Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 10, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «IIIIIIIIIIIIIIIIIIsIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
· » ·
·L I PXIZOVMKOKOXQXQ - I
« I ..
Ins Wirt-D «
ANM
Exme W
Lg nun ge Ha I W
www «
I., »ges- ;«,--s o-: - :" :«,I »k- m . . .,-«.s-« · - : -«, «
Ucc. 0. n , » , Blatt .Nch, Ollsdlsg Dcll m, Xcvklltll IUIAswvasfwww-W-WtmffschwwWWHm n— 24. Aufg.
Eucopnljkigeuz gnug.
Tnfklnnd vil med sinc Und-»wunde
bnndc bloketc øg udlmngtc
England.
Eva-te stumm form-tat fort-m
Wacfcimn i knssifk Polen
Holt im Kriseer sLIeJyndelse
har ni ntcsnt, at Tosklandsz Ewrke
— — m den meins Hakle om muqu
Seit - lau z at jlaa stuku on
flon I) n «1rdt. Te Vllliksrcdo irr
derjmod den«-J Stoffe og knymsr
dort-is Lmuh om cndclig Ecjr til
Udtxrith M demu- Lujnttvlsc or
ltgc san korrekt sont den er nimm
MHL smdsasstcsr ijg inde llaqtct
wskcknc qcntagendcs tmk ..kcndt
· · enden imod Mute-»F saa vrøocsk
de bestandin many. J di- fidsns
Dinge lmr de stokmet voldsomt Ist-J
imod Rusfetlnktcn foran Dom-him
den i rusfifk Polen, War-schau men
bidtil indct Beretningerne paa, at
do oqfaa demu- Gang fkal kende
Banden imod on Mut-.
Undcr 4. ds. U TotsdagsJ nd
itedtc dct wsto Admiralitet san en’
Dekret, sum i del mindfte hat vakti
Seniatjou sog give-: Stof til Sand-T
tote den civiliserede Werden over.
Destetet lsd fort sagt paa, at Init
1and nie-d iinc Undrwandsbqadc vix
de umgive de bkitiskc Øet og boke
alle Handel-Why fon- fjtte For
syning til England, i Samt Ja
ogsaa Franltigs Not-Mit stut
de blokerctx Dei hole man nist.
helft fes sont et Udttyk for. at Tosk
land set sig i en forwivlct Stil
linq, og saa gribek det til disincrate
Fortwidsreglet Pan England ftp-I
is
gar-s Tsekketet nnsrmcsst at Lmoe inktetj
Tom en Von-be til yderligcrc Bat !
solic; bange or dct flist Mc lslcs17«1.!
Tot tmt io oasno llndcrvnndz baa 4
de In. m- m. Inn c: fort nackt-I !
nike J
I « r Ls d(1;1. Von Hindmbnm
ask nnsd jturt Tab ns MisnnckfclivJ
en Inn-li- Frksnmung soc-d fixku ON
tkmnc Angale Dem Wende-L sont
holder chen ti! War-schau vcsax
Russland mislder officjelt, at isn nis
sist llndcronndebkmd inn- borcst m!
mk Tormstboad ( Iasnk nd for
Max-n, Danmart - Tor fast-is.nsdesk«
haardt latmg Mc Titsrontm
Te twtonissc Allictede lmr tagetH
1000 Frucht idcst Ding-ferne san sng
nsdt til at Ein-lade m Eti·k«:n forth
de haardnakkm Imde vors-nahst
Im Vestskontcn messldc um nin M
kcde mssks Anat-eh Torherku u-»
to Gange blisvcn tjllmgcflnact as
bkjtifke Tromvck Wo Jucspwtmlcir
M Mil Nord for Ein-z En Mk
0ksr1vlcnh der ils-i iud omr fmjtsiscH
Territorium er blchn befinde nf
soc-Miste Jnfantetiftck
erdag. —- Det Mir Admira- ;
litt-! erste-set Pandcne omtriimz
Stokbritanien og Jrland for Miss
Ivklr fks 18- Febr. at renne-. cnbvekj
as Fjendcnå Handel-kae fom jin-f
des i disse Bande, vjl blive sdess
tagt felv med Fate for Besastningf
og Passagetet Selv nentraleSki-’
be advares mod at set-tm i den be
irgnede Migssone —- Det britiskes
Udenrigsministerimn meidet am mu-;
lig Genau-M — Nomst as den spek
krite Karm- unsdek Miqm findet for
Ubert Steh i russsfs Polen oa Gasi
Heim Flete hundreds stnsinde Ty-;
stets og Rusfere stammt mm Livj
og Dsd foran Bat-schau Den tyske
seltsam-still Von Dindenbum figed
G site Nimmt sfter Reaimmt
M imod etswert Punkt, der von
ter den wme Govevstau Hidtit ist-l
, it sei-lind — Russtfke TropverI
irrt-Mc tilde-as fra den viqtige Vv
Tarni-sp
Lsrdag. — J den Mit-Was
sone indsirwstt W sig versenk
Fig til ITW »Den for
·Mchau bot Dust-m taget Of
TM m de W, at he et
denburgis Mann-, der tasmpcr for
mivlct for at bwdc igecmem til
Wut-schnit. Der meldcs fremdeles om
de smer zksmnpc c Krisen l)idttl,
og bcgge Stdn-r nteldcr um Frem
gnng, men intet amprcndc Flag.
—-— General Von Vor-duan den
tosfe Stavfchcf for Operationerne i
nedte Elsas, er as Allickedes Auias
tot-er blevcu tmumen til at flytte
sitt Hodedkvurtck jra et Zted næt
Mtkirch til Mucblmusksm ou Etat-is
Wpinsr oq Vkrtdicr sägt-S at viere
flytm fm Mucllmusen tkl Freiburg.
barg.
Z o n d a g. -- — PudTaqckskibetLus
ijtmua tmr gjort Vnm as U. ZS
Flag, mean del feile-de genncm del
Jrske Adan og dcrvcd vragtSpsrgss
tuaalct out kkigsførondc Nationeks
Beim as neutmlc Landes Flog paa
Banc. Lufitanjas Kctvtajn for
fvarer ist« amcrökansce Passagercc
fin Verm of amerikanskc Flog til
For-spat for neutrale Pasfaacrer og
Postsagæ sont det hat-de olm Bord.
----- Man hat i Washington jagen
officiel Melding modtaaet om »dem
Tilfasidc men mcncr. at der vil bli
ve grundiq anders-in- ---— Lyskland
redmsr for, at i det Hevnssorhold,
det hat taget over for Finden, er
nndkaget Bande-ne Nord for Zhets
landssctae og en Sttimmel langs
sdocslonds Kost.
Maul-ag. — Forlpoldsvis min
dre Slog pau den veslre Stagmark
on Foktiættelfe asf de uditrakte blo
dige Lampe i Polen og Kakipaterne
er alt, lyvad der melded om fka
Kkigsskilsepsadserne · - Keffer Wil
helm shak besagt et Kompagin af
del Schleifka andevasrm og den
rusiifke Kessel- hak liqesna oed jin
Arena-reife opmnntret fine Trole
per. Wien meldet, at Russsseme
tut-Her sm Alan im Wahnsinn
lwor det er lnkkedees Mtkiqerne at
time 1200 Immer ou befthe klim
spolunkL - Dardnnellesfrortekne
bombavderes m· franske og ennelsfe
slriqsifkibe Det btitiske lldettkmsi
ministeriuin ist-Unsrer i Anlednilm
s Lnfitanias Bring as det ameri
kon"7ke Flag, at Bruqen as neu
tral Flaa inden for en ois Ve
arasnssning er uel etableket i Prak
fis.
Ists-dag. Forholdssvis stil
le i Frankrig og Flandem medens
de Hundred-’Tusinder, sont deltager
i Polen, Karpatekne oa Lsfwtøjsen
fortsnstter de voldsomme flampe udeu
Nin-reife « Tet britiske Parla
ment hat tnqet Hnsrfvsrgdnnmlet nn
derxVehimdlinkh on New-ringen bar
aniccodet det oin at give den en
»blnnk cl)eel« for Oasrforsmiinzi
Man venter. at ilsnislnmenlet oil
von-re en nominal Zum for hin-r
as sen-ten lldaiftsrsqruppep og lwis
det ask det, vil Regel-innen have
ubearwnsede Mit-let til Forfiming
ai en Hase paa ire Millionen «
Premier Asquivh sundasr i «Houfe
of Commons«, at de britifke Tab i
den-bie, saure-de oq favnede indtil
4. Febr. del-b siq til 104,000. «
Fra Berlin Handwerk-, at Tyfllands
Fmäoldsægel imod britist Gesam
handel sikke et at anle for Blute-de
og inqen fjendtlig Ast lnwd neu
lml sSkibsfatt vil blive udfsrt of
Mke Moskin man vll i san Hen
Mfeende fast-lage mlwer Ist-Mang
bedsregel
TilMoracsniDchL -—Ru:«—
semi- bmnuchk at tut-Ue im tilbnacs
km Busowina Østriqcrne Harr, at
de hat drcsoet Rasse-me tilbagc i
den-u- Pruvins on Mut But-n Wa
ma. — Kann-en fortfasttes i Lit
ijlm oa Polen used sonst-c Tab
wo beuge Sitten Jutot Tmn til
Udsfakd asf den surrte Kaum
Lnnqs Vesttronton fnnes um« nas
eisntlia at Mdc Hvit — - Den Mic
Komnmnbant ,i Bin-aris, Velaim
lsmr ordret Konfulatkrne der til at
ins-in- disrcs Man oq sit-km- dorps
Vanbmmærker. — Vor Roaprinq vil
vil iM Matt-stets kwerken mod Lu
sitanias Ban as vort Flog ellek
imod Ttrsllands Toffel, men den vix
»Hüte bat-de Storbtitapim og TM
M en Mc
Tyftlaads Blokavctruicl.
Hand man meiner am den i
Washington
Norden om Tysklands Lytta-den«
Washington, T, E., tx, Fed,
Tot tnfkc Adnnmlitctis Vnrfcl onl,
at zuwandern- rnndt mn England
ug Nord- 031 Lüssrfmnkrzgiz Muster
vil blivc betragtct sont owrench in
dcn for Iirigsznncm drein-des i
Knbinetssnmdet x Mann Mr. Lan
sing, UdenristHdopnrtcstnentets juri·
diske Kunstdan vor tkl Etedc i
Ztedct isor lldmrinstninifnsr Bronn,
der var fravarrnde. Ton nlnnndcs
läge Mening blnndt Mnndiglnsdksrne
her i Gaak unr, at United States
vssde nægte at onerkcndc Tnsklnndisl
Dckket om en Not-two Mange- for
skelliqe Mcninger frentlwldtcs, man
det sagt-es at UdcntigsdepartcniensT
M Mc bat-de kamst noqen Jnftrux
til at Antenora Den raadende
konscwative Menina var, at U. S.
A. ingen Grund vildc have til at
fmnlæqac Beine-springen nnsdmindte
en wfk Undcrvandsbaad virkelia
angrer et Ekib, fmn feile-di- under
amerikansk Flag. Dct indrstnmei
des nden Korbe-hold at disk-sont et
amerikansk Skib fknldc blive
sprengt af en tysk Undekvandgbaad,
vilde dette sao over-manch store
Pilger-.
Dei indksmmcdos at den Stil
linq, der er apstaaet sont Fslqe af
Dekkehsh » ccf nor Votndnina forl
den amerikanfke -S-fart. Den Fasl
ro, son- Tvskland bcntydcr til i
Forbindclse nie-d Fastdselpn von
Met. ventes at ville bringe SI
koriikkinastnkftcrne i U. S. A. til.
at Mai-.
Norden dahin-met I
Er Ielmmm til Tniln Nons- sraI
Siebe-nimmt nusldcrr I
Tot tnfcc Admiralin Imde
um at Tode Stdn-, sum feiler under
neun-alt Floh : Zank liljvcsr ckfI
hole den fkandinauifkv Presse for
dsmt Tom en utilaivvlig KrwnkcslfeI
as Retten til Eri Handel-: krafckI
Admiral Wirbeln-m «1’«1·a-I«idont for-I
M Roma-di- Tanmssibcsscslfkab, com
ist cht ftoriw Danmfkibsfclssnb i
Dannka on som oft-r 150 Zkilw,
dmä indbcfnttet Atlantcklmvsskibw
ne, sont aaar i Rate paa New
York. og dumme Darm-RGO sum
sen-er Post oq Feder-onst til Eng
land, erklæredcy at Tnsklands ins-«
mdcs Tiskm ikke vildc have now-n
Virknina Wo kmns Skibcss Ame
im Dunan for tut-umwende.
..:Ik’acionnlitidende« Nil i Dem inde
lwlde en irdende Artikel. lwori der
dran-items mod dkst mssv Admirali
tcts brutalo Orte-takes
Kriftianim si, Febr» via when—
bavn og London. —- Den Meninw
Tom hat msret udtalt as manae ber
ist-, at Toskland nasppe vil gce no
aet Forisa vaa at gennemfsre sin
Blosade - Trusel mod den neutralc
Stil-Sinkt En af Direktsrerne i
Skibsredetforeuinaen faqde i Gans-,
at Tomands Runda-tolle vilde bli
ne ovfattet fom en venskabolia Ad
var-sel
»Mokgenbladet« Tiger redaktio
nelt, at der ikke foreliqaer noaen
Grund til at tro, at Toskland na
ter at tdellmae do notttrale Lan
des Handel og det at fkvdo et neu
tmlt SMI i Sasnk i Fnrvandcy sum
bei Mllaatlia bar erklæret at nas
ke ev Krigszonh er et Experiment
Tom Wand nceppe vil fort-tagt
Neutrali- Lande, erklcrrek Mode-L I
vil fikkett komme til crt protefterc
Arkansas ,,kttlemqes«.
Littlis Rock, Nef» sk. Febr. Zeno
tet vcsdtoa i Mam· ForlvitIId-J«F(1rfln—
zust. fom ,,tørlasm1cr« Arkansas im
I. Juni-m- nwstks Amt Susptki Nod
taacslsp of Forslaavt fandt Stcd Im
disr Fortidkætnina of Lovcns III-aft
Orasdcn aller-ede- l. Juni dette Aar-,
Ha den vis disk-for blive frudt tillmae
til Senatet.
Guvernsren er gunstig ftsmt for
Mose. .
- N- M-W
Furt sagt.
WM ·-.-’W
-M-mäW
Demut-sagen udsat. Cl)et)ensus,
cho» Z. Febr» Senatet yar pas
uvkssswmt Ttd udsat Behaudlingen
m et Borstng um Statisfucbud mod
Ealq as alkoho"liftc Trifkcvaret
f
Buldtcrgt Damiet. Etwas ma»
si. Fehl-» Dr. A. N. CulborEon her
! Vom bit-u i Guar fkudt af en Fol
Imb. Han our anklagkt for Voldtwgt
m var Elngtct til on Rat-m uden for
Richt. lwor en Flut as Butsu-:- Bor
msrc iandt lmm og ifød imm, do han
ikke wilde over-give fig.
.
L wrchmliil ftor FrenmankL New
York, -... Febr « Henhold til For
mandens Napport ved Gewitters-ts
kvindernes aarlige »Nally" «som
name-z her, er der 1516058 indfkrew
ne Ztemmeretswinder i Greater
New York. J 1914 er Medlesmsans
tallet i New York Inst med ikke
mindre end 45,615.
I
Omkomne Arbeit-Use Grund Na
vidis, Mich» 2. Febr. Sud Mel-nd,
sum var beskæftiget m Nvdninasi
arbeide i Rainer-m- es; en for to»
Wer fide-! nedbrasndtzzaskiksbyw
nina, satte i Gans-« Livck til, idet en
qf de genftaaende Murvgwe swrtede
ned over dem. De blev alle drum-t
skem lom Lis.
I
W. O. Stole-ti. Wanst-komm Z.
Tal-, Fommnd i den Komm-, der
blev nedsnt as Anweer Byrne for
at Torestaa JndlamliztaqUil de M
lidisndc i Volaicm tmr indlwetet
fiu Rai-Dort til Cum-known Rap
wrten offer. at fssaverne i Von-gez
oq Von-r udajorde 81«4,3«;.05 Pen-l
Jssnc anvendtes til Jndlcsb af Mel
.
Antitokin til Emin Rom York,
u. Felix-» Dr. Mattiasrs Nicoll Jst-«
ndtalto i on Forcslwstsnmq for Aca
dcmo of Modlcinc at Der sendesz to
Allillioncsk Units Betaut-»I- --- Anti
tokin til de krigsførondc Lande i
Europa «hver Maancd. Der var hids
til fondt tilstrasklcliq Antitoxin til
at aøro 230,000 Mennefker inultum-.
.
Eftcrfcht im Mimsstrilm Donner
Co1., J. Febr. Ri Arbojdcrlcdcre oq
Medic-mutet as Mikwrbejderfaqforcs
nimm- er fat under Tiltale af
andjumcn i Huerfayo County
sag urteilt-rede Zimellerue gwldcr
Mord, Jldspaafwttoläy Drob-Isar
søu oa Domin- i Forbindelle med de
sidste lltolialvcdor i Minediftriktw
nig i Colokado.
W9ndvstmmmsristtcxi, Trontom N.
J» Sk. Febr» Hilfst hat onstonnnia
iusdhwst Fasllcscrklasrinqrn om en
Tilslkrsqsimnmmf til Etatskksnstitioi
non om Stemmcret for Kvindov
Erim-ringen acmr nu til Sonate-L
Umgi- Huics vcdtoq Erllæritsqon i
Fior. Hvis Sonatet vedtaqcr don,
vil Swrasmaalet blivc forelaat New
Jcrfms Vaslacre til Ztadfcrstclse ol
lcsr strkaftclse i Aar.
.
Libioslodon gam- oncsr sine Brud
dcr. Wbasling, W., Va» 4. Febr.
Ti Tufind Mand, fom arbcidede i
Fabriktor ved Ohioslodcn mellem
Whooling ou wat Liverpool, Ohio,
isr tslcsocst midlcrtidia arbejdslsfc,
soc-di Moden er nat-et over fine
Vredchv Winselitm Island er nas
snsn helt oversvømmct Skolcrnc ck
lukkct oa do offentliqe Vyaninqer
aabnet for de Wink-se
I
Ohio ftiaer handelt-E Cincinna
ti, O., 6. Febr» Qbioflodcsn ftiger
frcsut"dcles. Srnt i Afteö blw 25
koste-de oa 13 tommcs Kubpramme ro
veck lss ffra deres Fort-immer oa
Jst-fes bort af Stummen En Re
aerinqsbaasd kom ind tmellemPrams
mene og drev liqeledes hort. Flere
Mindre Bande sank. J Daq vil
Union Statton antaqelig nmatte for
Mes. Dei W- at Mdstauden i
Das M M sc Fed. v ,
Tod af Sinkt-. Veorim Jll» li.
Feb. Eil 45 Aar gammel Mand,
sum var anklaget for Tiweki, faldt
død um fomn Skrankem du lian
·fn-mitillisdc-:s for Denn-irrem Hun
døde af Fr1)gt.
f
Folger as Ciriak-it New York, Jl.
Fabr. Jndførslm fm Europa as
asdlc Stute lnsløb sig i afvigte Ja
nuar Mai-mer« til en Million Dol
»lar—3 mindre end i Januar Maancd
;i Fior og til liele tw Millioner Dol
«lur—:- mindre end i Januar lS-l:3.
I
Iwindeftemmeretten. Albcmm N.
Y» «1. Febr. Statsfotsamlingcn ord
tog i Gaar den saakaldte Hijmmni
Resolution, som forelæqger Zpsrgss
ismalvt om Stemmoret for Kvinder
til Afgssrelse af Vcelgerne ocId Valget
tin-sie Este-man Ved vaneopraabct
var der 114 ,,Ja,« ingen »Nej«.
Senatets ,,j-udiciar1) Cwnmith rap- .
portcredc til Fordel for Forflaget.
.
4. Febr. Pratrastmaleren Alban
Jnssper Conant er d-d, 93 Aar gam
mcsl Under Borgerkrigen maledc
shan det Billede as Lincoln, som er
kendt under Navnet »den fmilendcs
Lincoln«. Concmt Mode ogsaaNavn
sont Forfatter og Foredragsholder
og var i 48 Aar Kurator ved Uni
versitetet as Missouri, Ewis Asde
linq for Metallurai oq Minerallæs
re han grundede.
.
Man udswttcs i erkanfcskx Lit
tlc Rock, Ark» —1. Febr. Izu-ims
maalet om Stemmerct for Kvinder
vi( iskc kmme blwe nfafvxt her i
Statt-n fsr om to Aar, for-di Etat-I
fonstitutioncn sorbydcr more end trcs
sorcslaacde Ændringsforslag tilKoni
ftitutiomsn ved et enkelt Balg. Tot
blev lusfluttct i Zonatet -fidste Man
dkm, at lade Koinsdestcmmerkst-J
Lincolns Maler d-d. New York
. . , . !
mømsnnmlcst www-J m »Ewl,1c-nns.;
.
Vojforbodringer i Wisconsin Ma-:
Mon, Wis» I. Febr. En Vejlmngdcsw
as ounkpm 3000 Mit er hie-mit bog-!
got under Ledclfe as Statens Bei-!
fonnnissjom oplnstc Koctttttisfioncns!
Fort-tand, John A. Hazelwood, i
on Tale Monden paa Vefskolen.
»Wi5consiu lmr oittkrinq 63,000
Ilchl Land-wich faade ban. »Vi cr»
lim- bchmsn swrdia med det trcdies
Arn-s Arbede Wo Forbcsdritmen af’
Reime under Statt-us Stotte og"
O—usnn. J 1914 hie-v der til Weihw
nina bkuqt s-4,000,()00, oa vi fik
on Befürcde as omkrinq 1500 Mil,
700 Vrocsr m 1200 Kürer fast
diq.«
Operfmmnnessp i New York-:- WI
disr kkem York, R. Febr. Pan Hinr
not as End Simst oq Atb Ame
spnrnqtcs on Ooswdimndlodnina vcd
halv tolv Tjhen i Affe-Z on for-nar
saqodc en voldlom Ovcsrsoønnnelse.
Pan on Strwlnina of otte Knattalcr
var Atb Ave-nac- overfvøtnmet, me
dons 42 Street stod under Band i
on Lasnade of to Knatterlcsr En Bil
droske for-sauste at komme over Ga
ben, men blev siddcnde fast. To
Mwnd og to Minder-, som steg nd
oq forspgtc at non Fortovet blev fort
mod of Stummen til do blev reddet
af Konstabler. Tke as dem maotte
under Lwaebolmndlina.
.
»Holt-fand skal fwlges Vis
umrclxN D., G. Febr. Landkotnmi6
fast ank S. Dem-n lmr beflemh
at der skol holdes Auktion over Sko
lo- og Universitetsland i Cafs Conn
tn den 7. April i Farao Der flol
faslaos is Parkeller. sont er paa
160 Art-es lwer mod Undtaaelfe af
to. De er takferet fra 815 til 840
Or. Akko, oa for mindre- fcolnes Lon
det Re. Paa tre as Porcelleknc er
on Del Land dyrket: Oaa to af dem
er 150 Art-es under Plov og pan
den tredie 130 Arres.
En Femtödel of Prislen beckales
Kontmrlt wo Siedet, en anders Fern
tedel om Efem Aar-, oa san en We
del lwert lernte Aar, ttl hele Sum
men es W.
l Horden rundt
J-, »»»»,. »z» , ,.—--.
zluoeulnkko i Canach London,
si. Febr» Løjmant Wirt-am F.
Ziner as dot mnadjskc Flnuckorps
jtnrtcde i Naar tusd under en Flim
»njng vod EboMmm km drashtcT
« s
Et cnzuslsf »Namer withou, J.
Fehlt Ct lnsrvmrwtde Blnd Our nd
lovet on Belmmitm paa 82,.30« til
Vefastningcn paa det forsto Handel-J
Tfilx som boror en tyfk llndcsroandszis
band j Samt
O
Klurks Søn faldctL Verlän, via
Amsterdam og London, Z. Feb.
General von Kluckis aslsdste SM
som var Løjtnont i Marinem er
salchn i en Artillerikamsp ved Mid
dclkerie den Lis. Januar-.
.
Basseriertns hemmt-A Amsterdam,
:3Feb.»Vc-rl.Tage-blatt« skriver. at
Berlin-J- Bomad tmr ndnasvnt 12,
Wo Hinslpeksonftabler til Befkyttels
sc as Vagerforwtningerne as Frngt
For Urolisqbeden
.
Jordskaslv i England. London, 3.
Feb. J Mandags meckkedes Jord
skaslv slere Steder i Yorkshire. En
Minearbesdcr begravedes under neds
smrtet Knl i en Knlmine og drasbs
t(-s. J slere Miner blev Gange-ne
spærret as nekdsaldne Kul.
.
Mtelig Forlovelftu Vncharesk,
t. Febr. Prinsessse Elizabeth as Ru
1nasnien’-:- Forlovelse med Kronprins
Wem-g as Graskenland deklarcsredes
j (Haar.-Prinsesse Elizabeth er Elb
sus Dritter as Koan Ferdinand as
Nimm-niest.
I
Italien vil bechttc Durazza Pa
rj—:«, II« Felsr. Jst Telegmm im A
tlnsn or en italienssk Hast pan 2(),00()
Mund sanmwndraact vcd Bnen Ba
m visd Adriatcrlmncst i Itkasrtnsdcn as
Brindisi i den Hensigt nt bonI-m
Dnrazzo i Albanicn
s
Kriiacrs Sonne-sein for Krigszirct
Pratorim End Afrika« via London,
L. Febr. Parlamentsnwdlcm i den
sudasrikanske Union Pieter tszrobltsr
er blcmsn stillet for Krigörcst, sont
nnklaqet for Iowa-dort Han er
en Sonne-Mr as Paul Krügen
.
Tusklandiks Forsnnligtsed. Amster
dam, »l. Febr. »Bei-links Tageblatt«
skrivcsr. at den tyske Negcring lmr
til Hensiqt at appka Zvin til et Ve
løb as 50 Millioncr Dolcin-Z til
Zsaqtnina og ilwrmctisk Nedlcrgs
Hing til Vrnq sammt sur Anna-n
sont den civilc V-esolk1!itm.
Jtnliisiusrnc i England slijisinkal
der-. London, Z, File To italiciiikc
Nester-nisten fom bar oplioldt iig i
England, lmr fnmst Voin oiu at
holde sia rede til at møde under
Faiiisrncc Dottcs unless Tier sont Tmn
han« at Italien niuligvis indcn lasni
ac- kafter fia ind i Krigeii
I
Opstanden i Endairika. London,
5. Feb. Dei somiodes, at General
Louis Votha i on irwr Fwintid vil
ialdc ind i kosk Territorinm i Sind
afrika. Oberstløiinant MarilzksOvers
gisivclse ikal hast-e umiddclbart fors
stamsndr og vil udaørcs dct fidste
Knpiwl i Boomcs Reisninq mod
Britier
.
Jtnlienske Olrboidere i Tiiiklandsp
Nonne-dia, 4. Fehl-» via Müchm
Jtalicsnskc Vønder, boade Mmid og
Mindest-, reift-r i start Antol kil
Tvslland, livor de faar Arbeit-c- pan
Landct oa i Fabrikkcn Lønnen er
uiædvanlisa bei, for Mir-nd Shi
Mark om Dimen, for Kvinder 3
Mark. Jtalieirfke Aviser advarer
bog mod at reife til Tyiklmtd paa
Grund af lesbedcn i Italiens
Udenrigspolitic
Et den-is Mineosietf London,
Engljmhsk FOR Im W
telmrusercs til Exclmngo Tote-gnij
iat disr unsres Frygt for, at dcst dan
sskc Tanwffib Marions-vom or gaaet
under, fandsynliguis after at Unsre
ftødt paa en Mine. ,,Marsclis3borg«
afgif Fra Penfacola lö. December
og Nurfolk den 2:3. for Købmlmvn.
Tot er et Stils paa 1,775 Tons- mcd
sont og tva- MmrdsJ Ve«sastning.
le Nmskscnland bjælpe ZerbionP
Paris-, L. Febr. Fra Athen tote
grafcres:
.,(8«)ra·kenland vil komme Serkbien
til Hin-In mod et tuffsøftrrixkfk Jud
iald used Mk- iin istridszimagt Der
lusrfkcr un den størsw Virkade i
do militasre Warten-M
.
Tot nncs Fclttoq mod Serbion.
London, 2. Feb. Dailn Mails Kor
rcssspoitdcnt i Venedig criarer fra
Vncharoit og Ilsknl1, at en uhyre
tust-strian Arme er konkentreret
i Tetia Schipcka ins-d Donau, der
lnmr Ungarn, Nnmwnien og Sek
bien Arn-niin samtnen· Armeen er
boredt til at knka ind i Senbiem
nien hindre-s foreløbiq af Hiijvandc
.
En vatriotisk Piqcc Mofkwa, via
Petronmd, 4. Febr. En nittenaarig
Piav, Olga Krafilnikoff, er blandt
de soc-rede, som er braat til Moskwa
sira Frontm Hun blen faaret i Fo
den efter at have deltaget i nittten
Slag Hun mønstrede under et paa
taget Navn, og lieu-des Ksn opdai
gedes førft efter at lnm var blevet
faaret Hun Iblev dekoreret med St.
Georgskorset.
.
Prins Augusts Lirfioner. Am
sterdam, via Lohdmh Z. Fest Prins -
August Wilhelm, Keier Wilhelms
fjerde ældsto S-n, et Rekonvalescent
ofter et dobbcslt Vonbrud i den ne
dre Del ni den enc- Hoftc oa flere
Vonbrnd i den non-im- Fod, meddei
lcsr «Lofnl Anzeiacr«. Venbrnddes
nei- Natur er kommt-f for Degen
nod on Nøntqcsnnndorfønvch Prin
fen kam til Stabe under en Auto
inobilnlnkkc ned Fronten i Novem
ber
i
Vereint Zlot ødelaqt Bern, 3.
Febr. Franka Flvncsre bombardcrede
i Gast cht bisrøtntii Soniberqulot
i Elias-I, bvor tnfkc Stabsofficerer
nor indkvartcret. Slottcst kom i
Brand on nodibrwndte til Grundem
on Jldisn lircsdtcs iiq til noalcs omligs
nench Linie on lldlntie og alt var
snnrt formmdlcst til en rnaende
Nninliob.
Sombcsm Slot nat den franske
ernindcs Mannmit’-3 Landsæde. Dct
nur bekensdt sur fini- gnnile Msblet
Finden Haar oin i ilcro Millioner
Franks-. '
Italien køber Ineit Hioede New
Vork, Z. Febr. Clnsien for det stati
itiske Vureau, Laut, oplnser i en
Nnmmrn at Udiørflen af Live
de til Italien i Dom-ne fm 21. til
Al. December Ilmr over-atmet Udfsri
flen til noaet andet Land. Til Ita
lien ndiørtes 1,364,299 BusheU
Den nieststørfte Hvedeapkøben Hol
land, kom kun ap til 320,359 BU
flielsks. Som Nummer tre kommer
England med 192,002 Busch Til
Nochx det enefte ffandinavilkeckand
iom nasvntes i Nimportem qik Zö
000 Michel-:
,,Vemensiiord«. Ebriitianim M.
Jmmcnc J TM indløb der Tele
amm til den norlke Amerikalinie
om, at ,,Veraensiiord« var bleven
indbragt til Kirkwall Pan lannne
Tid sbar ltdenrigsminiftvriet im Le
aationen i London modtaaet Meddes
lelle om, at Skibet er friqivet og
Jlandfmiligvis paa Bei til Bergen.
J Folge Teleamm til den bewe·
retide brittske Leqation lzlw »Qu
acsnsfiorM indbmat til Mrbvajcjssp
for-di Skibet bin-de et ltost TM Y
Mkc Officin-er oq Relevvilter "
Nord, fom reiste under OW M
Efter at Toll-me var fjetltc »g;