Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 24, 1915, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Danmark
Bttdktstn til Spiritus. Ei nyi
Føkbud. J Hsnzwld til § 1 i mid
1ertidjg Loo as T. August 1914 om
Regulcrmg as Prcjcn pau Levnedsi
mittler og Vater hat Jndknkths
minjitcsnet ved en den 25. zehr.
udstedt LIckcndtgørclse fastfat fol«
gende LEcsusntmelicr vcdrørcnde Spi
rituisfabriMinnen:
§ 1: Sau twnge Forbud mod Op
fodrmg as Rug on chdo smer vcd
sdlkkngh skul cht Uner Fotbndt ved
Fremiljuum her k Mandel as Zpiris
txt-J at anvendc JiuzL Hvedxy Vog
bocde, Unrtoslcr samt jndcnmndfk
Vog. Lug san der cfusr O1nstastkdig—
hederms nwddclci Tisprnfation for
dei(Ihrrfabrikmimscns Akt-diam
mcndc
§ Z: Ved Tilmrknmq act Lan
dct of Euirimg man ndcnlundss
Korn mer-under Lukan-) kun aimen
d«--:«« imm- dsx inkwsldmdis Pakri
Ums-Wes »Juk- :-.Z Tandot as en Epim
tucssnbnk euer on Ziwnmrilutning
as tmdannu Rat-Mer. Log rammer
dcnms LWHIUHVHV jka Mkle ellcsr
Ercnmnsd BU, Vom dsn 11«1c1qa"1detts
des Eukrjtuskadrkk wd denn-: Bes
feudnoraFw kasktmsdm all-cau
dxs Lin· ums-Ihr
§ Z: Tenno Vekcsndtaørclsc tret-der
stmks i Kraft Zamtidiq bortfaldck
di- i Jndentiaiksminiftetiets Bekendts
agrelfc as 25 Zevtbc 1914 og ki.
Nonbr. f. A. jndeboldtc Beste-mittel
sct visdrsrende Zpiritusiabrikntionen
her i Landst.
Fort-ad used Udleveting of til-d
klfvekftr. merrtsmntwden ben
1cdcs paa, at i en Vekcndtgørelfc of
Jnsdenkiqcsminiswricst angaaendk For
bud mod Udlevermg as dekløvtsks
frs m. v. givnc Paul-nd om Jst-d
scndclfc m· Oolnsnmger til Land
brkmsministrrjtst om Statt-elfen as
de pas Laer vastcnde Veholdnini
get as Nsokløoeksrø omfmtck ika
ajene ljandlenda men oqsao Ind
ksbss oa Brsmgfokenitmok, og at
Poabudct um Jndfcndelse as Dplysi
nikm om EIN-reifen as de Particr
Nsdklsoetsro, om hviss Leucring der
er truffet Aste-Ich omfattet alle de
fxPartier der as handlendc eller Jud
ksbss og Vrnasforeninchk maatte
verre disponcsrvt, mcn Dom endnu is
ke er udlevercde.
Industrien Raunen Industri
raodets Udsending til England, Di
rektsr Prior, et erdag den 26.
Fehl-. vendt tilbagr fm sin Reise.
Om dennes Resultat bar ban til
»Natt.« udtalt:
Vi hat nu faact m Overenss
somit i Stand, der Tlutter Ida-den as
sdc Foranstalminger, fom er qiort
for at ikaffcs Raamaterialier til
darfst Industri. Der var det Hut
i Ida-dem at vi ondmt ikke hat-de op
naaet en Ordninq paa Douai-den
hvot der er Udfsrfclsforbud i Dan
mark. Dette Hul er nu udfvldt. At
saa Tilfsrfel as Raavdrer, som er
udfsrielsfokbudte i England, men
ikke i Daumen-L lod siq ikkc gstc
uden en vis Jmideksommenhcd fta
engelsi Side. Mev vi hat tm op
naaet, hoc-d vi Inston Overfor den
engelsie Regel-ins staat Industri
raadet som Gatant for, at de paa
qasidende Raavaker ikke udfsres
igm Vi bar dog bund-et os paa
faa saq Omraader som muligt, for-di
di Mk Infter at Lage starre Anfvar
pas os end hpjst naht-endigt
Eis llem Gabe miser Antliata
27. Februar-. Den tidliams meaet
betogtedc Mslleqade i Aalbom et
nu fuldstasndig kenfet for Meiner-.
Ejmänden as den nasfrsidstc, »Ehe
nmtlighchen«, afgik for noqm Tid
fiden ved Dfdem og Awingernc
bar lnkket Geschäften J Dag or
Vasrtcsn i ,,Amerika«, Tom nnlig ved
Odem-non blw dtmt til at have sit
Bomorfkab forbkudt, men appelleres
sdc til Mission-h bleven fat nd as
Vtsfoadisth da tmn ikke kunde Male
sin Ottslejce
Det num i den sener Tid vaste
atmet fowrt III-hab med Kojunktus
terms i Maueann For fna Aar
skden regnet-es on kmlv Snes Tusind
ST. om Aal-et i Lein for en af Ga
dens dlrndige le1sk1·rtstitnger We
for noget uovetfonnmsliqt.
Bittens Nun tg Mass. Runda-T
W. Februar J Islge on ministei
viel Skkivelfe er der en Muliabcd
spr, at oqfaa Randers Amt Inn faa
Reff til Omäntuinq mod Rim.
Wulst-tu hat detfor anmodet
PriWMpmwisfionemc om
As M Obst, hvowidt de njdven
We Such-old bexkdk er M Siebe
Dis-W Im ftugesitmkIIemt mode-It
man-den as fuldvægtig Nug kjbt ca
4000 Ists-den
Kartoflerge i Beile. Vejle, 26.
Februar. Beile Bytaads Kartoffel
udvalg hat holdt et Mode med 60
—70 Mrtosfelhandlere Der var
imidlertid absolut ingen Stenming
for, at Kommt-neu skulde blande
sig i Kartoffclhdndclm Der var
d n nlmindeligc Messing, at der var
rkgeligt med« Kot-teilen og at det
kun vilsde forder Varcn, hij Kom
munksn greb ind.
Korn fra Russland-. Med Iytkiets
Jndblanding j Krigen blev der fat
en Vom for sdorntilførflru im Sor
telmvshavnem-, mcn der er nu Ub
sigt til, at der ad anden Vej Vil
blivc aabnct for de umsgtige rus
siste Kornfortaad til Fokdcl for od.
Dir-geringen hat alleredc ior nogeu
Tid sidon insdlodct Fothmtdlingsr i
faa Henseende og hat i Folge »B.
T.« i disse Dage (,2«. Feler fmust
Tilfagn onl, at der Lan fsbcs og
udfsres betydeligc Panier til rinnt-·
lige Prisek. J Lieblikket Its-Mot
dog Transportsomoldcncs Imsllvm
Even-is on Russland Dindrjngcr i
Weis-L mcn der mcnccsp med Ziffer
hcd, at Vi førft ma Zommerch nd
den Vef i bomdelig Grad san for
me vorc Koknbeboldninger.
Te Panier Nun og Hinsch, Mmi
sit-riet indksbcr i Ausland, violat
tcr citrr Foklndcnch i »:latt.« Horc
løliiq GUme Nin Ladniiigoii gam
oinsr Archmmelsb Etat-en oil derei
tisr sinnst imm- Ncmdithsd over avdt
Immin Thr. Rim.
.Maiø for Nim. Antlan LI. Ris
brukiik Etiimiimimud Bnm lim- i
Nin-sk- im Jiidciirixiitsiiiiniiusrict mod
taget Mcddelcslic om, at ist Paris ai
Statt-fis Mai-J i en nwr Fremttd
kmi Denn-s til Jlalliom Iil Qinbnk
niim med Rim. J den Jlnlcdning
bekcirdtaør Br. Briui i Tim, at Eic
ns of Hiiie m mindre Nimrdich der
visiswsisiriidss dnrkcsr Nim, N imii or
i Traim iok Fodcrswiscr samt er
villigk til m ombyne del-es Lock
fkud ai Rug tin-d Miiis, «ka man
licnvende fig til dcsn its-Nim- Prie
rmuleringssskonnnixsiion. Laien den
Nim, der isr købt ai thrn iør Vo
kcsiidtaønslioii, kommer i Vetmgining
ocd Lmlmmiiiqm nie-D Maik.
Hvot der hause-?- Tcr Zim- i den
sein-re Iid vasm ailioldt en Mir-aq
dc »iluttede«' Voller i den iociali
itiste Foriamlinadbngning »Dumm
tikeii« i Acklbotki Ballen-ne bar imn
Regel ved tin-kniete Underisgelic viii
sig at værc mailcrcde offentliac
Ballen Lordaa den 2(). Febr. vor
det i Fjlge »Nordjyll.« alter galt
nie-d Tanseriet: der var til Politiin
tionen indlwctet cn Liite over Del
taaetne, nkrn da Politik-: indiandt
fia for at kontrollere Listen, visit
det fig, at Vollct ikke var ..flutict«,
lworfor Salt-n blw wddcst og Ve
vasttningen lukket for Risiken as Nat
tern De anspatshavmch kein im
vcntr iia klwkkrligc Boden
Landm- Gæld til lldlaadet. Na
tionalbcknken liak i Folge »V. IX
kettet en Verwende-lic- iil Industri
macht, Grossekvriocioctewts Go
niite oa Vexelleretnes Mitsnoters
kingsudvala med det Formoal at
asske dms Mem-m angaaende den
licnsigtömasssigfie Monde, paa bvil
ken der til Brust for Bauten knn
tilvejebringes Oplnsaingkr om pri
vate Nmingsdriwndes Masld til
lldlandet.
Natioiialbankcncs Ledele lieu-viin
til, at en lau-dem statistisk Dversiqt,
der viiek en Tcl of vor Balancc
over-for lldlaiidcst, er elf stor Bewds
ning for Bankev, naar denne fuldi
ad flal sunnc lsle jin Opgave foni
Seddellmnt en Mdning, der er
ftætkt for-get under de niivækende
extraordineke Forhold.
Divisionsjvelfe pag Hielt-nd —
Eftcr yvod «Frdbrg. Amtstid.« ek
farer vil der i de farste Uqcr as
Maria-. sktiver ,,Jyll. VIII as LI.
Fehl-» indcn de store Hienifendelksr
oq Jndkaldelfer Finder Este-d, blioc
afholdt en starre famlct Dir-Umris
svelscy lwotj ital deltagc san man-Je
af Divisionenisi Olfdclitmou sont der
fort-du- Mantmnscmcnt tjlladcr m
stunk-, ou nnsd mutig Demut-Ue a
uoqlc as bis pan Nordjromm udlug
tx- kliefewebamillonet
Smykkefmcdkt i Stern Litkr. Ar
bejdsnmnd Mel-:- Jolmxrsen of
Stern, der faudt ist Ekkin mod
Samtker oa Mann-r i Ekem sum-,
bar i Følgcs «Ni7mk· A. Av.« m«
Nationalmuseot inm- 215 Kr. fin
Csmtiale og Metalvasrdi. Konstruk
Mk P. Christonfem der bar lmst
Jlrbeidet med Jndberetnina In. m-,
lmr fasset en Dur-i- paa 50 Kr.
Oliv-d Rmiusimuh — Fhu
Strandkoged og Minggmand Dr.
Andevaqu Wer-Zug er Isl
der kom Redningöapparater til Fet
rlnq, var Lotsen som Frivillig med
til at redde 30 Melmeskek. J 1860
opkettedes Redningsstationen, og
Bat-sen var anfat ved den i 41 Aar,
i lwilket Tidsrum shon var med til
at redde 136 Mennestetz Han hav
dc set i alt 40 Zkibe strande Pan
Revleme under Bovbjerg.
Laksttvleruc tsbedc hom. J den
fenere Tid havde lsusfcret en Jud
bttrdstyv, der bl. A. hade forsynet
sig mcd cl Var Lafsløolcr i en Sko
ttjsforretning. Hvis tm ilke Tyvon
——— en Ssnmnsd paa et Stich der kun
i anglo faa Dsage skulde ligge i
Aarhuss Havn — hævde oætlst fac:
lctfindig at nisc iig med Lakftøvlcr
zum i en Bmwrtning, lwor deagels
fewolitict oasaa undertidcn findet
Llnlodning til at sc- indenfot, bade
moaskc alt mrrct fcmrc godt for
lmnu men nu all den ikke, lmn
manttc folge mod paa Politiflatio
men. Jsvtigt bar ban mange Gan
.ge vætet fttaffet
Eeiladscn paa Notdspur. Zkibisp
iiirtcn dar i Fsliie »B. IS' den ZU«
Febr. vix-rot megct liolig, og den sie
blikkelige Nervssitct sum-s un at Das
ri- vcd at Tasttc fig. Om Morgcnl
aiziik Daumen-n ,,Kejjisrindc Tag-i
mar« til Mctliil einst at lnwe fasset
sinc Befastninqsiorbold i Orden.
Endvidere ofgik Knlkompagnietso
Damper »Julius Holmblad« til
Seini, Martin Carlsz Dainper »The
isciis« til Bliirli on De to notice Dani
pisrc ,,Ellidii« og ,,Mikjam« liens
iiuldsnis til Iliioldcs og Amerika
T. F. TI. Eck- Exportdainper »Ro
m« or atitoimnct im HnlL inmino
Zelikahszs »L. V. Sinn-« im Von
don im Zkaiidincwien-—-E«lnicrika—
»L-:—car Il« im New York
:liandcrs:-, ZU. Februar Tit-sinni
bet »Ist-du« as Kpbenhavn ifiildc i
Morgen aisisjle lnsrfra til England
einst Kul. J Tag lmr Mandfkabet
Hindicrtid nimm at qcm niisd Eli
lwt umnnjnisn nat inoddclt dct
slkassfercdo til Rlnsdcrict i Kalten
havn. fotn nn forljandlcsr nird Za
inirndmes Organisation
Mund- og Klovfygetn :)lo—:«kildi·,
22. Fehl-mit Mund- on Fllovsime ier
Unsinn-rot i KTeatnrbeiirtningen Paa«
Herkiyiaatden Nin-geord. Der ist«
All-l Kreatitrct oq i Zoin paa Nin-«
gaakd.
« III-nimm 2-l. Februar Dei-«
»m« konimnsrct Mund- on Klovsnne
li Bis"i1-tniimen, tiltmrcndc Formg
tisr Lacoppidan ai Pedcsrstrun Br
iastningcn til-staat as 52 sein-, 306
Kreatur-et oq 191 Zvin
Herlniiholm inbileten List-er iil
»Eur- Aintst.« i Aar 350 Aar, fis-;
den den lasrdc Stole oq Ovdriigel-.
felnnstalt Herinsdholin vcsd Niritveds
blco optisttct as Schatten Hei-ins
Tkolle og hans Huftru Bitgittinltjøc
Fim Dom-, isten-d Herluf Tkollc
iidste Flaadiy oprettedes den bei-sm
te Stole, der toa den 20. Felix
Mann isftct sin Stifter
Ists-falls. Ilalvorg, 2(i. Februar
Niv- Dveklærer ved Aalbom Koth-«
dralfkole V. F. Ovcsien er i Mor
ges afgcmet ved Dde i en Alt-er
of 93 Aar. Den afdckdc der var
tcoloaosi Kandidot, var Laster ved
Knthedralftolen im 1853 til 1897.
Hatt fad i en nieset-lang Anna-He
i Aalborg Byraad. san var R. as
Uni. on Dlmt ·
—- Vibovq, 22. Fehrar. En ai
Vibomcs Bytz kondtc »Borgen-, ihr-.
Mkosfercr Vilh. Koesoed er i Gaat
Miimcss tot pludselig afgaaet vcd
Dødcn Do« ban i Lskdags Aftes
samtnen med sin Huftrn deltog i et
Selskab, niaattc hatt ud paa Afte
nen paa Grund nf ist Jldebesindcnsch
ist-es hieni, on her fik ban en Hier
nebltdning, der i Lobet af et Poe
Time-r inedfstte Dsden Den afdsde
var i de imetö Aar Ekweditør
paa D· F· D. S.s Kontor
; — - Don-stopft Junl Vonde Moin
»Mi- csr Uludselia ded, kamt as et
Isjcrtcflozy M Aar gl. san lmvdc
Hidm IMI vcrm Dompwuft i Ros
Ikildc og var Mddcr as Dim. oa
»Dand.
- Nummer-en of Ganrdmk ,To
Ist-ind« vcd Ejby Etat-on, Jcmcsri
mestek F. H. Skov, er afgcmct vcd
Toben ihm Uum«-nite?sk)·«1)iknikst i sw
tnsnfmnm 57 Aar »Nimm-L Den af
døde der var N. of Dbksp Um- Rai-st
anmnd i do fnnmirkmdc sonsti
Landlmsboldninzjgfolskobcts Beim
rkslspdmad Formond for Ekspokts
scaqtcript i Odenfe on Formand for:
Kmmnissiomsn for Susnmndslodder
i Dissens Amtsmadskrch »
— - Lnkidssabsämnkvr Chr. A.
Sonn i Vrabkanid er oftvr et Par
Maamsdcsrg Smclvie afaaact vcd;
Dødon af on ondartet Nun-betaan
deck- Asdøde spukte til den stinken-i- 1
ge oa folide Kunstwrwpw der spart
dgmsdPenMsgikkesmrut
MijsdpMchhs
way-WANij
de vætet trang for hom, og han
lmiode vismof mættet meve til Kun
stens Zorne end til dens WITH-» Men
i de senere Aar bar det oer for
hom.
s-— Lasge Oscar Lotsen i Grwsted
et afgaaet vod Dsden ester længere
Tidks Sygeleje, 40 Aar gl.
-- Direktør for Taxamotorkom
pagniet Auge Jesperien er Stand-m
Eftermivdag den 28. Febr. pludses
Iig afgaaet ved Døden sum Folge aj
et apoplektisk Tilfaslde 42 Aar gl.
—- Varemægler Martin Hertz i
siebenfbnim er ester fao Tage-I- Sog
dom afgaaet ved Laden, 77 Aar
gl. Den afdsde, »der tidligere hørte
til Vsrsens kendte Skikkelser, arbei
dede ifl. »Natt.« i jin Ungdom
samtnen med afdøde Borgerreprwsew
tant Mannbeimer. og for gebt 25
Aar fide-n blev Tlokaerrepræsentant
aust Eoben optaaet i Firmaet.
— Manaeaariq Forpaater paa
Gforslev C. Valentiner er asgaaet
ved Dsden i en Alsder af 75 Nat-«
Den afdsdcy der var anset fom en
meaet dngtiq Landmand, overtoq i
Tredserne Werg-len- i Forpagtning
efter fin Rades m her virkede bcm
i beut-ed M Aar-. Gan tmvde isl.,L-’1·t
fjmlland An« i on Anrrwkke Emdg
j Prasstø Amtsmad og var 07 sine
Standsfwller lvmsret med ndiilligc
Tillidslmerv.
—— Flm Vaaermcstrr Edv. Hole
i Aarlnis csr site-r flcrc Maaiiedisrsks
Erim-leie- aiaaacst ved Toben E on
Aldor af 73 Aar.
Zlolksiniiwttøn Land-Trilin
inand N. Ili. Guidbem Or aiaaaet
ved Tode-m nasiton 60 Aar al. Oli
habe var N. as Tba.
— Kaptain Otto v. Paalilniaim,
Tiroktør for dcst Paalilinannilc Ell-i
ve oa Handels Akademi, csr dad, 62
Aar gl. Alb-de var R. af Dlssi Ia
botan-rot iin Novdsijenieardenen
m Wafaordcsncn
Enke- csfter Bist-IT Tr. wol
Etat Rørdam L. M. F. Nordam
er Torsdaa den is. Febr. aigaaet
vod Dødvm 80 Aar aaminel Ton ai
døde var en Dattel- as Tiatcsren Car
iton Bauch
Ovethud paa Sinn-set Llalbom
23. Februar-. Aalbam Ilmts Smar
falassiorcsniim liar i det iofløbne Aar
haft m meastnina vaa HTRITJI
Kr. Overlkii«dct csr i Kr. 50 Iris
Ist-. 100 Ka. Smar, oq licrai iaar
Andelsliawrne Saladelca Fennini
ain omiatter 29 Meieriet.
Fodekftossekae fta England-. Dr.
inris Federspicl er nu vendt bit-m
ira England, livor lian bavde nd
vitkot Tilladcslks til yderliarre Ub
forscl af 25,000 Tons Foderitoiicsr
til Taiiniark. Men famtidia er der
iil »V. T.« indløbet Telegram om.
at chr vil blive reift Vanskeliqbcdor
mod Udiørscslstisllcvdclsptis ondcliao
Sanktion for de Partien der ikke al
leecde er afskibede, d.V.l. for de i7,
500 Tons, der fkulde fordeles mel
lem Undelgfvreningerne og de pri
vate vaortsrer. Derimod or der
Winter i Brit-n mod de 7500 Tons
som Statt-n Ykal brime til Lsnibnts
ning mod Rua.
Den ist-sie bete Reise eftet den 18.
Essbjerg, 27. Februar-. Eksoorts
idanmercn ,,Villeinocs«, disk ieilcr
Hin-d Landbnmsprodukter im Es
biem til Grimis ovndte i Mokgcs
tilbage fra Atti-tust fom den iøritcs
Dampet, der fide-n den 18· bar ajort
Neffen frem og tilbage over Nord
løcii. Der er ikfc bmndt noaet ulatdi
nanliat Vaa Neilcsnz man bar tim
mødt en Dcl Handelsfkibc
i Rttqs og Maiø-ctnbytuingeiiJst-j
le, 18. Februar-. Ved den nu ableh
nc Frist for Jndaivelfe af Andra
Igmde til Beile Amt om Ombvtning
zaf Rua med Mafs er der indkommen
Tilbud om Lwetina as 368,200 Ki
legt-am Ruf-·
« Ved den lamtidig foretagne spre
løbiae quørclle over de bit-til for
Staren-I Neunan mod Betalina ei
ter Maximalpkis overtaancs Panier
an i Vejle Amt er digse ovajort
til i alt -11.311 Kiloaram til en
Vasrdi as i alt 7683 Kr. 12 Tre.
En lovende Veqyndclfr. sdsojdmsp
II Februar Donfk Kvindofamfund
i Kolding kmr arrmmcret en Znndsp
hedsuge, dcsx i Gaak tog sin Mann
Dis-s nusd .-1 Kunser as Rer Tr.
U·l"««’ull»« im Windelnmitstw Forts
qurt npssnnlsnsdesrs of 700 KIsinden
u.«1 Mission 1 Solon var fsm ims
kondcs, at en balv Znes M1111drr Dcn
one ritt-r den enden bewan m
Inaattc samst- bott.
Wundt Talente er flerc as Om
mncsnks og Vycns Lasset-.
antkn for Minernr. Esbjom
2l. Februar Mandfkabot paa den
vorske Dampck »Polstad«, der stut
de afgaa fra Esbjcrg til Nørrcs
sundbn ou andre danskc Havncs oa
Idewa til Udlmsdeh nasqtede i Af
tes at gaa om Bord, grundet paa
Minefaren. Den norste Konsul sit
heb Wllng Folbve til at am
-W stirbst Ida-W et nu«
fejlklcm men har ikke kunnet kom
me afsted ensdnu paa Grund af me
gct stasrk Taagse.
Eu Noldingcuset ved Fromm —
Wbmand Fahl i Kolding hat i
Følge »siold. Av.« i disje Tage
(27. Febr.) faaet Brev fca jin Spu,
der cftcr først at hont- været i en
gclsf charer Im er trackdt ind i
den franskc Hast og sich Nytaar
im vix-rot ved Frouten. Han stri
-1u-r, at Zonen i Hecken er god, og
Forplejniugen er udmærketz kun;
er Moden felvfølgelig kolb, inden
den Haar ud i Løbogravene, meu
saadanne Emaatiug tager man ikke
faa Mit-.
Etatobauetnee Judtasgtkr hat ef-,
ter sorcløbig Opgørclsc udgjort i
Januar Manns-d -l,425,000 str. og
i Mauncderne April i Ihr-—in
nuar i Aar 48,050000 Kr.
Eiter endelig Opgørelse u«dgjor
de Jndtcrgtcrne i Jan-nor i Fjor
;3,917,000 Kr. og i Maunedernc
April l!)1:3--—Jammr 191-1 «1(5,499,
000 Kroner.
l
Eom Hcrren kr, san fslgcr hanc
Sveude. For nogen Tid siden blon
Etnrnmnden paa un i Nandersz
HHavn oplagt Køge Skudc unhold-I
jsor Tnverthr paa andre Exil-e i
»Formen Dei vjser sig i Folge
».«)im1d. A. Av.«, at Køqc Finden
ech af de to meget onitalte Kod
thrsnnmlore Vrødrenks Christi-nim
srn »Am-. Emnnmrdcm der nu tsr
idømt 1 Aars ForbedringshnT bar
zum-r i De novlc Brødres Tit-nein
8— —10 Aar.
sts oq Kvktqudsptflkn i 19l4.
zwlnsnimnth Is. Februar.
LUcodons de Inaanedlige OPMWL
for ein-r Tannmrks Jnds og Unser
sei pcdbtxvcnde tjlbagel)oldi«—:s, er chi
nn cstcrlmandcn srcmkomnust sam
lcssde Opgsrelfer for Aaret 1911
visdmrondc Landbrugots Jud- ou
UdførseL Zidst furclecr i Tag
ngørclfen over Jnds og Udførflen
as levendo Fiqu og Kød samt Kon
sersves. «
; Tot fromgcmr bemi, at baade lldi
»Im-Um as levende Hornkvcvg oq
Illdsørflm as forfk Kød i de forste 7
Maaneder af Aaret gennemgaaensde
LIer noqot mindw end i stark-: ims,
juka ntcsd Krigms lldbrud »den 1.
islnqnst lwnndtis Udførflcsn at stim
5msrft: i de rostcrcsndv 5 Manne-der
of WH udførtcss i lcvondc ellcr
slaqtct Tilftand ca. 50,000 Stir.
Kvæg more end 1 de fammcs Manne
disr of 1913·
Den fnmlcsde Udføkfel as lovcndc
somva androg i Fjor 188,858
Stkr. mod 152,962 i 1913, og Gen
ncmsnitsvmrdien of falgbart Kød pr.
Kreatur mcner man soreløbig at
stunk- fastto til 255 Ka. mod 246
Ka. Ante-: i Form-jen. Af frrsk Kød
er der udført 17,28 Mill. Ka. mod
ji«-PS Mill. Kn. i 1913. Den sam
ledc Erport bar dereinst androgct
m. 260,000 Stir. Kinn-g, bvoraf ca
tnmm Stir. bisdrørtks im for-act
Jnmurt km Eva-rig: 25.700 Stkr.
Hornkvasg og 0,8 Mill. KA. feer
st mod 6000 Stir. og 0,5 Mill.
KA. i Ists.
Kvasatkrllinzusn 1911 ndvistc on
Bestand af 2,463,000 Sckktr mod
2,:354,000 i NOT og Udføkfclss
overffndct i Fjor udaiordc faule
dosd 10 pEt. as den famslcdc Ve
jmnd as »Im-nimm Da Vesitandcsn
siden 1909 er for-get med ca. 200,
000 Stil-» nie-bonI famtidig Antals
let af Dyr i be Elsdrc Akdersklass
set er fortnindstrt, oa der vod Staat
ningcn vckfcntlia er Tale om Ub
sasttelsc of Maltebriwiningcrne, kan
den gonncmsnitliac Malitet as
Staatekvawt ikke antcmes at vaer
forringct.
Den Tamlcde Udsprfelsvasgt of
salqbart st i 1914 udgiorde 65
Mill. Ka» bvoraf benimod tm Fior
dedele usdfsrtes fom levende chm
og qodt en chrdcsdcl som Kød. Det
er et For-hold, der omtront svarer
til Nrnmnnsnittch idet qutcsn for
Md uer omkrinq 25 a 30 pCt.
of Totalmwnadism kun i 1912 ftog
dette Procenttal til 50, men det var
paa Grund af di- ved Mund· oq
Klovfrmen fremkaldtc fwrliae For
hold, der bindrede Udførsel as le
ncsndcs Ksrcsahsrer i swdvanliat Om
fang.
i Med Sonsnn til Bostunnncslsodan
dene hat Focholdet vasret onus-out
IW »Kann-.- i lle sum i do fon-—
gaacnde Aar. decn Enalnnd for
Todt Un Incs Aar fian forlmd Ind
Esnsspl us Wende Kmm fm Deus
man lmr dr- danfke Mumerlmrtøi
rcr fu« aodt fom udolnklmido vasrkst
benvift til det tnfke Markt-d, Her as
mai-r nassttsn alle-d(- lcsvcnde Krea
turer oq 85 a 90 pCt us dcst skrski
Køkr Af lovendc Kreatur-or er der i
Flor udført knap 50 til Rusland km
til« andre Lande knap 10: hole Ro
stvn er Aaaet til Tylklansd Af bot
ferfbe Rad gik ils-U Mill. Ka. til
Kommt-d sog knn 1,47 Mill. Ka. til
Not-ge, Engluwd oq Schweiz
Ullv lklio hoch-user —- man
kuu ået texts-.
30 sorgt-Feinm
husmwr ,
now sk» Tag mgen stedkortkæderJek er kut
If1«-u-- stic- sm visskeljg K()1nk0rt—Sko. der glr Dek
Usssppws ’t
fokt Lcsttcilse for Podcn og varigt Krug
—(leu regt-e
stmnssko
X- Matthi- Washington
Dsze vidundmsljgti Sko givek K C mfc kt s kc
u l) e t j 11 g H l« i « sl I· j n g km- sasrlcen(lrs, Crit-Ihn Online-, MEDIUM-,
bmsndpnslts Mithin-H Murlha Wash
ington Icmnfort sle gsjvisss vi--k·«lig
Nov-fort »g- (-« I«-s«1"·«lil l’;1sni«g.
A DVA lkslflægssis IIlMl tsfltsr Nenn-It
Man-illi- Wsnilsineiun »k- Dlihnsr staunst-Is
mtbrlicsf Ism- ssmltssr. llsls Ihlcis Hat-.
Ins-Mist- lmn for-Fus- IIcsm, Mit-is kii »s- «
H lass-I- lismurhils Ek» i «
nllcs l·"«s-·««-«s» fis-« UansL
Kxiltvlisr «s.- »An-:
lII v Sicx futillxzf X JU
RlusI X-«»«ss- I«««l«1« «
klu
c«, II QYFU list-Nr G
FllUIH ( UXIPÄNV
Miso-anlan
lnzxtsn lcmthsr nllor Austrei
— glich-r pim »g· us.
Tit Salg cllcr Byttc.
LUHHS as do Ochstru FarnkIj TLnfhinqtnn. N1n1, CInning, LVaus
no. Txr»n, Schar uq LHcrcc Cnintrips, Accbrashm
LUJWHCWHUHIWMMUEWMMMWj U1mm M«BMU
Uh»
Ficke udmkkrkcde Tilbnd.
Nobinson Nealty
Blait, Nebr.
BOGANMELDF LSE
Mærkl Mærkl Mærkl
Nyt, smukt, interessant og godt, dem-n sporgsss slms nas
stpn tn«(-1-itlt, »k- dmwm mail (l(-r ugsaa sp,0"rg(-S puil Bugnmrlce
slpts ()r1«n-;m(le.
lle tills3s(l(-1· Danisli l«ntl1. l’ul)l. H()us(-s’ l«’0rlagsk0kret
ninxz «·»»«-t, sum sunsisr fil alle ilisse fin- b’()r(lringpr, nemlig
VED SKILLEVEJEN
ssn Bis-z I"·«- lwnl«i1·nm«(lu«, en Iiisivgtig og Imssendc Icunfinna
tiunsginsp sur lmiule Drougc og Pig(«1·.
längs-n H- ny, splintcsmyz intet kmi Hist-« more friskt og
inklliytlosntlkz csml (lssn: tlii den H· lige kommt-n km Fressen 08
Bugliintlisrpik
Zugs-n H- smuk, Hierfür-los smuk Og smagl«nl(l; smuk i Por
mat, Storrelch l’api1·, Bind og hele Udstyr.
Rom-n ssr interessant; dot vil du stinkt stunk-, naar du las
sw- (l(-«. l)·-1- H- St)«l(-lc(sr i clisn ktk Slinvgaii1-(l-l’(«t,(eksen, Ols
fort Kissen-C Axt-l lsitluw mz amlkcs I«’()rl"attere, der vil tiltale
og grilm l«-t-s(-ron, ilclce mimlst den uylckmfi1·1neisede, for hYem
dpt lielrs » slckevet og samlPL
0;z längs-n H- goti. Ums lndlmlcl m- ikke nogot let, pjattet
Sank, mm lmlikzt ug w·jl0(l(«n(le. og nlligevel lvamligt og for
staaeligzL just rst Onl km· Konfitsmanden at tage med nd i Li
nets menle Poklmlil niml clmses Glis-de og Sorg, Parek og
Fristsslstsn
lkuixisu wmsss fast-dik- san den lmn levekes til Palme-sym
slnkx Priscsn Nin-I- 50 Wink-s fur- Enkolteksomplnven For at
Lørp Rom-n tilgctsnkzelig j stms lldstmslming Smn Gnvebog sink
lig km Pisa-Flor til del-es K()nl"innsn(lm", npgives sasrdples lave
Partiprisek paa Poklangende.
DANIRII l-UTH. PUBL. IIOUSE,
mail-, Nebr.
IIVAD DR KRISTENDOM.
En kort Pkemstilling ak Den kristae Troslmre ak L. C
l’eteksen. »Per indbnuden sl.00.
Det er en ker Bog. Der et- jkke gudelig soak og Tale
muder at finde i den; man i korte, klare, knappe sætnjugek
from-stiller den den kristelige Las-re
Det er en bilselsk Bog. Den er gennemvukvet med Sen
heilige Skkifts Ord km kørst til sidstz skriktbenyttelsen er sk
ke eu død Opholmn at· (Jitater, men den er Isletten i Pol-kat
terem Trinken
Og det er en lex-euch Bog. Jeg mener des-med, at der et
on Bog, sprungen nd af 1«ivet. skmvkkt as en levende Mand,
prøwt i Livets Erim-ing
(Past. Johanns-S Gøtzschts i ,,smr1 og Høst".)
Dauish Luth. Publ. sonst-,
Blatt-, Naht-.
Vore ng Bibler.
Lu vi i long Tid hat fslt Saum-r of Inm- praktiskc Jndbiw
singt-r ma do nlmmdesljgis Hitzbiblcr og Konfimmndbiblet, fis m
rot e- Iid tilbaacs tkusset Afmle med ist Firma i lldlnndet um m
indbindis et Pun- dnnskes Vidlek specielt for os. Sendingm er un
antun-crust ou m tan dcrfor tm forudm do i vor requlætts Bibel
sssrtcsqii«slu uns-m Viblcn tiltmdc ug dortil sasrljg anhofolc folgende
nye Numte:
Nr. 16 — A. Almindclig Uno. storftilct Husbibcsl i sum-L bsieimt
Cnagtm sich Gnldsnit nq"rttktde Hmnusr Per PLUM
Nr 25 A Den olmindcligis Konfirmondbibpl i Lommeformus
Eis-seid Jndbindjna i find hatt-Hat Clmmm nur-d Goldm
Ptis 81.40.
Nr 24 V. Summe sum Nr. 21 N misn mpd runde Hist-net
Pri- 81.60.
Inh- disse Viblrr est of dist danka Bibpliismnbs Iwaumsk k-«
siikd di- nn Testam«-mv i m) Overswmlfis
Zur der but M Nsss Vihhst ml net-n- isnm misd eis I, m h- ·
set-flink um«-s ff· s« "«’·.: Ins-» " 7
sit LCIM Hmlsp