Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 17, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IsssssssssssssssssssssIssssssssssssssssssIIIRII s
THE UNITED
DANISH
DAme
UJMM
cWRCH
lNW
anskefen
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIII
—-»«.»»sp» .. - » .. « ;,«
VI- ll
Blutr,Rcvr,Luzdag den li· Fromm 191 ..s
H 24. Aatg.
Entopatmgenz gang.
Rufe-ne trefka fig tilhage fka
Lftptjisem
Engelske Flyvete kostet Bombkr i
tyfkc Lein-.
Sclv um der frrnwksxcis mtet af
gørende sier ma nirmszomtaudcmm
faa skcr der germ- 1 hoc-r Ugr nagst
der tmsdck i Fomnmdon og sanilcr
Juckt-essen out W.
J den found-us Ugo lmk der c
fsrftc Lum- mvnst Tyfklandii Erichs
king um im den Is. di- (i Mut-gern
at villc-, agre- Faroandene omfrinq
de britiskc Lec og til Diebs Frank
riqs Mit usikke ved Undewandsts
nde og ved at udlægge Miner —
I og i Forbindelsc dermcd vor Re
gerings Note til Iymand i den An
ledninq. J mkr Sammetkbasng der
mrd ogsaa vor Regt-rings Note til
den brittsTe Regeking am Bis-muri
fen as neun-alt Flag.
Not-it i Interesse ek, at Rai-ferne
dar fokladt Ums-Hm Dame Ve
givecrhed bar man i Berlin fest-et
Tom en stot Mk Seit-. Dei bed fa
golt, at Mist-ne hat-de taget 26,000
Aussen til Fanqc oq gjort ewigss
httc af l200 Kanoner og andet
Krisis-nimmst Dem savnek imid·
lettid officiel chftelse Maria
uok innre Rasse-me at have ttukket
fis tilbaae for en overlogen Mk
We: men det er ogsaa vastd at
lasqaos Maske til, at deck var for-an
Warst-hau, man ventede den state
Mke Sei-, men det blw der intet
af. Dei er ikke muuligt, at Rats-ferne
bot Mme Ost Jede Toskerur bot-:
der-fra.
« Saa i Lskdags betede der om
" et Togt as 34 enge-like Flovcre den
over Belgiens Mitbycr. sont quketi
ne balder Mat. De qjordcs adsiil-»
lia Stabe og Iom godt im det. J
Sau sont fasdvanlia en fort Oder-s
sigt. «
»W.
T o r S d a a List-ww- Dir-n
kasmpcc imod hinan-Ihn paa den »Hm
Slagctmrs, undertidcn med Rast-not
terne, soc at foa Ost-nagst og via
dc flmtmist Stillinqcsr as Gemis
niim. Kann-em- i Lamon-me kmok
disk kasnkchs i II og Ein-, » blandt
de voldsomslsc j Firmen tndtiL og
Iabcue tut-Ich : Tnsmch Hin-mer
ms er blasen sorftmkcsdc med :3()«,.
000 Tyfkmh og mskcs Osficcrcr fi
ch at lcde Slcmenc der i Mangan
enlnsd illcs bar vætet over-sauer —
Tyskrrnc Soff-act- paa nusd Vold
og Mast at bmde cgismmu Russ
fetncs Linie og ima Warst-hakt Ver
lin molder om en fort-findende itor
tysk Seit pao ist mit Punkt, ku de
venter den Incd Tillid - - Tot britis
Tke Underhuts bat woran-et Bewil
liimcn til ca Hast pas :4,»»»,»»»
Mond. —- Den kuåisiskc Tunm tmt
oedmget det foreslcmede Armut-r
Fredag. —- Cn ftasrk mit Of
fensio et bcgyndt i Armeij book
veldmc tnske Wter et koncentrct.
Hut-lerne trckkke sig tilbagc fra
MasurimpsssDisttisftet til dered eg
ne Erst-user Bette tisstsac den rus
sifke Generalstab i sin its-fideile
port. —- Østtigcme Mucor frem
des-, at de ask Fremgang i Kak
patetnr. — nytekne angtkber paa
den vestre Slomuark i Atqonnei
Distristet og Vom-ferne oq i Di
sttiktet laan Ave-m -— United Sta
tes· ist-gering erllmen at den vil
holde Mlaud ftrcuqt aufwqu for
Oele-messen as amerisnuske Mibe
sc Tal-et If Amerikancsrs Liv, og
des vil Lage alle ntdvcndiaosfridt
U ssi W om stmerikmfke Bor
Ieus Lkv oq Efeu-Amt Oq i en
IM- dst vor Mel-ins giort den
kritisi- Usgetinq opmærksom paa
de We dvorliqe Jäger ameri
W M vg Bot-am san bli
UUUU spkw List-lässt Wbe be
Met weist-. "
Sirt-ask S-, set-Un flager igen
for at AMICI ski- vder Rus
» M I« MWWMWI
« Essig-sk
Denker spandt paa at Ema-, at Der
bar oasrcst bemdeligt. —- Artilleris
Lampe tilligcmcd mindre zusamt-ri
tmsfninger findcr Sted ber og der
i Vettern — Der kasmves fremdeles
haardt i Polen mellem Niemenflos
den og nedre Weit-biet Ver-unsre
Zydpaa i Polen findet der Attil
1esrikanw Sted, oq i Kot-Patente fort
sasttess san-mi- blodiac Komp, fom bar
vasrct vaaqaaende der flere Dage.
84 britistc Luftfarwjer bar
surrte-Ist et Toat lusu over bckqifke
Bin-r oa Mast Vombcr ned i Osten
de, Vrugcs oa andre Vvkr on stfokt
mffe Stillinzusr on Del Zikaden
fast-list sdclnat Jombanostationen i
Oftende.
l
I
Fonde -- Rm Paris mel
doss om Artillerilamv flere Siedet
oq faa om Snestonn, der andre Ste
der bat bindret Men. — Fra
Wien nieldes, at ingen Kaum af
Bewdning bar fundet Sted i Ga
licien oq Polen. Situationen l Kor
vatetne er Mentlig nforandket. J
Vulwina wem-r Østriaekye at have
qiokt noqu Fremqang, oa de stal
i den sidsfte kale Lampe alt i alt
have taget 29,000 Fanger. — Fra
Berlin meldes, at wfk Wurst-Ha nu
belt er kmfet for Fjender. og tyfkk
Tromm- ek ryset ind i Uganda,
britssl Utah-ice s-- Fra Betrags-ad
lodet dc offikicllc Mrldinger pas
at Nusleknc flete Stedek lveldiqt
bar tilbagvflaaet Mist-arg Angreb
oa tilfsjet disse state Tal-. J Kar
votcrne bar Rasse-me giort nogen
Fkvmaana oq taaet et ITusinde Jan
Akk.
Mandaa. Hinsicer der hat
txt-set sia tilbaac fka Arm-Mem
bar jllr cndnu gjokt siq fastdigc til
at made den foritawlcsdc wills Hirt-.
— J Polen las-trust- de modsattej
Haer Jud for Warschmh oq de ist-l
rissslstnTke Trost-vor siqos at askel
Frcmamm i Bitlonsjna - Pan den;
witte- Slcmnmrl cr der Tor-get Ali
til-im langs- lwch Fromm Ovcri
en Million Tyfkercs lautlos-, og ocrlsi
diac Lobi-graue forbcredcs lang-I
Rbineu, —- J Haag handwer at
den amerilansle Ambusiodsr i Infl
lcmd, Jana-CI W. Gerard, er ble
ven anmodct om at mødes mod Kei
lcsk Wilhelm von den sftke Slaqs
mai-l. Italien lmr qjort vix-sent
liq de las-mu- scnstillinaer til Toll
land, lqu indeboldcs i den cum-ri
lansie Note-. « Den ferbiske Fest
ninq Semandria ssiaes at vnsre
Ilprwngt i Lufteu, efter at den bar
vcrret bombarderet of Istrigslsani
garil Artilleti.
T : r d n zk Zum Imm unsr
misk W, at Tusklandsi Ertlcprmzx um
Flrjgiszcsnc umkrjtm do uritjskks »Zw
kmsvrk demu- Ttsl as .U«x)nm.Wn-n
for-Akt Futen-sk- Tnfklaud zum
taacr jin Oenfiqt at more Alunr as
JIns-Ihm bnadcs i jssaftd ou Fahl-m
— cherlandene bar smdt en Pro·
steftnote til den tyfke Roger-jun liq
den, vor Neapel-m sendte: Holland
vil bolde Tyfkland austrat-Um stuldc
noqct ballt-nde Skib blive angre
bct oa borct i Scrnc Samtidig Paa
mindcs Storbritanien om ikke at
bkuge neuttale Lande-J Flog i ret
ftor lldsstmskning. —- Disn We Am
tmsfadst i Wcrsbinqion bar over
rakt vor Regekinq on Note, som er
Msendt den britifke Reqerjnq:
Tyslland tilbvder i Note-n at asstaa
fm fin Plan om at sdelasaae Figu
dens Sondelsssibc, dckfom de Allw
redc vil afftaa fra dates Plan at
hindre Stibtn der bringet Fsdwakct
til Mkc Boraercv fro at naa frem.
Tit Morgen i Dag. ----JFrcmst
ins-Indem bar taget nackten to Mi!
of ijegravc fra Toffel-ne i Cham
Wneisqnen i Nil-Moden af Per
Md. —- Tosiorne fortfwtter Ins-d
Held den« Mensive Qperationcr i
Amt-Mem — Uofsseiclle Meldinqcr
fm Bildt-Mk da Wien ernenn- at
Mriaerne alle Mo hat vom-i
heldiae i deres Mel-five Messe
i Bunkla Pa- i Mike Rus
lerne sial i alt have M 50000
Rims- —-—— 40 W m M
W so Mast Im i
linng i Ostendc, Mit-driscer Ghi
stclch ug Ausbruggc i Velgiesh og
der ist« officicl Napport med god
Virkkiitm. sti- faldt Vombcr paa
Kanonstillingcr, Stil-c og on »Aera
dkontc«. — — En Note im den tyske
Kansler til Rotterdams ,,Elmm1)cr
of Eommerkc« Tiger-, at de tyfkc Sub
makineke »i de sie-sie Tilfælde« ikke
vil kunne stelne intellcm ncutmlc
oq britiskc Furt-for i Krigszoncm
Wut-for neutmle Haudelsfkibe loher
stort Risiko. —--— Det inne-Is- fom de
Miit-rede fremde-leg ikkc regnete
Tnsclandss Trufcl for atmet.
Den yvide kas Florida
Danmatk viset Vei.
Nishi-nimm H. Febr. tEoeciel
mochte-» til New York World-IF
Tau-muti- Zvar vaa det tyfkes
Admiralitets Advarfel til neutraloH
Manto-.- i Heu-hold til dets PapirsJ
blokade er: »Da-r paa lwkiq for vo-»
re Hvidc Kot-S Skibe. De kan ikkel
tage feil as dem.«
Det fsrste IFan ckf Hvide Kurs
Monden asselede i Eftcrnriddag ef
tcr Hall. Dunste Skibsejckc bar
statt-echt et Ekscnwel for Neffen as
den ucutralc Werden vcd at male
dct danfkc Flau, et hvidt Kot-s paa
wd Bund, paa alle deres Säbe,
tmilket owiaa bewes om Ratten.
Ideen skaf være ais-fanden i Gme
borg, den sitt-sie spenfke sann for
Not-deakt siwor den wsko Trusell
vakte adstillig Urv.
Oele Skandinavien grob stmksl
Ideen om fault-des at undgaa Inten«
for tyske Undewandsbaade De dan
sse Dann-Misseij For-emsig er nu
trablt besiwfttget med at male det
nationalc Flog von alle der-es Sti
bo, der friler von Tkordfeen til Eng
land oq Werden over. Kokscst makes
svaa et iøjnefaldcsndc Stod vaa Sti
-M-:- Voso on Zvcsil pas besxmo Zidcty
km List-et Da n m ark makes midt
skibs paa bei-me Skibcts Sider med
vwldiq ftore Voqftmnst ·-— Da den
demka Floddanwer i Doq forlod
Abweichuan Hann, var der site dan
fkc Mast male-i von dvns Zidek ou
Nnvnct Daumen-! over-alt mod vasls
diqcs Bestimmt Man san ikkcs sow
Iftille Tin, bvor dot kan ver nmligt
for en tnfk Undervandsbaad at inae
feil as dets Nationalitet. Ovid-Kors
flaadcn vil i denne llae fim Tilfluts
niua of Not-ac- oq Speria.
Fotbud ua Krindefmnmeket i Jalou.
TesI LIMan Ja» III. Relik,
Roma Zisnnt iiisdtoa i Wink nka M
mod m Stamm-r Forstiwsi uni, m
der i lssniiidloven skal Mir-J disis Ve
stxsnninslfiy at der ikkcs i,«?tntisn ffal
kunnc sit-laws cller fabkikisrtsd beru
fendcs Erim-. Zagen kiciar un til
Ou7et.
Tist toa i Mam- Eftmiiiddmi min
dres end 20 Minuttek for Senats-i
at visdtciqcs m Resolution, fom gam
nd ma, at Vaslacsrno i Statcn vcd
Palast i 1916 fkcil tmi Anledning
til at ftemme over, lworvidt Grund
loven Ins fomndrcss derben, at
Minder-ne fakir den samme- Nist til
at stemme fom Masiidone Resolutio
-m·n blev vedtaaet med 38 iimd H
Stoniiiicr. Rriolistionkn blvv sil. No
lasen entet overiendt Hast-i i Tap, oa
Monden blivcr dct cintaaeliq be
Meint, bvilken Daa den skal be
handle-s
Motgaus Port-claim
V as r di M,900,000.
New York, 9. Fehl-· J. Pierpont
Mit-kanns bot-into Porwllasm efter
Aarnde Verdens fisrste Samlina
Kemmib er Mit of et Sondikat cis
Asiinskkmndlch fom vi( faslge dem
Skyllevis eller Gritppevis. Libe
fnmmen er 83,900,000.
Moraans Seinikfnq Paabeamidtcs
ffor 40 Aar siden af den seitens af
dpde James A. Mailand, fom var
Wand pas del-te Dinqu Mor
gan ethvetvede deii i 1898 og Mode
den« iiipkll den End-bricht 1,400
SW Akten Samktmien kom i
Wink-is MW bät den Wes
MW I MW WEI
Wort sagt
Pensiunewr Missionwrorne Ner
York, 15. Febr. Episkupaltirkeus
Missionsbcsfkyrclse hat bcsluttct at
give alle Kirkensz Missionærcr. baas
de Hjcmmes og Udenmissiomrreu
’Tettsiotc. Hver Missionwr vil vrd
siu Affked faa en aaklig Pension
Ihm PUML
.
Neddm cftcr ZU Timct Butte,
Mont» O. Feb. Minearbejdoren
Richard Rogers blev i Naar reddet
fra den v«ammenscwtcde Gagnow
mitus efter at have vwret indsfpcerrvt
i M Time-r »den Mai-. og Dritte.
Ulnkken hat krwvet fire anefkcs
liv og to Arbefdere or blovet lautet
s
Forbudsfagen i Utah. Salt Lake
City, Is. Feb- Senatet bar efter en
langvorig og heftig Debat vedtaget
Wootten Fovfcaget om Statsforbud
mod alkcholifke Drikkevarer. Dei
onsees som Affekt at Forslaget vil
blive vedtcmet i Hitset med ftort
Flertal
.
»Fainting Verwa« sindsfm Lin
clon, Neb» is. Mruan ««-’5-ainting
Verwo« Liebe-eke, Tom er kendt crf
Politiet i nwiten bver enestc imm
Bv i United States, er zblevet sinds
syq i Humans For skort Tid fide-n
blvv hun dømt til Strafnrsbejde for
et Tadel-i i Qmaha.
I
En Stindrcdaariqs Fødselsdaa.
Marion, Jll, 9. Febk , Marions Elb
fte Mand, Innres WITH-etc Mdte
Fondkm 100 Aar km blov und Fad
skslsdaaszscsftm Mit as fin Zim, sum
Inn Rande trrwt dod i seh-« Aar Den
qamleiss Faden Christier Fort,
tionte snuchr Mem-ais Wafhiimton nn
der Fribedstxkriqm
.
T
»Um-nacht i doma,
fmr name-: at ndftisdo mu- Zaloons
lwillinavr. ou fom Folqv doraf fkuli
do nllc Sohka lukkcsis den M.
Februar om thpmsn Der var i
Zaloouorne ftmrsko Drikko til on Vasri
di as 8500,000, vsont knien maatte
fassan til Underpris ollcr sendcs nd
Teg- ilkoims
qs Won» Wind-T mo Vattendere
er nu nrbejdcslsse
.
Et fksnt Tilbnd. Minncopolis,
»Minn,, 9. Feb. Lasset-ne William J.
.oa Cksarlcs H. Mann i Rocheftcr ag
»ter at give en Million Dollars til
Inn-dirian Univers-ausser
z fkal under
Peugene
visse Jndfkrasnkningok
oocrgivrs til Minnesota Universitcts
Vom-d of Regents. Man shar bot-eg
m-t. at Fondct vil give en aarlia
Judtasat af 5100,000.
Hvedenrcalet blivcr i 1914 megct
ftøkre i Omcgnen af Picrre, S.
Dak» end i nacht af de foregaaendc
Aar. Der bit-v sidstc Efteraar saaet
on Momng Hvede Som Folge der
af er Farmerne meaet tilfredfe med
at der et faa mcgct Sne i Winter
da den vil give Jorden suldt or ckf
Brode, saa Kornet kan begynde at
voksc tidlig i Foraaret.
I .
Emätaacude. Fort Warme, Jud-»
13. Fiel-. Tieren asf et Departement
Its-re shet i Byem Astgust E. C.
Becken-, meddeler idct her« traskker sig
tilbage fra Fort-einmale cfter at
have tjent ngc nok til at leve for
Reste-n af sine Dage, at han skænker
Fortetningen til sine Falk som Paa
ssktnnelse for den-s Awejdc
McEnrmikf til Russland New
York, H. Frö. Robert N. MrCor
mirk sm Chiroqu Redaktørm ns
Clvimao Nil-time for-lud i Nam
New York med »:Ildriatic« for over
England, Norqu oa Svckriq at bis
aive ssia til Petwarad oq videre til
den russsisie Fronf. Hatt baaber at
kunne sitttte W til General Ami
frieff's Arme
I
Hvad Pallas em- Dallas, TU»
12. Ist-. J Pallas et et www-sei
sMiddH til at komme de arbejdsløjeli
til Hinslsp og jamtidig sknffe For-;
nimm LlrbcjdsIhchslp bmqt i Atmen
dolscx »Hm-r Tag forlader en Spur
voqn Dallas mcd avbcjdssløse ou stan
scsr ued Smacrbyeknc i Otnmnen,
lwor Folckene scm akkorderer med du
smunmdte Farmere um Arbejde.
I
Mist-c hjaskp til Volgicrne New
York, IS. Feb. Darirpskibet »Na-at
Cim« afgik Ekel-im i Gar-r til Rot
tetjmm med SMW Tons Proviant
til Velgicrne. Det skal være den
størsw Lndnina Fødcsutidler sont ens
nu lmk must sendt «fra Amerika til
bot frisch-mode Land. Lasten ind
købtcs as Underitøttclfvskommissios
non for 8630,000, sfom var tilveics
bmm ved VIqu sra 50,000 Men
nissken
I
Et Bakn dør af Sult. Aurora, Jll.
13. Mk Et tretten Maaneder gam
melt Vorn døde i Gaar as Lunge
"betæn«delse, efter at hans Konstitu
tion var blevet Tvmkket a«f Sult.
Hans fem Aar gamle Bruder liqgcr
sog osf Lungebctmndekfa og Mode
rcn-er Dsdcn nekr af Sult. Fade
ren er reist til Dubuque, Iowa.
Ema-im ban bar skrevet hiern, at
sban bar faaet Arbejde og vil sende
Penge bjem fsrstr Lsnningsdag.
.
Minder-s Stennneret. Harrisburg,
Pa» 10. Feb. Hufet bar med 130
mod 71 Ztemmer vedtaget Resolu
tionen om at forelægge Ændringss
forflaget til Konstimtionem om
Stemmeket for Kvindch til Verl
gernes Maske-Ue Rriolutionkn gaar
nu til Senats-M og sbvis ogsaa destte
vedtagct don, vil Spørgsmaalet bli
vcs forclagt Vaslgerue i Not-ehster
Nosolutionen blev vedtaget af den
fidste Legislatur. E
Illabanm strcnqt tor. Muntam
mem, Ala» H. Febr. Vol-me Logik
lntnrcnsz Hilfe forbiaik i Nnar Nu·
Yncmørcsns Veto nq vedtog Forflaget
Tom forlmdrr Ilvcsrtcring nf fpiris
Inn-fl- Trikkovnrek i Avbsen ved Eir
lllnlwrotz Plakater eller vna lwilkens
fon-«lwlst andrn Mnodc, del-i indbes
sattct Cirknlation i Statt-n of frem·
misdc Vlade med Taadanne Annw
ckst Lotsen trwder i Kraft stritt-I
.
U. E. Granntcsr til England.
PittsbukglL Pa» 13. Feb. Pittss
burgb Fort-san Trade Commisfion
lmr fortsfpumt lws hemmende Fa
lsriknnter om Priscn vaa en Mil
lion ltlranater til Vrna for dcst bri
tifke 9lrtillori. En cmmdisk Fabri
kant fik en stor Vestilling, mcn kun
dc ika oftcrkommc den fuldt nd,
slnmrfor en Tel af den nik til Pittss
but-all Kontroktcn hol-her sia til
l Millinncsr Dollaks. Eiter For-lu
drnde blev der i Uqcn onan sluttct
Kontrakt om Levering af on betydes
liq Mcvngde lankaldt »Proiectile
Steel«.
Dct størstc Andelsmejscri i United
States fkal optettcs i Aber-dem, So.
Dak» kfslac Eqnitb Union Creamery
s: Mvrcantile Tag Planet-. Kom
ponin bar en Aktickckpital af Moo
000. Der blev lholdt et Mode shvor
Jnkokpotationöpaspirerno sblev un
derskrevct og Belwrelsesvalgt Præs
fldcnt blw O. H. Bratsbserm Alber
dcem Vlcepmssident E. N. Bos
workh, Seht-zart oa Kasfercr, A.
Hoffman: Direktoren Andre-w Son
tn oq Aer E. Berg.
.
Volaifk Kunst til Iris-ca Zan
Mantiss-m J. Febr. Tot anwriknn
sske klimerinasskib »Jafon« bar
’fm·ladt Mkwscsilliss mcsd en smnsk on
on bolaiss Kunssmnlina til Pano
mnudftillinmn Udstillinqm bisstnar
as Malt-vier andre Kunstacsnsfandc
on bistorisse Smwkdiabcsdor oq vil
«blkvcs indstallcsret i den srmffkcs Vvas
nimm fom nn Mit-n isr fnlkvført
Nmsfsdmf annmm Mn fknnfkss Res
gerinq, den amisribanfke Gesunzxt ou
andre Untat-steter toa Udstillinqen i
M fsr STIMMEN
sZiJiEBEii YEZZZIJ l
Baden-will uil male NMJ S
Fsebr. Pianisten Padorcwffi bar
forladt Lananne for at give en
Illaskko Kunst-riet til Fardel for de
friaslidtc i Polm
O
Jtalienfksc Krigssfanacr i Rai-land.
Rom, si. Fabr. Den HERR lssofandt
tsusddeler, at Antallet af Istcrriqske
Firiasfanaor af italicnsk Nationali
tvt, som Russland esr rede til at nd
lcsoms til Jtalicsn, nsdaør ALLE
.
21 Arbejdero drutmsr j lsit·il)ki1us
i britifk Columbia Nanainw, B. C»
il. Feb. En oa tyve Arbcjdcre i
«kk1(«ific Coaft Colc Mines Lths Mi
ne i South Wellinaton, sfyv Mil
bei-fra, dncknede under spludleligt
Osioandc i Mitte-n Tirsdag.
, .
Overfvmnmclferne i Italien. Rom
l5. Febr. Paa Grund af de Ded
varende Regn begynder Otterlem
mebserne at antaqe betænlkelige Di
mensionen Vandet i Tiberen staat
50 Fod over den normale Band
sftand oa den nedre Del as Barth især
Sirt-get omkrina Vatikan-Eh ftaar
under Band.
i
Penaeqave til PaverL Rom, 9.
Fehl-. Rektoren ved det amerikanfke
College i Rom, Mr. Kennedy, bar
overrakt Pave Bennedikt en Anvisi
ning paa 821,000 ssom Gabe fra den
katolkske Erkebilkap og Prcefteskasbet
i Miladewhia Pavm takedis
Gisernd varmtfog aav dem ’dkn
apoftolifkc Vclsignelfe.
Hamburg fordert-der sig. Ham
bin-q, via Hang oq London, 9.
Feb. Vnens Naad bar bevilget 12
klslillionck Mark til Jndfkvb ai Føs
deoaror. Foderftoiicr on andre Ar
tiklcr. Der skal udnasvnes en Kom;
mission, fom fkal drngc Omiorq ioT
Fortiiadcniss prevaring og Atmen
delse.
.
Socialiftifk Fisllcsmøch Haer
Frniikriq. 11. Feb. Dei internatio
nale Socialistburean lich samtnen
kaldt Dclmotcr ira bciade krigiøs
ronde oq neutrale Lände til et MI
dc i Dami. Der fkal førft holdes
Eisparatkonierenccr, oq drkcsiter en
Fasllcsskonfcsrence, bvis dette lob-er
sig mit-c «
.
Vil ifkc suslgis Las-en London, d»
Feb. Ejerne as den miterikmifkoH
Tanrper »Willielmi1m«s Last lmrI
meddelt Konimisfionen til Lindrinki
af Iløden i Vclqiem at dcnncss
Tilbud om Køb of Zkisbssladninqcn
ifke vil blinc taget i Betr-1gtiiin«·1.
»Will)clmina« er anderm-is fra New
York til Hamburg nied ngmmrcc
I
T Vil Jasan wingc Klar-? Petitig,
»Ehina, s· Rh. Et Teleqram fra den
’kinosilke Golandt i Tokio, entlastet-,
zat den japanske Regering er; redi- til
lat Trennt-Muse lsine Foklangcndet
over-for Kinn med Vackbenmagt. J
offieielle Kredle her lforlyder det
bog, at Eftetretningen ikle man ta
ges for alvorligt.
25 Dage ndisn Nkrriim. Rum, H.
fu«-c J Puturtuy sont lslon Mniss
ksdclnqt ved disk storc Jksrd-f«I-lis i
Januar, blon der i Muar ndqmuct
en Mand, sum kmvdo liaqct leuundis
bmrcwct under Nuincrnc i 25 Daqu
J al demu- Tid lmvdc lmn ish
fnmqt Mad, kun drukkct en Tel
Rand. Gan var usnorot oq var i
Stand til at qaa udtsn Hin-lu. Onn
ksr TM Aar Hammel.
Sun Nat Sen benoadet. Besinn
12. Feb. Don kinesifke Regering bar
benaadest Dr. Sun Bat Sen, Op
ansmansden til den Revolution, fom
farb- HL at Hm bkev Repnblic
IRmcrinaen bar tillkge sbtmndeck flms
.andre prrsledere vq ladet dem
Title WHAT-Fugu i Wische Uf
at de vender tikbage og foærger Re
gcringcn Huldfkab og Trofkosb.
.
En belgifsk Protest London, 9.
Rob. Til Iailn Telegrasph tclegrafes
rcsz im Hnorm »Den beigifske Re
gerjng bar prowstcret til de allierede
ng neutrale Magter mod Tyfkcrnes
Boslntninq um Ekuttelægning af
ibortrejste Bclgiere. En faadan Skat
nilde ikkis alene være et Brud paa
Saagtraktatcsth men oqfan et aosbcns
hart Vrud part et bøjtideligt Løfte.
prldcvcsst i chana Davon-D Cu
m, U Feb. For tre Tage siden
indtraf cst Dødsiald her paa Grund
as Bnldcspcst og i Gaar apdagedes
to mu- Tilfcrlde af Sngdommen.
Sygdommen er optraadt kun i Mar
tcrct omkring de asf ourcspæivske Skis
sbe bonsyttede Lossepladse. Sunsdshedss
nassenet bar desinficeret bele den
Del af Vyen, i hvilken det Weins-gis
Koarter liggetx
En tm Kongokonfercncc. Berlin
H. Feb» Radiotclcgrant. —- Oder
«sea-3 NVbedsbureau meddeler, at i
Henllmld til et Telegram fra Kei
benihavn vil de tre skandincwisse
Konsu- bolde endnn en Konference,
dcnne Gang angaaende de flydewde
Miner, Tosklands Deklarering asf
Krigszoncn rundt Englands Mk
oa dct britisfe Admiralitets Syttss
maade med Hensyn til Vrugen af
neutralt Flag.
i
En Konfcrence af«;- vofficerer. Kis
benhasvm 11 oFe Tilflutning til
den ander-K Affe-»He af de tre stan
dinavifch
nia blive boldt en Konferencc af
Søofficeren for at tage under Overi
veielse, bsvnd de tre Lande kan gøke
i chllcssksfkab for at befri de skandis
naviskc Farvande for flydende Miner.
Konferencerne er et direkte Resul
tat as simmomødet i Mahl-.
Tit tkæsigeicde teologistr Studenten-.
Tidljgcre witteret for VIII-H
Co. Mississ, Iowa: Ver-baute stand.
luth. swi. sitt Elle Horn, Joch:
Mrcx M. Mndfen RE. sOma·k)a,
MOer Wir-Is. Fr. Christiansen PL,
Post. Lanrsen oa Huftru PS. Fal
montb, Me.: Ilimdomsforcningen
BL. Fairvicns, INer Mrss O. Ras
nmssscn BL. Ellendale, Minn.: Mo
dil km Mildor Hausen 82 Greens
much :lijch.: :k, Nielion PL. Dick
son. Allserta, Canada: Martin Han
fm si, Anton Laurka-( Pl. Poy
Eisxmi. Wis.: Postor J. P. Jen
fen 30.1«. Zidncn, Mont.: Min
deforeninqen 85 J alt SMALL
Med hiertclia Tat til Giverncx
P. S. Vig.
Rettelfe J fidfte Kvitteringslifte
nur der ndfalden en Linie-. Der
staat-: »Qrd, Nebr» H. Peter-sen
Säm: Der fknlsde staat »Ord NcXU
Postok E Søwnfcn s7.00, Dan
Ins-drum N obr, H. Peterfen 85.00«.
P. S. V.
l der i Risiko-« f
Tit de nsdlidende i Belsiem
For wittert-i ssp ».«Dss Nr. G)
VIII-II Olc Petri-sein Mamuetth
Rohr. PL. Fm Frismont Vaskkeh Fre
mont, MIer Offer i Trefoldiqheds
Mg4b. 837.00s Mts. Haufen Gov
:1.si» W« T.1?le1c1.11«d, Irr-mont, Nebr.
PS J. C Jenseit, Art-many Nebr.
VI Chr. Mndftsw Moment Neb.
Tsi. Tilsmnmcn 8472255
Hiertelig Takt
H. Skov Nie-Heu
Rotte-lie:
J Trukniim of Kvittering for ·
Navor fra zjonss Mqü ved Winde-J
1i1k.i ka Nr. 6, er fndW
folgende Wil, kwikke meaet W. «
II K. Miener 81»00 Hafij
um 8150 Neu Stchng ALLE "
ssal vwve Peda- Stesims. -
var Mai-ade: Neu Mev .
Chris- PetMen OIDC
III-Hm III-W -
1 ,