Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 07, 1915, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    rie. M inddelte denn-e historiste
Oversigt i 3 Dele:
l Silvani-s Mensghed.
2 Kirsebygningsarbcidct og --«
ZMiBsionsarbejdet
Menighedeng Forhistoric gruuder
N i Post. P Chr Trandbcrgs
Missionäsvirkfomlxd i Tabcknokcsli
Arten i Chicago, og Traudvcrg stif
tede efter flerc Aar-Es Mission-Jak
bejde Siloams Meistde den W.
Makts 1890.
Trods Sturm og høi Z-, soim
Siloamskibet ofns imr must ndc i,
bar Mcnighcden dog Imaet at bog
ge fsrst sin Kirkekrypt paa N. Aha
Str. og senkte jin nuvcktende ims
gelige Kitsc paa Kolin Ave. og
Emland Str.
Siloams Mcnighed hat i de for
ljbnc Aar ver-rot en Missionsmenig
bed, oq dens Arbejde hat baaret
Fragt blandt endet i et Pa r For
gwnmger, der senkte hat organisc
tet sig fom »Ein-n CHOR og »Noch
Iemane« Menigbedcr.
Den hele Menmhedsstoric as Pa»
stor Hausen var fremsrillet i en
faadan Rand, at Æken one oq alone
blw Guds i dct We Ogi uort Lin
sigts Blase-L -
Dei var en Eftmniddoq sont rig
tig egncde sig til at bringe osz i
Stsvet for Fiktion-us Fod med:
Bjn og Syndsbckendclse men vix-J
saa med Tat ou Tko pac- Jcsu Mode
Fyldeftgstelfe .
.- k
’kt midt iblandt mit Foll.« Paftok
ö
Plllwk P« Unk. chcuuuucm
Mottighedexts Stifter csr for unmer
Aar siden hcnfovct og lwilcr stillt-s
paa Cryftal Lake Kiklmaard il
« neapoli5, Minute-Jota men hans
mde lasen on det blev dennc Es
tertttiddog beste-Int, at Ziloamg Mc
niglzed gennem drns Papst vildc
sende Ftue Trandberg i Kobenltavn
Meniahedcsnss lastligsto Hilfe-It
Paftot Simonscsn lasste et hier-te
ligt Lyksnfkninqsbrw fra vottZams
ftmds For-stand Pastot G. »Es-Chri
stianlm, samt et Par Lylsnswimxs
telegrammcty lyookeftet hatt gav en
Jedes-reife of Menighodcns finan
klelle Stilling. Menighedm lsar en
Gekld paa 82000, tnen faa hat den
m. 81500 i Kasse-n til at afdmge
pag Gelde-r
»Am Sicle loo Herren, og glcm
Mo alle hans Pelz-»mittqu Sol
108, 2).
Eftet Fællcsspisningen var der
attet Moden oa mange Praslter tol
te.
III-it kalte Post. J, M. Hausen
lortelig over Job 38, 8 —ll.
Den-stet- Pastok L. Jenseit: »Ist-g
Nie-lieu talte over El. ils, IS.
Past. L. Pederfen kalte over Matth.
W, 20. Postot Hat-de meddcltts cst
Irrt-l im Dronning Viktoria-Z GO
aats Jubilasum oq lolsnslcdc Me
nsigbcdcsn Past. Simonie-( flattede
dennc state Hsjtidsdam oq oi gil
hieni, vistnok tkastte for de iloftes
Vedlommende men fuldc as Tal
og hellig Gut-de
3 Saum-, sont var sorsatet i An
lednitm as Festen, Edle-v afsmmet
under Hsitidm En var forsattct
of Post J. M. Heulen, en as Mc
nisghedens Prasstekomy Mks. Zi
monlen og en as Streu Newan
sen, Tom tilhskct Menisjhcdm
Sau igett til Balle Siloam med
de foklslme 25 Aar. Herren give
dig Lykke paa Reier fremde-les, lau
du aldriq tat-er Maolet af Statt-.
det Maul fom du satte for dig chd
Reise-nd Veqyndelle: »Am-IN Verl
Ielfe. cwende Menighedct« og
) levende Fowentning". Blillet vaa
shle spm enssssmm stal trans,
llvner i Lampen
Fremad, spat-, —- iubler Hosian
nal Kkiftus — Gelt-en Fort-r felv
os M.
BarmhikktighesssBannen ;
Von Flas. (
As E Elausem
Pkerstmssmelcsm:—:-sionwr,Przem17sl.
Dei er en enrfmmtch Tit-, vi apu
vet. Aldkig ist vor m faadan Ver
densktia, og vi san føje til: en sau
dan Verdenödmn Hist- gwldcr Sal
msstens Ord: »Herr-m dømmcsr Folii
Iene med Not ou Netvjslnsd«. Dctz
et Mc en gammel skikkeliq Vorkwa
w, der anbenbaret fig, men en onst-;
Ug, ketfætdig Verdensdommus « nn«
IIIan Tyfklmtds Hovnwd oq Solo
Torqudellr. Frankrigs («Mcdløi7slnsd.
skngkands Kræmmerpolktit Ihm-:
Ufemdhed og Mailands Hund«-klim
Ielse of Ftihed oq Evamuslimn. Wort
sagt: Hatt W ved sin Reism
Rghed at give Folkene hen i det
IIe gerate-n dere- swrelfer Mo hat
Illlek vs Mcgit en Mc Militasv
mai og et Rastnkngeknes Karl-b
»ti! Mc Bemess. M, hvor
We Bund-We cum-der as Wand
II cikm llder ikke nu alldeligt un
-,»» disk Mk »
s W stammt Fels-ne medf
IRR. Gan fkulde ocfaa have djmt
Gan-nett for dets Bann-o og Let
iind, det der achrnborer sig felv nu
oed rsde Lygter udenfor Foklyitel·
feoitederne trindt ons. Tet; Idey
stets med det ulykkeljge Velgiunn
lmvde vz uel format Men sc, as
idel Vannhiertinlyed doldt Werden-:
Ztnrer Gängen bot-te fra Dort dyres
date Osentland ster for os lod
lnm ved et Under Rande gaa for
Ret. Jkke sandt, her Hkrlder det
nurrkelige lille Ord fra wisangenr
san-is Rainer over snin er Barm
niertighed
Men der Ord passen- vogsmveligt
paa Damnart hvek Tag. Vort Dan
nebrog bevidnek det. Jntet Land
bar faa smukt og sna betydninqss
snlsdt et Flog sont vi. De freut-me
de Nationer Our tit i der-es Flog
san mange saI - Ziriber og Fusan
nsr. Zwis- Zantmenstilling og Farder
synes os saa vilkaarligt valgt· Men
Tannekaa pkwdiker »Wer-indianis
lnsd er Herrens Bauer over tnig«.
Her can ingen Fowe og intet Zelt
undoæres. Tog vi Kurier bott, blev
tun Vlod tilbnge. og fjernede vi den
rsde Tug, saa helc Flagdugen blev
Wid, vilde den sont Nenhedens Sym
bol Yokdømme os. Men nu vidnek
oort Flog med der bvide Kot-Z paa
den rede Bund om Hans Kærlighed,
der wo Golgams Kot-s qav sit Liv
on Vlod hen for Oele den fortabte
Verm-n, den retfærdiqe for den
uketfmkdige, oq Han, s-— Kurs-hellen
- lvfcsr im sit i Nordens Syndes
itmrte.5m1(1lcndo Kurs jin de ind
s twckt enofto Oft-m, der i Irdxsn
mlgtc at tjksnc Ham.
Herren gimsk os den i det, vi vcrls
get og vil. Don resTpektcket den fki
Villie, Han dar qivct os. Vælger
vi Vantro og Ulydigbed over-for
Han Ord, givek Don os hen i Fol
gen deraf, est fredlsst Hier-te og et
for-tobt Lin. leger vi Troslydig
bod, giver Don os den i dens Fred
on Salighed. «
DaamarU Danmark! Her-ums
Banner over Dig er Varmhfertighed.
fasklig i denne Tisd Maaste san
Hang Naade oq Ewde imod as bl
je voke Kna- ved Kot-MS Fad.
W
Enduu Rum.
Fm den lille ttcwe Stann,
Ofenumst nie-d ZMI Hygkm
Bari-s ben i Kirscns Isan
Vor at bo og hyqu
Birne-sinken uns oq veg
For at vokfe til fom Neg.
Mache Kastne fuldis
Te indbsftes sknsdcn
Feder-, Moder de gxk med,
Bilde variomt vcrtne
Lm de smaa usicrc Fied,
wandt dem dvnne chrkne -
Lug Neids Lkd i Ramcsts Mund,
Men at lasgae Zweit-S Grund,
Ene Amxdens Nat-de
Kan der-over mode
Herren Log vol est. to, tre,
Iil sin losc Volig«
Mndte dog bons Kcvkligbed,
De ban vasrc rolia.
vat oa godt
J Himlens Slot
De vil ingcn Sknckte Somme
Vtknme er biemmc
Ver-den tog — — ak« droq est Ast-,
For den Nod og Kummer:
Niman Vcndt nsod Hintlcns Dsr
Og den goldne Sommer
Jngeu Kreise-, inqcn erd,
Jutrt Mkert Ovid-sch
Kun en eviq Zittern-,
For det arme Hier-fes
Hvo hat kendt fliq Kerkliqbed
Spm vor Freliers —- oildc
Skasnke hvcrt et Hiern- Frei-,
Fsr det blov fotfilde.
Ver-den vendek Ryggen til
Spillek htjt sit dyre Spic
Vil sin Fadek glemme
Oq hans Hyerdestemtnc.
Kasrlighed langmodig er
Kerlsshed velvillig,
Hab den ej mod nagen bep
Ter sig ej ubilllg.
Tiger ej sit sget Gam.
Priser kun Iin Frelsets Nava,
Brot i Hand at vinde
Den Tom gaar i Blinde.
Strine Klyvcr.
Disitiktamode i Chicaqo
m 18.—2i. Mqu mis.
Tot-stumm den is. Marts ovrandt
tin-d Solskin oq Romas-stinkt over
vor lilliI oa stille Vn Alle bnadcs
kmmlcs m mmc indsmnksdks den dei
nqu frifke Luft. Motten er otte,
ssq M » Tib, ast man iiaer For-vol
m Ihm-Her fiq til Jembaneftatios
non. M bøm en 2—8 Timet og
er allde soc-d Forftæderne til den
Horc- Millionbn. Thier-Ha Men
willen Fokandkina, Seien er ind
Lmllet i Tanne, on den friste For
aarsluft er blau-bei med Cod og
»M· «
Her i den store By er det, vi skal
have vort Distriktsmsde.
Vi kam-mer genan Folkemængs
den-nd til Spowognem og efter en
Mc Time-I Tid koutmcr vi til N.
Rockwisll Et. Vi set os lidt onl, til
vi jin-der 1651, der bot PrassmL
Nun-it gkmr vi ind i ziikfcm der er
nmcn befinde, mcn der er ogsaa on
M Time, til Modetid. Vi smak nd
km Danke-r paa boss Pisa-steu. Don-n
ijwr nahm-t, ou formt o-:s for ni
Prskswnsxi Adam-. der Under Besinnu
lmcsn nka et Entfl. Lidt offer kofns
mer Prasstcn selv, m sonder Vom
allesammen, Paftor Von-rieth der lys
der otter et Velkmmnm Vi swtter
os neb, bringet og modtagcr Hilfe
nor fm Vcnucsr fra de fokskclligc
Siedet-.
Dot or msd Tidem Modet skaL be
gimdky og vi tret-der ind i Kirkcn
igm Der er ille mange kommen,
og vi blev heller ingen stor Fachm
ling til Aabningsaudstjeneftmh Hist-H
blev der talt om »chvbedkag«, ud
fka Mk. 7, 22———23, og Nsdvcndigi
heden as at orøve sig iclv, at oi it
kc fkulde meins at vasrc paa »Si
mewejcm mon Herren mcmtte Rai-:
»qu kcndtv oder aldrig.«
i For-umde nahm-de Modet i den
Htrecuigc Wide- Nmm og bsd Gas
«fterne Vclkocmnm
» Samka Aften kmvde oi UngdomiL
mode. Iangsam sang for os, og
der blev talt om Fest- Okd: »Vidstc
»F ikke, at im bot verke i mån Fa
dcrs Gewian Oder Van. vi le
idet-, bar Herren en Giskning ttt i
fjn Viiwmrd Herren kaldvk ad dc
unzw, lnd ok— keck-do ind k xm ch
tiefre
chskc Tag-Z Altkl! XIV k,t' cl
mægtigt »Hm-ten kommt-r« til asz
san lmr sclu sagt: »Im kommek
snatt,« detfor bist-ed dig til at mi
dc din Gild. Hatt kommst for at
tage sine hjem til den eviqe Hinle.
M bande- tre Emncr til For-band
ling. Det førftm Den hcllige Nod
vers Bewdnina for et Guds Varus
Liv. Ettwekt Lin maa have Mr
rinu. Ved Nadvcrborcht sam- vi
Rast-ins for nort Trosliv. Der bli
wr vi forecust med Kristtts. Vi be
bsoer ikke at ftaa spøkacnde: lwad
mon vi sann-? Jesus bar selv sagt os
dot: .,Dc-t cr mit Lege-me, og det er
mit Blod." Dist- blivet vi vedeks
fort-get, vor Tro sinkst-T vort Haab
online-T oa den indbnrdks Kcvrliqs
lnsd apflammes.
Det anbot Gaum «Kontirmatio
nen, dens Glasde og Velsignklfe for
dct enkclte Menneske.«
Kontlmmtmwn er en holltq
Bandlinzt ifko et Sakmnmnt Den
csr tm Monwstets Zidc csn Beken
dvlfcs Oq TM Muds Sidc en Stad
fwftelfc Ved llndcwisning kom
mst Trom: tbi »Um-n komme-r of
at bot-Ell
Dei tredics Emmsx 2 Kot-. G, H»
»Da laadnn var-e J for en Del: men
J lobe oder usw«-tm ja, J bleve
lnslliqedxn in, J bleoo rctfwrdias
qiorte vgd den Sen-es Jota Navn
U tde vor Nnds Rand« Vesd at
lasse disttis Mer i sit Summe-abstan
for vi, at Menigbedm i Korinth hav
-de for en Del lovet i Innd og Oder
ttædelfe of Gnds Bud, men sc dem
nu, de or aftvættede, belliqede oa
nstsasrddiaajortc Hvilkcsn stor Noa
d(-. Da M bar vi ved vor »den-es
chn Nmm J: Dauben, oa vcd vor
Guts-Es Rand 1: Zweit Ja, bviL
tm stor Naach mod Kokintb, oa holl
tvn ftnr Rande mod os, sont Ved oö
afwcrttede fka Zimdens Stands,
lnslliacsde tm Zyndens Votmittelfe oq
retfasrdiggjortc fra Syndcns Swld
Zøndaq Akten lmvdq Vi Blut
njnqsmødky book book at de frem
modc Prasstrk fagdc et lille Ord til
Asftod Sau Tal for de sksnne ou
pessignedc Dage, felv om Solon
stinnede winde Ilari. og Lasten var
lidt blandct med Kalt-g, erfarcde
vi, at Nandtsus Sol stinnedc klart
oq vtser Veien gcttnem denne mir
te Ver-den lud til Guds evige Rige,
oq at Luften, der omgcw as i Guds
Has, og hvor vi elletö msdtes, var
rcsn og fund· N. P.
--
vakland vilde Mich
Et anbenhiertigt Aktstykke
lyiflandis Djplkmmtxr tmr paa
manch Mandat spat at ouerbcuisc
Vorm-n out, at der kun wdwungent
ist« konnt-en ind i Erim-it Jblnndt
den tuske ·!«cfolkning lmr det saa
at fme oasnst tmntrt fast, at Tosk
1nnd or overfaldot km san-r m Orl
«:.1 ForsvsIrcikrig.
Eiter alt lwad der hat forelicmct
Dis ntliqlusden sont Fortlnrjng paa
dcnms smattslige Mig, lmr man
!1Ide11f0r Tnfkland faacd en enden
Opfattislie end den, de wfke Tiploi
mater lmr duckt-eh
Da nu macht Tosklands sprin
politiskc sSkribcnt Maximilian Har
den da ogiaa ins-m mod en Artikel i
sit Blad »Die Zukunf, « hvori ban
sanfte udon Forbehold giver en helt
mit-u W. !
Man vil sikkert overalt i Ver-den
lasse Hin Horden-z Ord med ftørste
Interesse tlti de har nctop tisl Hen
sigt at sfære igennrm allil forlornc
lBortforklaringer aa vubliccre for
lAlverdem at
vakland vilde Krisen
Ide klar Benidftlmd am Lilaalct
for den.
Vj cltcrcr as Amster der ais-thi
vcsk i »Norft Illorgcnblaas
Hv. Harden Wink-n
migon var den most-c ch til
Inder-, dcrfor var den uødvendig
og del-for er den, ifølgc Macchias
vclljs Ord, retfmrdig. Horden op
fordrer alle sine Landsmasnd til
at indftille de bedrøvclige Forspg
paa at nndskyldis Tyfklands Fast-T
bebt-r dem holde op med de ule
Skasldsord mod chndea
,.Jkko som sosillivløst
overrumpledc bar vl imrtet
us ind i dcnne Krigd ulmre Banc
fpil, fkrivet han. Vi bar fclv
villet det. Fordi vi maatte og
tuer oillc det. Vi flaar iste, stiller
osJ jkke for Europas Don-stol. Vor
Mast fkal skabc ny Not i Europa
Tnslland Haar-. Naat del erobrer
nye Falter for sit Geni, vil alle
lslltdcrsfs Prasstesfab prife den gode
KrixL Knn distr, som er oulcrrl til
en Ironpcjonnations Lpgavcy bør
Unsre med i Krisen. Kun den, som
cr kundig i Ztatsanliamsnch bøk
talc Mit om Refultatet as Krigell.
Jll-- den Diplomat, som leemmc
all-et »di- l)ar vist Tig 11d1uslig. Vi
staat Wd Beayndclfen as en Kris
lxmis lldviklma og Varigilcd er ubcs
remwl:a. og lwori hidtil endnn ikke
nogisn Modftandcr er kostet i Sto
vet At vise et « mal for Zvasrdeh
at fordert-de Fredsslutningen stille,
klagt og traftigt, det er Statsmans
dens Pligt: at opfylde den, formaar
lun m, som ikke ved chlgreb og
Kortfyn hat mistet fine Lands
masnds Tillid.
Vi fsrer ikkc Krig for at straf
fe syndem heller ikke for at befri
unocctoungne Folc, for derpaa at
raste i Vevddftheden om usgennyts
tigt Ædelmod. Vi fee-er den fra
den Ovcrbevisnings Klippe-, at
Tyfkland eftcr sine Be
sdrister lau lræve og maa
ist-holde bkedcrc Rum paa
Jokdcn og ft»re:llrbejds
muligheder. De lener endnu,
de Max-steh as lwmn del tiltrodsedc
iig fin Opgaltq, og enkelte ck lam
met sig efter Sowklellen Spanien
oq :l«’cdc-rlnndcno, Rom og Habs-?
bnm, Franlriq on England belad,
lus;n-rfkedk, lolonifercde flore Sule
njnmsr nf den sumtbarofte Ford«
Nu slon Ihnen for Tosk
lnnd sont lcdcndc Mant. Den
Frodssllltni1!g, fom iklc sikrode Lan
det demu- ledendc Stiller nildo
Elle onst-c nogcu Lan Tor Anstren
aelfens lelo om Fredon bramis stol
kxsujg as blanke Milliarder i Etat-Z
ins-len, vildo Europle kabne naser
aflmsngig as Te forenedc Ztaters
Will-c Vi lasmver lnn for o-·:4 lelv
og er alligovel Dis paa, at alle, som
or villig til det gekle, ttr glcvde fiq
over Udjaldct. Tlli med Krigcm
lmis Jan-r en plump Asnmgt for
men-de, mua den oafna nasse endt,
den Politik, som bar nflkraskkel alle
fribaarne fka Fællesilabet med det
sitt-risle Fastlandsriqc. Vi hell-ver
Lan-d, fric Veso i Verdcnshavet, og
for Tylklcmds Rand on Spros, Va
rer on Vekslcr den lnmme Gyldigs
bod. Tom til entwer Tid og over-alt
tillnsgaes disse Godcr
llnder Ooerskriftcn »W(siszek nnd
Schwur-Her Adler« Ovid og fort
Om) behandler Forlntteken der-von
Tkk pvlfkc Spsmsmmlh
Laster et nistorisk Tilvaacsblit og
tmskker Frenmdslinnsrnc op. En
kcltcs nil vol Imva at dct er nob
msndiqt at finde csn ,,Stsdp1tdc«
mellmn Russland on det tyske Nino:
dette vilde ver Its-dumme oq in
non sentjnnsntol Politikf Mcn as
san lntlc Ord ladcr der iig ikkc en
Gang winke et Stillads til et Bog
oasrh mein-r Horden J Verdensdele
ndon modcrncs Vasrn kan fagtcns en
sandan »anfckstnt« jurminsdlkc Niv
ninaen i en bcgmsnfet Tib, det Ets
csinpcl hat man i quhanistan Men
mod Inn-n for russsiske Fremstød
« og disse Inn qentage sia tyvc
Wange ——— besknttisr en Stødpudc
ist«-; der nma et stnsrkt Panier til.
Man Østrigsllngarn orobre et Stof
fe of rnsfisk Polen, og kwis dct tsr
flippe endnn more nf Polen ind i
det habsbumskc Was-, hat det sin
frie Wink-. Mcn et felvstcrndigt Po
len, Repnblit cller Monatki, kundc
Prsjfen Inn finde sia i, lwis det
bavde beflnttrt siq til at opgive Po
fcn, Bestipksssen on Øvrc Schle
sie-n
Ester Krisen maa Ptsjsen al
vorlig og svelvillig mindes det Lis
te, hvowm Stein ca Haodenberg
Ivnr miq i 1814 »O W Its
,
hvert as de polske Vorgeres Anster
som er forenelig med Stateng Be-«
stimm«
Hverken Sprogtvong eller Ets
pvopriutjunsrcstz over-for idet dygtis
m- Polen maa der ikke stimme-S mH
Im Tor, sum stunk nahen sur den
mkc Stark-immer Ilt dct um« give
Alsfald Nu det nationnlc Falles
ffabis Kranian er haurdt nos: Ins
der um der alqume Tis: politi
Nixus Tom Tallcnmnd km Lord
Castlvrmgls vitdo genozsuaskkc notou
Tor Oundredk Aar sidcn - - vilde
opløsc drt prøjfifke Ztatsforbnnd:
dct vjldc hurtig bline farligcre for
Prøjsisn eitd Scrbien nogen Sindc
bar Virrct for Kroatiens og Bos
niens Beberskerx J Kampcn om
Østen er der flydt meget prøjfifk
Blod fm dct sprftc til idet andet
Flug ncd Tannenbch Vi bar maati
tot kannka for hver Tomme Jord
sum for en Stammes Helliqdom
Førft over Prøjfens Affe man
Yden hvide Ørn (Polcns VaabcsnI
atter faa Lon til at løfte sine Vin
ger mod Himmelsa.
-----—---A---,--.
Zpøtgsmaalet Belgicu
tmsnmsr Ruriartkrscn jklo dyberc iud,
mo» flildrcr begeistert Bitt-ringen
af do juner Mut-send sum link lljort
faa storartet Virkning i »Man-mer
land«, livis sonsti- Oistorie lmn flir
iciscrv Tot er nimmt, at Tuskemc
oqiim liade Ztøltc as de statiotier,
fom den behile Flrigsminiftcr hav
dc licsicilt til chieldelmrg bog-Kraut
mon lmisJ Aflnsnming lmn lmvde
jdrlømt at inasrkiasttc Aldriq lior
der iorcgnact noglsn rctimrdixwrc
Inn-in uldrizi m Ztrid, lwics Udi
inld i dcsn Mmd man lnlialikmøro
de overmmdno For at owma Zeit,
mnattc man smede de licldigftc Van
lnsn. Mon at kunne ffafie lig et san
dant Vaaben, lnkkodcs kun, iordi
Illlilliomsr of flittigo Mcnnefker chd
utrwtteliqt Arbejde bar iorvmtdlrt
det fattigc Tyfklcmd til det riqcs
Land, som kundc forbercde oq is
ke Krigen som. Storiudus
stri. Gmnem Flandem lige ind
i Brabant, ikal nu det glade Bud
floh melchf at Bauten ncrrmer fig.
Ensdeliq slcmr disn Time, lom af
kiør dcsn asldgamlc Ztrid mellom
Mernmncr oa Galler om Lotlmkins
accriqct Tkods alt er Tolkcriie dil
liae til at omiavne Flamlwndeknc
og Wallonsrne med brodcrlige Fa
sollen
Vor Hast er ikkc draqkt nd ior at
ist-obre bclgisk Land. J dennc Kamv
mod iiro Ztnrmoqlor inntes dct ikkc
mnlim at opnaa et lldbntte, fom
knndc stnrke dot leitendes Folks Stet
tcr Wild kan ikke holde skadcssløs
for Tabet ai de llitqdomssknrer. fom
vi nllmsdc man lømcs over citor ti
Kriqsuacsrx var der lilimdt Titu
lind dnatigc Masnd blot isn cnofte
Zki1lwrliicriio, lnn var den im- dmiri
lixi lictalt med Ticfind Millidnksk.
in lmilfen Liiiiditr:.1·liii11g, mittixi
sor disk wills Folc, limdo insl Fran
lriJ eilt-r Russland lmdo II i Euro
pa? Atslsliins ,,uangribeliq«, at bntto
Viliimmsti Basis-n mdd New-Posse
rviisp maa aldriq vaer on Ziffer-Z
Inika Oa ior at ovimn beim-m
uner Nrasnsisvwrm fasttkr lun on
lisalnmnd Dna Zuil dot Lin, sum
ftrnttisr i Magt oq Nigdom Nu
ist-d vi, lmoridr der lasmpcå Jkko
im« ir.1iiilis, politi-, riitlimills, oftm
ilc Distrifter cller for Milliarden
Nei, inr at kunne liejfc Ni
zivtss Ztormilag vcd det
smcklle Strckde, som dab
ner og lukker chen ud til
Nordens-davor Jeq kunde
skirvitille min, at Tysklands Kriqu
til-m-, imnr Calais er blcsvet crobrot
lsftok Oiwndcy vilsde visi- erene da
Efkadrcno hiemad fra Øst og Vest
og roliq talte til Ffendem
,,«s«)1md Tosklnnds Kraft oq Entn
sornmmh dct nun-for J nu, on for
Fremtiden vil J Vol ovcsrvcjc dct
laanty sør J vom-r at angribe dot.
As Ede begasrer Tysklnnd intcst
merkt Jkkc en Gean Erftatning for
sind Kriqsomkostningch for disfe bli
MIr det boldt skasdosløs ved den gavni
lliqc Sinkt Tom er fromkaldt rundt
omkrina i do bsstliae SlcikL Vil
J os nagt-L Inn vid, at vi aldriq
ncmksr at jage imod on Opfordricm
til Kamp.
Vi bliucsr i det belgiskc Nedcrland,
book-til vi føjer »den fmallc Aufritt-ask
ninq til Gewiss slnttcr frivillia
Kkigem fom jkke mere kan tilkasnme
us now-t, efjcsr at have vwmcst for
nor Ærc: vcnder tilbaqcs til Ar
bcsfdcstd Wir-der og aribcr for-it paa—
tm til Vnabcn, hvis J forsøger at
trasnge os dort fra det, fom svi blu
dia lmr rrobret os
Døftidelia Fredsslntning nie-d Per
gament og Segl bebst-er vi ikkc
Fangerne bliver fri. Ebers Fassb
ningcr kan J bis-holde kwis de ikkis
inne-s oder vasrdiMe Imitz dpt esssd
km synes eher bannen-IF at Luij
idem O Damm- J Morgen er der
Mr en Dacf
! Forrcminggovcrmgclfc !
llnocrtmnvdc der im ZLXMUHO km· dummer E B Lind
slromi Nat-Umi111f.1;"1p, Ijllachr U vorm-d Hosting at anbefkric sig
til ouummsmncss EurlwnMunde-:- Fiundcty san vol sum til cnlmor an
och Our vii sur-unm- 05 Don-H Eøgnjng Vj unlwfalor Jirs used alt
ljl Fug-et lnsnlmrundej sog wart anmnl fknl ultid Dass-«- 211 jener-c
Artustxs Inn-Iw, suliOI, sag til normale XErden
Mod Wegen Agtclse,
L Jenskn As Mølgaard Jenseit
KIND Ipccjclt tilludcr im nsig nt Denkede Opnmsrfsomlnsden
I . . . . « ., . »
E wo nun H Aar-J Ermrmg 1 Angst km Lklsmumutmn Im den fou
E ach-ic- chjnasr : Tmtdlmlmjsfulo i uøbisnlmxm l!012.
I
Eli-munterer Busiugsmcc C. leganrd Jenseit
W
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Käf-un
skahcl
muIr
EN
CHI
Cn god Anlcdning.
Hund« Te i!t" L».1:,:.-jkusi xxj m m It Hist Wem - Lysit
t:1, ;U««1nn, !«1«1 Ussss un 11·:««-ul:j1 Hurhnbums n T.1 tun it« kin m Jakqu
O. I Ul
n U s! «« Euck- mcn issr .’Is1«c Jus .«l.11·:1 .’-01"-«!.«1« JJL
Pia-n- T-.-:i: all-J Je War « Ensz Te Un ·"Js:-J Un sun
Efriu til
Rohinson Ncalty
Blait, Nebr.
VORT ÄÄRIIUNDRBDIIS ElsTORIB
1815—1890.
As Alex. Thore-G
l-In ak Historiens mest begivenhedsrige Perioder luslyst
ps- pn Udkøklig og for enliver nnsknelig Munde af en at· Den
merke meet fremrngende Historikers-.
Liesnlng af denne Bog vll smtte en l stand til langt bedkes
st kunne for-Stdn og følge Udvilklingen i vor egen bezw
gede Tid
Bogen er pag 791 Sidek og het- været meget dyr. Køb of
et Its-m Psrti hu- imldlertid Salz os i Stand til at tlll)yde den
i net og solid Indbinding til den yderst lieskedne Pris ak 82.00·
UNDER EUSGT CLYKSBURG
1863—-1913.
Spredte Trank ak Tdens Histoij gennem 50 Aar i Dun
mskk ved Carl E. Simonisten
335 Sidets med msnge Portmstter nk kremragende daneka
Mel-nd l Ant Komponeret Pragtbjnd Egner sig ypperllgt
som Gavebog
Pris sl.50.
TEWZITBRBN BUÄS
Ak «
Dr. kr. Wilhelm Krumme-eher
En nf de bedste og bedste og messt helcendto bilielslce Op
bysselsesbssetz der kokeliggek i det danske s;)rog.
Rn stur lkog pas 640 Sidr, tr)«l(t med stim- og klare goti—
ske l’»vp(sk, sum Mr, at den (-gt«-r sisz surtrinlig for itsldrcs l(’»ll(.
lndbsmdfkn i riidlmmt Sltlrtinxxslrind tnOd Guldtryk
lslt større Partikøli lim- Sat. os i Stand til at sit-lgs- den nd
muskkede Bog kot- den fmslmldsvis lnve Pris At« IFILU
LIVBTS LYs.
Kristl og ltans Apostlos l«iv ng Gerninger fremstlllet al«
Dr. Junos stell-er og andre fremmgende ges·j8tllg(s«
Med tulrlge llluStmti·)ni-r, hvurjblandt Tlmnsnldsons Kri
stlls og alle de 12 Apostle i helsides lkilledetz samt flier Par
velitomssfien
·515 sjder l Kvartformnt Smulct lndbundet
speciel Pris sI.50.
Denish Luther-so Publ. Konse,
Blei-F Nebraska
« .,-1»-Aik"k"·,scs:
. smka
Direc»
from Ollkl ,
sstfsAs L s«
« « ow nor-sc
You Hm Innso n Liissssutifscl Sinn-L ssssnm in your nun Imme- fnr M ilnypt ftp-I trink
Wifhout paying imleka in Nimmst-, M« w n -k v— thut Juu will sslny upon. um«
Zunl list Ol« - Js .-- « s» « -i.«».- « us lva (1s«I:-I«i«sl I)!-st-·«nq«(1»««1 fis-J it Un
lstglsiki Hmch —.H-(s«——( sum-J ntssl fu«-! I-«:I«» m rnry um« Um( you Imw onst
smsn tut Ilio« n« « ·.«. Jus nn- .II UND-El M-- »F t» sisuil t( hat-k- nntl ast- will in this.
isnsnL pay tle t-« .«,l,i Loch u";t)-»« Hid, Rlnnlsx Haus« HIH spukt- gnotl With soll
tsr ils-»n- tk s.« « il
sue 8150110 at Mute
Wo sfnsi dirs-» m you Itsun ssur f.I«-Onky. sc
pkices Um III-o you upwunh »l stumm ln Um
ists-f m Amt Pia-km Wcs gnnrssnlssss l» sur-sind
you s Ist-Um- siimm sm- t!.v- umsJy Unn »von um
secure olwwfnsns You ans »Hm-l »I minivins
« taucheer Muse tonul ihm-W hiUv muck
als-Is.
Etny Psymeati
You pny no tsxmli clcmsrk but sites sc M
of ts«1ul, zsuu »in lpmxin inzwian tm the VI·
M wiss-s »in-» ishst Zug-kamt by I IIIM
s«-I-I!.«Iiu«sv Tlssskus ttsrms sue IkW W
sssis s. --: «-«u-mi-vxc·ts, unt ymi »Da huy I IIM
dir your Iwnkz will-unt mit-las Un money
25sYeu cis-mutet
XIV-U Hain-is hin-» l« mut
»in-sit m- TM Jst .u« Wu
emsmnltss i.-' «·’ k« M U Us
-«qm!«(im ule Lms
»Alle-L m-« -. »Um Immo«
Free Music Les-ou
Tn csvrry nmclmssst at Ost-»st
Prumis. m- Fin- snm » m- W
U Ins-ans Mit-It » tin-»S. l
usw«-m its tin-- U .. : I
ZMI Hand angaim
Wo litt-J- s-«lmk.:s«sh us- haml n
hin-s- tissmlsisr (,s site-kund kund Instit-is
tsI dl statt scsnl »m! s ist«-« c. ex
act-st- ts - »Ob« »Hm-(- Hsmov ani)
O Ist-n Punkt ,
Knabe »Um-do
sfcjnwcy .......... sum
Empfon ....-«·..129k)0
Kimbsll ........... fspd
sein«- www
s
.
! stunk Meyer-kanns
I th J-. Why-» Hunn- Instit-II
!- -.-1 .-«.sl smzs In Anstatt-.
Pisi- «.v·ll bis tIHMIsLMI IIUI
il-« »Ur-J- uki Isislns Hirsch-lut
0--I·--« --" Uns-«- Nimm-mit
m »u- «-s«I—«. Ist-il solt-MAX IIUI
»u- urz ists-w pries-s
catslogae Frei
!
! Ast-l tmlny Ist out- h
lymhlllsllv mitsamt-Its III-s
. . «
U .. -..«« ..;..-Y:CI
«--· .,x s« « L— ————J inc »Im-U Is. N sit-.- Los-, .
P. A. sTAkclc HANO c0.1sioo start-It KLEMM-. This-Isqu