Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 31, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ssssIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII
f—
- P
fah ’-Tls;7«sz, VIII-US T
I ANTON A I suqu
NEWTan mNISU »wIsII —
WDFNSH Augen-m komm-w
LFTZWU CJALl v Ekxu wwmc
ciiuu II Man-M Hmwuxgg -
mwksm H
IOØOMOVV
Nr« I;I. « III-iu. Nein» Ums-III ucu .sI. M etst I II «- II 24. Aufg.
U
Eut aus-singend guts-g T
(
,
Dkt kwmpes ftkmdklcs mrn us Z
Udsiqt til Rest-Etat « T
I
Etat Italien drang med iud i
Konflikte-IT
J den stude Ugc er del-. sim
vidt staune-L jka sM wart as stor
te Msmdniim Wo Krigcsskucpladfcr»
nc nden for hu nidt, at dsct al
tid m- ns ftor VetndnimL at Llcmnci
sie-r drcrbck woraner Der lmr Das
m kmnmst baut-di km kmnrdnakket,
7wrliq pnu Ostfkomcsth og of Mel
dinmsrncs fmtmanr dist, of Ausspr
ms new-most lmk minder en Dcl Freisi
gang.-—-P4m Vksftfrontrn barquik
mændvnc minder en Tisl Frmmatm
-—-— Tyskts Undenmnddbaado lmr at
tet sondt noalc Skibc til Bunds,
men forholdsvis bog knn san.
— Det Spprgsmqah der i den
fmmdne Ugo dat- laqt stsrst Beste-a
pack Interesse-m er- Jtaliens Hold
nina. Dei mobiliserrr da Mk Fortse
kedelfen oq Akt-in sende Ttovvek
til Italimts Eva-usw wen Buch
et ille sket minnt « Rumasnicsn on
Bulqaticn staat paa Vogt oa sum-s
at ville rette sia offer Ader-usi
cqm -« Dass folgen-de Oversiqt.
«
Tot-Ums —- De russisse Hæz
te presse-r ster paa baadc i nor-;
dte Polen og i KarpatsBjekgssnr,!
og Tysketncs og Atrigckne Immun
forkoivlet for at itandsc dem
Bien meldet, at mægtiqe cui-fisk
daske anqriber void-onst lanas en
Fronf, der schickst sia flcko Mit
fra szok Basis-, og der Acri-der Ve
siddelse of HÄL- bvokfra nmn san
faa Indganq i Ungarn sra Nord.
—- Nussckms paaftaar. at do ask
Freisinnan og bar vtmdcst flcrv bes
ser-stehe Nie mellem Befe, sont loder
til Var-Held ou szol — Inskernc
bar bmgt store Foriwrkninacsr til
vordre Polen, bvot de langs- Flo
dctnr Naer ou» Orzor gnitcmcndc
bar onna-bot meaet ftcrrkt -- Dei
er Inkkcsdes britiske Flnvcrc at sto
de to Undrwansdsbaade, sont Tusker
ms bvgacsch vaa i Hobokm i Nin
bcden as Axitvckvm Dr bar oafaa
ticfsjcst Anlasse-: Skadcr
. Indus -- Tct britifkc Admi
taYitct hier« at det trot, at en as
de stsrste oq hurtigfte as Taster-les
«llndcrvandsbaadc, ll—-29, er gaact
M Bunds med Mo sfn Vesnstnjnq
Denue Vaad bade nvlia ødclaqt
five britiske oa et small Lamvfsibe
i den enge-Mi- Katml oa tilføjist tre
andre Fort-for Ist-de —— Muskel-ne
bät Mdet en bewdcliq Scir over
Atriaerne i Bukowina oq vod Us
spksPaCfeh — dktte doq en uofsis
ein-l Melissus s-— Dist tin-Ich at de
Allierede hat for-met der-es Anat-ob
pack DarbanellbFokvernc —— Ty
fkerne menes at gsre Forbercdelle
M et unt, voldfomt singt-eh paa de
Illieredc i Mandel-m Belgiest
K.
Lsrdaa Atter voldfnm
Kaum i nordre Polen oq i Rat-vat
Vjeraenc -- Mkndke Kann-c i MI
gicn og Frankria --- Der welch
oqfcm fta sten- Eider om et Anat-ob
fm Luftm mm ksn tust Stillinq i
Lorminc ellct Lotbrikum Rus
sekne forspqck pao amnem Vierg
passerne at tmsnacs jnd i Unanta,
vq Østriaeknc mir tust-es chdsus for
at holde dem tilbage - En using
tig Status over de tuodfmtcs Hast-e,
Mes« der i Dag, variikcslkmørrs as
de modsiqendc Melsdiimcr Betro
gkad paastaay at ved Bannle oq
UZM hvsr tidliam meet-Hquse
bat-de Lilien-di dem bewdeliaks Zeit
andspseh fortfwtter Ruf-form- do
rss Fremgang, medens Wien fian
at alle Mofkwiteknep Auges-b or
flumst tile vq Stimmen csr va
fenmq usoeandket Mc Swa- er
stattet-, at de hat taqex Stillinger.
Uns-nd vg Mc fprllelliqe Stedek
’k Saite-Mk
Stadt-w — Der pr komm
«
J szt kmuch der jrcindslcsxi
ksoldsomt Begut- Etdet Humor sum
Pwrstcvrtnjngrr i Markust. « Jst-et
dct ruisfjftc Urigisdcwrxcmcm fvas
set wa en tyfk Erklasrmg, der for
nndskcdc den«-» Eejr wo Jndmch
z- n as Pnscumih tin-Oder Vet, at der
Jus-J 125,W» Eoldntor til Range-,
kun LZIO Rusicris uar til Zust
" Fasstnjnqen toges i Vesiddelfe
Ist txt-Jst miqstskomok pur-mer,
m der stutdc vaer ødolagt Bka
sog Landsbmsr i Nalicietn — Rus
imns meldet- ikemdcch om Frem
qang i darunter-m kmomnod Lim
gorms melden at Auarcbenc er staa
ot tilbcmc med sum- Tad for Rim
den. —-—— Tusker-ne indkømmcr, at det
er litchsdesrs Fransknmsndond at ind
taqcs .L8armmtm-chlerkopsidojcne
unst- vcd Mijllmufch Demu- imm
aifke Etilling hat« der vcrket tasmpet
out flcsrc Tom-. - - Italiens nmligc
Tvltoaclscs i Krigen omfattcs mod
mmen Jnteresss. Raum-nieste oq
Bulaakiens Holdninq Inencs at vils
le afhasnae af, bvad Italien atr.
Der stal være tilbudt Vulgaticn et
Wut kakc of Inkkiet for at hol
de sig austrat
Mo ndaq. - - Det sinnst-Mkqu
kontor erklæwr. at omkring 300
Bat-M of Abeng er tax-Ist fca
Tusker-ne pem MenscOIfdenm Vor
I
I
-
tin nimm- -det. ——-- Petroamd og
Wien er neniae om, boem »der bar
Ovekmaqten i Kakvatetnc —- J
vordre og midtrc Polen staat en
lmardnakkct Kamp Rest for Nie-men
fsodcn oa i Rast-heben as Moder-ne
M da Dumlem s-- Om Nebst
hm as Turm-no i Zortebavsmnen
meldes der km Petwamd —- Al
limsde Fltwcns bar mmrebet en tyfk
FlimeiLrjr ved Cbistolles, Vclqim
—- En svasr Bombardement bar nas
rct bsrt sm Snkosthmtcm Tot-mo·
dentsig reitet imod de mrkiTo For
tisr von Mallivolissolvøm —--- J
Darbmiellismv bar cst Kriasskib ka
ftcst Vombcsr End i Gott-»icer vcsd
Kilid Wahr-. « Inskc llndor11-11tdski
baadcs bar atter onst-ist von Fort-In
i den irka Is, oq man nie-um at
de bar nsudt minde von Tamiw i
Samt
Ti r d.1i,1. Hin-me na Imm
tims Mfkc Undewandtzbsmdc km- wr
wdoct to bkitifkis kennt-ist«- i Nasrs
Orden as di- britissc Jst-. siges ikke
nsim bunt-. Vmgc Efilnsmn Fabr
lm oa Amtila, toa Flimtcm da de
fim Zulmmkinvmc mcn blm fnart
indbentet med dct Resultat at de
Iwane sondtcss til Rund-I- nnsd ist km
"taacsliat Tab as 110 a 150 Mond
zDrr gavxss tun fcm Minister täl Nod
infun, oa isplcw do oxsrlksmsndos Uh
jskmm fksd Inskmw pag dem oa
Vor-gebe Tabet as anwfkcsliu -—
Rasse-me tman frcnmd mod die
mmatske Ssletter. oa Østkimsme su
nisss at tmqu tilbage vaa den ve
ftrc Noah mrn ved fis-I sie-w hol
der de Stillingen paa den sitt-c Li
nie-. s-— Tttsserne bar indtaaet Tau
rocmcm Iom bar skiftet Hasnder fle
re Gange-, medens Rusfckne meidet-,
at det tnste Offenliv er staut-H alle
Voqne paa Memeuslodenz Beitfkont
H Tvsierne bar atter bombarderet
Nieuvort oa MeitportsBains i Bel
W.
TH Morgen i Dau. --— De
ktcsiiske Irovmsr im Przcmvsl for
cmsr sia mod dem, der kmnpek for
at tage Pnsfcrnc sonnt-m Korpo
terne, oq disk meldcs om kucfifk Suc
ces. —- Østriqcrc, der forfølacrNtts
fere, cftm at de bar drevet dem fra
Unkowium er ffnsdet ind out-r den
missika Grasnse Anbrm og
Modangreb mcd skiftcnch Held mel
des der om fka den Wim- Kriasszomn
XVIMIdt Passagercsr. dssr sama-Ek
csftvr den brififke Damm-r Falabas
Urdcsmmw m- drr en mneritansk
Jngrniøn Lesen Choster Mache-,
der drt sidfte Aar bat lcvet paa
smsldkyftcsm britist Vesmfrika
Mit-U
» Den ventede Smding fu« M.
EIN et Im kommen« og vi hat st
. .
Im- mm Lan-er de floste as de alinini
Jdcinns Nunm- ni annnsbsgcr on
Humor, snntt Hugondathbsqcr o.
!0(’-Jl.
! Tan. Luth. Publ. Sonst-.
)
R, , ..,»- -«-.-«·--— «-.- -- - -k-«-..-«-»-«A
»-MM-wk-«MAMVM M
Yort eget Land
VIl nf nnsd anunncrna Long
Prntmkh Minn» Li. Marth. Der
Folco 1 Wams holdt et lllckaszscmøde
Isor nt one-J oin en Usnnspnnnc for
at faa Todd Connty wrt under
Eonntn Lsntion Lotsen Tor vil
inan bliw holdt en Folkenfstems
ning.
.
J WiennVistn Cursum Ja, bar
man snt fig i Booasqcslfc nn: at fna
nnfat isn bandrcslasrcsr i Handlung
Regt-ringen komme-r til at bidmge
sixzmk og Nein-n vil blfvc ind
sainlct. Vliver man i Stand til
at faa de notwendige Penge, vil
man anfasttc Agronomcn strakåk
Peter Jenseit en Former fri-»
nnslinniss dansh bocnde stw Mit fra!
Cednr Falls, Ja» blcsv korrige Uigel
knwa mcsdens ban savede Brasnde
nusd on Cikkelimx Hon fnldt mod
Zum-n on fik en Arm on et Von
nffkaaret Jenseit var « Aar non-—
mel, efforts-der fiq Hnstrn on fvv
Vorn
Btyan over-rasten Dei hat vakt
Overrafkklfc at Udcnrigsminister
Vwan bar anmodet den amerikan
skc Konsul Wasebrook i Jerusalem
om at under-sage Tilstandisn i Urmia
091 Limmn Dst Tal nismlia tun-(
lige san vanffeliat at sendc en Mund
km Jerusalem til Urmia fom sm
New York til Urmia
l
Volk Countu, Minn» nil simkt
stolde en Folkeafftcmning for at faa
award om der indsn for dets
Nmsnfor skul Mre Ealoomsr cllct
ej. Zalooncrmssti Modfmudorc hat
fonds Vetitionor nd for at san de
wdwudigc Ruder-strikten oa de cr
mmet tilfkisdse med ll·dfaldet. Des
isle siq fcswisfodc om, at Solon-I
net-no nma ud. I
« l
Zisnatok Kruste Nelson lmr nu;
affluttct 20 Aar i United States?
Senat Tct er over 40 Aar- si
dcsn kmn bemmdth fin offentliae LI
tmbmus i Minnesota. oq i denno Tid
tun- lmn timt socssEonntmdvokaL
"?tntsfcsnatot, Medloni of Vom-d of
Nun-ists for Etat-InniversitetetKon
arise-mond, Mut-ernst ou Forbundss
L"c-nat-.Jr«
» Mai Flut-mec- Mamble er bleven
HIrrcfusret i Belast. Wis» for at
chwc bennttet Posten som Middcl
til snt bebt-ach sine Mrdmennesker.
Ist-n dsmtos til Strafarbejsdc i et
Aar og MS Moor-even Den slne
Winde hcwdo i et Blad i St. Paul
rwcrteret ofter en Mand, og naar
sum bavde faaet sig tilscndt Penge
til m Jeknbanebillet detttL lod
sum ikke met-e bsve fra fig.
.
i
Rxsltnmrfchall Lord Robert, sont
dødv i Winter i Franks-fu« bvor ban
Des-me den mmelfkc Arme-, bavdc
:·) Procent as fin Fumnw i Minne
Eota, somit-r (««-«-(snemlad1mknt South
J dsst knsle wart lmvdo tmn der
.L·,.::7."i,iW). Ton bisfhmk as Jun
thnmktier ou Akticr i Jtckxmrnbcsr
"Innsn!«qjstm kommst til at »daser
Mäs
th Romas i Aas-. Luverncn
Minn., 25. Marts. J Rock Conn
tv kommt-r Former-ne til at saa sp
ncsrcs i Nat-. end do bar saiort i flere
Amt Suec-n liaaor endnu faa byb
tm Markt-ji« at « Foraarsarbejdct
ikke kan beamtde M- omkkina den
I. April. Ovid Farmekne qsr.
kwqd de hat tasnkt at agre, vil
Massakealet i Aar blive det stirste
i Cvuntyets Historie.
Prof, Both-u- ucsd :lI-’inncsota
Emtismmmrfiteh der stedsc smnlcsr
Lolnsninqcr um Rkirststttdjctsskrems
Hang i :Icurdwsusn, nustolcr, at ljcm
sum-den Tag lmvch m Eumtale med
Ettmsriutcsndcnten sur Ztolcnus i
Modifom Minn» der furtalny at
den-de lmr man sum-I Norfk jud—
fort i »in-it grad-TO jfkc sum valgs
irjt sma, mcn sont et Fag, alle
»Um-neue maa mac.
H) Lusrms vesd Iowa-:- Land
brngeisfole bar hjulpet Counwagcns
ten i Clnu Cmmtn mod at fcm Far
nusnns til at dyrkc den rette Fort
sman Der blw holdt 47 Moder-,
lnmri dcltoq 1000 Mennesker. Far
nusrms fom sammt-u part forfkellige
Kanne-, to Fakmo i hoert Townfl)ip,
oq diskntercde, kwad Slaas Haer
do ssuldcs fan, oq bvorledes de skuls
de tilbcrode Jordm Paa bvert
Sted blev Diskussionen ledet af en
Fagmand. Man trot, at »Smnt«
i Fjsot voldte Formekne et Tab af
M0,000.
ucmggetig Indean Zoneni
indebkmider i en Fattiggaavd Jn
Uen Maingsapvarjien Munde-,
Jud» LI. Marks. Wider en Brand,
sont i Gaar lag-de deiigældfte Del as
Countyets Fattiaanard i Afte, be
fnmtes fytten as Lemmerne um
kommet. Der er fundet tretten Lis,
on iire as Beboerne set-nos. Pyg
niimen var uden Redningsapparas
ter. For en Tid fide-n reistes en
Vevasqelfc for at fast den gmnle
Ananian kevet ned," wen dette luste
des Me. Comitmnnndighedeme
dadles sum-it
I
Eu DimdkedaarizL Mike Keating
er nigaaet Ded Tode-i i Monden, N.
Tak» 101 Aar sammt-L Mutwnen
i Mandan Hisivital saube, da hun
sit bote, han var dad: »De: eiser
mfcer miq ikke Im tasukie sdenis
gang, at W imtliavisz com til at
wide imns Døi.« Hun kalte ein et
Bad, sum ban fik for kort Tid fideik,
det førfte Vad, lmn havde faaet i
20 Aar. Sau nmatte strubbeiz iire
Monat-, for Zinudiet kunde Fjisrnes.
For tre Aar siden sit lmn Eis-de paa
et Homeftead
s
Lasten i New Worts New Ihm-H
25. Mart-»J. Antlimesaaen mod!
Mai-tm Goldberg tom i Daa for i:
Reiten Goldberg er anilimet fomI
Mediem as en »Wer Truft«, som!
Driver over »U- Pmstitntjonslmse i
New York, konttollerer 2000 Kvini
der oa lmr en anrliq Jndtasnt ai
81,250,W». Discriktsadvoknteu fkol
sidde indes used Vevis for, at Tru
sten bar bete-it nasfien 400,()0() Dol
lars anklia i »Vesinttelfesvenae«
til Politiet.
Mrs5. Cnttmnnks stimmt-m der er
Ente on bot i Kcsnufbm Wis, mod
ton forleden Don en Clpeck nim
VII-OTTO frn C. D. Holl, en of de ri
msftc Formen- j sandte Wisconsin
fom Vctalinq for Amde Mate
fkabssløftc Mr. Holl, Tom er »ersten
M Aar Hammel, befindet sia nn i
Anmtftnna Hofplml i Clyimgo, lfvor
lmn bar ladet fiq nndcrkafte en Ope
ration. Mrs. Huner dwv et Pen
sionat i et as di- anty tmn cjcr i
Konosna Gott lmk aldriq bona-steh
at lmn fricdr til Enten, oa lmn
lmr altid vasrcst nillia til at bisfalo
Hinsndp for, at lmn ichs asgtcdc
l Elend-c
J Hutclnnsoin Minn., or Falk
bunng for on Fisupnornidemi. En uim
Mond ved Navn Joc leonwsom
lom lkal Unsre dønstusnh ais osnkring
i Byen og tiaaedo Penga En Lam
laadc Masrkis til, at hans Ansigt
var fnldt of Udslust, og da ban un
dersthe baut, fandt han, at ban
lmwe Koppernc paa et udvfllet Sta
dium. Bven hat intet Pefthus, iog
innen vislsdc give den fremmede et
Verele hvorfvr Sundhedsvæfenet
lod beim refl- siv bel- W Boot
imu kom fro. Misn Vorn-z Folk er
mt bange fur, at lian bmgte Sinkt
to til nmngc part Ein Tiggorfærd
eintritt-I i Ouscne og i Roman-nun
.
J« Il. Hulden, Lliiiimmpuljsrs,
:!Vcinn, reddpdr sin l» Aar gamlis
Tom-r, Margaret, under en Jldos
bmnd, sonst opftod i Hjennnct Der
csksiilodercde en Lamme-, og detce
satte Jld pnn Mardinckne og Von-el
5(-t. Hulbcrt rev de brasndendc Mar
dincr ned on grob icm sin Doktor
ou bar bendis nd. Da det var gjott,
sprang hon ind iqcn for at sluttisx
tncsn tmn var da fcm forbrwndt, at
lmn intot kundc Mut anen andcn
of Familien kom til Stude. ercsrs
ne siqu at lmn bar Udfigt til at
blive Ksrsblina Reiten af sit Liv,
om lian kosmmer fig. Han vil i kwcrt
Falid miste to Finare paa bvcr
Strand.
Salooniolkenc leitet-. Madisom
Wis» 27. Marks. Asfemblyen Upd
tog Torde SemperiForslaget, der
arti-r aabnrr 1000 Saloncr i Wis
consin, lworaf 200 i Milwaukee
Dem- mcgct omsttidte Forslag blevi
vedttmot med 48 mod 38 Sternum-.
lldfaldct kam fom en Qverrafkclsc
for Forflagets Modstanderes, da do
lmvdc nennst, at Stemmernc skulde
blivc oInttent liqe fovdclt. Dei enc
iIcy de lunde gere, var at fortan«
ge en m) Stem-megivning, on den
fkal formaa sprftkommcnde Orts-doch
Hvis Forslagetg Venner er i Stand
til at holde fammcn, tror man, at
oafaa Scnatet vil void-tacht Fokslas
act.
I
k.- M, M j.-—..—--«-.—.·.. -..
Yorden rnudt
Mist-s Ocslis til Friinlrig. Forum-;
sil-ld, Mu» 27. :lI-’nrt—:s. To Jst-m- »
banistog mod Sein-, loniiqmsnst don
imnflls Niqcrina mission-de Elsrjtui !
sikstd i War Dom Toq kam itj
Voq ne
.
Hemmt-. via London. Bli. Mart
Tolmmi Print-er im Berlin at In
slisrnc lmr ilaq Lodx Ii rquiff Po
len) en Krixisfkat Inm )««,I)0« Nil-l
l
l
Jluzizusr Lod; Amsko »Im-i
hlsr isgslmnln
I
Llnsritløitimnt Maritz flimm.
Ilnuiladistk Endnfrilm 27. Mart-tu
Lisrørssørisnsm Llnsrstløthmnt »Na-l
rin, iom war-J tjlfmikw for on TidI
sidolk » widme im meclcjrenl
oq liar ilvgtht øflpna.
.
Der spat-es pna alle Kannst-. Lon
dun, LU. Pfaff-tu Et Tvlmkmn fm
usøbcsnlmvn til ErclImmcs Toll-urale
moddcsch at iiølms ist Forlndonde
im Berlin lmr den tnskts kllmcritm
iorlmdt Tærtislnmnina im nasle
Vgl-dag.
Hjaslmsn sra Amerika London,
27. Marks. Jfølms en i Mam- nd
swdt Nat-Dort sra den amorikrmsfe
l!ndorstøtttslfcskonnnission til Lin
driim as Nøden i Volaiem bat
Kommission-en bidtil uddelt Fisch
varcr til en Værdi af 20 Millioner
Dollars.
.
Kriqons strenge Lobe. Rom, 27.
Marks. Dist timddisles, at fms mka
Vidisnskabsmwnd com i Juli dcsltog
i en international Monat-es i Au
stralien oa ved Fjondtliatmdcsmes
klldbrnd blev intemrrch bar famst
Tilladplfcs nf den britiskcs Nmprikm
til at reife bit-m
.
Canada lwvilarr til Nisus-L Ot—
komm Ostt., 25. Mai-ts. Førftcminii
fusr Voran sure-Tag et Kriqsfond
pkm 3100,000,000 i Garn-, on For
flamst vodtoaes cftcr tun noqch Mi
nuttch Debat. Et Fokfloq, bnspwt
vaa denne Resolution, blev oqfan
indlovcret oa vplcrft for stritt-Gott«
.
Mutter sine Malcrker. Mens»
Schweiz, 24. Marks. Den tyske Kei
ser hat Michcvdte M, at baut
Inklsrdifuldc Malorisomlmg og owne
de Treppe-r skal flutIccs til Berlin
sm lmnsts Eint ved want-g i
Elsas-. Nyliq fløj franskc Numer
sum-r Zluttct, sont mgnng j Tiden
Itilhørtc do kranka Mangel-.
l «
! Rnxmsr uns offnqu ZeparntFrcd
Itssøbonfmmk LIE. Mart-T En Mit
Hftaaendo Diplonmt erfarer meicsn,
at PrzcsmnsPs Fald lmr ajort et
voldsomt Jndtrnk pim den after-rig
fkcs Krisen Eiter Forlndendo er et
bemdeligt Pnrti indem for Hoffot
ftcmt for at indlcsdo Underlmndlins
act um Zeparatfred
.
Kvindcliq Suion Tkndt Lune
ville, Frankria, :5. Mart-I. -- En
fransk Rinde-, Marmwrite Schmitt,
or vcsd Kriser blevet dømt til Døs
den fom Spion oq skudt. Hun ti-l
stsosd, at bun Elmvde miodtagot 200
Franck« fsiim of Iwane for at
begive fiq ind i de kranka Linie-r
og spionere.
Missionasrcrnr i llrinia. Wash
ington, D. C., 25. Mai-ts. Minister
Momentbau i Konstantinopel blev
i Gaar af Udenkigsbepartementckl
paalagt at alt-mode »den tyrkiike Re
ilcring som at bestvtte asmerikanske
Missionærer ioa Flvatninaer, fom
bercttos at ver-re i Linsfakc i Ur
mia i Persien.
I
17 Velgiere studt sont Spioner.
Von-don, 24. Mart-I-. Zotten Bel
sierey lworaf de ileste var ungl
Vønder. blev stndt i Graalysningen
i Goar Momes ved Barakkcsrnc i
Mont oft-Dr at svære fanden ikyldiqc
i Spioncriim for de Allicrcsdc, lied
dcr det i et Teleqmm til Erclmnae
Telequle Co. im Amsterdam Di
lslcsn damt ai en tnik Kriasret
Japan oq Mexico. Tot Dido-J iktc,
Imilte Forestillinqcsr Japan lmr
aiort ttwd Hisnsnn til Mist-im Tor
mntisdchs dog om, at Fliegt-ringen i
Tokio optrandte i »den Honiiqt at
xiøro United States- optimsrkiom
inm, at de lmvdo Vmickkcslialwdor at
Jkdne ioran den«-E isgon Tør og at
de liellcrcs link-de lsofntto «fig med
disse end nie-d Japan-k- Krav til Ki
nn. Distto kaldissks i divlonmtiitc
Irr-die on ,,Dim-riion«.
Tolstoi-J Maul-stritva LondsonJ
M. LI?(11-ti:2. ,.T2nus«:s« nwddolcr, at
Processrn out Nistten til Toll-mic
:!Iknnnstrintl·r just nu or ondt Sc
lmtrts endclims Kmdcliis faldt nd
til Fordcl for Tiqtorens Gift-, iom
derpan fkwtikedv den vasrdiinldis
Manuskriptfmnlina, fom lsidtil lmr
msrcst oubeimrcst i koftwcks histo
riikc Mit-Tom iom Manc- til Non«
InmnctsooiMusocst i Moikwa Pro
crsfon om Mannikriptcsrncs lmr va
ret i firc Aar.
Lasqisbiwlpon til EerbioiL Nish
Zprbioth via Don-don, 27. Worts
Ton antisrikmrfke Minister, Csiarlcss
J- Vopicka. bar imsddeli den fer
bifkcs Rmcsring, at dct amerikanfkcs
rødo Kurs aqter i Foreninq tin-d
Norkofellerkommisfioncn at fonds en
iuldt ndstvrcst »in-odicitisk Efssvksdi
tion til Svrbion for at bekasnmc di
ninnitwrcs Tilftandv i Londcst Er
vcsditionen fkasl lobe-I of Dr. Richard
;P. Strom, Ciwfm for Dis-Wingert
for trovifk Mkdicin chd darum-d
Univcsrfitrt Tillntdet or misd Tkik
nmdtnaet of den sprbiike Nmiskinsp
I
Kriqcns surfwrdcliac Hemmnqu
Berlin, A. Marks. J Henbold til
et Tcleamm fra Kraknu nnfasttisss
do Ødclimavlsph Kriqen bar voldt
i Polen oa Golicikm til 81,230,—
000,000.
I Golicirn er 100 chr sog Mar
kisdsftoder ioa ikkc mindre end l3000
Landes-ver blevet merk cller miwdris
Wohnt misdi 250 Landstr er
.’.· :- -s-.-.sH.
Muskel-m- Kot bovtiftrt fra Gali
kipu soomo Heit- pg wovon
!Ztnfkpr mnrg ok( alt Korn og andre
lFødcmidlot ,
J Polen er uner- LZUU Vyor og
9000 Lands tun-r bit-net ødelagj holt
ollcr dcslviT
I Tut-ferne lier Pmmc Mk. Berlin,
Ul. Ahn-IT Isiamntcslegram over
!meillv, L. J.
! »Vorhin-r Tugelslatt« meddeleh
M der or Wust I),(«)»,»W,()00
sucht Umkrjo s—·-,.J(m«(,iu,«u() til
’ dir Hm tnsn quz lmm Mcd dxsnne
Zum tun erzun ums nidere til
fin tin-sie Eiter-Un m fknldc den
Hi l.k11,1cns, u« Kanonen tm nok
; JU» tnanisn Entd: Vilqu til at
Ihm- Hluro zllhdlet
Vossifche Zeitung cuener, at det
Haud, sum Tusklands Fjensder hat
nasret om at se Riget økonomifk og
finanfielt udtømt, er fuldstæwdig
slaaet fejl ved dct Held, fom Rege
rinzusn .l)«ar haft med Latwer- Bla
dcst usdtalcr viderc, at tun med Van
sksclighcd kan Storbritannien og
Frankrig skaffe mindre Sammet
Fotandrer Taktik i Dardaneller
ne. Seitdem 27. Marts,,Kl. Abs
Morgen. «Paa Grund of den Ska
d., spm Tornedorr fra Land hat
anrettet i Wrsdanellerne, har Ad
miralerne i Krigskaasd besluttet at
anvifc svi57e Krigsfkibe til at hom
bardero Fortcrne paa lang Afstand,«
berettrr »Tnily Majl«s:s Korrespon
dent -i Athen til Blasdet Offieererne
pcm den allicrede Flaude etklærede
til Korresponsdenter, at det var gan
fke fikkert, at man wilde trænge sig
imsnnem Strmdct, koste hvad det
vilde.«
Et Telegmm til »Dann Mail«
im Todeagntch melden at der nn
er mos) tyfko Knnoner oed Dar
d.1:I.-«ll(-nn-. Morrkssponsdpnten tilføis
cr, nt Nonsmntjtnmel Imlig var
slnnsnmktm i Ilnlksdnism af Zasnknins
gen nf de tre nlliercsde Kriasskibe.
fkønt der varcde lang Ti«d, før de
mier nplnfte ankcr nildcs tro nun
Veretnicnnsrnc bermn
Zunakoneme i Harz-:- Mod al
le Zwafomsr lmr Moder ,.L’-c)uma
um« nahm-: et Folttng. Tiisfc Da
cnisr drivcr for Tidcn tin-get bloms
irrende Fortemnnnsr i Ecnnsjtndmh
mun Vlasdrt mein-L at de
ns-:- Virkjonjlnsd lmkdc jorlmdois ved
Wo nun Wirnnd af du alnorliacs Ti
dmr Jntidlmid !is:T«-ks—:s Der nunme
smnjse Vladch ant ist« er m Sonne
:!I(’«-nän,1. To lmr sanfte Hohe Jud
msznksr as Eucmknncnw Ilnnoncerz
uq do klartfktnsndo Dann-r wod, at
de san renne nim Befknttrlsc baadc
as on szl as qrucism niJ of dorcs
malan Kunden To blivcr hellt-r
im Enar Tfnldizx Cn as dein lmr
Sirwt n tin-km kmstig nnbent Vrov
som Svar paa Angrebencs. Tenno
wohn-m- fmnskc Sibylle roser fig as
at ndøve en as Bord-end- allerwldfte
sann-dteringer, og hun befkylder
Asmrilnsrncs for nt Unsre købt as tnske
?0cinlistcr. J Berlin or jo fom be
kendt al Spcmsdom i Kort eller an
den Slaqs Forudfiaelfc of Irr-taki
drn sorbndt as Politiet.
De katholka Oraanifationer. —
Rom, 5. Mai-ts. «Obfervutore Ro
mano« offentlignør et Bwv fm
Etatsfcfrctasr. Kardinal Caspaki til
Prwfidontscn for de italitsnsko Ka
tholikkcsrs Folkcsunion Don meddez
list beri, at Pan-en bar bcsluttet, at
lInionksnsI Espssmrvlfe nf fin Midke
fkal vwlgc 11 Mcdlemmor tif at
indtrwde i on Konnnissfiom sdcr
Tal nodsasttps nie-d Uniomsns PM
sident i Spidsen, og knmki des-Juden
sknl optcmcg Prassiidmtcsrms for Ita
liens øvriae katholssc Foreninger.
Komnüssionen ital have til Op
ncwo at aive de italienske Katbokkk"
kcc en princjvielt enge-tret Mon
samt at tilftrwbc Erim-hob i Tuns-s
somi Forum-at Poren Ky «
Ilnionons Dmanifotiome insbij
isdtalt tin MIW M
litten-ep- sje " «