Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 03, 1915, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Spuderiytland
If
Djemmebaguingkw Poutwr
wltningcn i Elenvaer New-pur gis-O
Im en Hang Huiqnodnich Landwi
fvnlhed paa, at Bckks:cdtzwr-.«.5s.u: as
s. Januar Uch km Uli .1.11;«ikk
Djmnuruagnmka Liiu ,?.1)..».2,;1:n
gen. Lgku ;.x3»:2-m:-:—1 ;::»1.1 )»—:- ::1.-.
basja :Ii11kx-Es,xtcs.1rod "
fktcvnc Iris-astan J« JL:1«19"-.:.«:..
ellcr lkgncndc .:1 tun »Na-Natur«
tin-d ZU Pracmx Nin-kund :. does-c
bwd Ins-Juden hin . E.1:.1«:s!««kt«:·
med nøxsi IW Musik«-· :L.H: LU
Kost-r man km Hex-r Osck . ..
der brugth Mc-. cum- »in-»Uns
Stojser Tot-fu« as EIN-»An Losrrmr
delser strasieis nth tixdtu Jst-« .!I(.ir:
i Vsdr cllor Hisxe :"- :!Ic-.I.::ixf«.«r.
Inmng
«
Ufklitdniug til Tät-da Te FolL
fom pasfeter over Mmsnfcm maa nu
i Fslge »Kold. Ao." ais-re sig ai:
Esset der anders-gesi- paa der Mic
ste Man hat neinlig oodoget, at
Breve og ljgnende innigles over,
gemt i de jntimksfns Klædninqsksmks
ser.
Rätsel-ne besiegte-Mee. Man
dag den 1. Febr. beslaglaqdcs i
Ithe »Kold. Folkcbl.« efter erre
fka de miljtære Mnndiahedisr i
Tgsklansd alle Fortuad as Kobbcm
Kittel, Tin, Alnmimen Antämon og
Dantdsblq
Hehre- beflagltkgges. Ved en Be
kendtgskelse fra Landtaaden besieg
lægges al saure i Zøndcrjnllmm
Fra Veslaglæggelsen frjtagissjs tin-:
Landmasnd den Sirt-danke de bebs
vet til den-s Landbrug muntern
150 KA. pr. Hektor-L og bog-s Per
ser-eh der bar Hefte eller andre Dou
dyh for hver Heft en Mckngdc paa
M Vg. (det vil fige omtkent lez
Id. for hver Dag indtil næfte Host
stren stal i Filae »Kom. Fol
Ishlad« leoeres i 3 Partien i Fe
ituar, Mart-Z og April.
Ludbttset Im Haderslev Ve
stetamt fktives:
Tiben fiden Notaar bat oæret alt
tadet en heldig for Arbeit-et i Land
Ikugeh thi med det idelig skiftende
stir, ofte mete end l Gaan i Dog
Iet, hat planmassfigt udendsts Ak
Iekde vætset omtkent umuligt.
ch thningsksrfel er der tun nd
jbri lidt og med stokt Veso-n- paa de
wirkt-die Hefe og Marter Ligekedes
hat Dienst-riet as Roek fta Kulet
paa Marien onst-et et mit-get befvasrs
ligt ca smikdsigt Arbejde
As Irækørsel fra Stimme hour
saadamke findes, er der i dcnne Vin
tcsr paa Grund af, at vi endnu intct
sitadigt Froswcjr bar haft, faa godt
sont jun-f udførh
Hjismtsksel as ngematerialcikn
der i dsc sencke Aar med den tim
gcndc Buggeoirksomlked trindt am
krikm og ikke mindft demsde mu- tagt
ikfc ringe Bisslag vaa Vintekcnik Ak
bcjdskraft vil der i Aar tun bljue
tin-get Xidt af. Thi alle Plan-er as
Nubygnhmct til Sommer-, tmoms
dicr var manng er nu udsattc paa
ubcsnsmt Tib. Kun de allerkwdvcns
digftc Revamtiausarbede vil li
kso Bretagne-.
Tassrskisarbckdet er for en im Tkj
udsøkt allen-de i Eftckaarct med
Tamps og Motorkmft og lasgacr
Its-erkor ikke nokwt itadigt Beflag wo
stmidmanden om Winken-It
i sumrängsswraistnaalet et nu s
Tda der tmsste Korn er eller vil büoc
iWilcmlaqt ---- m saure oanikeljg
Ting: tksc Fodisrstoffismis er made
tmwxns sog dare: Betst-Lager kostet
imlcsdcs s. T. ikfc miner end 17
Mk. pr. 100 Bund oq san endda
’tjl en faadan Brig tun afgioes I me
jgist dementsde Merktgdcr til den en
chlte Forbrugcc Saa er der tun Os.
Halm og Rock tilbach La Ave-be
jbolidningrkne er mangc Siedet spaa
Grund af fdcn ist-re Eiter-samster
under dct normale Tilmed hsrer
man flerc Steder Magst over, at
de später og mde i Kulekne Pac
Gtund of de vanskelige Foderfors
hold or Molkekvwgets Ydeevne og
Besætningernes Huld genmsmgaacns
de detfor ogssaa en Die-! under des
fwdvanlige
Dsd as site Saat-. Gaakdejerstki
aen Fogb i Hiter fik Sindag den
ist« Jan. Efferretning om, at bans
IEsn Anders Fogb er dod as sinc
Saat cfter Slaaet ved Zeiss-ons- den
12. Januar-, bvor ban blw kamt a
en SbmpneL Anders Fogh var qiit
og havde en Ejendom i Vrem vod
Gram. Jst-gen Foab bar en Sau
mere med i Kkigens kmn er i en
äaelsk Faugensiqh
i
«
l
f 29 Bren- og Kskt sit mit-immer
Mortenfens Dotter i Tini-St forte
den im sin Mand, der liqger i Po
len. Hun hat ikke ber fka bam H
»Ist-agen- Tid, oq alle Vkevene mag
PICIKØUN OC PICIKØZU
skildrinkek km Missiunsmakkeu Oveksat af Karg-v Rip
äets. Pris Ind. 50 Geists
Nu bebt-ver Pigeme da ikke liengere at nprc mjsuudeljgcs
i Anledning nk Drengebugem het- pr akkurat Magks til om
Pigetu og den er lige san fomøjelig og krisk som Dr--tiq«b»gc-n.
sDe Unges BlscLs
Dsnish Luth. Publ. som,
sich-, seht-.
-------------------4------------------- -
Et anlg af gocle ngek kra vokt Lager-.
II DIL U DER Til- sÆRLlGE LAVZ PRlsER
Kristeltge konsellmgen
III-Ist Austr« ZEIT-» Nnnwi VIII-» I Haus«-us Huld-s txztsssp
klomm Tier-singst- 50 s·ts.. Mani- 400 Form-Minister 1.50» Tim- m ihr
oets III-US XII-H Ruxy Pl MI» val il» its-r kiagviscf Ost-»O Robert ZEIT-s
sorgt-um Akt-« , Fortmllingssr for Forsciquknlssn Ll M Pin Pius-· »
i via-Funktion ARE-« l·n-1·«r Sydccompt 8120 Fyksgnsn us link-»i( »u
75 Cis» Prwskogtmkdpn i Hurzosn »- quukannrtjpn i lndidsn Its-L Bis-I
sur Not-.
sissioaslessiss
Don ask-reach Tim-» El 00 klokkerms leimt-r »Man Hist-. Ly
IIIstI thket 82 00. T·hinn von-nur »An-l ) s! ()0. Frn Ums-spu- Juki-n
II.U, Atti-su- qx Ast-ihn usw«-mitt« Missimmmurlosk into-H MAX-. klim
svskd o- Kskklixzbsssiisns komm-»- S! m. Hinweis-n km- Knstus Ql M.
Lukasmissjonisn »Mus- WH
Opbykseliks Skriften
Lyt ps- Vejen, tm ljllcs Anchqktsbo til Markt-n Akte-h To Eins
i Wanken-ist« lkdorbinci mssd Gufdsnit Ll 25 or bog-gw- sei-ori
Mkenek CARL En Pilgrims Vsndking Why-. Ums-t- hibeluks studier
.1-U. Ansustins Acker-disle 65 cu» Des-I III-Hist- Kris 65 Cu« Ijsktsspst
W, Men- Vej. en Aug-as Pkmäikenms ss nordisesvixslks Pisa-r
II sc,l Islt Poti- k — Humndsxtsbos Cl 25. As Gucks NMC Bibel
III-III If Put. unstet, Akt-« For lsmasi j Gott« Indien« III-I
W s.00. Inn-suchst- sllss LU. vsck CI- Ikistonckots Il w
sinnt-, stock-it o i s :
hall- Usss Mel-es- llsugs il.s0« Schnelqu tende- cka hsspt
O, W Doch-, Natidsmrtytok Was-. De- lotiks Its-sog- si
U.U, h Ist-I- Dsss U.00, suec-Hinten- Icirltshistokie RU
Uv 01.U. Als-ftp- lamet Gott-, Vokt Ast-hundreds- Eli-Mo
. , M Das I .75, Unser Haut Glykshors Il.sc·
»Y
O
West
s. C. WI- svsstyk AM. In Its-as 4 lüstert-k- Kost-Ist
U, M W MI» sattel- oktslliasek II. II.M. Dich-I
W NO , Als-U- sa plans-lässt III M» set-U- lass-s
W Mis» stlut MW Mu.
W is lot-hier
M Ist-III Il.5(). km Iem ls lc — stahl-Ist has
II CI» III-is Mc Tit-Ist i Basel-I 7 Ou.,ogkl:tisentsklsks txt-let
W- W
Is
sollt-.
Wu
M Io- M, ts kmst Many list-as M»
W
Ist-I- lerdle sci- Bjks It s. k. Its-so W.
soc-» sek- kokts l Hort-, V
soc-» Iowa-IMM» Vosi —
W act-» I- Ists-Ih
viere hieben oxiholdt paa Bei-u gen
nem disk for Jst-Wangen san ven
fkeligse Takte
Falte- i Russland Gl. EIN Til
Fei- Bertelsen og Htkftru i Vieru
drup ved Kttpchv indlsb M- cn Tid
fide-n det forgelige Vudskad at den-is
enefte Esn Thomas vor joldcn den
Is. December ocd et Zustimmng
i RussifkiPolekt Hatt muin as en
Ewndtlizt smng km Laden indtmak
te instit-zi- Timnmis Berti-lieu blev
tun 22 Aar Sammel.
Hspmm Fabre i Krisen. Iltter
kmr donho sokfasrdislkgc Krig dorterl
vet to unge Masnsd der fka Hop-I
trup stdsaa disn ST. Jau. ka
Landbalsrsmond Hans Raben im
Lsoptruo den for-Jenas EsterrcstnhuL
at dem-J Eos Jokmnnccs var Hat-Im
i Voxwsprnc san mun- i det andist
Aar
· Liqeledcsjs or der kommst den for
Mist- Esnsrrctninw at Postbnd
Freund, fom lmr gaaet Post bist i
Hootrim i flercs Aur. est Tom var
mmet asboIdt as alte Zoll i Evancm
er folden i Slaget ved onssonsks
den 12. Jan
Zeis. Atm- et Sitscbtdskah fra
Vatplqdfem Mantdejcr Don-I Han
aaard Hm Ost-nnka er Entdka den
U Januar Hans Huftm hart-«
Nxmtct kam-I, sum baalxsdch at tmn
maakke var hart-L Dies msms er disk
tm kommt-u Misdwlchk Eer New-mu
tc mu, at Zum or dod
Rufst-IT Fasdea i Fremd-U Zom
medcht. or Jakqu Hnbchmann ;
Aalkwr saldcsn i Rrankria den 12.
Januar-, Gan käm-ladet fm Huka
3 Born oa en gamnnsl Mode-r Hob
schmcmn ck den set-steh sont er saldem
im Zkibelund Konmuum Hans-Tod
bar qiort et ssrqeljm Jndnsnk ma
mange: tbi i den kortc Tib, han
bavde boet i Kommuncm var hatt
biet-en megkt qfholdt.
Fieldfnsss I fes-ff Fuge-Ruh
Gebl. G.) En Sen as Wust Wass
.ncr er sont-et i franfk Fangensfah
Sau bar meddelt, at det gaar hanc
gon J Vkevet hedeg om at lasse et
beste-Ist Sktiftstcd. oa as Summen
bckngen can man flmtr sig til, at det
iFanqelejren er Emalboniz mod der
dayle Brit-.
Sigm for enden Gang. CEchL
G) Martin III-sen Im- sta, der lmk
Dem-: faul-et im Kamve vestma oq
femm- bar von-et misd i Polen, er
blevcn faaret for andcn Gang m disk
alwrligt
Christian-MI- Faldes i Lampen
In Beste-hauen Ectaarigizkjvilljg
Gram Boten-»Ah Sen af Entsin
Lokouzism s. Tals, isr saldrn i Eo
smnpen Esndazusn den Li. Januari
Beste-band Hm Bord Don ANDRer
»Seht-link
Grimas- Fsldea Ins levladsea.
Waardespr Jakob Kock fka Väter
Lin-dis: er i forrigcs Uge foldcn i Rus
land, En Kammer-at til den Mde
fom er Im Stmdetua bar meddcslt
Familien det fargeligc Vudskckb
100 Ast. Sondaig den Kl. Jan.
Miste Hader-Ren Vvs asldsic Zwin
dc, actmle Madam Lassen i Prasse
gade, hundreds Aar.
stnt gamlc Madam Lassen fsm
Jedes Imk M et helt Ilarinmdredc
sandte Sorbi sinc- Ljne. tsk Mkinm
dwde med ftore Begivenlkxden imst
Ie Gier-der og dnb Sorg, faa er ben
des Ljv doa gaaet underlig stillt-:
det bar kun været lidcst berørt as
disse state Tildragelfer.
Musen Hans-dankt er fpdt den Zi.
Januar 1815 i ASCIIan Engum
Zogn vcsd Beile Hendes Fokwldrc
boede i et lklle Hug, lustende til
Tit-start Hei-request Fadeken mast
ie et Par Dag- i« dvet Uge fort-et
Ie Herewa wo Gesundem vg»
del-for havde anlien foa frit Hus
pg Gtæsning vg deet til et Var
Mer. Dei var san-at i Mem-net
men inqu Mahom Feinden Ka
M M M W Mist »Um-« ;
Med i Lampen paq Bestethavet.
J »Schleswiqs"che NHIMPUW skrjvess
Onsdaa den 27. Tanz
»Ein-r bmd man betet-, var der
ni Haderslevseke med um Bord i
Patkserkwdferen »Seht-lin« i don»
for Vor Eftadte beldiqcs Ssknnw i
Ssndags i Nordspetr To as dem bar!
fund-It Geltedødem for-»den den i
Gaar mwnte Konto-tät Wissinq
Ssmand Jst-gen Spec-Mem Sml as
Prodtfkthandlet Sirensen vaa Kat
51md. Jst-gen Stirenfem som i en
Aattække bar faret til Sss for der
paa at arbefde Were Tid i Mexiko,
M W for at aftjene fin M
plkgi i »Unm, blev Motive-, og
has von-et Widder-i m mi
W W Wes et et M
W sie ist-·
Tsstltsb. M sit-U. Guard
eier Schon i Halb-sen i Allen-v hoc
2 Somm- med i Krisen. Den ældste
blw lmardt faaket i September i
Frankrig og kom i franTk Jungen
skob. Totsde den 28. Jem. modtog
lieu Effekt-owns onl, at den Wüste
Eva, sum for kokt fidcn kam ud as
Rekrutskolon og for nvlig var kom
men til Frontem er blasen lmardt
fee-Im j Franks-ja as en Humor
Flenbukg. Falten i Russland
t-Fl. Au) Ningek P. Peter-sen hat
faaeit Meddelelfe em, at hanc- Sim
Maskinmefter Paul Petersiw er ful
den den 5 Januar i thsstsksPotetL
Tisn tin-ge Peter-few der stod vcd Izu
Jnsamcrdnxxmnsnt hade sont Fau
rist o-,1 inq to Wange tut-tot cum
Lafnrct nccn var nu for tkisdie Wug
kam-um tki den tftxigc From.
Jst-lud ist Bist-v im Kompagun
ten-n swd Petri-sen notop så ist Ihn-,
kamt ban ovbskdt sia Tom-neu mcd
en Tel andre Soldaten i Fast-d mcd
at online m Pack-, ban Esavdis mod
tskcust hiennnefrcx da en Svramusls
hmle fand: Vsei acnmsm et Bin-due
N kamt-r imm i Adamsde Hort ef
Htxsr ndaaxidcde ban. Ton faldncsisfkmns
Hunsratcr jzsrdsasftcde bmn sidcn i Ha
chsn Ved Nodscst Nimm
Vmthistisrsm bavde Jasrt «- »Mens
Von Apis-M Irokkeki oa oasaa ak
beide-: disk i noqisn Tid som Mai sin
Musiker Mr Kriqen bavde bon An
Iskrttelic ved et ftokt For-emaan i
Kritik-nimmt oa var isan Horte-net
Gan var et slinkt oq dnqtigt
must Menmsfke
Hadekslkv Krebs-. Das-ff Lass
til vol-e Soldaten Hom- kasrkoms
mem Laie-im vaa Moder-Einmale: er
for vork- Zoldater i Zeiten« fkriook
»Msn.« as SN. Jan» gimsr en mm
Man-d lw im ANDme disk for Ti
dcn quacst i Endpochn, til Firmde i
et Bms til Hicinmet i folgende Ord:
»Da im Ist-ins Gang modtoq »Mo
dersmaalet« og lidt fetten- dm til
Isltdke heilige Julevrcvdikcm blcv
det first rigtig Jul for miaf Ton
fsrftc Atti-s bar jeg lasst Sra Ende
til andern m Prasdikisnen san im
nasstcn udcsnad Dct ajordk faa um
dtsliq aodj at kunne lasse mit Oft-Ins
Zpkoa imm, oq for at her Dkdcsmss
Maqu bar im Tiddet i Timevis og
lasse der let for mia 5elv. Jea fil
tc mig list-from hundde Mtlc nasf
mrrc Wiens-net Julebochm du send
tc mig, bat im ssasnket en Kot-Imp
mt Hm Dadcrslnh da its-g alle-rede
tmvdc modtaaet en bit-Imm- Hra."
Bein-regnen- Tp as de statt-.
Mandog dcu 25. Jan. Usgkavech
wa Ihn-dick tärkcgaard ist »Mit-F
galan Mel-J Llfen im singe-bat,
fosm naaede den hsic Aldet as W
Aar-. Den ofdsdc var fis-tot M
Grund as sit lcgwsasgtige Zmd o-.1
sit godc Haut-L J sin Ungdom
lpovdc lmn th i trange Knor, 021
nd im sin men Erfaring im den
Tid nat lmn altid Villig til at ijasls
m- andre. »Ah-» naar Pisngc re crrr
Molk, blivek dcst en Stras» pejede
jkmn at fith As imns to Immer er
Jdcu ones i Amerika, mont- disn onde
liqqer sum Soldat ved Frontext
Aal-ents- Kteds. Eis fm Familie
mifm fia Ists-kam Udmw For
lcdisn modtog Munmssæk Zwei
Schmian Huftru i Draus-bis den
samt-lich Estcsrkdming im Weint-Id
Fekh at Mich Man-d er solwa dcm
Im Tocismbcr i FranfrizL under
m FAMan omkrina LIMin Med
delelfcm kom km isn Kaum-crat
Tiwiim im Klivlm sont Oele Ti
den hin- vaskkst samtnen need Ema-.
Srhtnidt sites-ladet Hitimh 6 imaa
Vorsi, book-wF de 2 (-Tvivlim1et«) er
Todte fort fsk Jul, og jin gamle
Moder. Einen-eminan hat frem
kaldt stor Som, ikke blot i banö
Hier-h men i bele Byem da han var
en meget god og afholsdt Maul-.
Tritt-nd- Faldcn i Krista. Tor
indløb den LI-. Jun. lindern-ruhig
til Fru Hybfchnmnm tidliqisko i
Stett-detach n« i Aolkiam ska en
anwmt ved femme Kompaqu
fom bendes Mond Jan-gen Hub
fchmann ftod ord, at hendes Mond
et falden for noqle Dage fide-n i
Franktig kamt as en Ast-anat.
Habe-im Besten-nd Mangeleu
pu mundlis Arbeitskraft i Land
bruget ast fia fmdia steckte-re gast
dcnde, eitel-sont Jndkaldelfekne til
Kriqu skridek frenmd. Sau las-me
Vintmsn vorer, gaar det jo endda;
men nat-r Fokaaret og beratet-Trank
heden paa Markt-n hegt-weh vil det
blive vætte entmu, paa adskilligk
Gar-ede, imm- baasde Monden oq de
bedite Kerle et tagne til Soldat
vil det blive voianf-U at san den
ne Its-West erstattet
Its-. Dsd pna Las-wettet (3chl.
G.) Lawdmand Peter Lassen fra
Grannebask er dtd vaa Lasarettet
eftet at væke bleven baatdt fast-et
den is. Januar dein-am Gan var
en M of Landmmd M
THOka- dek dgfcm hat misstrt en
Sm.
» Hader-im Stunde tzcht Au
Teologisk Kandidat Taan og Fu
»mgohandlcr Lochum Ravn er ble
;vm sann-de i Zlagct ved Zoisfoits.
Roms er sannst for anden Gang i
dian Krig og lquer i et Lafatet
·1 Rastlxodm us Ekijssonii Kontorist
Viggo Danke-L Eint as Vwrt Han
scn pas Evendislyjennner sfal Unsre
blvvm lpoakdt saurer vcd ZennlksinL
Reudsbukg. Plusstligt DIDQML
Da on that-vier ved Kanalbugars
komm-et her, Viceseldwcbel i Lande
vcrrnet Zielinssi fra Ecnsbukg tom
E» at mcmc fig ihm der Most-ren
de Listriftskmmumdm Zik hakt Wid
fcsliq sLIlvdsmrtning ou dods san
Minmtisr Mel-. .-;ic1iuskä var »Mit
Studerivlland.
ist-It
UT
Mol.: Lange imr ;I(’ordcn-:i.
»Don-stark ver :U«’udcr!«
Ekddcr bedriswt
Some-n og sannst
Er ist-Floh
chndcn Im minqu
Weh-d : Its-zum
Votdsmænd de imskke
Rom-N dm Not
..Tannmrk vor MATin
Rot-er omkmndick
Tcg fon- isn Dank-.
Kun paa et Ztcd
Gerdot er fleier
Dankt-obs Stande
chndcn Etat taget H
Vlomsmsndc Bein
»Oui«ka vor Modek!"
Vol du mais-much
Sonden for Auen
Staat Tom en Hm
Dstms og Sinne-r
Sau danske i Sind
Valfproget loder:
«Dansfc m erl« --
»Don-non vor Moder!«
Engang i Tiden
Fam- du tilsbagc
Slesvig, vi troc
End madek Herren-.
Stok euer lisden
FugL om ej han vil,
Faer til Jord. «
J. C. Gundefen.
—M——
IOIII soc-s IOI m
III-PRIN
A littles Mission-II- ...... .35
Agathe-g Unknown Why .. .25
Jessican Prsyer .20, .25 and .35
The story of David .35
The Lord is Won(1i:srful....25
A (I’hild’s strer of the Old
Test .. .. . .......... .40
A H- ild s Stier of the New
Test. .. .. . .......... .40
A Childs Lise- of UIrist .40
Beantikul Bibl-s stokies kot
Childken .. .. ........... 50
Auvt chsklottes Bible stories 50
The story of Jesus .50
Motbek stories from the 01c1
Test. .. .. .. .......... »O
blos-her stetig-S from the New
Test. .. ·. .......... »O
A Cbild s Gut-den of Verse
.25 und .50
Linie lscme Pkiaoe ......... 35
stack Benuty .. .......... .35
lfocle Tom« csbin ........ AS
Grundknther’s cbsjr ..«... .35
Lives of the Pfuide 35
The Storv of the Americas
Plsk .. .. . .......... .40
Aucher s Fast-. Tiilcss . ..
,,35 .50 und .75
Robiason cmsoe .35. .50 sa(11.00
k A FBW OOOD
, LUTIIZRAN BOOIS
A Brief Ilistory »i« this Luther
an chnkch ju Arm-rieth hy Dr
-J. L. New-, Cl»th. net s1.00.
The Like of Mut-tin Luther-,
by Dr William liest-, Glut-h,
specinlly pries-il at 75 Cu
lmsches Book of Psmily Pay
er Halt Les-thei- 81.65, Gilt OTZZ .
Our Home- snd Our Children
hy 0. Klykketx Cloth 75 ()ts.
A llistmsy of the Resmssnatiohll
by Rev. P. A. Peter-s cloth 75
Cu.
sur-day school llsnckhook, by!
fis-we -I. R. E. Hunt Cloth 8100
net.
A Colovy ok Moses-, by Juli
suttek. Cloth 50 cts.
The Heut of Mut-, Bot-d
15 Cts.
The schovbcrg-Cotts Funin
ClotlL 50 cla.
Th- Rekokmstion Sei-ist — (
vol-: Muts Adolphas, Print-e
bedarfst-, Print-e Alb-n of Um
dabka Ins »Im- ths Sshs os
the Isith". Mo- pek Vol» Meth.
40 Ch· The 4 tot-thos- Asc.
Ists-III
DANA Gold-BGB
Juhki Ist. to December Ist» list-L
Month of November-.
Listht
Pest-Dunst Acct cr. P 1279.70
Bill-( lsiiyuhle 1000.00
Unsk Umft iu liank 1011.15 MADE-H
Zutun-seen
Personal Acct l)I-. III 747259
ltwtmturitss
Goal sagt-»n
Grocekries 20000
Hoga » moan 30000
LURH FOR YlsJAlk TO UATIEJ -—- - — 2042196 GENIUS
Irr-sum
sahn-)- Tssaohers 81104251920
Halm-) Zlisopllmnsnns LHMII
Umriss-sk- il·-Ss Hint. PLUU IWHT
Paul lIesq iust- IF -003 XVI-ZU
Must, Rom-tu Milk 62240
JH Ätswsutlt AMICI nklt ful- IIIITLILHH FULL-)
Kitclnsu Ladur 15952
Jliscsisllmnsth
Atlnsrtisjng S DIE-H
UND-gis 33.67
HFIHIILEW NOJH
nght 45.45
l«kth»mt»r·v 020
Mismsllnnenus 206.50
nimm Istkmnsss 16.0«
R. li. Koban- 2.4»
Ich-hätt- 20·- 1420
Ninus-s 2400
Tod-Pholus 31 ZU 4D1JZII 8466616
smjngst
TuitHuu S 78650
III-ums UWTI
Kot-m LLHZI
T)«lnswt·jttst-s 24.7«s
Misoellawous 14239
IDSR FOR YBAR T« l).Yl«l-J 2042.306
· s W
ITATIUZNT
DAXA (’01-l-l·JUI·J.
Jtmss lut. t» December tilgt . WH.
Month of December-.
Ist-blutigs
Pssnsiunul Amst. (·k. 8204195
Bill-i Piixnblts 200000
Uns-»Hast sit Bank 65876
Lucan-us
Personal Amst. Dr. 8189419
luwsnturitss
Goal sk30000
Grocerikss 150.00
Ung- 16000 61000
DUSS FOR YBAK TO DATE · 2201.92
ZW: ,
sahn-)- Tmchers 8259603
Halm-F Jlisoellnneous 350.00
Gram-Pius Hokus iavt. 81501 138925
Cosl Hist-s invi« AM) 663.31
Mem. Butter-, Milk 120358
Old Acad cpsid out kot- 1913—1914- - 16128
Kcktcehvn Las-or 235240
Miwpllautsous
Mit-Mill. s 41427
lioom Reut 6300
Room Expease 307.62
R. R. Reh-te 2.49
Risbatss Lock 37.10
Licht 45.45
I«SI)0rst0k)" 7103
stamps 26.50
Telephone Jst-TM
Tysaswriteks LOUT
Nin-»Wu- 4059
Draysgcs PMB-I
Ort-Moll 16.00
Exsusnscs 10442
Haar-l klxpcsusp 16R76 12kks7..«57
M «..—-.——
sog-aim:
«l«ustiu« NJFHIJ
Rom-J 1515155
link-m 1037.60
7,80
Mis(«k«llm«suug
LOSS FOR YEÄK TO DATIT 220192
8466616
iO547()6.7l
4706.71
His7kdss662
J799662
Mitterisser.
JapauuislioIIeIu
Iwr sinnen-L sc Mol. Nr 8 -.... ......... 8314457
Nach-am WI-: Mifii Mal-II Zum-II ................ 300
LIMlo Wis» Mrsxk N CI DisIIIIIIimI .. .. . I.l)0
LlIIdIIboII, Ja» Ebene-Io- Nah Zimde isohlIøkIIeIus 13355
Einmgkn Jll« wolgxnha Mng EøIIda,I-: itole 5.W
Paknmahz CIIIIL Z. UIstcsrfcn ..... . . . . . . . . . . . .. 200
IIlfaIIIIIIIsII . IZJHIIHXIII
JudicnetmisiioneII:
Mr wirken-L Ic- Kbl Nr « .. .. slsim II
Abhle WIZ , Ver IS H TIIIIIIIUVII ....,... . . Um
IIIIIIIIIIIIIIIL . , . Ihm-I If
Mokmoumisfionem
For Witten-h se MIL Nr S .................... Ist-Ihn I«
Eugcnkn Oregon, Mrst«. Eise Miller .. ...-..... ,. . . I »I)
Mindest, Nebr« csn »Im-out ...................... .- un
Formen N. Tak» Bethcl Kvindei. .................. stIu
cwmoIIna, MIIIII., TaIIIa MglI., Wirs. O. H. ChrIstpr
sei-, Miis Esther ClIristcnseII XIV sl W ...·....., 2 00
Mc Nabb, Jll» Enmus MglIs. Komm-i . . . . . . . . .1,5 00
Simole Wis» Hör-: R H DIDIIIIIUIIII ........... , 100
Tilfammen slclöxis
sitt-fassen
F-: kvitteret se Mil. Nr. 8 ........................ 84521.61
DwatoIIIIa, Minn» Dania May-, H. H. CIIrIsIenseIh ,
Wirs. Morde Ellerman III-. 85,00, A. G. Elle-man sä.00,
Wes-. R· Thompsen Quill, C. Laustith L. Z. Lan-fon,
Urs. Jennie Dank-II III-. 81.00, Miss Esther Chri
stensen soc. ................................ 18.oo
MINCIIT Jll» Emaus Menjglch .................. 2096
Urian-nun 8458046
Tit Paste- J. Pederien i Gewand
Fsc wirket-et se im Nr 8 ........................ 814235
Tugend Orest-m Mr P P Tom-by ............ 2.oo
Tau-Hers, Sand Post H Hausen ......... . ...... 2.00
Irrt-M Mont» Im- Nelc Neter ...... ....... 2.00
Mira-wen Jus-IS
Mai-, Nebr« den 25. Febr. IRS.
M Viert-list M og Dicken,
Otto ca Its-n
Festsetde leIcmsz
Mitterisser.
Gove- til Ell W Birnehjem
Zhorntom Ja» Ladies Sorietm 1 Par Van
tcr, 2 ijormz l Quilt, 4 Lommetsrllasdcr. s
Var Strmnpey 1 ihm-, 1 Pofc Nsddcr, nagst
beugt Tot Mk Horn, Ja, Thomas Christi-Wen
IA Beet Hier-selig Tat for Governo
can-sey
sll M Js» sit II«