Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 06, 1915, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —
DIE-s den S. Januar 1915.
Blciy Rebr.
J denne Uge holdes der Qpbngs
og Bannemøde over Akten
Z Wett- De syv chdehkeoe i Aa
Hitingens Z. og Z. Man kasggeizs
Grund for Moder-ca Proj. Bis-;
--·dede dtsfeMøder 1 Zimmng
« « mec- et lasngere zoredrag, ;
W han gjorde flerc oplyfendc
Winger med Hensyn til Bo
List vg de iyv Braue og de Memgi
1Oster, de var ftuet txt, og slutteug
Mde han der farste Brei-, Bre
pc til Wenig-heben i Essequ Mau
OG Aften indlededePrdi. Lang med
In Udlæggelse af de: ander Breu
M til Menigheden i Smytna.
J Afkess var der Stud. H. P. A.
Itsdersem der mdlededc. Hatt udi
« losgde Btevet til Menigheden i Per
» Wus· —- Der agteg iaa fortfat
med Udlæggelse as et Breo does
Listen, og faa benottes en Tid tii
ftie Udtalelfer og Bønnet
— Darm Colle-ge og Trinitatis
Seminarium hat atter begyndt sjn
Virksombed, eftet Jnlekeriem Col
leget begyndtc i Mandags, Semina
riet i Tit-wagst Der er ankommet
et bemdeligt Antal m) Elever til
Vinterterwinen. Tet beftemte Antal
kan oi ille meddele denne Gang,
wen der siges mellem 180 og 200
Studenter og Elever ialt.
I
Es
.
Js
sc.
« s.-s-- 7«»-C«
Las-« -.-·«;.-.l — »se
---- Vejrliget, zsj Emr hast de fid
ste Tage, er ret mwrfeligt for den«
ne Aakstid. J Mandags begnndtc
Sneen at fvinde ganfke rafk for
Sols-n, oa Narren mellemMandag sog
i Gaar smaaregnede det, ligesaa
det mefte as Tagen i Guar
saa man vor liac soc-D at kunnc
dumme am For-nat Men i Aftes
flog Binden om i Nord. og det saa
ad, fom vi kunde faa en Blizzard
ovenwa Tsvefret Det blev dog
ikke soc slemt. Der saldt bäte lidt
Une, et ganste tonsdt Laq, ogStorm
flacmedes vi for.
—- Ssndag Eftekmiddag Kl. 2,30
vil Past. H. Nielsen fka Weston.
vaa tole ved et Mode von Stolen
Alle velkomne til Mødet
— Urs. J. P. Meler var en
Tid ligget alvorlig syg — af Gal
deftenslidelse, siges det. Flete as
W Vom er kommen for at se
til heude oq væte bmde til Optimu
ning og Hielt-.
— W Akten Kl. 7 i næste
Use, den 12. ds, holdes Menighcs
deni Tatsmtde i Kittens Krypt
— Nr. Louis Hausen, Otto Han
M Sin, sum for en Tib fide-n
Erd Familie kom herrit, bar leiet
en lille Landejendom met udensor
Vven — Sydvesr.
Mrsszestni Tjtckst Um ser gis:
og boede M ,,Fremont Baker«
er for-leben dad, fortwller man os.
Hat intet nærmere erfaret om Dtdss
aariaqm
End-stimmen
Zondag « Egndagsskolc Kl
9,15. Rudstjcncfkc Kl, 10,:3« Im
U 7,:30 Aftxn
Uemmtdc Eøndagsssksole med Kon
Eikncaudlæsrsnixm must Em:da,; Kl
10. Laufs Nudthjcncstc 1 og s.
Eøndag i kmer Mann-ed Formiddaa
Kl. 11. Enge-M Nudstjcncfte 2. oaz
4. Eøndmj i book Maaued FormidsJ
"dag Kl. Il. «
Ltunn Nudötjcucstc l. sag Z. ZW
dag i twer Maoned, Kl. 10,30 For
middag.
Adresfkfvrandring.
Pustcr O. M. -öanfcn, for Ilse
Ju Enc. Minn» lwrcstcr Evan,
Minn«
Pranger iom Bkjakbcjdekr.
Tcis Lscuiw-:-. Ja, sit-. Zec. —
Tut Offer su. at Ist lex-nor 5:s,1
NR at mnnsnde Etrasianger sum
·LT«-mrbojdere, inmde Eor dem ielcs
ca Cur Etatcn TM stemxmar m· cit!
Wicht Muner at der skdite Zon
:n.-r lslev anoendt 63 Former km
Ersten-:- Forbcdrinqshus i Ammo
Hn til Txmdant III-beide Immer-ne var
Fäsrdclt i Liser oq de tjcsnte HELMH
HO Transpormtionen, Moden, Has
,ln, Klwder oq Vnatbold koste-de til
ffmnmm 83,959(01. Reiten blev for
delt fanledes, at Fanqerne fik BL
267.36 oa Staten 83,573.03«
Bvis en Fanqe bar Familie. fom
tmmger til bans Stttte, faat den
sbvad ban tiefrer-. Hat bon ingen Fa
milie blivct bang Fortfeneste indsat
i en Bank og ovetleveret til hom
naar Straffetiden er omme
Til meinst-de teslosiste Studenten
Tidligere kvitteret for i Dis.
893.11. Krumme-, N. D» Trin. M.
va. 820 Ord, Neb» H. Peterer
zö. Femdale, Tal» Kof. sö oq Mrs.
Th. Jakobfen 82 Northfield, Mitm.
Mghs. Missionskasse 83. Haselwood
Minn., va. sä Kenmare, N. D»
Myhs Kof. s4. Blaih Nebr» S.
G. Miller 81 og Niels Jenseit
82.50. »Bibe Minn» Bwkson Mah.
Kof. 85· Oals, Okla» Past. Mel
ken til S. Chr. Anderer sto. Au
dubon, Ja» H. P. Hunge, Eben·
Ezer Mal-. 820. Eli Horn, Ja» Kr.
Kragelund s! .50. Hutchinsom
Minn» Ehr· Jngensen sä. Pon
Zippi. Wis» Post. J. P. Jenfen
85. Jalt 819411.
Med hier-teng Tat og Ønsket am
glædeligt Wam- til alle Giverne.
PJSV i g
IT UDVALG FRA VOKT LAOLK
losband-e sten
dkovgasrckpetersem Mentseskeslcikkelser - sile
» ,. Hapc ......... M«
» . Ungdomciusng Zog ists
Olfen Kinnl- .-1ckemins -. . . . l.7«
» ., Last os at bis-je ......... .. Mist
,. Uagdomsli v ........... l.30
Bun: llcas Mel-en Range .................. HI)
Krumme-hor- cliss . — . . LU
Schaellen Kett-let du Lands-: .................... Um
llvtck et- Rkistenckom . ................... . l.0s)
Kike- i Ostia-:
chr. site-rissen Wid. Bei-le ............. List
N. P. stsenz Gurt kan .. .. .- . .4«
Unten-en Larsenx stjempunjvenet og vor 1’ ro . M»
Cis-le Kt.-1-oobsens Fortakilinsst ...... . .25
sinnst-»d- Petekspnc Vil du fres- ................ Ko
ssim treets M . .............. . .. As
Det oklsuaade Kot-s ........................ ZU
II somonhustrus Historie .................. L
Cost- Lusem Mormomsmetk ....................
III-Ir- klscloaske scadhedajsete .............. 120
M Luth. VII-L flosse.
MDMCIP
et cle- sswkkeste hin-skiz- chsbog,dst cis-states u
VII-h Don est-er si- lok eubvet Aal i lec
IW so- Muts-Ins Prits- ei
M i M Cis-Il
bst but-L Pol. Ins-.
mwuwø-u
Hat De set
Vott nye Amerikansk-Standinaviske
Flagkotts
II cldeles uy Jde til Brevkort — det omerikanske og de s
W Landes Flug samt et Prospekt fra hvekt Land. Udftrt Tom
West Paatrykt hvekt Hort et firste Vers as de respek
tive W Nationalsange — Danfk: »Der et et yuvigt Luni-«
W: »Ah Epuntty ’tis of Tha« o. f. v. Kein kaut soktetet
III « M Lands fætstilt estet Miste
Its-I er sc Its. yet Dis-. b Dust- fir s1.00.
, ; — M Ists-l for Its-Wien oq Agentexc Stvr
Hut — us W. kme frit pa- Fort-name
M M M— M
Mssit -
W
--W---u-m-m-u
Sein-, Mär-im
27. Dec. 1914.
Kvindefokcningcu i chmu over
rakte Welchen IZastor C. M- »san
fen og Huftru en fis-Irre Hain-, bestan
endo as en ,,Ejdeboard«.
Liserrckkkclfcn Und: Sted L Prisc
thboljgen Pastor Hausen TUTTI H
Tal-c sag takkexc Ier Im Iäqc fass
fmnkfe foin nnttige Nase
Ethr at der zur Tini-Ist c: läu
Zich Nimm-ou Kzsiisgdkaorenkuzkcn
nie-d Kasse Jg suka LW Ochse-ci
mksms band-.- mcdbmth
Pan Onkdag Tut-Der der on Vi
cisp Its-d i den danskc skirfc i ZCI
ma, idkt tllcisssionasr Zchums Taster
Mifs Rose Echultsk vie-F- til Lawxjek
Jan-es Verdbal Im Zo. Dakota
Mr. s. J. Jus-abson. der i on lam
zmc Narrn-»so tmr drein-r on Tun-us
Lwrmsijviitgissorreminq, Dage
m i Zelmm Ew- ä dizsc Tage ak
smact donnc xji Mr NJYisinuistsn km
Livernworc
Mr. Jakobfm vxi nml:.w:-:- statt-.
cn tm Fortetnku i Los Flugs-los
bvar han eftor at hope folgt sin For
rctni1:g, samtnen med fin Familie
bar Emldt en sonst-e Dorfs-.
Watte-» Pa.
VasgterE bvordan sknder Ratte-E
Tet er Nat sendnuz men der er dog
pas disn windelng Himmel : Mken
Etriber, fotn bebuder Tagen-S- Koms
me. Kitkegangcn bliver beste, selt
om des gaar fmaa med at saa Fol
ket ud. Mange er blencn vænnet
as mied at gcm til Kitte, og faa er
det ikke faa let at san dem i Gang
med der igen Bote Kvindemsdet et
jcevn godt bessgt Der bar vasket
faa htjt fom 75 med: mcn do stein
Tider er der omkting ZU. Sindagss
stolen. synes jeg act-sten, des gaar
allerbedst med. Vi nor nu 55
Born i -Ssndagsskole, og ieg hat in
gen Steder fet, book Verm-ne bat
taget fat med faadan Liv og Lqu
at Iæke der dunste, fom de gar del
her. For 21-«Z,- Maunedek siden dav
de vi ingen dansk andagsfkole i
Worten, og nu hat vi en danfk
Smdagsskole med 55 Vom Det
er sket as Herren, og derer underligt
for mine Hine; det vidner em, at
den Taste Gud lover endnu og san
aer Undere som i forducns Dage.
Jst-a oed ogsaa, at Sindagsskolen
et en Fragt as Guds Falls For
dsnner for Arbede her, og dek
sok skal J have Tak, Jenaer-. at J
bar vcrket med i Acht-flieh Jeg
banden at J oaiaa i Fremtiden vil
stride med os i Bsnnen fot Zjckles
Fresse, san skal J ogfaa stm Tel i
Zeitens Ehr-de qunnmt Vorne
ne haabet ieq at naa de knqu Der
m- klere, i kwiss Hjcsrte Mkle Rand
bar beanndt at arbeäde, Tau disk »
Karm- imcllem Los-;- Ja Mark-et mm
N-« s-- Ekkck in Ist m bmdc mcd Ver
den« Bist namle Islfkokh de gamh
Vemwk da belt crust-give fiq til Je
fuss, bog im bonI-ist« at Ends- Her
ligbeds Sol fnart mcm out-Ende for
dem, at de man san Lægedom for
dfrcs fncus Hist-te
Mkstjsrns Ussp ": ·««-:ID«J?«»-m"«f(- on
ilskdmcsncsn M c Lm Iijrrniddw
« n Jmshikpdss 4211 : Jxmcssthn F
IT D. 01 Im AND-m Mode zsi
Wiss-kämpfte i Wort-en Hm, im da
is’,-:· 1 EIN-!de 7m 2 -13 Aar
Hals-: Tot nor m Høitidssfumd Tor
ins maaskrs over 100 dmsske Vsm E
Barke-L Tom jkke er dokt· misn de
fhl nof de »Im- andon blims End
sen-met i Wde THqu Zimde IF
tm mollmn Jul U Muer kmvise IF
Eulen-an og da var Hin-ten nnturlias
Isi? 7117d Der var m 250 Monm
chr time-de M kmvde et Tkant Jn
letrm og Verm-ne bavdcs et lillcs
Program, som de udfsrtc aodt Ja,
vi hegt-Inder faa fmaat m rske paa
os, det betoder viftr det er ved at
blive Morgendætnring.
Det qaar ogsaa fremad med vore
Blades ww, felv om det Saat
smaat De kommer uu hettil i 71
Eksemvlarer Herren sial have Taf
for hvert lille Fremskridt vi get-.
Nackte Gang stal ieg fokfsge at ind
fri mit Ljfte og fortælle lidt om de
firste Dansiere her i Pan-en og des
kirkellge III-beide« iblcndt dem, da
det er nokfaa interessant Denne
Gang kms en biettelia Tak til de
mange, der bar bedet for vokt Ar
befde her for de mange kækkiqe
Julebiisneh fom vi bar modtaget
paa vor ensomme Post, oq faa et
qkædeligt oq veksignet Mut til
Von oq Affe-Den med Umos 4, Is
Vered diq til at mjde bin Guds
I. c. Deshaan
TMr.
Frost-O I. sondan
Ue W-W- K. Ost
Hab-WAGme
OkWt ÆMW
MI nistet-ledi
s
Z
S
L f E
Dem, Past. Haufen, og sag blev
det bestemt at sendc Dem en lille
Juli-gam» fra gamlc Beut-er i R
Dakota div. Jeg sendet herved en
Bankanoisning paa RUDO. De og
Huftku er tilkmskct en glasdeljg Jul
sog et lnkkcligt Roman
Frazzkinimtics Mem-gle zwin
defurcnjngis Kaiser-er Zur m Faact
m Jnlegarc uaa d'i« og Uns-»st
atingor. Fisr Risik- ftksrc Lpliwcst U
for alle disk-Hm sont-d mcsdmgnc Jg
de faråsgc :s.gM-.s·ln::k1ct er Iuän
Huftrn og im unng umwundele
Ig ønjkotx J: äwcr as vix- nma ujc
Wind-:- swrc Wams til Elstsgtcm Js
sns og den as lmm crlmcrucdc Noa
ch Tsct ommltc bringet Tunfcn
tslbage til Foundnc Tldcr og min
der um Nuds Vels:,uwlsc : INme
zicrlnwtss Erska Tuch-, og lwor god
Wind Zur Dascm w Eremdrlissz ksk
lkmdis i aandcljg oig timeng Hen
fccndcn sog Taffet um at lisw luslt
for Jesus-!
Octoed soll sei uqlaa udmle vor
Talmsmmolxgmsd til Bonn-or i Fres
ixo-Vårksom:n-Rn, sum imr ndct as
DasrdiEulsd og bsrtimclig Hjilslp san
Oel fom bcmmkt ost« mcd state Jule
aavcv
Med inderlig Tal og Lnsker om
Herren-J rige Velsi,11uslfv regnet vaa
min Hussruss oxj mnc Bezka
Eders lsclmivnc
S. Haus«-»
1
Link, Wis
Vi hoc-de Julckrwscst i Et. Pener
Mcniqbed den 29 December Tor en
tin-act sm- Forik1mlina, iscrr af
Birn og unge. Det er jo naskmefl
Børncnes Festdaq. ifke alene for
Mcniabedens Vorn, men for alle
som bar vat til at delmge og yder
den«-J Vidmg.
Bi hat for Tit-en 1 Sindagsfkolcn
38 Vsm fom blivek svet i Sang
og Vibelsprog, fom de man fonge og
deklamere udmad for Forfamlingem
Past. Kroqh sattelte »Hu-neue en
ljlle Julehistotie, og Somit-rema
gcsn sang et Par Sange-. Til SM
ning blev san uddelt Æbler. Nil
der, Appeliinet og «Candy« til alle
Baume, og der saldet ogfaa ved
den Leibng et Æble eller to ned
til alle, som er til Siede. Dei et
udelukkendc ovetladt til Ungdomss
foreningcn at sorge for at vynte Ju
letrm indfamle Bildt-ach gske Ind—
ksb o. f. v.
J. P. Greqersen, Bone Lake. ssdt
i Aal-v, Molnh Danmark 1856.
dsde Juledog fom Folge af, at han
for soa Uget fide-n kom til Sckade ved
at blive kamt as en »Smmpvullek«.
Don oftetladek sig Htkfttu og 7 Vsrn
Afdøde blev fordet Wo Vone Lake
Kikkcaaatd: Post N. C. Tat-Neu
Willkomm kottettcde
Bill Lassen, Rasen-r i Eusbing
Bank, og Edkth Haus«-m Leu-s Han
sen-:- Tattcn holdt Vrylluv den 17.
December og blev wqteviet of Post
C Krkkxkx Til Lnkkek
Bom- Lake ..Creamk·rv'« afbrwnds
te til Grunde-n Julcdaiat en Del
stk blev sdelagt. Fort-libin
bringet Falk detes Flsde til Mill
town «Creamem". Ei not »Er-ea
mcrn« vil hart blive opfstt: de how
de Immeran mes lider ikke saa lils
le et w.
Creamerkesj i Eurcka afbrændte
Torsdag Morgen den 24. Decem
ber-. ngning og Mastineri var
asfmseut
.U(« I JJIJIFUIL i.1!l END-IF VII-MS
anis Lsz«10s·s.s:-· J« .’lcru5 Janu, zur
is:1!:.-! tin-d Carl ansungx Urlnsn
III. B !«r.,s.k;1mn-3, 55 Ihre-:- Rat-m
rast urd nor stät-sit Estcsr Indume
de fkul Mut-sen knme SEND i »Unt
te
Nacimnk Jokmspm sont leocsr paa
Mrii C. Jomcnsons Form, hat
købt Ren-s V Zøkensmö Form i
Nin-hoben nf Kirken for 85,500. Til
Formen hart-r 50 Arres.
Jcns P. Sirener hat ksbt Jens
L. Millers 20 Akt-es Form ved Kir—
sen for 81,900.
Mkaius Pedersen hat klbt 30
Art-es med nve Bygninger of Carl
Ist-der for s3,500. Her er en
Del flere, fom hat folgt og tjbt det
side Aar-Ad, faa Handlen gaak livi
liq.
Det Lager lang Tib, fsr der nd
kommer met-e af Danfkernez Histo
rie i Amerika: nu er det en De«
Aar, siden her var fleke fom betals
te forud for det sidste Bind.
« J. J.
Ost-le stiften Jakobs-II
hist-riet is Ists-linker
for-kalt for Birn.
quwet of Udvalget for Inbr
Misflons Mira-substiqu i Dau
mqkk. 78 sideh 25 Wer
Ists For-Wen- Potttttt M
Magst M- 26 cis
DAK M Fast-. W,
M, Note-Ip
ssspskke Nr. 15
gsdk Viset — alle i Ist ss net
Lobi-d
l Ekovaaurchterfen: Trocnö Be
wdning cor den, disk ril from i
Ver-den
-2 N P Madsscnr Din Brod-TO
VIII. Un strmslling
us
Z. Admirklokkpr « Rottnsllingcr af»
End: CAN-;- ;
1 Todka Qnav W Hist-at e um en
msk Tmm
»r) Find Rurmsllchr for Bern, m·
sorfkplliav Nationen-.
lefomnnsn HM Jsdetc god. fund
oa swnaslondc Lassnina — ovrins
dolig Voqladcvriiks 3260 —— tile
dcss ber oa jndtil vidcsre for Inn
St M frt tilfmdt enbver Adres
se.
Don Only Publ Oousk.
Prof. R. F-. Weil-nett Eurerioloyg «
Euer Lusrm Jm Ktifti Frclsptger I
njiu dafern vaa Luttmrdts vg·
Arm-this Virrkrt Hm Zidcr !
Zkunszibsnd Udaivrt af Wart-i
but-g Buhl Doufcs Chicima Pris-I
nctto 73 Ctsk
Tmnc ZU Immer 51e Wind as
Dr Werk-»ers- ftoro dogmatissc
Rast-f »k’l Zustem as Do.111satics«.
Enkel-wende Bog faa :i-l iom
Vastkets sorudgaacnde Wind fass
zdmcm Ton Luth. Pnbl Haufe.
Blair. Nebr
DJZILtkth.’13ubl..donsc.
Blair. Nebr.
sBoqhvcdcgryn
' 7s,-« cease-.
Vnggmm store. smc cllek mellems
state —- Sc.
Rismel og Kartoffelmel —- Ic.
Alt henhørcnde til Koloniolfaget
til billifte Pkifet.
Erik M. Jensem
28tb sc Gram St., Omaha.
Forsendelse ovetalt yet .
Post eller Exvrefs.
Musik.
Fu at ins-bekomme de saus
Zirefpstgflet ftq musikinttkeskmdt
Kunden hat vi sit es i Zetku
med Udgivetne of kkifuliq es klas
siss Musik is ticbyder nu ists-Id
Musikhæftet Eli-et Music) til sed
fsjede Prisen
Des stut. hside Flut Ii fe.
As Bist-w H. A. Brach-L Aulis
of E. Grim. Dankt oq eusellk
Tekft Pris. 25 Ets.
Fäden-in
Musik of Vl. Klar-e Danks :; en
! gelkk Iekft. Pris 25 Ets.
»Mit-same- Bisses-up
! As ,.Kongsemnekne«. Henkis TH
7en. MUIik of E. Stieg. Dunst os
eng-IN Tem. Pkis 25 Ttl
Sein-festes- Stuttg.
As Jst-gen Moc. Musik If Ol
Bull Dunst og engem M
Pkig 25 Et«
Insekten-.
If Jvat Asceska Rufst If
Jus mi» Dunst Ist-it ski- 251
Tentt
»Ist-s seistud«.
As Zenos Agljæk Musik as
Carl Meler Dansf Tekst Brit
30 Cis
Einst-as fn Nil-sein« .
W Sohn Taktik Jndeholdends·
fikftkmmiqp Zunge ifor Sonn-L
Alt, Zenos og Bass til Vkug oedi
den offentlige Widstjknesse oq In-;
dke kikkeliae Lejliqhedsk
Ist-te Tel 60 Oktavfidek Jud
bunden 1 Bad-sind Iris 50t.
jsnden Del. 47 citat-Tiber Indian
H den : Papbind Brit 50c.
A M M Of
IW Mc
U Ist-Mc
stored sog-. Wohi- by 00.’.
Spott-. D D. III-is by III. A
ksikflslck Pol-litho- Pkiss Os.
Ora- prioe M.
Don Lntk stupid-He
Glast, Kehr.
A Nov Bock
Volan
By the Port-ou- Swsdisls Mist
»Rau««. Publjshecl by AW
Boot com-sm, Rock litt-d, Ul.
A soock Story —- As isten-t
in- stotsy —- A stoty Ists s
mission.
M Pis- i has-can M
bit-Uns Pfl- Us.
M is stock by
DAU PM. Post-. IOM
M, IM.
Vi oyskek Dei-es Hat-»Ich
ldprtiic osr d» us kund mustpimsiggksmiks zu
tssqe von llsker M Dogm- Isvuie com-lag
Ue t. »i: si« sum-III- lssvsssos Pom
lxei des-m su- Ilmlu l heissem-.
Hi 1.!-i---.- « .--.I run- fk«—-i-- um«-P ki-: I- -I
lh s- " Hsinsgszss s« Its-»Am
.X’«-«FII".«I·I-ll HXWHX HNI
Las Bnos.
WI- si- - W —.
STYL18H- DEPENDAbx,i
FOOTWEA Ei·
For The VUhole Famu)
sHOE REk’AlkiN(,
Blatt-sites cos
s. Irrfk frassen uifk
direkte fm Fisketiet
tjl RKrUTusJorxis Junkho dar-Dann
ums-! Fkifkc Fuss Tundck Ihr-Just
Vrjis ssr !«« P) L. UNka
Sxkxw Jtms samt Egid . sdmcr Or
Im- PJ s:«.;3."- f-« VI 81 «O«
Nisk Nelfoa ST»·1-«.s-.«ts. Tun) Hatt-ow,
Pckilllh TO Llcöusss :1.1sp:’-:-.-.« Icth Wild
ums Nov-Mian
TI
BussksisqhonskoULCnslkllek
w1481.1susv im
lacorqusted u « stste sank list
aus-nd um«-am
eqskpucg 2590000
A costs satt-I W fis-sent
Ists-r Puls u fl- Mu.
The cis-posit- nf thi- huok ski- stan
des-i by this Gunst-U Fund of Use
Sutt of Rossi-usw«
k. H cLUlDCI, IAKY cock
Passe-L List Mit
Hvotfot
Stute Bank?
Statt-n Nebraskas Bank-Ga
tonti-Fond sikkek osnhver Jud
skydrk i csn »Zum Bank mod
Tob.
Dem Fand bessytter hvet
Dollar of Jndssud, enbvet
Konto, entwek Fokdking of
bvilkrn sum helft Art pqa en
saadaa Bank.
Er dcst illc vasgtiqe Grunde
not til at kao Dem til at be
mmä en saodan Bank — vor
Vani?
citizetu state But-,
Its-I seht
T Oefmanscstn
Prassidesm T
n O. Mattbi essen
Miso Vtmsident
y
is
H
L
Jede B. Mjbfon
mission-r
.-- Hei- END-Min
)
Naat det gældek det «
aomlr. kære Tanmart
da huik von at m I 's-- »Im bat bevotbcek
Passe-gern med 14 damke rvfkeoz eng-Mk
Lsnm oq »Hm »Im-betet nl Im- limene
site Siedet bm km nlnd billig-L M kaqes
sssod mu- :c1g((mem pcm steuer-en oq
bsælrek r-- --:-»:- sk to M des ytdqucr
le bfstlste EIN-C
Mut-used « Sack« hauste esse-um
Lile s slfcireh Ave thmqo
Insn CAN st- dnnsos Pack-n.
«- -««I skl TM I- ".««. sQ»
rsl «I - Ins-Unsqu
Kunst-I fis- N W Mc not n
k H l »Ih- v ON
Dr. M. J. Jensen
Dank Lkge og Kinn-s
Itmtut III Dust-Mosis Unlldlss
Ists Cis-ds- « Nin-onst Anmut-.
IIIIIAPCUJI s IlNI«
R. A. Tsneys Hsser.
Fike gebe ngn for 75 Ets. —
mindte end hal- Pris.
Taler til Guds Medarbejdere 64
Sidetr
Livets Bei , 94 Sidet
Binnen, 101 Sidet.
Disse tte tilfammen 50 Ets. «
Virtelig Frelieh 248 Sitten 30 Ets.
Alle site tilfammen 75 Ets.
Dan. Luth. Publ. Dense,
Bcair. Nebr.
N. P. Wissens Strifter.
Fjlgende Strifter of Past. N.
P. Mader et nu attet paa Lager
efter for en Tid at have met nd
folgt ho- os:
Ponl .. .. .. .20
Pan Fluqt .. .20
Ole » » .. .20
sub tun .. .. ·40
Wdastsbos, ib. QQOI
» Md Ouldsnü Ast
M Ost-. M· Me«
«s«k« is;.«i:—s
.. III
q« l l«
Ut- - Ihrs .«-·
«.
Hi ss »
ts« V
I«.«' .
i» « z i«
»l I
se-..1«---«.s.--«« « —
(l«.ls- KIND-s- «, -. s F«
sei-. « w IS,
H Ä s(
Ave-Is- VF N- «)»«’« 142 J
Itsske.-i« · - «- 1 . «.
Ins-I r. — «
Hin-»Is» U s,
stich- :(l«14(si««.-«.I, 1 s « « «'«’Ii
svln - — - . l·-7I«
Thone s- Famberg
fort-r it fulJnththgl Intjxisr us sl
Any-I lSENkRAÄL TINVAREK ns
MAIJCKMATIHXHAI«l-I, lNl)l«Ic(3- «
NINU us VARMkIAl«P-U(A«1«EK.
Var-ki- oz cssledsiacek en
speciahtwb »
ist«-AUT. NPZIM
Zcmwsu Ums-I
AND GKAIN co
l-«nlclsth-Is·1iflk »F vislznmrlssnstl las
set-r as -II·- Stag- «l·»«mssr »s; Hyg
ninqamasssriulk kul cszz Vom-at
»Ic) Ins kosusy ill-— Korn-oftm
tik DIE-sitt Imjs--1s- Pri
WANT
stlle
— FAA VII CAULE PLÄDQ —
52 Ast i Trsluti og Entsinnst-L
Mut "l".4k ti! Yssnnssr »z- Kund-st
snr (l-—n -nn.«lss-s II! its-II-)«·ls-s De
void-Lu- «i«’ us Los-uns- 013 Ihm-Ie
Hni sit-nis«--is«s lulisslmlijxv Los
:.«r sitnxk ich-I- Hisle ..f sur-« yijor
Tuns Pein-.- fsiyks - !-« Uns-l Hink
YtJ Erbat-Umk
jOllN MTOUARIUL
T N. c. Mord
Z DÄNSK ÄPOTU .
HI. HLI Fxlsläis
-··
P
X Es rk Fia» Our-L
: «·!-«.s« Hut-! !I«- «Us—i.«.s
I
: EVEN-i- -:-«- i- He zc s- »Da-W
che III-it national san
U. S DEPOSITOPY
Abt-«le me fu«-l u « hist-h»·snil·s ki·
«·",-!-Lf««ss«!!1.- sLusk HJHUUIHUI us
I« J » Ic- l’-1---.s
C. A. sc«MlD·l. PlI-s.
THOS. FlNNEI 1.» Csshlrk
ULUP thk
IT xn T Ner r C« r:-«-- Her Ism
-r ! xtsr ««·-.«."s :7·«:fl--r, »Hm
; sk .«1.«7;»s« «’ll T Tu
. st T- :k hst nl billn
c!’I:·k-- lrII » «1’sk
Ed. Platthit fett,
Plain Nebr.
Dr. G. R. »Mensch
Dennst
Roomi ln msvle stumm-.
Phom 70.
Wagner
Kulhatulel
sum Mustwa nl Hut-un
Rock « Nie-limi- vil »F bargst-»
ksro It valmisomross Lager It II
Als-s linken-unsrile samt lcm
Ist-mich Vom-« Mit-Ihnen os
Avlskotiukuhssk
Landsmwd nunmij M It et
tun-o »unt- Vumr »- Ure Ists b
Ismit mi- ittkms IMng
Wink is »so-l Ihhsudltns s
nahm«
llsas J. Mel-on