Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 10, 1915, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    men —- en Trediedel as Befolknins
gen er nu Tyfkeke Uden Frost rev
sedc imn Prasstcsrmss og Munfemssrs
Wier Lastcfuldjnsd m Hain-Ame
Bedmgetieh der ftor i Forlrndkslsr
Its-d deres Gudsdyrkclfu den«-J Vil
kedetz Relikviet og Alte-m Befürw
uingen for Kastteri slnngcie fmn i
It Vclsrk «Awloain« tiklmms mscr
jine Mittagen-.
Ton andeu, M i l i c as K r o m c
r i z is, hisde tun-et Evkmasr og Un
dekkcmsler bos Kunst Ein-L mcn hav
dc qäkscst Afkald zum alk- ssnc Jnds
Mitm- og Tjencster for i Fettig
dom m denmbed at prcvdiske Evens
gkliist J den Tro, at Werde-II Ende
var nass, drog kam 1367 til Rom
for at got-c- Urban den FeMte be
kendt sue-d fin Teori om avokalnps
Mk Fortolknitm, mon undqik mod
de og nasppe Jnkvisitionen. Don
trifft- tij Prim, bvor ban belligesdc
sskx til med kommst Kraft at sorknni
de EvangeliSL san-Z Ist-beide fakti
bl. o. til to Hundtedc Mdnc Kvini
der-s Redning. Med Viftnnd m·
Prags RandtMINd ovssrte kmn for
dem en Institution, fom ban knldto
Jcku7a1tm, altscm m Zkaqs Mastda
lemsstsitelsc Dem blcv til sidftc an—
kluge-L for at vasre Kasttcr. mcn fst
Damme-n faldt over bat-L Palme-scr
ten bam bort km donnc Jord.
Den irr-die ns Messe frcmranende
Cmnqelifter nur Matthias nf
Jnnom der ftmnmede km beb
mifs Adel J sforten Aar akbeidede
hcm Tom Prassi i Pum. Linksfoxn fin
Roma-nan- Milic kenn-de ban »for
fastdvt Munkenes Laster oq Folkets
Synder. va fordsmtc Dnrkelsen as
EIN-der oq Nelikvier.
To matkelige Billet-un
Tjssc tre Forknndke as Evangeli
et blev Fort-here for Nesornmtionen
i Vchmen
Pan den Tib, lworom der her et
Talen ejede Prnq ei bersmt Univer
fnet, der nsd lige Anseelfc med Uni
versiteterne i Paris oq Oxford, den
davasrende Kristrndmns fornemste
kasrdomsfasden Sau populasrt var
det, at man wede bei-til fra hele
Monds. De fromme-de Studentet
var i Tal langt flete end de bsbs
mier Studener on hnvde derfor
attid Majoriteten ved Palast as
Nektar og Professorer J
Prassunkverfktetet fis en Daa !
Bei-a ns to engelfke Teoloqer. Ja-!
wes og Conakd ctf Cornet-sum De
Wondte at holde offentliqe Dispus
W am Pavedtmmeh men Stute-»
riteterne satte burtia en Stumm-J
Inst-for- De kund-s imidlertid nndet.
ä-( met-v end holde Dismtmtser: de
vor oqsno Mtnffnere oa hmde makes
Med Tillndelfe of Var-rieth has
hvem di- beede, nuledv de Inn den«
ens Rast i Kunst-Z Korkidnr It »Pfl
Iedis of Krist? ndmnqcs Jus-nun i III
kahlem m-« den modsntw Vcksa et;
Villedcs af Pape- IT ftmnlendp Ontoq
Manne Menncssser itksmncsds til
for at Je diese Vi lled:c, oq ned at
lmme Meer-se til den skokms Kon
kraft modtoq de en Apistiselicksuns
bewisning, der ikke knnde qndet end
l
?
sastio nye Tanket i Bemer !
Wandi dom. der fast dissfcs Wille-»
der, im- Jolmn Hilfe-, der bksfnd m;
Still-tm fom Lcsctor Ist-d Uksimsrsitcv
ist Sonst als diese ainriw ist fmsrfL
Jvdttnf paa band oq mvd stam- XI
ver end M- knffcdo Mn fh muer
Studicst as den mai-Mc- Nessrnmtorz
Jnfm Winke-g Eis-Uter, den NMM
der knwdc Arn-f fis sanckssu THEJY
ask-s Laster «"
Den Errd smn L«c1".:i1nssn nf
XVI on Matthias nf Raums-E
-- kristcsr sont-de i SUCH Norm fis-k
de fnart baske dcsn rimsftp ank (
Esset fin Okdinatim kms Jus-H
sig UTWP fka Limstks Vtsrdfiliglmdj
for Mkt It Oka siq for sin CIKMUMJI
fom Ewnwlicts Forsnndor. ihrt Ihm
qusom fini- Fomcrngerc Milir on
Matthias prakdiktsde Gut-s Ord, Inin
del findes i dss Mlkae Zkristcr oa
state at vaskkcs fims Tikhirekcs til at
site et nnt Liv.
En Ktbmand «- Vmg ved Norm
Menz havde qkundet det faakaldtcs
Mkchem sprich tmor Evangelief
siulde sotbmdes i den bishmifke Tim
ge Dass modiog Knldclkcn til at
W dette Kavels Brust
Mit-alleine i Wut-nat
M Wonne-L næk Wittcnbvkm
sIev pas denne Ab et atmet bo
W Verliert-steh Tusindet as Pil·
O strmmede til for at blivcs M
bkedt M Mit Mod, fom fkuldk
des her. J Rainer-m- af en Kiste
hat-de man i en Onkhed i cn Stm i
Mieter fund-L to Wodurch-L Bri
dencs var blodsqwede. oq Præsterne
hat-froh at bei M Kristi Blod.
Der bkev nebst-f en Kommission,
pvom Hufs var Mlenh til at as
re Mit-alleine dem slok komm-fa
ssde, M Oel-M for III-sum Pes
III-.
et Miraket —- Kommissionen gebt
niorde, at Dtengens Fod var værre
end noqen Sinde fix-.
To blinde Max-nd sknlde have fau
et den-:- Zym men det bleu oplnsd
at de knn bavde haft Smemr i Li
neue.
En Vorder i Pran, sont lnwde en
Lug Haand dont til Walsnnk og
fkasnkede Pisa-neu en Sol-unanw
nnsn lnm sandt innen Oelbredelse
Eftet m non bavde ovboldt fia der i
tre Tage. lvoldt Prassten i Oder-nee
knch as den knac- Mund en Tale.
Zwar-i non heuvendte sig M Vørnene
ou sonde: Barth bsr et Mirake1.
En Mond fra Prag bar faaet sin in
ge Hoand helbredet ved det bellige
Blei-« oq ska Tnk derive hat ban
fknsnket en Sølolmand. Men den
ane Mond, der blev bøjt fornndret
over disfe Ord, reiste fig ov on
frenmjste fin .Sc1nnd, idet smn sonde:
Wen-sk, hvorsor Inver du? Se, mjn
Dannd er sog, fom den bar met-et
spr?
Morast-elfen af det Bedrageri. der
sandt Sie-d ber, havde til Psalm-, sit
der as Erkebiskoppen blev Tat en
Zitovpek for ,,Mimklerne« i Walz
nok on for Valfarteme til denne Bo.
»Ist-in dem net-, Muakehtktte.«
Ncmsx mnsdckesdks im nn us Em»
Holin med ftor Kraft og ivrode stasrkt
Inod Prasstcsstalth Fordnsruclschtns
Taler, disk var Oel ndarbcsjdch var
Huldis of surrte Udfnld mod scmvcsi
Folkistii som Prasstcrncsijs Ondsknb og
Last. Falk fttømmedks i store Stam
tjl Betblelnsm Knpcslltm deriblandt
sahn den tidliqcsre Prasst paa Str
dcst Hon vlisjcsdcs at fiddcs oq got-c
Listeancslfer i den senssat at find-es
Nin-sag til Anklam- mod Hut-Z En«
ITcm lnqdcs Hufs Masrke til Monden
disk sad i en grau Kappe med Hove !
Ifiatest Unde en Udlasggcslfc as For
Iskellcn mellem Gnds Lov og Men
lncsfkcsrs Lon, tiltaltc Hufs bmn fra
Tthdikritolcsn med de Ord: Striv
dvttis neb, thkekmsttcy og bring det
nncsk til Visioppens Palods.
Dis Anat-G dass kettisdcs mod
Vmsfteskabet vnkte sont tasnkcsliat
vor, Wes Bude Man befkyldtes
tmm for at bvldcs chlefs Linn-fast
ninaer Da Tom dest var at ventkn
ndftesdtcs Erkcsbiskovpm csn Nord-m
ustcssdom wer disse, linefom hms
tmede alle-, Tom udbkcsdte dem, med
Kastterlwden Men Hufs net-rede iks
k? IMM- han bat-de lbcller innen
Grund Wil, efteriom Konnt-n ftod
vcm bans Side, ligcsaa ftod flere
as llniveriitotets Professorcr on
Ztndonter vna hans Side, for iktcs
at tnle om det bfbmiske Lkmfoll der
fnslt fluttedc fia til hom.
Dass vmdikek mod Afladehandelen
Tot mu- i Eos-nimmt ll12, at m
»Holt-i Leaat kam til qu uq lus
mndte i lSud-I Nnvn at dritte den
iirdnanliac Instit Hume nd ihm
at tilvisiclsrlnch de th tunlich Pon
qis zum den billiqslc Minde. Risi
at atm- Vlrlnsidot, drov lmn en Elimi
LTcizirossurnstninzk idvt lmn otnsrdroq
stirkcr ell» Vmsitisr at lex-lin- Ilflndvn
km lwtalc lmm en nirrntcre be·
itcmt Stun,
Stils-, Tor par Vidms tii dcttc MI
dma, lod alt-km en Heiliqu qlm
lobt til nt kalis mod disk llandaloiu
Tala As· Etlilnd 01 attiordndo Filt·
lifsts at iiue den«-Z Vmic nd der
tel, Disr kom flnrlt Note i Poe-i
llnqe Menncslkcsr tnltp iniod Ale
dolmndkslcsn km valu- cn its-) riuje
:I.Ilnds«t.1nd mod Lmattsm id» de nnd
»Ist-»Hiku Macht bissknldte lmn. for
at lnnc, imm- lmn bildtcs Falk ind,
it lmn tin-do 7wlats Zyctdstilgineliw
Tor Von-Ic
Tre nuqu Mond bit-v 1rstlns,las
such i Faman oq dømt tiE Toben
Nil-sti- Momm drog Hufei, fulgt ai
ist Tufindcs Studenten til Nimle
set. Nnadslicrrorne leucht-, at der
ifch ikuldcs bebt-klares de singe Masnd
noqcst ondt. Men rfter dort-s Tile
getaa blev de ungc Mastid, paa
Trods af dist qivne Bitt-, fort lusn
til Retter-siedet og halzhugget En
Winde ask hen oq daskkede de blo
diac Nat-mer med lwide linncsdv
Mit-den oa den iorsamlede Stute
bar dem lieu til Beamvelsespladfon
iom Martvrcr, himcnde Ruthe-net
De er helligen
Mut-standen mod Prasstclkabet i
Mitten vakte stok Allakm i Rom.
Erkean indbeniede en have
lin Balle-, der fordsmtc valels Las
M Bau lamlode bereit-er to Hun
drohe as den mai-Mr Reformator-s
Tlristck oa lod dem okftsntllq brwni
do Karmen bang bam imiidlcsrtid
til at Male Berti-sen M Bis-erste til
der-h fm bvem hatt hat-de taget den-.
Ost-is, der des-Ils- at Wdise
Evangelist on rot-le Umstelwa
hlev at Peinen kam M Rom, mon
kdeu MmMe Sange oq W vtm
M Mode W at drage over-Wes
Im- gs M M M du W M
f IUMOWM
den heilige Stad, blw de kastede i
Famgsset Ost-is Iblesv esse-Immuni
»cere-t, sog der ble lagt Jntetdict over
Prim.
For Fressen-E Skyld trak Hufs fis
Hm Lungen-.- Raad bort fra Praa
til en Niddcrbom, der sich-s as en
nif both Bewies-. Mcn i bele Om
mwn as banss nne Ovholdsftcd Ded
Hstm kmn at fortsmdc Evangeliet, og
i den Tis, ban fik tilovers fm sin
slkrssdkfeoirkfombcsd, fkrev han on
Rast Zfriftm -der fvrodtes over
Mc Landet og bidkog meget til at
bono Vei for de rcformatokisfke
Tnuketn
Fra dennc velfiwielfesrige Virt
fombed blev Hufs pludselig bot-tre
msL da bmt efter Indbydelfe drog til
Kirkcstsrsmnlimon i Gutsan bsvor
an trodsfs Ahn-f Leide --— lcsd
Marmrdksdsn oq fnnlcdesss bcfcsalch
fin Tro nie-d kit Mod.
Mon bcsrom i mvfte Artikel
W—
Ausnut.
As A ntun Latini
Zundcn fort-r Ztraffcn Ined sm.
Der vjscr Virteiigljcdcn os, der vi
mfcr Diskursen od, og der siger den
gamlc Paar-J Bereitung om Gudsz
Forele mcd Israel-:- Folk. Et Sam
fimds Sond fører det i Fordwrvelse,
der endet used Iilintetgøkelfo og
lldslcttclfe. Et Menneskcs Zynd is·
m- Ztmfieu og Dommen ned over
dot felv.
Men Sunden lmr endnn videres
nackende Følneiz den breder Tig ede
lasnnende fm det enkelte Mennelke
oq fra det enkelte Zamfnnd ud over
bele Jorden annden er en End
der voller op og been-r den Fragt,
sont den naturnødvendig man been-.
Vi er alle Ewdemmid, der lwek
for liq man ein-re, lwillen Sei-d
ni vil fan. Halten bliver drittes-ten
Vi er alle Led i Verdensmafkineriet,
der er lau knnftiat fammenfat. Vi
basrer slwer for sig Anspar for, slwors
ledes dette Mastineri fkal gan: ikke
eet Led Inn anderer-M kwis Masti
neriet flnl knnne gaa nhindret oa
godt Vi bar ikke lige ftor Plads,
tnen det er tidt laadan, at den mind
fte Del i et Masiineti er mesl mind
vasrliae oa kan i bei Ger bidraae
til. at Fremtiden bliver bedke oq lns
sere for nmnqe c.llkenne·"ker. Im et
Sie-m kan der udacm en Kraft, en
Paavirkning, der frem gennem Ti
derne knn blive til ftor Velsianelfe
og Hinsln for mange. Dei san vckre
en Karl, der laler gede, lnnde de
til Birne-ne i det Hiern, book lmn
arbejder. Jaadanne Ord lan i et
on ander Vorn-?- Hjerte faser Nod
im gro srem til at blive det Tra-,
der lkonner over monae Menneflers
Innd oq Seiner dem fra de beim
dende Zikaden som vil form-re dem
eq« keoe dem here-Z Lin-straft- En
Karl kan ned sit Elsemvel da fine
Ord note en starre Nerninn end
den. der reist-r Landet rundt on bel
der den one gude on nelsormede
Prasdiken estek den Unden,
Elsenmlet lmr en starre Mant
end de flefte i Almindeliabed tasns
ler lia, og seerlin er Vorn modtage
liae sor Ponvirknina ad den Ves.
Ved alt, lnmd oi foretagek os, ftreer
vi Zasd nd, Seel-. der Her eller se
neke vil bin-e Fragt Ved et venligt
da overbasrende Drd kan der ndreti
tes meget ligelom der onlcm med
lolde, onde Okd Inn Here-Z link-Ska
de Tet bar fastliq Vetndning l
Ihn-sinnen lnmr Mennesler ned den
dnalige anach aivee lwemndre
Renn. Man vlejek at link-, at in
deusor Ofennnets sire Vasqne er det
Minder-ne der l)er7ker. Der ligaer
here-Z Gewinn Manne let-quer ikle
Man-le til den, oq doq er den Ger
nina, lom Koinder der kan eve,
starre end de flelte Ting, Elom Mcend
bar nährt
En Piku lau vaer Zulskinnet i et
sit-m, misn Inn onlaa chre Saal
msjrot, der flanr de foraarsfrisch,
lrnsilmftiucs Iniror »ed. Vi lender
allt- djiksle menlasrliqc Frølmsr. sum
alle helft skal stcm paa Tinde sor,
lmiis do flnl vwre tilfkcsdscs, og fom
lmcrlcsn lmr Zwi( ollcr Tal til over-?
for dem, de fast-des iblandt. N er
scslv ulnllvliqc. for-di de favncr no
mst, der lcm fnlde del-es Lin oq ni
ve det Jud-hold, oq de anr, bovidft
eilt-r- uhe-vide den-s bodste for, at
andre heller ikke sknl vcrre lnlloliga
Hoillm Modlastnina mellem disk-so
va fna den Pfui-, der bar lasrt i»
Znndbed at ticnc midn-, og lmiss
writt- Lnft » bist at agre ondkcsj
acht-it Him slmr Mut-et den Boman
Nabel-, at den, der knn txt-ner mal
splv at blive lnklolizL lslichr dist!
like-, men den, der vil bringe LIEer
til andre, fäar den Telv i Eic- Des
sam- en Sei-d, der aiver Frugt« il
Masdc oq Lyfke bog mange Men-;
nefker. og fra disse gaak Strimss
men nähere til andre og Eva fremde
les. « -
M Leere om den ltadlge
M W gos- oc W, »t
Livssandhed, fom selv Hedninger
bot meet-fest noget til. Der er Kamp
mellcnt Uns og Mørke, on alt, hvad
vi got-, siger og twnker. bringet
Vergtfkaalen til at beelde til den
ene eller nnden Side. Dei knn vasre
den Vlmtsknnh der offer vort eget
Oserteis Tilfland, ou dest lnn Umsc
dek:. der miser Zamfundelsdv Der er
ikke en af os, fein like er med til at
·indnirke non Vnsglfkanlen Nnnr der
Taro-« sung j Norden, knn nonle Lan
de vasre nentkalex men det geelder
ikke i den Kamp, der forgaat mel
lem Los og Mørke, mellem godt og
iondt. J den Kamp kan ingen viere
Jesus on Prlvseten ndtaler del end.
»m( start-eke, idet ban Tiger, at sor
l .
sdl dn lzoerlen er lold eller Darin,
lnnsn lnnlen, vil ien ndspn dig af
I
lem dst qode og det ande, er en
ineulrah men alle maa lage Stil-»
lan enten for ellet imod. Den, der
Iisse er for min, er imod mig, figer’
kmin Mund. Nei, innen knn vierei
neutraL innen kan ftna ndenforl
IMnnqe sleke bliver fikkert dami,
Isordi de bar nndladt at gøre neige-if
sandt, end sordi de bar giort new-Of
Eondt. Twnl naa den eine Mond ogl
Namens-' Den eine Mond hnr fik-»
stert lex-et et lmsderligt Lin. Han
Hm lmldt Fest smnmen med fine
Nennen spist aod Mnd oq gcmet i
Furnsqtiqe Klnsdett Men del var flet
jikke det, der dsnne lnnn Det er
Jden rige Mond-I Fell, nt lmn ikke
infan Lamms-, der lcm on pintes
Enden for bans Dor. Maasse ligqet
Jder ogsaa en Lasarns nden for din
Dar: men du vil eller kan ikke se
lmnk Dei knn viere, at lmn bar
hiennne has Nober: men knn dn
Pan liege hans Saat. Gm- du det
ikke, kan det blibe den Anklaqe mod
dia, der Haar Vasatfkanlen til at
lnelde, laa dn bliver domfwldt Det
er maasle en anmtnel Mand eller
Knisnde lom du kan hin-loc- ved at
asre Hufet i Stand og bringe Vloms
fter oa kasrliae Ord, hjælpe Ved at
vife Deltqgelfe oa Venligshed, intel
ve med et Smil oq et Haandtryt
Den fattiae Last-eng kan have SM
kech af din Alle Ssster eller Becher,
dek- iaqttaaer dia og venter Hjælp
oa Vefledning at dig.
Vi, der gern-e vil tjene Kristus og
være lom Saltet og Lyfet, hat et
start Anfvcn over-for Ver-den, der
nenter noaet as os. Verden ltarRet til
at vente noaet af os, endoa noaet me
qet start. Den bar Net til at vente
as os, at vi er Heere i Dort eget
Has: men lwot manae er det? Zo
tkates talte sasrlin til oa med Ung
dmmnen i Athen i den fnfiftifleTid
Zufisterne nilde aøte de nngcs til
dnntiqa veltalende Mennesler: de
vilde endog aøre dem faa dnatigcy
at«de lunde fokfnare bvad som helft
at de Bunde for-spare Uretfasrdiglted
in ang lwidt til fort on onmendt
Mvd dem tkaadte Sokrates- ov on
fande, at en faadan Laer ndelasqaer
lmadc Zatmnndet an den eulelte
Fand-beben tmsdesks under Fødder i
Ztedet for m komme frem km bli
zns lmldt i Icrc Elend diq leleM
lande Sokrates-, U lmn forstod at
nife Fall, at det nasrlte Lndo er i
Werten det er derfta Ldelnsaaellen
lmsdcr lia Der lmsvcifs ikke blot as
ask-, at vi Tlal Imqu Mktsrle til den
Vordem lom er nden for os, men
oalaa til den, der er i vort eaet
Hier-te qu Mmrke til dia lelv, lo
dek det del-for til digl Treuk Paa,
iwad dn not-, Da lmorfor du aør det!
Det er san tidt blevet hat, at det
or en rastlos on hastende Tib, lmn
Ins lemsr i. Der er llro sag Vevasacslfe
sont aldrig sen-. Manne folget i en
laadan Tid med Sie-minnen og alt-m
nnsr lnslt at tasnke paa. boordan det
anat. Floan flkmnmer med riolsns
de Furt og taaer manch Mennesler
med lia. De ladet lia site-, for det
zwar laa kaskt ag let, Im det kostet
Kamp at standfe Forten.
Tot er un iarlia chllads; tbi
inart nanr do Vandfaldct, sum bru
icr formt-sc on den oil npslime og til
intcstgøre dom. J Monnufkobjisrtot er
der Flodcr med stock- Vandiald, der
tin bringe Tod on Ødelasgqclie
Tot or ikke fcm M at sc cllcr hori
disic Vandinld, fasrliq hvis man
ilcst Mo taOnkcsr paa, at do er dor.
Dis der seicht i en Rand tusd ad en
hurtig strømmendc Flod og plude
iia fomdc for cllcsr liøror Vmidinldet,
de er beldigerc stillt-i end de, der
timkcsr paa Fred og inqen Fort-.
Te føkite bar ncmliq Millide for
at rodde W, de fidste ikke.
Lad os- prøve og se eftm oni vi
Ekkks lim- ot Vandsnld iomn os. »Mut)
dixi foiv!« Saadan luder da Noa
lnst til dia. Ksbumnden Mr sit
Neanstab op nu og da for at sc
kwokdan Fokretninavn geor. Saa
dan irr-enger vi oascm til at qørc
vori Regnskab ap, for det kunde io
kamst-T at »den Maadc, fom vi hids
til hat levet paa, qiver Unverstand
oq det sial vi have formtde Dei
Lan vom Driiten i os, Inn hat ta
.gethkaos.ÆIanW"
Gnadenhed, Uhitfligched og meget
anbet, der lægger vort Liv Ide; hvis
vi opdagek den Slags Ting, skal vi
have det fjernct Vi skal gaa paa
Opdagclse i nort met Hierw, for
der er nie-nist, ioin ui ikkc kcndkr. on
fnni fkjnlisr sin. Tot kan unsre mai
links Tantisn tin-no Tantisty der nn
ou da dntkor op, on sont liidtil Im
iaaat Von at wirft-, ndisn at m Lmr
iorliindnst det. Tot tun nasris Raum
ficm disk iører oc- una Ahn-jin m in
tot er tarlizusue for et rissen-koste Fan
tasion knn Vasre cn Und Tjoncrx man
den knn oasaa blincs en friigtclig,
blodkrasvende Herre, der lwggcrhlsletp
ist-ski- eftcr Mcnncsske Ide. Fantnsicn
kan løbe løbsk med et Wonne-ice før
dot tasnlcsr paa: men netop derfur
knn den blive faa farlig. Det kostet
Kamp at komme bort fra den dank-li
ae Kannst-tin og manch ljar ikkc
felv Krwfthr til det. Men det gwls
der her, mens- maasko end paa nagst
anbot anraade, at ærlig Villic og
inderlig Bøn til Jesus er de bedin
Ksanispvaabcsn .stis dn nimc har faas
et din Fantasi ødelaat ved Zmudsi
lassnina ellcr daarlia Tale oa øns
skvr at iaa en qod oa fund Fantoli
imm, saa ftnl du blot i Von beken
da dist for Jst-fuss, san lslivor du lijnl—
pen. Fantasien kan sblive en Forli-an
delfc ior Mennesket og taac a Lin-is
alasdcs on Livslvkke bot-t, oa den kan
iøns til laa dan Falk-, at disk skal
man-us Aar til for til Dels at knu
ne nurcstte dem: lykkiss det endeliat
ein-r Aar-s Strid oa Møie at beli
dcst Saat-, sont or blvvct tiliøiist Sim
lisn, laa blivcsr doa Arrest tilbaae. En
daarlia Fantasi iører nødvendiqvisz
ist csllcr ienere til Fald, til Sond,
der bliver gjort i Ord ellcr Gor
ning. Den fordcrwer Natian for os
oa adelasgaer vor Famil-.
Det er scerlig paa det sædelige
Oniraade, at Fantasien Inn bringe
osz i Ulykske og røve vor Lin-straft
Men i intet Tilfcelde straffer Son
den haardere end netop paa deckte
Punkt. De fasdeligt fordætvedeMeirs
nesker er de ulykkeligste of alle;
fiele deres Lisv maa de bsde for det,
og der-es Sjcel gaar til Grunde, hvis
de ikke søger Hinser i Tide
Ved Siden as Bøn er god Lass
ning oq Kendstab til gode Sange og
Saliner et godt Middel til act faa en
qod og fund Fantoli der kan viere
til Gliede og Velsignelie for o-:s.
Ved Fantasiens Hin-In kan »vi, naar
vi gaar dernde Paa Marien eller er
i anet ved dort Dir-beide bringe de
lierligite Ting frein Vi kan fcerdes
nun Reife i frensmedeLande eller pcm
de bieiitlfqestedeh og smdiq nieder
ej sinnr, sein Mr osks Akade. Vi nnnner
en lendt Zang, og ftmks tager Fan
taeien iat og nmler derudfrn det
ene Villede berligere end det wide-H
Pan den Munde zwar Arbeidet sanj
let tm Knirschen-es Dort cheleliv
berian med gode Zkatte Det er
anmiiem Vi maer til Øiwlu naar
ei ndnmler es Pomdiiet, aner Vi
ilnl leise eiter vor Onftandelie til
Lmet Det er qodst for os at tienke
nun den Tid, det qiver es- Trøit og
Ovnnnnrinn til at lmlde nd i Stri
den her. «
ins-d dig selb! Hosde » din?
Fantaii. bead dreier dine Tanker
siq ein? Vi vil lwer isin spøme ost«
felo derein: Vi vil gaa indad i dort
eaet Hieriednb oq iremdmge Innre-t
en dgnnner det os, fkal vi san ikfe
viere eniqe om at taqe Kampen ov
med det samme? Det vil briime oZ
den Lnkke, sont ei nn man imme.
Vi bierer Ansonret ser, livurdan
Dort Hierte er, ikke nlene ier nur
eaen Ziner inen essen-r ier andre-J.
Manne tilheder en Afgnd; nien de
ved slet ikke cif det. De kender ilfe
iig selts, tkenler aldrin inm dei: det
er tidt Wrnnden til, at de ikke kostet
Aiqnden vast De fleste Uil dog ikke
benidit vcrre Afgndsdyrkere, men
de bliver det nbevidst, fordi de ikke
kender sig felv. Det, der ftnar Leier-e
for os end End, er en Afand for
os; det, 70m tager førfte Plads i
vort Hier-te af for-dika Tim, er vor
Man-d. Der er noget at twiite paa
oa komme til Klarbed over.
Mmmcs aer Penqe til dcsrcs Af
aud Trinken om at tin-ne Pume ful
dor dem først ou fide, det er drressks
Maul, Hist sbiaer do often Do trut,
at Pmme kan bringe dem Loch-, ou
dot ondrr med, at Pcnms lamkcbini
der dom. Diqtcsnsu Hauch viser oss i
»Es-irrem Dim Kinmshsllon«, Imils
kcsn Maqt Pcnqe kan« hanc-, ou lwori
lobt-s- de kan taqc vor Unqdomstid
im os. Iltmdomstiden or den bedin
stc Tid, der byder pna des rich, traten
liusxifrifke Werber-, som csr san solidt
et Grundlag for den følacsndcs Tid,
da book maa stagc en Morninq op.
Fortasllinqeu vifcr os en Winde-,
bos hvem Guldtsrften hat faact
Qverh"aand. Htm komme-r til Meld
kongens Oft-tm bvor lmn spinder
Guld. Hun maa spinde faa lustige,
fom thun viL og alt dst Guld) som
hun .spinder, er W. Hun bebt
ver blot at kakde paa Fiel-deow
faa fsrer han Even-de op til Jorden
igem mcsn sum knu da ika attisr
komme tilbngo for at fpinde Wild
Inn hvnkor iørft, at sum knu vi(
spinde en fort Tid, og san ojl nun
»so til sjn Fasswnmnd oq giftoss tin-d
« Nun. Men da lij har faaet bisalmdt,
km bnn iska imlde un. Inn glom
«- st« fig scln ug alt nndct sur Mulden-i
I ?ft)ld. Hnn trot, at Cum knu bat-·
«-(1srist nuglc «an Tllcaancder i Vier-«
H, da Kirkoflokkrnsts Klang Da Jal
mefcmgen ksndeliu War ncd til Tosen
de og kaldots honde op, men du er
dcsr gemet 25 Aar. Hun kondor ikko
sia fclv lustige-re Lende-s Ungdom
or botto. og sum or on gammel
Kvinda der slet ikkc bar Brqu lfor
det Guld, Tom hnn bar spundet
Wurst for sent indfcr bun, at lnm
bar vwret en Danke oa udbmder,
at bnn hats folgt sig few for Mul
dot Sin llngdout sik sum aldrig le
vet, og Livets Vækd i W Bis-It
er udtørretx hun er trcest til W.
» Man trwffcr monqe as den Flugs
ncswp i nor Tid: de er livstrætte og
kcssde af Lioist De gaar fovende gen
nem Livot ou mmgner tun p, War
dtst qaslchr Penqe: men deres Ung
duntistjd forftaar do ikko at brnge.
Te nnrrkcr ikko Aandcns Vingeflag
f DER-T- Jjwl Ug Ursle sm lfkc bimkct
und m frenmd mod ftadig Infere
m smer ftmalonde Eqw De gam
Nlm us Limsts liebste Tid, Vanrlidom
N smnmxscrnc folchr fiq nd, og alt
fmar qrønt i grant. Vaaktidcn mcd
Lszpriiig oq Spirina under Mulde
or on Betingelse for, Ast Hssten kan
komme Tor-am Vi ikke bar oplevet
Vanrtidom kcm vi ksm bære Atmen
der koste-s bokt og lara-»des, naar
Nin-n kommen
Torher Kend dig fcln og dit
Ansvnri
Tit Salg cllcr Byttc.
Maule a: D luspr Famu- T Tskafhinznsky Win, O;1::i:.x«:. Wan
my Dran, Cvdnr Af( P Uns U-.nt:11iks-:-, Wohnsij
Linn-DIE sum-n U mindre EHJHDJHHHU j .·z1 NOT sur Ansi
Blatt
Flrtc udmtrkkcdc Tilbnd.
Nobinson Ncalty
Mast-, Ncbr.
Folm I be can-missi- Lande tuavplsom vaq M am(-rikans(e Fastlond man indes-dor
Iot vil m mdoq imm- Esnsrspsmfcl mer Entnaqu Hin-de balde Vrsscn um«-. Eyhvcc
Nimm-c der tun sjstus Land ist Irr-W tu 811000 pr. Aus-sm- cn Dollstr v- vadm
tm ist-Its 20 til M Rumpf-:- vr. Am- et nsdt M at tlent Muse-bist » hvad e Inn sor
vosntc l del twflitnc Cucmda Nil-underline Avltnaisr »Man as Damm VIII sq Lin.
Hlaabet Furt-tun er en »Hu-san Mnnendes Jndnsm fom Uomnvth Des ndmasrccsdc
Gras-z der tsk suld as Ren-Ina, er tust mit-str, W Immapcs nmsn for Slakucwasq sller
ka Mrlfkklmc Modi- Skoltsn brirwmtms Ellknrktsch bebaut-Hat »Hm-L
klIZilhnsrfhsncltm n- nfvtnmen i Cunndm mm der er slur Efttsrspømfrl oftm- Form
nrbtsidorc til at mut- Plnbsisn for tm monats nnne Mwnty disk link act-Im sia til Tit-nein- I
Krtank SMU mer Dskrkntur un nwrmms llitdiskrrmlamsk Imsd Hemmt til reduccrcdc
Mut-weiser til Sttvvkwcndcnt qumiamiiom Otlmvm Einladu- NM til
scANDINAVlAN DEPR 0P cANADIAN OOVEKNMENL
Ins Jus-sm- At.. m. usw-. mai-.
k W. V· BDNNBTL
Room 4, Bee Bldg., Ombe, Nebr.
canadiim Government Ase-m
Kiohsrck But-on
DI- IIILLICES BVICB XXVII-L
this-assist- 1·m engelsk efter Bsxteks i 1649 udgivne »Hu-.
sahns evprlusting Ist-st« ai· (’. Plagt-. MHJ l(’()1-t·ntt..ensus Pot
trust. Pkis indknmdisn i l«:t-(101-l)iu(i. Icumponeret af Paul Rek
fpnstslk P2.00.
. . . s-« as Je Zum-. gamlik n-(l ,-Wt-111111(1r»(1·-rs Iletsvd
lc--s)n-(1ss, Bis-»F Zum treu-nd« Mssmnsskssr i hab-treulic-Hund«-d
am- har Zeigt «pr hunlpf rigx Vislsikxncslscs i. l)(-f. H- ssn Ring-, dor
ligpsnm Luther Skristcst Sorinsiss Sjksslvslcat »k- Zunymis Pil
Lritnsvamlrinkn islihsikx tulusr sit Vit«1·(l. mm lim- jindtss Inm
Ins-N- Kristms Roghyldkz (l(j1-lc(-I)lm1««t-L
Davish Luth. Publ. Hause-,
Blei-, Nebr
VOKT ÄÄRIIUNDRBDBS EISTOKIE
1815—1890.
Äi Alex. Thore-Ia
Hn af llistoricns most imgivksuhodskige Ppriudcr beiyst
Ima m utiførlig og Mit- mhver nnskueslig Man-Je af sen af Umi(
makks most fnsmmgmdp Historikers
Lussning as dmncs lsug vil sit-tm csn i stand tii inngt heilt-(
at kmmo fokstaa ug kkilgts Udvikiinzxpn i vor egssn how
gede TM.
Bogen er Zum 791 Riiitsts ogx imr wish-f ins-DE chr. lcsili n·."
et stiörte Pakti bar imidlksrtiti Hat us i Stand til at tillizsilc diss
1 ncst ug solici Imilsiniiing til ihn sahst-St Insskskkims Pisiq of s2.00.
UNDER IIUSBT GLYKSBURG
1863—1913.
spkedte Trusk as Tät-US Historie gesinnt-m 50 Aar i Dan
msrk ved Carl E. simonsen.
2335 sider med mange Portrwtter ai« frixxnragende dauskck
Manus- I öat Komponenkt l’t-agti)ind. LIng sig yppecsligt
som Gavebog.
Pris 81.50.
THISBITBRBN BLlÄs
Ak
Dr. Pt. Wilhelm Krummachen
En of de bedgtn »k- hpdste og most bi«lci.«tt(1t(« hilmlsko Op
byksslsssbsgqtz dot- totsoligger i det dnnske Sprug.
Bn stok Bon sum 640 sich trykt muss stunk og klare gott
ske kyper, som gilt-, at cis-n ikgnor sig furtrinlig sur usldre Falk
Indbkmdenvi rødbmnt shirtinjxsbiml Ins-d (1’-ul(.ltt-»vlc.
Bt større Partiksib hat« Hat us i Stand til ist pas-the den act
mwrkede Bog« kot- den korhuldsvis the Pris us NZU
LIWTS DIS
Kristi og htms Apontlcss Uvsug Gernsan kremstillet us
Dr. Juve- stslkek og andre kremrugeude gejstliga
Nod tnlrige lllttstmtiun(er, lus«t«ilplamlt «Ut()n·ul(l.si(sns Ich
stns og alle de 12 Apostle i belsitlses Billedets, Samt fleh- Eins
vslitogkskien « .
315 sidek i Kvsktkotsmu Smukt indbnndet.
spssisl Pri- 814307
Paul-b latbmv PMOI sont-.
Kluft-. Nebraska.
q
qunter for Dem
—
Ja, txt-mer vcm rndver Former clltsr Former-s Sein en
bvcr cmskgill Man-It ·ek, der lernqust einst et Die-n og
Beistand. anadas Ictivltge Jntiisndetsc inqc ck men
ttækkcnch end nogcnsindr. Hvedksn er witer ask-n
Fakmland er pilliq, og l Producte-me Month-du« Su
flalchrwnn og Ulbcrm et «
160 sen-s Hmestead albeles im til Seine-e, ss anbot
» Laub ftn 815 til 820 vr. Aue.