
»—-, sp-- —, » —.. , , , , - » « ,»- » . H .-- . . , - sp . — -.——. —. - »..-.---«....-——-.
Caraputingeuågunn
Aus-ferne tmuget fkenmd nenne-n
Raum-eine ind i Ungarn-.
Nyt Liv i Lamme i Vesi, fast-läg
i Franken af Mki3.
Dkt er snskhg stumm-ne i norm
tkknr, der k dm fnnndnc llnc inn
lcsgt Beslag nnd Interessan sinnt
Verstntcmcsrnc im kncisksk on »Hu-mirs
tnsk Zidse stcnnnur dg txt Tkslsts mod
siger lwcknndny jun nur nmn ddg
et imnlot Jndtrnt af, nt Nutsserns
ttwngck stg jreni nch en Magr
fom chnden itke er i Stand til at
odsma cllcsr standij
Dgsaa pna den wim- Arm-from
et der Ined disk bisgyndendr Romar
kommen ynt Lin i Operatxosnsknc.
J WorvkeiTiflriktct i Fr«111trxg, sur
an Leiman Metz, bar annsfs
masndcne gjokt deternnnekede An
grev paa den inakaldte tnske Kilo,
fom længerc Tid tilbage dkevcs md
i de Allicrcdes Linn-, for at san de
sinkt-wes Stagline rette-L Nonen
Fremgang fynes Franikmasndenc at
have gieri, men ivm Tab cr der
lidt poa bcgge Isidor-.
Freitag i fidfte Ugc udspkedteiz ct’
Mit fka Esshilkgtosh D. C» um«
at Tyfcland var fætdigt til sinds-»
underhawdling, men det oixdc itsef
bede om Fad. stlge Rygtet mldej
Tyskland gaa ind paa zked bl. aJ
paa Betingelse af, at Statius quo i!
Europa ftt Krisen ««;s.-tmmsettades.1
Det vilde kfmme Belgien, men in-«
gen RMMW betula Rog
tets Sandhsd benægtodes masfke «
Dag. — M meddelck saa i Kunde-d
Ildingerne for hoer Dag.
crusde —-- Rusierney der
hat indtagct de for-reinste Hojdcr
i VefkidiVjergkædem drager nisd ad
Skkaaningen pag den ungarike Zi
dr. Lomgeke vestpam fort-i Ida-»
batest-, hat Bin-merkte tjlfyneladen-»
de stunde Skrupel-ne lwilket menes
at ftpldes tysk Forftcrrlning. ---.
Finstva Kaum forth-trei- mellend
Mofclle og Mensc- Flodekne i zkans
krig. Endo-u intct ais-terms Re
sultat, og der inne-j- at oaske langt.
til Enden pack Fluge-L Tabene er
ovewckldende. « Dsen tnrkiife Eul
tcm Mahmed etclasrct sig ovckbiwist
onl, at de Allickede ikkk san tmsngc
isenuem Vordem-Kerne Zeltmakskal
von der Geiz holder Vogt imod
Landitwasion med en Hast as 1,
250.000 Ivcds Mkksnd « Dis-! tnfkv
Wer Prins Ein-l Friedrich inter
netes her i U. S. A.
erdag. Franan meldet- um
Bindi-m i den friwxslkxus nun-is nick
; Mcufe og Mniellks Flotwrw
thiskisrms poasmak ogiaa Euren-fi
Tabkt IWI bkgqe Sidcr » inwen
ge. » Situationen i Harima-me
figeö at have udoiklet jin til on
Stilling. De russifkcs Mksldmzicr
apholder sig vasfentlig ved vcsims
MidsBjcmmcn book de hat »vere
ret med sttrst Mid. — J Lob-pran
» Dalen Ist for Vesiidkasden bar Ost
tigekne oa Toskisrms smnspet forwivs
let for at msdiz de scfkeberusede
ruOIiske Tkwpcr fka Przomysh
Atrigerne paaftaar. nt de her hat
drevet Rusfeme tilbcmv oa tilftiet
dem enokme Tab· »Was Suceeis
M den tin-e Slaqinakk, book 1000
usoatede et taget til Nemng siaer
Mitigermh ,,er schritt-iddi
Lstdaq. —- Tyikome er sinnst
tillmae paa fleke Punktek i Mut
klg- Les Ewige-D et nimmt »mus
qifk Punkt paa Veien til bete-:- Maul
Msfss pg Indtagelien as Lølwms
, sur-dam- i,dc Wu- nisikiksup
music Meldinger fm Krigsstmss
schrien i Best. — Petkoqrad paa
siqar. at Rufe-M i Karpaterne er
i Vesidsdelfe as bele den innen-in
sOe as Bis-ge sieh Undtagelfe as
» dii —- W eitle at
W Wie og Mwie og Most-lich
khsk set spames et beliqgeudr. on
- III W Mag bot M i fie
YUY M IW su
ut then M It W
Tab jlørrc end Tusker-kös. — Cis c
Ascanchaw meldeis im zkocucu
Vaade I Frankrig og : siurpatcrnc.
- - Fokudcn Leg Euargcs, paaimar
zransktnwudene, var de crobrct ca
HW Jud Grund "1 Ajllysskoocm og
de hat tilbogcerobret Lobegrave fka
Tusker-ne Nord for Beauicjour.
Sindag —- Svære Lampe
panguar haade i Kakpaterne og i
WoksvreTistriktet i Fkankrig, men
udcn afgjort Resultat —- Aus-ser
nis er i Befiddelsc af den vigtjgste
Niemkade fra Duklo Pas til Uzot
Pass og lmr begyndt at angribe Ist
Ema-, fqu hol-der Heidemc fra;
fidfmwvnte Post- sitpaa til Bcskid»
Pas. Pan denne Etrækning hat du«
smaet fmrte Flog fidcn i Februar!
tin-Ums chffcsrne, der fendtes Hin-i-l
qcsrne til Undsastnmg i der-es for
tviolede Kamp for at befri PM
nmfle, og Rasse-neu hvis Opgavc det
oat at holde dem tilbage til demu
Fasftningz Feld. Nu er der givet
Tyikerne en anden Nyka denne
nenilig, at fis-hindre Rasse-me i at
rette den-S Linie, lwilket er en Asd
wndiabed, for de can qsre Frem
gaktg i Ungarn. Det Wes, at Tyskets
ne der i det mindste hat standset
Ruck-ferne Ruöfetne indrømmer. at
de ikke hat været i Stand til at ind
taqc Hsjdepunktct 992, sum liaqek
mellent szok og Veskid Passe-tex
J WomkeDistriktet i Frankrig fu«
nes Scfren nærmeft at være paa
fraan Sbe —- Kamven pac- de IV
kiae Stagmarker ber der We ftort
tim, der inne-Z nasrmeft at være Stil
stand.
M a u d a g. —- Franstmasndeneö
Anstrenqklfe for at naa fremad «:
Qkocsvke-Diftrikte: msdcr ver-this
Modftand og Oeftmc Elkodmmkcb vaa
ice-re Punkte-r Mc bfot vaa disfc
Egne men nokdoaa i Rast-beben as
Albert, langs Amte-Rode» Brod
der. Komm-n der hidrsrte km et For
ng fka Mk Eide paa at tage franfkc
steqmve ved Halm-l oa Thiesvals
Skovm stlqe fraan officiel Med
decelse blev Amte-bei floaet tilbas
ac. —- Beklin meldkr om Jndtaaeb
se as tkc Landslmcr vaa Ysekkanas
ten na Franfkmwndenes sorspflcdc
Anat-Ob i Argo-met Franskmwndes
ne paaftanr. at de i dennc Gan bar
tazcet stmmve fm Tusker-ne- Do
indrsmmor Tobet as noalc Labe
akave. fom de tidligm bat-de Wust
km Tnsserne i MonmmreSkochn
--- Kun lidt i Tag fm Minwa i
Karvaterne —- Den tyske Hin-tue
Krodfer Kronpkinss Wicht-Im km
fulat Prins Eitels Eschnvel ou er
flupvet ind til Newport New-i-, efis
tvmt den, sum den vaafmar. bat-J
sendt M Fort-fest til Bunds fide-it
fidsi i August J
Ilrödag. Lei- Unsinn-h
sont Rmnflnmsndcnc jndtog den 9.
April, er alter under tnfl Std.
nScneral Jofre Eurer uasldkge stracks
t.-r inmd den tolle Flllo Nr at sak»
cerls den nd af de Alljmsdes Side,
san de kan faa den-s Linie i Fron.
ten of den stasrlc tolle sit-sinnig
Mm rette-t. s-— Stein Nusfekne lmt
besat betydelige Stillingcr i den
Veftte Vol as Kamme-Ins bar de
illc endnn sornmact at indtaqe det
fsr ncwntc Haidevnnkt 992 Jkkc
desto mindre llges, at de gaar frem
Had nedad den vestte Vieralkkaaninq
am et vol vaa ij ind i Ungarn
Is— Den britisscs Damm-r Witwen-en
lot 6000 Tons Fort-i, der i 10 Aar
lmvde leilt-i mellem Liverpool oq
Galveftom on nnlig var bleven re
kvlrerck af den britiske Neqeklna,
»st· bmat ind til Quotnstown vaa
klasbetap oq lot pcm Grund med
st start dul l Siden, tilspiet den as
««n Mk Tot-reden 120 Manto sm
EIN-sinnst et- landlot i Falmoittb.
Til Morgen i Dag. —--· J
RtmsnwDistriktet i ist-unsrig, lwor
der den Miste Uge hat vckkel frem
net las voll-komd er del nu forlwldsi
ni- ftillc. —-- J Karpnternr. lastlin
l Wir of Uzok Pas, lot-Hast
tes Men med nimm-e Wod,
lsm W den Mi- n
P Its W M
at Heide-km- i Nasrheden of Land-J
byecnc Btckovitz, Veneff og Ins-sof
omzn er ewer af Ruf-ferne eftcsr
uoldfotn Finme og de har tagt-: til
Junge 53 sticerer, 2,70() Mont
gc og ydcrlnjere taget cen Kanon
og 20 Maskingevasrcr. « Wien er
klasker, at Nucsscsrncs Angrob i chr
tnsden as Uzok Pair» der anscs for
at vasre as fksrjt strategisk Betyd
mng for Abgang til de ungarfkc
Eli-tm, blev tilbageslaaet cned ftoro
Zah. s— Videre meldes om, at Inan
gc Loskerc er kommen iqennent Vu
dmwst ma Vej ti: at hjælpe Ditti
qcknc, og at Forfvaret i Kummer
ne verfentlig er bctkoet Costa-me
Hur-tu i U. S. A.
J Here Tage gis der Rygtc ons,
at Mexico-I Ex-Diktator Viktoria-In
Quer-ca Inn-de ventcg til United Sta-;
tes om fort Tid, og at han vilde til!
Mexico for at bmynde en Im Revo
lution. Eaa i Gaar Mai-ges meldtes
det fra New York, at Quer-tu var
ankommen dertil, og at ban ved at
give fiu edsasstcde Forsiktina, at hon
ikke vildc reife til Mexico, og at hcm
var kommen Ver blot i Forrctninass
anliaaendc og for Fern-Mich fik
ban Lov at gaa i Land. Rinteligs
vis reist-r ban tilbage til Spanien
on Gang i Maj.
Pkæsideut Willen og l
thvudsspsrgomaatei.
Washington, L. C» 12. Aprile
»Es-g tror litt-. at Partiprogrmmncr.l
der er at den jwrsus Vetydnmg for
Fluten-I lsllek Landxts polltlfls «
skych tll Eldt cller undcktmllrsz
: tasngcrc Ttd a! et nokt Zwrgsxss
maul, Cum man otl Ante til wlmsl
Ellsrgsinmah men sont i stt umkran
Vasjcn staat »den sur Polcttk WITH-;
tust-, et ZwrgsnmaL sont Ul. smIs
Jkntnk er lst moran Zwrgsnmal.«
Locnftaacnde llddrag at et Bren
som Prtrjcdent thsun jlreo til llux
letnasz B. -lmttn.Jn. da ynn tun
nlnvernpr i New Zersan litt-u gka j
oet trcnc ljcr : Waar, socanlcdtgetx
ocd llsdisnrigsnumjter Vryanizi feuc- »
ne Ekllnsrmg onl, at Prol)tvttton«
lw opftillrs jont on national Ntkr s
Mag. Ort-not var jlkcvet as Prassi l
akute-h tdct nun vlco bebt otn at
ttlkendcgjvc sit Standpunkt overfor
Zwkgsnmalct um Moral thton«.
Alle sum lmr kalt Incd Prasfmcntcn
tun drisc Zeug i de sidste Tage er
Umfass-unisku t, at nun illc var stif
tut Standpunkt (
illa-nd, ist-n staat crlrfcoesntcnl
umk, trot, at under ängen Ontstasns
dtgyed otl Von tiljtcnnue cn Beut-:
gelir. sont hat til Oenslgt at vlande
Forvudsspøkgdmaalet tnd mellcm
Bogens politifle vakgsmaal De
sägt-r, at en anden Strming 1 even
;m-vnte Vrev vlfer bette. Hatt stren;
nemliq: «Jeg tror fuldt og fast;
paa lokalt Oelvitym og leg mener.
at enhver Kommune, sont hat et
I
)
s
s
I
saadant Selvstyre, bsc have Ketten
til has-de at regulere Konccssioncrj
og til at Wie at udftede Dankes-J
ftoner. Vedlommende Sptkqsmaalj
er of forial oq morallk Natur vgl
luder sfig ikle forene med et politifk
Partls Program. Hvok lotn helft
dette Spsrgsmaal er opftillet paa
et Partiprogrmm bar det fortrasqnt
»alle andre Sypsrgsmaal lwor vig
ltiqe de etc-d bar vætcm og stiller dem
i Mart-»dem saaledes at Partiet
er blevet mqgteölssl til at gonncmi
svre noqen konlttuttiv Politik i lan
ae Tiber."
Dest Umstand-, at di- cncftc Kabi
:u-t-:s«nsdlemnu-r, com tror at Probi
lsition bsr apftillcs fom en national
Maskhssoa i on nasr Frcnitid, er
Braun oa Daniel-T Daniels nd
nasvntes til Floademinifter maer
ans perfonliac Attbofalina. Pisa-si
denton bar intet at Itdfætte Pan dis
kc Minifttes perfonliae Anstuellen
men han felv meinst-, Probibition
or en Sag, fom M tilkommer lwer
pnkelt Stuf at umste.
-W» xk«v - wwkh -—.«
Nur Ein-d «1 thlcbm Pinamo
U. Aan J tsbaar Var c: Zukdskrcd i
Eulobraskænngen attrr spart-T Ka
nalen Zinsen er dog :kt«c størrcy
end at Trafjtkcn i Man-lieu antages
läg kan vljoc genaatmct i Tag.
I
FOU. Wunser Quild div. Vostom
M.1-:—f.. si. Aper Forbenoasreude
Gut-ernst i Massachu7etts, Eurtis
Mund, er i Morges dsd aj Lunge
besmsndklsc ofter at have vasret fyg
siden Frei-as Curtis var i sin Tid
amerikanfk Gesaudt i Russland
Stor Prætscie. Frcd Hanson, sum
drin-or Ulvejasz fandt forlvden Dag»
t Butter-te ved White Räder-, ZU
Dak» et Ulvehi. hvor der var S»
Unger. Han drasbte baadc Unger-;
m- og Moder-en, og da det ocirl
graa Ulvo, fik kmn i Zkudspenqe
850 pr. Vor eller i det hele 8500sp
Kvindestenuneretten. —- Hartford
Conn» s. April. chkæsentanthufet
hat med 121 Ztemmer mod 106
sorkasstet et LEndringSforflag til
Ztatskonstitutionen om at give Kvins
der Stein-must Kaum-en for Stem
nusnst for Kvindcr er dermed tabt i
den ntwasrende Assembln.
.
Landsmsscr i Iowa. As de 108
Lansdfalg, fom blev tinglasst i Ida
Conntn i Maus Maaned, omfattede
56 7,807 Arres, der blev betalt
med 81,249,000. Femten a! disse
udgiorde nenntecnhitlig 8200 Arten,
Ia ti andre 8100 Akten. En Farm
ihm 200 Akte-s nasr Vattke Creksk
blev folgt for Monml
· l
En dnr chlmqelfu Tksgsllkret i UIJ
Bank i Wohnt-m M» uddetalte enZ
Tax til m M and U en ffvindc KL- !
195 poa en Ein-ek, oq de to tou«
reach-ne m mrfvandt Zone-re opsj
dazu-di- Lmn, at Ehren-n lød vaa bunsk
8195. Man fandt Port-et, oa Van
fcn Hik IFle tilbagxn men dct var
s
ikke maliat at san de andre Kluft Z
. !
»F l« var hk Los Angeloski, COLI
m. April. En bot-been do Bruder afj
Leitnam Illsnsd L. Edi-, fom forth
den funkne Undermndsbaad »Im
i«, only-en at lmn for en Tid fide-n«
havde modtaget et Bkev fra fin Bro
dor, ifvoki dunk- crklwrodc, at »F— ;
t« var lass og oqsaa W Juden Maa- i
4
l
l
do i daarlia Stand.
.
Ellevc Arbcsjdere mitkommen 1 en
Cksplosion Nasen-um-, Jll» s- I
April. Ellems Jst-beiden omkom vcd
m Eksplafion ved Shoal Creek KuH
minen ved Vormund noqle Mi( sra
Greenvillc. i Gaar Morges. Find-.
Okmdrede Arbeier sont havde begi
oet sig ind i Mitten liqe fsr Ekss’
Jlofionm kom ikke til Stabe
- Malt. Ali-tm Medic-m Dotter af
Ole Madsen i Cedar Falls Mter
Navnei at dsmme dansk), omkom
vaa en uhnaaelig Maade fokleden
Dag. can stulde gaa nd qesmem
AM, og under dette faldt Vin
duet, fom var findt op. ned paa
bendes Naka faa lmn hattes. Sn
halv Time offer fandt man heudes
Lin her-wende ned fra Vinduet. Hun
our 18 Aar Sammet
Kampon mod Mund- oq Moos-)
gcsn. Madifom Wis. W. April. Den
Same Kamp. sont hat« vasrcst fort i
Wisconsin sidon i Fior mod Mund
nq Klovfnaem or mdmt ikke farbi,
Wut den bar kostet maxim- Pcnge
Ztatsiddvklnsqe ENan lmr nmuodet
;om. at disk scrttcs til Sidc et Fand
nun 810,000, otu dcsk sknldts hob
ves. Komva mod den-te farlige
Zikadom bar hidtil kostet 84000.
» Stute Staat-Dichten Modus-Ah
Pa» 7. April Ei Elewlmidsskktmn
km- hos Carus-sie Steel Tom-any
paa den frmtste Mus- Möc
stilt ihn-W Ton-J Ztaal til Brng
til Siprapnch
Eiter Forliwende var Lackamans
na Frei-l Canispann inadtaget en Bu
ixilling uaa Inn-W Ton-is Etaal til
omlring ZLZMLUW link-leises ti? den
iranskc fliogcring.
Tasrskckzonsning Eicrnc af Tast
fkcsmaikincr i Omciinisn as Flensmara
N. Dak» bar nylig lioldt et Modi
og dannet en Organisation lwisz
Maal er at beitcnnne Lønningcr for
de WANT-, sont de trænqek til i
Tastfketidem sag i der bell- at nde
hverandre gcnfidig Starke-. Manne
niedre og man moncr. at on faci
dan Organisation vil iaa affkafiat
den uliae Vetalina oq blive til Mann
for baade Arbeidernc on for Eli-beflis
Hinter-ne
I
Zacoonerne i California Sakra
Penta Cal» 6. April Et Forflaa
om Statsreaulerina af Handelen
med beritlende Drikke er faldet men
noni i nærvwrmde Legislatur. idet
det laue-re BUT Kommission for of
icntlig Moral bar besluttet at lade
det liageh effer at have haft det un
der Behandling i flere Uger.
Forslaget toa Sigte paa Ohr-et
telle af en Kommission. fom fkulsde
have fuld Kontrol over Salooners
ne i Stufen.
Af Heniini til Niwekæiiiperne. St.
Luni-:«,«7. April. Moden-I- Ncwekams
Oen mellem Jess Willard og Jack
Joimfon formik i Hanmia Monden
bebandlede Distriktsodvokat Hamen
i Kriminalretien en Sag mod en m
Aan Dräng, som var anklagt-i for
at smka drasbt sin Stedniodcr. Ei
Viid kom ind nin Bis-Tod til Di
striktsadvokatcsii, stumm denne ai
brød Forbøth oq iaxidec
»He-»kleinen km ska nieddvlis Tem,
at Willst-d flU Sohns-on i DR Nim
de«.
Dorne-a Torisiitics Hishi-ringen
.
U. Z bisrøiiitoitc Kvinchr Inn
Juni-»dem C.il., s. April. Baumw
Viicific Ilditilliiiziens koiiidelizie
Nimrd bar iidnwvnt Miis Juno Ad
dams im Cbicimo, Mrs« Zekia Nut
tall im Commmn i Mexico oq
Miss« Katiwrino V. Juni-Z 7ra New
York fom »«Jlinerikn«:·- hemmte-sie
Ränder-C Do vil imsrc Boiirdcnis
Gikfter soc-d Udsiillinacsn i en im,
Miis Addmiiss valiitiss for iiii
Virkioiiibcd for »Juki« Zettlement«,
Miss. Niiiiall for fine akkwologiike
Jst-beider og Mifs Dank-s for sit Re
711rnmkbcsidcs for Fang-er
.
Zwist Firma lukkcin New York.
SI. Aiirii Dei meddcsltoss i Maur, at
Zimofouscmwiord Korporationen
ioin fortsatte Triften as dct gaiiilc
Ztokmaqaiiii ai stimme Navn paa
Gib Aveniie efter Henrn Siegel-S
sinke Fallit for et Aar fide-i, var
indgivet til irivillig Likvidation.
Korporationens Præfident MrMaci
Lachlam erklærer. at Aar-sagen til
Wiss-ankamen om Lisvidation var, at
Farretningea ikke bar betalt siq det
stdste sor.
Firmaet er iftlge Mr. MacLach
lau absolut folvent, idet dets Aktiva
ikiil »du-re over to Millioner Dol—
iars oa Passiva Enapi 600,000
Toll-its
Liverspømnselfe i Z Dakota Dol
fas, S. D. m. April. Det førfte
ksirkeliae Tøvefr er nu kommet. oq
Tom Folge deraf gam- elle Finder
over deres Vredder oa overfvømmer
Marter-ne For-merkte bar vkeret
iImdt til at time deres Kreatur-er til.
Mit-re liaqende Siedet-, oa mmme
Unser er vafket bot-t. Der form-MS
yt noale Kreatur-er er druknet »der
er faldet ncesten to Tommek Nenn
Man Var i chkd med nt reparere
Ore Jernbanebroer over Ponknfloden
niellem Svmcer oa Ano!a, da Ren
nen kom oa fog to of dem. Der ask
Jnjet Toa mellem Winner ou Vene
sseel Torsdoq, fordi Jembanefporet
tftod tmder Band.
Horden ruudt.
Zwr Brand i Umstpr London,
lu. Istan Lin Uuldsom Brand raser
c Tobatslugermisenc i Stanley Dorf
Umwpr Wange Tusinde Tøuder
brasndctd
I
Gen. Pan 1 Rom. Rom, U. Apr.
Den fmnske General Gerald Paul
Bau er ankommet yet-til og blev
»ttwdtagot mod Vegejsiring af en stor
Folkemasngdu Masngden julgtc han«
under Hurraraab til hatt-J Hort-L
.
Zwovoda for Krigisret spann-,
s. Florii. Amerikanekcu Raymond
Etooboda, jom er misstasnsgt for at
have paasat Brust-den um Bord i
»La Touraittc«, uil vlive stiller for
migsret sont mistænkt for Spioneri
og Jldgspaasasttelje
I
lHitan Krigen kostet-. Rom, via Pa
ris, 9. April. Zorialiftbsladet Avans
tiö militasre Medarbejder skriver, at
de trjgfsreude Lande-hat mistet 5,
»5(),uw Mund i de otte Manns-den
nrigen har oaket, og at der til Kri
gen er medgaaet 88,400,000,000.
O
Pinchot udvist fra Belgien. Hang,
ti. April. Gifford Pinchot, Tom un
der Noosesvelt var Chef for United
Ztatch Forswassem og som, fau
oidt man ved, hat været det ame
rikanske Udenrigsministeriums spe
cjelle Agsent i Krigsfeltet i Europa,
er af de tyer Autoriteter blevet
novift sra Obrigkeit
Soensk Skib opbragt. Ksbenhapm
via London, ti. Ast-til Ton iden
ske Dann-er »England«, fra Buenos
Ihre-.- til Gan-borg, er ifølge Stock
iwlmsaviferne opbragt til en tysf
»Dann En Tci as Lasten var alle
rcdc los-set i Nøteborxh og Skibct
var undewejs derfra til Stockholm,
da Der vie-J mpr
.
Zoorrigs Dronnnm i Berlin. «
London. 1(). April. Reuter-k- Korre
spondent i Amsterdam meddelm at
Tronninaen as Encrri,1 er ankom
Iuct til Berlin.
Et tidliqorv Tclcqram mer-dolus
.1t Tronningcn agtedc fig til Karl-J
rnlks for at du zmis iin Moden Ztotd
lwrtuginden as Baden.
Rot-imndlinzwrnc j Wes-inq. Wash
ington T. E» lu. April. J officicuc
Kredfe sorlød dct i Maor. at de ja
pansbijkcsifkc Forlmndlinger tmer
mode fia en Plsflutnth og vjlde nich
fig tilfredsftillende i dct storc og
Me. Te sidsus Tages Konfercnccr
äi Pekina ital baka braut Klartmd
mod Densnn til Forstaaelsen as Elerk
nf de japanka Kran.
.
»Brde Bomnldsztu Neapel, 10.
April. 6000 Voller amerikansk Bom
uld om Bord i Dampfkibet »He-n
Guglielmo« her paa Hasqnen Ede
lagdes af Brand i Guar. Tabet an
ilaas til 8200,000.
»San Guglielmo«, der er en ita
liean Dom-per paa 5000 Tons, af
qik fra Galveston 16. Marts for
Genua og Neapels over New York.
Et mislnkkot Fltmtforføg. London, !
T. April. »Dann Telcgraph« mod
dclcr, at der i Fatmclejrcsn ved Phil
lnsrdsi vcd Maidcsnbmd er opdaaet en
Tanne-l, qcsnnem bvilken de i Lein-n
interne-rede 100 tvfke Officercr kun-.
do have flmtet. Tunnellen vildc va
ns blecht fwrdiabmaist indcsn et
»Døgn. Den var fredive Fod lang
W var qmvet under en Ham- og en
vaøj Marcha. Lkrbeidet var ndført
om Ratten vcd walv af fire Spa
der-.
. .
Inst-s bemer» London.«10. April.
Dailn Chronicles Korresponsdent i
Athen sonder en Erklwrinq af Kap
min E. N. Bennet as den brittfke
Rade Kors Kommission i Srrbien
mn at den huitaste Tilftand i Ser
birn attm fowærrer sin- da »Ist DI
Dulighedcu paa Grund as Tykuszs er
Form-Wenn J Monajur var Rap
Iajnwl j. Ets. fundut ZWU Tuqu
paticntcr ins-I tun 10 Arge-r til at
Lnsimndle Dem. Tødeligäwdcn Var
nnsllcm ZU Jg W Procent
Hrmssangcsnw i Ausland Port-J
qmd, 2t.). Mark-» Petrugkad Tele
,xramvnrcan moddvlcu
Eznrun hat aspprodcret en of Mi
nisterraadet vcdtagct Beslutning on(
Anvendelfe af Krigssfanger til Mark
arlnsidu Ved en Ukass hemmtdigos
Ecmstiwrnc til luucdsagcltg at an
nksxxssc Arm-imer as ist«-tust og jkkes
numnarisk Afstanminq oq at betale
et mer here-is Zka weisend-c Ho
nomr, lnmri bog fradraqcs Lin-kost
ningerne for deres llnderl)old.
Venizelos opgivcr Politikken. —
Atl)en, Via London, 10. April. Som
Folge af en Unverensstemmelse mel
lem Kong Konstantin og forhenvæs
rcnde Premicrsminifter Venizelos
lmr demn- nteddelt, at hau hat be
slnttet at tmka siq tilbage til Pri
natliiwt. Uoveronskomftkn bidrsrte
fm en officiel Erklæring af for-ben
vasrende Premierminifter Gounaris,
der gik ud paa, at Kona Konstan
tin aldrig hapde bisaldt Venizelos’s
Forflag ocn at afstaa Kavala til
Bulgarim Denne Paaftand havde
Kongen nægtct at aendrive.
.
To Ungtyrker i Rom. To ungtyrs
kiske Intere, Carasfo Effendi og
Midhat Cbuery Ben, er ankommet
til Rom, oa deres Anlomst bliver fat
i Forbindcslfe mcd tyrkiske Fredsnns
derhandlingen Undcx et Jntervicw
erklckrede de beuge at Tnfkland ilfse
vaa noqen Maade one-de noqot Hor
redømme over Tyrkict» ankicst var
qaaet ind i Kriacn af sin men, fri
Villics. Do tilføjoch, at selv oin de
centmlks Klsfscrrizusr sknldc lide :?c-s
derlaq, vilde en Telinq af Tot-list
ikke blive Virkeligbed »Man kan
dmbe Allwnd,« crklasrede de, »men
man kcm ikke ndrndde en Racc.«
.
Kriasskntten i Canada. Ottowa.
Lut» II April Ton ckstraordinasre
Lov om Krigsfkat sit i Gaar sonac
lia Funktion oq er fault-des- nn Lots
Dæn træder i Kraft 15. April, tm
kwiltcn Daa alle Vrenc on Kot-t, Cir
knlasrer undtagnr. inden Affendelsen
sknl paasasttes et Krigsmasrke vaa 1
Ccnt eller i Mangel dcms et l Contsi
Frinmsrch
Ilkonnoannisninzw, Vetsler og
Notcr ital nenne-n Bauten forsmtes
med 2 Contsis Krigsmnsrkcn Tele
nrnnnncsr skattclawed med 1 Cent.
Thisfaaeror nnsd Jernbanerne lkal
Male 5 Gent-I ekstra for alle Bil
lotter til cst Vol-ob af fra l til 5
Dollars oa yderligere 5 Cents for
'lwor osverfkndcnde 5 Dollars eller
Ist-l m· dette Belølx
Handlende i Patentmedicincr og
Vnkfnmer skal fæfte et 1 Cents
erke pan hver folgt Pakke til et
Beløb af 25 Cents ellcr over.
Overtrædelfe af Loven medfsrer
streng Strafansvar. -
Et smnlcst Norden. En Udtalelse
as Ismms Lie. »Bogsvennen« frem»
draacsr i sit Martsanmmcsr en Uds
talcslfe af Jonas Lie. Den er 12
Aar Hemmt-L men paanv aktuel. Vi
citercsr Slutninaent
»Im var med i Trorn vaa ct fam
let Norden, —- oa ieg var med i
Samen, da Jdnllen brast.
ch bar fiden altid ledt efter et
muliat Fæftewmkt, bvortil vore
·fmaa Statt-r kundcs med noqet Haab
sortrøfus sia oa se sin Frcmtid be
Manch
Tot er blcvot mia more og more,
som qror der et nvt Baub, en ny Tib,
on« no Sol i Horisontem Tanken om
Eure-pas forenode Stater, —- the
United States of Guts-pe! Alt sum-s
mig at MIe nd i Mr et For-bund
med Bist-bald as de forfkelliae For· ,
fatninger —- enten det ssal IMMVMS"
Wqu oa txt-beides op eller vix-ke
JFggsrcs ved nagen MIW
nesM