Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 03, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIs
F—
THE Wink-D
DJWSH
BANCUJCAL
LUTHMN
UIURUI
MMA
näkefen
.’·I- l ZZOXOZOXOXONZOXOZXVYXOI I ·«.«
Nr. sp. » Many Neut» Lugdag den :;. Fromm IIII -. , f f » H 24 »Icqu
EucopaljÆnz gnug
Illffk Undckvnndsdnade hom
btitiske Hattdclofkibk i Sirt-b
Ellen intct af sirklm Interesse i
Unmi- Usb. :
Werden-J stksrjtc sing sun- nu m
rct ct lmlvt ?l.1r, H den er disqnndt
paa imnsndc MJJUUZX Mcn cudim
ingsn Udfizu 111 wdot end rurtfat
Kaum : lange Txdot Tusker-us Neu
ftandjot i del-es March mtod Pan-J,
endog drcvet ist godt Ztyffc taum
qe, fide-I i den-s Kaum for at uaa
freut til Hemmt-vorne Dumkirk og
Taktik-, ligcfkm 1 Oft I den«-J Unqu
fix at naa fmn til Warst-tun Tor
u um«-n Eandfnnliglwd sur, at der
ch videre Formtdrnm for For
aoret -- om ina. Te tnsfe Entmu
rincte er oikkiomnnsz mm de er Oel
ogsaa tin-senktij de cncste Rat-toter
of baadc den mfke Krigsfsaadc Ja
Dandelöflaade, der er i Wirksamle
mcdcns de britislc ou franskc Dan
delsstibc fcflcr paa Verdeuismwenc
under del-es Kkiqsflnadcrs Befkyts
telfc og denne sxdftc holder des
udcn bele Fjendens Zlaodc inde
fpckrket. J Forhold dekrtil er del of
sprivindende Vetydning, om de ty
ske Undewandsbaade en Gang
imellem alt et Kup. s- Itlgendc
et et fort Zolnnusndnm as llaenss
Kkigsmeldinget
tokvtmsp esn mrmr
Evantgotde ck raste-i ind i Æthtem
book den er stsdt sammt-n med bri
tifse Forpostet Oft for Sau-Kana
len. M Aug qf Mitw. —
Østtigetne skal have qenoundetUp
Hof Pas, eet as do brmdeljasto i Kar
TCIUA Tusker-ne bar i Post
fort et Udfald for Fest-innen as·
Kessetrns Fsdkclsdoa oa « Aar-Is
daacn for Paris Jcidta.ns7ip, nun
de Aktien-de meidet-, at dc blcv
dmmt tilbcmo Pan kw Ism
Slnanmrk mqu Fomndking i Stäl
linacsn -- Tosker musique-, at
M bkitisf Kmdstsr unstechs i Nord
fissmwt nich-Inst- Vrgttmw Hur. at
to tnsscs Kkndsms sank. N tu blos
strmt lseskadiact
Froh-Ia - Pan dcsn veftrcs
Sinn-links Cnncci Komm-n m unsre
sont-M til Artillcri-Tttcl ou spora
disse Jnfonterimmkcb - - Im Wien
vielbes. at aim- llnqam End Hur
Ankona-me er kein-ist for ilskofknviusr
Fletsc- Vner. »Im Fauqu « S Ma
stinqevcrrek sixustz at »in-is tmust
Den sitriasmmarskc lldonri»1-:»1«i:1:·
stek anmoder Minkfkisr III-nun sont
at lade den mnerikauske 9(111b21-:-5.1—
dir i Prtrogmd qøre Forksstillinzi
or den russisfcs Nmokin»1 som Mu
ssmndling of oftriafkcs og tvfko
umst- -- Franks-ins quifter til
en i 6 Manne-der bot-bet- fig
til M80,000,000.
L« s r d a q. --— Omrnkmsxstnq Mo
djzw Sdmme findet Ell-d i »Im-ros
fcn, l Tskv nl Polen ka law-« Amt
palckkasden J thrøjlm fis-»wer
Rai-lerne lmnrdt for at bmdis men
nem til Køulaszlmm. —-- Et msk For
W paa at arm one-r Aisncflochn er
mislnklcsdes. —— Ton statt-le Mem
tal Pan et sendt til Russland for
at over-tauc- Konmmndoon over ou
tuslilk Hast. —- Wim rrllasnstz ejt
Russprne med stort Tals » blechn
Nackt tilde-ge Rest snr llxlol Pag
i Karlmterne Nile-lerne indkkmnner.
at de over for en not-klomm Ztnkle
et falden ubetndcsliat Mle til en
ttdligete Stilling i Veslid Was-En
Imt » Ttylletnc par-staat nssl csn
Gang, at alle denss Elålny sum
deltog l Nothltslaqet, et keturncrel
Iksd Undtagelse of Blut-eben --— Fle·
sitalimlle Tropver er indlaldt. —
trla bar ovtettel et Kornmonowl
lia drtl Tit-Mond links disk.
Søankk ——s- Tolle Unber
vandglmade hat bot-et mindft to on«
selle Fort-set l Samt Mc lmmt
sta Avon vaa Englands Pest
hst Begae Mit-es Belætnlnqer blev
W. England trot, at Tylkeme
In vll Mike Idwiral Uwitik
W om ai bmqe Submqklnekne
at Ame handelsstlbq spm
«
fester under cngclsl Flag. —- mi
msn lmr un uarct : « Maanedcsr
ug or lmgtmdt mm den 7. »den no
qen asqørcnch Vinding mm nagen
as Zidcrtm --- Officjclle Meldmgcr
Im Ilkclrogmd lndcsr pas russisfc
Niemals-»wer Uan fleu- Punkten
- Atti-r molk-Ists um Hirt-lasse Vin
dinmsr i Forli-g wo nt driue Russ
fcsrnc tjlbage Amme-m Kmp.1torno.
Miit-r Wilhelm or vmdt tillmae til
Berlin tsstcsr at have sein-r sjn Rad-«
lelodaa ved Weilst-Unten «
Maikd«m. - J Volun, Ists
vrøjfen oq Korbe-lerne fix-inmi- der-l
l flok Udstrasknina udcn asqiort Vin
dinq lot noqcn af Vorn-me Lanqs
Veftfronlm lloak del vcrlentliq stil
le uusd llndtcwslsp as Aktilletikamp
lmmsi del melli- af den lange Zlagi
link-. — Mist-r Wilhelm Eise-s at
tvr at lich of Hals-undis. Friste
tnflc Treppek lamlcss i Belqim for
at fokløqcs at tkwnae igennem de Ill·
liest-des Linie i Flandckn —- Dei
var tre britilke Stil-a der blev bo
rct i Strick as den lnsse Ruder-vollw
baad i Lstdags. Vgloa i den enaeli
fke Kanal et en brilisl Dampet bo
rkt i Swnk of en Mk Undekvondsi
band· — ,.Daeia« er m- krfsejlet fm
Galveston nieder amerilonll Flaa
eftck Rotterdam
. Tirsdag. —-- London venlvr
forqrwes i Aftes paa et tyfk An
gkeb fra Lasten; der var nemlig
lmeldt fra Dom-r ani, ast Ratterierne
der fnredc lss inwd tuka Luftfkibc
m nmaske tillims mod Undcsrvandsi
baade -- Frankrig melden at ty
ske Anat-ob i Rast-beben as La Vas
--"e oa Nord for Albcrt er flaaet til
bmw --- Im Petroamd well-es at
Tabrik i Persicn cr indtagvt as Russ
fenus Von sindvnbum aqtek at
tcsr at bmsnde los inmd dcs rusfifke
Haer sncllcm lmnsz Hast-c oa War
chcm Wien meldet- om Zum-s
i Russiss Pole-n ou aniciksn
TilMor,1(-IHT«HI. Tnij
Mer Mr Besen-nn- Ildsuld ma
Monden-:- Ztikljnmsr bcmch Ost og
Vka for at bmdc »Me- dksndlock«,
nussr de Witten-do n.msl.1i1r. at de er
Mem-u slmm Albage allxI Vemw
kmsd sinkt Tab, Vaer crilasrctz
at en tust llndcsrxmndisdaad lmr sur
føqt at Lum- dct lsritifkv Daimij
Eksb .,«.’Utnrt.1« i Spuk
Tte Gange Moch
Dei et Jndvqudtingolovoforflagcw
Ssæbar.
Nu fkal det ptøves at fette dct
igeuåem over Prassideuteus Veto.
Turxidag i sidjtc We fcndtc Pra-—
sident lesim et ni Dogge »Hast-Iz
jcnizs Dust- vedtauct Forffag u! en m)
Jukitsigkatjonslou tilbage med sit
Veto Alb-ja Wilfon er den txt-die
Prasiidcsnh der kmr verin ex thun-n
de Voviorslag og of oasspntlig sam«
me Grund. Eleotsland var den sor
fte, Iaft den audctL Der ck den
faakaldte »Mir-am Test«. Prwsidcns
tetne Mc can gaa mcd paa. Brei-si
dent Will-m stack i sit Veto-Bud
skabt —
»Te: er tin-d our-zum uzf dnb W
climislfc, at im findet sum nødt til
at scndc dctte Forflcm tilbaqc ndcsn
at nebst-ic- min Underikkift
Tot csr i nimmtl Denk-endet for
tmssicslim vcl vomij og mitth
diat. Dcts Dvlmivlics til Lov vildo
»den Inivl fort-obre Munde-n at
Varetaqe den Mmt as vor »Public
Service« paa, Tom den bcfkasftiaer
ssq med.
Mvn Opriatiathd on min Pliat
over-for det Anwar, fom Grundle
ven Inn tvdkliq lasamsr vcm miq i
lxsqislmäve Spargsnmnb letmek miq
»Er-gen anden Udmä end at mmte at
Hanktsonpre Forflaaet
F to Senior-Mist » det en radikal
Asviaclfe fra den Politik, Iom srm
tmnqcs tm- vmset befulqt her i Lan
dst. en Politik. bvori Folkef bar set
sin Reacrinasform at vmse udtmkt
oafaa i sit For-hold til Ver-Ums an
dre Falkrilaa Forllaqet spart at
faa gebt som lukke Lande-is Ost-c
Tot Vermocht- fom hob-ver et Til
«
stngtsthcT Tore, sum liidtil nur
staat-c www sur Futt, Mu intet nn
dut Etext tnndc fua Tilladolfe til at
nrledc pas en grnndluoizsmmzssig
ILIknadc iot, Hund de imsaa ior at
vaer natnrlig og tmeande
monncftclme Iticttmtnsdct Weint-en
ndelnkkok For-singst Monat-steh sont
knsd Lsmsmsndmlwders Medfør jkke
lmr kunnot tcslmne sig du simplcfte
Stolekundsfatnm ndcn chccfnu til
bis-sc Menncstcrszi Karattoy Hensigi
ter euer Notnraunrzx
Anlcdning on Stils-ed til at fin·
de et Tilflngtisstcd her i Unndet bar
bmnt osrs manan on Mand, der bar
vasrct besjaslot of et asrligt Binde
lnq og fyldt med lee Baum-, om
han end tmr vasret brwndemasrket
sum Udftnd i sit met, mindre hol
diq ftillode Fasdnsland
Mangi- af die-sc Mwnd or blevct
en Pkyd for vort Land og en Kraft
i vore offcntlige Randslamnngcsr.
Den fokeflaoech Ihmdskabsvrsve
oq de Hinz-ringen fom ledsaaer den,
or rndog cn stsrke AfviqelTe fka vor
bidtil befulgte Politik end den oben
nkwnte. Hidtil hat vi ladet vore
Dsre staa nabne for alle, der ikke
var nfkjkkcst ma Grund as Znadom,
Ildnatiabed til at forsptge fia felv,
cller bvis Fortid var fanden, at der
var Fare sor, at de kunde komme
til at forfmkre Fted og Orden.
Vet rokejlaas, at man tim- tfol
toae Hensnn til vedlommendcs per
sonlige Kot-often men nndcskkoftc rn
hver Jndvandkek visie Provek« fom
btm man bestem for at flivve ind i
Lan«det, thi de nye Prtvcr. sont
foreskkives i dctte For-flag, er ikkc
Bretter von on Jndvandkcriks Stil
kethed til at blivr nmcsrikanft Vor
msr, mcsn incr vag, Wille Anleit
ninqcr Zum tidliams lmr haft til
Ell-Imaan De, fom lommok for
at søae lnsdre Anlodnänqrn fsal fau
lele ille Inn Von at kommt- ind i
Landst. mvd miner de allcredi1 inu
lmft en as do samman Anlcsdnins
Her do sogen Anlcdningcn til Sko
lcnddanmslscs for fig m Tim
Tcsrfimk M nttwrikanflc Falk bar
lscsflnttet W til at indslmsnhs Jud
imndrensci mlluarltw »Ur-over og qim
from um- isn Munde-· fon- csr stif
nmdsat den, der lmr tut-rot bofulgt
as nllls tidlitwrts Slasqtck lusr i Luni
d(-t, lmr bot fuldkonmusn Not til nt
Ums dist. Im csr willig til at rette
miq cstcsr isn fandnn Vesltttninq. mon
ilkcs for Sen » satte-t«
J Mond-n flnl det snrføkkesis at
fasttc Forschmst iqcsrmem over Pras
sidtsnlons Veto. «-— J Mprkjsfmlmtt
lmflst slnl disk stommes over dcst udrn
Ist-bat J Lettau-l lau bist dehnte
rksis Men i lnsqzus Duft-. fu«-r Edl
fi-1, klul disk kmnu to Trodüsdcsps
chsrml for at fwttcsirs Ucnnmn over
Prasfidcntens Veto.
Fokitaaelskn mellcm
Belgien og England-.
llndcr Z« Jan. afqnn dot offi
Holl«l Lplus-Iums-Anwalt i London
folgende Nrdmørolfcs:
»lldmrmcidonnrtecncntct idut det
Ema-r nun et Jnnsrnicns tin-d den
tnfkv Kanslcr Dr. von Wortsinn-m
sollnm fundlicokist i Autorika Li.
oq 25 Jun) minnt-me at dok
nkfistcsnsr ist Tobunent sum dist,
Tusker-us Mik, de im sundkit i
Vriicsist tin-n hin-den at dct nnr
rent »insot·nml« for dot Tilfnsldcs,
at England fknldis heb-m- at sor
ftnms Velajvns Nrntmlitct. En bel
qisk lllkaminaliNote surllarm at
«.,Cni1lasndorncs Jndmknina i Vol«
givn Inn nildo finde Stdn ksstcsr at
Tuskland bat-de kmsnket Mslaicsns
Ckpntrnlitvt.«
Dwsnm den kner Knnskcsr unstet
nt wide-, Imokfor disk mislletn britifkcs
m belaissko Officin-er var Samtalcs
om dvnncs militasro Genftanty hu
Inn han finde Grunden bei-til i det
bam vellendtcs Faktth at TnMand
ankaade et velbereanet System of
strateqifhe Jst-schonen aubenshart
konstmeret for at umfing-W et plnd
sengt Ingreb paa Dolch-L M
l
our alone nok til at rctsasrdiggøre
llnderhundlumek mellcm Bclgjen og
Andre Mkmter paa Der Grundlag,
lat Reigicnsk Neutralitet ikke oitdc
bljuc umsrxraadt, tut-d mindre den
foran var Nonen krklsnkcst of en un
dcn Magr. Mcd mai-n anden For
ndsxrmusz lmr Lusan vom-n Zinde
sørt fimdamns linderlmndlimcr.«'
.-.-»-...—- «.—,—-«..--—-..-.«,,- —-» »::«:,
Wort sagt.
Jurdfkaslu : Panama. Panmncy
27. Jan. Tre sanfte koktuarige
Jordskaslv hat i de fidste tre Tage
rostot Wommtataugekh Zuge-n afRy-.
stclscmc gjorde nagen Stadt-, mcsn
de uoldte adfkillig Forskmskkelse.
.
zum-g og Hostc dør rast væt pack
Rosebud Reservationem Lo. Dak»
eftcr at have fortæret Maisftsilkc,
som er giftige. Landbrugsskolen
fan ikce finde noget Middel mod
Sygdonnneu. Man trot, at det er
an pao Stilkcno. som er giftig
oa Formerne rundes til at fodre
dckcsts Kreatur-or med «fbelled«
Mass.
.
Miss. Martba B. Clapv, der
var dist asldfte Mennefke s Museu
tinc, Ja» er ofgkmet ved Men,
99 Aar gammel. Hun var fsdt i
Massachusetts-, og under Borgerkris
gen del-tm lmn meget i Arbeit-et
i Iowa for Underftsttelfcn of de
sann-de Zoldater oq Zoldatemes
Familien
Forbud mod Salg af--Kotaiy og
Hauen-de farliae Mediskmfiemet vil
Vlies- Nesnltatct af Opdaqclfcr, fom
or giort i Max-sandte- Ja. Sau
Tronin bat tilftaaet, at de bar
ftiaalot Vcsmw for at kunnc kobe
Fdokaixh da de var blonet Zlaner
as den. Dct nistc fig, at Lang-er oq
Islootckckc lkwdc folgt dm
.
Un Ausdran woner Unrub :
Zions Full-Ti, Z. Ta, snldt on Tag
msd im tredic Etams ä Zkolvm me
dcnirs mim under-wisse Romena Emnd
do Wl zutre. um disk softod Möc
brmtd i anningm under llndcsk
oicsninaeik Trengm som- saa judizi.
at Zum ikkc tm jig i Nat Tot mask
Miqe :mr, at hart ikkc kam tElEkcp
N Wd FMEWL
Don ftore Mjdtvintcrndftillinsq i
Minot, N. Tal, bleis aabmst den
.. un von-de ti! den :’.«. Jan. En
;..Ikaandc Mcnnosker sm all-c Kantkr
Ehr-imm- dm Der holdtos under Les
Idelscs as Landbnmsagmt W. A.
IVock cst Knrfus for anlitme der
Eundcsrvises i, book-Tisch de Tal be
dømmc Kreaturcr, km i andre for
Former-e nnttige Tätig,
.
. En Millionzmw Niagara Falls,
N. Y» 28. Jan. Den for kort Tid
fidon afdsdc Charles M. Halt hat
ifslqe sit Testamentk, som i Gam
ovcmik til Stifter-Mem strenkct
PLAOCOOO til Oberlin College.
Hans eftetladte Fortune ndgiorde
fein Millioner Dolcht5. Halt var
VicIIPtchident i Aluminum Compu
nn of Amerika
Vrndt Wansfkabsrsmitu Banner-,
Mis» Lil. Jan. En ns on Mij Eli
mlnstli ". Maran fm meor nn»
last Zug nmd VWhitmtonmilliu
Imsron Jolm A Sonderko for
III-nd of Assjtcsfkabsløftm bltsv i
er nfxriort til Fordcsl for Eng
søqcsrskpm sum kiffen-stets csn Erinn
nina pan 8116000
Saat-n vil bliw aiment-rot
Et Furlntd. St Vanil, Minu»
IM. Inn. Hast-i i Kommissi- mibcssm
lpdp til Vodtnaelsc on af C. MERM
dsnsn indbmqt Resolution, hvoki
Konarogmcvndeno km Senatowrnc
fra Minnesota »Motiver til at an
w, kwnd do kan for at hinbri- et
Forbnd mod Udførüsl etf Fldevater
til sde Nationa, sum nu firer Min.
Messen alle sit-mit for NUM
Jst-sin- Huqnc, en ld Aar gam
met Zøn of en Vorher 1 Ernst-L
Jn« nor tiljtaaer, at nun imme
Casnier i Isirjt Itatk Bant i Zmun
Molnin P. Ewgsmd, et Buso, nnurj
lmu trucdo imm zum Inn-t, unis
lmn ifkc made III-W pua en de
iusmr Postkastssc inm ei: desto-ist Tib.
Hast scudv i Neuem at· drt Var bar-.
cn Zpøqz incn Eli-Wen er im et
til to Aar-I RaansisL
.
Telefon over thlantcrsnk Jccw
York, EB. Jan. Eiter at cht un er
lykkodcss at tclcfonere mellem New
York og Jan Mantis-w- uil dist in
dcsn Aaret er unt-ne fikkert være lot
kcsdes at talc Ur. traadløs Teleson
over Lämmer-hauen erklasrcsr den
traadløsc Ziele-sons- Opsindcr, Pe
ter Eooper Gewitt. Mr. Hewitt gav
i Gaar en Demonftration af sin
opokcgsrcnde vaindislfe her i Vorn.
I
thelfrosfett Mtsfell Art-but Pri
c(s, ll Aar stammt-l Da biemmebsi
rende i thkosh, Wis» frøs forte
den Dag ihjel paa Lake Winnebaga
fGan oq en Kmnmerat gik nd over
Jst-n, og Ton langt gisk de, at Rus
fell ikse magtede at gaa hie-m men.
Kommckatem Maroin Eeldom 12
Aar gammoL gsik tilbaain og da
ban havde atmet en Mil, kom no
qcn vaa ou Jsbaad og bragte liam
i Lan-d. Rusfcll blev funcht nat-ste
Morqen, og da var tmn dad.
Et Bitte-an for Farmkoinkfen —
Wafhington, D. C» 28. Jan Ei
Lovforflaq, der er udakbeidet of en
Komm-, som repræsenterer 20,000
Medlenuncr of .,J'nternational Con
zmsfs of Form Womcsn«, indleverei
des i Duft-: i Waar. Den kumr nd
Pan at Wrcstto et »Am-can for
Fnrmkoindor« i Forbindessc nukd
LandbrugIdckwrtmhsntct Tone Vu
rcnud Lugano fkulde tmer at Einm
ksn Weninq Wo alle Lmstiliqcszwmz
nmal sum Landlixnst lmdcr ma.
I
Jkkc kszi ein-ins Zaloon or der nn
i Nun-m- lmmiJ Zwinnmt mellvm
Phumnor N Titlntii, :I.Ik’inn., en
Ilfftand 817 Its-Z Mil. Zaluoncruc I
Nenn-r fmr gjort en ,xlissirc-Itdcs For
rcstninxh sidm do andre Bin-r i Jn
dsamsrtisrriwrict nmattxs lnkkc: nie-n
nn or dkt forle Tor sortasllcs, at
den nasfw Vo, sum man lnkkc Tini-«
Zaloonor. or Northinmm oq da vsil
der ikko vaer tsn Zalonn i Hin-zum Vv
Nord for Vcsmjdji.
I
Wegen Jldsrsmaswtthfc El Pani,
Minn» ZU. Jan. Paame Isido
mnmdc wldto i Mindme i 1911
et Tab us nackten SI,««(),()W »
lustsr Vrmtdnmrfimi Chartissk E.
Fwllot Man lmr sIIId Rede ma,
at disn Eltij Jldkbmndc Dnldtr et
Tab as ZICZZUWU men der mr Jl
debmnde as en ukondt L-prindelse,
ou de ooldte et Tab as 81,701,s)00.
Mr. Mllcr mein-r, at mindft Haw
parten as dem blev paafat.
Der var i Aar-ists Lob 2,801 Jl
debrande i Statcsn med et Vrandtab
af s4.375,000. J 1913 var der
2,511 Jldebrande, og Tabot var da
M,929,000.
Mit Fifkms paa on Nimm-. -- —
Anfme N. J» M Jan. VcId Ofnslo
as andlmadc lnkkedcs dtst i Nnar
at redde M« Fifkoro sra at finde
nudkmcr Niuaarafloden pan on Js
stmw Fiskcrms lmvde nrbejdvt vcsd
Mindmill Voint, tolv Mil owns vod
Cric Søm Pan Tilbaumsicsn om
Jlftismsn fnndt de Vcsjgsn over Jsm
sum-rot nf en cmbcn Range on jam
sisdc fia m smlv Miksrs Vei ndcs von
Xkcsn i fNah onn, nt denms sknlde
stifte, tsllor der fknldcs kommt- Van
dks til waltr Nod MTiden Undank
dps dist, at et viban Stnkke of Jst-n
dcs fnwde samlrt sia paa, var redet
Mk on aaaet i Drift mod Flohuds
løbot Heldiavis ble Politin un
disrwsttph oa der blcsv sendt Brand
baade of Sied« Doa fsrft Ved Mid
naistid var det lvkcedeg at biet-ge
alle. og san dem bragt i Lan-d.
Horden rund-L
luf- Aar gannucg pun- ist-g.
..3fanki.« les Elxaissuu, Presme zum
:’llft«1t)mt,1 «LLI·k-jtc;1.1ur0. Numky ior
lcdeL »Don nom- Ou.1rlig, muri er
Uns-arm rass sog fast-.
-
Furan paa Island .wvcnimu:1,
Lu. Jan. Jotandis Nian Nr zw
mgct en Tun um absolut syser Ist-ad
Ialg as spinluosc Trikfcimrer paa
IslandA Alle Nestnulag as Alto
nol paa Island or cxpurtcret
wen. Bau zslrmcchei I Polen. Ber
ich, ZU. Jou» Radmtelcgmms Overs
Dass Nyhcdisbureau nie-Welch at den
smnffe General Pan, sotn rcjfte til
Ausland sur on Tid siden, skal over
tage Konkumndoen over en as do rus
siskc Armecr i Polen.
.
Holland og Votum-a Hang, Hol
land, sti. sau. Ton hollandfke Re
gcring bar befluttet i Anledning af
den nuvasrende Situation i Europa
ikkc at sende Krigsstibe til Sau
Francisco til Flaadeparaden ved Pa
nmnakanalens højtidelige Aabtting.’
d
. Vombccastniug i ubefæstede Byer.
Petrograd, 29. Jan. Novoje Brems
ja striver, at for at faa vragt span
den rene det juridisk set lovlige i at
koste Bomber fra Luften paa Byer,
uil den tyer Vefætning paa Zep
pelmfkibeh som blov nedskudth
Liban, blive stiller for Reiten og
anklaget for at have kostet Bomber
Jaa en udesasftot Bu.
.
Ztort rumaknfk Samt i England.«
Lands-L Es. Jan. Nunnruicn bar i
London optaget et Laan Wo fem
Milliomsr Pime (s25,000,00(«.
Wen-jene fkal udbetalciz den Anna-n
skks Notiokmllmnk as Bank of Eng
land. Lan-list or Re7ulmtct as on
nmmsnfk Finansrskommissionszs Bei-km
i London. Von-Jene skal eitcr For
lndench mumdeeij- til Astfkaffelfc nf
urinsnmtcsrioL
I
Tofk Krndsor tumcdoet London,
27. Fan. Im Malmø telcgrasech
at den tyfkc Modka ..(M13rllc« er
lslevet kamt as to Turm-Oper im
fiendtlige Undcwandgboade osg er
Eundct drivvndc omkking nisd Nü
qcn as den fornskc Dann-or »Kom!
Mitftach
Et femsre Telegrmm over Koban
smmL sizwn at »(13kn.sllo« er ind—
bragt til Eafssniu i fmikesasrdia Til
stand.
I
Tofka Traum-r tik Zornin Nons.
Schwein, via Paris, M. Inn Dcst
nchdcles sw, at ist thmsut tyskd
Oufnror er ankmnmct til Oriokm Ved
den ferbisfcktnnasnfkc anfa
Zerbifkc Fnaeniøktropvcr hat un
dermincrct DonmpTumthllerne km
Trcsbia til Wehrin oq bar bcfnsftpt
alle Defilier, gemusm hvilkc dcs Mk
øftorriasto Trovmsr kimdo saldr ind
i Sekbien.
VII-beides for Krik13knmr12 Tot-on
to, Ont., M. Jan Minister T. Ou
ward Fomnson for Land- km Zkkms
oq Mincdcspartomcntcst lmr fat til
Eidks on 2000 Acri-s fwr Landstr-1st«:
nicm i dot nurdliqe Onmrio for at
lade dist rudde af Kriqdfntmot Lan
dot ljxmcsr nordvest for Port Artbur
sag Fort Willinm i e: ikko fortlnqt
T«c-rritorinm. Tumr dot er rnddcst, vil
dist blive ndlaat til Zeissin on Nis
qksmmcsn vil bis-summte over Tom
unsrer
I
.
«1inns-5« um Vrkjnns Bron. Lon
don. 27. Jnmsmr «Tim(--Z« siaor i
Tau i en Risdaktimtssnrtikcsl om »Mit-n
riqssminifter Vrnons Strivclsc til
Fonator Sinne mod Hmtfvn til den
..-mu-rikanske Rmcrings Holdninq
snierfor de kriasførcnsde, at den vsildc
blive lwst mit-d Tilfrcdsbcsd as alle
fotdoinsfric Fuka for nsjtras
le Rettigjedet«. Bladet findet-, at
Nan mir lag; tun-I for Tagen, at
Jlulmzusrnc um Vanille or abfu
lnt Untat-Vom km at lmu en Hang
Cur all-c dar Ajurt km us nnd Do mik
Junlmc Weilnldn »zum
I
i Maroltaucmc mdlagcr Fes. Bir
lin, ST. Jan» kliuoiotclcgrant «
Linsrjuki Jcnlwosslmrcau meddelcr:
»Im swusmntinopssl tut-Ich al- Fid
msun jur du nmrukkanfkc Oprørerc,«
;«tl10ul Malits bar cwbrct Feg» og
at Rmnflmasnchnc injstcde i Kam
Jun :5,.’-U« zllkand l drasbte, saure-de
oq dumm-, sinnt ni Kammer og flere
:Ulk1it"tngem1srcr.
i TM er den uns as Marokkos to
Novedfmsden Ton Hagel-« 160 Kilo
lmeter Jst for Rabat ved Atlanters
lmoetoq 200 Kilometer fra Gibrals
writtde
Pulsminumsørcr tut-nat. Manila,
P. J» 27. Januar. Oprøksføreren
General Noricl Tom med to af sine
Folk dømtrss til Dochn for at have
drerbt en Politisk Modstander ved en
Oanekamp i 1912, blev hængt i
wann Sandsynligvis pao Grund
af det tidlige Klokkeflet for Eksekw
rinnen kom d«et ikske til Optsjeh hvils
ket Politin lmvdc ver-rot forberedt
paa.
Noriel var M af Proviner Ca
vites most fremftaaende Memb. Der
bar været gjort en Masngde Forsøg
paa at faa Dtdsdommen over ham
formildet eller omstødt. Tidspunktet
for bang Henkeltelfe blev flere Gan
ge usdsat.
Den tyfke Rigsbatiks Guldbehold
ning. Berlin, RO. Jan. Lokal Anzei
-.1cr meddeler, at den tyfkc Regering
lmr ndsliedt et Dekret, sont forbyder
lldførfel as Potafkc og sdcts Produk
tor.
Tcn tyfko Nigsbanks Ell-ef, von
Dammslelm lsrflwrcsde i et Direktionss
meiden at Banka Ztatltr, Benge
nmrfcsdcst on Lnndots Forretningstili
stund j dcst lnslc taaet lnwch lmft til
En-- Iställcndls angang i den sidste
Raum-d
,-rkmtindmsgforne ved de preussii
fko Jernbaner vifle konsmnt Opgang.
Nigslmnkcsnsz silnldbcsboldning øgei
dok- ttc15ladolia. Zjdcn 23. December
var den ømst mod 70 Millioner
Mark lsl7,500,000l.
.
Ztandfcde Damm-ro Cl)ri-stiania,
12. Jan. Tun norske Amerika Linie
meddelen at donits Tampcr »Ver
glsnsjjurd«, sont oftor de sidste mod
mmns Estlsrnstnilwr jknldc have ver
ret ;- Vemcn sont i Gcmr Aftes,
fremden-s ilkv or ankommen, og da
nun säinsn i Nnar Mut-aus« Kl. 9
innen trkmdløk Meddelclfc lmr knu
nlst sun, nmn dct ankam-s for given
at Efilnst » beordrct til Kirkwall
til Jnfwktion
stammt-, 12. Januar. Even-fel
flabcstss Tanmcr »Vega«, paa Rei
fe fra Rotterdam til Helfingborg,
Kalnmr ou Stockholm, er bleven
opbraat af en tnsk Torpcdobaad og
ført til Soinomüde. Danlperen hav
de et starre Parti Margarineolie
lnn Vord. «
Koffer Wilhelm-Z FødfolsdaqLotp
don, W. Jan. Koffer Wilbclnts 56.
Isødfcslsridaa fisjrcsdes i Moor i Ver
lin misd Boqcislrinq, fkønt oalaa
med on vis Høftidcsliglwd lom like
vilde lmve vasrct i Fredstid.
Vncn var floalnmkkct. Det diplo
nsatillc Kot-M Hofsets Mcdlmnmcr.
«Modleimmsr of Roger-jagen oq kom
mnnalrs Embksdsmasnd var til Ste«
Stem- nod Ulitdcktioneftcn i Domliri
hin Flrmmriit«(-sl(- Casrilie oaPrins
Illan Wilhelm var til Stoch ou
mr Nonsmnd for lvmviftnst svlkwlt
Dom-n blev lejrct i alle tnlke»
Nin-n
J Koffer Wilhelan Hovedkvariek
boldtcss Gitdsticncfte Keller-en holds
esn Tale, lwoti ban ndtmkte sin Dil- ,
fredsbed med Krimms Fieer sq i-.
Konstillede til Armeens fol f
fremdeles at gsre der-ei Mist
Keller og FOde