Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 13, 1915, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    J IRS-un Wdemicankeyogdet
IIIQFHTMM:
M, kamt Kom, kom;
Dejligt dog at folde ud
Vincen, fom vi fik of Gad!
Kom, kom! Kom, kom!
Himlen er saa hsj og blau
Den skal Vingen sidft dog umk«
Da løftede en enkelt Tone sia og Eløj højt ov over
alle de andre i jublcndc Muth men Vors! oq Elfe u-I.
kede til hinandem smilendo gennem dercs Taktik-m tkst
de for-stob, at cht ver den gamles, fowildodc og Fangkkx
Tom-, der nu var blpvet fri.
Og Limfjorchn brcsdto sine stille Bande nd Js
Himlen spejledc fig deri. zsg ikke en dunkel Ekysggo le
gede i GrundenI
,,Danfkeren«
Onsdog den U. Januar lind
Aas-, Nebr.
Den 7. ds» Tor-»Was i sit-sie Uge.
wem-i Prof· Lund saa sin nne Be
snlling, SkolesSuoermxendent Ein
bedet i Was-thaten Tonkun, sog :
den Ame-duan euer rette-re i An
ledning af, at nun joriod Stolen,
vor han om Ajtenen fannne Tag
Genftand for en »Eurprjse« as Du
na College og Irjnjty Zeminarys
Fakultet. Bettes Medlemmer farn
ledes has Pros. C. X Hausen, on
iaa kom de unentet og dankt-de nun
des Prof. Bund-IX Qan oer jkkc
hie-ums men onre zum Ihnen nnsn
s« Der blev jo faa sendt Lind efter
- hom. Da han var kommen til Ztede
og man var kommen til No efter
Qverrafkelfem fwd Prof-LIij frem og
pag det samlede Fakultets Beam
Ivlsdt en Asskedstale til Prof Bund
sg overkakte bam en »Silver Lou
««ing Cup« et Vergel- eller Pokal til
Irindting om foundne Daqe Prof
Land tasede for Gauen oq for den
jede Stemning imod hast« fom
Oasen var Udtwt for. Siden til
stagte de forsmnlede en Stand sam
men poa en sttn felskabelkg Maa
Oe.
-—- stte Dass Aften blev Prof.
Lmsdö THAT Prof. Caroline
W, budt Bello-nassen tilbaqe
ved en ,,Surprife". som nogle Stu
Oestez hendes gmnle Geben ca.
E Its, og wogte af Lærerne havde ar
Weket i et af chfeværelserne oao
M. Bækelfet var dekoreret for
,an. Da man var bleven
III-Ich We en ers Æss Jobnfens
FJdIEtetitcdeh PrerL Nellie Falk
Ewiudisqkemhmdamed
F heade, i willen Anledninq
spat var famlet Man tilbragte faa
» Inn ca gemytlig Stunsd sam
M few-de out bqade nyt og
M oq M en Del Forfriski
Esxtztgek og DelikatesketjMiss Fahn
IL -
spn mikedc lnsvwget For de: Wun:
slkxsffpkmnon, dec- oiftes Ewide
VJTL »L- Niolsim naht Hm
»Es-m rxilnft et Forcdkaxx pag Zko
Fondan EFtcrmiddazr san ml
rsc »O- Em Ordett »Oafaa Zog er et
M.«nucsfe«. om der ar msre Mem-»
emsfo Eom Mennesfke Tknldc um«
zs J xs r Z n n e r, fkulde ta- u fu«
skulde vjlle og arbejde.
- Tot fatnlede Anteil Studente-r
di Elem- ved Zkolen et km om
Ist-J LWL Enndknsdstjlftsindmx or
o.od. Jg Arbejdet gaor god:.
- J Løkdags baode vi Brit-g as
Mr. Mads Jømchen fra Rutbton
Miste-» fom for mange Aar sidcsn
sur beriVnenoa bei-di- bos Reimen
Jan-usw .scde11111ds. san hat en
Eksn vaa Skolen ber, Tom han be
Matt-.
-- - J Mandaas holdt et dansk Ægi
tevar her i Bven Guldbtnllup. Tot
var Peter Jenseit (Snedkc-r1 oa Hu
ftmL Der-es A Vorn, 2 Zunner oJ
L Tom, oq on bel Del andre Elasat
ninge qlædede de amnle vcd derei
Nmærelse. Der overeaktes dem on
bel Del Mne Gover, bl. a. 50
Dollaks i Guldpenge. Danfkeren
.1mt11(erer!
—- J Aftes hocdt vor We Me
nicrbed Ver sit Norm-de Der for
bandledes fredesigt oq i aod For
staaelfe om de forfkelliqe Saum-, on
alle do Entbedsmasnd, Tom bavde nd
Heut Her- aetwalgt, saa akt aam
Insnsdvlks i det Dante Spott
subtiesester.
Stadt-g —— Ssndagsskole Kl.
9,15. Gubstjeneste Kl. 10,30 Fm
og 7,30 -sfteit.
Mid- Sjudqgssiole med Kon
firmandlæsning hvet Smag Kl.
10. Dunst Gubstjeneste l. og Z.
Zondag i hver Manfred Fotmiddaq
M. 11. Sag-Ist Gudstjeneste 2. og
4. Sindag i hver Manned For-vib
dag Kl. li.
Ort-m Gudstjeneste l. og Z. Sin
dag i hver Magnet-, Kl. 10,30 Far
mit-dag.
»
I
» ,
; U vovuo III-A vom- Lasten
: tuahusase Met
I
I
I
I
I
I
I
SIctn-gukdsl)ksti-rgssks: Misnnmksskilckelsksk
.. Ja pun ..........
» .. I"-s;;-Iomni«ns Zog
UIfert ijrd
» » Igpk o( sit htde ........
Ungdomnliv ,... ......
Bullx Atm- Nielskn klunge- ..... . ......
Kraut-stehen Elias
schnellt-ts- lceaclpt du haucht-t- ..... « .« . .·
Ruck et Kristcsmjom
BIgek i cis-lex
(.’.hk· sitt-W ViIh. Btskk .. .
P. Madssae Gnd kun .....
Gut-le Kr. Jumbsetus I·»rtwllingek
skovgsakd Pers-M Vil ein from . ......
Reime tat-et- Rock . .. .
Det Was-de Kot-S . ..
Du Mantua-Im- Historie
Jos- lswsn n: Mormomsmpn ......
cum-: Reden-he Sandhwgsjseke
»so-ausarten
Dtttsk. Den esuek sitz for eabver Anstalt-i
mit-ist m kjcselwksve Wo » sc
Bogen l voft M
er des stockte-te kristelige Gurt-bog, der linde- k
.- j ..
ske
m
IF«
.. IN
. Izu
I III
This
I »F
II .20
.4«
LI
JM
AK
ZU
Zu
LH
·J. 120
ds-. Luth. III-III Konse
CI
s«
III-. LIM. publ. sona.
Hat De set
Vort nye Amerikansk-Skandinaviske
Flagkortk
« In all-el- ny Jde til Bkevkott — det amerikanske og de 3
W W Flog samt et Prospekt fra hvert Land Udfsrt som
www-aß Mit bvert Kett et forste Vers as de respek
; Use W Mem-Hause —- Danfk: .Der et et nndigt Land«
k· W: »Ry Emmtky MS of Ther« o s v Kan faas fort-Inst
;- Isst ei W Lands ftkkfkilt estet Inske
Ists-Edit- sie-Dist- dvsisfusioa
.- M Irttkel for Føthandlm og Agenter Stor
; VII-O kle M frit pat- Iorlangende.
M III-L WI
ssiib Its-.
.- — — «- - --------A-«----«
Des-Int, Mc
Det et ikke faa længe,.siden man
leite noget i »Dam«keken" her sfra
Denmarh men alligevel vil jeg bvdc
am lidt Epaltekum i Blwdet
Vcd Exindagssfolemødet fsrst i
Herein-der Maancd var det not ble
ven befrei-n at votdc thietræfcst i
zornekndelfc med, war Der kom
fkennmsd Pisa-n zusan Helljgdagc
ne, U Hitze var der DIEan Eusftcmh
at de uugc Viktor tzondægsikolelw
tot-net sknldc mu- Børnene : dereo
Janng og Zmltksn som skuidc Frem
sigcs vcd Jst-Immer
Juledag par Dct megct koldt, men
auägevel var der kommen ikke jaj
faa til Kirsc. da m Ekwde Last-Ode
time-sie
Lm Zaudimcn tmvde pi scm den
Akt-da at Vafwr Rand-up km Wan
pam var kommen For at Forkyndss
Gab-J Ord. Han prædikede i den
ime Kjrke om Formiddimen og gas)
Allwo Egndaasffulcwrnene lidt For
klar-Lug ons, .worfur N ikodemuis kon
til Jesus om N unen: dcst bavde va
rei der-es Lektisc den Tag. Om Es
tekmiddagets var der Fsudstjenritc
i den gamlt Kirch Vvor viitnok som
trdnt alle Zaddisvladserne var optas
qist as VIII-rote
Nasfic Tag, illa-Imm. Mode m vor
JuletrcheTt U dct ver sikkert Imd
Von til Dort-on Um, at bcm Urlde
relfUne qumk m qkk den : Mehl-.
N m Empde Jason rigtiq godt Bcjr
Kirka par fuld af Zoll bimdis asli
dre oa Unng oa jkkekxhsomlcsw
me Bat-neuen Der vor , et bald
endet Hund-rede as Smaafolket
Martin Hausen ledede Progtamet.
oq Postor Naaruv fagdeh det var
ndmckrch Tom Vorm-ne knnde de
rcss kaor IM- laa Ton as de
muc- skma Male Sange — blendt
ander ..(«!·sladcs Landsan —- Kiste-m
mig. Den-Tier traadfe Prasstm
from og gav en Skildrlna m« Jule
often vcm Bsmebfmrmet i Wann-am
bvorhen ban on Ouftku bar-de von-et
anmodet om at komme og tilbrinae
Mienen Da Ilwor var vi alade
ved at bste fortwlle am det. Man
kcm vaa den Mande- bedre faa kidt
Forftoaelfe af, lwad Mfmmet
ek. Dekefter blev der oft-et til Vit
nisbivmmch oa do man attesr var
kommen til Ro. blev der uddelt Its
velFintsx, Wer oa Sake-most on
Ved at Taste et Vlfk ben over de man
ge glabe Bsrneanssater Hunde cht
rigtig fes, Zwar det fmdedse dem at
skddse det- oq bettaafe set ftmckleade
Juli-trat
Sag vil vi Hac- Pastok Norm-v
biet-tells Taf for de 2 Dom-. ban
Var her iblcmdt os·
Sitten midt i Decmkber og til Not
aat hat her vwrest to Legt-Messen
disn isrste var Miss. Jakob Hause-us:
lum var over 80 Aar-, Isg trods den
baje Mär-r havdk lmn sine Senior-Z
Akt-g 1i17nldis Drin var sengeljgcsn
di: nolee jaa Umst, ssk bun dsde
Tsert tofke Pisa-ft, lom er bosfddende
bei-, korrettede ved Begravelxm Ton
29. Dis-c dsde qamle Hans-E- Qslfesu
sban blcsv beqtavet Nytaarskiosstcnsidax
Hans leen gis i sit 79 Aar, mer-.
alligevel var ban aqndsftisk, og naak
Helbredet flog til, stod hans Plads
ikke tom i Hirten, og trat-s den voi
Mek Lande man bitt-den gamle
Mond synge med i Salt-Esauan
Lin-ich ncmr ban kam til Guds Hug,
saa var imn nok rigtia Klemme
Den not-sie Pisa-it fta Veft Greem
Bau fort-Medi- ved Besiegt-elfen J
Psalm Hasen tit am- I
Meddeler.
Poktland, Ltr
E: Jus-! U cxslssmisr Jmmak :;l
Mit-Si net-Diss- JUV T,1:15s.«ku:19 kasxs
ro U i Zirkdclcscsimd sk- LTctsncsr. snm
Dem Grund as Not-treffe irr skilt sra
o-:. Jeq Ded. at disk fiudes udskil
lich bcmdis hist oq her, 5«.nn, medcsnsr
de var ber, alasdede sig ved at va
re iblandt os her i Vetbania, oq son
jea ogfaa tror m- qladc ved at bsrc
fra os her i Portiond. Vil alle J
faa iacnnem disk-.- Linicr modtage
vor bjertelige NytaarshilscM
VI bar-de en qlckdelig og delika
net Juli-fest og mange var mtdt
til alle Muhstfenestetne souvel Zule
daa fom til But-neues Juletkm sont
vi bavde Sqndaq efter Jul, Der
ndkørtes et Vwamsm af Bat-neue
og de lag-de et lille Osker tfl Bar
nehfemmeue, oa medeng Bltnems
blw trafteret med Godtet ved Ju
kier blev de ældre budt nkb i Lo
kalet nicht- Mrkem bvot der blkv
few-Im Kasse on Kage til dem. «
Tiksdaaen W bavde de uns»
ge bete- Iuletkc, oa da sag vqu
dlmrdt dem, der var beldige not til
at W med, fu« man fes Mie, It
vxt var en SM- at mid- Fsa man
se nage- oa W var met
Of dti W. Its-L sung Gewebe
IMMWM:UM Cru
iksx Hym- zziiwhm s- w
M Haufen beklaut-etwa Bock
nye Okcheftra Mllede et Poe SAI
ker, en Violiu Duct of Elmer Pin
gcl og Daniel Engbolm Efter at
man inwde fiaaet Kreds osm Træej
oa fanget et Par Juli-Mitten bleo
Inle Fors.1-itlinqoii bndt nisd i Vase
ntisntet fwvr vi modtozj Forfrikknini
km- Jg Eis-; Inn-, at all-c. da sei Nil-!
»Es-, par gfadc over at Emisc dcltager
i smdan en fmnk Fest. l
TUTTI-: J IIIka Erz-. Euch-L be
- fix-Hm- o-:- her i Julcxk Mr. Jg Mrsäk
tscivlfcn TM Lilith-« Nein-» Or NE
Trixr Zwi- Mr 1:--«1 MU, Gurts-km. liqu
les-des Muth Mk Jeramfch Mr.
og VII-:- Frsast Im Tit-hoc Wiss
bosozwr i der-m- Tid der-es- Immer
ber. Mrss walmlkm ogsaa Its
Wittwe-, Wis. ovboldcsr fig ä Mater
ims- Hin Tattmy MIs- Fkofk sidftt
Estemiar ankom dor komme Ztcsd
en lille Sin.
Rein-se Mrs Madsen var fu«
niwldig set- ms Uacr Fiden at-?alde
oq hoffe-dikku den me Hohe, EwilM
Imde tål Fels-un at buu i langer-«
Tid hat nmattct holde Zeugen
Winter-ei gis voller jkke For-bi,
nwn athsdzs ist 2 llzusts Bisng bist
med baut-d Frost sein standfedu
Ecjladsen pas EvlnmbiaiFkoden Da
Waffe-de Ungdonnuon ud at pran
»ern nde stiterne Men Und-»
« selig. läge til Jul. soffs-ad den visi. at
den our kommen til Siedet-. book
den ikke harte bfemnm den dickede
kmrtig kommen oa botdt Jul et Jst-elf
let-merk mod Nord. !
Wes Mk fsc satt-l
Nimmt-Odan Ästen bat-de vors
mme arrange-rot et ..Surprise Pot
tn« Ema Daniel oa Marsc- Eng
fwlmt M var bogaes Fsdselsdag.
og de blev vie-d Lesliqbed che bu«
fket nie-d en Gewi- fom Laufs-unkl
jks M Infkek de to WaatssVsrn
al Onkkc on Nessiqnelse i M kom
mende Rat-. J
MII Enqbolni. sont bar von-et
datlia cis Astma lige ssden Krebs
mjdet er i Bebt-sum mm kmt lang
komt LIML Mortmsen er ogscm
Ins-act fvaza i Mutes
Bissen M ..Donssmsn« mkd Pest
konnte-.
5 Januar 1975
Kon
Keusht Wis.
Kut- fjwidem ladet vi Sitte fra og
her i Kwshch og det kunde saa vel
væreoækdatgiveetljlleikvwien
Gang. zjrft vil vi mwne vott
kirtelige Arbeit-e J Begondelien as
Amsel 1914 var det 40 Aar, fiden
Et. Marie Menjghcd blos stiftet, og
Minder derom fejrede Wenig-heben
»Im-d ca smuk on strmningsjuld Fest,
Hom ogndt fwr Ttlf1u:-ung vlandt
ldst datsic Folk i- sin Helhed samt
»ar· Varfick og Menjgdcdssolt i vor
»Im-bono Manne-.
! Der blos holdt flerc sasrltge Msder
gcnnem Tagen og et nggesligt Fest
maaltjd om Afteneik Vort dygtige
Eungkor gao en fmut Kunkel-L i Kik
ken om Aftkmsn
Menigheden aflwldt sit Aarsmtds
den Z. Januar 1915, og Præsten
afgav en Bekeming. som vifte en
betydselig Fremaang i Zithede ban
de med Heusyn ti( Tililmniag til«
Markme —- 57 ny Medic-mutet et
vom-get i Aarets Lob -- og den fort-!
lim- ttttogende Interesse vcd Miste
qcmg og lignende. VII er Ytrins
arme cks ist IwcndC personligt Kri
ftcnliv i Hjettetne eudnu tun some,
nie-n vi sit-beider fned syst Hinab onH
m en Vessaelfestid er i Færd med
m brnde smn Mkde cis-. l
l
H,’.T«ki«k’fk- "kh’«»1IlI!5111 T1l’!x’ Un WI
7s1dile1 Irssxrss.»11», Tot Eule-d b
77anst, J: f131---s«:-nl:i II stisstsrorentzl
Pisrctnikuisr Milde trnkkcs Oq ndsisns
dass-« blas-di ds-! Mnffcs Folk i Kknoftm
ltnqdomssorcsninqcn og Kvindcsforcs
nimm bar »Hm wirket med godt
Resultat i Ante-is st
De skonomisse For-hold i Kenosba
» Elle gode. da Folkcst her i ftocl
lldftrmtnina er akkmsnaig af Fabrik
kenn-, og Tibermss Ugunft fo sasrlig
viset fig ved Fabrifkerne: dog ogfaa
i den Henfeende lever vi Hat-bet, som
Kutten fande, da den fad for-on Mad
findet
J Prcritekamilien bar der vmet
lidt trmmt i EIN-mater Fsrit kom
Mrä Hanfcsns Moder-, Mts L.
Jokmsom Tom var her i Besta, til
Skado insd at kalde nod nd Kirche-r
ttdvpm- hvorved huu brasklede fiu
btfrc Arm oa led andre- Voskadiqcli
set. Tag et bun i aod Vedting.
Sen-m- blev Pkwstens ældste Sin.
Anwar, fyq as Blindtormgbetæns
delfe oq blev over-rot as Dr· Jst
aensm, men Mut bang Tilftand var
weget alvorlkq for en Bd, er han
nu femmequ rast igen.
Nytaarsnmqen dsde en gqmmel
dansi Mund Julius Abtei-list Laur
vissem dem blas M over sl Hat
Mel Hast Mitte en Even
If den 1 M M Edell
W W XVI-seu-f dsk neb
IW fss MWO M
Stanke CZW boede i Meu
go i 27 Aar, fes 1866 til MUS- US
reiste dekefter tilbage til Danmnkb
book ban saa apholdt W. indtil kmn
for J Aar fide-n com her til Kenn
fba og boedr kms sin enefte SM.
Ecer Wblospldt fom er Medlem as
vor Menigbod Bau Vor eni dan·
net og ovlnft Mand. og deckte sitt-Id
Ius TäkEiridxz at m Man-d of isn Del
fcsndt Jg mxfet danfk Adelsslastt
finde-r sit fidftc soildsted me en
Kirkogimrd T Änusrikm menkr vi·
er vel Inn-d at nasmm
En ovnlig Lilien km knfkei om
ist vessizmet Nimmt for Dort Folk
siasmt N Isin im Keimflm
Kann
Tit ntdlfdeadc i Brigika.
For Witten-f tka »Ak« Nr. H
T 81 -18,50. Eifer see-d Ung
dommseest Futen-as- Oamvtom Teb.
READ Im Eli-ver m Lin-etc- Dem
Vrokson Geist-Ja Krumme « T,
Missl Mrsks C. Haufen Thal
bor,1, Vermiliimk Z. Daf. SJ Mks
X thilliuseu Ztavlekmrst Nebr.
L. Vcdstedy Ztavloknth. Neb»
Tilsammen 8259 M
Vkm Zog-ums Branc- biertisliq Tak!
O. Zkov Risiken
-
II
-
,.«I·
—
J,
Missionsmsdc
Tier Nun-L »Im Mud .-:i,:!scxs:ijon—:si
mode : »Um-Hand Umwan Nik
msan an , 243 LI. Mutts 1913
Der or Tørfte Gang i den Wenigde
Historjkn at m Lmr et Madam Mode
Händ-J RJU : Vor Krebs-« fast-Irg, be
dcis have dem Mode 1 Ermde
naer de lscdcr for fikrljg Immtpclas
tin-gende Zum-. Vi proper at saa
Lastcs am Hinsli Ued Pisa-Treu im
Lwatonna, :k’orthsicsld og Milttown
Tankesokogr dont dnrebar er
End-: Mii: ffnndhdc ? Jst Sal. IM,
Ha O B K. Hausen
IOUZ BOOKS IOZ M
Ums-U
A little Mission-U- .... .. .35
Agathe-s Uoknnwn Wsy .. .25
Jesuicu Fritz-» .20. .25 and .35
The story »t« David ...... .35
The bot-d is Wonderkul .....25
A chilcks story ok the 016
Test .. .. . .......... .40
A Cbild’ s stor) of the New
Test. .. .. . .......... .40
A Obilds Lij of ( ist-ist .40
liest-tim! Bibli- Stokies kok
« Cbildken « .. ........... 50
Äunt Phaklottoss Bibli- stnriesbc
The stoky uf Jesus ........ .50
Noth-st- stnkisss from this Old »
Test. » « .. .......... .4()(
Muth-st- Sturiosg sriicn th-- Nim- »
T« at . , , . . .......... zoi
A PW s Lunis-n nf Vcsrses z
- .2:s nnd .50
Littlts LIMI- Prinms ......... 35
thwk Rissnty .. . ........ .35
lYnclis Tomsi Dahin .. . - . . .. .35
Graudfsther’s Hum- . . . . .. ,35
Lives of this Prssnjslesntx .-·35
The story of thi! Atnesrican
Flug » .. . .......... .40’
Andernan g Fast-J Tals-s .
,35. .50 nnd .75
Rubin-Inn Drum-g .35 .50 and1.00
VII Luth. Publ. som,
Blaity Nein-.
Ä FZW COOD
LUTIIZKÄN KOOXS
A Uns-s Hist-er --1·th-- Latini-r
im chunsh in Äuiprjuk hx Dr.
-I. I«· Nisus Hntlk Inst KLEMM
This lpr »t« Martin l««tho«r.
by Ut-. MUllium kein, Hut-Eh
sppcially pkicesd st 75 ctsc
haucht-s Bouk us Pumily Prax
er, Hslk bester 81.65, Gilt sk2.25
Oskr Roms-s sind· Um- (,’hildreu
by 0. Ich-Echo Noth- 75 Uta.
A llittoky of the Reform-rieth
by Rev. P. A. Peter-. Cluth. 75
(.’ts.
sumisy school Haudbwk, by
Hex-. »I. R, B. Hund Matt-. Ell-)
net.
A Colouy of Mist-cy. by JUHA
Ratten Cis-Un 50 GU.
Tin- Heakst of Man, Boot-d
15 Ott
Tbe Rohonl)crzz·lk»ttu Pamily
ClotIL 50 Ch·
The Reform-von Sei-ist —- 4
vol-: Griva Adolpbaa, Print-e
Frass-day Print-e Albsjkt at Brut
des-barg und »ko- tbo sak- of
the Psith". krieg pas Vol» Meth,
O Tit-. The 4 totetlms AU.
M M MI- M
Ists-· III-. «
Isprfm « iin 08 sitt-i niujktpuntiqsnmk m
islgc von Unu- M page-n lsvute note-ins
ssI »H-» ist« Inn-me- n wiss-,- Idosn
bei visit-. tm Umsc- s handele-L
- Lii --.vs Wes-us- --i sxi but-E sxrh s; zus- Ksnii«. » -k
.--- wiss vkl Was-m- sssss Its-soc
«slU)-«1-;·k-HIIIU X««K···s-«
S« Bsios
DMS anJM.-kj smflxu -. L- «
Vi oyskcr Der-es Haydcls
sTvusH - DEPENDAAU ;
FooTwEAF
For The VVhoIe Famu,
SHOE REPAlRlM
JZMszImO ci
s- T« -- »i
k» Feer fressen Fifk
f« direkte im Mike-its
til Pserdrimsrzkx Folge Etztsslopisn
man Frier stf Jenseit- : Eins-set
Ber m« »I« VI Eslü . THE-or
81530 Ihm faittt Exid : szcr Dr.
m« Ps, ZH 23 In »F) s: km
Nick Nclfon Ihn-Ast Tsuo Hat-both
Mit-II. Je Ewdch um«-ne dem Vlad
used L«--"t:11in.wn.
TH
Bunquhoayeusw«-Jener
csTAZUSHsID IIOC
lasen-onus u s stste sank Un
CUAPlTAl IMMWM
SURH I S LWT I
A M Mist Ist-s- TM.
W PIU s kl- Mu.
The Opposit- os Uti- Istnk »so guts-a
Los-l by the singt-als Fund of Un
stu- os Not-taki
k. H c1.UchI. IAIY MI,
Pressa-t- AIIQ costs-.
WMXWJIÆ k«
Hvorfok
Stute Bank ?
Statt-n Nebraskas Bank-Ga
kantisFond fiftek osalwek Jud
skndcsk i en »Zum Bank« mod
Tub.
Dem Fand befkvtter hvet
Dollar of Jndstulx enbvet
Konto, mhvet Fotdring of
lwillen iom hellt Art paa en
iaadan Bank,
Er dct Mr owgtige Grunde
nok til at san Dem til at be
nnms on fanden Bank « vor
Vani?
citim state Bank,
Blut-. seht
T Oeskmonscskh F
Prkriidmk T
R O Mattbi est-n
THE-—- Vmssith Z
J(1b4-B.M:bfon, T
Kosferer ;
?
It
Yf
Te
Z
H
zi
sis H
Raat dkt gældct det l
mile kærc Tanmart
dn bqu vom cn m 1 km Am hat hemmer
«1««-siaquk1meb 14 Masse quks nq eng-Mk
Kum- oq way srmevsteg til Trug-Ismer
He Stehn bim M alnd Witz-L W laws
:;.od Von Lasmcmn tw- Exassmms ess»
h- Heer Dem Uns-se Sknr Its des Abgan
Lsesnsdn Inn-so
Mut-usu- ck ctspi. danke Läge-net
'Tle s H eh Ave Ibsmae
snxk ca« Ar- esoniov »Na-Im
ji«-»Is- Mus I-; H. st»
TU- 'I« s snknnpgst
k--d-11--'Ust. IX W Mwnsk wo
T. s. kennst :·-«.
Dr. M. J. Jensen
Don-h Lsge os Mme
sinnt-,- Isis Ihn-leises- Duft-link
po fisch- « Nie-net Ave-mu
UlsIsAPULIFH - — EINI«
N. A. Tomy- Liset.
Fite gode BUget for 75 Ets. —
mindre end hslv Pris.
Taler til Guds Medatbejdeke 64
SideT
Livets Vej , 94 Sider.
Binnen, 101 Silber
Disse tte tilfammen 50 Ets.
Nil-selig Stelle-, 248 Biber 30 Ets.
Alle site tillqmmen 75 Ets.
Dan. Luth. Publ. Deus-,
Bleir, Nebr.
N. P. Midia- Strister.
Filgende Skkiitet as Past. N
P. Medic-n er nu attet pao Lager
mer for on Tid at have oæret nd
folqt has os: «
Paul .. » .20
Pan Flug« .. .20
Ol- .. .· .. .20
M san .. .. »so
Why, ih. 82.0(
» M Minit Ist
M M· IIIL Me
wissesocs s«"-«·
« w 77’
. J l·
« ,
I -I - s«
,
« I
Its
Ih
-». l s «
ins-O- IIss « · · - - U
— I r ««.å- s : ""’. U
QHI « »i— I «
· ist
tivssshs BV Nr - hin « I U I «
«-·.»-,»-«..« - 2 - -I s— .
slms .s· — t.
sit-mite- .. ( U-- Of
Ali-klo- «L hul« s( »Um-III — — ' «-7 ·.5-"
Nvln — -— kirc-- »
Thoue Z- Farabekg
sonst ist Ausbau-nahm Lssgpr as II
Sing- lSENIcchM TINVAIUCR ofl
MALERMATERMka Nin-FOU
, NINU If VARMEAPPARATIIIK
Varus- of( culeclumsek en
specialnet.
WAHL leslm
Fulclstsndigt og vol-unruer LI
er us slles Als-es Tpmmist Hyg
-si-pkgmstssri-l·s. Ksil »F erneut
Molclcss Kob» all-s Korn-order
til »Im-n- lmjssstss Pris
- ckowtu unten
»so stun- co.
Isl.s«k. NEIUL
- PÄA VII CAULI PLÄDQ —
32 Au i Tkslssts ok Koth-used
Mai Tslc til Vom-or »s( kund-r
sm- (l·«n --»-ms·iy»s "li-f its-II-)-clsss De
noli-M ti! M komm-« isx tsstosrsus
Wort tusnnsrpnsjr sum-assistij L
jxssk Hin-f its-Its ;««»l! us »in- yclfskst
luns Pripwr k·»«in««!sJ ins-il Male »F
»so-l Koban-Mut
JOHN meinan
XMMIPHFJETIEMÆ If- ok Abs
N c. BROR80N
? DANSK ÄPOTHE KER
: .tl .«.H. «(I·Jlii-"
X DIE-T s. ji«-c ihn-J(
: Uf- hussf Is- m !·
k»«---««s«-HW
che Islan- national sank
U. s. DEPOSlTUUY
,xy»1«-hls- Its ins-! «-l« hi(«hs«s«-l-- vji
st.«-’s.i»»«-7H.-U html »Um-»Min- »
-t««-’i« l'si—---f.
c. A. sclIMll)T. PHIL
THOS. PINNELL cis-hist
-’I,HI! Ei Hi
Tssr7. m T · Fuss-! Sirn- -·!lcr Its-n
»--T«-snti-r, ON k. Irrt Eli-r, Hat.
Dim- "-.!! Ei-: "«1f-«x.«k.s olle Ta
is r «- k:’ s sk 71 rr h·!1--2-lbj1!i:
k,.;z«zz.z.1r.;»s,.»«
Ch. Nkntthit fru
Most-, Mel-L
DI- C R. Meacl
Dentist
Koomi in Mva- sammt-.
phom JO.
Wagner
Kulhaudel
.—"«« kxftkrfalqm Ost Umqu
hin-I X Nie-Ism« vix Im ist-refu
snm m wiss-ortser Las-n Hi s;
Hinz-( Osysskmnutsriiilw --«--" V
lsctmms Vom-«- Uistssswts »s
Anat-»san«
Mnscj 1«.u.-ci1 ««« iHs
disk-«- «is«m« X mi-- »z- p· »k- «
komm use mit-·- Ums-.
Muth I »s« ioshanmnzs »s
Ists-we
Haus J. Mel-ou