Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 07, 1915, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Yanfkeren,"
II W OC OMCGKLSBS
M kos M DANSU Pol-K
l W
III-bot If
W bit-m Inst spat-.
ZW, Nebst-km
»Ist-karess» wiss-I- 0asilsg i hvek Use-.
Pri- pr. Anpas
D koteaede States LIM. Ucllanclet 82.00
Zudet heule- l For-shal
Istslliøs. Betslinz Adressekokamäring
M. Ins Optik-gelte If Biång til
lesetss lass-old indess-m
DMSII LUTIL PUBL. Rossi-L
Ihn-, Nehr.
Alls Bist-g til Blacleu laclbolcl —
Iotkesponclaacek, Afhsudlivgek og imer
Aktlklek —- seqdcs til dets Redsktøn
A. M. ANDERREX, Blaitz seht-.
Ente-ed It Blsik Post ostice as sewml
est-s matten
Ackvertising kate- mado known upon
Ipplicxtiom
l Tilfkeltle II It Blsdct ikke most-ges
kegelmæssigL bestes man klage tll des-.
Uedlige Postkontor lelde dette iklcp
diskpo bules man heovende sig til
..DQnSk(sk-sn" · Kontor
Nam- Læsesme dem-nickt Sig til Fell-.
Um wettet-er i BlsdeL enter- kok st
kjhe bog ils-m pllpt for at sag Oplytning
os- elet werten-den bedes de sltid um
kle. It rle Ins Avsrtigsempntet I decks
sIItL Der vil vskpke til censidig Stjttel
Bewama LsckettngTeI, PLUTUS-ad
Ja» nur udjxeox muc- 1c1 Last LF
Bank-w Musen Eim. Nebr» og Pa
stot Hausen dar mai-: inwo den-:
Kald.
En staaende Komm- as den spen
fke lutberffe Augustana-Ennode-J
MinnesotasKenfekenccs er givet den
Opgooe at arbede den til Jndførels
sen as Bibelen i KonnnumSWkn
Til Prof Laut. Loricns Eiter
fslger fom Forstandcr for Luther
College, chorah, Iowa, hat Sko
lsens Styrelse nomineret Past. Lä
car N. Olsen, Zioux City, Ja. Vol
ckt skal Loretages i denne Maankd
Elleve ungc Mændi General
Eouncils Læreanftalter forberedek
sig iflg. A. Z. Z. til at prædike
Gocmgeliet i slavifke Tungemaal.
Nævnte Kikkesamfunds Styrelse hat
bevilget Hjaslp til 24 faadanne
Studenten
Den fvenfke AuguftanasSynode
stql i denne Tid have under Oper
vejelse prsrelfen af midlertidigse
Heiliger for Missionærer. der er
hiennne paa Orlov. Det henstilles
at bygge disfe vaa Evllegeets og
det teologiske Seminarg Grund, saa
de Mag undertideu kcm bebt-s af
sistr Studenten
Blandt Studenterne ved Ohio
Stets-Universi-tet er der ifl. Am·
Lucis-. Suec-. 270 Linden-new As
Mier stal der være 1444. Og
If Studenten-, som hat namn detes
Worbükdelfs er 8,728 protestans
M Mist-ne, 263 Romayisteh 72
W, 29 Universalistek, 18 Chri
MM,12 Unitateh 2
Mk 2 Momoner. 2 Konsu
ciensith 1 Spirituclist
Hotellerne oq den bedrc Mai-TM
Pensionatet i Kobenfmpn siqcsz atj
være oversnldt of Veslftanende Tn
stere, der er udneliqc 151 Mitwirk
tjenefte Det Paastaas at disse Men«
Wer ester Opfordring as Regt-rin
gen forladek Toskland i ftort Antal
i den Heimat at der skol vcere set-t
re Mennefker at føde paa, faa lam
ge Krisen vorer. —- Det meldes li
qefaa fra Sverrig og Norge, at
W Tystete of samme Klasse er
ans-same til disse Lande
We Mission-tret i Fore.
Umris- ukotskghedek hak iuwdet !
Sieb i Persim, og de er stedse til-«
W i Bewies-sched, siden Tyrkiet
km used i den stote Orig. Muskel
Imssdene i Mit hat bitterlia
fotfulgt de sinds-die Kristne, og
W hat M for Masse-km Et
M fta Julfa til et officielt
rufsisk stuwau meldet: »Er!
W Kauful i Urumia, Mehemel
IIng Bei-, angreb med en Stut
se nf 70 Nsiaris den amerikanske
Man m dem Steh, hvor 15000
W havde W kämmt Konsu
KII III-rede tte Mist vg to Dia
me i 1896, der resultewde fMasi
satte i Armenien og Siedet langs
den persiske Gar-use vil forftaa den
Fort-, Tom nu truer Missionæeerne
og dem under der-es Omsorg. Skønt
Missionasrcrnc felv skaanedes, faa
blev Missionsbygningerne og deres
Jndhold paa mange Stedek paa den
pqrfiske Jidc as Grwnsen pdelagh
plynsdret eller ftukket i Brand-, me
dcns et ftort Antal ksiksrgeløfo ind
fødte Kkijmc bleo drasbt
W
Oplyfeude Bemerkniagec
— i —
Island-sing of eftetfslseude Dem-en
; helfe til Kitketaqdet fta rote
Missipnæret i Japan.
For Huld zorstaaelses Skyld, me
ner jeg, det klarer den hele Sag
bebst a: offenkleer Zkrmdfen
Era note Missionirrer i jin Helhed
Z dekme Strick-Ue soreljgger
Grundene for Pastor J. P.
Welsan og Ema-:- Hkuitrus Hiern
kejfe nu i Aar, i Etedet for 1916.
Eiter nsje vaewejeise af Stri—
veifen kunoe durfcsraadek tun billi
ge Rejkeolanensjs tskenncmfprclse :
Aar eftek vore ilöisfionasrers Fin
gerpeg. Vi var as den Mening,
at Aarsmsdet Fälde gøre de1 komme
Panor Z. P. Mem-n og Okunrn
er alt vol ankonnncn Ver til Landen
og dsgl er Dort Haut-. a: Mem-Ide
derne mcd Was-de Vii qui-ne derei
Tøre for derei- Lchøa. V: nckter
der Haab, m der-es Rund-reife kblandt
os vjl bring-c en riq Veksimtelfw
med sig band-e For Vcnncrne ic!-.!,«
Gudg Rigcss Zug chriwmnte das
Missionen 1 Japan. ;
Vi byder Paüor J P. Njelscnj
oq Huftru bjcrjclig set-Kommen med.
eretm »Ja-r velfiqnot og »Ja-r M
Belsignelse!«
J broderlig Ærbodmäcd
N. B. Ehrjftionsekt
Til Kitteraadet for den fett-rede
daastr evangelist-lutherske
Kitke i Amerika-.
Guds Jmade og Frei-! ;
Da fidste Aatsmsde sauede en;
Bestemmelse am Zapanmissiouasrers »
nes Hiernaij er det ikke uden
Tøvem at vi paany bringet denne
Sag frem til Kirfekoadets jotnyede
Beweis-Um men efter vor: bedin
Sktn synes Missimen hetude at
tttwe det. Der-for beustilles det ti!
Kirkeraadet foc den foreuede danste
evangeliskslutherste Kirfe i Ameri
ka« at give jin Tilladelse til, at dets
Jepamnissionær J. P. Rielien og
Wtru faat Fetie og Hjemrejfe jta
l. Marts til 31. Oktober 1915 as
fjlgende Grunde
I. Da vi i vor Mrilling til
Meter-der i Fort-am 1914 frem
satte det som -n7keligt, at Pastor J.
M. T· Biukhet og Familie sit
Ferse i 1918, var det med den
aning, at deves Oelbted og
Kræfter tun-de flaa til indtil den
TM men da Stolen i Kumamoto
statt-de i Juli Mannod 1914, vor
Paswr Wuchers Mted atmet
nedbtuM saa det en Tid eudog san
nd til, at en spat-est mutig Hierin-esse
vilde visse fig at væte nsdsvendig,
men efter fuldstkwdig Ovik gen
nsm Sommeren er Pastor Muth-IS
Hellwd nu saa meget bebt-h at det
set ud til, at det vil kunne holde nd
endnu et Aars Tid ellet langem
(
(
i
l
i
4
1
!
!
(
Ä
!
!
L
It Bot-neues dagnge Unverwe
ning Oxspr qu Ozjsaa more osq mer«
at overstige Mess. Wintbers Kur
ter, foa en Hjemrejse as donne
Gkund alene ikke Dil kuncte »Na-t
tes længete end et Aar eller to :
bedfte Tilfcelde.
Ill. Men noat der af disse
Grunde ans-ges om Ferie soc J. P.
Nielfen oq Huftru i 1915, da bat
det ftlgende Beginn-della
1· At Pastor Winther og Hain-u
unser det for en Nsdvendighod paa
Grund as Birne-sei Skolegang at
forlænge der-es næfte Ophold hjems
me til en tte a fire Aar, og Mel·
fens Ferie sauledes enten moatte
trækkes for taugt ud iFremttden,
eller Missionsmarten et Aarstid
kam til at staa aweles uden Mis
fionær, —- hvilket sidsste gerne stulse
undgaas.
2. At en tort Hjemrejfe nu spart
uden al Tvivl vil have sitt-te Be
tydning fsor vort Web end ei el
ler to Aar fester-. Muster Bin
;thers ftrste Fette von-de i M Aar
ifordi des sont lädt for sach.
W vil det W as stor Be
tytmiug for Moses Me at stulle
vers ude of W for læaqe paa
TM LW kam bit je vil va
Mit-an
1 En Missionærs Hjemrejse ko
ste-r jo meget, meu des er vift en al
mindelig Erim-ing, at jo met-e Jn
teressen for Missionen vækkes, des
letteke kommer Gaverne til den«
Ved Pastot Winthets tidligetc
Rundrejfe vaktes Juteresken faule
des, at der akdkig hat været fmrc
Overskud i Japanmissionens Kasse
end det Aar, trods de ikke ubews
delige Udgiftcr ved Rossen.
2. Naar vi beder om en kortere
Ferie end det er almindeligt for en
Misfimmm faa er det, fordj vort
Solln-ed ikke er videre fort-steh san
m Zmule mrkv csoaskkclse og Man
Icl Tor Energi vål i Lobi-i of kok
tote Tid kunne ovcrvindes: og da
Pastox Wintberis Ferie sanfynligvis
vil folge fnart ektcy er det vott
Daub, at Rundwiscn i Mcnigheder
ne kan deles imellem os, saa den for
yhverss Vedkommende bliver noget
kostet-.
s. Nanr :sj bevor om Ferne srn
l. Mart-T san er dist, Zor at Vi kun
dc nan dicku i Tide tål, at der kun
dc blivc ist Var Manne-der til Rund
rcjfc før Aarsmødet i Lin-L —- Set
te saa meget more Tom ni berudc
nnspt dct For en abTOlUt NOT-en
digbed at faa en no Mission-Ist nd
fmdt buttigft mnlig:, og der-for get-«
ne saa Interessen for denne Mis
sion saalcdscs hakt at der kommende
Ilsråknede rsjldsc tunc den Denkm
nteise at udfendc en no Mission-wr
Endkligck VII Bist For Arbeidcnsi anld
Escrudc viru- bcdst, Im eders Mist-fig
nasr kunde naa at vcrre her å Lan
det iqen fenest sidst i Oktober, Ema
dic for-di Encrnnret ist for bkdfns
ArksisidstiR og m to nnio Nin-idem
vil Rud, Ded den Tid nnlig er kom
mcst nd i nnt MAX-»Ehe Tom vtl til
man Mkssäisnwrcns sbäktand pag
Horskcsllige Schaden-.
Ebers i Kristus
i bwdetlig Ætbødigbcd.
J. P. Nirlfem
Anna :-’jkisen,
Andre-n Wintheh
J.M.1.Wintbek, I
unt-d et Var Beinen-H
nxnger vedisjede). «
Kurunuy Jamm. M. Zept. MU.
Dem-Ringen
Il ·
Octcstaaende Hctwendclsc er Mc
Enkeltmands Tanter. men et MS
ttyk for vote fuldmd enige Dosen
telset, nedskkeone eftet gerungen
Drjftelse og næsten to fulde Maa
ncdets Ovewejekset Kirfetaadex
W venligst mindes dettse ved
Dristrlfen as denne Henvendelfe
Rost vi nu Eea sann efter sidfte
Mist igen sendet denne, foa
er der for-di Stillingsen væsentlig
hat formt-biet sig i den mellemligs
gendetidzfotmkgifæketsdex
vatlgelig en meset tung Pligt
It stulle understive den, men de fid
ste LIA- Maanedey samt Lassens
gentagne Mit-leiser hat over-besät
mig om, at der er en Mist da
Stiäingen ktævet det, uden alle
Henfyn til, hvad det elleks vilde va
ve M
usuer neun-dies Hmmsrckomoci
den paa, at vor wrrige Heut-euch
se var ist-met, fom den vak, newp
Cur at m Lande zum rede for alle
Muijghederz 1xjkastcsrjkiislscuthzenk
chfe san tidlxg Tom mung for m
ban i alt Zald kunde bljoe «in-r1xde.
om det sfuldis gen-S twdoendig for
os m rcj"e hiern, For D ønsfcde det;
L- lldfendelsrn as eis. Familie- allere
de i indcsværcsnde Esteraar for m
Vedkommende kunde vaste nogenlun
de i Stand til at dicklpc Postor
Nielsen i Arbeit-et san hurtig som
tat-list
Arbejdet her i Japan tiltalek mig
i dsjefte Grad; Zeminariet hat mit
bele Hier-m og det vil vaske mig en
meget stor Skuffelfe ikke at kunne
fortfætte fom United i del mindste
til 1918. Men at leve hetude med
»nedbrudte Newer er absolut utils
iraadeligh da Helbredelfe her aldeles
ikke kan deines. Man san flæbe sig
igennem med mindre Awefde for en
Tib, men den Dqg vi! komme, da
alt Arbejde maa stand-fes
Det W detfor at okeke jttc
blos nmendigt, men ogsaa det klo
gestr. at vi kommer hecfra indem
alt for Irr-age. En dient-reife i
W of et M Ab ellet balvs
endet vilde leite Ws Pyr
da Wüst, da leg W eftek
Wogenlilledvileatkunne
optage lebet-de enten i en as von
Wenig-wes eller ved en af voke
Ist-Leg W Ismene tun Eure
Af disfe Grunde beder jeg ind
frwngende Kikkekaadet om indgaas
onde Dis-steife of omftaamdse Stri
vclfe, og at der paa. en eller anden
Maade vil bjcmkalde Pastor Mel
sen hurting muligt. Kan Mik
fionåskassen vom Grund of Aar-knie
dcxis Bcslutnjtm jkke imatagc sig Udi
gifterne, kunde de mnaskc gar-an
teres as Prinotpcsrfoner eller as en
Menighed. At udsætte hans Hjcms
reife kan jeg knn Insc for at blive
Ekmisncsiknmcrt Irr Aräwjdest Wurde
Maa Tau den Luser der bar lo
ist-: at lede vs ned 5it Eies hjwlpe os
alle til at lcspo « Emndle holt-doch
in vi maa kunng nnd-Mo Tømme og
Bidset
IS broderlizx Priskaiskle
Ebers lldfendinsp
J. M. T- Ali-Ubert
Ovad noglc Vmstrk kan finde
paa, ten væte andre nan
ftetigt at fotsiaa
Her wonka »Ja Uigskingssqsusxnch
sont Ost sont-s at jkulle biich
Te: er jndmrt og opholdt a
Brodcriigheds spenme mcddelck
Jamkaan chrctætz csg oiderc,
at ved Ptasstemsdei j Grccnoillu
Mich., 1914 blev det heilt-neu »En
hver tjenftgskende Prasft i d. f. d.
hierka mkm äudchalc I Teillars ek
str a til Lise:ingi:ika—:«sm«.
fu«-J inne-a Dic: er Nase Ermd Og
kaxm END-, Hord: der er um
fckrdägt, og Stank fordi der sfol
kaldes bkoderligt og Fokegaa indem
fok et kristent Samsund blandt Pm
Its-r, Ist er Elle Zank-en om Bru
dcrixgkscd, Bewillij csllcr Brod-Ir
I«T«r!:,1;ksd. km im sum-is ein-: sij
der var met-c as disn rette Ihm-:
dmss men der er Ltdnmgisn as·
Orandegisystemch scgn del Fnsm
kommen
Er dcst ikkc urctsasrdizm at alt-c»
Brit-steh felv de. Tom jtfcs Ein-der
Noah M at reife tål Aar-Tausde en
Man-I Wert Mute Illcr Txcndc Amt
fkal natlig bådmge J Tollakis It
dem, fom Finder Rand tj’ at reck
kwert Aar? Er disk foc gkrctsasrduz
at en Prasst, sont zum »drinku
K.1!di:--Iligt ell» EmMn er Hin-du
i at komme mcd U Emka nusx
der Haw, Dringt-Hm ; Junius-?
mlde væke for Inmi. lmc sim Euldt
fkal detach Z Toll-.er Hä Yasunas
Las-few fom bis-I, der Wo Grund a
Mangel vak- Jntktezscs sog as Enge
goldisgbcd Totetmkkcr in hljvv Mom
me ekle-r sonst-mer ca sum-n LI·
tut-?
Er det end-»den- istc et mass-:
digt Ist-ais, sit alle ile Dei-als iäp
megct til tut-onn- Fiaxsiks »den Heu
fkm til de enteilt-CI Lim? Den, sont
sam- 500 Tollaks csllck under-, sh:
betale lkge med dem. som som- muss
Dollors og over? Wicht der da Ei
ke, Tom Tatsangka Kav. L, CI T«
tim- undckmikker de sattizchP Irr
tasles og sit-wes i vor Tjd mcgct
om m hin-Im vors gnmle tmngendc
Pisa-stet: del komd mig. sont den-u
nEkværende Ordning Hindert i
Selvhjælp og tyde til at Xavc
sattige Pisa-TM- Det set jo nok ad
som more start og flot, selv om der
ikke altid et ket og godt, at reer til
Instit-We mens Midlerne iiulde
MS til vaasrqelfe af Trang
ellet Afrikling af GEW. Erst-ver
saqr ja cgiaa gste ngnskab for
sin egen Hushocdnisu Jeg ved unk.
at det bar fin Betydning for Birk
fombcheme m Mit-m do Ret
kmukn as Samstade men set det
fes ret, at den ZWde M
loose-I m de W Mters Joc
Mei, at M er mer- bele samt-m
dets Fugt et M M III-Mk Lyk
de, ach Priesters-«
Er der rot, at vlere nckrooenoc
Pisa-sten, som uden særlig lldgift
og Bewasr knnde oq vilde komme
med snoqlcs endog Lage Familien
medi, ital blive hjemme for at
Ware oa undaaa at Male 25———30
Wollens-? Man det er vigtiqere at
faa en langt bot-te km end slere
ncvt ved med?
Im trot, der vilde komme flere
Prasster med »den dette System, end
der nu sm- Fsr hat jeg ille tænkt
san nieset over det, meu antaget det
for on sksn oq god bkodeklig Ord
nina, men ved niieke Overvejelse
bar jeg forandret Svn paa Sagen.
Tages jeg feil, saa væk saa venlia
Gipse M rette og hehre.
c. Haufen.
- Nod Tobakkm
J »Donfkeren« af 24. Febr. er
et lille Swlle med wenntevnte Oper
fkrift as A. Mitk. Den Sag, Mtrk
bar braat frem, menet jeg, et mere
end et Skuldertttkk verd. Im kan
ille finde uogen Icng i, at en
«) Ju- de W Bisse M
WMWMCMIV
vardestmxz ’
M M W Fu M til at
iser Liple for at Elbe M
qod eUet end- wen jsg tm, at man
se wogte og ist frfste Mænd gjr
W W ved at faa nl den Ni
cotin ind i dere- Leqetne. Brqu
af Tobak, mener jeg« et Mc et Sa
lighcdsspsrgsmaalet Dei can mau
sse blioe det for den endele dem
afhcknger af, hvorledes den entelle
set paa det. Dei gar godt, om en
hvet Mit-ten Lande sige msed den
ftdns Awftck: »Im cr tilladt, men;
ikke alt er gavnligt,« Lg züde
»Im vil ikke lade mig heb-erste as
stoget«. Tot EkssempeL Tom Most
drog Stem, visit-, at den Mond sat
m Flugs-c of Tobakkcn kwad jigl
egentlig trot, mange et uden selv
at vide det Ptøv at wardst-, og dui
vil finde dist »d. Text nho Mand,
disk laa misd lewm san Leg bisdre
tilgive, end de stille idet en f.1adan!
Ism- dcst smaat med ROHR-NO oql
kEnsformigbcdm er tmkkcndc ch
Jgaar nd fra, at Lasgens Ord: Totl
Her Imm is!gistx?kade, vartigti,1. At
Tlmn just bohsdisdcs at lcmgr Fäden
ldort for at kumte sage nnd-d Irrl
·!·eren, mmer Leg dog ikke. Der sag»
skkcs gddt ud ibhndt ds, Ins-je To
lmkfen lnkkinc Emm ude Des-ri
mod Sau im suldt ud iluttc mig til
Redaftionens Roma-thing Kan if
kc fotftaa, nogen Kristcn kan sor
kam-.- at lade de starr Sammet-, sont
der sahst ek, zum on ä Rog. Hosi
mäwcn der bruger Tobak jndisn Ser
Zaustundim rildc stand-sc cht et Aar
cig gäissc de Pengc til Zamjnndeks
Gan-mach san bchsvede Zank
sundsjormandcm ikke at bede om en
:Iir5orinatii111—:sganc, faa bedanedc vo
re trofafus Arbejdere blandl Jndkas
name ikfc at sach deler til en
Märkte-Im saa heb-wide vol-c Pras
fkkenkek ikse at nsjes med 8100 om
Nat-eh antagelig vildse trwngcndc
Bunds-mier Kasse Tlnde over og dor
send-www at um »Im-c Ilr
insxdsrsc nd sc-. f. v. Nam- :«": rullor
)«.-::-.- V:rtcligiwdszsbjllcdc oP imod
Und-: an as Tsinssfism Um Tours im
::t«.-. .; .-..s.r sie-Am at Lnsdc vor Ork
rj ..:x c: Mich walfeg Ztndc en
sie-:s·i-s.x iw mass staat et sta
. sie-d klixttc Eurer Jkamxct Kri
TML W forfmqr «c-,1 del saoksdesj
LTH siråthn er et Mermiska der
·.:::.1: -·.i:! steil-L i LWZV fin Irrt-ZU
!’ rfcn « VII-eg- fmcr at estcrlizmc
wu. III-:- Jknkn Smn hast-» Er
M von Hader-läge Tasse at Wer-lia
nc soc-n its-W Forbälledcn hu ved en
» nur san-dan, at ksi daglig maa sor
-.1.:e alt det, dcsr kommt-r Ikem for
J: siner oio : Lobi-ex doq Mk dem
"s.c:k-, men Eime, fu«-or Vi kan, at
J-- mich .s.! lenka med i LI
mxd M smns MaoL Tot et
..::1?s.slig: at maalcs Nivkkwiddcn as
de Moder, disk fundc Mars, bvisd
Ioinitistzsistsqcstks blcn anvcndt i Sam
-":i::-d.-1i:- Tzisncsstu Im Roger-ne anta
gcr im qt sit-de Modfigelfe, og
mmlc ojl Mus: Jeq btugck faa lädt«
can san godt passe Mache-L en an
an Zaa er det, nam- man bliver
san slavcbundcn iom disk-, Msrcx
dtog frem. (
l
Tette Ost-d Maadehokd er et megct
Dazu Makel-, san san udmcrtket pas-J
sc Tot den enteltcn Tot var den enill
fclth chkeb om Maodehold, du«
trinkt«-rede i, at Totalosiwldsbevcks»
gclfen btev fremmet i kammart, idet
en matte, at 3 a 4 Znapskk dagligl
var Maodebold, en enden, at der
maattc 8 a 10 til: faadan tænker
jcg ogfaa, det vjl blive nie-d Ro-l
getne. En mener ikke at overftri·
de Monden i at rvge 1 ellet 2 Ci
saret til s Tenn, en anden mensc
maaste 4 eller 5 til 10 Cents dag
lig o. f. v.« Dom-an da et med
Monden eller iste- fuu sit-US fes- M
hver as Somit-oben Kristne bit
tot-nie over, hoilke Sammet der aus«
läg gaar op i Rig, Tom anvendte i
We M vitde fptede Reisig
uelseomsig. Ost-ersonnng
Moor- W as W, vil jeg
bede«om,bvek6aag de til-et tot-at
— Tiger-eh da at Iægqe ligeiaa
We Tenta- hen ttl Samfundsi
wies- -
I. I. Jenseit
Kommek Tanmakk med
i Ktigms
Zum-dien- med Militckrfotfattetem
Dr. phil. D. J. Das-fett
J en Vrochuriz der udkom i
Marts 1908, betitlet »Am-Po
litik oq Dannmkks Triften-IT nd
talte dcnd For-fasten den besondre
udmrigspolitiske Stribent og Mill
tærsoriatteh Dr. phil. H. J. Han
fcsn bl. a. fslflende om den Kriq
mellem England og Ausstand sont
ban bar-de fokudfagt siden Aar-lum
dkedets Bmvndelsa
—--.
..... Men nagt England ik
te san komme-, san vil Tyskland
M faa at file, hvok dem-statisc
Ieade det er at M used en use-ar
liq og faa at· sige uswliq Mvdstans
der, der knuga en haardere oq haar
dete fta Use til Uge. Og medens
Tit-Monds Jndusstri sygner og dets
Handelsflaade tages eller man liq
ge stille i Hat-neue saa vil Eng
lands Handel i Lfbet of foa Maa
nsedet blomftre endog ftærkeke op
og detz Industri geriet-obre dclvics
Ieller helt tabte Max-Leder og vindc
nye —- ganfte fom det var Tilfæls
der Ewarskkigen og i Ktigen
mod den franske Republif
R Tysklands Frcmtidshaah de
mcd Udlæq uf Hundtedkt af Millio
uck akundede Kolouiety bliver tag
nky er en Zelvfslgxy thi man san
ikkc faa san meqet fom et Kompag
ni sendt over til deres Forsvar. on
I- k m vist ikkc set-spare sig Mo.
Im Inmrdk dksttc end vil saure Inst
E.m-ds Etoltbisd faa blfver det set-v
Exslgeljg Ifke du Tat-, mcn Begi
:n-n!wderm i Entom, der wingcr
T-)ffl.md til en Inst-. Tom utvivlfomt
Hum- Fmard Izu Mist-trinkt vil
Eh- blot kunnte as used Koionier.
mm Miso stsdt til m J -" an indu
dss Vrumnfcr Tot tmr Junhq 1
:sl.1rcmss:- Lob wrbimst skm Jt siqsc
Mc ftnc Nabocn erxik:n.1—:x-I,
Messer-in Volum-n Russmh Eim
hndm ioix Durstes-) mod sig, N
Ell-WILL der altäd or saa nisillzkn
til at paabegnndc un ikcsr Fdrizh M,
umn- Kriacu It der. flog solidt ti!
U Ewkdcs nd. til Maxle er Haust,
sim man i en qod charmskkc Mr
rcsikmk noqct TM den Kam . . .
Den Mand, disk for 7 Aar fide-I
saa nsjagtigt brfkrcv den mt rufe-k«
de Krig wolle-m England og Tusk
1.md, umnths Dirn- jndc i sims Lin-L
kendc all-c volitissc og miljtasrcs Ro
nstcelchk ude og kjjcmme - fort Zagt
msrc den Mand, ti: Tun-m jeg tmidc
lade det Spargsmaah Tom mims
dmtiksonwkikanfkc Vom-or under mit
cis-ne Füan Yorkcsrstdold i Januar
Maancd Ton-lide mig, aaa vidm2
Lamms-nimmst am Tannmkks umli
qe Judqukn i den cuwpwjjkis
Ktig.
Tr. phil. H. J. Hausen er
ikke fom de slesstc of ooke andre
Landsntænd, der udtalek ca Mem-m
um et olwrligt Spskgsmaql uden
mismlig at udtrytfc deres Manna
nW summ- diskes zorhoabning og
dist, der stemmek bedst med del-cis
deine-num- Hamlwsiatuker -·-— han
smcr Hm iigeud og tagt-r Ema-ican
der Dankes-. --« »F den Reming er
im jo nastmejt Miet« —- figct
Tr. Hauskn, da jcg lage-r ham i
hons Wage-We lune Villa i Gen
tostr — »og man hat da ogsaa
Auen »den Oel-d) sigt at faa mig
iad under et Sugsancæg for Majo
sttktkfornærmelfe —- mod· afdpds
oldenborgsie Kopger.
Naok Te ngct mig, um Hy
mn-, m Takntmrl kommst ist«-d lud
i den storc äng. saa uxl W zur-.
Tcnhatjeqanjch Luna
non soc »musik- nvcrur
denkliq sorllm disk lau ji«
»Und dct ital must-, iaa at fu«- sm
llgc til Use-. Lg of nmngc Grun
de tror jeg, at Elmntcrncs er
sor, at vj kommst med. Tot
ml quo, som bist gis i Armen hu?
— «10, da alle neun-ali- Magnet- bles
lsotrollst med ind i Krisen Im de
Umsickode Magst-w Eidc ml der
blmc Mist ist voldfomt Tknl nmd de
neutmlcs Stam, Jan del vil lslkoc
nmuliat i Lasngdisn at gen-c alle til
pas -s- de lkigssprende Land-us mds
bin-ch- Vloketjng vil sdclcmgcs do
ueutrale Staleks Ekspokt og an
part, og jeg ital i denne Forbindels
le blot lom et enlelt Punkt pegis
paa, at Vi levcreksdoocdpnktcnaidcl
Ungkowg til ra· 20 Mle Mark-J
Vesde sont Tyslland anklig inde
tcr: llal Loslland udsultes, vil dem
jo berste ogsaa Damnarls Ell-part
f-leligt. Og kalland indfsrek aars
lig for over 2 Milliarder Mark me
re end det udfsrscr alene as Nas
tingsi da Nydelsesmidlekl
Negcklugcu verdient-ne oil sanfte
liwivlsomt gsre alt for at holde os
udenfor Krisen, og fog vil anlege,
at de 19 Wle as Befolkniw
lgen Insta- det fault-des Man allm
,vel —- ieg anler dct for mulicw at
lvi san vckke med i Migem mnasls
fst M Jntewiov med mig lon
mer Eilbage hettil i trygt Form«
k— »Vorhin-s menct De, m m
kommst til at dectagek Undrk lwib
ten Form og paa willen Zwei-«
—- »Ja, del er notop Susmss
Wies. Deswe, kunde jcg siqc
Herein km icq leitest henvile til en
Artikel af ihm Falletitmsinmtd, Dr.
phil. d. L. Mille-r i »National
tldende« for d 8 Makk- i M;
W Wes beri bl. a·:
.qunark km II M det
Es- Me Wo- m Mk
Mk UÆ M III-W MI
ilutning til den san hat dcnne
Gruppe tun ern Ding at Lage fig
i Agt for: selv at crænke vor Neu
tralitet, og kun ccn Ting at haabe
paa: at Modparten fordrister fig til
at krænke den. Tydeligete Bested am
Danmakks Hensigtcr Tnn ikke Moos
men denne Besked tude da ogsaa
vwre tydelig not-«
Jeg trot, at det vil gaa saadam
og Regetingenog den almindelige
offentlige Mcning delete vistnok den
ne Opfattelfe. Men et den risiko
tisikekek vi fo nncoqtelig at komme
med paa en andm Side end den,
hvor Hovcdparten of Folkets Sym
patiet ers Dei can sauledes blive
ret tilfældigt, paa cwilken Side vi
komnusr til at jma 1 Ktigrm og det
xfon dich verrjt for os Mo, da ni
smnligvis wingcs til at ttæde op
pna den form-te Side. —- —
Kommer Danmakk med i dcst
state Opgsh hvad jcg fom nktsvgst
unser for kimeliqst, von-tot jeg, at
det oil blivc en mcget haatd
Tid for os: mcn chq trot, at den
sowimaendc denn-de Prsvclse vil Am
en Tor Landet heldig Udgangz Tnsle
Folket vil blive banket samtnen til
at Mc fia sont en Exil-ed, og de
gamlr Inder vil komme til Verk
dxxzknsd inw. ON mein vi ikke kunde
tmch til dest?
For mig staat det rædfelsfnlde
FAMan is: Joimsr oa kommt-r til
m unless-C Zum on Dom over en
fwr Tcl as Elcmtvm over dens loo
misns Chiran Wind lloqtded og
stier Eprsnndelfer - - -— —«
Edwnrd Ipon- J
Fra konstant
Ja dist. at bisgnndv misd at stri
ve om Krisen, er der vel Mc san
megot med; thi det bit-es og laws
der j; um all-c Var-it Naar jcg
fu« Masan Mk det. fac: er cht
»in-»Mit for at aer m Beim-ri
Inina txl den Vmamning of Ktiqem
Tom ofteft (i« alt Feld her i Tim
nmrki Emnfasttcs i Tale og Meist
Tot satte-s Mc- paa saavel jilosofis
sie sum krtfusligsteologifke Fortla
tjnacsr. Eom en indns Grund tcl
Ktigm act-unei- aekncs den wegen
Uqudeliglksd, Bann-: os; Foruægtcls
sc- jblmtdt do Eokisclliqe Felle-flag.
Ja det om thndisliabedvn passe-c jo
for san vidt. at den er vittcrlig til
Stedc Men bcr kunde jo 7oa spit
ges, om det et vor Herr-es Mitte,
at en Lipkptdktiq ital fættc disse
ugudelige Mennrikcr ind i Evighes
den. Lg im sont-s nu, at man ital
vaste merk- end koldblodig for at
kunne gaa ind pat- dm Betragtning.
Lg der er vel hellt-r ingen, der vir
kislig trot, at de kegetende Finster
som hat Tat Krisen i Gemme de
dar matt, at de nu ville se at vasre
et Redskwb i W Wird til at verk
fe de manch ugudeliqo or og bringe
dem tu Ltmvmdelse oed Hirt-w af
l
f
)t.1-:-.uusr og anausk og andre
Mgrdnaabcstsck Loch lau vol nok
sont-es, at smset Krisen-o og Kon
gcksz Tonset- oq Planet, san san
Firmen nat alligcvcl tut-re smdt as
Mnd 111 Folketii Vaskkelfcr Ja, Gud
san sag nah-: ask mmcm fom ils-.
umct Mennskc lau Unsinn cllet Hor
Uurc LIkscn Sm- axmaacndr donka
msdfiannne km tnmnnszv Krjzt Un
disk gadt sum-gez mn M ils-s or
Lsxs risacsnsndtsis III.1;)b(xmsr1mtnsd, LU
skab »k; Oaspnlnsh der stam- s«.-r Inst
III-le Lsa at vor Horch sim Inder
dettc case for en City i Stehn-! soc
at gkibc ind med» sjn Ilsumqt og
standsc del bele. Lg starer lmn
foa was dem-n da tm mit jagen
give ngtm Gefied- -:1! Ja, de w
fke Hofpmsstksr nsj andre hsje geist
liqe : Tuskland Hur nu fortan os
noget vm Krnkkk dick gaar ud paa,
at det er im vor Bettes SAIM at
Lande-u- Iinisr : den Eleudjghed.
Lg den mshs Koffer hat de oqfaa
Ertrages «m at Skle. De fuhr-m
nusk godx Its-k, at Wen et ist grup
liqt Vorbord M del et udelullens
di- dc andre Msmogteh der be
kek Anfvaket for bei hole Engan
lksd M fom en heilig Anklage mod
das-sk- ngter, at de Tlog sig sam
Hnm med Dean-mer i Asien sde
Ewide Mome) for at Idelasqs
acs det »ktssme« Instit-nd Mesn san
Iom Zotten og tilbydet After-us fin
Diosp, bett- Sptqelfr. der dkiver
des fein «ck«fik« at myrde Jriltne
Weit-leiser Her var iaa en vanfkelis
NO at knwlle ist de tvsie Weiser-e
W. Kunde det nu væte i Its
W for det kritne Tyfkland CI
We en faadan Hielt-? Je pei
W de kan gerne sinds W
t Muse-, end ermiudetigk W
—- ifwk nam- det geekdskgi fus
see dem metet og im W it
komme of Sted im W ID