Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 24, 1915, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,,Yansneten,"
It W- 00 OPZYGGDLStsss
Ists FOR M DUM Pol-K
l W
Wut It
-M dumm III-Mk soc-,
Ists-, Nebraska.
Musik« mässsk Oøsdgg i hvek Use.
Pri- pt. Organs
Ds Poren-le ststet GLZTL Udlandet MIN
Blsclet heult-S i For-knü
MUXII, BRUNO Adressefomndkjng.
as. M Utica-esse a nickt-g cii
Matt lockt-old Ich-euere
pmsn LUM. PUBL. HOUSIZs
Blatt-, Nebr
4119 Blüt-H til Moden lockt-old «
Istswcksnceh Akhuadlingek og andre
Mlklet —- semies til del-s Zahl-tor
A. U. ANDBRSBINL Blüt-, Xehr.
Essen-d It Blslk Post assce IS get-Jud .
cis-s witter
Aänktislng ntss made known upon«
Ipplieatwm
l Tilswlcke as. at Machst iklce malt-gos
kcselmæuiqt. Wes astn Wage M des
Itscklfge Postkontor. Einst-je dette ikkp
siehe bedes man henvenäs Iig til
»Du-Mensch Kontor.
Nur Liegt-mi- henwndksk sig til Falk
m tvekcerok i Mute-h entea kot- It
kjbe Iso- ckem eile-r kot- St fa- Oplysnituz
III cket Uns-tende, btsdes de Iltid our
ts!e. at de sag Avektlssementet i klette
MUL Det- vil were M gensickfs Ststtr.
Past. J. V. Messen sag Hustrn
ankam eftek en belxagelm Rogse km
Japan til Zan Franciksco Tät-Mag
den Ni. Maus
Landets imrstc danfke Bavttstntc
näghed i Albert Lea, Minn» stri
vet »Reform« as lis. ds» vedtog
pæa et Mensghedsmtlde i denue Uge
at flytte iden sbekendte gamle danfke
Baptifckirke i Clarks Grooe til fel
ve Byem næsven en Mit-z Vef. Man
ge, særlig de Elidfte, vjlde nodig gsrc
erandringen. Det er den srskstc
danske Baptistmenigbed i Verdem
Tiger Moder
l
!
Gamle Post NR Brandt M ;le
5te norfke Prwst j Amerika nq den
sidste gcnlevondis of dem Tom 1
1853 var med til at ftiktc den wr
ske Styx-ode, ligger sor Tjdcm sog
Vos sin Eoågcsrføn og Dotter, Prof
og Mrssf L. S. Renne, Des-erob, Ja.
Hatt cr j fit 92 Aar og man nu
holde Senat-m men bans Aondsevs
net er liqe Taa friske fom spr. Han
bar en meet-selig klar Hukommelse,
Iærkig nam- det gwlder Pers-mer og
Begivenhedet fra Nybnggettidm
Jeg hat« strivet Peer O. Strsmme
i ..Norm«, fom min Skyldighed var,
Mist hom, og han vor lebende in
teresseret i at tale og spskge om
tilstatkdene ude i Vetdm
Muhammedaner og Bibelen. Den
metikanske Forfket og Foksattet
Dr. W. E. Geil hat nylisg affluttet
en Reife gennem Lilleasien ogÆgyps
Den, lwor han stiftede Befendskab
M Lckreanstaltet og Skoler. J
»den maerikanske Hsjfkole i Assiout,
Robert Kollege i Konstantinapel og
den syrisksameriikanfke Læceanstalst i
Vejtut var Antallet af mohatmnes
Danske Elever saa stott, at der ikke
fandtes Rum for Here Paa en Sko
ce sande han Bahn-km Sei-beke,
Montenegrinere, Gtækeke og over
alt vifte Mahannnedaner steckt Be
gær efter at leere Engelsi og stude
te Bibel-it
En Ema-riet Forelæsning holdt
Dr. Genry G. Leach Akte-ten den
s. M i Biblisotekets Hmsal
Mosis-We Toll-ge og Seminatium
M PM, Jll.) over Enmet
W«- W tsAUCustq«
II« If U. MS. Muhmen
»in-sinds med qode Mälledet
Ok. W EWL »Zwö
Ws Otdfsset Wache
des-M M, og Or Pøvlldqslmi
« 40 Aars Fest. Zions Menigbed i
LockPort, fom er beliggendis pcm
sstre Side af den vidtberstmte Kannl
i DesplaincssDalen, Jll» bexxyndte
M. ,,Aug.« sit 40 Aar-Z Jubilasnm
med en ftor Ungdomsfest Fredag
Ist-n den 19. Februar, og derwd
fnldfsttes Organisesiugen as Des
sjplctines Valley Luther Leogue, en
Wiss of de forsiellisge Luther
Wage-.- i Leim-ti- Loctport og
Mist W ellers fkulde hsre til
M Mira-so Difttikteis Luther
W U a. hont Past Melan
Mai wiss ove- em
i start VIII Opfosrdringen til at ap
tage et fanOant Arbede nemlig at
Tusinder as Student-er i vore store
Statsuniversiteter slet ikke tilhster
nagen Kitte, og naar vi arbejdcr for
at naa Falk uden for Kirkem faa nd
gør disfe Studente-: den vigtigste
Klasse. vi bøc fsge at nna.« Hertil
bemærker »The, Lutheran": »Dritt
fakder pracist i Linie med det almins
delige Argument, fern The Lutheran
bestandig lyar fremholdt, nemlig at
Vi i vort engelske Hjemmemissiongs
arbejde ikke litt indsnævte vort Syn
til at ostnfatte dem af lutbersk Af
smmnin«q, men vi skal fake nd paa
Tybet og kaste Gen-net ud til en
Trakt. Den lutberfke Kirse er ikke
en Sekt, hvis sornemste Opgave er
Selvfortfættelse Den er en Vogtes
af den fulde Sande og fkal pur-di
ke Evangeliet til Hvermand, enten
Taa bans Fasdre kam fra Berlin eller
London, Kriftiania ellct Kerk.«
Tyfl Kultur o. anocn
Kultur.
,,:Ilmerican Luther-an Suwey« as
15. ds. skriver om Trangen til
tysk Kultur i Amerika Bladei er
anbenbart stinjngt over den Sym
pati, der i den amerikanske Presse
viles England. Vi skal her ans-re,
Md Bladet merkst-, Amerikancre
fæklig bar leere as chskland. Der
ikrivet bl. a.:
»Vi Amerikanere Var meget at
leere fra Toskland Vi kan lasre as
Toskerme at smre en Etat til stockt
For-del for alle. Vi kan lære, kwoti
ledes den fkændige offentlige
»Graft«' kan beweg-; at lade Em
bedet søge Monden. Vi kan lære
indivisduel Dygtighed i Akhcsjde, i
Haandvcetl, i Handel. Vi tan læee
Agtelfe for Lov osg Matt-new VI
hat ingen Overovduede, Figer du«-« O
fo, vi hat-. Vi et blot for antag
tiae til at handle i Qvetensstems
melse med Jenasder-jungen . . . . V:
Lan lære as Tnsttann n: Jndjoxdm
ekfisterer for Staren »Um-tin Indi
vidct ekfjfterek for Statt-n Og jo
mere von ager dette Prmckxh des
beokc for hmn ielv sont ex Individ.«
Vi bar adskilligt at bemerkte til.
hoad vor mde Kollega dar at sigc
om tnfk Kultur.
J Etedcst for den Saat-inq, at
»Jnd«1v1det eksistekcr for Fluten« ou
vi htwde Abradam Läncolnd be
kendte er ,,Negerjnq as Falte-L
ved Folcet og for Folket." Der et
vor sitnpte Formening, at det fkuls
de Tyskerne hellere leere as Alme
rikanerne, end vi skulde leere da an
det af Tysketne. Dei er en Statn
at ville hast-de dette fta Oldtiden san
betendte Princjp —- at Jndvibet
ekfifteket for Staten —- som Dan
nelfe. Det er modsat Dannelfe. Dei
et modsat KristendommengAand, der
steuer saa stor Pris paa den en
kelte SjæL Des-sont Jodvidet ess
istetede for Statut« hvor stamme
ligt da, at Kristne til mange for
stellige Tiber hat W Lydigshed
imd Sud i Modfætning til dem
det talte i Statuts Nava.
J det hele tage: Saat den be
kewdte tyfke Swtntng: »Dein-Island
über alles« altfor stætkt igennem
Attiklen til at være Magequ for
and-re end dem, der how-der denne
Schritts
Vi nægtet ikke, at Amerikanere
kan leere noget af Tysternr. Og et
det at andres over! om det pun
nngeLatkdkuwdeIærenoget afet
faa garnmelt Land sotn Maul-!
Men hvorfor smlig hcwde tyik
Kultus-? Maasse vj ikke set-stand
M man mener med Kultur-. Dei
but-de i boett Feld betyde Don-reckt
Men Zum-for faa Mc mwm andre
gamlisLastdeJ f. Ell. de standan
M Landes Dei et da et almindes
slig W W, at de i faa
M stim· M stjde used
W.
Og hvorfor xkke nævne den tyne
Kulturs Udskejelfer2 De tnske Uni
veriiteter er store Lætdombfwder.
men det er ogsaa fra dem, Vantko
i fotfkellige Former er summnet ud
over baode Tysklcmd selv, de stan
dinewsskc Lande og videre nd over
den ewilisetede Werden
Oa saa den mfke MilitærismeP
Militærvmfenet, særliq da Ledelsen,
er naturligvig gennemtrængt as den
wike Kultur-. Men den Kultur, der
faadt Udtmk i Tusklands Krænkelse
as Letzte-is weinte-ed- Neutrali
det, i M W at komme Frank
ris til M, og i det tyste Miti
tckrs Freme i Belgiem den be
tskkes Amerika siq for. Saadan
W pleiet man at talde bar
W Wink-, We Kultur-ellen
M
U Wer IW as
at netpr Prygl for at havde Ast-He
for faakasldke Ovetokdnede hat fkilt
Tyskerne visd enkclte af der-es egns
som sde vilde sasttc ftor Pris paa at
ist-holde Der er andre Midler at
Mode Agtelfe for Overordnede ved
end Prygl og atter Pakt
Oiz Ilwok kunde vi glemme —- ved
faadan Lejlighed — den tyske Stets
Forlwld til fine Kolonier.
Tusker-ne kaldcr det formodentlig
Kultur-, fom sdcr ftykes i det dankte
Sanderftzlland Vi kalder del Tyran
ni. Miso dct er jgen des-te komme
.,Deutchland über alles«, der gsres
groben-de
Men mon sdet dog ikke et rigtigt,
at den virkeligc Kultur ellet Eini
lifation eller Dannclfe gaar i Ret
ning af, at som vi vil, as andre
skal gsre imod os, fauledes skal vi
aer imod dem. altfqa lade Tusker-ne
have Lov til at vckre Tyfkete og
fwre Stat, sont Tyskere ausser det.
men oglaa lade Danstere have Fri
bed til at leve, omgaag og i del
bele taget for-holde fig, Tom de sni
sker det? o.l.v.
J san Henfeknde er baade U. S.
Il. og England et lanat Stocke sor
an Tyskland. Her er M ikle Sm
ten, der hast-des pas Jndioidets Be
kostning, ikke Dom-blendet pag Be
skddelfetniss Belastning. Nei, der
ist-späterer man Jndivkduulitktem
’b.1ade der cnkeltcs Menncskcss oq det
zenkelte Folfeslags. Tot kaldcr vå
Dunkelka
Lg Mde -— naar disk Wes at
vä kon law as TWlaad at ftnre
Etat til ltsrft Fordcl for ollcx san
mem- vi. at det, her oeaes paa
snatere er ejendommelig f oc i ali
ftisk M ejendommelig ins k. For
ovrigt vil vi. da Anwrikanekne just
anvikes at lckke as Toskland i km
Denke-ende, minde am, lmad U. S.
A. bar gis-n til For-del Tor alle. l
Frei-wir as alt 1 den Notan
staat f»Homesftmd«loocsn. Ton bat
gioet Alb-Jana dksr:l!landt bau
dc Tolle og Tanflis at Hans-gis ar
bcxdsltsittte Ja Ensnmdlmende Men
ncfker Anlodnigm t:l at Wabe flg et
lelrkfthdizn Dis-m, m : rjgtjq man
ac Tilscrlde Vrifmnd
» Lg om Infkcre og andre over
Jgaar Ajiterikoncrk i Nmndtgbed s.
HEFT i et Hakmdvasrt lau staat de
tildage Eos- Ilmmkancme : Dur-rig
kwd. 1 at Um Ins-act Tra Wunden l
en Fakt
Vaade riski- og liandinaviftc
chudvasrkere man leere over igcn,
nam« de kowmct til Amerika, og dcst
et, farst naor den grundigc Euro
oasr bar lært mnckikansk Hurtighed.
at der bltoek Zimmle der iist-flach
noget.
Men sbwtfor blive ped. Det lig—
get fo i Sagt-nd Natur, at Ameri
ka er formt i mange Stykker. Str
bejdskmften bar været dnk bei-, lau
man hat set fig usdt til basde at
opfinde akbejdsbdpotende Massinet
og at san wege: nd as den hsjtljni
nede Arbejdet Men san staat Ame
rika läge san natukligt tilbage i an
dre M, i Hmseende til alt
losband sont tun læres gcnnrm Er
faring ocj mod Ast-ene.
UdsdelishM
De flejte Dunste sendet of Omtas
le den Sinste Digter Zuk. Topelisus,
og mange hat fixiert ogfaa læit nogs
le of ban- i wtigt vel kendte histori
ske Fortællinqen men der et nasppe
We, sum lieudek nætmere til den
ejendommelige lille Bog: »Mit! Tan
kes BUT lom han udsendte fort
Tit- fjr sitt Did- dg lwvtkra vi hat
W denne lille Betragtning, der
Wer san M Mketmäer.
Om vi bog os bovde et Jutet og
formt os tun W, Graden og st
ter W, Doktor stulde vi da levef
«WMvielst-, stride, W
slihh Mage, arbedr. tw, Mk
Ja, hvvrfori Alt var jo dog tun
en spimlende Drom, faa lidet vasrd
al den Omsorg, vi oft-er paa dritc
Liv, at vi helle-re muntre farblive
Tovendesi vor Tsrfte forqfki Baru
doms But-me ventensde Baden, end
gsre og faa manae unsdige Bektmp
tinger for en iser udenidaan
Demslængden var lnkkcligisre end Vi
dens Ventetid er kortmd den In
des, og den dar med Tagen-:- Zus,
den kender ej Spørgsnmalct mu,
kwotfor den et· til
Men vi shar vor kam-se Trinke
soskn ikke letmer os Ro, vor uuslukkes
läge Tsrst efter Lotte, vor forstende
Rand, fom aldriq wettet of at spir
MJ .
Hvav staat tkthqge for den das-,
nam- alt bog hanc og alt formt ham
fvt stsbie er for-bis NUM, Taus
Mmhedm, Dulden, Glan
W, M, UMMW
M Mist- Niv- esk M
W M WI
FGmfer. ist-disk geke, M, Ny
idclsc oq Tisfredsftillelfe of Siden
Iskabesrne Dei lockes dem maaske i
Hasgle Aar, saa længe en long Frem
stid looser dem alt, meu for den gam
Ile, den uhelbredelige syst-, den af
LLivet bedtagne. findes ej merk en
sMorgendag Osg i selve Nydelkn
zip-arger allen-de deres haabløse ina
Hre Ende. Uden Udødelighed indfpins
jdisr Livets Gnade sig i ulsfelige
Runde-c «
; De, fom spgck Lsnnen i ædel
Vikksomäed for Folk og Menaeskes
1ighed, kan ikke skjule for sig felv
Iat de atbejder for Glemselem Hvad
let der tilbagc af der-es Verk, non-«
lde ikke merk er til? Et foindende
;Navn, nyc ukcndte Krcw og en as
iligmnldige tmmpet Grav.
! Uden Tro paa et Liv efter dettc
kan vsi jtke hengive os til de Edle-sie
LivsmaaL ester engang fom alt bli
mser endeligt, fvtndmde, utilfredsstils
ilenda et Spargsmaal »den Sonn
zog en Tilvcorelfe uden Spor.
Hvad er et Liv, som dor? Gra
den foarect Et haabløsh forgænges
liat Herab! Ncsi fste Kriftus: Ei Liv,
fom dar-, er Scrdekoknet i Jordan
Der saas i Forkrcknkeligbed, det op
staat i Ufokkrænqelighed, det saas
i Skrsbeligc)ed, det onstaat i Kraft
Jeg er vatandelfcsn og Livet. Den,
sont tror pas wis. fkal lede, out
han end dir.
akwjlfs Ltd midt i Forsængeiigi
beden. Jeg forestillcsr mig, at vod
disk-se er staslvedc Viel-gene, Nat
ten lgstc oa ex dybt Leuelsens Sut
genuismkislwr hole SkabningenTIs
den-E- Skngge er hin Livius Mor
gen-net Mrdsclcsus Konge tilde-der
Licht-:- Oerte m Midian-der von-:
Bin-L
Ilden udsdkslkat L sar Midi
.
END-»Hm c n Eclriwdfichlse
:II«1:ikrk-idmfhbcrne fix-or H,
at jkke et Atem M EIN-ist
sorge-at mcn tun Ihm-r Rom-.
qu den gndba.1rms. sen L!«-:ksri!is.:dc
Rand- fknldc aåisrkr msrr undcrh
sus: Pennmsnacii.1,iwdisn-:- Las-II Oper
«11k-im Jmkrinzj Jsjs Ist-knu- Ikto for
Ein Iid, dsr i jin Bnmky Hutte-r
usulsdbyrdet og Hob knm ctfx U des
bat lenkt.
lldodeZiakwdcn ais-n- is-»"T:-.n«cr
le EsmrgsnmaL leiser Mr nimmka
disndc Absichku HHJMT H awncr
m isndelois Erj Udsat HI· .wr d.-:
merk- Jordans-L gssor syst nur-U
twde jordtssc Ljs fnn ikt Takw
Nat. Ildødcliqkwdckt er II-.i:-Ipf
Tom m »J«.1k1nk)jisrtiqin« Udut d.n
vor Nud Mc Kasrhqästcm men Tut
Indus-»Mde RIEMAN-ubisgnmclHi
Scæbne
i Tu. Tou- i lcsm Taktik-r hart sich
Jokdelivets korte Minumsr. mm om
de Tat novslidclizuy mindres, at du
findet mcd Stummen nd mod et
endet-it Dort Lg du, sont bedroqu
for Jordlivetsz Endbildtc Lnfccn du
som imstncn Zorn-violet, sank-r
ikke more sern-nat at reife dig
op. lsft dit taarestyldtcs Blik mod
det uendeliqe binsides det, Fom vi
tat-der Ende-» men sont tun er Vis
gnndelsem oa du fkal genas-m Ian
kerne sc- Nmet as csn ny Momen,
iwor Solon nldkig staat ned
H· P. O.
The Amerieansskandinapieu
Jouudatiou.
J Zlutninqen as Dasede ishr
»boldt de fler standinwiske Akde
facwel paa denne fom pas hin Side
ruf Atlanten en bewdningifuld Ny
whed De tke standinwisce Konget
W i Mal-us for at raqdflaa
Wom, hvad man i Forening kunde
gjke for at vme de tre Landes
Neu-trottier. Man havdeJlakt M,
at Xelvom vore thteender.
qtundet vaa de gemkasiste For
hold, itte var de sannst-, M bit-de
den nu fotegqoende exier Mög
beugt tilan-Use Bwifet paa, at
Hagen as SLWMM Meer
Staat-stammt Nmtrskitet ellethls
Waheder. Dei smale AM
»J Kriq siddek Reiten i Zvudstw
gen« bavde staat-; sin Jldprsve
Zions Resultatet of dettcs Kon
gomødsc 1 Mal-no i fine Enkelthedesr
ikkcs er kendt nf foentliqheden« visd
man bog faa meaet, at de tre Lan
des Rom-ringer en drä- om en sm!
les Ovtmsdcsn for at basvde os sur
svate dekes Netttkalitet. Oq alone
dettc Stridt maa anses for at verri
een as de betydninasfuldeste Tildrw
Hulka i de sit-sie Aar-hundredser
standinmsiste Historie
Jeg hat med Villie frembcwet
denne Bessme het, da den fal
det i Samllanq med mit Fokmaul
need denne Artikel- Hvad »Un
Amer.-Scond. Rund-« vil,.er net«
w at kalde til Santiing. Den In
lfhe ille at væoe noqu W Fore
MIQ M den W O Mk Foc
U Damens-www
Oswss sit-ists ins-W sor
at fort-ne de we sinndimwiste Bis-«
drefolk — for Brtdte er vi, Ielv
am vi seien san Wes fom Bri
drenuogda—åetfælles«dulmt
txt-beide
Grundiæggeten as denne Fund
var —- fom hver Mond ved — Dan
skeren Mels Paulfm Med Blatt
Blik for antfden onskede han, at
Midlernc stuldc armendes til stan
dinaviske Form-Jal, idet han
bewed gab baode Svdnfkc og Norste
Lejlighed og Lust til at bique til
Gmndfouden. Vatetagelfeu of den
ne Fond liggek nu i Hemde-tue paa
en Bcstysrelse sammensat as fonds-e
Skansdinaver og Amerikancrcc Sonn
man tun-de ventk fig, bar misfori
nsjede Aandek pksvset paa at mis
tænkeliggøre Bestytelsem
Stormen hat imidlertid sagt fig
og Kildcrne fyncs at vmsc bleven
iser Hvorfok sinkt-e Mcrnd, hvis
Liv ellkts ligger nahe-it fom en
Vog, pludselig blivis iotvcmdlede til
imcsdcsrbwftigcs PersonerZ Der er
nsnt nd sagt letter-Hat
Men tm ffinner Solon ist-n, og
Artusde skridck frienmd misd Mod
oq Sang i Nackt-me J en Hast
» der altid umlix maossc mange.
sont ikke rjgtjg ped, wad. de kasmi
for. Pan min Reise fidste Sol-si
m r umdu- jm flere of den Elsas
Monds-noch Men det gjk hurtigt’
ap for de fleste, at de fo i Grundend
altid hat-di- kasmvet i den Hast, ogx
tm kam TM- Amekasmnd Foun
»dntion nie-d im Proviant oa no Am
jmunitwm og hmd der bewde more
I« med ej nnt m vier Inn. Thi
-Antvr.-Zrand. Found. vmsdictsttck
«og resoektmr i imj Grad dvt Ar
beide, der csr blcsvet udssrt as de
licondincwiske Kitkesamfmkd i Ame
rit.:, made Lanku dcsn aandclichs M
intellektuellc Zide angcmn Forcnins
zusn ihm-r ist vors-Erim Luka am
at saumkbeidcs mod Von-e Kirchkolen
del-J wd at ais-re von Folk oocturtcs
sum zum der rllnfmsrcds Magistin
»Ihr Amor-Stand Ncojcsw«'«, der
Tisndisi Juki-s til alle Konsumwa
;!Ik’«-Mc:mnisr, ;ng del-: ved at under
fmttis nimsnsfomnis Studenten
Ruh-umwi, iwkci Licedlcmsmnal
or ins-Hut gansfe domdeligt sjdstc
Ihn-, sog fix-m j inu- Nasktcr msllcr
rkfu hu km as imrcs Vmsfusr og Lem
-".-«, ausser iksc a: dmxw mer Folkcs
sauste-zip dort f«m Ihr-Mk Eva-ft
;s1m), qxii ist-five ais Luskc til vokt
u rfss H Eis-Welsch, den anim
..: Ersmmms N underfttcgc Asd
gxxxILIZJUOM of at fortiwtte oa nd
1;.- »Er im Rasen-ne ncdarvedc
Ist-tunc sm- at den ums fastte et dy
» ists 01 varriacre Privg paa dette
Fun- Uandcs Irr-mid. Den bvgget
ikke Luftkaftellcr som fertige Aar
Inmdkcdrs velmente Standinavismc
»Im fmn ist Vorn of sitt Tid set den
oaa Ljvct sont det er og regnet med .
de foreliggende Fakta 1
Og Zakta er, at fkol vort Arbei
de lykfes, ioa maa vj fslge i det
Kongespoh fom de ice Lan-des Re-·
geringer er scaaet ind paa,og somJ
kan ndtmkkes : ijrnions beanndedc
Linien »
. . . »nu vi staat tre Brod-s
samtnen og stal saadan staa:« . . ·
Vi staat med et taugt Ansvakj
over for Estetflasgteck Matt-elfen;
liggcsr i vor Hat-nd, fordi AjliqbesJ
den og Tiden til Samling et inbe
nu. J disse Migens Dage Leibes-»
bei-Este bkot wo den enkeltes Saus-»
nimng men ogsaa paa Nationa
nes. Bilde det ikte vasre bebst at
lvtte og at liste, meus det entmu et
Ist-di
xtor vi pcia hauste Kitte- og
hauste Skola- faa man vi være
klare over to Zins-. For da stifte
at man hat lisefaa gpde Mein oq
Stola-, Met- M man vil —- Kri
ftevdom vg Kundka —- m M
eissan Tom pas M- so for des
endet, at Jst-W altsaa licle
emogaseneidtdet»daufk«.dg
det er dettse dunste, fom er feel
les for M Arbeite, der ask-s of
The Insecsumd Found. og sf
W W W A Stola-. der
msdes vote Interessen-. Og lwad
lede da væte namrliaem end at
n« sfcrnkedis dennis Forening vor
Limmsrksombsd Tsit et howng
ikkc ftore Summen disk Lemnos En
Tollnr om Amst, sog nmn sank til
ivndt del Imdisliqstc ljllxl Maqaii11,
der behandlkr alt as Interesse for
Sknndimwisr. Krisen fontes Jst-it
at skulle lasng Hindxinger i Pest-n
for Inn-nimmst Arbejde, meu man
er lytceligvis kommen over dettc
Stadium
Kun de solidrite Kmfter oa de
bedin- Kilder kommer i Petroqtning,
sank-des at man xwilkaaklia Mer fig
tiltalt of det Sandheds da Finheds
Marg, der sendet-am hvet entett
Nummer as »Ur Man-Stand
Mk Musen ein-nat med.
arm M W Mauer vg»
pW alle W til Its
M fis Wasser
komm-»ij
Scheide M- Fkugta Mist-a
vil blive til Lykle og Vclfiqnelle for
os Dunste saavelsom for vor-e Stank
mefumdec
Povl Holmltruu
, Btev fra Japan
Nr. ös.
Staat-fing
Det er holt nnderligt at læggc
Mcrrte til den Rolle singe tilsynelas
dende ubemdeligc Ting spilletr En
fattig Kot-e nmnglcsde en Gang
Einst til kaoftcm lnln sendte du
jin Ssn lnsn til en Allwo For at lim
nc lädt: da han lotn der, maanc
ban deute lide da man lige var ned
at lasse ist Bei-v; Dtengen hin-te da,
at der musigvis vildc blive en leng
Plads vod del militæke Akademi.
Ema fis Saum-h Inm lyan sit ogloo
disimc ledige Plain-, sont han strals
ans-gis am. Og Nesultaterne var,
at Sydstaternc mai-Mc bnkke under.
de Rotenisdc Ztater vcdlslco m viere
en selbe-T for den innige Treng.
der laantc Ein-r hin illokgcsn var
kssisnetnl Grund
Lwad osm bang-» Mode-r illi- Inw
dv nianglet Singt den MongUP Lan
havde Hetwm der imm- olt, M
faoct nogcn nnden Anledning for
den lille Ulysses til den Dng m
gaa til Nobean og der tun-r del
Bron, der heftet-ne hole lmns Tom-ro
Liv, og derived oglaa de Fort-siede
thers Skæbne ;
Vi set alte die-sc snma Ting her-i
»die Her läge ct Var. Forli-den varl
Post Yonkmuro hetnedr i sinnig-l
know for at prwdilc en Affen Jan
vilde gerne dem lluldc hin-se fnlkx
Dus, da jeg vidste, at lmn vilsdc
give dem now-t, disk var msrd at
non-. Im stod da ndis san-J Nah-en og
inde ndrn Persocthmlnslsc lmisr
Unsin- sorbigoaendp. Kjrlcn blcstg vg
lnn bild.
Menge finilte ltdt nd del-ne Uh
lwnding. noglc var l:dt wissan
me am Heusigtcik tut-n ulmilmc Var
Qou kfkp m meint Vlmldt dem, disk
lkkls gik jnd Vor m· Polltlbetjmte,
di- kuudk Mc Dr den-s Almen-»
Ekvlix Mvn ti Minmer sent-re klan
den ones fornltflet lebende tildqu
misd sit Hort oa lotmltc do, at hauI
kmf vidlle lwad del var at bljwl
Thime For m Am- ljdm var hat-!
Hisde ist dcsft mt von dist: mcn lcml
blw han wrilmm da liden bavdis
jagt-n talt et Lkd til liam fsk i Al·
tm. Men tm lkuldcs del Mc Alvor
Det bar· vist Tig, at basre Alt-or
Han et nu bleven d-bt, og i en Na.
boby, hvor hans Fast-er er blandt di
mcrftc Embedsnmsnd bat han vcd
den-les Hfælp laaet DIrene oplckd
te. Kost fsr Jul var jm dekudo
sammt-n mkd Post Tallmoth Inla
let vor fuldt of Falk, sum harte mis
gct gerne on bad ok- om at lonnnsx
igen.
»Es-is set til Istan
Eu Ente fah en Tag i sit ljlls
Vækelse nedttytt over Tal-ei as im
Mond og fortnyt med Heulin tu
Fremtiden og Mit-Immer Udenfot
legte to fmaa isderlsle Plger. Bcdst
sont det er, ftemncer den one t: »Er
du sorgfuld og din Sjasl bebt-very
»Es-g disk til Jesus « osv Derseisrjtcl
Vet- gentog huu flcte wage Lin
stder blev Mode-ten opmasrliom Fpm
paa Melodien og faa pqa Ordcms
Hun kaldtö Bacnet til sig og spat-g
te det ad, om hvok det dog handl
"lært sqadau en Sang. Jo det havch
det da fokleden paa iaasdan og sem
dan et Stad. Moder-en sit at tilde at
der var laadanae deck der lwek
Ugez hnn tom ielv med nceste Gang.
Hun htwe, troede, hat lelv ptjveh
at JHUI »et· en Beet diq faa sod,
Ists-et Cl lm mange, lunden tko
as alle-« Nu g hun en as Episte
pqlkirkens Maske Vibelkvindet.
For met end 30 Aar siden fis ens
ung Mond fat paa en Traktatx hanf
lasste den Mc- emmtm, men lmn han«
de set Udtkyttet »den sande Gud«.
In- Aor senkte blev han alvorliq
inq. Da com han iqea i Tonkct om
Udnsnkkct »den Lande Guid-": Inn
blev nu alvorliq og qjordk dxst Las
te, at om hon tnoattcs komme sm.
-aa vjlde han finde den sande Muh.
»dem holdt Laster Den unzu- Muts
var vor kais-I Pasi. Yomsnmm
For 23 Aar siden blesv csn .i «
Mond Misteir Han sendte da xsn
Dei Nytisfmmentec omkkinq til sinc
Vesmek for Ei lade dem vide dsxst
III-übt han havde taget Hatanata
hed en af Modtemerne Han gemte
Bogen, let-sie oq lidt i den nu vgl
da, men ikke vidcte. Gan var blasen»
(
gift« Hirn-me begvudte at W op:l
den setdste Sau rasse- ms i sum-·
fette Bog: Ida kom km til m Vi
Wz bit-ist des samme, modtog
fik Linken ogfaa Vrug for htjere
ijltx Dct cndte med, at hun set-v
Ha- sdtht sammt-n med alle Birne
nejDen ældste Sen er nu en of den
amerikanste Kirkes forbskedendestui
deuten Men Enksn denkst-er du
bete til den lille fortc Vog og fkrw
et Vrev fuld as Taf til den Lasse,
der for 23 Agi- sidisn gav den til
den unqe Mand, fom kmn fide-n gif
tcsdo iig med.
Trt var ved at sc on Udlcknding
faslqc thridelc paa et Jerncbanes
tog at Mitte, der tm arbejdek i
Kummme fik sin ftrftk Jndfwdels
sc til at blive Kristm —
En mm Mond var pack Vej til
Amerika for 30 Aar sidem ist-ente
de Forbindriimer Uman kmtn til at
ovboldc fia en Maonedstid i Yo—
totmmkt J det Lsogibuö, lwot hatt
opboldt sig bit-o der en lille wdleiet
til kristne Moder: deroed bitte han
lejlighedsvis en Del: hatt var kom
men fra en kristusfjettdsk Ego, og
nsszt med mcnme Formathgor
om ikkc at lade siq smitte as III-isten
dommen i Amerika Nu havde han
faaet »W« aller-Ade inden Af
rejsm stnt der gik lcrngeke Tit-,
Nov hcm den heller akdrig wit, mcn
bis-v sidtsn bat-de Kristen og Pisa-it
th m- Pnft Taktmoto, sont tm i
slm Aar Lmr afott et ttojast Arbei
de M- vcsd den Intxzersie Mike i Ku
nmtnoto.
Tor er maus its den STags Qples
Delikt-. To Diskr. at bist et ikIe os,
men Herren, der zun- Akbeidet, hqn
beuge-r os« kun ti! i rette ssjeblik
at såae ist crd cllcr xtwe en Trak
mt, ekle-r ndnstte csn eller cmchn
Tum. Tet- or Jus-get tmtgt ved
Miksjouwmts BRUNO men denne
stim- Mcndsgcrntng opvejet alt det
tun-ge Ost disk-for aaak vä med Glas
dis Trlv midt i anssislsemk
Ebers- i Arbeidet lqkkelige
J. M. T. Wintlter.
Ztrssxxnr Infkmns n- Listen. Va
rjssp Isi .!I·’.1rt-:s Tor Nr ni Instr
n-, sum mr Medltsnmtick as dot
Haus-h- Vzdruskabchlssaåt Te kac
skdske ist«-v ·- AIteiJ irrem-r ns Listen.
List mr Professsonsrixc von Baker
E -.!I«’1im11.sn, Waldmksr ! Verlän, FI
Tckri I Berlin m Klein, Gottinacn
I
Er Akt-sum im Ahnen-it New
Yspkz sei III-m- J Forsmden Gut
tisnbnm mdtms i AMIC- m Eksvloi
sicu. iom sdcslknde Mannrens Das
Zum-« sont til Stadt-. Monaten af
sfcdmedcs Wittmbnm Politismrke
pao ottcs Mond for 16 Maunedet
fide-n inrd den Motive-ring, at den
vat- overflsdjq Politiet brasqte Sa
acsn for Rettm book den verferer
for Tidm Bomben exploderede,
medcns Politik-i holdt sit aarliqe
Bal.
.
Tidlia Vom-. Ccooksfom Minn«
22 Mart-T Former-ne i Nod Nivek
Daten bar allen-de begondt at give
sia fcrrdiac for Foraaksarbejdet.
fom antcmclia blivct tidiigeke i Aar
end fast-vonqu Enden et fulditmv
dig bot-te
Tot for nd til ester indhentede
Ovlvsningm at Majsarealet vit
blivc mcllem 30 og 40 Procent
starre i Talen end i Fjor. og der
er Sommequ wer det blivek to
Gange san stott. Oasen Alfalfas
og Klsverarealct blkvek sum-, 081
det famme er Tilscrldet med Kar
toffeln-mich ins-dene- dek ikke vil
blive saaet more Smaaswd mod Und
mmslse as Horde. lwis Art-Cl blim
en Sinule mindre-. Der er ovplsjet
men- Lond i Rat-, end Tilsasldist var
1914.
-.—·—---—--« .- -.—
Mel-l Sen-stoss
IICII usw-EIN W«
til-solt i cu- K st. III-wem ou. CI- Ists-»
«- , figu- M II
IMLI l Jst Ists-Mys- fik
vien mit-»Ist l Stuh- -ms es- ss asDus- unsa
chss in In Ins-san Hist c- III bl- II
split- Icltf s Rinin It W
such-p
I
ask-n la WIL
Ottswa. Hon. l5.
I
Ins-sen skggjksna
X« —« mlisk 15 im ttssrtsslss Pr-»q-««kf
L es - Fsrxsktfultle Inn-I- sra fli- aktu
--.H-I.«- Ismlø og Jllsstnsnst Fu
,-« I«««ml" i It Minu«««lo«r. ums
U Fokiosqmslten »wi- lsmnkns In
»i« itstmnsqsinsip Kam-r sit-r Im ssssl
III Ist-I)«tl--Iiz.si ums-Jl« Pius
Mo til »An-«- ----n most-sc »i, N.«y.
«»- Acht-su- Imu I« M.-«n«l ·s!lsr Ruh
.F-«r smm into-k««--«-c«-I iizs sur gssij Los
««-g· oy Dis Pens- i UHIV « Its-r hij Is
kw til Pol-m.
c. Ins-ums Publisbing compuny.
770 Uh site-c c0.,
Ulasespoliq - Umn.
.-..-...,-.·- -. . v
R. A. Textes-s Bism
Fsite sahe Bsgcr for 75 Ets· —
miadke end halv Pris.
Taler til Gudg Mcdmbeiche M
Siber.
Livets Bei , 94 Süden
Binnen, 101 Sider.
Disse tke tllsqmmea 50 M
Ditkelis Juli-, M Use-. sc w.
: Away-www.
L dauert-usw« (