Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 17, 1915, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I .
»Yansneren,"
IT W- 00 OPBYOGELSBS
m NR Dkk DANSKE NLR
l W.
mägivst If
VIII-s Laden-I Publiny sont-«
Dich-. Nebrask-.
Dass-EIN might-r Onschtg i hvok Use «
Pri- pk. Ast-gang:
Ds komm-Je Statt-I- sl. 50. Eli-IIIde 32 00 :
Eltde heult-S i Pokskmi ;
sstmiøs Bot-Uns Acknssgwfokamäriw »
ste- meet Uadugslses of Biilmg til !
Blickst- lsddold adkcsssekes !
DMSU LUTIL PUBL. llOUSE ;
Blaik Nest-I- !
M
Alle Dich-IS til Blasier-I lndhold
IMespcmlsucskn Afhamllingisr og emin- »
Milch-r ·—- gemie- til cis-Ia Rpclnktotr
A. M· ANDERSEN Eil-dirf Nebr.
But-end at Blajr Post oikIce as-. Heman !
est-s mutet
»
Adwrtisiniz kates mode known upo
l
l
Ipplimtiom
I
n
———-——.————
l Tilfækdo as at Blsujpt Ikkks most-gis
kegelmeessist III-des man III-ge til des
Iteälixe Postkomon Skoltip desto ikke
Isjælpa bmloa III-n heim-»mit- Sig til
»Damkpss-n"- Kontor
Naar Lspsstskne bonI-kmde gig til Falk
Um svektisnsk i Block-L Anton for at
Ifbe hos dksm elim- fms at fes Oplvsning
III riet werten-de bode- Ile altid am
Mk It de san Avortighempntpt i Aeth
VIIC Det III III-On- tIl gonsIdig Ststte
Past. J. M. Haufen Etaolelmrst.
Nebr., skal : dcimc Ugc nidlaxlsuss
spaa Almnsmkm -«Zs.17:»iml : Etiimklxs
for at anderswo-:- cn LGsrmxxxs Lan
deuten Ooimchx Tier rgl tax-.- :;
Uger.
Past. J. Il. Lotsen, Eioms City-i
Ja» bar sagt ja til Kaldet fra Tris?
nitatis Menighed og Brot-jun Hei
fkole ved Kenmarcn N. D» Dog lmk
han kun lovet at lage Skalen ior ect
Aar.
Fra 1d21 til Nun sum der islg.
Am. Luth. Zuw. over 27,«00,0(.IU
Jmmigtamer til dene Land. Mal-»
antager, at ira en Femtedel til csn
Fjetdedel Oar i der mindste of Norm
LluheranerL Da Halvdelen as det
te Lands Bcioikning er Tenwnexx en
Trediedel deraf Tyskere, iaa antagcr
man, at en chstdedel as Besolknins
’gesn opkindclig er Lutheraneæ Kir
ken hat kun beholdt omkting wlo
Procent as de lutherfke Jmmigmns
ter. Man meinst- oi hat mistet over
20 Millioner —- to Hundred Tusins
de om Aal-et for hundrede Aar.
W i de senkte Aar lsber mau
ste saa hjjt op sont til en Million
om Aatet —-Mon her dog ikke fotes
ligget en Fejl as nogen Slagsl
St WVindu i en presbytetis
onst Mrkr. For en Uge sitzen, stri
Iek Am. Luth. Sum. af 8. Maus,
Ilw et ptwgtigt LMheriVindu af
sipket i Old Firft Presbyterian
Ihm-eh New York. Vinduet et gi
vet af Wiss Rebecca Her-sey, til Min
deomhendesModet og enBroder.
Dei twtæfenteret Luther ftaaende i
Mdssabningen medEisleben og
sei-ihres til Hijke og Venftre.
W Ydevpanelerne læses Or
den-: »Mit unserer Macht ist nichts
getan« og »Ein’ feste Burg ist unser
Gott« Undet Luther-staunten findes
fthende latinske Jndsikiit: »Ah
Clsriam Meint-m Dei, in Honorem
Lucia-cis Ecrlesiae Protestantis etc.«
List- Beuner. D. D» var indbndt
M G prodike ved Nil-ringen
Jdet, Kot-s og Stjmnes Redak
tsr meddeler, at Post. H. Ochs-G
Tylex, Minnesota, er ktdnævnt til
Sognepræft for J e r n v cs d i Ribe
Stisi, fkriver han bl. a.: »Der maa
hellt-ges at Helweg, der ved sin En
ecgi og friske Natur hat-de gode Be
tingelfer for en Geming i Amerika
nu opgiver sin Virtsomhed betonte
Zog kender ikte uærmere til de in
dre Stridighedet i Tylerwenigheden,
sum hat givet Anledning til dette
M fta Hele Ade-. Men
det er gmste vist etsBevis paa den
meinte-stetige Ufuldkommenhed, at en
Let- ha Miendt levende Menigs
hds fom Bylet ikke kan lsse sine
W Mlkghedeh uden at det
III W Mist, at nogle af de
M streitet gaat bott. Det er
Was-the at tænke paa, at Frismi
wiseerstMiVerdem end det
offer sig at verke«
» J flm frauske Aviser gengives
M «fslgensdi Dtd If den
W W Lavredam Mond
III set W es Frankrig- MS
II M its- twede, det- win
« - hast er Gabst-pen
Za Als-se Seiten hjem i
l—
·at være Ateist paa den nationale Kit
ksegaard. Jeg jormaak dct ikke
Jeg hat bedragct mig felv, og jeg
hat bedraget Oder, fom læste minc
Vogt-r og sang minc Zange. th
Var en Vildjakelsc. Trønmzefaw
fasset-. Jkg fer Disdcn oh kalder
paa Liver. Hasnchr paa Vaaben
skaber Dad. De Egldedc Horn-der
fkaber Liv.«
Er Magst Nists
lFor nogen Tid ficht saa vi des
beendet, at bkmde i Planteriqet og
Torcrigkt gialt den Lon, at Magt
er Ret.
Han, Tom basvdede det, spgte faa
naturquvis ogfaa at der-ice sin Paa
stand, nætmest nd fra den Anstuels
se, at de bedre og surrtere i en
hver Akt tagt-r Magten over de
svaaera disse goar under og bine
lebe-.
Hvor vidt dem san gcelde og
anerkendes inden for hver Akt for
sig, der skal vi ikke komme nasse-me
re ind paa end at fige, at selv om
det kan packvises, at det for-holder
fig fauledes, san er demed ikke be
vi5t, at Maat er Ret.
Men aaar vi saa over til Ve
rragtninq af Ariernes Fokbold til
öder-andre soc vifek der sig klaren-,
at Maat ikke er Ret.
Tag et Var Ekåemvler km Pia-n
teverdenm
Tænk dem ngeskovene derbkom
me da Inn part Zkovmmrken under
det nationole danske Trax Dom-set
Milde tret store, ftolte Pagen-w ode
lascme ZkovmasrkenP Tkaset kride
ved sit Udsecnda den dexikatc Plan
te ved fin Duft.
Mange store- Fruattmser oder nn-;
delige og gavnliae Frugtev menj
kwem viä vaastaa, at Eli-re as dis
Tut-er, der bæker chmsknqd Tkuls
de Viqe Pladfen For de Trorek
Lg nrnk Enden for Planteriqct
xwa Blomftcrfamilicw Vi holder as
at se de store, 7. Ets. Money-, men
lwem vilde ikkcs glasde Tig que km
meaet oed Tufindfrndenk
La i Tut-worden? De store oa
krostigc Efscsmplater csr as sie-r Be
mdning, f. Ess. iron- Traskbeftw
men Hunden og Kattm er Zelle-r
ikke uden BewdnimL
Di- ftote Fugle et nytrigc-. tue-n
hoc-m vil must-Im at de smsaa Sang
fugle Elle er det
Vatiationen, den state Momgdc
as fotskellige Akte-: og as ftott og
fmaat fryder og gst Livet rigt.
Det er fort sagt ikse alemx det
state og meanng der hat Bewdning
i Livet og for Livet, det et meget
met- det, der mtsder Livets
fotfkellige Behovspdek hat
W.
Men hmä sau. nagt vi kommet
over paa Manuskrle OmtaadeF
Der er dette Denker-de vi tænket
paa ved Spirgsmaalw Er Mast
Ret?
Man hat ogfaa her villet Mde
sdet,ogdeterjo det,dekgmsud
fra, neu-c man forftget at afgm
state internationale Mellanoækender
vesd Kris.
Spsrgsmaalet et ikke san let be
sonnt, som mange massie et til
btjelige til at merke
Dybeft fet, idealt set er vi tilbtjes
lige til at befvate Spstgssmaalet
bestes-Lende —- Magt er SM.
Thi —- Gud er almEgtig- Og Zion
et KerligheR og det et abfolut m
M MUCQ et Mkka fmt sz
atraadeJæojvesderNetogRetJ
Mist-n
Derfom Mennesiet nu levede
Guds Billede, san var det rigtjgt
at de ftcerkeste de mest aandsfyldns
og overlegne fkulde made, ;
i Men at Spsrgsmaalet er saaH
Imnfkeligt m hefvare det Sommer as, j
at Kærlighedem sont den i AlminJ
delighed gtr sig gceldende i Vetden,;
er bleven et Vrængebillede as den!
Hemde Kerlighed er bleven Egen »
sæ r l 1 g he d I
Hvis Mast-n vlsv bmgt tit at’
fætre Jkæftekærlighedens Fotdtingee
igennem, faa var Magten Ret, det
varderdasletingenskatevedat
MU.
Men netop fotdi Egenkærligheden
tager Magie-! i sin Tit-new der-for
er Magten netap ikke Net.
» De kmnpende mener natutligvis
lhvetr for Tig, at de kam-per for,
shvad der er Ret og rigtigt, tin-net
,altsaq, at Mast er Rest
; Dette Lande dog tun væke Til
fækdet i en Desg, hvor Reiten ah-!
Ifolutmpmdetthideog
Uretteu paa den enden
’ReshviinuMn-sig blot
Wer eeu Most —- richtig var
Is, is- Mde Oe M da M i
W M W M at li
He M Q M Use blive
Hei-nd deka et det, at den frie
Konkurrente, sont man hat nillet
havde som Samfundets naturlige
Lon, ikke san taales; den spger sit
met, ifølge den vil de store og stccts
ke træde de sama og fvage i Stsocst
Ver-den er endnu saure langt Fra
dctte Metal: Som du vil, at andre
fkol gen-e itnod dig, gar du faaledes
ismod dem.
Jfolge denne Regel bar du Los
til at ellke dig felv, misn din Kast
liglied til dig selv skal oæte dig Re
gel For Kwrligbed til bin Nasitc
Den ene bar lich san god Rot
til at nde Liset. lom den and-en
bar. —-— M gwldcr cnkelte Weinw
fkcr, og det gælder Ratte-net
Maatte blot Krigen lede til isn
dvb Ovetbwisning om dctte: iaa
vil Fotfkelligfiedm hin aørcs Livct
des rigete.
Tasnk tun over det: Den Sirt
ning, at Magt et Ret. den er for
kcrt Hi den Grund, at Kasrligbcs
den A- bleven iorvrasnat til Ein-w
kærligbed.
Magtcn i Kasrligbedens Tit-Risiko
er en herlig Ting, den Tor-Tonart
LiniItJ Mimtexi Egenlwrligliedisns
Tienisite Igrcr til Tut-anni. Unbek
triikkclics. Krist, Barbari m alt
ondt
La alcsm inc- ikle dist. Levis-n m
Kwrligbed er ikkc blot Zimik du
her ikke elka »den du man lirttis
dincs Medmmncslker ved Eichn ai
dig, unde midn- lizqc icm aodt igm
dka felv.
Btev fta Japan.
Nr. 52.
Tor isr mi zcs Ihr, sjdm Im hier
bisdk um at Fkrivc en Akimndling txt
Worde Mpsfjonsz Tjdesskrisr om Jo
mn i U fidste tj Am- Jeg Ejk be
-.1.-ndt : Revier-z mencs v: var mel
Tom Biergemy mcn Arij som
Rot-standest- 70t Mksfionasrcrnrs Zorn-;
met-stecke morden at der åkkcs blele
nok til at kende noqcst oksted
» Eidste Sammet-, mens jeg var
Jng, Este-v sog san War-den til der
Weste of en udsgrljg stildring as·
ists-holdeml sont de er Tor Tit-ein
og som de Lmr udviklet siq i de sidstv
10 Aar.
Iythe Laie-sei »Baggtuuden«
sendxc jeg i Oktobuo og Reden-ten
hat meddelt mig, at det vil blivc
delt mellem de sskfte to Heftet as
dette Aar. Sidste Halvdscl »Ist-we
Missionsorbejdet« sit-so jeg ftpkdig
de fsrste fern Tage as det ny Aut.
Jeg vildc Ecette ulmte wegen Pris
paa, at dennc Artikel kom ud blandt
dort Falk. Jeg hat gjott mig al
mulig Umage med at afmale For
holdene, sotn de vix-selig ek. Helc
Aktikeltkækkvn väl Mc sammt
Lænigde som godt en Suec as disse
»Bteve«. Kunde »Tonsteren« ikkc
kqa quds til den? Et Vor Spal
tek ad Wangen vilde ikke være mete,
end alle kunde over-komme at lasse.
Man hat jo vistnok N. M. T. vaa
Reduktionssontoket: hvis ice, er der
nok en of Pia-sterne, sum duldet-det
te gode Tibsskrift, Tom kunde «ind·
»Abe« det.
! Ea and-m Amte-, der iigexedes
sit i N. M. T. for et Var-Aar si
den, twr jeg ogiaa kunde gaa et
Ærende for Japanmissionm Paa
Engelfk er det bleven aftrykt i flere
Mode, og baade fro England og
Amerika bar jeg saaet Vidnesbyrd
of den Stegs, man ikkelfexv genia-«
ger. Fka et Pa- Seminakiek i Ame
ka kam der Bestilling til Indesse
ren om en fertig Udgave. indbunden
i Leder-, da man ikse havsde unget
der bedre auskneliggjorde Stillingen
i Japan.
Er der ikle Plads i Danfleken
for Artiklet of den Slags?·) Jeg
bar sagt mete i disse to Artiklet,
end jeg kunde sige i et halvt Hun
dkede Bteve til. Her fuaklet jeg
ow, lwad jeg tænker paa og fortæls
let om vore egne smaa Farben-. J
nasvnte to Artikler hat jcg spat i
ftokc Trost at male et Billede af
Forboldene beruhe.
Jeg bliver undertiden opfordket
til at fkrive flitrigere til Bladeue
og fortælle met-e om Arbede heru
-de. De, der unstet at vide mer«-.
lwnoifes lyewed til diese to Aktikler.
Tyfus
herger Japan næften uafbrudt. For
to Aar siden maatte et Mochi med
800 Studentct lukkes i flere qur.
da Thqu trængte derind: ellwc
Studenten- sdjde Pigestrler bar
haft en lignende Skæbne i den le
nere Tib. Her og der optræder den
oglaa enkeltvisx to krisme Arbeit-etc
her i Kumamoto er lige kommen nd
of Hofpitalexne eftet en haark- Kaum
med den MDC In er, som tkdüqeke
lasaksk EM W. .
Jeg bespgte her-m fokleden. DUI
var netop da paa det Weste Jst-H
ste Tag faa jeg ham bare gcnnemj
en Zpraskka Nil-sie Ding var han?
lidt bedro, og jeg kalte et Par Ordj
med hasm og bad en fort Bin. ;
Han var paa Kamme Syst-OW»
Vasrclsct vor af enden Klasse DA«
var omkring vcd 8 Fod langt og 7
Fod brcdt. Vasggcne havdc en Gang
vom-et hvide. Nu Tkal jeg ikke prope.
paa at gastie. Nu var de over-ma
lede med allehaande Tcgningetu
Blyantsfttmekz Echte-de Finger oft-.
Man bleo bclt ubyggcligt tilmode,
san sv in fk faa det ad. Eva Zen
qecht ---- der Var en tyk Halmmai
drasscs; E. mendelfcn af fjn Til
vnxrelse bar den rimeligvists ogsaa
vcrtct bvidx idclig Hoandteking, imp
xoige «Disinscktioner" og en fuld
ftasndig Mangel von Vask var time
lIgviss Grundene til, at der nasknwsst
var msrkegraat. Og de tungc Imp
pet var pænt scdttaudede, da Ja
paner-ne endnu ikkc et Eokfaldne til
Vrug as Dogmen
J Zaudanne ngichscr laa Mat
fumoto, der felo er san villrn oa
vern; drt gierde mig ondt at se
dank Arbejdet i Dido bar j den
jener-e Tid vasret san looendc; Inmi
Huftku Fortalte om de lange Inte
ind mellcm Bis-month twor der lebe
de en insi Tel, sont inn- alvorljgt in
teresse-rede chv i December Om
lmix usdc Das t-: Iaadazkuc Tun-. blot
mcd Ztkaafandler ma Fisddcrnc da
Reime cllek must-c sagt Fodftierncs
Var For dunklng täl and-et Jahres-·
« lwqc Gange kam ämn hjkm ab
folut udmatiet. men dog glmdcsstrna
lendcs over de gode Udsigtcst
De bovde jo for-a·rdi-!ig Imard
ngdmn j Hjemxuct Ein- w Aar fi
dcnz nn ist dog dous Huftru Huld
smsndiig mit uq nehm i d:sic- Tagi
ka di- Taaet en drin-g We Dattel-.
Te hmvde nok Tom-sit -.1!t Em- umget.
for at Mrs. Matfmnow kunch kom
me von et aodt Hospital ists den
Amt-, der i jin Tid rcddisdis lscsndcsk
Liv) oa dritk kommen nksd dct DO
slidende Arbeide bar gEJrL at Zum
tm, Tom findcs alle Wymix over
vandt han« Do bar Usdsm en »Da-D
me ist sundredc Tollarsc Les Irr,
widan at dme Hilde me den CL
iet Samtqad med Post-or chxslscix ts
stesmte fog at bmzw 35 The-s as d
Pengck som Prof Limd Jedem-H
jfondte mig til Bnm Sok- :r.m.:,-.·.d
Stubenm- ellcr Nrbcsjdisns Iw- ss
ster, at Mwerne knndv Imm- sct d.
Taster-, der trillcsdc used san-r d
Jsebetizede Feinden da im satt-Isc
jbam at vi der-»O fund-J bistaik d
EIN-G Ugerss Lvimkd å kst fxmvixsdx
TIU Jan var i, Im Inn Este bebe-vi
dc at bohrt-re sia med den Erde m
Zagen. Im sing rnduu m Gans
Taf til alle Nimer sm- dcsn Hin-dis
de derood lot-redn- mixp Da den Ohr-lis
de qav Mat51t1noto. Vi bruacr
maaskk endnu m Zur-ji Am how-Eust
fok at san bam noget til Kur-stets
igen. At ban kommst sin, header
vi nemlia: Krisen er farbi, oa Na
turen er vifk stasrk nok til ot- over
vinde Reaktionen eftct Felsen-it
L Ist-s Sieb-is
Gar nä xkic der et Ord, siden Kri
gen Ohr-d- J Aar ton de jo ikke
sende Benge. Min Svoger iendtc
i Fon Motiv-now en udmætket En
lle til Brug i Hide. Pafwt Meler
og jeg fis hvet en til Fabrikspris,
og min Hustru sit en hol ftit. Sau
bestilte jeg tre for Last-etc ved Mel
kemfkolen het; Säbet flygtede imin
fertid til Manilla sidst i Juli, og der
lag Systema uden at vi havde no
gen Anelse am det. Nu lykkedes
det at fna dem lige til Mast
Pension-e for dau Haar i dida Ris
ftmens Kasse. Ren make sont vi
jp ill- fka Mc fmlåU Om
de lebet, Mr Esel-des de IM
ved vi M W.
j
E- Takt-h
Matsumoto bar oft-rot Redattsr
af det haloe as vokt japansksluthetske
Kickeblad og stilt fig meget godt fta
det- Nu fis han 5 Dollats fta en
aod Ven i quik til at trykke oq
uddele en Traktot, der bestod as
Tage-sinnst i Gogzneks Stattistc
for 6. Januar. Matfumoto gar
fine Saqer net. Han fik fat i ct
Villrdc of Blocks: »Kommet bid til
mig, alle J, som.atbejdek.«
Pan en yderst tiltalende Maade
bar hnn tilspfet et For-ird, hvori han
gsk Rede for, hvem Givercsn er, og
Hensigten med den lille Tinktur
Den hat da i alt Fald gjort Jud
iwk paa vore Misme allen-de- Den
bringet nok ogfaa Belsignelfe til
andre
Syv gmle Blau
May saa mange vilde jea gerne-s
bebe om for at faa mine Ren-gan
qe udfyldtr. EtPar af dem hat
habedtmnfthmeniegfiktunet
M If D. U MS lltIm its biettiq
äu- i«). M its amti- M
Cz
»
De Unges Blad — Januar 1911.
Te Unges Vlad —- Juni 1913.
Dunste-ten Nr. 5 —- 19. Juni 1912.
Dunsteko Nr. 53—5. Juli 1912.»
Tausch Nr. « — 29. th. 1913.J
Tanskcrcn Nr. 5—4. Febr. 191—I.
Dansketcn Nr. 8—- 25. Zehr. ji«-L
Med digse syv gomle Mode-, cllcr
few et cnkclt as dem. er der ccn cller
Heu-, Tom kan gske ntig megct alsd.
Tot er alt, bmd jcg nmnglcr af all-c
sure Binde helt sidcn en Hang mjdt
i Halvfcmsctncz dersor scmcr VII
mdmc more Pri-: pag dom. I.
san fonds-J direkte- xäl mig, cllcr tsc
knn scndecs til D L. P. Haus«-, III »:1«.
Nebr» saa oil Mr. Zkov Weis-.
psre mig den Glæde at fonds deu
Videm og om der komme-r for man
ge, keiukneres de overflpdigcy Tua
san lmn sendi- mjg Regnjngcsn
Mcd hiertcljg Hilft-w
Edcsks egen III-sendij
T. M. T. Winxhcr.
W
Bevor dine Fokældteg
TungemaaL
cha Rier Indiende
Adskillxak nnJc Amerikancrc as
Trnnnmd Hex-konnt et blasen i den
Nrad mncrikaniscrch at de bildet
Iig ind. at ds- Niocr set ncd mm af
,.;’)a:s.k:crnis«, bväis de talcr bete-J
srcmmedfødto Forwldrcizg Tunscsmaal
soc-d Zide as Engelsf. VI hat mer«
cnd « n Many msiüst sann-non med
national Misssostre as den Art
ZU de Mc scvttdk PU-: paa derer-)
nationach Jlsnamnmg tnaa man jin
de sig i —-— de er ja nn in Gang fod
tc i Anwråka Ln derei- Zorn-ler
Zmr vol 1 de 71esns Tilsasldc direkte
EIUID for dem- Kurmsdcri Inod Ort
Folc, « sier · kdclja UTEWCL .dcst do
HV Lan stud : jig med nt fastc zu
snrd ndte nationalc Prwg o nsr«LIv1-d,
saa mdt de kan. Te bar Mc beer
Rot-Stand Man at baade Romldrc
« Vom saa Enldstasndja unersck den
Pferd-L der ljnger i sdcrrrdøntnnst
Faust- 1ncrc end et cncht Sprog «
»Es-et cr M must nfatteäigc Ved E
7 LTUI ists J Links Just-c send et II
Fka E;-x.s,k sw- d.s sig ists-J k: as
s s Rad-en : Daumen Tor
; nxäsui as .X«)a.1;:d-.«n. chins A
!
Tct er en rrn Misstorn.1.ks1·r, naar
·-;1- Use ins-Ia Et.111dimw- Ameri
h Im ins-ist fig änd, at M ncds
sitt-r dem i jndssdtc Atnvrikanercsg
xspjnc naar de taler der-es erckldkess
»proq. Mulig kan on eller anden
taabelia Ziele-drang tale om
»andcs« soc-d en sandan Lciläqbcd
Man imkssne Menncskcsk vil langt
fnakcns istitzundc den nnge Mand,
der san ndtmkkc fia mcd Fckkdighcd
Jaa tin-n- end ect Entm, ndcsn Hen
ssm til, Zwad Maade lmn bar tileas
net siq den paa.
Kan nan merk end cet Sprog, vil
non blivr anscst for ndmasrket nd
rnitcst i Ltvskamsacn
Man heb-ver iktc at vaste fastljg
grundia kendt mrd Amerikanekncz
Livmnssnelfe for at fotftaa dette.
Ti- soøtack Tom Regel Me, om
man hat bevorct sit ModersmaaL
fordi man vedblivek at elike den
Nation, man stannnede fra. De bat
ikkc det fiærnefte at Dividende-, hvis
dette er Tilfældets men det er dem
temmelig liaegyldigt. Men de kas
fonetet sont sau, at man san begaa
fig imellem faa manae flere Men
neIkek og bat som Fslqe deraf fao
nieset ftstre Arbejdsfelt nahen for
fig, naat man ikke ndeluktende er
hetwist til at udttykke sig paa En
gelss. Denne Tant- ser man illc
siælden bcivet fremfat i de ameri
kansie Pfade og kpdsstrifter. en
Umsicekning, der fortiener at ken
des. Thk den et det bebst- Bwis for
fsvot fotkett den Opfattelle et, at
Amerikmme qmnqtasaaende er i
mod andre Spreu end cito-M W
heitere mit-ander de dem, der et
Gerte ove- flete Spros.
De gamle Breiten
Hoorfok siqu der Taa lidi iraZmns
fundcsts Meniabcderks Side, Imm
Samsundets Zagt-r dasqu i Ma
dcnc? Jspømsnmolet om di- udslids
to Prasstcsr csr da ozx nma vasre ist
Saatfundsspsmsmomä Jeq nimmer
illa der er nogcn Mem-Ile sum
make-r anderledes.
Man kan da Mc txt-nie fin, at
naak en Pia-se bar beugt sin Una
don1, Mandont og et qodt Stykkr
ind i rm Sude-vom com Mcuigädep
ncs Time-h nagen da vilde twnke
pcm at imde fis Forpliqtelsen at
Ame for en faadmy naar Arbeit-s
traften er opbruat. Jeg fynes, det
var betfmeligt om Ptæfter oa
Neuighedet med hinanden drjftede
den Sag i Blut-ene, tm sp- Anmut-»
set for at im den most tilfredis
M May ftp-u M III-se
M IIW G Ist U W
Prikstek, syues jeg, bliver endnn stir
re, nsar vi huer paa den gis-mem
initlig lillc Lin, der bydes de dan
fke Breiten og del-til lckggcr de 7
Aar af deres bedfte, iom de man ofrc
paa der-es llddannelfe. For lort si
den blev der besten-it ved ct All-de i
en as de engclsk lutherske Menjglzcs
der at form-je den-s Prasslg Lan mcd
slllollll aatlikL ban fis 8100000
ist-. Dem- fmnjørcr jeg tun for at
vise, lnmrledcsåi andre keguletcsr Pur
stens Lon. Zelv tut-d den-is lillc
Leu hat de danfkcs Prmftet Dist, at de
godt vil hjcrlpc scln, alt lwad de
kan« idel de for Aar tilbcmc sonstw
dc Wen mirssomtingmt List Enslcuh
den er byggrt poa lantogclig detl
des-Im der den Gang kundi- smale
bar jeg aldrlg troet, nildc holde i
det lange Lich, idet Fundmncsntet
-1msppc oil holde. Termed mener jeg
»den stsrrc Tilgaiig, disk fordre-J as
nngm lom mrppc vil nor-Es i et
Lnational: Kirlefamfuud Do anko
leig flm as Privstcsnw lm del
1sammt- Znn pac- dennc Zag. tror
W. Grunde-n man ssgccs der. sor at
fifty alle sluttcr sjg til den dunst
tcdc Forening Past. J M. Haus«-n
ltnsimy at de Midlcr, dennc Rote
ing. a cjcr lunde oed en Tanssnnds
jurdxting cum Mr til dct tm: mcn
losm- Post Kildsi as Mensan katt der
Eslct jkkc Unsre Tale um dem-. Past.
jKiIdiiasfs Stadt- er nie-get Zorftamslizt
is ad de eiler Prasitct genncsm flets
Klar ved Etwarsommcligbed hat skudt
jatnnthn, tmk di- Lod at betragto
ism den-L- rctnurcisiige Excndow
htwrimod hol-Z det gam- ovcr til
Eamftmdrh og de dkkichnnistn op
vcånrrer den«-J llndcriwttclsp more
set- itd sum en :".ndm.1:si, Ins-IS
dct tm jlkc cr.
Etsergxsnmalct cr, Zaum-dess- den
Zaxt brth san mänssts ttl til-nisde
Tglsrcdsslscd for Ihr-Eust- U Me
n:.kadk1«.
Jst-g ler jammern Elen- klar tasnkt
tnm den Ein km trakt, den must
lonnttc ou ttl Amen-Ochs csn Wanst
Pkwit0rn05 rat-n Profean lmr
litten lwldt den tillmgc san lastmc
Taufe-n er del-for ikle tm for mig·
Tpttc nma drrsor time Tom m
llndiknldnjna sor, at feq dksiter
mäxt til at Etrtitkommr nwd ist For
flog lot-I folgende-:
Ptckftnnes nunmende Fort-ums
staudksr fin Virtsomhsed, bereitet
Ilol entwek as Samfundcts Pras
Tter indbetale F. Ess. l«,-;- as ltn
Lim, ellcr Dvad m dertil udmlgt
Kommitc maatte anse for overlosms
tin-list Bisse ovstmkedc Pcnge stut
de lau drum-E- sammcn med laa mei
get Illflud fm Lombarden at de
til-sandten kunde tot-e en aaklig
Linn-me of 8500 til cnhnct Prasse,
der isslge Alder eller Engdom var
pensionsbetettiget Wetne i den
nuvwwndc Kasse stulde ftaa oq dasns
Renten citerlmaudon sum der sittlde
lsves Mord-Its til de soritelljgcssrak
jter stulde disn Tot as den-te kompl
tal, der tillaldt deune Priest, gaa
med ind til Betalingrn of hatt-:
Liorenta --s- -—- Paa den Motive
fonds jeg, alt tunde nat-ig. Pest-kleine
maüttc lom hidtil sclv bist-W til l
sskstc Nackte List-Mit vildk Pras
stcsrnc file des saa bettyggcudc at
vide, Livrenten blev dem tilscsndt
lwm Stat, faa lcenge de lech, da
den var Malt. Mulden ttor jeg,
at det vilde blive den billigfte Maa
dr ist Meixiglpedekne, og den-te
Ilbelmgelighed for begge Partei-,
som fremkommer ved Bedsmmellem
om den Prasst nu ital have fuld cl
ler halv Pension oft-. faldt hell
hort.
En enden Tim, smusg W. bot
der Unsre csn enden Okdning zum.
Tor er indmfor Zamfuncht monar
forTlelliqe Gstcsmaalt Skalen, For
laqslmiet, de forllellige Missiomsr
Hin-to til spaqe Weithin-den Pest-ste
enkcslorssrqellen ofcx alle sama-en
goat de ud von dottcs at arbejdk i
Feder-eng Gemimr Boot-for illi
llaa dem alle samtnen til oet oa
Ialde dct Samfundskassen? Lad lcm
Samfundets Sinn-Ue ellek en anden
Komite lægqe lmnmen alle Ubale
terne Aar for Aar oa lau wallan
lmek Meniabed i Samlnndct sitt-Pakt
l Forllold til dens Medlcsmsstal
Nam- Ui fmtaaer en laadml Scm
lom Im Nvlonnalionåsqavcsn, but-do
alle Zankfjmdsudqister gna dmm
der. Vi ovmmcde pcm dm Max-Sz«
llcre qodts Ihm Vi blco lki for ot,
le alle de Lille-r til do forTlFlliacj
!Saaer, lokn im lnnes csr m Illinqj
zi en velokdnet Menialwd. Der ist«
gerne enkelte i enlwor Meniabod,
lom laskllq maa holde lot med alt
lmnle ind pna dislts Alter-. Jeg ved4
of Essai-law lwor sum-: det alte san
virre at qaa mod de After-. ca Op
fordtina om at give til en laadan
Sag bliver ofte mtdi med Uvisllir.
Mc lot-di Offervklkmhsden met-takes
meu fordi W eli- hat tagt sin
Its-, W m Ill W de
Ists- m K- ost M M
»wi» www m
til denae eller hin Sag mindre, end
man i Virtelighcsdcn vilde. ch hat
felv stauet i otntalte Situation. Dis
fe Lisusbasrere er gerne dem i Me
nighcderne, som man lcrgge Stut
dre til, hoc-d anbot der skal frem
mes, detfot vilde det blive en Let
telfe for dem, De forskellige Meniqs
lksdgsmedlmimer kundc lasgge deres
Plane-r, idet de til cnhver Tid vids
ste, tmad dekcs Gavcr til Samftmdss
lasset can-. Zamfundets Stytclfe,
faskljg den-J For-mond, blev fki for
Ængstelsc over at faa ngene ind
til dette cllrr hint. lkdqiftetne for
ds- enkeltc Wenigsde og dequ
Immer vix-v de san-um« den cnkelte
vidfte, hvad hmts looede Gavc var.
og Von vor dermcd fastdig.
Ved at lasse Pastor Lautsens Styks
ke, der vcack i samme Retning, fik
jeg Mod til at fremkomme med
donno min lcvngc bufedc Taufe-.
Rock MMHIMMW Pakt as Sam
sundsudgificn blev tagt from til
Mcsniqbcdenks Aarsmsdcy og sub-ver
as Mcdlmmnksmc smntidig tcgnede
sig, for hkmd Oan mldc give for
dem- Amc trat jeg, der ikko vildc
blähe noaet deeri med at faa
Enmsiukdkst-:· Udaistck indi. Ovis ic
kc nnt Rot-flog or zwdh kunde det
mimskc time til at san et bedre frem,
dcrnwd er Musigtm nagst Det er
Emnkommm as Kastliabed til Sam
Enktdct
N. P. Jenseit
Hvok et Magre-IT
Ouor er :!!s’a;!,1«sn, tun-r isr Kruste-It
Estsl Akt CLM TUTTI DUCHICTY «" « L
»Im dit 51 r« Tasc, Inn-r Ästen
,;.i-k: » I sur do: : LN
JEAN FUL? UIDHIPH VIJIX
sp
c Im Maja-n Licht Umstka
«- imr Wust im i Ost-tu
s « Hsnn stormfuliY Aften
LrnM TM ad »Mit im im
Ubunmot nndrcr nna
H H tu
Host- cr LWMUL Ins-at ck Kruste-h
Eom dct sww »das beider-Ihr's « -
Er del Bolacnk or dct Saan
J denk- Ekunsk —---- ch iotoven
Fmdisr vix rlscaqtm Ums-n!
Vmsatmt Inn disk cr at Thu
Vslaen stolt fig fremad baue
Ves, fom den vil oltinq kuc s
Men jcg tænket first nu paa
Gud —- ban ledek Volum blau. «
Gud et Matten, Gud er Magie-n
Det er Guit, der alt bebersich
Nud flaar enc- Volaetaktem
Mud bat- Vcrdensmmmet gieri,
M sinns- Vasrk » sum-e stott. —
Von Nielsen
W
Daumakks - skokkeipoadqucr.
Studium-ist Tom-ist Kost-r i
New York
Mo. lö. Jan.
Tjdm er fimrt inde, da amerikan
ske Tukksust Wunder san fmaat at
txt-nic- ma den tilstuudcndk Sommer
og ma. twor de ital tilbringe den
no. Lxx volde dct Vanfkcslighcder
under normale Forbotd at bestem
me siq for en Neffen-m saa bespra
lizmsres disse Mit-Her en Dei
under di- fok Tiden i Europa her
fkcsndxs Fort-old, der io nastcs vil
ouer nsndnsde san fimkt -- efter
nie-umstrika Vermutuqu da! Den
Rosen-rede Strom fta Amerika til .
eure-Wisse Stagmakkcr kcm man vift .
garsti- koliat sum ud im fstft et
san sie pas til tut-ste- Hlars Som
mer — — tidliqst
List-for nor Zunftw- iikkcstt klo
msst : at tmms »Im at di- ikte i Aar
ml san Winme til n: qaa oa sam
lcs Vrojvstilimnmrr ov i bklgifke Di
striknsr oa Wi- fnavfhots as molk
Husredv Meter oq primitive Miser
»m·av(-: san man can for fcm vidt
Enge at Wann-Weise qf Reise-raten
Tfor i Sommer lettes noget, idet
man ganske naturligt man indkctte
sia von at aflasgge Wes-g i Lande
og Ema-, lwot FUde Vetiigneller
mdms berstet Oq da Stskfteparwn
us de ftore Lande i Europa vol til
Sommer er mcsd i Arm-Ich blijwr det
do smcm Lande-, der haftet- Profittrn
ved at blive Genimnd for Turiftins
vafäonem on indenfok denncs man
man vol nok renne med, nt Haw
parten blivkr Amerika-lett do Eu
ropas Fell fikkert Mc kamt Tid til-s
ist-m udsimkuiug at dnkkc Visite-«
livet i Aar.
Undet diske Forbqld man man
bande, at der fka Statg m Privat—
insercsferedes Side vil blioe Ist-M
dtst en krastia Vitkfombed for at dra
qe nmekiknnlle Tun-Ufer M W
Land, og bei msst vtossifsc vllde ve!
vom-, at de tre standknwisse Tre- «
Immer-TM fluttebe N san-M
km at W i sitzt-ist« for-Odem
M Imp- II M fes-M ,