Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 07, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IIIIIIIIIIIIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII f
THE UMTED
DANISH
-.«« I FLCUKOMXKOXOZLXO · Iss Mis« ssd FOR TO- XI U ÄLOZ Ost Is« OXOXOZ-X-X-X·-'««ÄOZ«X·XOIOZ I ·I
-.-»«.IJ7174; Jus «
jimskefen
Blum Nem» ledag den Ahn-il 1!«.').
( IssssssssslssssIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIRIIIIIIIIIII
f—
- Ns -
« 24 LTLSIJ.
Eucopaåkiggas gutm.
Nat-ferne trat-met Tini-eine tilbage
i KatpatersPaofenr.
Italien staut fremde-les pan
Vippebttkmt
Moden-:- der i drt stan- oq hole
taqcst Mc endim ffka noqet as akus
tcndc Botmäan vcm Ksigssskncplads
fcncn san er der smdig nogct, der
ligesom tmsdor i Kommisde J den
spundnr Use lmr det fnsmfor alt an
det Mast Massener Kaum for at
me gennem Rossi-m- i Kot-va
Gr ind i Ungarn «!ksret:1itmornc
desanaaacndc km de modsatte Ejdcr
stemmek for san vidt wen-tm sont
Wien irrt-kommen at Mtriqs Ida-re
bar set fia nsdte til at tmka fia
tilboac for Rasse-ruc- drt J Polen
fvncss Stillinaen nimmst ufomns
drei Saa vidt fksnnes hat Krausk
masndme vtmdet en Sinule Frem
qana von Bestimmte-n Mcn den
store Kann-, fom der i lustige-re Iid
hat onst-et sponet om, et fremdcles
ttlkommmdc —- Jtalien bar if
ke mdmt ersten-et fin: men drt kn
fter i den Grad, at bviss det bestem
mek Sia til at gaa mosd vaa de Al
liekedcs Side, vil det straks kunne
Mc mod i fuld Styx-Ia —- Lass
for nmsmetc Ilndekretninq fslaendcs
- Oveksigt
Inst-ask -— Mr siges at va
ke ti as de Mke Undekvqndsbaade
i Virka omkrinq de britifke
Ger. og ty Wbe er feudt til
Bunds, eet vcd ou Tot-pede, et andet
.D Granatilsd Det var Flamininn
og Trown af Castilc der-es Bis-fast
ningek reddedcT Et tredie Isid
citn of Samt-time undflcm - En
iransk let Miet- fykodc vim en
tyss Undewandsbaqd ud for Diopmn
og man wenn-, det com-des Ktndfe·
ten at tdelmmcs Undewandsbnadcn.
—- Dek Lamm-s novbsrliq baadc i
Pest oq Ast J Franktia Junos bot
at vckke met-c i Rest-sing as For-bere
delle til ist almindeliat Ihm fom
hvek Dag sum-S at nætme sia. -——
J Ist kasmpes der over ftcdfe imm
Stkaskning oq med fleke Mit-nd. Til
fynelodcsnde er Rasse-ne tilfwdsc
med at holde den-es Stilling i Po
len, medan der er san-let stok For
stærkninq til Mermis-nun book der
lasmpcs for Stillinaer. der vil le
de ind i Ungarn
Ftedag. «- Bewdelig Zum-s
over Tystctnc langs Nicmenflodenis
venstte Bked meldes i sidste officiels
Be Beretning sra det kusfisse miss
z tor. —- Pettograd beskkmokVam
elighcdemc, iom Rasse-km- hak at
kæmpe med i Karpaterne —- dvb
Suc, steile Klioper og Etat-, sont er
fotlkanfede med Pigtmckd —— og cr
klckum at ikke destomindreer Ditti
qerne drwet km dates stegravr.
oq Ruck-me hat indtoqet en Nackte
«- «ss9-.Qesdsk..s.9·sss2-Vssssks
m. —- jmtttmlr chusue Acht-I
sek weitaus-, at i sitt-c Boskid er
flekc russifke Angrcb bleven slqmit
tilbcmc og at Russfisme oqsqq ck
Itandfcst paa Piljcajlodm i mddtre
Polen. —- Fra den wim- Miqsnmrk
meldes der blot om Artilltsriduel.——
Mo Undewandsbaade lmr Idklaat
et Pius Damm-re mens, den britiske
Geben Sees og den fmnskc Einma,
begqe ud for Vom-by Hmd Altar«-bist
Mc disse, siqek de »Mein-, steu
M VatfeL og mmme Mcsnntssktsr
omkom
Ost-dsg. —- Tyfkland must
-Mlcm«d mch, at for kwct as en sun
qen Undewandsbaads Befætnisw
der bebmäies vierte end andre
pkigsfanqey vil en britifk Officer
soc en tillvatende hanc-d Behandling.
—- Rok en Wst Mer, tm bri
Me Were da en mtst Bock er
M sdelagi of Maxime-. En
W W et formt paa en
.. M.—CIMIW Udstræk
III-I most s vordre boten ogi
V 724
O
russifke Iroppesmkfer Jkiberszfp
kjgcskne i Kammer-ne c Oft Met
dingcr fw Petkogmd ga Zthsfers
ne tkods de nasswn nov Oxtdelige
Vanikeliglycdcr frocudcles ft Had, ta«
act Ztillingek sra chnde Jg et
betodeligt Untat Officerer ZWE
nigc. —- chn meidet alter As- at
flms kusiiske Anat-ob er flaact til
lvaao — Potwqmd paastamy at
Tyfkerye paa Meinen-Fromm er
drevet tilbage henimod den Istprsjs
fifkc Mrasnfe med stort Tab.
Ssn dag. « Trods official Vo
ncmtrlfe tkor man i Nun-, at der er
Grund for Rygtet onn, at Tyrkiet km
muligt Mit-is spekulercsr pas at ind
lcde Fredsnnderhandlingcr. J saa
Henker-two tillægger man den tyrs
käskc Fiimngministck Dvajif Pafhas
Naswærelse i Schweitz Wning.
—- Ud over den ntgne Tilstaaelse,
at Østrigekne i BefkidsZkooene bar
vcrm nødt til at traskke sig tilbage,
lmeldck Wien intet om Stillingen
spart Gkasnfcn as Ungarn. Man visd
send-tu ikkcy am Ungarn vitkelig tru
Jes af Invation. Det nissisle Krigsssp
kontok hævdet ikke alone storerms
aaua paa die-se Gut-nier- men ogsaa
over for Toikernc i vordre Potenz
-— Et Sammenstsd mellem Zerbe-.
te og Vulgoret omtales, men man
sstnnet end-tu Me, om det er Uds
tryk for, at Vulgarien er med i
Krisen —- Det tykkisie Mission
tor paasmak, at to ruosiske Han
dclsftibe er rendt i Sei-at pas Sor
tchwet i Moden of Odesh —»
stlge en Welt-ins fra Athen over!
Berlin ital det btitiske KIrigkaibl
Lord Nelson vrrre itrandet i Dar
dankllcrsStrasdet og fidcn tdelogti
fka de wrsiskc Form-. En mit
Undcrvandsbaad sendtc den britisse
Damm-r Olivine i Samt i Gaak ud
for Jsle of Wäscht Vofastningekne
von fidftncwntc to Eisin- reddedes.
« Det franste Kriaskontor meidet-.
at di- bkittsse Luftmmrrb ma tnfce
Stillinmsr i Vcslgicn den M. Marts
refulteredc i Odem-Weisen as to Un
dcrvoudghaada ou Konstruktions.
Made i Oovukcsu findt-des allw
liq.
Mattdag. -- Wien tilsmuk, at
den sftrigskcs Hast i Bestidsgnen re
tirmsk for Music-stack Bette Moder-,
at Rusfcrne bat indtaqet Porten til
Ungarn. « Øsnma i Kakpatcrnc
fokegaak der blodiqe Kot-um« quc
Eidcr meldcr om Sein- paa forfkels
lich Punkte-, Tilfangctagech as
Mit-nd og Erobring as Kanonen-—
Kun mindre bewdeliqe Kamm- paa
den vestre From. Franfkmæwdcne
hat taget Landsbyen Negniwillc i
Womte Departements-: km Tusker
ne, mode-ne- Tylkmte hat taget
Bandsbyen Drei Ost-achten End for
Tixnmdc fta Belgieme
Tiriid ag. « - Medeas den ra
sende smin i Mirpatckpasscne, hvok
Rusiekne synes at gske ftadig Frem
gang, gribek Hovcdinteregsen i den
ftorc Kamp i Europa, limgerStils
lingen i Italien ogsaa Veslag paa
Opmckrkfomhoden. - — Koncemkatioi
non as Troppcsn Wes dor, er san
fubdsuvttdig, at den indbeffatterzoki
synina of Anmut-Urian og Hospitw
let og Flyvemastinet. Dist paastaas,
at i Brikagtninq af disk- Fordere
delser. vildcs en Neaerinadordre om
den faakaldte »r-de MobilisatioM
hin blioe on km Fokinolitct.»-s- J
Kawatekne Zimmer Rai-ferne paa
den ungaan Sidc i liaade Dukla
og LuniswPasfemr Den iidfte os
siciellc russisie Meist-inz! tun-dam
detaqelfcn af Eidam idck liggek
m. 15 Mit Øst for Luvkow on er
un viatia Jernbanrstation --- Nas
sekne meldet- oqsfaa om Oel-d Nord
for Tzennowitz, Bukwina.
Fremdelcs Iiden Amnp as Bewdning
paa Bestimmt-m Frqnskmcendene
Hvaastaat at. have sagst m fukcess
jsive Linier of Libegtave i DMillyi
sNoven Syd for Mihckel og at have
found-i Mit-He sm Monden Nord
Hk for Will-Mc W kund
M- sc d- hgr HMM frcnske
III-Is- i Hom- oq sum-W
Tit Morgen i Dag. —- Der
er fromm-les i Kammer-Museum
de storc Elag staat-. Fra Pettograd
ncelDe—3, at Russeknc er gamst over
den fortwmite Bjekgkasde vod Ro
stok og lmr jndtaqcst to Landeyer
paa den ungatfke Eide. Ostrigcrne
paafnmr derimod, at de i For-bin
delic med Tyfkcrne hat taget to
smsrke Stillinger oaa Hsjder Ost
Em- LaborozasDaleth tilbagoslaact
rusrsfisfe Anger og taget 7,570 Rus
fcrr til Junge Des-Juden meldes
om Udflcttelfe as to russiske Ba
taillomsr. s-— Fra de andre Stag
mokker meldes intet af stsrke Be
! .
tnditknq.
Fm ValgetTEaan
Revnblikauetae og de »san«
viadet Seite.
Im Butsu-no i Wink mopoktcres
romiblikanikis Zisirc i Ckiicago, St.
Livius-, Valkiniom Oklahoma Et
w, Jaiinsstowm N. Y. Den rispus
blikonfkis Vomciicsstcrssfandidat i
Cliicogo, Wni Hale Thurm-son, poln
tes nie-d ct Flertal as 139,398, det
stsrste Flcktah der nagen Binde er
opnqqet for dette Einbede
Minder-ne itemte for fsrite Gang
for Vom-neidet- i Chin og det
fcmes, foin onitkcnt fasmme uCt.
af Kvindcr sont ai Mcknd bar stemt
85 th as dc 750,000 registde
stemnick koste-des ;
De, torke« ftemte 100 flere Za
loonet ud ai Illinois ved de lokale
Valg i Gan-L oq tre Countner som»
beli over pag den tin-e Side, sau.
der nu er 55 nett ist-re Coimttjers
i Statt-n i Ztedct for 52 tidligeke.;
ngim i Nebraska vandtPr.xL
liibitioniitcrne betndelia Fee-unang
21 Vocr ..voade·« Bver mindres ;
over paa den tsrre Side, niedens
I) gik den niodsattc Vef. Mai-non
on er er blandt dem, disk bleo
liinlpen over paa den tørre Side.
FOR-los ORDIZS NO
ATUACTlON i
This IN NOT-t- lkunt sc Sinn- (’(1.«i
of Jlilunnkoo hnn within fin-i
pnst few month-s rpfiwsil coti
nicicsmtion of »Als-m from Sen-mi»
»Im-passiv inwiin aggriijsting
»v» 6.ooo.ooo paim or know-. i
This immense Voinmo of for-l
vix-m business-i was tumssd down
by this Max-» compimy bist-ansc
»f unwiiiinqnons to see the- groati
ums-um of lisnther royresentpd in«
sue-h a quniitit)- of Simon. g» ont
of the connty at the upon-»u- of
tlie Amoriean oonsumssiH To Ml
im order of this mngnitude
requires the bis-les ok 450,000 cat
tle tot· the uppeks alone nnd 240«
000 mors- biclps would be mode-d
to suppiy the soie immer-. mak
ing s tot-l ok 690,000 full grown
onttle to kill the bill.
Piguriog each shocs tu »Von-l
py s spoce of twelve suche-L the
qix million pairn ok shou. if
kslnctsd in singlo file-, would
Its-steh out over the country for
n Miit-mei- of almnt 2272 mild
or from Milwaukeo to san Pran
einem
Wltlidmwal from fhss klimm
Utic markot of Instit quantitisss
of lostlior wltiolt w()ul(l, uml»
normal c()c»1iti0nn. lu- coman
in tlris country-. natur-any des—
txt-enges the-available supply uml.
of coner interesse-s the coat of
Ihm-s to tlse Amor-icon buyen
This proteotiw sotion on thcs
part of this bist Milwaulcco mau
nl«tml«csor Es n very concreto and
practieal upplitsntion of tlnsz
«Am(sri(s.a Pirat» its-M ’
Not-ges Bank modtoget ikke met-e
wer Marwetsler oq THAT Saa
ledes bar den besinttet og Bergens
Bitskomite stiller sig liqedcm med
Forsiag om, til alle Not-ges Ewors
Obrer M ltllle lic- ens i lac- den
kend-, XII-et de bereitet tun vil m
rt Wiss M at toqe W i im
»
W-«W. -—
Wort eget eHand.
TM .- C.-.-c’
»V
Zinklagcnisfcber c Jahr-L Jener
szll., :5. April. Etolcrms i Lock
wrt er lukkct paa Grund as en
EkarlagensfevcrsEpidemi. ngaa
Zøndagsjkolccne er beordret lukket.
I
Er llcnetntefke. Ottawa, Jll» Z.
April. Etatsxidookat Wcley oplyser,
at Tamd Etat-sey var ttlstaaet, at
lmn cmvde sat Zld Wo sit Hus fid
stc wrong cfter at have mtsaldet sin
pdustku sper Stark-o og heudes
jlille Vorn omkom i Brandw.
.
Prasmjc for MajsavL 8100 i
Prasnne vil antagelig blive givet
den Treus, fom i Aar gar det
bedst fom Majsdyvker i Hausen
County, S. Dak. First National
Bank i Mitchell vil ogfaa i Aar
give s100 i Guld til den Treus
som offer bedst Majsxdbytte i Conn—
tocrne Hanson , og Davidson
.
Vil revi.dere Grundloven. Den
ver, Colo» 2. Aper Renten-senkend
lmfct bar cnstccumig vedtagm en Firl
lcsdkefolution am at fptelægge til
Vækgeknes Afgsrelle Spscgsmaalet
unt at lammenkaldc en Konvention
til Revidering as States-Institutio
nen. Senatet vil tage Veslutning
jenem
10,000 Hefte til Belgien. East
St. Louis, Jll» 30. Maus» Den
belgiske Regering vil indksbe 10,
000 Beste til Kavalier.ig.genncm
dewærende Aqontcsr. Den fskftc
Zmding. bestoocnde of f500. vil
lilme affendt lyerfra til Newport
New-s, Va» naser Dass-days Gen
nmnfnitdprisen er 8135
.
En lslsaarig Dr. Phil. Cam
bridge, Mass» 3. April Den trit
tcnaariqo Robert Wiener ital tur
stc Aar holde on Ræklc Furcht-»J
ninger ved Harxmrd Nnioersitet over
Emnet »leleoro of Knowledge«.
Wiens-r or Doktor Phil. »Don »dem
mineredcs Hm Tltfts College 13
Au- gammel og er nu oed Cam
btidge Universitet i England
Automobilcr i Wisconsin 32,000
Autonwbilcr var Den 29. Mai-ts«
anmeld: tpos Ztatsfekretcrren. Da
illnmeldclscsrne lwek Tag udask am
kking soc-, vil det ikke tage let-mich
for Antallet bar naaet 53,160, som
lvlcv amntsldt i 1914. Der var an
melsdt 2,7l? Motorcykler. og der
var anmelbt 1,119 Fokrmingcn
fom handler med Automobiler og
Matt-rennen
En J11d:mnskk1nndc, sont vtft
nmnttn unsre omkring W) Aar nam
incsL or nfgnmst ved Tode-n ved Sid
nstom S. Duk» on blco peqravet
zum lwide Folig Vis. Ocndes Mond
var en as de bebst kendte Jndiancre
ma SisfetonsNefckvatinnen, og ban
on bang set-I Brodrc spillede en
sremtrwdendo Rolle i Dakotas on
Minnesotas tidliqe Historie Man
antaqvr. at do nn alle er fatnlct
nnd den-s Firer
is
Artlnns .-. Dann-n- der lmr inv
nst Vtesmsek von en Vane er døcnt
til fein Ante Strafort-eij for at
hanc niM den 10 Aar gmnle Lam
mms Humor i Links Falls, Wiss»
sna meqct Whifkn, at Drengen sdsde
domi Deaney tilftod, at han var
Wldin i Anklage-L Forbitrelfon
mod Team-n var san stor, åt bans
tilstnaclfc biov noldt bemntel-ig, on
da imn havde suec-i fin Dom, sblw
tmn i stsrstc Hast sendt tic menn
.
Moraans Staatsamt New York,
L. April. J. P. Morgens esterlabtc
Mbliothek vix hverken blive fkcknket
det offentlige, ekheller folgt, wen vil
blive beholdt af »den widde Mange
MMMIM Gan som et M om
jhtms Int. W vU W
kwäbs w, w sey-Ew
"())ave til Qfsentltghoden inden spr
stc April, mldc Den ikkc oaskc blcoet
klagt sit-erim
I
Novlnsrs. Facnccrnc i Roms-) Eo»
N. Tak. paastaar, at de Aar efter
nnM inn- mistct omkring 8501100
ved den Stadt-, som Gophers har
voldt pcm Aven. Cotttttokottitttis
fionnsronus entnode nu um at betale
on Cent for lwer Napbety fom dras
bc-:-. Her og disk i Countnct bar
man opftillet Præmier for dem, fom
knn drivbe dct stsrste AntaL Der
vil i Aar blive brngt Hundreder as
Dollars til Gift for at drasbe do
fmaa Skadedyr.
, , I
Telegrafifter stritt-n Et. Louis»
Mo, 30 Marts 125 for-bewirken
de og nuvctsrende Telegrafister ved
iWeitem Ünion befluttede oed et
«Msde i Aftes at stritt-. Endnu mo
dens Modet var-ede, modtog Fan
foreningens Sekrestær telegmsisk
Meddelelfe fra Arbejdsministck Wil
fon um, at Departementetö »Garn
»migsioner of Conciliatison«, Wil
liam Blaekman, var under Vejs til
St. Louis for at tnægle. Fagfores
ningcsn Inwde anmodet deronL
Aiitoiitobiliilvkkis. Zeattle, Wafb..
Bl. Mart-T En flem Ulnkke basnds
to nod Vroen over Duwamifbfloden
ti Mil End for Spott-le idet en Au
tomobil misd en Deleqation fra
Zeattlc Oiftorical Sack-tm iom var
under Visie- til Taconm, ksrte nd
over Vrokanten oa faldt i Flodm
Fire as Selfkabvt druknedr. den ja
panikcs Cbaufisx og en Mrs. Cur-i
keck var de enscfte sont slcw fra deti
med Livet. Alle de omkonnie til-?
imm- sreinstaaende Familier i Seni
!lo. To Tut-do befsgc en lüsterin
liditilling i Tacoma
.
Kuitbart Klar-F Un Erd-Ist Wiss-»
M. Maus. W suldblods Firma
titrcr as fssitcsrnfcnracen er init ble
Wt folgt ned oficntlig Auktion i
West Salt-m, og de indbragte stö
825 ellcsr over 8229 pr. Stoffe-. Kun
i’ o ai Dur-one solgtcs til Formen
i Eountncst. Vor Wisconsin flupvet
iri for Mund- og Kldvfnacm vildc
Prifcsriic«inwe virret bcdæ Man for
twllcr. at i La Crosse Eounty er
»Yoro fiildblods Guernscykør end i
nagen nndcn Stat i llnionen. Dei
første ofiisntligc Salg as Mike-rufen
koasg fandt Sted i Juni i Fior, og
indbraatcs 815,000.
I
Vil have Ausdislgslaqteri Bis
Inarck, N. D., 30. Maus Ameri
can Society of Equiw tænkcr paa
at ums-re et Andislsslagteri her i
Bin-n, ou F. A. S. Pries, som ar
beer for Zielfkabet, aqtet at frem
simae Zang for Commercial Clubs
Direktion paa dons nckste Mode.
Mangi- Farmere her i Distriktet
fkal have anmodet Equityfelskabet
om at faa i Stand et faadant Sma
teri. og den alminsdeliqe Mening
sM viere, at det vil blive en lsni
nende Forretning. Cqmmercial Elub
vil bkive anmodet om at staffe
komd hvis Odet befluttes at opfsre
Slagteriet ber. . , ·
Kuldr i Enden. :x’afkmillc, Unn»
Jl. Worts J Moor faldst her m Tot
Jnc i sdct midtro Tennessco Disr
bar vwrct et pludfoliqt Fald i Tom
mmturm Binan er itordliq.
Philndclpbim Pu., Bl. Marts.
Oper luklc Pennsylvania berstet der
en for Sasfonm ufasdvanliq lav
Trumemtttr. J Gam· Nat faldt
der lidt Sm- csnkcsltc Steder og. i
Riemann-m- er Temperatur-en gaaet
msd til f; Minder over· Beko. J Phi
»lndclpbia var Minimumstcmpcmtu
Heu 20 Graden Willinmsport mel
1der 12 Gradek over va en balv
Tonmw Sne oa Altoona 16 over
oa on Tomme Suc-.
I
10,000 Mond Ofaar Arbeit-e Hen
ved 10,000 Mund nennt-tm Ar
bcide i Fabrikker sog Staalværker i
Menge Mal-t- den i. April· Inw
OO k, set-imme- da W m
,
Lukan-riet dkcn Fabritkcrne til
at lieblme Drift i Regunde
Ton af Ihm-t. 80 Fabrjkkur og
Lokomotinmrrkfteder lmr mc gen-w
mqet Trift j normal Skala Cun
tml Locmnotioc and Cur Wurf-J
tun ind 1000 Mand. Dem- Anlasg
blon nor-tagt i December af Man
gel Dem Raamateriale.
Calumc Ztcsel Comwny tog ind
800 Mand. Chicaqu Pncuncatic
Zool Cumpnnn ongagercdc 500
Mond. Cancdn-«Qtto Bin-ferne dri
ves nu med fuld Kraft oq for-ge
dc Arbefdsftnrken med 1200 Mand.
American Manganefe Steel Com
wny www-rede 3500 Mand.
sp— «—-- —
Horden rundt.
W
Indiens Hvedehsft London, 9.
Mart-T Til Reuters Burcau Meng
fort-s fra Delkjit Den anden Bei-et«
ning om den indika Hvedehsst viser,
at 32 Millioner Akt-es er dvrkede
mod Hvede ellcr 28 psCt. mere end
Fior. Hvodoprfsorne i Jndien er
bcgvndt at feil-de
Grev Witteoøo Petrograd, 13.
Mart-T Ziho Finonssministeh Med
lenc af Rigsraadet Greo Sergius
Witte er afgoaet ved Dødem 60
Aar gomtnel. Nitte var i 1905 Rus
londs Delegerede vsed Fredsforhawds
ljngerne i Portsmouth efter iden rus
sist-japanfke Krig oq blev efter Fre
den opbøjet i Greveftaniden
En kvindelig Spion. Paris-, l.
April. En Koinde ved Naon Marie
Lonise Welsch er bleven arresteret
som tnistænkt for Stpioneri. Hun
nor ester Eisen-de i Ledtog med
Unsinn Ullmo, Tom i 1907 idmntes
livsvariqt Fasnasel for at have folgt
smnfke fømilitasre Hotnmeligheder
til en ndenlandfk Reaktian
Frensstnede Ekoler i Tut-Hex ---—
mmstantinkmeL W. Mart-T Pan
Formtlednina of den ckmerikanfke
Minister lmr Regeringen tilladt en
nderligere lldfwitelse, til Sepvemben
med den plonlagte Regulering afde
fremmede Skoler i Tyrkiet. Vestns
reler for Robert Colle-ge ou Ame
rican College for Girls bar udtkytt
ftor Tilfredsbed mesd Veslntningen
Usdfrillinq i Paris- Paris, JO.
Mart-T Paris-« Bin-and nor beflnts
tetiForeninq nIed Frankrqu stor
fte kommercielle og industrielle Sel
skaber at holde en lldstilling i Pa
ris, sont Tkal ndfnlde den Platz, sont
den hemmte Leipzigerudstilling dar
indtaqet Udstillingen er trenkt ssom
et Skrisdt i Retning as at fikre
Frankriq og dets Allierede den Han
del, som tidligere er gaaet til Tosk
land.
Norfk Kaptain drasbt London,
J. April. Ei Reutcsrtclmram fra
Bergen oplnscr. at ifølae en Rap
port fta den norske Konful i Li
bau blev dot norfke Dampstib »st
ftokkcsM trnsfvt as Projektiksr og
alvorlia ramvoncsret tin-der Tusker
nes sidfte Bombardement paa Vom
Kapt. M. Bande-land, svar blovot
drcrbt af et Stykke as csn Granat
,,L-vstakken« tikbørcsr Andreas
Olssem chm Dct er ist Skib vaa
2002 Tons.
Lord Rotbchild sdød. London. lfte
April. Lord Nathanicl Notl)child,
Hovedet for den cum-lei- Gron af
Notchildfamilicm afaik i Gaar vod’
Døden si London.
Nathaniol Mamsr Notchild var
født A. November 1840 som asldste
Søn as Baron Liomsl Nathan sch
:Rathchislid, oa blkv Poet 1885. san
spat Chef for det Gritisfke Bankier
firma N. M. Rothchilsd F- Sons.
san var »den fsrfte of jsbifk Slægt
Iom tildeltes Poewaskdighodm
Rokbchildfamiliens Wen Ist-Kisse
den wkke og den franste Gren) sam
lede Formue hat W anlat til to
W mmmx Dogm
Englands- ocrrstc Ficndcn London,
:3(), :!1i’arI-:«. »Vi kasnmcr cnod Tosk
land, lerig og Triften, og san oidt
im kan so, or Trifft-n den dødeligjte
as die-se Neu-den« ndtaltc David
Lloyd Ost-umk- j et Zoar Paa en
Honnondolic fra en Tcnutation fra
Elnpbnildcrs Enusloners Federn
tion, bojis Mcdlenmnsr Lmr taget til
Orde for, atdcr afHenfnn til, lwad
Situationen krumm-, indsørcsss Tokat
Cnrlmd ntud Folg as kilkolmlifkeDriks
kennten
Det blev betonet, at skønt der ar
bejdedes Tag oq Nat de ftw Dage
i llqen Wo De britiske Sitzt-Ersten
blinor der dog gmnotnfnitlig udret
ttst miner end under not-nnle1 For
hold.
zisonq Misorgc for Prol)ibitioii.
London, l. April Konq George har
Eøjct sin Nøst til Skibsrodernes og
til Dei-s Arbejdsigiocriics onl, at der
niaa gaas kraftigt til Vasrks ved
Bekasmpelscu af Drukkenskabem som
det paaftaasjs er Slyld i, at Tilvirks
nian og Aflevering af Krigsforraæd
iorfinkks Kotigen bar uopfovdret
gsivet det Los-te, at derfom man trot,
det vil-di- vasre madeliqt, vil han
prrisonslig afl)-oldc sig fra al Nydels
sc ctf stætke Drikke og udftede For
bud mosd dissos Vrug i den konges
lige -siisl)·oldiiicig. En inadanKimsds
gsrelse er sen-M til David Lloyds
George ved Kotigeits Privatsekretær
Lord Stamfordham
Not-ge tjener Benge. Som bekmdt
har Not-ge en meget stor Handels
flaade, den fjevdeftørste panovdem .
og de f. T. enovme Skibsfragtisn
der ogsaa kommer Scjlfkibcsne til
kiodih lmr fkafsct Ncsdisrne og SEND-Es
lwäistiiinqmio imorordcntlig stock-or
ti;-11isitv. Mission dnglig grundesz der
imis Jiisdisrissolskalnm oq Kapitalen
tcszimss da oitc i Løbist as ist Var Da
no.
Tisikiforudisn kmr Name under Kri
aoii kimnct apiaqu ist bjeinligt Statss
lami voa 20 Milliouer Kr» et Kom
ninnislimn vim 9 Mill. oa et Hypo
tcsklmnklimn pcm S.
Russlain Tød. Vor frcmragensde
Lau«dstimnd, Time-roth riisssisk Etat-J
raad, Tlior Lange, er eftcr lamqeke
IidsJ Bimbin død i en Alder as ca.
M Aar imii m Knransmlt v. Kieff,
i Akiisrliisdon ai lmilkisii By hans
Mon sum lmn fik vcd Æatefkab
misd on iidlslia riigsifk Damen lim.
Linn var f. d. 9. April 1851 i Ke
bisnlmvm fom Søn as den last-de
Privst ved Adel Cailirines Stiftels
ic-, lag-de fia under Faderens Vei
lednina eftor klassifkc Sprog, blev
Madvigs Eli-v on tidpegedes af den
n(s —— da Rusland ønfkede nogle
iidenlandfke Filologer —- til Docent
i Lattn oq Græsk vod Akadmniet i
Molkva 1876. 1887 blev han dansk
Konsul i Obgka blev Dr. WL
ved KMavns Universitet paa en
Afbandling om Tolstoi, bevorede i
dct hole en levensde Kircle til sit
Fast-refund over-satte oq gengav en
Mit-nahe fromm-ed Folkeviles og Tign.
Littrmtur til Danfk sog skænkede hi
storisfke Mindesmwrker til fotsiellis
ge Siedet i Danmark.
Uvejt i Osten.
New York, 5. AspriL —-— Dolc
ammmcr nie-Ihrr, at 75 Mennespvr
mistcsdo Livot i on Stamm fom ra
sedc lang-S Atlanterhasvskyften iLsri
bog-J. Hasvwi meldtes langs hole
Kosten fm Ny England oq link til
Womim ou tust er mutiat, at Listen
over Tab af Mmmsfkeliv knn blisve
langt sit-tre, end man tm ved mu.
Dei stsrfte Ultfkkeötilsfaslda der
mele om, er det hollarudfk—vestms
disk RUteskfb »Wind MauritsMUns s
derganq. M var vsm W- Mjs
New vors sg im- 4 wj cis-—
Os m NM M M« f
G M