Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 03, 1915, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, der bestand
In Dust Okd beim-c mittelm,
(E.f. 40, s) '
Vatg af Diakouer.
Udser detfoLBrødrek Wandl!
eder syo Pia-nd, sum imrse Just
Visdnessbyrd og m- snioe a
Aaud sag Vlisdonk Dom :-— M .-:
san indchttis til Dcimc Mermqu
Men Vj lele Lmldc rcäiq Nod
iVønnisn sog Trost: Tjkncsw
AP. ()3.( ), -3«-4.
Ida-s Kap. U, 1—7.
Som Jndlcdnmg til en m) Jg al
mindelig Forsølgelsc nmd Lskeixxginss
den i Jerusalem fortwllvr Lukas- Tier
om et nyt Udujklingisrrin 1 :).!«’cn:g—
heben-Z Historie - um del Eorsrc Ern
bei-sinnig
Vi hat Eør txt-it unt, at der E Mc
njghcden ; Jerusalem blos udoum
ester hoad cuimur Mode Zaum til
(2,:4): t, ;--« Lusr Wer .". huz
To Tcsuulcnuis Tal DOHRN-,
begyndte Hellcmfkcrnc Wasttaluu
de Jeder-, der tun-du Quer jmsd
Kristcndnnmtuns at knurrc ::n.1.«
Hebt-wenns i «k-1srmiftugc-s » s Indu
kristntsi, for-di den«-: unkr LI m-! 1:l:
fide-satte nec- Dcti Qual ich llo)«::1!,1.
Det er unnttigt at fu«-mic, um
denne Klage var hegt-mich cller
den ikke Var det: Hooedsagou ek. at
Upostlene tager Etridt M, at der
ikke skal Vaer Grund For
saadan Klam
Jlf swrlig Betoomng er der at
lægge Man-te th. at disk or der sprin
Mövalg, der Horetages i Mc
nsghedem osg at dct sørst sonstwo-z
da Drangen til dcst offer fin.
Deste Diakons ellek Fanigforitans
MEmbede eller Tjisncstc er ultsaa
ikke anget, sont krasoisii for at owns
CI W Mmighed, men sum ket
isk fis eftet Drangen Er Trangcn
M Sieb-, kan denne Tjeneste blive
til stor Veifignelse
Trpds den allerede begvndte For
ftlgelfe for-gedec« Difciplcnes An
kql holst-es, arApoftlene ikte lckngerc
M bog-de forritao »Hei-ists Biene
N on site Tilsyu med uddeiingm
De sawnkalder da »T-ifc·wlenes
W« og figekt »Da huer oss itte
G fotlade Guds Qrd for at tjene
Vi lwggck Masrkc til. at Jus-ost
lene kolder Difcipleness Ita
te sammem Ort er det sørstc
Menigbcsdsmgdcn oi læscsk
Im Galgest as isn Apostel i Judas
Sieb for Aandens lldgndclse san
W kegnes for et faadant).
Det falder ikke Apostlene ind at
vdnævne Mænd til denne nye
W: de heustillet til Bis-dre
Ie at udse fig Mænd, fom de saa
sil bestikke til denne Gerning.
Men de siget Brod-we- kwordans
sie de Meend skal oære, fom de fkal
udse til Faktigforitandere: Mænd,
M hat godt Vidnesbyrd og er ful
de of Aaud og Visdom
»Gebt Vidnesbyvd«, saa der ikke
M Mund skal oaste Anledning
M at tiltænke dem Partiskbed, —
Jnkde af Aand", faa deune Tierle
fk Leu vdfms i Harmoni med det
Mist Arbejde i Meniabcdem ---«
sähe as Bist-ew'- faa de ved Ub
W kan taae alle tilbørljgc
W
thene oil holde trolm ved 1
Zinnen oq Ordms Tieuesub List m
M Tjenestc den-s Herr-e M Lchther
hat kaldet dem til. Hvok mmet der
dar at gsre der-med, kcm vi namka
Hm os noget iilnærmelfestiuiszi rig
Ugt Begreb om. Vi ved niemliq if
Ih book mange Samlikmskspladsek
sitt-var i Jerusalem: men vi oed don,
K fide-n Tallet poa Masnchne gaves
Hi 5000, hat der været omtalt, at
M as Mir-nd og Koindcr stut
Ue siq til Herrmf5,14d,oaber
W videte Forsgelfe af Difcips
M Ul.
W Tale og Mtillinq be
M Den hele Altenng oa de nd
Ctefmns, en Mond fuld af
as den delligaand og Filip og
og Nikanot oq Timon og
sg Nikolaus, en Proselyt
Lukas fortæller iaa mtet nnd inw
IM Mille fertligcs Henfyn der to
qeö ved Udelqelfkn as disse Mir-nd,
eller hvorlcsdiss de ndførte Tjenksstpm
wen man bar vol Grund til at Hut
te Ud fta de folgende Ord: »Da
W Ord hat-de Fremqanq, og Di
W Tal forMeDeJ ins-get i Ze
fusaiem,« at Tjenesten smdes til
Muts-.
O- ss Diakonetne omtalcs Jene
» Manns oq Filiw men det et
For W Time-sie som Rettig
« « - W detimod for deres
.- f i Okdets Tjenesfte Do
H; zs WMC uxendtn Nav
.stsest of dem km- doa tyT
f »Ist II beut Dalg var
MS Tals wankte indessen til Krist
we of Mast Bytd .
Estrt at Mermis-en faa hat udset
disfe syv Mit-nd, sremstiller de dem
for Aposer, og de indfætter dem i
der-es Gewime ved Bein og Haands
paalceggcslfe.
Hist staat intet onl, a: en sau
,dan Jndfasttclfe er befalet ellcr an
kordnct for efferfplgende Tideks mcu
)det er dog nok vckrd at liknge Mask
ke til, at hole-des gjordc Aooftlene,
tigcsom det ogsaa er Vasrd For en
kwser Menigded at masrke fig, boole
chs do Mcvnd, her valgtesT skulde
W.
Masnd, der viklges til betrocdc
Stillinget og Tjeneftier i Menigbci
den. bar have godt Vädnekribvkd og
Vckre iulde as Rand og Visdom
i Wert Fald vil det vaer til Vol
siguelfe, om de bar disse stalifikais
tierisc. l
TM fmugaar ikko as Bemnin-I
gen, at Tallet Sud ellcr det, at»
dcsr Dalgtciks fnv Ankona-, tillastges
nagen sasrlig Vcsmdniim Maasse
drt Lmr haft Densan til lokalis For
hold.
Men Slutniuqsvcricst i Dort As
init er as itor Bctndninkit »L«
Nuds er biwde Frisnmang, nq Di
scivlcsmssts Tal For-Liedes ins-got i Jcs
kuialenn og M itor Mamadcs as
Brei-items adløde Troen.«
List anaivser Resultat Noaet läg
nicnde Bote-de vi belt igcnnem i Jo
hanns-is Evangelium Lgiaa Lukas
ier offer Resultaten
J Etedet for-, at den nækmtc Knur
risn as en Tel i Mcsnighiedeu mod m
and-In Dei Huldi- tagc Overäaand,
voldse Form-gelic- og imndic Wenig
hsedcns Ver-kit, bliver Eins-s Ordi
Fotkyndeiie from-sieh Da Tisciplisnks
Tal for-ges nderligekcs wegen do
Apoitlene iritages For liddciinqen
til træsngcnda kwilksn Geminzi
overdkoges til udvalatc de at
varetagen og de Lan belligis iig Hielt
til Bin og Ordets Privat-esse
Herren vifte bet, at bon vor med
»Hu Menighged ved at give avde Rand
iSmde
Er dkt san fvært.
As Jakob E. Lange
Nuar man sage-r m Mäuse Ratt
um Heut-n Gaul-ges Nrundtanfcn
og sit-Um Um bete-Z Praktjife Uh
formiug i ,,Grundfkyld-Neiarmen«:
de nuvasrende mangfoldigc Stank-ri
Afltsnjng of en atmen Grund
værdiiAfgift, nieder man os
te —— ifckr naturligvis im de nogct
modvilligcs Side —- den Indes-n
ding: Dette nye System, denncs
Grundstle eller Jokdkentestat er
san fvasr at forstaa.
Nu ja, alt nyt er jo schri, og
Tanker om Samfundets dybtgaaew
de Resormering et naturligois ifte
Legt-wert Men derfor Lan Hoveds
linierne dog være läge og klare not.
Prsv der-for endnu engang, prsv
navnlig at faaunenligne not og
gewinselt det bestaoende med det
Nil-strebte
Llltfam det Stattegrttndlag, Zwar
paa vi vil wng cr: Entwcr stol
der Zamfundet Afgifh ikke i For
bolsd til sit Arbejde, liu Jndtwgt els
let sine quiftAH mcn i Rot-hold
til Vasrdien as den Tol as Jordism
af Fasdtcslnndet, ban taldcr fin km
bat- Emsret til at brnqe oq ndtmttc
Tot Grundlag, lmorpua det nu
værende Stattcsvæsen lwis
ler, vil fremgaa as nedcsnsmaende
Erst-malen fauledes:
For det späte fknlder du Zum
fundet Afgift i For-Held til Bast
däen as den Jord, du ejer. Zaa
vidt, all riqbth Men bvgger du
Huse paa djn Jord, kkcwct Etat og
Kommt-ne ogsaa Skat as dig dersorz
og kotbedret du Jorden, sdrwner og
kultiverer, ja, saa kommst vor Stat
tcopktcwek med en ekstra Regning.
Er du flittig og vindskibelig —- for
sgee vi din (Jndkomslt)-Skat, og er
du tillige fpaklomnkelig og lasgget
lidt til-fide, faar du sFormuelsSkats
ten at ftlc Er du en oirkfom og
foretaqfom Mund og dexlor anvert
det Bengene til Maing og an
den Iokbedring, blivet du dobbelt
afstrckffct Ase-wem saavel Elends-mä
skyld fom For-Muth kun hvis du
user med at steckte Wen-e i Spa
tekasfen oq ladet andre om at bru
ae dem, faar du Lov ast- slipve med
kkm den ene. For-streitet du at
W og W Brandes-im ex Sta
ietzt-—- det Im Koset for entwa
» --— ftreks Akt-De nnd en ny
s-» -,;CSWHUMMCL Neige
W M die Wes
W tu da M lktdt billige
Jndfsrkk du Mafkiner, bar Ska
ten, allerede indem Vorm-ne er kom
met diq i Hekuba taqet Prownter
af dem sfom Toldskat), og fore
trækket du at klbe Masiiner bog en»
hiemlkq Fabrikant overlader Staten
tii Kam at Mkassere CWWl
seisy Toben pag dig Betastkting.
— Ekel du lacme We til Vodtifi
tenis Udvidelfe elle- Ksb as Eisen
dom, stkats faak du Stempel
statten at ists-. Vil du nahm
en Vutik euer dkwe andka Nasring,
mag du betulc Borgerskab og
tlcærtngsafgift, saa dinsmui
le Triftcikapital faar sig et Staat-.
TM Familieus Fokisrger. kom
mer Statt-us Repræsentant stund
Eosmst for tjom A rvefkau at for
lange Procvuter af, hvud you bar
kftcrladt fig. Og foaoel Enkefloret
sont Lonunetørklædcrnc cr vaa Jor
haand rjgtig godt beskattrdc. Es
gcr du at glemmc Sorgen oed at
gaa til Korn-euch Jota-Linian euer
i Tanz-eh er Ztaton tilkede mcd
im,.Forlyftelfei:-ka1t«.
Elaar du dig onksidser til No
Hjcmmct its-ed en Efedcmstd og en
zum Rasse-, er Hundesfat og Rai
setold dig bestimmt Og øger Del
oillige Slasgmtngr dinc sama Jud
kotnitcr, uma du ogsaa sum-e Etat
as die-sc mikde Hain-r ihm Worts-n
aus-rede on Wka imr spart-! Jud
fomstfkat cis-)
kvokistkitskkek du at klare dig Mo "
og gcmr nd « sauka Tkovpiek o. limi.
for at tkcnis en Ekglling til Hjcm og
Bom, er der (v«stlisk1udcs, Ztvveklxp
de-, Gulvskrumses og Bsrstetold til
rede
Ziddcr du txiisusmc Erd dcst elek
trifke Lucis og wogsssppamtm tang
Roumumcn i al Etiliusd Etat as dia
i Form as Doktor-ji COg uper
du med Parolekmh Zank du mcsd
Rockeseucsr m Aste-.
Ovaivscsk du jiissidit Not-ed og just
M dine sidste Skillinget hoc· Lot
torikollkkttrcm taget Staren mit
Ferment-d Etemvelskat as dig, sin
at give dsg Lan tät m »Dir-soc Lok
ken« . -: til at lade disk Hunde Pen
ge- fka as Ztatcn
) Lg san man du endde przic dgq
lxzkkclizk in du ikkss ndisrzmckc ital
betale VindukssLaL Mohn
skat, Cvkleskat, Brodfhxi.
stfkat og Kopfkat Fasledes
fom dincs Lidclfrssckllisk i del wkigc
Europa-I let cjxsiljsvtedc Ente-r
»Mcn det anderemko Stank-JU
swm or bog Toa list at Tot-staa, illi
fandt? Sac- principkent 021 läge
til,« sonks du.
Er det dog fac- ifkc odsfillim lot
tiske at se den simple Zamnkmhmm
ukcllcsm Stattcndclfis og
S satte v l i a t. sont udtrykkcxs foos
ledes: Enlwctz der Imdrk den Fins
ret at kumw kalde en Dei as Londm
Efft Eie, Inst-a i Form as Grund
fkncd fort-entr, kwod disums Jord
er Tom-d —- Hans Arke-ide, Ind—
tasgt og For-bruc- er Staren nvedi
kommende
Visd Von Niclscsn
Reformation
J ..Tjk.« as U. Fehl-. spitle et
stort og maaffe jkte ukigtigt
Regneftnkke·, adkcssfercst ti( »Don sor.
Hirn-", dem-m den U. Febr. WIT
og ander-regnet L. A. Laut-im
Mon faa Zamfundef met re i
denne Forbindclse desoasrrcs nogct
tut-get ubcstemjd oil sc- efter. om det
te chnestykkc er rigtjgt2 Ichj um
cnd det set ad, fom Um det er en
sammt-L ersann Stontmcjstet, der
bar opstllct dist, faa maaffe der doa
var most sanmqubedskusw om
Eamfundets Rwisorct cller andre
famfundoindsigtsriqes og somit-mäs
indslndelsesrigk Mæud fundstyld di
longe Ord, det et llbebjastpsombed
i Sprossen san dist eher, fault-des
fom det staat der med sin Fortitn
Nutid og Fremtid. "
Titugs hat ingen Evne ellisr Ind
sägt til at kunnt- fe, om disk muttgt
Hunde spares et Hunidkede Tollatits
her og dek, sauledcs at Eunifundct
icke om en site Aar fkal finde sig
ein-r 255 Facit i en Gceld paa 10,
000 Tollars. Men der er noget i
Stutningen as Rmnstykket, fom er
faa knickt enfoldigt og —- fom de-!
fonds T. « tust-giver saa almindei
lige Menuester kan satte det, og med
Glcede akbcjde med det. Der er
dem, at Aarsmsdet sra Tid
til anden bc7temmer hvor
ftoken Sum der aarliq maa
bruges tilde forfkellige
Fiktion-heben I. sad læns
ge og grau-bebe paa: lwor mon
Lan-sen hat faaet denne utmcerkede
Jde fraf M fou, man ikke
hatt hat tænkt paa en Juda, der
W W Stn es vij Smn Penqe
med de« Ord: »Als Im fgadk Dus
W TM im MI
Liqemeaet her er atter csn Mand.
der san lanqt T. lmfker - - som in«
sum Sinde for staat ov og flam- i
Bord-et med den Paastand, at 2 4- 2
er4, og0——0ek0 Vilnoqen
siae Ja meu dem bersens er —
om Mc bect Gatmandsvasrk — san
bog noget hell unt on deetil Wet
mudelkgt Saal-onus fast natur
M W Kg til L» der TM
undfcmget Bis-new W, der väl ho
ve, faavidt T. fousteay en Reforme
tiou mscrk paa Hort-der erzd Lum
mer«
To Passwr P. Krag dsde for et
Var Aar ssidem bsev der Messen
»Vi mangler For-etc her jndse i Ido
benhavn« wer iigtcdcs til Fprcte k
Banden-:- Lust r.dr-n Tot Kote-kom
mikt T» at L. M fisc: Vi mangler
Fort-re i vore- Pcngcsagcn meu des
turdc nun ikkis baue iin Grund i,
at vi mangler Zskere i Mondens
skerdan Uimodsigeiigt csr dct i
Wert Fald, at jo more Vækkislse og
mindeligt Liu der blinkt-, jo kiueligei
ro stronmusr tsssavcrms md til Kern-us
Eng.
Man del i Lasimdcn vjl wko at
drwe Mission estisk den sc verbe
v i »Hu i n q: »Was-Ums hat« vj,·· el—
ler: »Von Falk Imr Läsngcnis«?
Jo, T. sonder ikkks san san as vort
FolL disk, sont Past. L, Ioämsen
Tkrjwtc »inn- smact i Mcnigboden i
um«-ge :’lak«, og Tom Jst Dir-n« Tu
ssindcr as Sollst-zu men sont Vist
hellen- vil ladv alle den-s Tcrndcsk
trwfkc nd end f. Ess- givse et Hun
drede Tollats til Herren-k- Zagk
Sidtil bot der ladet iig aer s
misd kortis Mellemrmn —- at sen-tage
Gcrldsjsindsamlinas FettwsL fra ch
til Hap, mm vil dpt Infkcs fremde
les?
» chdr L. Fluttct med at Tige:
Hij mim Laer at kam Etiwnis site-r
zEvncsN W: »Tai nma kam-m- md i
sen fund Irreding-Imaer sag Vilde
IT. Mc dem-e girrt isn sur Bild for
den bete Artikel» Thi diese Tale
Ikmader om at »so-sue Ein-one cftet
Ema-« og «at komms- ind ·:« en fund
Forrotningsxxanw bar man Zwist san
oft-in og di· bar Dass-et streitet san os-"
te, san man nassen Haar stalmc Ded»
at Tritte disk-L Mrn Escd diese Talr
maadcr Totssmar L. aussah at Aar-I
msdet givck Eitxitåundikt m vis
Stint at dispomsre over oij denn-ed
Mär-nd
Lg tm ais-Jot- hclc Ilnifksxi ji«-R
km Runda-Nu HZDH Lur Ist
mle schriebe-Z END-J Ji Ich On«
»a: Mtc Etat-We mer Lisn.-,« sci. -"
U» at imar Emnsnxdstis Jldisssz
EIN-W Hkl Of Jikhc · Oh JOHN-« Tes
lmss um Plan-L san mr UNthcms
male Tusmdcr Wien-. :IU!:.s.x-.s-«:1
Esaus Am den Jndsfrm(!".st.k-I. Tnm
lnsd cllcr Zulaallmjnsd. dgr sicd
Rotz-medi- :«:Edc« zusrc J:Idin«-x):n.1;:
Wod. at der Lkss Nov anfa: en
Laster nich- Uimä 21.1:1sriå-Is.sr-:»p, a
dcsr bim bei-Um m stem« Zum ti
cn Mission. m der bis-J lan ist Vor
Hund«-do Teller-:- cller sag til m
Laster-: cller Cum-demsme VII-I
Ton Man der iscsd et Aste-the as
Heutxäki irildv Was tun-d r INan
sorflkm s. Efe» oildo T. betragu
som csn ubannhjertjq Vovetmlis
Wokfot fkuidk der ogsaa tates« imod
nogct Forschu, der akut- ud pao ax
»fmnme« Hub-I Mai-. Ti-, disk it
kc or noglc lnslt Jgnommuicr N
Zinser, er jo begeistde for Ahorn
Rot-flag, der Dj1«,.5kennnc«. Lg der
er jo i alle Zum-Ich alt-d noglr, Tom
langer fig i Beten for at san Pon
gene jud, og sittlde der komme til
cn mengte lidt. kan man jo alth
Zaum-. Mkn dmc bestandiq at lau
nc oa der-for bescandia dass-e Laan
og Reuter as dcs indkomnc Garn-r s
dcrved s- smrr L. »mbe Tjllidkn
bat-de til von- Romagcndck og vor
Fortemingsdnatigbch L. hcwder
bestem-r --- sacwidt T. da san sorstaa
—- at dkt er jtte alt-no ins-get uhels
digt, men ogsaa uioksvatligj fra et
Fortetnings Svnspunft at dkive
Mission misd kannte Benge. sMen
mon der ikfe san sorsoares fra et
aaudeliqt, fka Itsan "Snnöpunkt?)
Og L. set der-for äkke anden Ub
vef, »etw, at vi kommst til at ind
skkasnke as pag meke end es Om
raade". Akt-re L., i hvor fonds og
Wdigtmdaldeudleerosm
at Jus-streute os« og at »Wie
Stasvne efter Erim-C des km Wl
ingen væientlig quaadring denkt-I
set i Samfundew finaneielle Stillings
Defini- til Mr M Her-stimmen
am den schaute Sum. ««
Rom-L der komme md i andcsn
Ida-Lied est L.:· Plan for Jndsamljni
gier as« den deswan Zum. Hat-»
tasnkcr im, at m Komm-. sammensatJ
as alle Kredssormcrnd famlkst Bod;
Anmut-idem chsggisr en JetsaskJ
bis Uignjnq«, som hoc-r Krebs
san spart at faa indsamlet Ban
detter kunde det tut-re muligt, at
fclv otte inwigtsfulde Mænd Lande
staa her da fattes Maalestok og
Principper. hvortefter en »retfast
dig Ligning« kunde leg-es? J tvrigt
er det vift meget ufanfynligt, at alle
medssormkrndene Immer til Amts
msder efters den endmt bringe-läge
Maine-be Neptæfentattcin. Man
We Ae —faa W muliqt -—- dil
www-Hammqu
Iwane det immer as Mai da
ist-e M W. Z M up- Te
stamente jynes det fkivillige i hvert
Feld at were der normale Neu T.
stal her intet fastilom end-m min
dre belaste. Men det siulde ellees
ikke andre, om der blw noget af et
Kam-b -- jscrr blandt ttoende Men
nefkck s- om at san den Sinn ind
samlet, fom Zamfnndct havde be
stcmt pcm Rats-noch og saa endda
»We« min bedrcs end un: thi der
er doq Forskel paa at aus«-War sig
ou san vide Rat-ge gammel Erfarina:
der staat Mc Hil, og saa anstmane sig
mcd den Visite-d: List staat til. Der
fmnjkkcAarciumdet spusndtcthsen for
Jtram tjman vidstks Mit-int, book m Just
der indiqu dist formaaendc Aar-.
saa vilde der Aar oftisk Lim- vaer
et — maafkc stort Ost-erst i Kask
sen. holt-des knndc « fom dct ja
ogsaa burdc » Budgcstct jo mfaa
Aar ein-r Aar surrte-J Miete
L. ragst Anledning til at fktive
om en »Reformationsaavc« nd fm
Farinnudens Plan til Jndsamlinq
as en fcmdacL L. kundsis onskc at
disr kundi- kegnes mer flsrkc Tal,
»Hm rosig-rer faa j. at vi maaskcj
äka endnu san famlc usw tmde
;Maixdi-«. For »Im-im mencr L» at;
zxmor aod Forum-Deus Plan kndi
irr. san den ikte realiscreäs til det»
sRcsultat. Normandie-: kom til. Mon’
’L. da tasnktc »Formenan Wams
der slet ikke lider as Oderdrivclse,»
den et ika »pldne " ovset nagen kniT
kelt Perseus eller Mensghchi END
vgl doa ifkc Hivc gesmemjsrt est.
Dainsfirr las-more end hvor Prasstms
vil Icmge Skuldke til des Arbei
din der nma Ast-es
Ovad I-. tust imk ssrcvct er inw
ins as smk Beindtmiz1, Da disriok vit
dc disk ika ein-is sendet-Hat tat-t, om
Redafwnsn sandt bot mest kakkct
For jin Papst-cum Mrn »ver
min tin-ne Mcnimst er dct as nka
nszmisljxh ocliigmst Vemdnnw om
Laufen-.- Rcsommtjon lnkkesx T.
kam-r da Inst Mc srjl ist nam- lmn
Lasset -.«.—: thij hat«-das at Jud«
boldet gnor nd ma Reforma
ti on fremfor .,Resonnaxionsaos
vert«. Maasse bellst ikfis ret tin-get
for-lett Jst-it reitst-more Semina
dets Pengekasse eller ,.Fokretninq;—
dmtågkxed«. sidcsn komme-r Reforma
tionsgaveu letter-c Mkn blinkt den«
m- Rossi-umwit, cllek doa luska til
Resommtion of L. riet ellek snallct
Eäijisi. Emorlech vildc dvt da mcm
kann am man ritt-r 1917 soff-gn
ith under Egnnctc Reforma
Honiågasid2
Titus
Ton Bl· Februar
Prof. Franklin Ren-te
Weinen
BLINDEer Wcsidnvr er ded! Tot
Budstab ist gaacst som csn Vol-cito
acmnsm den luttmske Mirfc i Ame
k:ta Ton mdødrsts Person var icm
krim, Ema-J »Juki«-web san Umsat
tmdis. imnss Voman faa stumm
at Osmi- Bortgong Var Duft Ihm og
chod indm out.
Im Lmr flcst Mr sinnst den ni
dode Inn-: men im bot bog i den
Tib, im var Pmsft i Chiroqu hast
san »Wer med Tr. Wkstdncr at
bisftillc at im com til baade at ch
okx asre hanc Mem im dtsrsok have
Lov til at imm- lmm et xillcs Mindks
her i Mal-et
Franthn Rom-n- Wridncr im
Esdt j Contrr Vollen, Pennsylvania
dm Is. Nov. »Hät. Gan gradu
etede fko Mühlenng Colle-ge Miit-;
Og fra Philadelphia Sminariumi
1873. Fm 1873----’78 var han
Prasft i Phillipsburg, N. J. oq
famtidiq Professor ex Par Aar ved
mwnte College. Fra ls79——’82
var ban Pisa-sc i Philapclphia J
1882 blev tmn Professor i Zeologi
ved August-me Luther-an Seminarm
Rock Island, Jlls., oq 1891 bo
gyndte han sit Livs Hovedekkz
Gnmdlcmgelsen as Ehikogo Luthe
kan Seminary i Chicago Heim-e
Mitte-c til Maywood, RU- ma iwili
ken dygtiqcs Stole than var Profes
sor i Zoologi og Forstmtdct im
Grundlwagelscn til den 1-I· Okto
ber Mu, da hanc tiltageade Sons
hed forkjd ham at sve Ost-singen
W·
Pkoss Weidncsc var en sirrdclests
durlig Ort-ten m beaooet Prasdiknnt,
en sde Leder-, oa lmn var oqfaa en
misaet stugtbak Forsattct Dtst csms
»so-DOMA- Skrjst udkom fm bang
Yssmnd offer des mier km dcst lim
Ytil bang Ded. Im bat Titlernis
poa ikkis mindre end tyve as Prof.
Weil-vers Pfan: flere as dem et
stork eller i klete Bind: de bat visf
vundet stor Udbrabelse oq Bmg Um
M be teologkst Skola.
FA- omstkent 10 Ica- W ble
International Hawcftcr
Wiælkc Centrifngcr
set De let bitt fta Taste-I Im sing-riet Ferkel, fotcftil
Dem Forskjellm i den Masngde Arbede udferh vcd at
stumme Mcrlken paa den gammcldags Amtde km vcd at ren
tnfugcrc den mcd en J H C Mcrllc Contribung Hviltet Arlms
dir det er at volle Fadene og Knlklemc Hvor mange Ganle
de nma Gaumens Hvilfen long Tjd M tacht m fylde dem
og jætte dem til Side, at beslyttc dem for Emuds, at udfens
Zlumnjngcm at flasfc den lolde Silummwlk as Veien og at heu
ic Krullcme on Indem- fok den ncrsle Flødisfastmm So nu
sssUfM Mkffjcl MN M J D C Centkifugc stumme-J Masllcn
Itsedensti den endmt er lvmkn1, Centtislmrn et mit-et I noxtlc
san Mjmsttor ou alt m- iwrdiq for »den nasfte Malt-sinkt
Enlwet Centriskmr lau hjkrlpo Dem vom-t, Inen dct or llle
tslstmstkeljgt TI- bebe-Nr den Centrngl-, sont oil male Tiw
most Irr cl- andns Trug end Tidszlnssparelse, sum disk lage-J l
Betragmjnzx Tor er Befmnsllc j Rlødxy Emtrisngcnis Vaskdi.
Hile hol-I et lllnllistjljasldc slnldo Tut-»den on Wange nnd-n
ng at tasnke over, fort-nd De kjøbcst en Contrifugct Tag me
17c1 Tid til at list en Emtriluak s- jo omlnquoligcre Te zwar
til Basle jo fleer Smmnmlkaumng Te konstant-L desto mle
ligetc vil De for-staa. at en International Onwcsftisr Contriqu
on Taikmnnid, Blut-licle Prinirosr, ksllor Lällu - pil time
Tkm lwdss Bei-m J O C Forktnndlmsm N lot-law Kntaloa
ns Bom. ellcsr ifriv til nxks om den ·
! International Hat-fester company of America
« cHtcAco "«·"·""« u s A
chsmpöos Deo-ins Uecmä Eil-als- Oslsmi Plu
Tit Salg cllcr Butten
I« .( l H .«. . , . .. .
- · is· Isr« ts« :.1;:. .
Flat
Rlckr udmskrfkde Tilbud.
Robiniou Ncalty
Wind-, Nein-.
VORT AAKWNDKDDIS IIISTOIUB
1815—1890.
As Alex- Thon-c
lsjn ak Historie-n- nusst begivenhedariize Pisrjmler luslyss
paa ssn udfiirlig og for enhusr nniilinelig Man-le nk tin af llan
marka meist lremragende Historikers
Lasanias as denne llog vil sit-Ue en i stand til langt bedr-«
at ltnnne korstaa og kølge lkklviklingen i ver est-n bew
secle fid
Bogen er paa 791 sider »F bar msnst ins-gest (l)·r. Kisb al
et tun-re Parti bar imicllertisl sat us i Stand til at tillpyde den
i net ok- Solid lnslbincling til den VII-rat lpeakesilne Pria as NEW
WDIZ Alls-T CLYUZUBC
HGB-WILL
spredte Træk as Tdens Historie get-nen- 50 Aar i Dan
mark ved carl B. simoasen
'l35 sider med maage Portmstter as lremragende Jan-lo
Msenck l ünt Komponeret Pragtlpiml Birne-s sig ypperljgt
com Aas-Ums
Pri- 81.50.
MISZITZZZN IW
As
Dr. kr. Wilhelm Krummaehsn
hu al de bedste og bedate og tat-at lmkencltis lsiluslgkis »I
byssslassbjsey der toreligser i klet danake Rpmg
Un ator Bog paa 640 sich-, trykt mesl arm-e ng klare gut
alte kyper, Iom get-, at den egner ais fort-sittli- fur widrig l·’0llc.
Indbsmslen i rødbrnnt shirtingsbiml miscl (lnldtryl(.
Ist twrre Partikøb bar sat oa i stand til at auslge ils-n nsl
masrleede Bog kor den lorholdsvla lave Pris as 8120
Wks LYs.
Kritti os hat-s Apostles bis og Gewinger krematillsie us
Dr. Jst-sc sttlksr og andre kremrageacle gejnlige
Med talrise Illustrationer, hvoriblamlt Thorvaldscsns Kri
stw ok slle do 12 Apostle i hol-Mel Billeder, samt fis-n- Par
valitosrakier.
As Zielet- i Kett-Kommt smaltt inclbunclet.
specisl Pfl- Obsc
Daulsh Last-m- kubl some,
Alcid Nebraska.
Bros. W. kamt as Latium-Ists Wa
ralnscs) i den bsjke Sitzt-. Don
kam nagt-Munde til Max-sum men»
bist-, to Aar somer under en Cum «
Pan-ist- kmm of et kndmt bautdi
clag as thums Bimbo-m den Mc;
lwire Side blev fuldstcendiq lannmw
oq det iaa en Iid nd til, at M
moatte ende med Laden. End spn
rede ham bog en Tid endnu. san
lom noqenlundc til Itæfter m
Lande bruae In hafteksdomid til at
fkrive inm. Sicklewncrnc srot-blast
nkcwkkedt
Han kam tilbaae sra Europa ca
Eteg Hat M Skolearbeidet — han
fun- aldrig fra Massen m ensfte
Mim —- meu han« mit m
Inwi- Mk tut-de Dem netw
EIGe Fig O M W Ist ok hol
hast den l Dreht- l914. Sau for
mamsdc hakt ikkc merk-. bedingt-!
us iin Hufen- og iin «an(s ruft-c Inn
imd t:1 hingerim nlsrsdm out
Dsst mildcs Miqu sundcs fu«-ci- lmin
m lindrcs den Ast-Im og Rates-sah
der oqsaa var stde til. Men dcst
ijalv Me. Dfdrn var der« Hel
figtkekonckersdag 1915 lukkedc Tr.
Weil-netw- Øfne i Bodens Stun.
Hans Begrabene fandt Steh km
Seminqcia under mequ ftor Del
wgelfr. Hans Sttv blas stedt M
M wo Svnodens Kirkegaasd c- f
hvorom man san lasse usw-list
’ isue WM«- fif- «
Wiss ceinbttsqa H
Smde til denn
Wissva M