Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 07, 1915, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Danmakk
Dosten ist«
Langt under Ukzddclkwft
Tot Jur Kam-- sum tl.1rt, at
Ta:tnmrl«i— Owtxtdämttc 1 1011 skkc
zum Lin-It xhrr Ida-abk- er man mr
Dazu tii : txdlwrc Ihr. Oper tm
get der nunjiodc ihm er un wim
nvxuvrt : Statistij Lea-anmuan
lnmr de vfm Mc Laudct modmsnns
Jnojwnstmugrr er lnsarluszkwdcA
th Lmr tm Um su, al du sam
Lssdc Opimdtmus ««·1- Jllk Hund«-F
Mr zangt »Hm-r :!Ik:dd«-ludtmnot Sorl
do itdsns 5 Aar-. «
Illlig Uisrxnsanssssr Tas- lasen-I
Feld, Op- Ja Onlnntdlsnml kur;
kunnt, To Elwtc Jlrxcr m Rod
Ernqtcr nun Music :«·-E1 nuer .-;1
.
l
»
!
Isrdmnlm finthlsgr ,1.1:» Taan z
des 13 :)C:. usg Nnnkulrsxscr 7 inst.
mer-.- misn Da Lnsskxsn as ds« to
CAN-» ,;-.«Hrk««s«::«:-1«, qquhsthz
m Tierrttws »k- « hyixtiuithkxstth
tin-—- csiw .« »Am ihm Einn
«r:1,s.t:"i"s « -: «rs.«:«1«—.« .I.’c::1«-1-·, Hat
Uns I.«;-.3 ::::. l l
Odem-n gou Der Ioroomsvks oco
skc lldlIiIIte. Nanr chdebssten i
IZOH Isndog nom- ou over VII-Idol
udbnmk sor de sidI le u Aar, skulch
det dog ikke noget stort Udbntte H
WH. men dernnod den Intftckns I
diaLIed, at Orchehsftcn i 1912 var
san danrliIL at on Tisl Hochrot-sales
macntc ompløjecs oq murik- andkstp
Anwndrlia oa dem-d kommst Mid
deludbyttet fastligt lmmt ned.
Nagen bar derimod «c MH tun
givet 68 pct. of Middcludbnttvp
for di- sidste I Nin-, en Nedgang ders
spie-:- saa III-echt tunzwrch Tom Nu
gcsn Tor Flur-.- szkc n; Landct csr dtsni
viqtiqsto m For mmmcs Egnc den one-;
fte Kornforr der botnder anget. :
Vna og Hiner er Imact LIcnholdisi »
vås 01 on As uCt n; iskiddcllmstnI. I
Maude sk-, Æmk Iiss og Vog- s
Wdc st th. I
I
I
I
Nonne-mTnitsudlmttht as sonstiin
Kotnforter nat 86 IIEL of Middcls
bsftm Dcite auser Komudbnttet »
Halmudbyttet naaede tun 78 th.I
Agerbsct naacde 85 pCt. ou Eva-(
biet 97 »Er "ns 5 Aufs Ast-unem
Init.
Naak hole Haftudbyttet omregnes
til Kommissde blivok ResultateH
89 vct as Middclbsst
Tet samer Kornudbytte as alle
Komforter var 33 Mill bl, medens
Gemeinsnittet for de sidIte 5 Aar
var 38 Mill bl I;
Eis Opdsselfr. Er der guavet
»Ist-läg Bei-« Ist 70,000 fass
Stipe, FI. Maus-. Pan en General
forfamling i Fjot i Kreditiorenini
en as Eier-e as mindre Lande-jen
domme i Jnlland, for bvilken J. C·
Gristenson er Jemand-, blev der
nedsnt et Udvalg paa 3 Mand. der
stumm-n mcsd chdjckfomtittgs-llds
valget fkuldc udakbefde For-flog til
Fokandrina i Fokeninqens Statu
tes. Dette lldvolg, der besinnt as
Direktor for Husmandsssypothvks
soteningen Jens Jener as Als
Behufs-, Anton Datum af Meilby
og en Mads Haufen, bar nu til
Mkdlemxnerne udsendt en Meddeleli
se am, at de under den-s Arbejde et
komme under Vrjr med, at Besmteb
sen oa den valgte Nwifor i Strid
med Statutes-ne ikke atem· bar appe
baaret 6 M. i daqlia Diwtet for de
Dage, de ferenda Reises pas Kre
ditfokeninqkns Vegmy men oasaa
hat Mann-i Vierter vaa de Daae
of Arm-h da de ise bar vætvt pan
Reife, alt f et Tidsrum as ka. 7
Ast-.
lldvalqet fort-War nn, at ocr
CUTIVMØS Saa, mod Nomcvfcntanti
WIN- sordi det tmk cixiidcsm Sta
timsrnsz Vestemmcslle oq Zinswes
lct skal cum ud paa, at Roma-Ofen
tantssabcsxcs Medlmmick folidnrisk
tikpliqtccs m betale Kreditfowninqon
den Sum, som vaa nketmæssiq Mao
de or otivrlsmth of Vestnrelscssmod
femme-r oa chisoken i Vierter til
liqe mod 5 pCt Nente v. a. Der
foreflaaes mde et ZsMands Ub
volq, disk fkal sonnledims Ssgsmaw
let anhat Enbiidinsrt stiller Uds
valqet Forflcm om, at Zagscmlæget
reitet mod de Mcdlmimcr af Be.
smkelfrn og Rwisorm der hat op
peboaret de nretnmsesiiqe Pia-ten
Dei vil komme til at drric sia om st
Oel-b paa m. 70,000 M.
Mem-ne i Hnsmqad6-Kteditfatei
site-kund Dort-for »Aalb. Amt-NR
udtaler Folkktinqgmand J.C.Ekiri- »
ftesnsenx at des Tot-holder im riatisxts
med det omtalte Inn-flog om Sau-J
qnlæg mod Repræfentantsiabet, even
tuvlt vidse Veswtellesmedlonmer on
Reviforer for Mtforeninqen as
Eine af mindre widest-Gemme i
Inllanb M UWM af is
strafen filer sig imidlertid werbe
vist un, at der intet vil komme ud as
et faadant Sagsanlæg. Forholdet
er nemlig det, at Ncptæfcntantskabet
paa Opfordring of en Generalfor
samling i 1908 besluttedc, at Be
stytelsen Tkulde Ist-handle Launefas
get bele Aaret raubt, og ikke som
tidligere kun i Termincrne Veftys
relfen bar altsna iiden 1908 tin-rot
til Disposition hole Aaret rundt, on
fom Folge hist-as bar den ogsaa fnn
cst Diæter belc Anker Tette er
ganske vist Mc i nsie Lvereusstcn1—
melse med Statutcrnes Ort-lod
men er vaa Reanfknbcrne gedient-r
of Revisoker, Nesncmlsorsnmlismer
og Jndenriasminiftoriet
Rtvekifk cvekfald. Da en unq
chncstcspiqe im Vefrnv for-loben var
von en Evkletur til Stendekup, blev
btm i Fslac »Min- Anitst.« kskt
i Kniffe-n af en Mandspcriom sont
dereftct stjal bench Portrmonm toq
Skruen af Petitian von bendcss En
kle oa overfkar Dwk oq Zlanqe Tor
at Tot-hindre bcsndo i at folgt- oftm
bam. Ved Faldet i Nrøston blev
Wissen tcsmmvliq flcmt sorslamst os
tabtcs Veviftbtsdeit Da sum vom
t1csde. kondt kmn fix-c fclv liggench i
Mrøstkn mesd Enklen over sta. Ei
don Ovor7aldpt bar knm licmct til
Jenas-. Sagen er meldt til Po«
liticst
Nedflagtuingen as Evim Pan NY
Tirkidnq den Hi Martsrs i NnkøisiniH
Polster nsimldt Mit-des vedtoqcsis sol—
zxmdcs Ncs7olution: T
Undpr Sowie-nan til den dirs-at
tkndc Zlngtning, sont sormnar ns
Zum-Ime der jfkc lcmsrrs 111 Lun
dcstxs Andchss Oq slkrivatslagtcricn er
de for Lollandanlftvrs J Evineflaas
terier forsamlech Vosmrclsccimedlism
mer enige om at ansc- dkt for misse
liqt. m der »dide Fort-nd mod
saadim Ihdslkthisiiw jdkt man er
opnmsrkfmn Dan, at drt da vvcntnelt
vil blims nødvcsndigt m trwsfc For
mtfmstnitmpr vcdrokende Eikrinqen
of Jndlmxdvtks Forsnning mvd Finsst
Manne dtiveude Mitten-. Hier
ritm, 17. Marks. Ztmndvaaternc
lang-I Vondfnsfcls Vcsttnsl suche
let-, at der i Nat et inddrcmt 5
Mincrz 1 vcd Immun, 2 vcd Blok
bus, 1 fnd for Lallen og Lin-d Esa
gen.
Min(-n, der i Nam- inddrcv ord«
Lønfmm csr i Tag Nov-m nabnct as
den tilfaldtk Seminar. Den inde
holdt 69 Ka. Ekydebomnld oq er
ester alt at dsmme enge-lik.
Spenske Fiskere meddclek, at der
iFarvandenc vsd Steigen driver
mange Miner.
United-J 7.Mort-3. Pan Bester
imvsknsten er der i de sidfte Tag
inddtwet to Miner, to Rodninasb
lmade on et stinkt oplsft Lin.
Mit-di as chvfyflnr. Eu Lands
fvtsikkiasP J do offemliqo Blume
bufe i Osdcnse konstante-redete der
Düde den 9. Matts Mund- og
Klovefnge bos et Kreatkm der hav
dc været paa Markt-bist Norweg
50 Kreatur-er blev strakis flaaet neb«
Der er cndvidere konstant-et Mund
oa Klovefyge i to Gaatde der i By
en. Vetorincktfysifus Bang ankom
Eftekmiddags den 10. tit Muse
Mund- oa Movsnge er sonstwie-rot
i Befætningen paa ,,Jueauud«, pr.
Tut-ebn, disk tilbsrer For-Mist MI
ncsk. Besætninaen terllcr ca 400
Kreatur-en
Mund· oq Klovesyge er konstan
ret i Vesasjningcn has Forpagtet W. ;
Preis-ib, Jellinqe. Beim-ringen be-»
staat af 150 Machst-en 150 Stkt 1
Unqu oq 400 Svin. f
»b
Landbrtmsminiftcriot bar den IIH
Mai-ts- ndfendt folgende Vekcndtass
rollt-:
»Ist- i Landbnsaåimjnistckiets Be
kendtqørelse af 27. December 1911
angaacndc Assocrtring i Tilfkrldc as
Mund- on Klovsxme indclwidtc Ve
stemtmslspr om Etablcrinq af et
Jammaelscsdistrikt omkrina det vaa
Grund as fortmsvnte Stmdom af
fvcrrrede Distrikt opbasvcs hervcd.
De svkims i oventtamtttc Bekendts
mark-Ue indeholdtc Vesicamielser. med
lwis Ovcrboldclfe, fastlig fok san
xsidt anaaar Lokalafspasrrinaer, Mi
nisteriet computer-, at der fka Vom-i
nckrpoliticts Sich sites iaa Mietsl
fyn sont Ins-lim, er frkmdcles qæls
dende
Pan Ksbcnbavns Immer kon
ftntekedes der Torsdaq den H.
Marks; indcn Etportdyrcnc onduu
var trutnc bott. cst Tilfasldc as
Mund- on Küsvaa Tor blcv dnl
fttaks udstisdt For-but- mod oc Uh-;
Ost-M af sevende Komm alle Dnrcsj
mu- skal staates paa selve Hemmt-J
Ort. For Erwrisrerne bei-d For-z
bndcst et tut-net ftlekligt Tal-.
Untpuiudkfis steif Ihre-L Kar
ls- m Mel Mille formats for
Mfsk Uflket IMM- at day m
fyg og vilde til Lasgetn Da han
kom tillmge fra Nebel-geh fortals
te ban, at Lægen havde beordret
lmm indlagt paa Svgcckbuseh da han
led af Halsbetckndclses ban vilde til
Skanderborg Smebus og fik Lov til
at teile med Aftentoget
Tilfwldigvis kam Msller Jenseit
i Aftenens Lob til at tale mod Vogni
mand Seit- fm Hammel, der oplvfto,
at ban om Formtddagcn bavdc ksrt
12 Tdt Korn fra Møllcsn til Sta
tioncm lwoklra cht llulde lendes til
Anklntäx Ton Forscndolfe kcndtp
Mslleren iklc noqet til, og ban
meldte derfor fttals Sagen til Vo
liticst Da den snedigcs Karl nasfte
Morqu Tom paa Vnneqnarden sol
at bente Komet. blen bcm anboldt as
Stotsvolitiet Gan fiddet nn i IMun
mel Arrest oa bar i Folge «Sknnd.
A. Av.« aflnat kuld Tilftoaelfes
2000 sit-. i Sooft-nnd Handels
mand Nicls Olsen af Zelt-d var
forlvdcn til Marlod i Noskilde: da
ban Dildc tøre hieni, our Entsinns
mcsn faa kraftig, at lmn mamtcs von
de om. og bcm naaede lige at loms
me Ide Tom-t, men Eil ikke løft
Billet. Vcd Udftiqninqen i Dav
dnm mq lmn fin Tisqnebog from
for at betale Billettem og uden at
mastle dot tath ban den i Suec-n.
To tmn nogcst fcnetcs oodcmcdc Tag
bist, Tandtvs Team-bogen i Folge
.,No;:—k. Taabl.« nun der Brod, Lwor
lmn var ftmct as Tagen den nat
nahen, m 2000 Kr» Her barst ver
ret i den, var dorte. Da det blev
Inst, lallt-des der at finde ca. AM
slt Rein-u er der mumc Oaab um
at Einde Eorelølnm citerfom End-(
51 srmu is lan mmc fort Zedlertx«!
lmmt omlrinq oft beqmrset dem ij
Sncdrivekne.
De mange Silb. Frodcrjki·:mvs.x,»
9· Maus. Den vasldige Silbe-Ex
port over Fredctikshavn sortfasttes
st«1djg. Tor afgaar iletc Extkatog
dang nnsd Bild, i Zøudaggs alone
asimdtcis 75 Nuqnladninqct J Tag
er disk indkonuncn hour-ed WH«
Mai-for
Skntmne tm Forfvatct Eint
tcsorcningcrnch Jnlland bar vismok
un ougmcst at saa dannet en jrivxli
Zig Ztnrfe til chogtning as Brock.
Jasmbancr osv., og da Generalkonk
mandwn mcact var ønffet m fan
dam Korp-: danach er der nu, ef
tcr hvad ,.Frederikia Av.« ersann
blandt de tnenige katcr en stier
meclfc i Gang fka at san Bo«
zwtuiimgtjcnestcn emblcret »den
vm antteforcningcmc »Zum-n me
ucsd at oillc Haa stor Tit-lumij
Nile Staufen-sit likvidemn
Akticfelsiabet Nibc Stamucmølle hat
eftcr 17 Aaks Vitkfombcsd besluts
tct at litvidere. Grunde-n bertil
man i Folge »Nibc Stiftst.« soges
i, at Stampemsllem bva Ame-ka
pita( er 25,000 Kr» dels som Fil-l
qc of Efade ved de to sidftc Stormss
floder i 1910 oq 1911, dels som
Folge of den ved Krisen Eretfibragi
te Standsning i Afskkminqsiokhols
des-us End for Gtwnscm i dvt sidstc
Var Aar bar haft et Undetfkud, der
del-bot fis til merk end Halodclrn
as Aktiekapitxqtm «
Dtdöfald Justitsroats Ihm-sen,
Nafsiov, For-wand for det Holland
fmkftcrfko Diacsclfkab, et asgaact
ved Tødcsm 73 Aar stammt-L
—· Direktor i Canach Einen-»
Nah-sitzen Ssn as Konsul N. i»
Halb-arm er Lordoa den G. MartsH
sfgaaet veb Dsdeth 43 Aar al. I
—- Ksbmand Konsu( Hans sen-H
sen, Aalbom. cr nimmt-! ved DIde
ZU Aar al. Den asdødc. der drrvk
on aros Forrctnina mcd Korn og
KoloniaL var arwa Bin-konsul.
—- 2. Landstingsmand for si
Lmtdstisiagkkeds, Ganrdcjer Melk
Johanfem sOllerup, er Maudzzg
Morgen den S. Marts afgaaet ved
Døden pag St. Jofephs Hospital i
Købcnbavm M Aar gl. Den afdsdc
der vor Nicht as Danmsbroa, hav
dc sidcn 1894 vætet Mcdlcm as
Wusdstitmet san var Medlem af
Riasrcstten oa Ovcswwmrmadet
sinnt bequsdtc en Rælle andre Til
l
üde
---- Chef for H. Vataillon, Oberst
lsitnant Ibeodor F. Elfter cr Oas
dag den »j. Marts efter et kort
Smelcio osaaaot oed Dsdrn vaa
MamFons Engean Den afdøde.
der var Ridder as Danach-ask blcv
59 Aer qnmmeL
"—— Hofestcsrcstsadvokat S. Nrllsck
man er den 16. Marts afaaaet ved
Djdem 81 Aar gl. Den afdsdty der
vor Kommandsy af Dannebrog af
1. Grad iog Dannebrogsmand, blev
1868 almosan til Nimm-Wade
M og hat beklædck es sie-IF offme
läge oq private Tillidshvew Han
hat fanledes met Fomand for
danfk Sagførerfokening. for Pro
kurstorforcningen., fsor Hedeselskas
bets Reprasfentantskab m. m» samt
været Mcdlem of Frederikksberg
Komnnmalbestyrelfe og af Købens
barms Vorgerreprcrfentation.
— Flm Førftepræst i Grønland
F. C. P. Niittel er Mandag den 15.
Mart-is afgaaet ved Døden paa Tim
rø, 56 Aar gl. Den ofdøde, der vor
R. af Dbg., blev i Begyndelsen of
Oalvfomsprnc ansat som Missionin
i Anmnagfalik som den første dan
fkcs Prasst von Nrønlands Mikrqu
lier forblev ban i flere Aar og nd
rcttede cst stritt Akbejde
—-— Athlet-m Prof. Vilficlm Ru
icusmd er Sondag Aste-i dcsu 1-l.
Makts asgaact vcsd Daan i sit Hjcm
i ,,Kunfmerhjemunst« i Gotlicrsgado
i Kobonlmvm nassten 77 Aar al.
Gan linvdis i de Teile-re Aar vwrot
plagrt of Jscliiasgsmasrtch der neb
brød hans Kmstm men mentliq
fng fmvdcs lmn hin unstet i en Ugcsks
Tib.
- -— Vaterlan soc-d disk kgl Tra
nsk. Prolog-for :liii0m, or Nattcsn
til 15. Mart-Z asqaact vied Dsdcn
paa Kommunelmspitalct vitck m
las-more Zuaelch 73 Am gl. Jan
mwde owm Tismerlwge fide n ist«
Rauer U Mords. Ntwjt
VirekonfuL Kølmmnd san-S Jensen
i Ausler er i Tag cftcr nagen
Tde Altonan Einigelede ask-must
msd Dadan Ton asdødcs lmvdis i :-!«
-.90 Am- dmmt en of Vyens ftørftr
en gros Ftolonialsorretningon
— Eil-by, si. Mart-äu Zagsøror
Sechckchnscn as Zasby er i Tag
afgaaet ved Damm paa Sindsfygci
bofpitalet ocd Aar-bus, ca. 40 Aar
gammcl.
Cänsskju sur U. Vcnajllun,
Oberstløjtmüit Th. F. Elfter, er
Onssdag den l(). Mart-J cftcr et fort
Engelcij afgaoct ved Døden pas
Umrnifoneifnqchusm i Købenlmvn s
Ton afdødiy der Var R. af Dbg.,
blw 59 Aar Manne-L
— Mode-riet Ewnd Spandet o
sidagaord ved Elngelfe er Maudaq
Akten den s. Mart-J afgaaet vcd DI
dcn, 85 Aar Sammet Den ais-den
der var R. af Obg» havdc bl a.
i en Aarrwkkc oærct Mehle-m af
Zon- Anna-ad
Fins. Forscanderinsde for Teg
ncs og Kunstindustriftolen for Kvini
der Pkoüsssotinsde Eharlottc Klein,
iødt Unna, er den 9. Marts afgaa
et ved Dodem Den afdsde, der var
80 Aar Sammel, var decoreret med
Fortienstmedajlken i Guld.
—-Mariaget, Il. Maus-. Bycns
asldjtc Kot-IMM, N. Seh-nicht i»
Tag pludfelig ofgaact vcd Dødcm
84 Aar sammel. Den afdjde aniz
lagde i Jin Tid et stort Ølbryggcri,
sont han drev i lang Tib, meu hats
i de sidfus Am- drevet Købmandcdl
fortetning. sHan var Jnvalid fra;
Mit llndcr ct ltdfald fra Doti
b-l, kyvor han var Fanebærer, fiks
han csn Kuglc i Finden. ;
l
!
Tyktidstillkks. .Oillersd—-—Ftodts
rjisiwrkbanvngs Ncprasfcsntantikab
bar vedttmct W indem-residi- Fi
nnnsjsaor m ndc fmutligc Arbejderc
ou Funktionasrcr qu Baum est
Toktidstillctsg, der answttcs til 100
Kr. for dct gifte Petionalc og Ist
Kr. for det ugiste.
Maio for Nun. Ratt-org, H.
Marti» TJl Ilalborq Amt er der
indm Institutes Udlsb jndlonnwn
Venwringrr om at faa ca. 825 Tons
Rtm ombyttct med ERan Do der
ver til Landct fortsløbig neun-s lik
12,0W Tons Mai-s, man man, at
alle i Null-vom Amt, der hat ønfkrt
Omb:)tk(iim, lan faa den-s Zuka
opfuldt. Liftcstne er tut Ton-Ist
indsmdt til Ministerict, der tmsfscsr
den cum-liku Afnøtelse
Musik-n er unsder Bei-Z ou ventiss
tm til Land-I i en nwt Frcmtid.
Et fmukt militasrt Resultat Sclo
under ellcsrs llsjc militære Vikto
forhold, der er forkltsdrede af llette
politiro Forl)ol-d, viscr det fig, at
disk hist oq lmr kan naas glimnsndc
Resultaten slrisvcr »Danm. hi. on
udcs.« nam- csn enkelt, dyatig on
villfriaft Amt-ordnet paa et bearwni
set Omnmde kan præge sinc under
aivncs Oft-beider Dei et halt-des Til
fnsldet mvd ancsral Jblcsns 2. Di—
vifion: men ban omtach oalaa af
alle situs undemivne mcd den ltøie
fte Anorlcndclle for sino qlimrendc
militmre Eaenstaber.
Divisionens Linieafdelinner samt
Relewebataillonet» of 12. Rgt. bar
l Februar oq Märti Nester-Dass
mal-eher p. 61 Klin. eller over 8
danfkc Mil, uden at dette har neb
sat Troppernes Friskhed, Kraft eller
Kmnpdygtighed; tvasrtimod hat sde
ligc oft-er Marcherne endog kunnet
give fig i Lag m. Øvelser.
En Mond af en saadan Støbning
Jkuldc man have til Krigsminisich
40,000 Par thrsko til Ists-is
Nennem de sorcnede Tkæskofabrik
kers Salgskontor i Københaom er
der i den lidste Tid fra Fabrikkernc
i Rande-ts, Hinnerup, Viby og Ska
aislsc lwmst «l(),()00 Par »Austrit
tmssko« id. n. f. Trcrsko uden Liv
dcri til Istrig. Eiter Fiorlydende er
di- til Krigsfmmch fom felv fkal
moiitisris dem, Hoki nasppc nie-d fvært
Sisjldiig. -
Et AfvandiagssPtojekt Rander,
»Z. Worts-. Eil-me as do ftore Eng
sirwkninger i Noimsø Herred im
Lwnringholm til fokbi Allinqanbro
lmr i nmnqcs Aar haft ftore Mem
visr of Banki, fom de almindcliqc
Vanidløb jkkis kan bortførex fasrlig
efthr at man er bezwwdt at dnrke
Korn paa Engelw, Mr Oncrsvøms
iiiisllcsrnis meqcn Stabe
For et Piir Aar siden skete der i
den Anlednjng HenvendeFe til He
dcfelfkabet, oq dotte hnr nu udarbeji
dct csn Afimndingsvlnm lworom
der i en nasr Frismtid vil bline
ailwfdf et Mode Tot dreier sig om
flerc Hundrede Lodscsjcre og mangcs
Tufinde Thr. Land.
Untier Helligbcdcas Maka Eis
roliqmis Zunmmtflntning i ist-den
lmvn sjk sor unlig ct nut, jurigt
Medlcsnh en uns-Mond der opqau
at inm- un Eurmmsndc Otmjrdnmndsds
føn. san fnrftod at uørc fis afboldt
og sik manch Visnnen ucwnlig bfaudr
de wldre Damm-: han gjoksde dem
sorskcllszo chmsste, ug do hjälp
lmnt til (Ikcngc1sld, Imar kmn var i
meoforlmenkusd »Ah-nackte dir-m
mosra indløb ikko altid rege-laws
siat.« En Tasms zum lmm en Em
rekasfebm, for at ban kundc udtuqc
et mindre Beløb som Laan; mcn
kmn how-di- 1000 Kr. og sorsvandt.
Zaa blev han afslørctx det viste
siq ifl. »B. T.« at virrc en chnes
stekarL der bavde flerc Vedkamsricr
von sin Samvittighed
Flstt i Anm. Vrøndcsrslvm N.
Mart-T Da Gaardrjer P. Thomsen
med Familie fra Linnerup ved
VII-ndka sorriqo Nat i Slasdr
kørte hjem fta et Vosøg i Hirt-mits
lev, blev Heft-me ved Aabolm Au
bange og skubbede binanden i Auen.
Dei lykkedes Folkene at slippe ud
af Ehr-dem for den gik ned i Aa
løbcm der bar steile Ekrwntcr og er
snldt med Jst- og Sirt-. Den enc- Heft
kom til at staa oven paa den andeu
og den und-erste blev saa mcdtagct,
at den sdødc sit-akk- eftcr at være
kommen op.
Drnkket Petkolkmw Akbcjdsmand
Mirde sanft-m Hclsinge, fandtes
om Morgeuen den 11. Marts liq
qende død i Købmansd J. E. Han
fens Pakhus. Hatt antages at have
unstet brrnfcst og i donnc Tilftansd
at have drukket af en Flafkc Petru
lcum. Den balvtøsmte Flaske fandtes
ved Siden af baut Han var 30
Aar amnmel da estcrladrr Kone ou
2 Vorn.
Small lljott. Naardisjcr Hunds
Jult ug Hnjiru i Heilislok Our lit
«Ekand. A. ANY i der sidsle Par
Aar llaft et Var aainlis Foll i Hilft-:
ug wisset oq plcjet dein til den-O
Zod, der indiras i Sommer km for
on Mannist Tid sit-m. Te to gam
le liade i ncangc Aar vix-rot i Tie
msste i Fru Hundslmltsz afdøde Isa
drro Waardx sciicrc bot-de de delis i
Onarlm im dols lms bete-Z Born,
men da do bleu for gamlse og spazie
Eikics til at klan- sig sclii, toq Hakus
lioldt og Huftru dem til sig og
Ulejisdc dein med cst alad Sind til
det sidste.
En Jsotdemodcr-Rekotd. J et
Sogn i VestsVendsysiel er iil
»des". Tid.« hænidt det vismok
entsilaamde Tiliælde, at Miit-ists
jokdcmoderen Vom til at asfiflm ist
U Vanicfødslcr i mindre cnsd 30
Timctx Hun bcho bentet fka Sted
til Stod »den mindile Holla oa
alt fort-b not-malt
Kulosfotgistniug. Forli-den Mor—
gen ved «Syvtiden, da Fyrsbødoren
paa den i Struer Hahn befkwftiqei
de Muddermaskinc kom ind i Ka
lmsfmu lmor Gravemoflcrcn ou csn
Ilrbesfdsnmnsd sov, viste der fia at
viere stærk NOqu og begac Mem
donis laa bisvidftløsc lyen. De blev
i Antomobil braqle til Syqvbnfet
i Halsscka oq vil aiilagelia vwris
raste lan om nsoqle Dage. Vegge
Mem-deute var ifl. »Musik«-hing A.
Mahl-« llge ankomne fta Spend
bom, hvor de bar W Gott«
Modi- Iclpginuay Nym-, 13(-1cn«nih(s(1 sog ·ll«l(11«n·h(-(1
!«»1«(IZ:«I·-s i liess-Nie H Acl j Von- lin(« Hm for Unmut-.
HONORBUJ
sKU
htst ir ligrscyldipx hvms smsxkrst nnsm unt-I
Ink- Prjs, U-- H- xiHixx til m lisslitlos. huer
Alm- Iiszs (-:41-(·1i-- «x..«1(ns kun
kl?s«()ln! ZTJJ Dis-«- Xj kjjklnsk
Jl! "-(·i.-«?« Z Mitl«k««l·t ilr MER
----111·;H ’«1«!.
bis U-«l’—-8·- nllikl usw-· Nun-»O
Uns-is- me form-lItissgsssmsklwt sum
Dunst-m linn ist«-m- lljsscstpntlts »Ju
s»r-·n«- Ins-n. nut- Hl—krh mo.
Vl sobrllctans Man-s- Ilanokhlll Iln l nlhs Ist-tim- snk U«sml. lcslntlcsk nc M:
I)k) Io- Ickxmtslkskkni Ist-nu- ( dsgl-jun »in-, Musik-s H.«-l--:uct0ss cui-icon sho.
P. Meyer Boot 85 shoe co., M:1·«7-s.;·».3see
BOGANMELDE LSE
Man-M Mærld MærM
Nyt, smukt, interessant og godt, der-im spørges der unk
stm san-alt. ngx sit-nun »Hm shsr ugskm spmsgcks pag lzogmtirkes
cltsts «Ii««un(jss.
Hist« t,ilh«wls-I- lmnssh Luth. l'nM. Hunss38’ l«’01-1kigst"urket—
»in-z ««;,«-t, sum swusskts til alk- (liss(s sit-e Is’ut-dI-ing(st-, uemlig
VED SKILLEVEJEN
m Bukz sm- kunf"j1--«i1mlct-, m Ipriisgtig isg passeudc l((-11t"i1«1na
tjtinszzinis sm- lmxuch Und-gis ugz I’ig(sr.
Ins-ist« ist« ny, 81)lä11t-·«I-11«v; intot kein ww- msere t«1-jskt. og
indhzwlssmlks csnci ils-n; thi den H- liges kunnnesn km Presscu 08
äughinclortstk
ji«-»so H- smllk, sit-I-(l(-I«s smnk ugz smakxfnhL smuk i For
mat. Sinn-phi-, Papst-, lkjnd og hole thlstyxx
Hugesn H- interessant; dist vil du sinnst Rinde-, naar du lin
scsr el(«n. Dists ·-t- Stykkisr i den as Sk(n"gkiar(l-l’etepsksn, Ol
stt lijmL Axt-l Hiilsm »L- nnslns ls’(-1«i’iitt(JI-(I, der vil tiltale
iig gtsjhii l«:--ss-1-·-n, il(1((- mindst, (1(-n 11«x«1(0nfinnm-(Z(JO, sur hvem
Js-: hkslss ist· Skrcsvkst ng gnmlcst
ng längs-n «- god. Ums hullmld »- ikkks nagt-It list, pjattet
snk1k. ins-n lridigt uxz vssjlpdisnch »,(.- Hlligevtsl bamlikzt og for
stamsljxit just t-t ON kin- Knnfjrniaudtsn St tagte mcd ud i Li
wts mutig-« Forli-old missl (l(!r(ss Glis-do Og Rai-g, Pinsels ug
Krisis-Ren
Ruf-en Muts-« kipptle san ilon lmn Knirps til Palm(s.søn
ring. Frist-n Nin-II 50 Ums-s for Bnkpltpkspmplnr0r. For at
Lcsrp Hut-sen tilgst-n,g(-likz j stnr Ikdstntskning sum Gan-bog Sept
lixz fr« Prnsstisrs til disk-is I((mfirmandssr. »Im-Wes Zirkels-IRS Isve
Partiprispr paa Porlangende.
DANINI LUTIL PUBL. llOUsB.
Blain Nebr
..ZI —"17 MBXUTD FJI".JIAT.QW
HVÄD BR- KRlsTENDOM.
lin kort Prismstillinkx ni« Don kristne Troslære af L, O.
Petersnn Pris indlinnden sil.00.
Hist » csn klkns Ung. Dok- Hs ikke gudelig Snak og Tale
maador at finde i d(-n: mon i kort0, klein-, knappe sintninger
fremsitjllor den den krisfelszo Lust-tu
l)(-t kir on hjtmlsk link l)(-n or gennksmvchst med den
hellszss Skrifts Ord km fmsst til sidsh Skrifthenyttelsen er Hi
ke M død 0ph()l)(-n at· (·itat(s.r. mksn den m- lsletten i Pol-kat
tesrcsnst Tanketr
02 d(-t m- an lisvondo Hub-. «It-g money- dprmed, at det er
(-n läng, sprungen nd as I«iV(-t. skrpwst nf on lownde Mand
prøwf i Livets Erbat-ins
«I’nst. Johanns-s GMZSCM i ..S:1»d »L- Ilost".)
Danjsh Luth. Publ. Konse,
Klub-, Nebst
DRBNCB OC VIII-NOT
skjldrinkzer kn- Mjssie)nsmarken. Med lllnstratiuner.
Oversat as Nun-n list-disk Ind. 50 Cents.
hist » csn Bog, sum Sikkprt vil fromme Missi()nsknsrljghe
den Muth di- unxz(-. Don fein-I- us rundt til Vordem funkel
ligstg Bgno uxz fortxisllsIr sum frjskt Um l)r(-ng(sn(ss Kam- dornde
—- om got-to Nssgpnlrisngss —— Imme- .-Xrab(-rdr(sng(k —-— l)r(«nge
i lnsiiism pas (,«(-»vltm. i Kinn, Japan og pmi Amerika-§ Print-i
pr — om deres Imgm tlcsrtss lcvnth tin-es byst ug den-S sam.
— Bogen bar mange friskis Billmlisr ug vil Wer tsn god Gave
til Arlnsjdksrts i Smiklngnskulo »g- thlgzdomsafdkxling mikn Ast-St
og sitist til — Dreime (l)ansk Missi()nsl)1ad).
Danish Luth· Publ. Hauss,
Blaity Nebr.
Vore nyc Biblcr.
ca m i lang Tid hat ftlt Savnct of more prottiskc Jndbins
dingrr paa de almkndeligr Husbiblcr og Konfirmandbiblet, fis vi
for es Tid tilboge tkussist Aftalc med et Firma i Udlandet om at
indbinde et Parti danffe Vibler speciclt for os. Sendingen et nu
ankois.cncn, oq oi tun drkfor Int kommen de i vor regt-lasse Bibel
toktegisislsc opførte Biblcr. tklbyde og dcsktil smlig anbefale fslgende
nve Numtec
Nr. 1·5——A. Almiudelig svo storftilct Husbibel i stærk, blieligt
Thagrm med Guldfnit nq nmdc Hist-not Prig 53.00.
Nr 24 ——91 Den nlmindksligc Konfirnmndbibel i Lommcformat
Specirl Jndbindina i fint, bøjcliat Ehaakin mod Guldfnit
Iris TUO
Nr. 24-—B. Summa- som Nr. 21 N cum mcd runde Hist-et
Brig si 60
. Uzlp disksis XIV bhsr tt nf Nt Mnss Uibilfrlssabs »Man W
szd s· O n" ? stmmsnn i m c! srf ttst
Im dir bar M ksf Wblpt ml mu- mu: »Ich s-- i, at dw
Hast-list ein«-v Eh O7I »Hu-HENN
«.’ .«u Publ- DIIFL
Io- « NIMIWW
?
I