Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 07, 1915, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    CLJ
Søiideriiilland
Liste- to Sinnes i Krisen. sorg.
schaltz og Huftku j isöarkskclbwf
U Hygum hat kamst Alceddelkslsc
II, at tu as· here-Z Zaum-r er Mc
X Migan Don Himer Andreas
then or død : Estornan sRmm
IhL misde Lauridszs JUNGE Jok
Iqr 23 Aar nimm-L er Humor-. Dr
It Warst lmu Den 17, wavsr
Saat-et hört-di Tiencstkskark
Mels Nordbc Zøn as Zadcinmgsrr
Idordbck i Rot-Zon, er Wo dczs vest
sse Krigcssknwlade dlevcn iaarvt
Ud en Granatsolsw tm wire Ilin
In- maattet Lage-s as I
De hie Besteht-ißt En PMB-!
Moll-er i Tondet Krebs købte for
7 Aar fide-n en lille Heft for 550
M. Heftcn blev oed ftctdigt haardt
Itbejde temmelig medtagenx men
In bar ban alljng folgt den ma
Ire Heft for Jndkøbspkifem trods
set, at den ogsaa haltet paa alle
site Ben, meddeler ,,Tond. Ztg.«
En Vognmand folgte for 4 Aar
fden to gamle Heste med Zeletsi
sit 900 Mk. kaket. Kpbcrcn hav
Ie kamst meget snært Arbcjde af He
Inr. og hat nu folgt dem udcsn Se
httj for 1600 Mk. Stykket; og den
Iye Kober folgte dem ftraks efter
Ikd 100 Mk. Fortjeneste »
Drasxztige Hoppet er efterspukgteH
is kostet nu 2000—-2500 Mk. Styks
It; de betales ellers i normale Ti-»
U med 1500——1600 Mk. 4
Iistekiet —- Støt Tilbagegangj
Cl. N. Z) Der sitt-des nu kun sanl
W i Flensborg, kyoor Fisketiet
Vligeve blmnsttede. Endnu i 1880
Ist Bintersifkeret et lsnnende Er- »
Iew for 100 stkete og talrigei
Udte Falk· Den Gang drev 23
Its-d Fisketei eftet Sild: medens
UngktmerktVaadiVirksoms
U. Mildere drw 50 Vaad Aale ;
Mi, medens der un findes 8 af:
Ut- I
Falle-. Fl. Arn Mandag Eiter
W sden l. Marts modtog Reu
Ikt Ehr. Bwe i Øster Linde-i Med—
selecse om, at hans yngste Sm Pe
st var falden i Kampen vied den
Æsiste Grænfe Den unge Mand,
set var bleven indkaldt i Novem
Ih blev kun godt 20 Aar sammel«
Hm et den ttedie, iom er falden
h ØstrrLindet Sogn, og nurrkksi"
M nok hat alle haft Fornavnet
Hex-.
l
l
I
M. Guardejer Peter Kjær
ISMdeL der var med som Lande
Itkwsmmtd ved den Istlige From,
et blwen haardt saaret i Maven,
Inder Kampene i Østpreusfen oms
hing 10 og 12 Fest-may Der skark
sog vcere Haab sm, at han kkm"
Damme fig.
« Da m ei qumi i Nikolaus-J
W Geekt H. Jqu i Band-!
sag hat modtoget den sprgelige«
Istertetning, at band Sjn Anker-«
Haufen Juul den lö. Februar er!
atqu vsd W pag et Lasaret
Umsatz Den Abs-de- der kun blev
næppe 23 Aar sammel, hat i læns
gere Tid ligget paa Lasarettet lidens
de af Lungebetændelfe
Bis-di de faarede fra de haarde
Kampe i Østpreusfen i Februar
Maaned er ogsaa Atbejdsmand As
mus Peterfem boetkde i Badstuegw
de i Hadkrsleu Han ligger faaret ·1
Ekøjre Operarm paa et Reserve-La
saret i Etatgard.
Til Brjds og Melhandlerue i By
en Haderle henvender Bot-gute
ster Dr. Schinchhciucr sig i en
lasngere Kundgørelfe i ,,Sck)leswig
fche Grenzuost«. Der fortlares deri
at Anfvaret for den gode Afvikling
vod Vksdfordelingen nasrmest brü
lcr ma Pages-nos, Brøds og Mel
hawdlernes Zkuldre, og de opfocs
dros til at dkage meu for den
strengeste Gennemførelse af Anord
mnch. Politik-S Tjeneftemasnd vil
vedoakcndc spre Tilfvn med, at
Rurordningcn haandhwves og melde
engnwr Overtrædelfe, smlig ethvert
Folg, uden at Kortaffnittene klip
ves fra.
Saat-et wjtnam i Lande-owner
mer Fischer af FUsiletsRegimcnt
Nr Mi. fm »Habt-rle er bkrwsn
Zmurdt hattet den Hi. Februar
Fotsvnndcn med over 7000 Makk.
Ratten til Fredag den 26. Febr.
er Poftagfent Grqzersen i Studer
Vilftrup forfvunden med en Sum
of ca. 7500 Mk» ikkc af Postvæss
nets Pengc, men tilhsrende Krea
turbandlek Karl Madsen i Mast
M. Ort-gerieth som hat boet i Sen
der Vilstrup en halv Snes Aar
plejede ved Svinelevekinget at udi
Male Penge for Karl Madsen; den
25. Februar havde Madssen tilsendt
Gregersen en Sum pao omkting ved
7500 Mk» og det et disse Pengcy
han er forsvunden med.
Mkegerfem der et omkking ved
40 Aar, hat Kone og 6 Bm. Hatt
hat været Postath i Sinder Vil
strup en hold Snes Aar.
Politiet er felvfslgelig i Bis-Hom
hed med at faa fat paa den flygtede,
og der foktælles, at han stal være
blwen artestetet i Randerä Der et
altsaa Mulighed for, at Karl Mad
fen kan faa i det mindste de fleste
crf sine Penge igen.
Ts Brsdre faldur. To ungr
Mamd. Brsdtene Theodor og Al
fred Paulsen fta Neder Aastrup.
er faldne under Krigen vestvaa.
Ssndag den 7. Max-is blev der
bioldt en Mindegudstjeneste i Aal
ftrup Kitte.
Horte-. Magistraten i Flensborsg
offentliggsk en Anordning om Be
flaglæggelfen 07 Hmsrefortaadenei
Vyen. J Flensborg forefindes der
ikke faa wegen chrir. fom et ntds
vendig til Heftenes Fodking, san
Besiegt-Melken sket i Hesteeietnes
egen Interesse 300 Kilogram for
Ist-er Heft og den nMge Sei-de
hævre er fritoget for Bellaglæggels
sen.
»
IIÄWUT
DWA COLLEGB
June Ist to January :21,-:t.. 1fs13.
Month of Janus-It
Wäss
setsonsl Aoet cr. 8189645
Bill- Psysble 3000.00
Mutes-:
MII Aoct Dr. ig2194 . 40
pul- leum 122.49
We
Cosl O 300.00
Swam- 150.00
Eos- 160.00
610.00
was Don W w nun 1969.56
V4896 . 471
84896 . 45
Mus
ssbty, Teichen 83227.03
m, Kissen-mou- 572.00
crust-ie- Us« imst- 8150 1709·01
M (Io- just Rom 1043.68
IM, ZW, IN I758.04
« M Auen-It wild out tot- 1913——1914) 161.28
W lum- 324.14
W ’
Kissen-upon- O 417.62
M M 196.62
I 351.77
s. n. W M
Ksbsts VI 51.80
t 181.45
71.03
26.50
38.30
12.17
4069
O.21
16.00
141.93
BGB-S
19.00
disk
so.ss IRS-OF
m
WJV
QMÆZ
IRS-U
o—
OWMZ . 21
.
mue sum-n
Saum for um Cis-. Tjenei
stekarl Peter Peterfen fra Sjellcrup
poa Als, fom den 20. September
blev let faul-et ved Chauny i Frank
kig og den Gang fordlev ved Fron
ten, kom ved Nytaarstid hjem for
at blive askommandeket til Østfron
ten. Han deltog i Kampet i Man
ren og sann-des der ist. »Nicht-!
Qofusiw haardt i Muster J et Bren,
«"om bau skrev til jims Traurier
sier ban, at hatt laa 5 Timor paa
Valpladfen i Ene og Kuldc, inden
Hjmlpen fandt 1mm. Han troede, at
han fkulde smse ihjeL og var Zelt
for-kommen, da bcm kom paa et Felt
lasaret i Biulcv En Lungevetivndelsc
fom blev Folge-m smaer man, hakt
staat igennem
To Beten-akt- zrcdug og Lordag
i Ugcn, fom cndtk den ZU. Frist-»
jordsasstcdcs i Okle cum Als 2
gamle Beteraner 7ra Temunskrigem
Jørqcn Jsrgenfisn i Oksibøl og Mads
Jesfcsn vaa Vroballe Mark. De bcwi
de ifl. ,,Dybbsl-Poften« vasretKri,1s
kommst-met Vegac bar owret istPar
nie-get samvittighedsksfulde og tro Ak
bsejdere m nsd dersor ogfcm almin
dseliq Agielch Jorgonspn nimmde
at blive Oldefadet.
Jkke dsd i Fqngeuskabet J den
166. preussjske Tab-Hüfte udtaltcss
den Formodning, at Løjtimnt i Ne
fkrven Harri Hollescn sra Fleck-Es
borg, der rnkkedc i Felten mksd
86 Reginwnn den -i. Oktober, var
dsd i frank Fanqcsnskab Der dolo
ses imidlertid, at den unqc Holle
sens Pausede mdnu i den sidstc
Tid bar modtaaet Efterretning fra
band scta Meddelelfen i Tal-stiften
man breite pas en Festtagelfc sFl
AIU
Meietichneralfotssmliug. Mejes
riet .,godt Saal-« i Kaftvraa af
holdt Fredagen den l-2. Februar sin
aaklige Generalforfamling.
Fsotmonden gjorde Rede for Me
jeriets Dtift i det forlsbne Aar
Dei rovideredc Regnfkab godkcndtes.
J Aarets st er indlevenst 4.240,·
285 Bund ssd Welt Dems er
kasprnet 166,460 Pan-d Ein-L Der
er genuemsnitlig brugt 25,47 Bund
Metell til l Bund Sinn-. Gennrxms
stritsnotering 132,88 Vg. 1000 Pd.
Maslk et udbmgt til 50 Mk. 95 Pa.
Ins-tret bar indbtagt ialt 216,043
Makk.
Sys ellek sueci? Peter Mastix,
en an of Gast-der Jes Man-ff i
Øsiek Aabslling er kommen paa et
Los-net i RussisksPolem haus
Slægtniuge ved ikke, om han er
sum-et eller fyg.
Es Insel-in tzL Am- Lsrdog
Eitermbddag den 20. Zieht-» anfom
der til Zinqkev et Vagtkotmnando
fra Güftrow med 1000 NOT-fan
get. Fransfmasnd Velgiere og Eng
lcmdete Dget var nogle Gemüt-gis
lmasnd ibland1, sum werfastter Be
falingerne til zeugst-ne Englasw
deine var for det meste unge, imaa
Pfg-nd Der siqu at det alle er
Frisvillige, som bar meldt fig til at
komme her w til Iowa-beide
Srwissriet ss Käse-. (T. IM
Af Leeres-ne pas Kinder Seminari
um den«-ges Ema-sen spm Stoys-(
fetgent i Krisen mod Øfn Petri-s
er for Tiben hierin-te paa Drin-, og
Hauschildt er faldm
Alle 34 Elcvor E ssrste fu«-IN
mridtc ji«-: ocd Origan Umxmdekfej
sum Frtnillige, i mrden Kiazsc Jvcr
20z her blw « tilbagch a; fn·i!fi3 R
nu er tagt-L pan Beginn-n Il
Ircdie Masse-:- ElcsneL tut-tax W
droq 30 i Feltem oq af Reiten ser
10 Eli-ver blesvet udmmst til Msli
tasrticnisstc
As Laster-ne vcd Vrwpdrandfkalen
qugzsr Wifchmann j Eknttesgkavene
mod Best. Omtrmt 20 of Eli-vers
ne bar meldt sig sont Zkivillige
suche-. —- Allisevec i Live. list
Av.) Den 20. Fieb- indlsb der ti1Me
delby Meddelelse om, at Hans Pe
ter Mud7en, Ssn of afdsde Sko
mager Knudfeth den lö. Februar
var salden pac- den vestlige Mißs
skueplckds. Hans eueer Broder
staat ogsaa i selten. Hfdtil er 7
falden fra Modell-v Soga.
Der foreligger nu Livstegn fta
Hans Lorenzen as Atetby Mark,
der holdtes for dsd. J Oktober
Matmed faldt hcm haardt saaret i
fransi Fangmskab. Hans Kamme
rctt streb, at han muckte vtske djd,
da Saat-et var faa heim-U Senere
hat Forellnene modfaget en Med
delelfe om ham fra den statt-sie Fan
geleit.
som disk ekfsamde euer soge, sm
ver Haufen ikkv noget.
ij Alter« Den Z. Marts fei
rede A. Rissen ved Farris Station
fin 84. Aar-s Mfelstdag. Han er
ftdt i Kafttup ved Gram 1831 osg
deltoq i Krigen 1864 fom Unber
officer ved 14. Regiments Z. Kom
vogni Nr. 112.
Den mdie Stu sagt-et i Faden-.
Rentjet Jst-gen Adolphsem Zøns
derlev 31 i Dadule som bar haft
fire Immer med i Hirten, hat Fau
et Meddelclse om, at bang an Ma
Ickmeftcr J. D. Adolpbfen i Hyrup
vcd sty er blesven sum-et under
Kampe sstvaa den 17. Fehl-nat
Inn csr ligejom to tmgste anner
blcven faaret i Faden. De to yngs
jto denn Tom blw sankede under
Kamzw vefnnm 4———5 Maanoder fi
den, or cndnu ikke raste. Ton nwsts
yngste, Ksbmcmd Chr. Adolpbsen i
Hader-Ihm bar ligget et Par Maa
noder i Vertin og et Var Maanedet
ima Lohn-tust i Hadekslw Den
Et. Zieht reiste han til Flensborg
»Ur nmligvis at blch overcret, do
Saat-et ikke viser mindsns Tean til
at laws-. idet der bestandig er Be
tkrndelfc i det.
Ton finde of Imer Adolpbsens
Sonnen Maler-tiefrer Adolpbsvn fra
Museum liaaer visd Landftormen
Studekjvllaad.
V.
Mel : Dantnorks dofliqiijs Bang
szw»
Esndsekinlland dybt sig vaandcr
J fin Hierinod
Morderiets grumme Aander
Meist ncd for Fed.
Man-d oq Ssn wo Valen segnet
Een for een i Dfden blegnet,
Enalen med de Horte Vingek
Bud om Dsden bringet-.
Tungt er Its-geh du bot book-et
Zidisn sit-WANT
Lige smt og feist et Saat-et
Eftrr Aar halt-trede —
Ef du hækdes og forstenes:
Fsr det stille guts-neues
Jnaen Lasqedom der findes,
Saat-et ej fort-indes. —
Jud i Stridens Mulm vi weidet-,
Sksnt en lukket Bog,
Mod den Dag da vj veid Eidkr
Mist-r Tanne-ti.
Hektor Mode Stand nedtwkkvh
Staat i Stumpet og i Stykker
Tkaslleaag og Hersievtklde
Ztmk som Dovtes Neide-—
Mange Liv saa dort-bate
Kkigen Tusker nd;
Hvokfor ej vi kan bei-vore.
Mcn vi ttor paa Gad, —
-dant, som Inn-er Folkets Skæbner,
Hom. Tom Rigerne afvcebner, —
Rock Oans Tid for Fred er inde,
Kollet Fted skal finde »
J Römer 1915. ;
J.E.Gu»despu.
1
Tod.
Mrs. E. Hause-L ssdt : AND-sit
Wisc- dcsn 31 Anat-it 1870, dsds
den 2! Februar VII-T Dendeis Pi
1.«-:s.1:«n zur ijfmnna Niclfm
J Aal-ist 1891 Neu lnm qist med
Clsrist Sausen Tor var i den-Z
Z«O·qtcsk-1b aitwt dem ottcs Vorn. Aais
m 1911 rekftcs Familien fm Clricn-««
ao til Mälford, Iowa, oq de bar
ovboldt sia disk indtil nn. !
J den fcmsns Tid smde Mrsi
Ganspn rkfp Unsret rass, mcsn Aue-nE
anpdih at Tødm var ncrr Doq vors
inn- redcs, da Tädcsn kom: fnm ais
Jan- qfad i Mode, Tom Hemde: »Mijj
Arm csr staunt-L m mi» But-de er«
let,« ist of bonI-es nndcdcs Ord km
Fuslfcsrens Ort-bot Htm efterladcr
sin Mond oq sm) Bien, ogsaa tre
Ststre og en Brodes sont i der-es
Sorg das fortsendtet en Deus-nee
nina von Opstandelsens state Dag·
Mrs. Hausen var et trofast Med
lem af Methodist Kissen og en sta
dig Gæft ved de fotstellige Wider
Hun var blandt dem, sont stattede
Vellignelfen ved Binnemjdetue og
var en trofast Deltagek i disse Mi
der. Qun var en ftok Opmuntking
for Herr-eng Tier-er, name tun faa faa
state disse Timet for Beim-stelle i
Gudd Mike
MU. hausen vil fwnes i bendes
Hiern, thi en Witu og Moder
Raod, Tktft og Ovmuutting er bei
kæteste qf alt i Bette-L Huu vil
favneö i Ditsen oq dens foksiellkge
Arbeidsr m Tf Nat-ver es Vermes
fom Time hende at Me.
f
Deus-m !
»Kommet-, ladet os tilbede
og nedbsje os. ladet os bjje
Kna- for Herren, vor Ekel-ers
Ansith Tbi kmn er vor Gub
-og vi er det Folc, han ladet
og den Hierd, bang Haand le
der« (Sal. 95, 5 PU.
Saaledes lod Tom-me sra Manu
tungen i Dort Kitketoorn i Mc Nabb
den 5 SIndag i Fasten, medens dcst
lange Vogntog fskte Mrs Julius
Thomscns affjaslede Legemc fra
Himmel- til Kirken. Der Var Mts.
Thomscsns Vogmvelsesdag. oq dct
var et Kalb til odmng Von ocd ben
des Kiste
Jeg blcv kaldt Mem fta Edicaga
men feg mai-de like at je den-de ä
Live. Jeg besiegte Mer Thomlen
Dach-n for im reiste til Edicaqo og
sagde hcnde Formel lot nogle Dage
uden at ane, at M var sidste Far
ver
»F Hitnlon Fixer ei fraer
Nes, aldrig mer Form-l «
l
l Mrå Anna Ilnnnscn — Julius
IThoinscns Hnsml nnk Esdt mleonp
jlwlnl 1855 J 38 Aar bar lmn le
Ivet ä Æznksslab samtnen mod Juli
kus Tlmknsclt, som nn siddcr onsom
Etjlbaqc lned Zorne-n U Inn-ket.
E-« Vnrn bar de inne-n as. J Vorn.
sbvot de bot-de i mangc Aar sagte dsc
Enasrnnsst Mctodxstklrkelh da der
inne-n dansl lnthsrsl Kikke var, Incn
siden de slyttcsde til Mdiabb hat de
Inist nnd-gen Interesse for vor Kitte.
s Eiter en ward Smdoms Did.
jsmn Mes. Tlsomsen blev angrebet
Jas sor et Par Aar sidon bestunede
Ægtepatret Thomsen at kam-re Me
nighedcsn en Mkkcsklokkr. som kam
til at bæte Jnsktlwionen as de to
Sonne-ers sont udgst Teksien soc
dette lille Mindeblad
W. Thomsen hensov stille Fre
dog Morgen den 19. Maus med sin
Haand i MS. Hex-deg, og pl begra
vede bende sden LI. Mart-T
Der var et tnlkigt Agsjlge as
baade Dunste og Amerika-new
J Idan sang Kot-et et Pnr Zan
gcs og Pastet- Heede kalte wo Dansk
nd sm de ovenslaaende to Vers as
den 95 Sol-ne —- og senkte pag
Engelst ud sta Mark. 6, 31 »Er-me
ne nonrselves apart into o desert
placeL and rest a while.«
J Ligtoget til Kikkeqaatden lal
tes 36 Bogne og nogle Automobilet
MtsT Thomsen blev siedet til Ovi
le i Gravlunden ved Cleat Erdsc,
tnen san lasnge der et en dansl Me
ninlmd on dansl Kirle i Mc Nabb,
vil hol-des Minde levc og sornyes
book Stube-g Momen, nanr Kitte
klokkcn ringt-r nwd an on kaldcsr
til Tilbedelse, ja:
»Kaer pan gannnel on vaa nnq
Mest dog paa Sjcklen tkæt og lang
Svg for dm evige Hvile.«
J e n L- P. O e e d is
Mir-k!
Ton Verschi- szncsikn ZU Tan
nmrk er km komme-u U UT kmr at
t» aaa Quer de ;l-."·t«- as de almics
dcsiims Kinner as Zulmcbschr o-;
EVEN-, samt O:x-:».1.:d«1qt-.·siss.jcr
dess.
Dis-Juba »Er Zier CAQIOJDJ inner
Tkngt
N P M J T- E c
«-’-'sud-: Jlrximjof W
Laut-II Euer-sont
»Ist-on ou Lioisks indb .. Itzt
Olfrrt Nicakdt
»Mc"d Mund Jq Ven« logll
indb. kmer .. . 1530
StkqugPetersekn
«ancsieskikkklfck« No l festu
mentlig Serie 1 indb.. . .. 1.20
Olfcrt Nieard:
»Paulns« .. .. .......... .70
Job.G-tzsche:
»Ist-Ei of en jysk Vcekkelsesi
Historie« . . . . ........ .60
Olfert RicardJ
«Jetemias« .. .. ........ 1.10
O l as M o e:
»Den Eldfte Meniqbeds Kri
ftus Tro« . . . . ........ .40
,,Martyret«, en Forrwlling om
MwonsRædflerne, ill. .. .60
Dan. Luth. Publ. Hin-se
Offlolsl Sen-stoss
Fort IÆ.W st O- stos
MtMIsu zømm ABC-IV
ssht.csss-I ku
Mss khwsdt M
Wes-. ON IM
s
Just Wind
WALLACD MIMORIAD SDITION
Ben Hur
A sims new Hiitmn us Uns Hnsst book in
stthstnntiul cluth nun-r with iHuAtmtjuns of
the principal eventin of thp Aturzs im fly hause-s
nnd covssr. With purtruit of Author 560
page-s Full library Sizi-. Hist-u- prmt Um
prjce tnms unh- 75 owns-S puntpaick
Paul-h Luth. Publ. Konso.
Miit-, Naht-.
---- - ---- ---
Louis Blnnsnfeldtt
DBN lNDRB MlsleNs INDEMNI
h Festxkssft Z Kuh-Julius nf Mit-krile Furt-jung sur Jo«
mitti- Mngissn E Mnnniirks ALÄMS Juhilstsmn Mml sinnig-—
Hilf-sci» Pri-— juin sum
-- ldcst osr sst ilyutiut Ha Kuh-f Vu-rk. sum inmin Von us
ihme JOHN-lis- kun uneins-Ps- i Hin Nisus-unlink
:leh, B. i »Y»jl«- Amt-i .-h·jq·"
Danish Luth. Publ. Konse.
Klub-, Naht-.
z PZIJ UBMPBLS ZOCBBOC.
Zu Monomisk llnsholdnings Kost-— og syltebog.
289 Ritter Trykt pas gisdt Wit- misd Akt-re-, klar-· Tun-r
As Purssttersznn Furt-Hi hiilssrttos Wiss-Indis
« Nur ji«-g bar snmlest Jenan llnsndbog sur Ilugmødrcs, ssr
det tkke for-di, det ek- nugsst syst, d» hier fromkommen mssn j
de iitkes fah Aar-. jeg Mr besktpftigtst mig mod tlm hin-lik
Uemiag, hat- jeg snmltst »F opskrevest hvcd nyttigt, spat-som
meligt og godt, jpg hat- prøth on Orkan-t." ———
Bogen vil findt-s Eritis i enhvek nunhuldning —- Its-»s
isllek mindre — hvok der Des ben pas Økonomi og god Orden
Vot- speoiel Pris 75 Ccnts.
Dsnjsh Luth. Publ- sowo,
Ihn-, Rohr-.
C. Aucwolcktpllmsm
xmxslllskosls kolk WNICIIIDZU
Rjgt illustresret. l.—-ll. Bind. Sturt For-mut« l'er
mild i smukt »F sulidt Virhzkbind Dis-SO.
Rom en Kirkcbistorje ausklig kot- Mksnigbedeu ist« den eg«
net, fordi den sogisr at vise Guds Port-Mi- misd sie-n sinkt-lu
Slnsgt genuem Med- og Modmmg og help ils-n ihm-, Mariens-«
ssmn.enhsssng, der H- i Mem-Missioan (·)pl(-wls(kr.
TA. Is. i Natiocmlti(lssn(le).
Dest. sum qiwsr Rom-n sin stun- lttteressii, H- Jts wen-r
desnriic man-ki- lkjlhsdpr. jsxrr Pi»rtr:sstt-csr, sum pryslpr du
ljp Ihn-t- Vnsrkcst esu lksst)·sltsing. hmrvmj altst innerng allt
andiss kjrkphigtnriskck Panntillinkiir pas Dann-L
kl)n1«1·«l)r»gj.
Danish Luth. Publ. some,
Klub-, Nebr.
Et anlg III gocke III-get- krII vokt Lage-u
IN Vci. U Dss TIL sÆRLIcL LAVI PKISZI
IrisIelIse kontinue-:
Himlds IIIIIIIu bist- Numssi AK ts» l Kompan Huld-it »du-,
Hort-»I- Ukminqssr 50 (·ts» Msus C00 Fortssllinsosr 1.50. Titus en list
tot- Fcklls Mut-» Ikoty II W. III-III III-I Ists-r Imng Jus-L III-but »Ich-.
Uckqsksssry DOH- . Ihn-Magst Im RIIIIIIFSIIIIIIIHI U 00 Piu- ’I"(II-I««I us
I Rastatt-IN- fläc’t-s.. UIIIIIDI Ryslknnust 8120 Fykslisn II Davids III
76 ("»-, PrwIIegIsnonI i Ihn-»I- ok Pkmstoquskdssn i Instit-II III-L Ikisn
IIIII EIN-.
Iluiosslssslsst
Don ssgjktsntis III-»- cl »0. klokkems III-nor III-Inl) Alt-» IF
IIIsItI UkaIst I2 MI. stin- III-mir tOIIIsI I II 00 Isr- Nntislssns Miso-I
II III Atti-Ins oq Afnkss III-matte- Miuionsmsrltssk »Im-II W ts. Ist-III
Svssktl os KkrlIsleisdesnss kmscmq II I0, AII·-»Is-II im kristuo sl fis
Zstsdsmmiuionsn »An-II HIR
opbyueliss III-isten
Lys ps- I·sjt-n. on Iilles Andsskslm III sinkst-II Akt-II T« III-III
I Nunmehr-Ist IsdsskIIiIIcI Ins-II IIII Ist-Ist II As of ng Hebt-sk
Pfktllkeuft OT.II, III Hlsnms LIMIan BUT-» Und-t- IIIIIOIIIIIO studie
Il.30, Aususlins IIFIIIOIICIOIWI 05 (!1I., Den IIkllIsos kri- 66 (’.,t- III-kmle
VII-» kmäsoi Vs). m Aug-as Pkmäilkssmsk sc amäslssvicskø III-im
II sc, I Jst-I POrII -I«IusI-IIII-stsbos II 25 As Gad- Nude IIIde
Ist-III- II III-I- unstet W» f Inn-II i Mu» strick-II- III-I
hktshos III Ins-mehr III-s l.20. vul Ist III-demse- II.U
steten-· stock-T o s v :
Zun: sta- NICIIICII llsus il M schnellst- lsarlek III- LIIISI
stolz Statt-satt Not-» Nun-sannst Akt-» Den III-Its Ist-sou- III
slassie VIII. h- gstsls Vik- IL Q. Ast-pl Elsas-II- Icitlkshiswkit UUID
Lucis-I Uv II.U, A k- I-vIIt-t MU» Von Aus-Include- IIIMI
II.U. Ihn-Akk- has . .75, Untier Ausst- Glyhshots Il.sc.
Wust
s. C. AM Treue-I- il.s0. III III-»m- ( Ums-Ich Its-soci
ss.40, hoc-h bit-Im Mu. sattel- ortsllinket il. II.O. Dich-I
Oliv-s III-I KOCH Alt-du« III Filum-läss- Pise act-» Mk WI
Ustlak Mu» stlsn Miyaun M
sth II Ist-Ma
sei-Ober- lluødhos II 50 M set-I ls I q- sit-holdsle
DOG- ., sihys Mc Tit-n i Basel-h 7s»()1«.,kliI-sutss·lsss Its-Ist
MO· beut-tas- OkIIhoI USE-.
Wot
Is IIIIO Mailands-Mo sci- M II Mit staff UOOIW
III Ists-Ists- III-last lot ihm II s. P Its-usw
UMIM Isclasp Drei-IF- Pay-so MI- III-disse
bjes such-, Wortsinn-irrt »Ist-Is- Jolkst Sol-» «ny
Istp MU. III-· fort-II III-I- Max-e sek- fckts råt
III-i Los sots., fort-Im- sismokshct sum-til .VsIl
ma- asI aus« Idee-, smka Mk käm-w not-. si- «qu
Its Fu Eos-I Mc
M Its-s
Wklsusavuck U syst-I Jst-U- ssisstks III-E I- III-.
totscsssteuz III-III IM , s .
GUTTRC sog-e osvsfltlisslsl IMIMII stets-III
U. In- Ufioscikist 40 III Mk Uss es Ists-s- Is so- »An-;
ICIM of Its Cas- Ms A Uttls Wiss-set
saus- MI llicos UflW costs-; AM- Jky fals
I.I.IAUOCIIIMCM,s-r III-Jst usw
VIII-I LW M. soc-,
Ist« soft