Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 13, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Fig Asyzz WITH V
:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IWIIIIIIIIIIRIIII
’—-.
WNEDBY
H nie-much mkIsH D MIMM
PAJWI Aumciw
SEND-tut WEPJLU Wlåustc S
cnukm W Yo W
INAMMCA
H » « .. . . - Moos-ANon -: Ist.«,.x-.».-«».-.«Isls»-s-—«s- «««·:«:«. . Iznw »Hu
Ak. z H Blau-, Neut» Lttsd:..-x. dku M. LWIUUT UND . « —'4 Mut
Eumpuångkuz gang.
Tsvrin Stykkckkqm Plsrc og Tanne
fpklsindtet de millmske Donatioan
Wen san anqkibet og vopoibatdctct
man fm Lasten.
Tor er stunden-.- jnqcii lldsi.p
til, at Krisen TM slutte : thun
nasr Frcmtid Irr angrilwsz sag tkl
book-flale sz ntodnngrjlnsis sag unt-r
tjlbamsklkmis her im disk, saa Oth
, Vesrforlwldcms Alle-der dok: mcn disk
et mlaa del luslct Te Sjkssrdtsmr Lun
smrlcr sum-O noqcnlundr a: lmlnns
ten- lpinimdcm san del gaslder blot
om lldlxoldrnhcsd Mm skal NUM
ädmhed ger ndskagct i new »zw
iEdrns sinkst-c Atm. san - om man
end lau baue M Menzug mu, Inn-m
der ejcr most as denne Van- saa
hin- det lange lldsiqtcr Tot ladet
til. at Rumkrnien nu oglaa oil med,
og der lmancr Uocjksskyer over
thsnlm mellcm Istrin ou Italien
Dei er Eifrig-J Noboer mod Oft oq
Brit Im nmen as dem lmk man
endnu let vom-n Kriqsekllcrring, nusn
Raum-nickt moblllerer on Hase paa
over m balv Million» oq det Wes
at M lmr bellcnit liq til at qaa med
pas dks Alllekedes Stdn Italien
lvnes fremdelcz ot holde liq tilbcmb
Men dets Jadblandlng i Albonien
san magst-s winqe del med
Fslqende ct en fort Vaqsmppott
gsmem den lvundns Ums
—- Torsdsq. —— Radien-urt
Mtet i Kaufefien er fremdelæ
W for sit-est Zinses-sie's
Midtanmet. Muster-items forisls
get de flygtende kakek i Rast-beiden
If Sati, Gansyftp og Art-avoir Da
Nokdvesc i Tmtowmm cht pftrigib
Montaaty og act-r den sitprøxfiitc
Gut-nie mu- Rucssetnc ifl. Mcldmg
im Petwgmd Imdig Ists-stumm
Der ital sank-des vaer lagst ydcr
lägen- fitc Bock i Votum-km im
Ringe-me Lq paa (O«imsusksn m·
Amt-Heu skal Latxdizsdkksn Roska
wo Unsre tagct nwd Vajmmttsrne
--» Dcr meldrs for svrtgt um Aa«
nondueller oq enkeltc Zusamt-If
Iwgtningcr, mcn must of aigørcnde
Mdnjna til nagen as Situer
Den britiskeKriacsmjnistisr Lord-Küch
tlet eklltkkck for Lordistmsii Dust-, at
de Athen-does Krasstisr sue-s imdka
Frei-ag. EIan der de fid
112 to Lage bar Unsre-: cnsnmcx has-km
i Fkoktkria, ftillcs disnno Kaum i
SMMU as Rugfemes Held jmod
Mean i Kot-fassen osg imod Dicki
Cetnc i Kammer-no Bande Ist
vs Pest bat Tusker-se onst-et over
ordentlig aktive stch der-es of
Jieklle Meidinmsk TM do lkwcs muri
Freian i Pole-n, oa Email-«- Nov
spottet meldet- om voldfommis tust-s
sagte-b i chrbcsdrn as Amonne ou
Bis-thun m omcritm Zieh-both i El
sas-I -—- Mochi-met ito Bist-tm nil
vibr, at Mike Trovver bar be
fst Urumieh, en bemdelia By i per
M Innenim
XVer : ! Miso llndt«1»usls.s »
Mkkltcs Amt-b ua Wohnuqule zum
VIM Abs-Un ENle Imltbs III-IMP
flierne er du, km Didt des Inn flkm
nec n- de offim l. Meldicmcn ums
ston Stiche-d all«l Roma Vog, hom
dek er Kaum fkal den owns mmot
vcldsom J ROTHE-»den af Sols
lons par-staat anslumsndenm at
de tkods Modatmreb km tcmet oa
holder en« toll Feltlhnsv oq to
Alt-Iet- stessmve i Anman at die
dar genbelnt Stillitmisr. fom Tollkr
ne tidllaeee bavdis mai-: im dan J
cifalö bat der wirkt-l lass-met : Ell
st Das-, uden nt noqm as Zjdanw
but Mmdet stott. chdis ä Ist
M Pest bar Tsvefm m Zoll-n kur
lien holst Hast-one formt-n i List-carn
veue. Dei bar W lije til umn
Hgt at Lkansportms bist tangere
Mc- W melder om es
Mce Sternum og Tillangetaqel
Ist i Osten —- Most-ad meldet
:« l Mittels-n alter
III W tillmieladende
III-II M to ums-me
- Lsnmcrnc ital im-« lusqundt .It·J
sorsfanju im nnod Den italiening
Umfass-, km Den Musik«- Regt-rings
ital han« mdlmjx Druck-h unod Im !
tssm WLIcssasttklsk m Ast-Ina, Illbn !
nim. !
(
E o n D a g. Forum Tovcjr i
m- D Zumerin dar forkmndley
dugumrkcu 1 Laien og Isktliuen 1H
ui Z- ak Eos-, « : stammt-me er
Enan met , 033 Bande-! flodck i ri·
ocsnde Irr-imm- og Fastter Ukwlandct
under Band-. Tonne Zustand furc
nist mcd Taage Imr okrscntlxg stand
fist dc mjlmrrc Operatmmsr. J rus
sksf Polen jcnl »Unser-ne lmzve an
bmgt Lkaifkjuqcsuasrcr i Elore Kitte
4
Icmkmh
ger moldess
Endogsim Hm Phntencss
out, at I- iu ondt Beit
lmk sorhindrcf
militirre Fokemgew
der. met- dc mon- Vjcmsolk hol-disk
bonI-J Ein-»Ist Im Paris mel
des offikiclt: Vor Frmmnng i Main
Nokd for Soissonss bar oi habt El
unt nij Anat-Ob er flaaet tilbage.
J Momes angreka de Lebe-grade
vi bavdcs mai-I tin-Heut Porthcs Les
Hut-las tm Lill, mrn chndm blev
dkvvet tilbaqe eftcr at bavc lidt ftokt
Tab. For Reiten intct at melden —
Jsfølms en officiel torkisk Runda-rel
fe km Konstantinochl ital Tykkekne
have besat Bin-n Kot-n- i den per
siske Provins Azevbaiiam og Rus
feknc kettrem nordwa Summe
Metdinq sinkt-, at Storfnrst Alex
ander Micbælovktch, en Svogcr til
Czar Nikolaus, er folden i Slaget
ved Miandoa. Persim
Mandag. —- En Meldiug fro
Bomoqu via London erstem-eh at
Ziff-tue shoc ioktadx Ville» Wiss
denne By vasfentlig er i Britetnes
Bissiddclse s-- Dunkikk hat været
bomlmrderet as tnfkc Æroplancc
Ti- skal lmuis kosm 30 Vosctbrk tusd
i Vor-H entom Mottncskcr bit-v
drwlm sum der Hist-des eilt-es Mc
sm- Zkade. List fiqu nahm at et
Rom-tin Lustikib kva m- tnskc Æros
»san«-r skai »Ja-n- xmmst km- out-r
Janus-Z Dunerk zu Col-rie- List-dem
Nat« innende mmd Tsvek - J
Polen ou Mal-eint or Ziff-Nimm mis
semlij nsormsdrcsk Tut britiskc
Noacrinq bar zwei kliisxusrinzusn :
Waflmmton et sorcløbiat Funk. Vor
Nemnnqsti Dasvdclfvr indrøctnkwx·-, oq
den bkitiskc Reseran onst» at indi«
zskmsnhs Anlwidelfor til Kontroban-’
der beste-nn- sur Ficudm
T i risd a g same-: Zojrc a-«
sinnt-mit Beman nie-ich im no
gsan as Zidentis. Isaria-onus Umsicht-.
m do hin- tilbcmcflamst et Rot-sog as
»Weder-m- vcm at am ask-er :Ihdaflo
den i sandte Volk-u chn og
Zith- tmr sorhittdrct Oawlmvasqkslscv
m- pim Wolandvt nnsdms Em- bar
nasstksn fmndfcst Kot-wen chc mit-di
i Vomsieme i Miste Ums. s- - Miti
zusrms »ver Russeknc For at bruqe
gstriufksunanssc Unsiornnsr Tor at
sanku oftrigskc Patrouillisr. —-- En
ten-Was Melditm srh Berlin paa
ftaar. at den Trankst-, kadnought
Tom-bei et bot-et i Samt as en tit
riass Unsdervandsbaad i Asdkiaterhas
ver. —- Tyfke Flovisnmfkinek hat at·
tm- vastet paa Svil i vordre Frank«
rig: 6 Mennesker darbies i Dun
sikk og For-stoben Macca. Andre Mal
vasre drwbt i St. Pol og Adinkerke
Til M ora o n i Ina. Kom
imn mm den mes Slnnmarf bar
fmnlpt fia i Zoisfonwcqnmn bin-r
Toffemcs bar bmnbarch Voldfnmt
m bmnndt ist Anareli, hin jkfis var
fluch-L du de fidfhs ledinqck an
dres - - Situationen i nissifk Pofm
beten-mik- nasnnvft sont Stilloftmwn
undfoam ndrtft Frid, bvor Nits
fmns sw- fnrfsat Oper-Hang mw Ni
daslodesm bvnd bidtil ikkv Inn-s at
Maske lnkktsdvs eria meld» om
sinc- Tropptsrss Held mn both-Punkt
I Karpnietnks bar first-nat Brile
sorsssndresf stam- Oncsmtkonor —
Vcrlin meld» pr. Trankst-C widr
tnckcs Aviaforer i disk-es Toat imod
Duan komvlla fncdftmndia ide
fnåbe de Allieredes mlliiære Gab
kisfement der. —- kvrketne beut-Dator
at Muth-ne forkedisn Als-jede bei-es
Treppe-s Nebst-lag ded· Sa- samyfh
J,t u-.ttn·1ttttr, ttt Otisfts dort-nnd nat In
sottttntsrcttdc EIilltnztscr ttd out-r de
rot tunc lssturnsetll
Officin franit Newport
Tttfkcrtte sittldeo for Ptnttdktttg,
Volk-, Mord og Braut-.
Punk, 7. Jun. - - tin sintttnttsi
statt, sont nett 23 Ernt. bit-u ttdi
ttttsxtm til ttt ttttdtsktøttc viissts Be
fkttldntttqcr tttod tyka Officercr for
ltrtttttlts nkt ttntcttttcdfkrlnte Dttttdtin
tttsr itttod smttskr Längeer sog Solda
tety siztcr t sitt Antwort sont dct
fmttskc Ruban-: ltttr ladet mit-mütt
stkaV l THA, bl. t
ON ttttttt fltttte nor Vereint-Ist tttcd
at der nldrtkt bkmtdt riniltstsredc Na
tion» ltttr tut-ritt start en san rttn og
ltttrbttrifk stritt sont dtsn nor ttforfotts
ligc Modftandcr sørotc Plttttdkictg,
Voldttmh Brand-, Mord Itser til
nor Mondes ordinasrc Praksi5, vg;
Instit, sont tsr santlet im tttcntge Til t
fasldts besoffen at Institutes Poat
ttmtd, at Drabet as Ctvile fkvldteH
at Vefolknsingtsn sksd Pan dont er:
ttakttttdcst I
Vi fondt Bevis for, at der i dettj
mske sit-r eksistetebe ikke alene eni
sttstcstnatifk Plan for at afbrændej
Landsbyer. men Materiale dertil »
saasont andfakler. thtdktmlet,t
Fwnqstof, Oliesprsfter ozt help Sass
kcs sttlde of brasndhart stimmenpr
frt Kkudt I
Bald paa Milde-r og Piger varl
san byppigin at de Tilfælde, Kom
mtsiwnm und-erlegte- vsr;.tw.- w
ritmc Disl as den-, de kunde have
Imdcsrsøat Oft-me for disfe odisscs
Anat-ob nasqtcde almindeliqt at Did-«
ne. for-di del wilde skade der-es Frem-l
tid.«
Kabimsttct hat holdt diese Fakta
tilbaqe soc Mc ydesrliqekc at upbidsj
se den offentliae Itctttning. Dei vors
hm von »Er-umt- Clomenkmus den
kidlimsre chmieris on andre-J Läs
fordrinq, Knbimsttot beste-me sia for
P
- sscsntlikmsrelse
Statsyiæw til Kikfefkolcn
Teig Muthes, Ja» si. Jan.
Lcsajitslatukcu nkl i Winter vliso an
modot om at mole HLUWJW til
Lasterhtrsus used forskcslige kiktcligc
Zwlksr i Ihnen Prassident Hill
wd Tkakc llnmcrsitct og Prasscdksm
Main Wd lssrimusll Eollcgc holdt
lust- c Vom m Konservati- mcd Eta·
tomlwdsmasndmc om Engoxk J Zluts
nimm af demu- Ugcs skal holdes on
Month-rena- med Wucmldxmkanstc um
J; v- rf lage-L
For at m faadan Bevilniim sknl
tun-u- ,1i1u-«:s, man disfe Stole-r gcm
End ihm do Fordringoh sum stille-:
ai Zinkens Skolemad Konsoliderede
Zfoscr oa til-Isc- Qsjfkolksr sank oasim
Itatsttndrrftsttelsc, nam- de opfylder
de- i Lovcn fastjattc Vetingellek.
Tat for Zuleguncmr.
New York, U Jan. Jukin Cal
la« L«Lksttqlil"1u, der fah-sind Udde
tingon us Julmaverne sont Jule
ihm-: Jason brmms til Entom fm
Den muckihnssp Zaum Einm» nn
fotn limil c Dm ist«-d Tanmskjlwt
ermm oq nwdbrkmtv Hund«-der
as« Vmus im Eorasldrcløfo Vøarn «
Lttsluicsk Tnssland on Franks-ig, n
drcsssskrisdo til Vom i United Sm
wis, lusnidmsnch Puer Tatar-umng
de sur Einst-me- oa for, m Warnen-s
kusr tasnsisr paa dem.
«,«Jlnnsrikan-sso Varus Ladnina oa
Afsisndelsp of Jason vil vife Iia at
vaer on of de ftsrste Titus- sont Amt
rika bar ajott under WANT Iiget
Mk. O'Loua'blin. Pan ckhvevt Sie-d
vi bei-satte medium-g vi med Begri
strinq, on im fandt at i Hund«-der
of Mem var Mosis Gaver akt
bvad de foræssdreltfe fxa qufsls
gest-M- sik
Illlxgcnur pr. Poll. Vorstand.
Ort-» 7. Jau. Leu bemerkend-c zoo
logile Haue hat Hm Iller Orlcans
Wust feudt en lllle llsocnde Alligas
»st« : Pack-when
I
End Dakota lmodc i ltlll lich
muer um Los-ZU Autoritobtlcr
«in ll,l.’»-.1 l litle Der nat glile
:’lcito-nolillmndlerc mud 298 1 llllZ
041 lTLDH Motormllcr ntod 12l2
Aal-et stir.
.
Horarw Last dad. Rockford, le.,
T. Jan. Hocatjo Tast, en Fastter aj
jorlvcnuasrendc Prassidcnt William
Honer Tast, med lwem han havdc
en flaaendc Linde-d, faldt død om i
en Turicad nor i Maor.
I
Ihm Senator Laie Young, Eier
af Des Moincs Capital, rejier til
Europa sont Krigstotkespondent i
Blut-ringen as Januar-. Det er haus
Hei-list at des-ge Hovedstædetne i
de kriqsfsrcndo »auch og Egne, shvor
Mich-I bar vasrcst fikt.
I
Automobilcrnes Oste. New York,
5. Jan. J 1914 omkom 290 Men
msstvr ocd Autotuobilulykker i New
York. J 1893 udgjokde Automobis
lernt-s Oft-c- 302. J New York Stal,
ndcnom Vorm er Ballette heu
lpoldsvics 310 og 149.
Stor Xogiiiykce. C ,.ö-Tex, .
thvs Zpkv Neu nge ist
Livct til i en Jembisneulycke i Mot
iissJ Dem Missouri, Kansas å Texas
Bauen, tolv Mit End for Denisom
list Tot vix-legte Zug var et Pas«
iisnorto,i, Wirkuner Undekreming
iaviics.
O
Etilliiig sur Zisiiawr Bristow To
isetiL Kas» 7. Jan. Zekiator so
sruli L. Briitom vil blive udnasvnt
til cii Ziilliug ncd Kansas Vubiir
lltilitiegs Cuiiiiiiisziion, naiik hats-Z
Tisrniiii sont Zeiiator iidiøbcr den i.
Mart-T »Don imr allen-di- modtaqet
Tilbudot. Itilliimisu lisniiesJ nivd
sum« aarlixi
Aquin-fund for Einbeiner Cham
imiiin Janus-J Ucd University of Ji
iinois ims- tilimdt at skasnkc 5000
Donat-J sont Nriiiidlng for et Laus
nisiond sur Sindcnth icrtrinooiås
kuindcligc Fondet ital virrc ti«
Mindc um Prassidcnt sinnt-CI uyliii
aidøde Husmi, og dpt ital basre bisn
does Nami
O W. Butsu Der nntnucii nl imm«
Jan isjcnnnc 1 Luna-cr, Solch blas
nnmsr sit Arm-wo mr Nin-n Wurth :
umtan, Minn» dmvr Jud at kaum-«
i Flaum-tin used un doftrisk Lcdnjnn
Inn nrtusjdcdix M Lappen aj un
Stumm da Umkka lmsndtky ou des
uiftc sig demsndig at ajsmsnge den
clcsktriske Strom for at san Liaet
m’d.
I
L. D. Eisentmsusn Her er Tusker
on snmct 1nslftamsnde, gnv holt
:lI-’nj-:siwlimusn fm ssn Faun, sont lia»
zusr nasr vod Morris, Minn» til de
nndlidpndis i Velaim Der var 428
Thisbe-IT sum folqtcs for BUT J
dcst luste- tnatst or der i Man-is ind
smnlet til sann-us Meint-d 8500, W
more kommen O. H. Weils on do
tns Punkt-r i Vian indfnmlcr Pen
IMM
. I
Tri- Mernd blm drnsbt vnn Stedcst
oa site blm kvassnst forleden Das i
m Eksnlofion i en Kularube nær
Manier-, Iowa Arbcidcme blcv
sbonftavelin tnlt kostet nd af Gru—
bon. De, Tom mistede Lin-h var
Will Clarb Jock Soover og Mit
lard per-sen Man antasqetn at Er
neft Clarf oa Carl Former vil d
isk wes bestens-.
.
M Judianerland er Inqu Mer
spudck II better W geht« kun
de fis-J as thsktjoucm sont suriedon
hlcu holdt paa Yauttun - Reform
tioncu, Z. Tat"., as jøderaie Ein
bedeume Tor til-ev folgt TU?
Acri-S, sont betalicsi nicdsxz7,1«)7.«.m
ellrr gcsmmusuitljg WTJH ur, Ach
En lwid Immer details Tot ZU«
Art-es si(),350.
.
Zøguurr Vetoreers-. New York, 7
Jan. TM Lrlogsnmtrnfcr km Mari
nesoltater, sum ndsmvrkedc im non
Vom Crit-s Befasttclsc, bit-v i Mam
tjldelt deersmcduljcr m· .I.I«’arinci
ministcr Daniel-T anrrmkfclssgn
fandt Steh paa Zlaqskibet »Moti
da«—:— Dæk i Doervcrrelfc us Admi
ral Fletcher og andre lmitstsmonou
Mariueofficcrcsr.
O
Eunntn-K0nn»isfasrcrne i Hamljn
Countc), Z. Dak., bar bestand at
der skac den LU. Januar holde-:- en
Folkeafftemninq over, bvoruidt der
skal laanes RMWOO til Opfskelfen
as et not Courtbus ou Fern-Mel i
Hmsti. Vcsd Vatgct den Z. Novem
ber blev det -beftemt, at Sayti fkulde
ver-re Countvsiwe oa ikke Castlewood,
fom bar vasret Countnots Hovedstad
i omkking 30 Aar.
Oenovtagcr Driftenz Ausburm N.
Y» 6· Jan. International Hat-ve
fterg Evmpanns Fabrikantwa her il
Vycsn et begondt at fastth Falk i Ar
bejde igen. Anlasget befkasstiqer
2,500 Mond tin-der normales For
bold, oa eftcr Siacndc Vil det have
sin fulde Styx-te i Arbejde i Løbct
af nogle Umst. Mariae af Falke
ne bar ikke arbejdct i manms Maa
.
To Tchmtladninaer Mel blcv for
ledan Tag sendt fra Crooksston
«:l!ciun., til de Itødlidtjnch i VolaietL
ug man har udremnst, at der fkai
staffc Brod sur 2000 Menmsfkek i
trc zllckaamsdct du«-den blen givci
as Crookszstnm Nod Lake Prall-:- l
Euklid, Et. Vincent, Ickkilcsvilun
Oxxmond dedlo Moor- anbnsh
Badgcty Halt ou Hanmmnd og um
lct as Ekookstkm TWlling Cur-wann
.
Falter-ist Vonuildstssirnnk Nett
;I)Jrk, ti. Jan. Vonmldsssfirnmet Ame .
rican Round Vase Prof-J Compan
er indqivct til jrivjlltq Wurm-Ich
handling. Firmact er inkorporerctj
i New York tmsd on autorijcret Mit
nehm-tat paa su,«()U,(-«’1«. Den-!
Was-sind er mwuct til ski:«,uu()«l
Eom Nimm er umwu: US Vonmldszs I
ulantaqcr 1 Zudem kmiiJ Rast-di ikal
nnføres. F
»
s
!
1
s
!
Mer Jntm LE. Rossen un- Inms
kurzem-n Tun i JIist L:!:s:,1, Wen-l«
Jg sont her niurt Jan »Wer Cur At«
san indført knindclig Ztcnnncrut «
for Asljulstngcst, nur Itsslmncntcrut
Den ftørsw Tot as jin Rinan Dur«
nnstmnssk til SMJWL til Winzers-!
Aldnufnt Willmtn O, fIicchnrDi- is
Lkmslnnqtmn IT. C. Onn Despite-Js
WM Uddanmslse Links isjter Woran-I
trink-n IInn sinkt i sit Tcsmtnmt,’
at tmn bar ver-rot sont on Zisn sur
Elende i benchs enfonnno Lin
.
Anklngor England. Zamnnan
Vomnldsbørs bar pan ist ortrnordi
nasrt Mode vcdtugct on Proteftrcsoi
lntjon til Udont-igsdcpartcsmentet
for-di England annimle Munde-r sig
i Icslmmmmor km Fimmor ! Za«
vannab til nøitmlr Landcl i Entom
Tor er nndcsr Udarbefdclfe en For
tmnclfc over Tilfwldo, lnmr Eng
land flal bono holdt Madaan Te
Immmmer tilbaac.
Boot-ne sont limusr lang-I At
lantic Sontch Vom-n, Iowa, Iom
nn or nedlnqt, er i csn flem Ztillinn
Nonen ftrwkker fia fra Atlanta til
Villisra» on Lasnade as« 35 Mil»
m hat ikke betglt W. J de sidste ni
Mut-under as 1914 tobte- Selfkabot
Tom vier Bauen, s10,401.14. Dr
tmaa Byey fom er voka op langs
Nimm, fide-n den sattes i Gans
few Minos til at ovbtre at ekgis
stere.
We Ekxi.w sur dumm« Ea1111u,
Wam» ts. Zwi. W. tsc. Hirucs E es
.le lade Uns-Je tru Iwa nun-U TJlJ
usw Tampi.m ::l Furt molk-«
stic- « Ottuiiw Janus-n Baumw
tmmlcn Zum-no ital Luk- Ls LW
must Tollntix
Tot uceddislrii immka at Don
sucnsfc Jolyusunlinkc 1111 chimde
Trufåk muss LUUIJUMC mcklem Eu
mm N E:illcimnissnstm qksnncm
Wnaluu Hm l. Max.
.
link-k« i Zum-n. J.1cktht:1kllc.
Nu T. Jan. Eis heftig Ewrm sm
j Naar lieu sum-r nordrc Florida m
føndre tsåeumia Trc :!Ic’unwffur ist
omfonmnm km der or ankern-: Efa
di- uaa Hilfe Oq Ejrndom for ucmmu
Tusindc Tollk1rs. Manku Ztcdcsr csr
Hus blasft neb, 041 Ihrer rnkkct up
nusd Rade-L To as de sorulnkkedks
dmsbtcssrs i klimmer u-· et nedftnrtet
Bus. Tolosan- ou Tclmmstjrwstcn
or for en ftor Tcl ødelagt, og der
indlwbcsr dcrfkvr knn spnrfonmns Ef
terretningen
Horden rund-L
Jrlands Ster London, 4. Jan»
Baron Wimsborne er udnasvnt til
,,Lord Lieuteuant« i Jrland efter
Markien af leerdeem sum tog Af—
sked.
I
Dræbt paa Tuba. Hamm, 7.
Jan. En Amerikaner, fom var kom
met her-over med Vasddelsbshcsfte fra
Charlestoms C, blev Nat drcebx
afsCubanere paa qusa Hat-L» ,·
O
Albanieu. London, 4. Jan. Fra
Athen telograsorcss, at Situationen
: Allwiqu lmr Enrmrrrot iig oder
querc. Oprørisrnc fkal have be
sat Verat ou fknl naer pao Marsch
ntnd Tilsra.
Italien laamsr Rom. 5 Jan
T«..1m H n til Der ums italicnskc
Etat-Email zum ZW Wältmucr Tol
larsri til militasre Øjomod begundtss
i Waar. Laanct csr pau :.’.«- Aar ou
:sl .’-I.-. Procent-:- Nentck
.
Fr·cds:sprisc1x til Nume stoben
imum via London, si. Jan. Efandi
nnisjftu Binde chr erct jur, at
Nobqu Frvdismsisti i Aar tildech
muss-Ihmfo us Euer-Laie fordj Kost
W tq Jnitintjrmt ti! Konsums-bei
Z Manna
inel·«si,1«1;1u1«ks-s tu Russland Lon
don. l. Jun. Im Warirlhm tote-»Im
sure-J, at Hist untenkaka Wuszndt
ihm : Ausland Ehl forclaqc Ud
Wurm-un us Juli-knier Fm Ihn-.
1-ij. Tun ruitijssu In Des-Wider
Tore-Mc
Zagt-: tilmngc un Mitm. Berlin
J. Jan» over London Fra Dumzzo
:’llvanicn, tolcgransrcizs. nt under den
mrfus Kanns s. Bmsncs Nasrlnsd blcv
slcre as den ownisorjskc Præsidcnt
Esisad Paslmszs Tiltmsngcrc tacht til
fanac og hasngt
Toske Trovpcsr mod Serberno. H
Rom, 9. Jan. Tilnsjscude til Pian
tebba meddeler, at der bliver trans
portcsrcst MIij tnske Zoldater til
Zamjevo for m kasume mod Ser
bcsrne. De fortwllor vidore, at dct
opkastes Forsvarsvwrker mndt
Wien.
Nnmasnion mobilisorer. Morninn
Poft's Korrespondent i Vucharcft
nslesqrafcsren
»Man-knien mobiliserer 750,000
Mand. Af disse nimer hnlu
Million Feltarmem Rumasnien vi
fsaa til, fclv om Italien befluttet
sfig til ikke at aørc def.«
Miod Jndfalsd fra Italien. W
via Paris, 9. Jan. Dei bcddetsi ei
Dissens-am fra Jungme at et M
Max-two Fonds sank-m Hi
Isalzunrg over Zelt-z, osg at Eifrig
!
l
I
)
mu- Degundst m Dein-ne Linken
Brxxjxn Memn Busen --
Trenl lsze euer sur den jtnljensce
Mrasnse Tet unnalte Artnekorps
jbeimd xnmeosageng nj nnge Mand
Litnner sra Würtemberg
! «
Nrcekenland - Tyrkiet London
II. Jan. Tit Dale Teleuraw teles
Unsere-:- i Almen, at den grasfke
Regean leurljg befmnret over
Ferfmtdk .il ankiet, sont smdig
lssmer nnNe fmsndt Te grasske Di
Ulnnnner sag Mensnler i Tyrkiet er
Nenstxmd for en ntaalelig Behand
ling, lvedder det, og den grcefke Mi
nister-J officielle Protefter igitoreres.
- i
Eneffred i Alperne. Vern,
Schuri-its ll. Jun. Flere Wie-mite
skmere er umkommen i Inestred i
Allen-me sotn Folge nf socrrt Ene
nnd de sidite Time J Nitsrkieden as
Rast-:- hlen 22 Etudenter hegt-arm
as· Eneem og tre satte Livet til- En
Flor Liebt-idem sont rydliggjorsde
Vejen i Nærheden af Samaun da
Enaadine, -blev ovekraskst af et voldl
sonst Ekred, sont drasbte five af dem.
J Neu-heben af St. Moritz omkom
en mm Biergbeftigersce under en Uds
lflugh . » »««« J
Jtalionfko Kriqsszibc bonrbarderet
DuraZzo——-Konfulornc Wng Lan
don, 5 Jan. Et italiean Slagskib
og et Kyftvagtfkisb har bombakdetet
Durazzo i Albanien for at kue en
muhammcsdonfk revolutionasr Bevor
gclscs. Muselmoncrne for-langte de;
franfkc og italionfkc Konsuler uds
letters-h oq txt italienfke Konsulat
bad ffn Regcring om Hierin Med
lemmcsrno as den italienisc- og dou
Tranka Logation og den italienfke
Kolonj or qooot om Bord i Kriass
ffibomc
« I
:!Ii’und-s oq silonfnqo i lerrikL
Mnlnnx li. Tot-. Tor Pk i Dust
konstatorot Mund- og Klsovefnge
blandt dinimlvofnstninqon Pan »Es-Vi
dmru - Mantde i Zfaamx 2
Køor or mmrobm1 of Ztmdon1men.
Solo Mourdousd Vofwtninq Ist-stunk
af 275 Dor, allt- ai ten dollansdfk
Rats Uzj as flka Vale
(C3(mroon er foroløbiq blomst cr
flasrot Mitwer oa i Morgen an
kommor Modicikmlmod Kiksmlf Im
Stockholm for ot nimm-, bund der
ndorliqoro skol Foresfoacsä
JlltviIoloIL Tot imr Duft itfe li
DIsII Lsisizn i den IsIIIIIsIffc Presse, at
Dur m- IIIIIDI IIioItI til Zoldatcrncs
sum IrIIIjltIII Wem-. Man minder
i den Anchnina unt, at Lord Kit
chIIIIkr i Vegnndelscn III Krigen
«I·.sod IIl Eiliriszisp og m LIaII un
III ,«I-!II-—II-I:e I EIIOIIII odelngde
Mk- "«IIII- as LI. sont um- scudt ti!
Eusdatkmu Lord Romer fakIde kort
EIII siII Tudr Nin IIIig en Ida-r a
:·lklIulds:sIIIII-IID, on im skal væte
IIUIIIsrvjndoligY ug Lord Wsolfcleo
MADE Epiritns drasber sie-re Sol
datcr end alle do IIIoderne Vawben
tjlfmnnIcM QIIsIm Admiral Jellicosd
lmr konstatcret. at Trwffikkerheden
under Skndnina altid acmr neb, ef
ter at der er uddelt Rom-Nationet
til Mandskabqt
d
SchnIciz’ Rmerina. Peru, Is.
December-. Don fsorenende Forbundss
forfamlina bar til Forbundsprcvsis
dont for 1915 valgt Guifeppe Mot
ta. Den nvvalqte PrwiideIIt er fpdi ,
i Konton Tosfin i 1871: ban er Es
tlIulsk ou konservativ, oa han håt
Imsret Mehle-v as Fokkmndsmabis
fidisn 1911 samt » Cbe fpk
nanss og TolsddepartömentetH"
»R« spmsfidont Imlqth CoIIIIIllo
kommt, der er født i Kanten
i 1862: smn til-mater bei H
Parti oq bar Hden 1912 W
lem.af Fotbmrbikaqbith II
for Mikitætdgpar
bundsforfamlW« ,