Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 07, 1915, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W
M den 7.Upril,1915
Im .
Vltiy Lebt
Dansteren Wl
d
L
I
Wget yet i Gaar sit hemmt-N
M: «
May-Dr —- 3. F. Whika I
Iletk — S. W. Ehatndere. «
Xreasuker — Geo. Musc- «
Ader-man l. Ward-G.W.Cari;
W. ;
Ilderman 2. Ward Geo. »B« Rcter"
Ade-emai- 3. Ward —- E. W.’
Ich-um Z
Aderman 4. Ward — J El
Im CI
Udfaldet betegnek en fuldstændig
Gejr for Vennerne af »Municjpal
MshipC ·:
Som Mehle-atmet af Byens Sto
btoad valgtes S. W. Chamber:,
Hm Kellxh og Ove T. Audetson
—- alle uden Opposition. »
—- Mrs. H· Skov Njelien og li
sesaa Mus. A. M. Andeksen kom
hu som ventet hjem fka Omaha
Idste Use, og de er begge to faa
poste, fom de: efter Omstændighe
set kunde ventes
—- ngaa Mr5. G. W. Larjem
Beresfotd, S. D» com yet-til fra:
Mo i shdste Ugo, og : waarJ
Morges rejste hun med fjne toZmawj
Mex- herfru efter Hjemmet til. l
— Mrs. N. Hausen 7ra Lakland
et her i disfe Tage i Bei-g bos
In Stu, Prof C. X. Hausen og
wdte gamle Vennet
— »The Central Seed Haufe«,
Icst St» Louis, Jll» vil sende 10
site Wer Fr- (5 Urtefts og 5
UmnstekfrO til enhvek som inder
set s Nat-ne paa Havedyrkete og
10 cis. i Frimmckec
Kunstd, Rest-. T
Dorsdog den 25. Mart-s djde
Zeus Andersens Husttu, Mette Ma
ske Inder-sen (f-dt Peterseiu og
Hunde-g den 29. Mart-is bleo lnm
Eger fra vor dattsk lutl)ers·ke»
sit-ke, sum ved Lejligbeden var
cherfylM Er Vasld as Blomfteri
We den afdødes Baum-. Past(
I. M. Andetfen ledede Begravelfen
C tolle i Kirkcsn fsørft von Dunst
Iden paa Engelsf) ud fra Joh. H,
H om de manqe Boliger. Je
« Es hat bete-ht, og bvor ban oil
Iemäe alle, Tom tror paa baut. fvicm
I fig, at de man være bos horn.
Urs. Anderfen var født i Tan
yars (Jylland.) den 27. April
m, ægtevict til Jens Anderson
Issj 1863. Te kom til Amerika
1092 til Kennatdegnm, Ewor de
II boet fiden, del-Z zum Form udc
i country-It dels i Bncsn Dort-: Icksx
Mal- bar været oelfignet kned T«
M, of hvilke to er dsde i on
Isg Ader-, og de fem, tre Samm
q to Me lever andren Di- vier
Ikce til Stede baade ved denkst
Iers M og ved bendes Begravelsp
Den seid-sie Sin, Anders Anderfen.
Ist paa Form i Washington Co.,
« sen with Peter Andersem vaa
f Ist-n i Nærheden as Henker-, S.
s» den yngste driver ,,anlement« E
, Mel i Mard. Ældfte Dotter, l
Its. Anna sanft-m bot i KemeyH
,-Ie., Nein-, og den Wfte Mir-III
I W, i Washington-·
M havde ikke væket rask
w, men hast«-et Tid, spr«
Ists ddr. med- hnn felv og das
T
Blei-.
Studaq — Sindagsskole Kl.
9,15. Gubstjeneste Kl. 10,30 Im
og 7,30 AM.
KennardJ Pan Zimdag —
Gudstjcnestc med Konsirmatjom be
gyndende Kl. IU.:ZU. Jngcn Etu
dogsskole.
Onnm Gudstjeneste l. og s. Stu
dag i hver Mooned, Kl. 10,30 For
middag.
der var bos sende, at det leid mod?
Enden. Onsdag den 24. Marts bad
de Past. Anderfen om at komme ud
og meddelc bsendse rkckdverem mcn
da han den Dag var i Maha, sik
de Past. Lang demd i Ztedet Han
var meget glad vcd at take med den
Mc- og bot-e bendes Vetonchscxss
Ema vidt vi skonnctx var dcst Zuk
kerfvgc, der var Aarfagen til Mrs.
Anderskans Dad. Herren troste de
Mist-lebende forgendek
Pella. Del Neu, Calif.
Vi børcr U lasse-r am de imer
Eile-Tonne i Osten, og vi nnkes over
oder, som buk der, msn kan dessværs
re ikke biaslpe oder uden at give edck
det gode Rand at ilnttr til et milde
re Minia, ior Efsompvl kunde der
godt blicke Pladss til mange Hemde
i Caliiornia.
Vol-e Frugttrwcr er nu aiblomftret
og sdc or ved at fis-ne Fragt Lus
tisn bar vix-rot fnldt ai den deiligste
Blomstcvdnft Lg vor Alfalia er
nu fnort fætdig til at blive ilaaest:
Jordbcerene bliver snart modne,
og vore Havsefager er inakt ved at
begmtde at blive gamle.
Mts. O. Llfcn bar i længerc
Tid samlet de unge Piget i en Zy
forening, og de famles en Gang om
Mmedem og Genitandene, de for
iærdiger, sendes til Vsmehjeinmet.
Eu Stn hat holdt sin Jndtog
has Walter Klinkbys og en Dotter
has J. T. Wesens fiden min fid
fte Meddelelfe hersta.
Pastor Hausen bar været til Mis
sionsmsdet i Oakland i Pastot Ol
sens Virksomhed.
Mr. Peter Vobl og Hufttu ira
Ille Lea, Minn.. bar bespgt Ven
ner og Bekendte bekomkking: der et
jo en Flok forhetwætende Ille
Lea Bebt-ers som levet betomkring.
Mk. Bohl og Hufttu kejste hekfta
til Udstillingen i Sen FranciscC
Det er ret, vi er glade ved at sc
faa mange, fom kan ovekkomme det,
naar i lief-get Udsstillingen.
Past. Nielsen og Huftru, vore Ja
Wisiionærer, hat ogsaa bei-at
os. Past. Meler prwdikede Studag
den 28. Marts i vor Kitke og for
talte os noget fra sit Ophold og
Vitke i Japan. Mts. Nielfen gla-—
dode Ismene i Spudagsikolen med
at fortcelle dem demdisim Vi var
glasde ved Bei-get
Mtå Tät-is Christianer og Tat
tet fra Dem-ed Colo» er i denne
Tid i Bei-g bos bendes Zvigeriop
ækdta Mr. oa Nts. N. A. Chri
stianer. J. W..
F sum m usw.
Vi Somit-r 15 im rt·-r--Is- Prospekt
kurt i pragtsulde ans-r fr- »Is« sksn
dirs-winke Lan-li- og ..llluytr-,r-st Fu
j mjliis «l(»1rnnl" i 3 Manns-sind smmf
sen ny I-’an«-;,zn«l-«- m·-«r minim- Tu
’ sind-« intpnsssanhs Mu- Jer nu «pr
Log til lieh-delikt ins-han«- Priset
frit til enhwk snm »mil» s« Nin-u
og Adresse paid 10 Mit-M Elle-r Zwin
dpr Dom into-konser» tig for gis-l bis-s
ning, og 10 cents i Kslv kllcsr Privat-r
.ke- til Postu.
c. Kumam- Pablishjsg compum
720 4th street co,
Uiapespolik - sitt-.
25 per ceut
stong Reductiv ssls
sslc Will begin Friday April 9th.
Hsvjng on band a lot-ge assortmmt »f« Muts and Boxss
Slljts M 0vekcocts. I will make you IA Rednetjnn from
Ksknlsr Prico kot- s few weeks, you should not let this op
poktvsity sljp by without at lesst come in luuk these- gswis
over-. Winter Und spring Suits, new and ajfty styles, and
; IF to Me, III-de by Kuppeubimer, Sol-lass Brugg-. Ums-il
Fr- Dass-satt
Guts-U im Side 4.)
rus, del-, fksmt Hcdning, blev brugt
as Gud sont est Rksdskab til at føke
Jødernse bjem fm Babylon. Og fan
dan kundc den Lwdenske og skrwkkei
lige Turk ogfaa godt vaer et Mid
-d-el i End-J sum-W tii at via-we den
no Paqtis Falk (Tos«fcrmss, til at
faa Mist det Ttakkols Velgien og
England, Frankriq ofxr Nu snnksi
man ja not, at den Lignclsc Lmlter
saa atmet EML mcn den got fiktier
god Lykke i Toskland Men lad saa
Toffel-ne have disn Mundfuld Mcn
nu stafet noget saa usmageligt som
dette, faa synes jcq for min Del
at der er noget samt-out ved den
Tale, at de mange, Tom osrer Lin
og Lemmer vaa Zlagmakkcsm de
vederfares det, alt-ne for der-es
mange Syndets Skvld Der kunde
fo doq verre, at de, Tom bar drwet
»dem nd som Slaqtesaar. er liges
Hm ftore Syndere fom de andre.
Men det ladet ikkxs til, at nogen väl
jpkasdike Baskkelfe oq Onwsendelse for
idem. Og her kommet bog det, at
Zureden-Z det almindclige Folc, book
»ugudelige mange Pan væte, bog ikke
af sig felv faker uaa bittenden oq
flam- binanden ibjeL men det ek,
kwad de tvingek dism til, som kaldec
fia Øvkiqbed — ind7at af Gud til
at bære Sockrdet til Lov for dem.
der gsr goot, men tu Ort-as nn
dem, der ask unm« fForbmdcrel
Men her bar man jo det· at de Dos
11rk1sfter og Zkristefckdre Konfisk
fionakmfer). kwis Kald der 1:a-r111est
vilsde net-re at tale Feindin-den rem
nd tkl den-s- kongisime oq Mikrle
»Sei-stoben de ved qodt, at de kom
»jkt’c til m holde Wange Vaskkelfcss
Uskwdikeuen for det kam jnd under
»Nafestastsforbmdvlfis.« Du fcm
holder de inde med den Elsas Tals-,
sikkert for at kunnc heb-Dido Stin
det belt. Men kommer der faa
For-hold, from-under der ikkc er no
get at owe, saa san de famncc Pras
sdjfamer nok lage Bladet fka Mun
dsn Eom et Eise-nnd Das det
san net-ones et Træk lksr j Tau
;nmrk i Slutningen as der is. Flat
butkdrede Da bot-de vi en balvt
sindssvog Konae sChk VIII og en
Forsteminiftet (Ztrtscnfees, fom
var Fritrwtker da for-print en gal
Borste Sau Lands-: var ved at aaa
til Gran-de baade religcsft oq verdsss
lim. Men »ngterne paa Zions:
Volk-e« sPrasfter on Bist-et- vovedc
ikke at oplade desto-Z Rast inwd Med
Telssberredmnmet Meu iaa kom det
ou, at Etruensee spillede Lands-sor
msdek samtnen med en Brandt, der
var hans Tildasnger. ca i en Nat
blev disk- to i al Henmteligbed
fasngfleb og fetten- blcsv de denke-t
tcde. Dei Var lrae for-nd For sen
Eøndaa, de blev Sie-Wieder U
Ja. Eksdder dist, bleo Var-Etwas
Tungcbaand losmstp san det risgnedc
ned fta Predikeftolene at n« Imp
de Herren nedfmrtet Thrones-ne ska
Tronen og derved reddet Falte-L og
more i femme Tur. Men der var
foa »et vittiat Dom-ds« foadan bli
vek dan kalt-L der nnd-alte at disse
lldtalelser vilde hast Ida-at. bnis de
var bleven Watte et Var Dage
5-otud, det vil fiae, fsr Struensee
var bleven Tat fass. J faa Tilfwlde
vilsde fikkert alle de Brei-steh der
havde utret fig. met-et bleven fat fes
deees Eins-ehe om det endda bat-de
faoet Lov til Et«gaa med det. Nu
sont det kom, Inn-de det sagtens qaa
Wen hat den Tids Præfter da ikke
haft en altfot bted Samvittiqbed,
faa man det vitttge W Be
mæekntmg bog vfft have vcetet en
based Lille at tage imod: thi den
faade »dem je Wigt at de spillede
en Wiss og ntsel Rolle. Ja Im
komisgtilatrltevsddet,ogdet
?
I IF
I gä
a Z
F g
s Z
FULL-;
FFZ
Z
Z.
T
HEFT
IF
ZIZTZ
Zoa cndnn en lille Vemckrkning
om bvsasd der forudfichs med Henfnn
til Kriqens Udfald Oa Fslger« Der
er nu ikke noget at sige til, at tren
kende Max-nd besiæftigek sig med
flige Tonset. Men kun fynes man,
at sammt- af dem vil være met-e »sier
i der-es Sag, end de kan vom-, lwis
de da ille bar en egen profetisk Ga
ve. Jeg var sauledes forleden heu
ne at btke et Foredkaq her i Rog
kilde omt »Mit-sinnen og MAM«.
Det var vdre Mission, her var paa
Tale Og Fondragsbolberen uds
talte ud fra sit Sinne, at man her
Inn-de tænke sig to Akt-Wen en
den at Krisen vibe M og give
W M en W Fted og en
were Wie-Ist Mission- end man
M M W. Mk at W
— M U M M U
fidste store Delmggelsh med An
tfkristem de to slemme Dyr Gab.
13), sdet ene opstige of Ham, det
endet as Jud-dem og at dct san vilde
gaa Flug i Elag. indtil dct bete
var styktct samtnen. og at vi san
Escwdc Verdcns Ende Lsg jcg vil
antago, at de flesw form-D der var
en stumm-! Fisrksaring Im Amte-I
det var ljdt for fromm-L sag im
tog mjg RJ at nrnki .-.-.1 en tredicl
Mulighed, den neinlig, at naar nu«
de kkigisgale Magtkr Haar kann-pet»
til de bliisr ttættsc og Tau Haar bot-J
let sig lid:, at de faa dandcr igekts
Sau galt hat man jo sk: ser, baadc
i en: chetid og igcsnuscm dutorietr
Og Md kvorbindelfc saa denms cllek
on folgende Krig vil have med Tini-«
kristens og Irren-es Antisme des et
sder vist fügen der ch wiegst ons.
FEcm lidt om andre Titm. sofn dct
jnu san faldu
« Fonmlig blw vä ver i Roskilde
onst-rasch ved at inm, at vor
Doinowvst, Juul Bonho, var d-d.
Dei kom overraskends for-di det var»
san tax-met- Prcmffen Ema-de par-«
dikct Sand-Neu fortw. og ingm
bovde hart, at han scflcdc mager
III-an Mode san hellt-r ikfis zart-et fvg
at kalde. Disn Dag, han dadr. bavsj
die ban vastet en Tut ude i Vyem m;
da ban kam hie-n, kluge-de han fia
over lidt Jldebefindendc satte fia
Jan on Stol og sad der oa dode of
It Gier-www Hatt døde Lnsdag den
zi. Jan. og vieo ocgraoci unme
den Z. Febr. Jeg var ikke til Be
gravellcsn, da min Lanze bar madet»
miq til sit lwlde iiii,i Enden Tote
:ut i Winter-lichem est-er at ZU liarj
haft den book-de qudom og Opera
tion. Men im bei-te in im midtkU
lom bovde onst-ei dek. Der var et
meaet ftori Liglslacn Foruden lac
mmige andre Maule var dei- Kranke
fra alle de konaelige Konnt-somi
lien kommer jo ofie til Noskilde for
Hat se de kongeliac Gram-, oq laa
imsdcr Donwwvften i Kitlen at lage
Iimod dem. Og det bar io lao virret
idette Henlnm der er taget med at
slendc Kranke
! Donmrovstens Vroden Ptiisften i
Eli-liter, kalte i Kirkeii. oa liqeles
des Provft Jenaer fta Ksbenlicwn
Begge gav Ptwit Bands et godt
Vidnesbvtd Og ban var oalaa en
Mand, der var natet as Befolkniw
gen her i M, oa laa omtrent bl
ret bele M. 11 a 12 Tusmde, til
Divinkirkm Da hvad der vel bsr
fiae lidt mete, ban var onlaa regte-L
af de ttoensde her i Byen De tro
ende bist staat fluttet til Indre Mig
lioim Bondo var mi ikke Mission-TI
mand i den For-stand, bon var Hei
Iirkemand Gan loade enganq til
mia i en Sawiale »Im regnet-«
mia til de bsikirkeliae: men sea.
hu ,10dt samtnen boado med de
qmndtviafkr m Jndre Migliotis«
Rennen-, noar im ktm findet Alver·
bos dem.« Oa del viste lmn oafoa.;
Zom iurvnt er disk kendeliae Tros
liv her i R. i Jndke Missions Ret
ning, men bon vifte siq altid venlig
oq benlynsfuld idem tillylie i Kit
ken eller lod tillnle Msdet i Mis-!
fionslmZelb oa ban kom der oqlaal
ou tolle naar lum blev anmodet om
det. Bari effekladcr Eiike og to
Vsm
l
l
l
lFortlættesl
Ave Diskr.
Olfett Ricakd:
»Mod Mund og Peti«
1· Wink-Land og L-ivsonlkuelfe,
indis. s1.30.
Z. anllngdom og Misiendony
indb. PLZU
skovsaakdpeterlem
Nr- Test Sei-je l. Bind.ib. 8120
M a k t y r e· r.
En Wing omMormontwdlletne
260 Sider. Jndlr. soff-T
Dan. Luth. ML Haufe
Tkn nye Kunssr11uuonstsbog
»Ved EkilcevejeM
er nu fast-bin sag forsligaer 1 to san
skilte Udgavcsr — — Hut Dmmc og for
Pjgcsr De, der allen-de klar set Bo
gen, udtalesr fig rosende mn den,
baade hvad Udsmms og Jndbold
angeor.
Enkcsltprjzs Fi« Ctö Zweit-Ue
Partipriser.
Dan. Lntb. Publ. Haufe
Brkendtqørelfff
Tasse-.
»Danfkeren« Nr. 27, 28 og 29
for 1898.
Post. J. P. Christiansen
Audubom Ja.
Dicht -
Et brusgt Sæt as Ehe Luther-m
GWtaw«. Opqu Pri- under
Adresse
Vas. Luth. Init. Heule
My U. "
I
Eisen-Isme.
Om Gud vil, holder Kirme
Mode i Raciae, Wis» i Dasene 20.
til 21. April. d. Aar.
Alle Andragende fta Wening
og But-deuten der lage-r om Ohm
gclse i den Tore-sich danfke Kirke og
Ordfnatjon Cum kommende Aal-s
mødis old-. mau tilfcnch under-leg
node scmsft lT April
J al Ærbødäghed
m.-1«.Ehkisti1ms».
Dei aitteude Astsmsde
. for
»Den formt-de dansle ev.-1uti).
Kjrkc i Amorle
afholch om lslud oil, i Lack, Wis
consin i Dagenc fra 9« til H. Juni
d. A., begge Dage ibercgnedc.
Moder while-Z med Højmesfegudizs
tjenesth Kl. lot-L- Ousdag For-mid
,dag i Menjghedcns Kirsc.
En udfstligeke Vetondthrclse oil
folge senkte. Menigltedernc anmu
dcs om at sende Delogatek til Mtdct
og Venner of Zamfundet at bete-de
lig i god Tid til Ordekuærelle as MI
dst. Vl venler et stokt Zlasvne til
Lttck-Aatsitmdet.
J Ærbtdmbed
G. V. EbristianTem Fokmand
Missionsmsdr.
Om Herren vil, blioer disk Miss
sionswdc i Col-Um Za, im 2.—-—
4. Maj.
En hjertelm Jndbodolse til alle.
A. M. Nielsen.
Missionbmtdr.
Om Gud viL oftmle Missionss
msde i Ebene-set Menighed, Audus
bon Co., Ja, i Decke-ne 25. til 27.
April d. A.
Om Ettermiddagene vil lslgende
Emner blive drsftet:
1. Troleod lZe 1 Joh. 5, 12).
L. Helligaskelleslivet fSe l
Thes. 5, 23).
Z. Virssombcsdslivet SC- l Pe
ter L, 9).
Alle et biet-tells velkomnc til at
dele disle Festdoge med os. Vi ven
ter paa nye Bedeckoægelfens Tiber
fta Herrens Ansigt
Pai- Mcniybedwss Myr
G B. Christianseu
Mission-wide i Instit
J Tagen; fra 23. til Lö. April
blivcsr der. out Gud vil, Missions
mode-r i R::kar:, Rhe- OFerteliq
Jndkwdklfe :i1 alle sum oil famies
moo os : de Tage
Pack Memgbedknsz og egnc Vegue
L. Jcn sen.
Mission-« tm Falles-asterisij
aflwloes i Vor Fresser-I Menigbcd
i Col-next Ell-MS Hm 29. April til
2. Mai. En fastng Jndbndklke til
m sein-Js- : Bisse Møder udfench
bewed pag Menigdvdrns og cgne’
Steg-m J. Gewinn
Brief-drittl- i halt-, Jus-.
Stuhl-O den 2. Maj, vll den ny
Kikke i Hat-lau blioe indviet J
FOR-: rdellf mcsd Jadvielfen blivek
der Misf:J-Iscnsde, icm fort-mes
judul Tiesdag Aste-h den 4. Mai.
Hier-selig Jndbydelfe til der hauste
Fol! sie-M oa nun-. Tilkejfende be
bes, helft inden den 28. April, mel
De del-es Komme til esan Henky
Opoginlem Hat-lon, Ja, JHJ Nir
Zum-o Ida-Lon, Ja, ellet under-leg
W
Isaa Jmtnarmei Meniabeds Beque.
sc mesli Peter-L- n,
1301 sch- s-«.. Heilan, Ja.
Ilimdomvmrdet
,:-i)oiT-."-.H15 Baswr :·l E Wistshnmnn
: Akignttc Kredi- ils!g«sotnsscvkotttn
sum fslgekt
Bonn Van, TO-» 11 April
Laut-onev !3.—- -1-1. April.
GENUan oq Plainfield 15.——18,
Find
Philadelpbia, Is. Atti-n —20.
. . s
Worts-steh 1 5 Maj.
Boftom 6.——7 Maj.
Falmouth oq Weist-was 9.——12.
New TismnarL 14,-—16,
MontreaL 18.——19.
Kollekt til Forbundcts Kasse be
des ovtoqet bvert Steh.
Chr. Chri·tenfen,
Mission-· sg Ungdomsm
blivek afholdt, vil Gud, i Den (
ske luth. Ritte, Sioux City,
Dagene 22..-——25 April -. «
Imlig Jndbydelle absicng -.
til nær og fjern at dele Guts
Goder meb os i disk Daqef
Tilrefsende W indmelde
M anders-stehe senest den
M.
taukesptosc »Aus als-we mis!
DOMJMMQIMMUIUH
.1..
Vi oyskcr Der-es Hat-»Ich
hinu- w mis m« Hist-i mustpusligktsnw m
istge vol-e vom III Dogm- lsvute vom-Ins
»i! »so-« ils-l san-mo- liswrks Den
Dei but-m der mun- l han«-leih
Ho 11.;- « -.- » -1 ist wim- mkh sum-ins ksnsmsr sh sks !««
k-;c-!. --- siI L- XH JODIILO «- k« HOWAK.
. k- «.x«1.-I·J-H-.IH.HIX"«llkv-.-«-i
sAs Bnos.
· 1 sie-« YOin
-MMW
gis-— -
STVLlSH DEPENDABLE
PooTWEAR
For The Whole Fumily
sHOE REPAlRlNc
Blatt-M ca
le gaa til Herren-I- Hus«. Pf. l:32,l.
Pan Mcsniglpcdcns Vegnc
J. A. Lotsen.
Missioasmtde
blivcy om Sind sil. akholdt i den
danste lutb. Mcitiglwd i Denkens-ach
Ja» fra ·3.——9« Maj. Lskdag Affen
den 8. Mai vjl Msdet blivc oflmldt
i Mollan Jll«
Venlig Jndbydelfc til alle.
F. E. M. Haufen
Mission-wide
afboldes i Vermut, Nein-» lra 80.
Llspril til 2 Maj. Prasstetne J.
Markussen· E. Hausen, Chr. Si
renfen bar lovet at dem-ge
Venner er hie-tells iudbudte til
at holde disfe Festdage med os.
Meld edel-Z Komme til A. P. Si
monsen, Verone, Nebr.
Paa Menighedens Vogne
E. S. Rasender-g
i Umsonsij
Ein-doch Nebraska,
fka
23de til 25de April.
Prasstekncs A. Th. Erbitltz, L. A.
Laut-sen :.: T. P. Zenker her Icmet
at deltage En biettelig Jndbydelfe
tii Vennct as out citkeiäge Arbei
d:. Tkkrejiendv bedes meide der-es
Komme til undertegnede.
Pan Mmighedens Vegne
E. S. Rosenbcrg.
Pind- its-s.
Moos snsses iom Laskerinde i
Juni-e Sommerikpler i Maanodetne
Maj, Juni ng Flutniescm ai Juki
og August. »
i Helga Knudiem i
Berg-sind S. Dak. i
Form til Sala.
2 Mit im Diesem Alberta Godtl
Land. aodc Brig-Troer oa Band.
Jan kchek billigt oa vcm aodcs Ve
timssispk Skriv ellpr ibenvend Dem «
til CathbtiTtiouiem
Die-Rom Alta, Canada
Kadi- det gældkr det
gomlk, kærk Tanmark.
Da duss san «i: u - Im Im bot besonnt-.
Basses-« nu. H sonst-ersts og eng-Mc
Lin-» og Ima- ssemdetei nl I end- Ijesustt «
sue siedet den og alt-d billtgjk. VI tageks
mob vmc Basses-»ein san sctemonm oq«
bmlret dem innen-. Stho tsl del alt-gam
ke bekendle Firma ;
Mut-usw «- ckssb sauste Agenter
Ists « Nouh Zwe. Ihm-Ko
Ums Ca’ II ask-mit Musen
W . kltlcksti
- IIOSSTN FISK
Psitket s has-«
Lust-« Hof-»m- silck »nu- p. Wim- BILD,
I«k·« Sitz-»in- lel pri» » III« l«
November unt-e I- si- - sowie-.
»Ob« Cum-kin! HH «-ri·-t- Ip. Illslst Ist
hist-- Raps-rin- Hld prim- -r. AM- l.90«
-I·«g konnt-cr- ul mi« MI- st vske
ist-h as ist-to Klum- lisvekst til til-as
.L«-r kller Fragesho Only-gebadet
Nlclc HEXle
Ho- M, Tvo Ruhm-. stan
Zsaiiasqsnseosxl.ilastetlek
MAY-Ost IM
Wtstss u s Int- Isst IM.
OAPITAL RGO-N
BWPLUS PMB-O .
A M sollst Ists-s- TM
M Puls is I- W
TI« Mit- os tlIlt bsalt Its Inst-s
M by Es costs-Its Fund as the
Stu- osk Nil-kult
I. Il. End-IND- UAIY MI.
PMB M csssitk
l
l
l
l
e
l
IMIITII
Ell Bkylluppsst »als-e fes-M
lajllqhodsä og Falk-Otte- og K
si ' M Regt-volksw- sendes tat-d
s spkes ell» »Fort-l Post» hvot
sum licht. ckok et sock Tagsokhsas
sie-: in Ost-this.
., der sk ayxs gl ni
aller Von-m- pu et sitz-Ins
anspllalak, lisn tu sub-Use cl
let blomstkemis Plutus-« t et
M festem-akade.
III-le Asdent-.
M M s
« Hub-, Its-.
Will-It MI
Tslssms I
Msrkessprlsec
til-AU- Ahit
Livkvc kwlntcll.... c« III-h III
- (sptsns’ . I km
ssss(shsl.)« .. - sl
— les-I - il
III-»- »O
III. . . . —
Sy
svh Not-) - . LI
ssUc ’T; sk- weh
stack Cum em- :--1. . . 7i0 s 10
widest-kam . m- W
svla....... ..... .. . s.so- 075
chlctsu
tsvscs I. Instit-s — — —-- l Ist-AS
kund-h- d r. I- -— — ————— ..-,C —- sit
Usss-—————— --—-—— - —- ·««- .7s
Inst-sur » I .. Ja
schalt ichslos com-Im — — - Es s II
Ism- ————— ——--——-s- »so-un
IWWC
Thoae s- kamt-org
ists-r est snklsusndi Lasssk ss II
slski IRENKKAH, INVAREK ok
MLEKMATPJRMLIL INl)l«-I-·Ui
. NING « VARMEAPPAKATEK
VII-As oz Csslednjsket es
specjsltter
til-»R, NIMK
l
cIOWILL LUIIIR
AND OIAII co.
Fuldsukndikt as wiss-oktcmä lss
»N- Is sllcs Als-» Tini-Inst Mys
ningsmstsskiulsk kssl og ein-at
Mosch- Ksbpk sinds Kot-MUS
lil Duman Imjssstis Pri
th«.-"s««t. N tut-ti
lssn-«n.- 2700 I.22.st..
TIl.. T.S SaklllhstdQ
linkrnskksk N W Nicesllellss
T. R sent-f MO. «
Dr M. »I. Jensen
Dsnzk Lsge og lcirukz
Ins-tut. MS Dass-Hast- Hatt-Lin
7t1k »Im- « Nirollsst Ave-nur.
IlNNIAPI-l-1I« - - Its-,
N. c. BRORSON
DÄNSK APOTAEUI
IEDum Jst-Inst
Skriv pas du«-Je
oft-T hvad Di- ømker
W
che Its-it national Isa
U. s. DZPOSITOIY
Fabel-los- sls aus-l slt bpnhsksado M
Hassksssrkecmng "nd Is-»so«llns« o
p-«-st«ute I’r5»-.-.
c. A. scllbf11)1’, use-.
CHOR kmNm-L »Juki«
l-I.UR. dicttri
Dorf-m Te unstet- mess kller krpn
»Um-Inn VesslasdnZagen-»Im da.
Such L-.!: Zwt YOU-»O «ll"7 T-«
sk— r. bktaier Ist im It Jst tjl bjkiig
«-.1 hksstssnstss Wiss-r bost
Ed. Matthiricm
Visit, Rka
ok. g. a. »mus.
Dentssi
soc-In In III-vie lautlos-.
Odem JO.
Hvotfor
Stute Bank?
Statt-n Nebraskas Bank-Ga
mntj Fand siktet mhvef Jud
fknder i en »Stein- Vnnk« mod
Tnb
Mc- Fond hefsyttek bver
Dollar af Jndstud, enth
Konta ruht-er Fotdring af
bvillen fom helft Art von en
fanden Bank.
Er bei ikke vægtiqe Grunde
not til at faa Dem til at be
nytte en soc-M Bank —- vor
Danks
cltizm state Bsah
sitt-. Its-.
T. Dermaniem
Protsidewi
F· H. Mattbi den«
Bitt Præsident
Jabe V. Ost-son,
Kasferer.