Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 20, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Fes- VIIIYZZTV s- T
sIssssssssssssssllsIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIII
PRka kasH I TM
DZHFDZM AMM t- s- JEAN
Wenn My- »O
ÆM WM um« --«» «
lNMW O WL As
Nr. ;j". II Blan, Mem . Lusdug ocn Zu. Januar 191.·).
II , » ?4 Aakg
Eucnpathts Mitg.
Stillst-gen baadc Vkst ca cfc n
ftemdelco vitfrntliq nfomudten
Tusker-ne angribct cugetskc Mystbnkk
fka Lasten.
Tor fækumsiz Trennung mcn 1-.:«s..
Udsegt tik Resultat : »Im-U ruf-r
Jtetmid List innre-z sont Tyjfcr.«««
vandt noget of m Zelt c Tinmhsn
of Satz-funk, Frankrka nth a T»
fidftc Tage-J Meldmgcr Witwe-, at
det um Oder-spottweise as Vlssnxs
Flodem der lysndtedc Sm- stinkt-ums
ne i at sende den nodmsndigr For-—
« stærkcting over Juden-, bis-Juden nur
s det, Iystcrne vmtdt vlot Luw
fort forud havdc tat-t« Tot
set Inarckc nd til, at Rudjmke give
bewdelig Zrcntgang, sasklig ·.:1s.-d
Dorfe-ne i Kausasien. le Ohr
qea i Dag lasses om et olngteb s:.1
Lasten, ojsmok of mik- mkaarc
Luftfkibe, paa fletc engelske Ansc
byer. dctiblandt Saudringham, Ewka
Kotigen hat en Sonntwrtesidcw
Dei lykkedes dog Mc at komm-.
denne. Nastmere Mel-hingek- om den
eure-Liede Stadt manglæ Fslqescd»k
er en kort Quer-im over Usan
Kriqsmeldinqer.
Tot-Adag. —« Der
betydelig Kain baade Ost oq Best.
De tussiske Treppen hat attei- tagt-i
Offenstven og gjon nagen Frem
sang i Oft-kiffen Det paastaas fra
Petri-grad at Muse er dkwet
W i Moden of Rosog, og at
HIRSCH-M Wi- sitke Lgndsbvkb
af heils- een var stinkt bestritt-d Dei
Anstand ogfach at Rusetne er goa
et fkem i vordre tugsist Poles-It Jmid
- lettid fortfwttcr Inskeme dercs An
steb paa den russiffe Front i Po
len. men den-s sidfto Angst-b er
ssamst ficbagcr Et rusjifk Anat-eh
von Nidoslodm i Ton-In- Psokcsn csk
isshcs Lin-fast Wirst-l Meldiim flim
et tslbaqa --— Von den voftkcs Flag
mork fortscrtws Lampen Nord-ff
for Taf-Mosis Disn fidstc Transk
Mc!ding tilssamz at de Amen-des
Trost-er er blas-en kmdf t«-l at qiw
lim Istms ä Nasrbechn as Lhmhsbnpn
TIIIILOL mm N KIINT Mosis-J
Judas —- J den officirile
fmnsIc Melditm indrsnmms Mod
gnnq law-T- Ilkskmssluchu i Nun-beben
of Some-us Eåtrt cst i to Danks
Fortsat Slng :-«:!,1 Tusker-ne de
Fransse til at give Her somn Vrm —
tm III for Tumu- - vafer Wil
helm vor pokfnnlig tilftcdr ved det
to SlsU dpr rissuftmsdxs i. at Eli-n
Tume Irr-Wo Zoldntor mai-s til
,-«ks·.mge. Petroqmd vimfmnn at
»Es-»F THIka Mr .!s.11·si·.»rk"k
kam Wes-We Mks Vier-, kmok des
Mir Wer-i blesv flamst Mich-.
Kaukasus Armng Stab rein-ask
f» Lyermäwkerne i Mist-Hosian« bmns
det blcsv nsdvendigt at award-m- de
end-Mc- Mrvftet, bvad der umspon
diaaiokdv Omivekfen of vissr Ste
ht, de sw- smnde holst Mat.
Lskdaa - Toffel-no nindor
btsmdclsa annnq i Nord sm
Soisfocls, kwnr fvnr Imr zur-rot fix-m
pet i flms Qui-. n Ist-d voldsmn
Sturm bar tm Hast-acht Tkrrwn
fka Franssmwnchno anlqe Mk
Rat-vors skal disk vaer salden mel
lem 4,000 oq 5,000 Imnskmcvnd
ca tagt-L 5000 til Amme Wyde
liq britM Frenmnm ins-wiss sm
Sauen i kabodcn nf LM Uns-fix on
Instrkne bar tobt stmmms i ar
Icsscqnen Elle-s meldiss d» ifkk
pm Aug as Mindnina lmms den
AOIL Ydsswnt --s— Ntisfssmxs Hort
Fxsstter botes anatibisndc Ixmsrzxcslsp
· MMIHM on vordre Polen. dna
udcsn noqri Maske-ide- Slna Et Mk
Nimrod wo Misserntss Anonssoloni
ne i Utvrtssm mislnkkedeö, faa
Systeme- xster stori Tab mcmtte
: jin-M- sia tilde-ge
Studaq —- Alhnecadende
-«Itikftmd von den vefm Zimmqu
"watdrest«nktig- ty
Mnfmuq --01
Blad i Rotterdam auslaar Amer
sicszs Tab i zranlrig og Flandcrn
ira l. til läs. Jan. til lW Qificerck
ug usw Mand. Bei-Uns Tage
vlatts »Expcki« anslaar de Fron
ites Tab i tre Tages Kaum i Sols
ion Distrikm til ialt 30,000, nien
Frantrtg vismrgter det. Berlin ji
gcr, at Lampen omlring Zeiss-Jus
of tyice kkigsfyndige bewegtes- fom
denjlstjlc succezy de tyjke Trop
pek ljar vinidct i Frankrig i tre
Mai-nieder -- s Fku den sitt-e Flag
mark bete-trog imet af stsrre Bewo
iimg. -- Dei vritiike Udeurigist
vorn-mein og leiiiiraliletet arbei
dcr paa cn Plan til Anyoldelse as
frommt-de Säbe, som nimm-sites for
at jske sloinrcvaudc og dercö Ess
ladclse, liincs Alls-lauten findes
ugrimsdot. Den somer Konse,
Gustav, udtalcr det Oaaly at de
standincwiske Hungers Zone-steure
forlcsdcn vil resulteke i et bedre Zor
lzold mellem Even-ig, Danmart og
Not-ge og at Zwtkig dewed maa
stinkt-L
Mandag. « De Allicrcdc i
Betst-en og Frankrig og Rugserne i
Polen ask alle Fremgana imod
zjcnden - -- ifølge Metdingcrnc fra
Paris og Beimng — Iystctne,
sont fokssget at avancerc imodWars
schau, iynesrx at hol-des i »Ebeck«,
mein-nd den kuissiske Avantkolonne
uar itormet oq cagct der xpigtige Pac
skirljbabm der sonst im Vuwwina
til Ungarn. -— Tusker-ne i Kaukasien
bar attek lidt Rederlag S Iderrheden
as Kam-Umon: ritt-me torkiikc Ak
mckows jkal vaskcs apkevct oa dets
Artilleti fLage-It Eis tidiiaeke Mel
ding fra Potkozxrad quetx at 52.
mktiskc Regina-m er bleven over
nmwlct as et Vajmwmnach og at
Nusfcskue toa over 5000 Range-r on
state Loch. - — Frankkiq paastaar
Hat Emve komme-i Toffel-ne til at ov
ijnsc den-H Loh-graue i Ztorc »Du
in J Argo-uns mai-ach Ziffern-c
E.11 hmsc sitt-est si-! For-del trodsti starrt
FStoknL — Tyfkekne iigtsr officiclt,
Hat Zu- :’(lläcnsdcsfs Tab di- fidftc fin
Tllslcr imr vusnst mnktjng 15(),0un
gMimky oq at dortst- csgct Tab knn
Eim- mmst en Rissetwdel scm swk1.
; Titjixsdaq - - Knimktcskifttss
Isinmis umaaar ? not-du- Kunst-Zu
Zwar Wisdgbnin La Vi)i-:ss«.-l!is. 20
-:l!H TTMdøft for Ausseng »Ist-It Lage-J
Eos Tusker-ne Em Franfknmsndoms km
ifidm as disk-fi- fra Tusker-ne kei- tm
warist nimmt "3I«1joths"csttnTun Er
x7r.m1«f Ausnumkkioiss Denkst sum-na
JM i Lustem og on Dei af Man
Zudringer Tusker-ne bounttcdc den:
jlllukfesstiisasldiy Mai-ed Inn-sitan
jdvne nnsd Emalrt oq dir-VI dem ti -
jsnmet men nogle Time-r feste c«
Lust-mode okx Sndwa Fkkmskmnsndeus
attei- Etillinacsn - Et Simoide
:ss-d Donodkvartisrcst fortwllek om
cMach-n i Nasrknsdon as Levis-un
Dis-! residiede Tor 10 Dani- fiden
i de Allcrcdxsss Inn-n men sein-re
gis Mitte-Moden over sing Brot-der
m rev slore Vkoer Umk, san de Al
siisrcde forbindkcdes i at sende For
stækkniug til Siederj hvor de fran
fke Tropver tmsngtes haardi af Ty
fkcsnte. Distte reinlierede i et Bill-a
getog as mkking en Mit og Stab
lcsrina qf en flaskk Front i en god
ftkategllk Sttlling. —- Det Menge
Mute-de akasrende Slaq i Polen
hat Mo fundet Sie-d end-m time
Iinis ycm Grmkd of di- ugunstige
veirforhcld,-·-lqm bar berstet der
Hm sidste Ugo.
Voldiomt Jotdskælv
i Italien.
Icfkenes Autal firttccs san lqvk sum
Jttktsks000 ou san haft fom l00,000.
LJIkn materielle Shde Tun der imi
end-m qives Skøn ovnc
Ists-Ihm Morgen i sidfw qu tw
ftesz de Jst-ftp Mkldinaer nm ts! unt
noldtmnt Fordkkasfv i Italien, dpt
smldkomsto fidcsn dct vaa Firmen i
MON, Iworunder Messina lod iaa
froatcliat. Mekdinaerne om Fil
zjerne af Jokdskælvet bar lydt
nieset fes-stellst vg i desto IMM
de hat de lydt aluorligcrc for lmcr
Ding. Den oprjndtslich Melomg
im Rom lød - - : Locskjasttclfc
sanledes:
Italien lmr attcr unsre-: ljjcutsøgl
as et vldjtraft Jokdjkaslkh der isol
ge de sidi Meddcslelsor Our resul
toret j, at lUMU Lllcsnncfkck ct
bleucsn draslit oq 2«,W» Elen- kom
men til Efadc j do ødolagte Buck.
klinsuslfen Dur den falsch-jun Rom
Im solt i over 100 Aar. Byen
Avezzano i Abruzw Drmrtemennst,
63 Mit Øst for Rom, er blasen jasvi
net nted Jokden Her stal 8,0l)0
Lllcsnnefkcr Inms blemsn drasbt J
inangr mindre Vtht i Rom-k- Rast
lnsd er Byqnismcr blcven dclvis ade
laat, mein-nä- der opslod Panik i
Neapel, oa Hase saldt sin- i Casers
m fort Ilfstand i Oft.
Im nodcsusor Neapel i End til
Romer ( Nord, on Etraskning m«
over Mo Mil, ou wer-J over saa
godt Tom bete Lande-i kaltes Ny
stellen sorlwldssvics lang Tit-. J
Rom meine man i Førftningem at
der forekom to Stsd, men det feis
mogmfifke Instrument i Obsetva—
tot-set visit-, at der vor kun M, der
begnudte Kl. 7,55 om Moment-n oa
varede fra 22 til 30 Sekundck
J Hovcdftaden blev dor, faa vidt
man ded, inqen dtcebt, men der We
Wlig Skade, Kirkek og Statuer
led most For en Tid qrebes Falk
of Fmgd oa der her-sich liacfretn
Vunik i Dkvfuimlet oa Klostkc
Naslw Das lsd en Meddrlelfts
fra en Korresoouth i Rom til
,,Cronicle« i London paa, at An
talkst al drcrbte ca sann-de s Jord
lkælvet var mellem 90,000 og
Inn,000.
Fort-den Ave-Hans skal Zwa, en
Vv tin-d 20,000 Jnsdbvaqcsrc mu
lslcvrn nasften sdelaat. Videre net-v
nes: For-»den Avezsann est-Sara
fkal folgende Bock værcs blevon to
tnlt ødclosth Eavella, Maqliano,
Mark-, Was-sodale Collakmcsle
Gckcbia Calano, Lelli. Pan-mo
Jan Ist-litten Giofmnarfi. Satt-cela,
G.7:iiftn-ll-o, Aunsofanm oq Castro
not-me
Jan-me Dem siteldtes. at Kost-a
Viktor Emontwl var ankommt-n M
Avmcch og der var sondt 30,000
Man-d Militasr til . ·wlp paa de
Siedet-, bivor Ld Masken var
darst. Italien reiste fiq fom et
Fell for at hiaslvc do skadclidte
ligcsom vod Messina - Ulukken for
s; Aar siden.
Tor melden-« um sonst-: Entd, ialt
winkt-Hm im, distiblandt ist-n nlnori
lig Ruf-esse sont fis mnnxw Duft-.
der Wdodcs under den førsth sonst-,
Nuftelfv, til at faldc samman
Kotigen sial personlia have hinlpxst
til at udgrave lebende Menneskes
af Ruinekne.
".’«1.1Jmsndks Jardsknslnistxs Nat-sag
meddelccs folgende Udefs m en
’!I«’-.sii-«n««slpx1: »Ist fandfnsliqsns ek,
at wwwle Nean hat sor.1.1r-n—,·«ct
nickt-Damm sturc Fiktmtioncn disk
!s-.n« smnismqt »ier Lmumdiss
lnuor ned Vom-um med imidalos
dcndis Max-for iJordksns Jndkc
Hort-km tydcr oafcm det, at sdsildcn
ved Sau Guiliano hat tiltaact i
Its-treffe indtil nnsitcn der dobbolte«.
llndcr »i. do. meldes im Paris,
at ..Exoicior«s Korrespondisnt skn
officiel Kilde ersann-, at :;5,0u«
Menwster » bleven dmsbt ou Up
nun sannst ved Jordstaslch
Im Rom meldes under sammks
Dato: Upffieielle ·Vcsretninget om
Jordfkaslvcst fasttek ercnes Tal ti(
cwllcm 25,000 km 50,000, oa An
mllet af men- rller mindre heran-do
Poet- til omkrina 100. Den make
Helle Stadt- vk det nmnligt end-m
of aims noaet tilnmsmclspsvis rig
tint Skøn over.
Don anwrikanske Gefondt i Rom,
Thomas Nilfon Vom-, bar fors
fmmst fra Neue-ringen i Washing
ton, om Spaniens Reaering vildis
medium- Iiaslm men denne bar
benet- at paa Grund af den infer
»natisnaxe Situation bavde den prin
M besiuäet Mc at modtage
W W
xwrt sagt.
www W- ««k-x »
..- ANT- »"W sMVQc
Unsdervandschudc km U. Z.
Qujlm), Maisf., U Jun. Fon
Mtwr Zkivduasrxt Om« wabcgyudt
’L«n,1ningisn as jxrc Undunmuoetmai
»du tu et Hi de stimmende Lande i
Europa· Tot ijctrdcr doch at Baa
sdene iktc ital tout-reis, Jør singen er
HIIIDL «
, W-: »w» « -,»,.,,-W«»»
.
!
!
.
Raum-ruc- 1 Connmfuugjlct i Mit
theil, Z. Dak» for-Wu- forleden Tag
at graue iin ud, og medic-usi- dc our
j Fast-d dumm« sang De aj alle
Krasfter for at døoc Lydm Mut
dctuus Zungen giokde Ihm-if Owcnizs
mistasnksonh og han anders-Jn
Engm Tor bit-u ikte more Grav
ning.
.
det mcd stumm-. El Bam, Tqu
tek af Mr. og Mrss Eltde Zharp
i Conncil Blusfs, Vavde Smaakops
per, da det blcv født. Fett lillc Pi
gc var fuldstwndig dckkkct as tøde
Vlegncr og blw øjcblkikklig tagt i
mmrantasm·. Modeten ihm-de et let
Anfatd as Kappe-kne, Ist san fjdte
Var-let
Vælgernc i Vermittion, S. Dak»
vil den 22. ds. faa Anledning til
at fromme one-, lworvidt Byen ital
købc Elektticitcstvasrket eller ej. Der
er til Salgs for 815,000, der stal
betales i ni Aar. De fikste s s
Aar betales aarlig 82000, og d.
tre folgende Aar betales aatlig
Amon. Dust sich, at«7·Væk-ket er
vætdt mindft 825,000,
.
Robert Zweig, der bar on Form
imr Deer Moor-, Wis» dkivcr Him
smvl fom Viel-Odem san bavdc s.
Fjor 145 Hauer-, og knsr er, hoad
de Jan kmm for Fødc on Pack ji«-,
MA Æq ved Ziden ai, smad kmn
brimtts of den Bliis »Unm- i Hass
boldninmsn. Dei er over 1305 Du
sin ÆHL oq want-r man knn 25
Ccnts Entsinnst blivcr hist 832025
.
Qt Js;«wlnd-:s, del Cursu- j Wiss
cnnjinis Häscuricn or uns-Irr i Lake
«!-’rlsm1mn-Jn og Unlde somuslt anb
nois den Iii. Januar. Tor san »Ja-l
grizs en Traum-m paa Knrnioalw
dck holde-z i Forbindclse med dist
fiel-lde Palndi Nasftcn 63,()()»,»0()
Bund JI ksr Max-: tncd Ul chgsnm
H Palaszt er witer i spaka Stil
oq or Zki Jud lmjt under Lager
Med Tannnsms or set »Wer Wien
Zum-nu- oq Tomqu Dust-um
Weis-, .««1.1 Hund-»daon muten
SZUWML sont Nrmt ;1«’orcin-rn Bd
Mi, Zwtmncu U Tun-stummen imr
OFle 1 Ihm-r under meksjt IX-·
Decm INan Tmis :«1, un Tum,
usfaqt m »Mein-roh jam erklasrcr
Votan for ;11·Icn;)lkmscr:dig. Summen
iixdolusfattcr Ihm-rni- sor IIle og
for ti)13. Mker end W chrdcsdelc
J- Iumnusn blcn lmtnlt as Nreat
klkortlyekn Vom-n.
I
Brand i New York New York
»15 Jan. Trc Menncskcsr imebrwnd
n- under on Brand i on Lejekaferms
paa VIII Arn-. i Momciz. Pan Gul
Wt fandth Liaems as en Mond o
tst lille Vorn twt omslnnqpt Zum-c
blvv Liaet of et andct Vorn b·..am
im den brasndench quning. Flau
af Husbisbocrue samlcsde sia Uait
fIst-geh hvorfka de blvv firct over
til Nabobusrt vod Hfmlp af en Li
ne.
.
To Mamd kom on Daa i Der-Im
bisr kørcsndo i on Antomobil i Tum
mä Piko Lake, Mamtbon Couistts
Mis» affnrcdes trc Sind, sprang nd
Tlcnmth noqst ind i Mafkinen km
ilebe videm Da man untre-Amte
Team-, fandt man, at der var drasbt
on Hieri. Sagen blev mekdt ti: to
Des-um Game War-den« men Ist
most-h man bmde We, var, at den
me Mond var hii m den enden li
ce, da WW ZWMJM
up» sur-den Oa- mzzigs m at
lxerylsjkunerne aneiteret og ljau l.l«
Umo. Puck muntre beule stDU
! «
l mm Immer tilde-Ich Sollt-unk,
l-? E«,l L, Jan. dumm 125 quet
er xillmge i Etatenis Etrus.1115i—i51
her, eiter at lsiunemør Please i WI
Tmmsz lsenaadede umker l«««
»Ztmslaux1er. J Ferlsedmmslmss. er
uer knn l55 Personer tillnue .cs·;
.;te:1 med Nilus-er- en-: mal-a NO
:I.«ndin,1er Vordem Inn at gewoh
sx.ii,1erms derecs Lwrgerskah Wisse
n.r Please Imr lsenaadet i alt !,
isfl Personen fiden lmn nimm-ic
Cmbedet for snart vfix-e Aar ··("ieu.
Lun ask as i Guar.
I
:!’c’·nmreu nil »renfe ud«. Tem
Faun-, Jnd., »i. Jan. Born-»Hier
Linn V. Robert-Z oplnfer, at lmn
M fnretaqe en nlminsdelia ,,1ldrc»-:«
nim« of alle de i Valgfustsxkgcn
jigtede anunktionasrer. Blandk diss
f.· et Konstabel Robert Llond. Jn
geniørassislent Harky first-bekl, Jor
ealter i City Hall Euna Horn-»S- u
KirkegaardsSupekintendcnt Clau
n Patton Det heddek at o! vtl
kaa Gage knn til den Daq de srem
ftitledes i Reiten. Dei tormodeik
de selv vil føae om Nikel-, i mod
sat Fqu vil de blive affkediqes
Mayok Roberts er felv Echmot
«- Mit-He
man-d, Va., M. Jan. United States
Circut Court of Appeals bar ": en
i Gaar cis-sagt Kendelfe opretbolds
Laden, sont forbydek Forfendelse as«
qlkobolffke Dnttevatet til-West Vir
ginia. Det bedder i Kendelsem at
modmindre Modtaqeren kan førc ab
solut Bevis for, at han bcwde be
stilt Bau-nu- udelukkcnde til person
lia Vrng og udcn wan Elimi
Avertcrinq fra Assondcrens EIN
vil lldleverinqen as Vom-ne i Stu
tcn kunno forbvdcix Zagen var ap
msllerot as Ztatcn oq qfnldt m
Wholcsfole Epititnosafirmu ou et
Efcsvrvskomuaqni.
I
Finden msd Lversvomnælserim
Jn:di«11qulis. Jud» 15. Jan. J
Oenkmld til Indiana Ztate Flood
Eunnujsssions unqu udsasrdigedu
Rom-Art til Nimmt-um« bewer
den um«-ricle Ekade im Liversvømi
nuslsmus i Indiana i zllckarts 1913
W til 25 Milliunisr Tullnrä Ska
dm zum dvt dnrkcsdks Land var instit
Finden zum Veic km err nnfasttess
til is Mill.
Tor nnlnsfalees on Naskkc For-holds
rmlur sur Fromtidvm Seriblath LU
rcmslse af Munlerftatiomsr ned Flo
dcrms, Kraft til Rjrrnelsc as Ihm
Tom Lan spaskrcs Zwisme H TanÅ
nolfo as streitigtzusr til Eageni
Fromme. -
.
Forbudet i W. Virginia Wes
l
l
i
(
!
i
l
»lT1-i1»f1duntk·n Jkshftcsar Wainan
Un, T. C» IN Jan «1!1--u·«)cin
leklfun er un LIcsdsteZut Un Julfkulit
71X3 Bund-J Tmm fmldt sit Jud
1.8.1 Ins-J Mr n-,1 :!)cr«:«. Fransis V.
Zaun- i Tot Ombc Dis-s i Wumt
Tot er Prassidcntenss førfts Baruc
barn, oa kmn er strkmlcnde glatt,
sordi bot er cn Trotm, da ban ikkis
folv bar nong San. Vaadc Moder
ou Vorn bcrcttedcs at befinde sia
i bodftcs Vclqaavnch Lnkønfkninacr
i Anlcdninqm as Bann-is Fødfcsb
dcst Ilte Vorn, sont » sødt .i det
iGuido Hass, vedblov at ftnnnmcs ind
Hi Dag. DcIt ankam-s- at Vornet vil
Mino ovkaldt offer fin Bärin-satt
De flndondc Minor. Mahl-, 17.
December-. Dampcsron »Titti«,biem
incwrcsnch i Malta-, mvportorm
at den Pan chsp fm Erim-Ihn til
Klaqsbanm i Skaanc den 10. dss
ma 55 Gr· 40 Min. n. Mc oa L
Mc M Min. sftilzL Ame novd for
Doasxisrbanh mødte en fort-nacht
flndtsndc Mine. Don bavdc Form
Tom en Wie-web lnnae Manc, does
vcm Spidfckne var beklædt med
Metal. Da Damveren obfekveredks
Mnem var Dei Sturm oq M S
ag det var tun med Ntd vg· næppe
at W undgkk at TM MM
York-en Umst.
sagen kaaxxxsr til »Rrj—:-cu«.
Turm, U Zau. Japan Lun- zum
Nnum as dirigcu lnsslutsct km at
sonde nugct sit-ig—3st«1b til Zanx
JkrmtuicunozuUmgest.
.
»Warst Tun-act tin-»Er en MUIOH
Musik-Dank H. Januar-. Ton huc!
nuksfo Tampcr »E.Islor« ffal have
støst pua en Mino j Nordføem
Oele Vesastningcn blcv rcddet paa
von Mund nasr og latthnt i Ham
lntrg.
.
Gen. Stoessfcl dad. London, is.
Jun. Im Pctmqmd telcqraforcs
at Ost-n. summte :LI31tlmilon)itcl)
StoesseL Port Armut-I ForsvareV
er død ritt-r i noqlc Womit-der at
imm- lidt as paralntiskc Anfald.
Stock-set var født ists og traadi
te ind i Armeetc 18M.
I I
Japansk Wem-rat dad. Tokio, 12.
Jan. Den vekeudte japanfkc Gene
ral Nariati Arifaka er død. Gene
ral Arifaka opfandt en ny Bype
thigskydcnde Biergkanoner, sont
bcrrer hans Nava. Han blev adlet
til Baron for fine Fortjenester un
der den russiskijcwanfke Mig.
I
Fra« flere Kantek af Not-ge kom
mer der i Følge ,,Aftenp.« Med
delelset onn, at Ulvene hat vist sig
oq anrettet Stabe. Det ladet til,
at llbvenc i Aar spchr temmelig
langt ned i Delene, og Frygten for,
at man gaar en UlvesPeriodo i
Mode, fvncss ikkc nat-under
f
Scndcr Posten over U. Z Lon
don, HI. Jan. Krigsdenartententet
nieddcsler. at Ztorbritannien bar be
slnttet at tilbdgolwlsdc Vrevc fra
Enalnnd til ficndtlims Lande, fan
sretnt de or indlaut i Vrevc til
msntralc Saum-, medmindrcs Kon
volnmsn or anbcssr Tor fcnch
UNmlia nimm Post fm England
täl Tuskland over United Stimij
I
Enden j skulknk Berlin, ll. Jun.
via Haqu un London —-- Tr. chks
lässc Rufe on Ernesl Vicknell as den
amerikaan Undvrstøttcslfcsslonunikd
sion or afroist til Volk-ji« lnmr Nkss
den flnl vaer links san fwr fom i·
Volgicn De lvdfnaes as Bin-can
dnsf i JndenrlqEsdisvartmtsnnm Tr.
Illude Nunle M isil lwløqv
Hohn Unwiss» Zlixsrniennisu uq ans
drp Post-.
M stutth :Ic.11«.1c-:s strsmr sit-i !
Iman H Jan Emrtjuxm dljn
KAAas-t- aucan u: me STUkJU Dr
«:-!.1sln Trunk-den« »Hast-i numban
us her us Niszxurknjnn nil ulkns from
Art Jsrfl«1«»1, snrn Amt nd .I.»..r as
Wka Landtstö PUNIer land) tsk
Landg- 0-,1 til Eus. Tot imddsr :
fuer i Trmtmlm, at M nil lsl «
undncndigt at imalunmo tin-c ZU «
M for nt Hm ananccs i Vudnottcst
o
s
,
!
l
1
Den socialistifkts Rtodskunfcrmcu
Ton of Zocialdmnokmtiet i do
ffanditmvifkcs Landes planlnqte Kon
siskcsnce i Anlcdnjng af Krigcn blon
oftm- Vcsstontnnsls"0« aflmldt den 17.
ng Is. Januar i Forsamlinqsisbm
dringen paa Enqlmvcsvef i Waben
lmmt. Der Hain-s ikkc Vldgnng km
Tilhørercs oq heller ikkc for Presse-It
I
Et nordiss Studetitcsrnmdo. Derl
or i Folge ,,Natt.« truffct Wirth-«
om i Midtcsn af Mai 1915 at af
boldcs et not-disk Studcntmnøde,
der fkal vnre i tre Daacn Førstc
Dcm tilbrinaes i Land, andon Don
after-wes der Vksføa i Helfinqborw
Svlfingør og Frederiksborg, oa tre
die oa sidste Das tilbringes i Køi
beniman
i
Admiral Rates ,Dtd. Lan-dyn
16.Fan. MmlSir Gent-ges
Dam, R. N, er M. Admira
M dersåtftdtiszl ogtsg
M
-.-:: glnnrundc Kann-Un Han fortk
: ldfsp Dxn Drinsfc :Ikurdpuls:sexpe
Ojrjen need »Alten« un .,LiIconcI-n«,
funi namsdc M Namen un Zeche
Tnånnnisnndicrfngulfuriw nnsd ·L1.
M. E. ,,Clmllon.«10r«.
klitniff Umn- 5 New Fljurlj Petru
k11«nd, 1l. Jun. Russland nur i Rom
syst-s unmij o Bann cum Bis-Unm
WU til lldbctaiing i en, tu og trc
tlsknanostr un til H- Priwnt Nen
Iu kncd H- Prkwm THle sur ch
mw Lacmgivcrne csr et Konfisk
tintn as New York Bankiervtz lnmrs
iblandt J. P. Morgan C- Co.
Eiter Forlydcsnst or Laune-: en
Fort-aber for ndorliqrrc russfifk
sen-dir i AtmsrikkL Beretningen om,
dem Laan brkrasfteci as J. P. Mor
nan L Co.
I
Enerrig on England-J Sonn «
Etocklmltn, 11. Jan. Zuerrigs Ic
dondc konservativis AMI, »Dagbla
det«, udtrnkkcr Misfornøjclfc med
Storbritannions Evar paa den
amerikansko Protestnotc. Vladet fin
det-, at England basngcr fast ved
fin «Jndbslandingspolitik«- ligeovers
for «de neutrale Landes legitime
Handel. Det siger til Slutning, at
det fvcnfkc Folk aldriq vil finde sig
i, at England tiltagcsr fig Rot til at
bestemme, bvor meget af hver Mkelt
Slaqs Vare Svcrkia heb-ver til
eaen Brug, ellek bvor meaet Lan
det findet for godt at indfsre
»Amt« tyrkisk Jndfald. London,
Jan Til »Dam) News« teles
gtaferes fra Carita, at man der
er overbeuift out, at ankiet agre
at foretage et Jndfald i Egypten.
Taste Jngeniører gør alt, lwads oe
formams for at onst-komme Vanka
liqbcsderne ved det fvære Artilleris
Transport over Zandørkencrne oJ
Kslinpcdcssilænm til Zuestanalen
for at taon Kanmvn op med Butte
ricsrne vod Eurz-Kanalcn. Et of dis
sksRsorsøqvar endt mod, at csn of de
store"K«11mtIc-r maattc lade-k- tillmge
san dcsn blødcs Jordbund
I
Fdrigsfnttacsrms or en BUT-dir Pe
tro,1rnd, lö. Jan. Ahmllet af
fjcndtliqc Krigszsmwsr i Russland or
un san sinkst, at den-s Foruleining
Damit-der at blims isn Uirfcslig Byrdc
for Netz-geringem sum solv i Frist
tid ikke er v«or vcslforfnnot mcsd
Pon,1.s. J Hcsntmld til officielles
Rarwortcsr 7m cwspitalmm nsa Di
strib:Itjkmcsfmtimusrne sur tre qur
fix-im ndniordcs Kriassangcsrnes An«
M den Many Jmmn op- dv smefto
Komm i Kmtkafuäd Polen, Buh
wina m Tmnfnlmmia bar braat
Dort-· Tal km til nasftcsn —100,000,
I
ni-H-L:islnc Jkiuinlvku Tokju,
Judith iiL Juni Inferno ior den
»" -.-13...«i5—.- i Thurm inm nil, at der
sm. Tcnmsii Truiwr til Firmen i
ist-wozu nioddisiur i et Opmab, at
de unter at icndo en Afsdeling Fri
villige til Europa, og at de i den
Aiilisdniim annmdmt om Brust-bi
dmii Der iiksdder i OpraaXWL at
liqcsioin Läsimcstte lijalp United
States og Garibaldi bialp Frank
rig, paä fammc Munde Iniker Ja
panerne at biaslve de Allietcdc —
Storbkitonnim Russland og Frank
riq —- for at ende Krigcns Elen
diakwd oa genopretie Freden ior
Ver-den
J Dimean By. Avezzmio, Is.
Jan. J Henhoid til et balvofficielt
Forliwcsndo limiisk 12,000 Meimes
ier bogravet under Nuinerne Si
iiisdolmt ai de nimrc Giraut-Abg
er cndmt ikke røkt med Hakkg .
Spadcn sinnt der er 1000 Rad-«
itadiat Arbeit-c JnÆl«« (
Lsrdaa var der : »
Lig. Der var sQ-» «
Messung ist Tit-W
mt tun site UW
Wiss-, see »