Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 13, 1915, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WW I
II Udsissisw Mute- Laue Box-«
ku, der er gift og basiddende 1 TapsÅ
ach iftlge »Kom. Au.« formqu
Ia you akbcxdcde yqu cn siøoiiiand"
i Kriiuansfetd, umwer uj cu W
tzent og fort m Auuszorxmuoch
der san hanc Ordrc m kiratis a: sur
»-hde de: tych chgomraadu
Pan zorefpørgju out Gaume-i
IMU jvarede Acpitskurouuer Vate:
"’Gjner —s der lot pungl Jpxrqaoxc
-Ideti1 heujqnszkumx --, ax yan act-i
ßc mer med Zitkcryed, meu Jan
Mog, at Bojjcu umauc uskrc »M
den til Befoær«.
Man man hjælpc fig, iom man
kan. En Oaardmach ZUO Jst
Grasuicn yavdc 111 ex merke Dogge
ioketagendc cøvt ji: zckvrug aj E
mcm i en Brugsioremng pag Den
danjte Zide as Grasuiem men Lun
de pua Grund aj wrasnsejpærrmgen
ifke jaa Von at køre over eftcr Oct«
Der out jo en tcdcug Historka
Man kandt dog paa Magd —
Quart-manch tpktc Holze »Am
CAN-UT jin Vogn 111 (!·Iræ:1scn, uz
en Vogn km den dankte E:Oe føru
Cemcnren fra Brugöyorcniugun u-.
Grasnsm Sau skudbede man de u
Vogan mod hinanden oaa Nur-ric
kinim Vundfadmgeknc c Wagnean
kundc läge naa over Pkgtraadisfoær
ringen, og nu vix-liebe man Eask
pan Eæk ug »Ja-st- citer Ori— fra de!
Juc- Uimd over T: dcst ander, medensxs
Grasnsmendarmcrne Hm begge Ei
der ftod hos og non-rede Udførsck
og JndførseL at de to Lande-:- Eta
iistik irre skutde viioe ukigxigt. Og
«
Geordntande Syd for Grasnien tun
»He uden Forsinkelsr nun-e videre pas
T. Eine Binnin
Tasse Last fst de elsteadr. Den
Hkænge Affværking ved Grænsen i
stum- Tid et til Ulempe vaa man
Ie andre Maul-et
Forli-den Daq faa man ifølge
« .kac Stiftst.« en ung findetijf
sitze gaa frem og tilbage paa Mar
II detavte bag Gkænfediget. Hen
Oes Farlovede bor paa den danske
kskdc tust ved Gtænsem han liggst
Dr Tiden inde spm danfk Soldat
H Sikringsiftyrkem men batjde Or
JU og bun vilde da faa gerne take
It Par tyfkc Soldaten der pa
ss illerede ved den med Vigtmad
Hrede Gramse kunde doa ikke
Hpe hende Tilladelfe til at qaa over
ne.
W Kækligbedm ask opfinds
« ,Der gik en Jæacr paa Marien
"" ovte nord for Gkænfem hanc
, Ode bun ad, og ---- natur-Hausk
- han vilde newv biemesteh fkuldg
Beer Eotbi bendes Kwkeftess
Zaa fnart Soldaten Esf Bu)
fin Hiertenskwn iledes lmn on
Markt-n til Gnrnscn med den-:
Oe Este Sobdatet faa det, men de
faa elstvætdige at Inn-witter-f
- lasngete bot-te og faaledeiss sit
Sache-ten talt med sin Pige
Ren tm maane hoide sig W
- nordte Side og yun paa den
re Side af Trauben
Sake-e bat tm (15. Dch naaet
» Iet 747,000. Der er stad:g man
Tab fra August paa Tavgslkfker
Ved Urkraft-t- Fokfsm uua Enmg
III-s- Fler Hab-: zur .-!·.».«:s »i. s
Jkt om, at tnskks Oxxndsizsst
soff-St at sinkt-Ile- Fdissxsg ·
, ika nnm udsørirsz - --r «-1« is
kn oed Ratte-tm
Bed Henoendelse til Ristszsdmisrs
i GrænseJutisdiktionernks »
»Mit-e Stift5t.« m disse Nm
ikke vidcs at være rigtige. Der
· des kun et enkelt Klio-We En
i Ribe Herred for-sagte den
LDeeembet at faa 50 Ka. Utdi
til Vætdi af ca. 500 Kr.
« Grwnfm Garnet blev kon»
- et og vedkommende most-te bei«
en Btde ma 500 Kr. -
- over Orte-fett Gros-i
·P. Lautidsen i Besen Kot vg
ztn Farretning i Skodborg. Her
isuide ban i disfe Tage fra
have treu-postae 800 Thr.
« til Kunstgmingx men da
- M bekmdt Man kan
Sti( crust oq ille mua uds
toll-treu i Stadt-org
os da der var ftrt
Us- la usw-i Isr
F
let-sing af Was Rad-news
Lekfer am, ast Wand P. Lautids
fett i Vejeti kkulde have overtraadt
Wsrfsewforbudet mod Salpeter.
idet shan bar fort «nogle Sække as
as der-ne Vare over Grener til sin
Fortetning i Skodborg, hcwdet Or.
Lautidlen. at lmn kun bar udsort
norsk Zalpeter under Betegnelsen
Kiwlftosgødmng. og hatt mener
ika m dstre 3t07 kcm komme ind
under worlmdeh Ha der kun anvert
decs Kaliszaloeter til Krudtfabräka
tjon. Teldvæsnet blev doq betet-akk
ligt og da der var udkøkt llsp
Lende-r as de 800 Tondetx Tom still
de lkwe Iswret fMk til Zkodborkr
klntldlisxe nun. Name P Oanrid
.-:! ed Tekdjsasifsetn l Vamdmv lmr
ixn Even-; endt fiel ttl Mhifterxet Im
Zagen.
Sym- vtm Vkidet!. Kahqu lks
December Eøndaa blev der fm al
le rnlkc Vmsdkkeflole Snd for Gnka
5en Fernmmet til ZmrfommslTkrA
med Forbrxmet as Vretd
Engel-Te Smepleikrfket paa Gen
aemrkffr. Im Vanidmv Erim-Z til
nvSkolsd Rolle-bl«
Tet- anlssm i Lordagsx llL List-,
- eiuellfe anenlisjersker sudkm til
andnm tmor di- ons)rmntede. tu
Here-txt rejfte eitler-e til Kesbenlmvkk
Te var den lä« Augqu bleven leth
til Man-:s i Vislktiem lsvor de Hrblets
som ..intenmienale«, ofter at In
slerne based-e indtaqet Vom. Nu var
de aabenbart falden til Bessern-, da
man for der-ess- Akrejse bovde sa:
dem i Arrest i :i Tage —- oa det
var kigtiq Arrest, fagde en asf dem,
med Nøglen drejet am i Daten oq
Band og Brit-. J Nachen hat-de de
faaet femme Medfart i 3 Dage, og
endelig var de i Hamburg bleven
tiwageboldt laa Neffen bewde vætet
rig paa Genvordighedet.
Tabsliftem Modersmaalet as 7.
Dec. skkiver: J de fidfte qucwet
crf ,,Deutscbe Verlustliften« finde-S
Jsslgende sra vor Kreds:
I As Jnfanteriregiment Nr. 31
Altona fko Kamve vefwaa fra 5
til 17. Novanber Gefreitet Martin
Madsen fra Vtamdruv (falden);
Musketer Hans Bettelfen fta Ustruv
flet sauret).
Asf Infantekiregimem Nr. 84 i
Schleswig og Haderslebem berigtii
gelser. Gefreiter i Reserven Johan
Andersen fta Styding (hidtil savnet
er i engelfk Fangenskab): Musieter
Theodor Tatzen frq Maugstruv
Usidtil sannst et sauret), Refekvifter
m- Mariuiz Anderfen km Grsnnes
bksk shidtil savnet et i engelfk Fan
ngfkabk Hans Virk fra Atnum
Mark sbidtil fmmet et i enaelfk Fan
qcnfkabn Refewisterne Hans Foab
Jst-a Don-Im 2 Goiruv?«) bidtil fav
«ncst er i engele Fangenfkabpz Lo
renz Hausen sm Derstedt midtii
fzwmst er T: Eranfk F-.111-,1e-17kabi:
Nest-einst ·: Reserven Peter Lun)
im Terv sbädttl sank-et et dsd
Jason-tust i Kessel den 16. Novem
beer Resrwisnsme Hans Maftmo
im Kiefkrtm tbidtil favnet cr
Inn-N Fangmsith Jomcsn Mxk
Mist- Em Hammer fbidril few
not or hat«-IN solan- Simonie-!
Em Vrendfmm kdidtil favnet et :
Bahn-tu Stoffen Stefsmfm im
Ehk sbidtil fovnet er i enge-Ist Jan
Ton-Tab: IIIknfkcstvr Karl Falfcnbtsn
Im Fels Zkop midtil savnct or «
—:1 Exil-T Faugcsrfkob«).
As Fyfilerregiment Nr. 86
Flmsbukg og Sonderbttrg. Vers-g
tigelfcsr. Nesmift Peter Eblert TM
Musomm rhidtit immer es i imst(
FamenskabJ
As Jnfanteriregiment Nr. 115
i Freiburg Baden fra Kampe vest
vaa fra 27· Oktober til 9· Novem
ber Ruf-Mu- Paul Steinecke fta
Mejllsy Hat-sev- «
Hammeless. Gover. Tirsdag den
1. Dec. affendtes her fko Julogavet
til Jndfomlingsstedet for »dee
Kors« i Altona Lasset-ne indeholdt
M Par Stromver- 7 ijotter. 14
Kropvarmore, 6 Par Kurator-wem
IS Pat- Mnffedifek, 4 Var Felt
bondster, 3 Mancher-lud 18 Lom
mcstørklwdor, 12 Lorbesknttere, Cho
kolade, Juli-kann og Pebemtddet
J Oktober Maoned foretog No
lebtmene en Judsamling, fom smn
men mod fern-re tilsendte Gar-er be
ltb sig til 154 Mk. 25 Vg. For
ftjtste Deken af disse Penge er der
Itbt Materiale til Julegqverne.
Heer Govo vor indpakket i en
færliq Paste- mod Paaskriftes» Ost-I
.-s.)akke« oa der var vedlogt Zule
lys, JuFeaW- Irr-MAX pg et MU
vefkkift M -W, fsm Unbek
TM Wesens Okb M W
w i- W two Wen
W.
Japaumislionem
For fojtteket se KbL Nr. 1 ........................ 82717.H
Vixb" Minn» N. P. Nietsen ...................... 2·«0
Ringstcd. Jowa, J A. Matbieicu ............ . ..... 2.00
Poy Inn-L WIL- Lamm-Es Mgli., Bist-neue .......... 5.()U
Hutchmsom Minn» Ein-. Jorgensen ................ 5.0«
Cufhing, Wäss» Hm Bot-neues- Juletras .............. 5«01
’- Tot Tun-o enzjclsfe Kirkontisfionsscslskab blev ftiHct 17!m,
da Rom-Iowa Baum-am Tom Krig med England.
CuthfszL WH-» en nun-out skstz Mär N. P. Riesen-S
Esndms Ums sit-Zu .......................... Lunis
dicnnxara R- Tak» Trin. Mah» Bot-neues öc. Mission-ds. ums
Blan, Rohr-. Ebnswfsek Vkmlsen .................. Um
Elk Lam. Ja» Jmsob Hausen .............. . ..... 200
Rasckmn Wis. Elsz WHL Anna West bo. st.00, Jens
E-"«e:15m 8120 .............................. s »Z«
Luxus Man-, EIN-m Enter og Dei-man Haufen im.
81««, s E. Haufen sann .................... 5.»0
Magr, Nebr- L E. Hausen Da Onimt ............ LUO
Nuth Nebr. Ins-Im : . Hause-! ............. 1.0()
Orest-Ich Wis. »d. J Jenseit ...................... 100
Tilfammcsn sssmth
Jndianekmissionem
Jst hättet-et se Kbl Nr. 1 ...................... sum-Js
Bixdrs, Minn. N V. Kiechn ...................... :.-.««
Rmzitcd, Zwka J- Jl. Matmcscn .................. 2001
Hutd,m5.1:1. Mm:!» Er Mark-Ini- Mgt1» Mks. Michael-I
Jørgmsen . . , ............................. 1 W
Kenncxrc ch Tak« Trin Mah. Bot-neues 5c. Missiot15s, sUUJ
Blaitx Nebr. ERNer Bau-Um .................. LW
Damms-gi, Reis-L thun. Tucng Zondagsfkole J l»
Efk Osm, Id, Incub- Hansen .................... In«
Vlair Reisk. L Ei Lakeien sg Dufer .......... . ist«
Russm Rohr. Ewme II Hausen .................. 100
EBOOK-TO M·:1:I. Chr Ilndcrfcn .................. Lile
Tilfammen 31 its-; IT
Judicmissionem
Fer Fertxercx Te skbi zär 1 . ...................... 82184181
Elk Horn, Ja., Jakob Hausen .................... 200
Rufkjks Rohr-, Ade-um A. Denken .................. 1.00
Elle-walks Minn Unr. Anders-In .............. . Hm
Tilfammen 82192 M
Normoumisfiouem
Jst bitterer se KbL Nr 1 ........................ 81413.»(;
Vixbn. Minn» Mes. N. V. Preisen ................ 1.00
Rinthed Iowa, J. A. Mmhiesen .................. 2.00
Eli Horn. Ja» Jakob Hausen ...................... 2.00
Blatt. Nein-, L. E. Haufen og Hufttu ............ 2.00
Rushm Nebr» Hean A. Hausen ..... 1.()0
Tilsammkn st421.06
Samfundsgekld:
For tun-Im sc whi. :s.’k. I ...................... 88150
crmm Wis, O J Jenseit ..................... 1·00
Tilfammen 882.50
Stolekatiest
For bitten-: sc swl Nr. l ........................ 83392.54
Outchknfon, Wulst, DIE-nd Jskgenfen ................ 500
Akbekt Lea, Minn, Trin. Mai-. .................... 156.00
Dass-. Okla» Pastor N. L. Melken og Hain-u 810.00:
Nana MAfo Juliv Johnsen im. 85.00: Niels Mo
gpnfkn 8200 ................................ 2200
Blan, Nein-» L. E- Hausen oa Hain-u ............ 2«00
Oregon, Wis» H. J. Ernst-n ...................... 1.00
Ellendale Minn» Ein-. Andekien .................. LOCI
Rufksth Nebr. Oenry A. Haufen .................. 1.00
El-! Zorn, Ja , Jakob Hausen ...................... 2·00
« Tilfammcsn MEPij
Dunst Kind-mission
For fvzmstet se KbL Nr 52 ...................... PFAF
ELL Dur-L Ja» Jakob Haner .................... 2.00
—-....
lesmnmen 879 23
Jtdemisiioaem
Fig-Or kxkttcrct »T- QDI Nr JL ....................... M Ek
Nimssssw Ja. J Il. Matbiesen ...................... 1000
Cafsius-» ists-, en nmrvm ......................... 2.00
EXL Zorn. Za. Jakob Hausen .. ................ 200
Allman 84723
Sauthqlmisfioneit
For bitterer sc- Kbi. Nr. 52 ........................ 811753
Cur-»u- stJ. en unasvnt .......................... 2.00
Elk Dorn, Ja. Jakob Haufen .................... 200
Iilfammen 812153
Til Enken Jmai i Japan.
Mai-. Nebr» A. Mit-s .............................. 8500
IIDeIDoMIDjemmeu
Fsk kortteret se Abl. Nr. 1 .......................... 81700
Ohrfme Wis» en unckvnt .......................... 2.00
Stegs-m Wis» H. J. Jener ..................... LW
Tilfammen 82000
Tit Sudanmisfiones i Afrika
Fsr Wirte-set se Köl, Nr. 52 ........................ IRS-W
Albert Lea, Minn., Ehrjftine Jener 85.00, Helen Jmsen
83.00, Jokm Raben 50c .......................... 8.50
—
Tillammen 845.49
Bleir, Nein-. den 7. Jou. 1915.
O t t o h a n s e n, -
Kost f. d. f. . ev.-lutl). Kiste i Am.
Weile«-:
J Dausieren af sc. Dec. staat til OW: Mom.
Dis-» o. s. v., ital væke Lust, Wis. o. . v.: og Were nede staat
R. P Jenseit o. i. v» ffal væpe R P. en, o. s. v.
Mem
Tit den fou. hauste ev.-luth. sit-les Birnehjent
For koitteret 8159091. Evan, Wu« erdss
minde Mgtn Kof. sto. Haselwood Minn» Kof.
ski. Cusbing, Wis» to unwvnte Pl. Racan Wis«
Vor Fr. Mgbs Bibelllasfe 810,og Vor Fr Mgbs
va Si:’.sc1mcs:«town,K-an,Px-tcr Anders og Hu
ftku 82 og 81 til Julsegavc til Bornene DaneVals
len. Mom» ins-I -.5 Flaum Enc, Minn, Kof sä.
Zloem1Et)v,Minn,, Mk» A M Jenseit og Mr5.
L P Jenseit Im 81 «ourel, N ehr» Jst-neues Os
Eer ved thiionsmsdct 83 50 Ellendale, Minn«
Tanfk lutä ME. WO. Royal, Ja.. May og Amtes
Byggore 3150 South Wink-how Me., Peter
Smith sä. Kemnakkz N. Dak» Trin. Mgud. Kot
810 Mrkwnoillc Mich» St. Pauh Mgh5. Kvi
sit-I But-hanc Z. Dak» Mr. og MTQ C. Voruk
Stu. Dannebrog, Nein-, Sacktuch Dota, Martern-,
Nota, Laut-im og Njcls Jbsvn Zw. Löc. Ell Horn,
Ja» Kos- 830 Jst-ruhmv- Cak., Valballa Afdkling
Nr 11 D. E T. 810 og Ydun Eos n- Vallmlla
80 Btsftmn Mass» Bethuia Mgl1. en Mmfjongi
fasse ZU Maiwurm Wis» Bettmnia Kos sm.
Clmwn, WIL« , en unævnt ist Wann-arm Wir- , dik
ljgaandis Mgbst Kos. sm. Modell, N. WILL
mer« Margaret, Luclla og Elarcnce Lund tw. Mc
M
Jakmsztonnk,K.n-., Las Crksck lum. Z. Z. Is
Wmixth Woz- chllignaxrdii Mjkisx Ins-Z 85 km
Mr-: fu«-Ha 173915011 Its-) Lksnnjt Notw» P. C Tor
scn 81 E:s.1n,1h’1:m, Er Mond Licighs KI? 85
LIrJolzsxSlxy Minn» Rredismmdc ilsghix llngdomcis
Eure. 85 Taster-INC, N Taf-, Tankmlle Llcgi), L»
nsr 81555 Makr. Nein-, m »Um-unt 81 Plum
.-:cw, Rohr Mrcx N Christum-Sen SI, Mrs Hans
Jinsnmescu sQ, Miss Umnm Zsfaxsmusiisn sit Mrsk
Juni Jksnüsn Fl. Mrsrs H- Vonlfcn 81 og Mrsc N
C Ochsen st! Eins.1·1:, Jll . Evens-For Matt Mr.
Andersen 81, L. Laurfcn 5()c, Armut Peter-sen
th. MrsKBonegaardsL MksjP JenseitsL Mrg
DJisnscn 50c, Mks.C.J5(-kssen 50c, Mrö.fzfager5s)c
letdrisns Peter-sen Il, Andreas- Pctorson Bl, Mkss
A. K Jan-usw 82 Mrsts R P. Icielscsn si, Mrö
Hausen Juc. Mrsrs II III-knien Mc, Carl Ida-lieu
81 Darm Its-elfen IUc og Qmjsc Nielscn 50c.
Oshkofh, Wis» Den d. lut!). Mghix va sm. Al
bert, Lea, Minn» L V. Jenseit Sit. Etwka Wis.
Hammh Andvksm SI. DAMwa Nebr» Zon
dagiszolcn 823150 Von Saum Wis» Kof. 35 Au
dubon, Ja., Hjcklpeforc 85 Veterson, Ja» Kof.
sä. Nortbfield, Mitm» Fred Millek 82.50. Gav
ville, S. Loh Kos. Sö. Oregon, Wiss-» Den dan
kte ev. liab. Mai-s Kof. MJJZ Cedak Falls, Ja»
Jolm C. Johason PHO, Atti-. sahn C. Johnsvn
82.50, Lood Johnfon St, Henry Johnfon st, Eth
na Jobnfon 50c Regt-et sahns-In- 50c og afdsdc l
Reguel schuf-ins Sparebank 8270 Flakiom R« ·
Dok» Ebenezek Mgh.s Kof. sm. Zucht-wills Ja., l
Kos. 85. Albcrt Lea, Minn., Jes, Elesabetb, Amte
og Jngek Raben Is. Mom. Colo» L. Anderer
Uc, Mark Anders-l Hö. Minderl, Nebr» Bethenia
Mgh15. ngdomgsore. sä. Oregon, Wis» ofdsdc
Lsrov Rufens Sparebant 85.20. Oazelwood
Minn» Sindogsfkolen Zä. Saum-il Bluffs, Ja
E J. Lee fö. Thier-am Jll» Golgatha Mal-g
Kos. 85. Rufkm, Nebr. John Wefth sc. Ecdar
Falls, Ja» J. P. Haufen 84, Hanne Haner 32
Vikch Minn., Brot-sen Mgkss Kof. SM, N. K
Nielsisn »Bethania Hieni« M. Blau-, Nebr» Ast
drea Marie- Hcmfenss Zoorebank 8190 Minore
N. Tat, Dunst liab. Kos. 810 Clinton, Wis»
KWÄ 85, Elvida oq Hat-m Meler 82 Musik-»Neh
Jcsnä C. Haufen 85 Maximum Wis» Vor Ist-AND
Vornencs Julextasoerr WITH Eufljing, Wis-,
Mrk. Lärm-Z Jørqenfcsn si. Von Zippi. Wis, Vik
nencs Juli-offer 8250 Wauoaca, Wis» Olga Jes
pekfcn 50c. Greenvjlla Mich-, Et. Perris Mghs.
Ko( sä. Dmahn. Nebr, Bello Mgbsk andogti
Fkolens Juleoffer s(z.3(). Mankato, Minn» Nico
lai Thon-sen 82 Enge-ne Ore» The Girlks Chor-im
Elub sm. Plamviem Nishi-» Verbij Mzm Mkz
Hei-man Johnfisn si, Anders Nasmusfen st. Wat
rms, Po , Dsser km Esndagsssolens Juletm
81030 Coultcr, Ja. Mrs. A. F. Vrowu W, Of
fet ved Birne-des Julefest 824.07. Thomtom Ja.
Kos. 81300 Fslgende fka Owatonna, Minn»
Namens-s Lssck ved Julettcret NOT Zondaasikm
lian Fsdselsdogåskasse 83.70, A- Hosgaard 8350
Lillic Zorensen st Zeremon, Ja» Sandagsskos
lens Juksmrfrst 83 Hat-Hand Wis., Bot-neues
Ofer ved Jitletrrkfcsftcsn 8720 Plainviem Nebe»
Bettmnja Mah. Ost-neues Juleokfcsr 8505 Won
vacok Wis» De Dienstes- Hjem 810 Callcndek, Ja .
Mk- R. V Brandt. Mis. N. H. Haufen, Mts
P. Peter-few Akte-. L. P. Hause-m Moz. Julius Pe
tctfeu oq Mks. Lars Hausen hu. Bl. Bestame Ja .
Willow Eise-eh Mts. Jenseits andagsstole 8325
Trufcmt Mich, St. Thomas Mad. S. Ssbsrnes
nes Offet MAX Albert Leo, Minn. Bis-neues
Juletrwsoffet 82260 Ringsded, Jo» St. Paulus
Mah. ved de unges Juletræ 8725 og ved Birne
nes Juli-tm 86.17. Wem-aca- Wii., De Danskes
Hjems Kof. sä. Wortlaut-, Ore» Bethania Mai
Vorm-M Julmæ 88.70, Dialmer Pinsels Spate
W 81.75. Mer, Colo» Bei-bemit- Rgh. Offet
ved Smdaqsstolms Juletrce its. Wust-w
M.-«
Wu» Wien Miglie Offet ved Wes
Juletrw 86.50, Peter Haufen 82 St. Mai-ums
Mah. Offer ved Ast-nettes July-tra- 86.50. Olhs
kosh, Wis., Vrodekfore sic. Bei-allow N. Y«
Rev. og Wirs. J. J. Kildsig sä. New Lisboih Wis.
Thomas Jenseit si. Demnach Wie-, Tresoldigbeds
Mgh Ofser ved Jiiletrcvfcsten FULL-z- J alt
8232175
Maiwurm Wiss» den Z. Jan, 1913
Med venlig Hiler og Tal
Jobn Madfen, Kaki
Til Beide-in Bitnehjeai i Wem-arm Wie-.
Wanderer-, Wis» Mindean Tirssidagebanl l
Ediisonere, Klein 2 Bu. LEbler. l Posi- Candnx
The Zimfliinks Clnb, 1 Bll Æblcr Vor Rr MAD
:!7«’r-:-· Jesus Sei-eitlen 2 Ztl lindern-j- VOLK
Schnell-Eh BUT Mifss Eilei- Pouljen en Wust-TO
Julle !:1:. i- P Peter-sen Lind 2 Zale Mel Mrsö
E. Pensklen sl til JuletrweL Weg-. Perser Jsmicti
Nord i Vin- Stwmper. Missi. Nielszs Jomeisim i
Var Strome-en Z. J. Dimielfm R Bd. Hund«
Terms Insomiing i Vor Fr Malp: Oi Forflasdct
R lliidcrl;1«. ls Var Blumen-: Roger Mauer: Can
dri m Ida-ist« Bestim. Mass» Betimnia Fikssx i
Quill, J Eli-i Wideer l Var Tr.-:·.geliulicr l
Its-vier, 3 zerflossen 2 iinaa Tsreiigcfiiiis:-, i Nat
kjolcs. 7 llnderiksmr. 2 fnma llldtrøjen l Einka
tek, l Hut-. 2 Var Magnet-. s Pudelsetml 2 Ztk
Tei, 12 Vor Stromver, « Var Bann-im Z Malt-c
is Ydix .Okis.irliiiaxid, 2 lmndbroderede Kronen en
Tel lsrimt Im og Julmaver til alle Bei-item- ZU
70reiiiiigext i Neenaln 5 Kjolen H Zikt Ruhms-.
2 Var elthm Venklasder. 5 Forllasden 2 Urdkrs
ils-nein 2 Drengebluser, « Etwer 3 Var Ermu
msk, 8 Pai- Vanter. 1 Var Elindkimidfler, m Dcl
drum Tei. Nat-um Wiss, Inmi. Wabe tin-; i
Drengeblnfer, 2 Sckt Undertsj, 6 Pai- Visier
10 YOU Hain-bound Bazile Mills, Nebr» Makis
us Ilnderfeik 4 Yde Forklcedetsj in nogcz Liniin
Tei. Evan, Minu» Mr. Eniil files-mission i Sirt
Umsoer 3 Ekjorten 3 Mufler. 2 Butsu-des i
Dufteiri Zelma, Calii., Bello Mgii., 275 Bd. tsrret
Ist-net Nachts Wiss-» Ema-is Mghs Ze.ida,13ilulei
search-sie til VIMenesJuletms Tät-: Entmutig
d.s··!idior-.-Iiing, 8 Blaser, l« Var Irr-stauen s
Minos-, it Yde Fokksdswh l Pi-- Camiy og
m Pose Nsdder. Damit-ton. Nebr-. Kuh i Pian
IeL 2 Quilts, 2 Puder, 5 Ruhebett-El Man-, Neb»
The Dana College Girls: i Natkjole, L Duer, 5
Pat Bemer, 2 Yds. Haarbaand, en Del Julegas
ver: A. Merk, 1 Sammet-runde 2 sama Diger
Manni. cal . Mr. og Mrs Ehr-HERR Angi- Chri
stenlen vg Laute Meler Julegcvet M AUE- VII
vene- Trotz Sipps. Wis» M. 15 Vak Bis-mee
ckskir Felsr» Jo» The Sewiag Tit-cle, Tan. Luth
chimh: 8 Futter-, 6 RO. Haarbaand, 2 Ida-set
MWkr. s Met. Tushing, Wis» im Pigemes
Syfokenlngi Julegaver til alle Bauern-: Thomas
Hanskm L Euer-, Mu. T. Hausen l Dzsiy 10 MS.
Flecii«ltnism: Mtz Anton Tomplen L Kisme Mk;
Nasmug Jenseit s Var deutet-, 2 Zsljokten Unn
og Reis Jenlen 2 Dicke-; Urs. Peter-few
Mr . lem Lotsen i Its-usw Miss- ans Bren
lioldt 2 Drengeblufer, Mts. F. Zkedekiklfen et
Sees Undettti: Mts. Gakl Brenlioldt 1 Que.
GleiiviL Nein-» Lydia Jacoliien 50c til Julogaver.
Denmarb Wie-, 4 Roger im en lille Pige ng en
lille Ma. Thus-Am Jll» Mifs Anna M. Jok
qenlen Lapi as Nin-fes Aiiqiismna Hospital 19
Bist-in 48 Lasset Candy. Wenn-any Wie-» Jsifhek
og Follgatter S Zække Mel.
Himelig Tal Tor Governo
Jolni Anders-in
Mulmc. Jll, kan. Leda-s Teuern 2 Blaulcts
Illg Yds zdaarbaond l» Yoix wwwme 10 YDD
Flaum-l shngsvm Ja Mrs. L P. Jufri l Var
Eli-. Eli-aus Menigbedsts andagsflolc Normen
Wis, 10 Vor Zttsmper. l Pak WANT 3 YdsT
Poplin l-l Mos. Englan Dcl Roy, Cal» nogle
unge Pigcr i Bello Menighedt 4 Fortlasdcr. l
Male, 2 Quer-, 2 Par Pudebetkasl, 1 Bat Gloves,
1 llndeklssrt, 2 Ilatkjoler. 3 Var Sttsmpcsr. l
Takte 1 Bat Sol-läg Quilt. Audubon, Ja» Hjcels
befokeningom 2 Lasset Lommseklwder. 18 Demge
loutnwlla»drk, l Diss, 9 Neclties. Cande, Nod-dem
Amselfjnek Ell Horn, Ja., ngk Hans-« Petersen,
l Gans-, 1 Las-Z Cobs, Mer Fisetsisn BEDleL Nod
dcst og Candm Chris« Las-sen 2 Urs, l Zahne-dow
Hans Petrrlcu 7 Ph. Rasch ans P. Zorenlcn
l Eml Mel, Candy og Not-dor, Ell Horn Met
mntile Eo. l Vom-l Æbler. Calleuden Jn, Mrs
P. C. Rade l Kjolc Woodftocl, Jll, Hist-man
Benncdict 9 Summe-« Kimbollton, Ja» Betlmnia
Mlstiighedcs Kof. 8 Sljotter s; Pat- Dveralls, l
Var Moos-T l Cao, Candy og Nsdderx Malp- s
Stedx Peter H. Andeksen 1 Last Mel, Martin Flu
dersen l Ph. Chocolado, Jakob Topp, l Eis-: Un
dertsd Anders Clemmensen l Planke-r Nicht-both
Jo» Jens R. Ehristenlen og Familie l Alt-used
5 Union Suits. Blair. Nebr» A. P. Mskl 5 Lom
mettrklæder, l Bog.
Med venlig Dilfen og Tal og et orlfi.gnet W
armen-· cansBoe,
Bot 128, Ell W, Js
Fasdrcslnnd gar godt t deune lang-J
Tid at mindcss dette betodningsfuls
de Keiicrord, oq eiter Eone at bin-l
pe til, at iaa donne- Zandhed ind
prentet i Folkebevidsthedew
Tidligere iendtes der hetfra en
Kasse med Marmelade, Saft, al
koholfri Bin og Limonade til Jud
samlinqsstedkt i Altona
Missionsforeningen bar bevilget
40 Mk. til Mam, lom er bleven
ftrikket til Irr-most
Tit inreufzen lendtes der 4
Lasset med varmt UndertsL Oper
ttj og Støvley baade til vokgne og
Bien.
Its Skalen er der to Same ble
vet findt en Hilfe-i til alle Deka
amt i Krisen her fra Col-net
Ost W M M der
Melade og ande- W MW
en Øtebestytter. sont var bleven
strikket of Eli-vorne i Snskoleth
samt en Æsle Tændsiilket De fle
ste bar iendt oö Meddelelse onl, at
de med lede hat modtaget Hilfe
nen her hie-murika. en sirsv endo.1
fra fransl Fangenstab. To Bkeve til
Rusland og et til England et ille
bleven besvakede, sde hat maaske ikke
naqet deres Bestanmelfessted.
En entelt Familie her i Hamme
leff, iom i rigt Maul hat underststs
tot alle Jndiamlinqet bar nn vg
scm sendt state Inlegaver til alle
im vor By, fom licqu i Feltm
En hier-tells Tat til alle We
oa MedarbeiderY færlig til de stir
ke Rolepigey for den Flid og Be
reMlighed, sum de lm udvist bau
de veb JndsamliW da Arbeit-et
Der Iamlei oq sit-beides flitM
viderc baade til von- Zoldater. »Ri
de Kors« og Ofwreuhen
En glod Wider lmr Mud tust
A. C.
Tyikekue sfbkyder Summevætset
i Los-gesund Tyskerne bar i Fl.
»Zydj. Fllbl.« den 18. Dec. af
brudt Ztemmcsvaskkrt visd Zauder
fsovsssTobøl Konnt Du Krigen
udbr-d, blev Stemmevasrket ofbmdt.
Dei et sichn istandfat og hat vætet
i Bruq i nogen Tit-. Men nu et
det altfaa after sat ud as Brim.
Its-d- is Oliv-syst Sys for
Strafe-. Mund- oq Klovfyqe et
i Fl. Mike Mist-« Ichbrudt i
Gans-dein Martin Mkllens Bestei
nina i Nest-by ved Raadaqer.
Vasa- i stion et- det i de sit«
in- Dage- s19. Der-) fastflaoet et
Tilsasldcs as Mund- og Klovsvact
Tit Studekiydetnr.
Im Et. Peter-s Mensch-T Lack,
Wis, M, P. Ville· N. J« Niet
fm Inn-n Olfem Hans Lotsen,
Jobau Jsmksnfem L. P. Jst-geniert
Z. E. Ria, Sirt-n Wederme Ton-u
Zarensmh Rnsmus Johanfcm N
C. Johanfem R. P. Staufen, M. C.
Jenseit, C. Mogh, Vetter Christof
feriem Icns S. Wien, Ziegen
Bille, R. P. Brockmand, A. P.
Sondergwtd P. I. Heimatme
Neu Allm, C· O. Alle, Peter
Musen- Rot-Un Ists-Mem W
Ekons tmksr 8100 Jcnd J. Bill-.
Caroline Poch-ring, Laut-its Lotsen,
V. Nobisnfmi, H. E. Jkelsom Un
diskg Jensum Louis W. Nielfeu D
I. Haus«-m H. J. Skow, Ed. Prei
svosk N J. Christenfem Um Hem
mithion, Chr. Mode-D Christ Pe
derfcn, Akt-l Kristenlech Jkns H,
Jsmcnfeth Poul Ponlsen bver soc
Marias Peterfem Peter Lotsen, Tre
sderik Sake-rieth J. L. Malta-, Ed
ward Lotsen hvet 81.50. Asel
Johansen USE Jalt 84225
Leb Pair. Theo. Beck, W
fon, Nimm Mes. K. P. Christ-«
Ien si, O. P. Mecsta öcr. M
st- ums-Ofen oq Mai-, M
Ich- Mk. Os