Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 06, 1915, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Mai-II over Grause-n Den
e Pastoang t Ssnderjyls
for-langen at alle Bevor-re 1
- i Spuderjylland skal Luox
forsynet med Fotojrajx For J:
—- -- fta det ene Zogn tjl M an
« . Tktte var man nlczusr lud n- (
Mboks Byen hause neinlrJ m
IM Fotogtaj, og lsvordau Ihm-.
Wrne faa blioe sotograscreock
Omfider fandt er lyst Hauen O
sizM »Kold. Folkebl." pas Rand ian
»New Bad til Foung Becil
Seien om at komme ncD til ldlrckn
s- med sit Apparat Or. Ach sxxj
« Jede sig an paa den danskc Ochse-ex
r cf Bwen over Kongcaacm ug j«
, kcm Beboerne fra Oele Zwaner
stumme-We til. Ecn for ecn stillen
de sig op —— pas Den mskc Oalvdcl
af VroeXL Sau kntnjede »Or. Beku
deu one Kleide est-er den and-en Wust-:
over Den danske tyfko Eva-näh ink
dens Gendarmer og Toldnkrnd san
til uden at kunne gøre nagt-L Her
Lysetsz Ztraaler er jo toldsril
Et krafttgt Fort-nd. Ten nehm
tmsdcsnde lstsncrnlkaznnmndo for kl.
Arme-Zorns lmkondxgor ifl »Lehrl
dol«:
.,Pol"i1:e:s:« Tilladelje til osscxxtligc
Danielorlystclier fkai «ru nu as umg
tes. Afboldelsen af Forenjngizfurllp
steka skal ligelscch Eorbndcs ug Jm
usdvendigt bindres ved Politnnagt.«
Bette Fokbud gaslder Oele Eøn
derjylland og Sollten
Sindetjydet i Krisen. scpsen i
Starup havde til« .,Nibe Ztiftst.«
ilængere Tid ikke Zum km sin Zøn
i Felten Fitst var han blcven an
meldt fom sonnet og senkte fom fal
ten. Glæden var derfor stor fokleden.
da Sinnen uventet oendte hjem paa
Drlov for at komme lidt til Krasftcsr
heu
——— En Sstn af Ziffer Joh. Paul
stn ved Geuner Strand liggek paa
Wet i Goset Han hat nu faas
et hjjre Arm assat.
.- — Guardejet Jst-gen Schultz i
« Weibe-! modtog forleden en
fasse tilbage fta sin an Lavkids,
set var med i Ausland- Pakken var
Wnet »M.« Lavrids Schultz
US sum-et for nogen Tid siden sog
Inn jo san nu være bukket under
sit sine Saat. Desuden bar Schultz
tu Sin, Andreas, der var med i
» M, fom hat været savnet helt
N den 6. Sept» og som hans paa
M ikce hat hstt fka siden.
Der Ist im Grundlag. Der for
; W ifl »Kold. Av.« fra wand-c
h Inde, at den paatænkte Maske-ts
stssge nwd Lensgreve Zcback ::".
Wenborg er opnivcr
Riese-drohten i Leiszw der bar
M soc-del Mkevens egne fom
»Landevcernet«'s beflaglagte Papi
rer til Underlsgelse, hat ikke i dis
fe immer finde det mindste, der
kundc begrunde en Anklage for Haj
forrasdderi.
Hoillct Resultat ikke undrek dem
der ded, i lwor lutj Grad de danskv
Nordslcsvigere hat gjort sig den
strasngcstr Laplodigsbed til lebende
Prinriu
Tal-ene. De tyste Tal-Zither im-«
bragt godx 650,000 Nonnen Iærlsr
de sjdfte ankomne bayerske Tab-Jll
fIrr er sskzrsasrdenda og tut-stets all-:
däife dauerka Tab er ifl »Huld.
lek mdnn km August Manfred
J de fidsste Tage (2. Dec) er der
kommen ikkks Eaa Meldingcr ons. Tum
fle Nordflcsxssäaere, der er disde as
szsus me. Vot·ts«rontc:1. J nogls Tzl
Hilde dchcr Ort sig om mtgc VIII-nd
Icr lslov sanrcdc oed Krisen-Es Be
,11)ndelsc, men Tons-see ljelhrcdedcz U
arti-r blcv scndt til FrontNL
»Vi ek gaaet lidt frem«. Tmsiik
warruig -.-r is Ein-m du Z bog-Je stun
:-.-r-:- Ugunnnmiauwr Era VII-Fron
t.sn, og Den er sandsxmligvjs Nin
sand, tun ,!Iccttntcr man at Tot-Lall»
Haar man or »Man lidt tjlba,1i-«,
ovlfnatens fcrdi man forudswiim
a: Ummummnc-Eil-ferne Telr hu
dar-c m Imng fammmv Tot Ehr
Ekmdlmix a: Dokka Pol-tot triffer
er »Man lidt stem« psn et o.1 f·.1:n
km- Vnnkt, berom fortællek m um
.1.’ordfl(--:-—viger i »Hejmdal«.
Der laa en Tag en mejet tirt
Faagc over Zlagmatken. Skøm Tu
7lcrnisiz oq Franskmckndenes »He-»s
Akzme kun var godt 100 Meist «r.1
l;mandcn, var der ikke det minkite
.at sc af Ffenden, og heller ikkz at
ihm-.
Da der Mk var Lejlighcd til
Kamp, maatte Tiden beimttjz pas
anden Mande, og der blev gmsx Ly
dtc til hurtigt og faa lydlssi Tom
Ins-Hat at kykke Skyttegraveni 50
:.-’ctc1 5tem.
Zpademe kam fnart x Bru; U
mco den Færdigljed, fom lam J
o.-1sc qivet, var der lnart gravet den
nndeligstc Ekyttegrav 50 sztcr
lctanere fremme mod Fjendcn pq
Faldatctne begyndte nu her m ind
kettk fig san bewemt som mulfkt oq
glækiede sig over, at de hapdz Huld
fsrt thket lau lydlsft. at Spenden
sum lnvde lysrL Ellets havde Uan
nok skudt alligevel trods Taaacn
Mcn da Zangen endselig know-.
Hm zollerne —- at Franskmændens
lmoch haft og genug-winkt akkurat
den jamme Dunkel
Te vat ogsaa wkket et lille hist-:
ösmärede Meter frem.
Eu Rtigstiue i Skolast-c Esset
XIV-ad »Er-New Nrenm« m-.sddcsl-cr,
Ihar Krebs Skoleinipekktretne i
INordftesvig ans-komd at Mem-ne
twet Uge fkal asholde en særkg
sämisttme i twilken Krigsbegivenhos
deute-s Gang skal for-klares for-Ber
Tnene
» Um Schock fti isen. Eiter Ova)
LRide Etiitst.« erfarer er Lenk
igrisoe Schock, chiackendorg Lus
dag den Z. Tec. jat paa jri Fdd ei
tck at inwi- inrrst internerct : nir
Inon t Manncdcn idct lian fannncn
Isnnd n Nin-M- andre :Ic«:-rdflcs:smgekc
Idlcv sat fast den T. August sag Hart
ftil ksl iisdurq, knwr Lisnndighedernc
Ifidcn nai- änsldt Liain imngixct i Na
lvigationsskolcm indtil wisladeiien
Ulndielig koni. Grean er ainsiit im
Klein-dom.
Tny Heusyusltshed ovckfor en
amerikansk »Borgen Lskedcnii nmn
man Eige, at do: Inst-c Mkckpicdpsnn
sog de mikc IIIZnndigkiedcsr i Llunmdei
ligänsd onna-der ret inwdokotnmende
on kmnfnnisinldt kun der dozi Fore:
komme Tilikrldc, Inwr indkmsc Ein
bodsmasnd ndvispr en Brutalixet U
Hensvnsløsjsknd der Viktor åioiit mik
it.11cndcs. fkrimsr Mikro Ernte-N Ei
Ef; enwek Hiervon ist folgenden
und-stand Peter Haufen-Einn
dim desi- ck amerikanik Bonn-r U
Formgtek as Jordcr i Iowa i de
Enteilt-de Staren Eiar san-et Ein-inmi
iw Wes-km et Aar-:- T:d Ida-J sum-i
Ircncs : Gramko i Zondsctinllund im
vilde i Bcnniidclien as Manne-den
reife tilbage til de Forencde Etat-ek
J den Henfigt denn-a Inn im Hm
Gram til jSlsbto Grwnictdldsitcd
for at ersann book-Todes dct idkiioldt
-i"ig nie-d at komme over Gras-elfen
nasste Dag. Jmidlertid seindt de tri
fke Mrmnsefoldater Liam —- udcn
vaavifclig Grund ——- mistasnkelig
da anboldt bam til Trods for, at ban
itcmlagde sine Paviter socn ameri
kanfk Bot-get Pavirerne blæfte man
et Einsie, han« Protester Weme
nie-n derimod blev lian fjkt til Flenss
bota, vaa Ewig Politistation ban
maatte aflevete sine Papiket for
Wer at fsreö til Nat-Marions
skolen, lwot han erkleckt-des for
iasngslet Han fad der i 17 Dage.
Wieanelskoften var flet, fao hatt
maatte ktbck fast-list Mad i den Iid,
»in-n var der, oa knm ventede sei-akk
Hves wo at komme i Forli-it Eaa
Hdisn Lo. November ved Elleveitiden
iom Formiddaaen meddelte en Poli
’ tibetient ham at han var fri, og gav
; bam bang Papst-er tilde-ge. men da
fblm bverken aiort noqen Undfkuld
nincx ellet vdet nogen Erstatning —
desn nbistettiaet Fænqsiede bavde nu
blot buttigit muliat at fortadefkængs
flet- P- HansensSpandet toa bei-von
til Ridcy bvor bcm nn H, Dem ov
Aoldcsr fisq Tor at taae tilbaae til
Amerika mod m 07 di- sørins Ameri
Ums-da
Himfisnstandot aqtkr at Hang-«
i
)
)
specially selected Bibles to neet Eveky Need
AlecAN sTANDARp VERSION
MS Ansschs NANDAKD is Un bist tun-luden sc the seist-lutes smi is Its-ed
by sll Soll-tot souünsktih slbli Tal-Zins scheel-. und last-II schaler and Hin-ster
boessse it »Ist-ins- ths plsits seid-r wo elmly into sont-et with the exact thought »
tIss net-ed Iritekss than any all-Or version nos- eurtsem Ec- christeodom."
We inv- srrsaspd wird th- publtshski oc the solle-in- Jibles spoeislly selected by si
cn terms tlnt its-bl- os to ollsr them u s considerable reducuon lrom the total-r pries
Thess sidlss sk- Ill of Un hist-Ist Incl- smä have costs spociol future-. ehe m--.
coeli-I- stps Ior sum-It tvsaty-Ilvs in number-. plsests Miso the cis-pur tho- cs scr
to theat. in cui-Utica to ts- ususl edles-II sssps u tds ond: also th- Pstsm cons- lnou
—
No. N42 Ruby T Bible
Wlfs II IM PAGI Msnkflcss N ISPIA AND III coLoflcD RAPS
size. III- x ök, mehkss
Boumä in smyma Mokoccasand gross-. div. cis-. wert-pme rspveks »Hu t.-- - :
band. silk mache-. emhossed backbantjs. ni. («rs.. red und-sc LIM »du-«
This sit-le is specislly guts-d im gilt ur- ,. ",.— f .
III-es und is ehs- idpsl Bthe lot szmdsyse not h« « m« « « »N«
use ka Use dka for Sundsy schont noch- 21 xmv tun-; Mc »M, Hi- s) , s-;
erstes-se undeu- sctmlm. Ue « »H» », » .. ,«», . , .. . » «
- - « plus-I uns-« U.-« , -n — , k- « »
Puhlnheks Pnæ · 31.25 unser II HUUNIJLIZLH — « -:.
M Hm M . st·oo Wust-II Uns Ilkn man 1 Hin-« sc» .;« U
Postsoe. 9 eint- —-—..-.-.——-—-—« .
IC- N« Hinion Block Fee-d Allskkoncuneing tiefere-see Ulhjc
WITU W OUSITIOII M MUZIQ II MI- PÄCE IUUITIATUIIL 12 ccbclkcb IAPH
AND As NEW. lIsTIUchVZ OWIZ IAPI
Pochet size. 4 U x 7 inches
sonnt-l in smyms Motoccasand grau-. leinity cikruit wes-lapme crust-m T "" f »H- .
muml cui-new red under guld est-kam slllt lieatldands and market kemlmssed « . I s
ssj Lxskcih Typ
dmskhands. Unser lndex stamped in solt-l on insjde us from coer
Du- bis-l«4 nas X- npw tustmrkivos Olillinss Ist-s old-stets through ("m« litt-le mal Ins-r- « 5,ZE.
they SImuld lot- m lot-sto- sncl ttkmly s- m ch- mmd sis mi- temlrk Uns »Ist-s mosmmnkkj L »4 "»y« -«—
m tm muss-! teu. Also lstl pass- rrl Aul- m Ul- sludy us Ins-. Mle inclmäms its-) · f
Uns-una- xirm Aas-»in Tvsklvo full note vol-M man-. und It full pages Bepic
thm H JWZF
onst-uns- .l:t.it the Hibks km- mrkyint In klu- lnmd. m ehs- pociel or cmvellmg but
Publlslieks· Pnoe . 3225 s 7 .
»gut«-I o, Ip» W- »F
cale km « us7o Immer wos- sdm not tm- apoo m- , Erz !
Po«m(«-. l? »als Unu, this »Mova th- cod Ilsy « XIIULL )
bles- khee in all then thou putmt Un « , .-- » ----
No. I40x Mission Ilselc Fucci soll-kroaoancing
Itali- Pspek Rot-wars Bibl
W IUII PAcss Pol IAIllscs .
Äsp II cclscssc MS M U sciylsssgzscäståyhskesu
' Postket site. HY x 7 met-es
sont-d mcenuine Komm-a nutukal Skajn.tlivinilycircuit oveklnppine m»
ers. heumjsul Pension lesthek lining m edge of ern-en entle Ins l
band-Alt ENGEL-und contes-.de und-I Sold echte-. gilt hemllmnils M -
- gilt mai-lass covek lade-c staats-ed in Sold on inside of from --m»«s
..» Y- -.t.lill-lsxzslgfgfzmkkglmgss Vers-W ««-———M«s" »- « MO
type. sitt-U stu. Printsl on mik- lnd FI««««« » r-» -
· MULUMMuubyomglj
«
W Thi- sldls slso hu IS m mit-gew
s M obs-ans
MI- IW Mchesiuuotmntw MUWMUJ
sWWMM ltl eh- ladosh Ess- Uu . s.
WIDMUWLMJMULI te »Ah .- M t1..!? fu«
pokus-arms- . use OIWM . M www-»k
m. m Post-. sollst,
—- M
til den amerikaufke Gefandt i Ki
benbavn over den i lige erd grund
lsse og herkfynslsfe Behandling, han
im kwret Gent-fand for fra tnjk Sk
de.
Nat Udvisninset. Pcm Eli-re Ste
der blivck chneftefolkenc km sakliae
For dct tyfke Rige. Vi bar aller-edi
meldt om et Var lldvisnjngor. Es
tck Lumd ..Ribe Etiftist.« ist-Mer.
scr nn ogsaa en Verräter-W Zwe
Hiaardcicsr EIN-. Wodthatdtsm :
Emer blisvcsn udvist, oq den sam
mis Ein-Enk- ck ovemamst en Pichs i
VII-Ist
Dcr stach- J de skdstks Tage
(1. DVU bar Floqcnc laws den
mskis Zidcs as Mkasnfcn mange Ins-der
nasm Ist-Hist ostvr errc Tor at sei-sc
»New-VII Markt-Mem Eeår : Wiesen«
imsddksier .Ribe Zriftstidonde«
Lnudftotmkns ander Lobi-v- J
Rojcbsamisäxer« osüsntligkmress en
k2-"«crli.1 Fowkdninsp ritt Esisklkcn
den fm Landftormcn as ältste Dis
Eska til Landstormcn of nndist Ov
bud ovcrtmadte Lnnthokm owors
Im? til at misde fiq tt Oandftorms
mkloik Zamtidiq mcsddckics i en Ue
kendtqsrelsp km Nigskmxflcrem at
der mod dvtte Stridt ndehtfkondk
kkkkiqtcc en Jndstrcslfv i Liffornc
Ilnmisldislscsn fkaj fkcs i Tiden Im M
täl 20 December-.
Hitmfkudtk Mauer-. Dn Krrgcn
striqcsn ndbtsd. benlaa i Aabcsnmo
öavn 5 finfkc Fisch der as Tusker
nd Nov beslaglagt Te Einst Zis
EJZL i all All bchv tilbsmkholdt as
Tnstomcs og maattcs lcvc for men
Regnina Da detes Penge nu var
sluvne ov, sendte Tvssekne dem Zon
kmq den Ps. Dek. over Gramfen til
Vamdkuv. book de 30 Mamd stod
uden Midlek til«.dfemtejsen. Ved
Ztatsvolitiets Hfælp blev der rettet
Benvendelse til det russifke Konsu
lat, der fotanledigede dem sendt til
Menlnwn for Konfulatets Nea
num.
CI rast sung Bist For langer-i
de fiden blw den »mu- Landsmond
Wer M as Rande-act haardt lon
ret. Da Forældrene km Lake-reitet
i Nomnr llk Meddelelle onl, of bank
Zilfmnd Iowa-kroch besch Gads
Forlovtsde Ha ill. ,.Flensborg NU«
Jan den lange ou larefulde Reife
Ia noacdr oglaa velbebolchn til
Komm-. Den laatpdes Mlasde var
mtnrliavis ovekvcrldcndc Gäd er
sm lfl Tec) udcsnfor Jan-. Hans
Korlovodc bat bellntlot Zokclsbia a!
zlivc der lot at bin-los mcd til nl
glejc lin Kaska oa lmnis Kamme
roter-.
Cu Reife vaa des uvikfe lmr
Mølltsf L Jakoblen Ia Gustru i
«r-su-:—, disk bmgc er wldre Falk,
Iisxäxnst fig nd den De befumkedp
.x-.!ri.rldre bar ifl ..Flensbom Av.«
ngdmavt Meddelello onl, at distrs
Zisn » kam-ist wen leitete bar de
lfd hart noget km cllcr om bom
Vn m Disk) er de reift til Berlin
Irr am mullgt at komme vcm Spur
sktcst Sinnen.
cqlu Staub-r- lkal have Pas.
Forlvdcn iudfandt der ill. ..Kold.
Use-« vaa Herredskontoret i Hol
Tlgdd en una Mond vaa to Aar og sor
lanate Pas absieht Dei var. for
lalte Drengms Feder-, lom sur-te Or
der, blwet lmm bewdet, at den
lille For ikke met-e knndo deute at
Eaa Lov til at Flivve over chknlen
»den at kunncs ltemvile et med Fo
toqkali og alt Bill-eher lotlvnet
Pas.
Aste-tot nxi knan um« imme
udftxsdt VII-. knmmna n:t-øre—:s:?asrs
Im Lende-tean Vedloimnende lmr
sum Regel ek: Zut i Mundcsn
Tusklnuds dee Kot-s staat ikkt
til. Fra Tyfkland er der isl. »Min
Stiftst.« kottet sonnt-»Mir til»Ns
de Kors« i de notittale Lande med
Anmodning om Hjælp bl. a. med
Smevlejersker. Fort-den de alt ex
istermde skal der i Tyfkland tilveies
bringes flete Hund-ehe Tusinde
vaa Lazarettek, Sagehufe med flere
Siedet-. Til de manqc sann-de sra
Valpladferne kommer nu wegen
Smdom ikke blot ved Frontem lwok
s«. MS. Tyfns atasferer paa Pest
fronten ca — i mindre Omfang
---— koleralignende Sygdomme be
cmnder at optmde paa Wiscontem
men Mac- indenfor de state Zange
leire i selve Mond
»Dansüe »Mit-e MI« hat set sig
Mit-get M at give Usslaa pao
Heimat-elfen under Henvisning til,
at vi Wie-time endim Elle M blot«
te es for Personal og Materials
M deckte Ost-rauhe
W. Is. Mliste oqutter
m- s,400. M other tu Us. Der-)
Mist ea. MM Raps-.
q
Ewigen-Z Seit-sug.
CFVTMU III Sidc II
Undct den bitte Kaum mellem
Nord- og Zydstademe her i Ametis
ka uddcltc det amerikauske Bibelseb
fkab distaact as det Drittka vmkring
jem Mitlwncr lyellxgc Skriftec Da
Ort den-Ucc- at Folt oftks forundkedc
iig oder-, ..at der its-km Feltjtmckjuses
ne Saume-:- saa mmmcs Cksxstscsvlakcr.
as de heilige Zkrifter gemtc j smk
MS sann-des Tornujtm medan alt
anbot oft-emsi- 111 zirmcnsri VIII-If
Eiter et as de blodkgfw Ihm sangn
nun en Mutan hgkwndc Jv
til m Its-stillt Hans Lin-c vor
antun-, nie-n bog brusme i Lehm.
Tor lau ist Einil over ämus Ansizu
U inmi- Hnano noch-Oe rndsm zscd
M Ins-d: Om Hm end sknl nun-re
Tksdisffnzhwnsr Taf, irmksr km sit
M WIT- tiu du cr mod mig.
Undcr den Ethik Taktik-mits- Arm
LITU 71 »Mein-J over s.-n Mik
Hou itisiliais Ekrgktcr Month do dei
tagende Soldaten-. Qg da Etsch
flunodciz fczsdtrk Mmdebxblcr x:«
Inmittqu a-· den-. sum Enldz :
END-ist Eos Aar Bereit-Or mndt m
Tcl m dxissc thsicr Vmg sum Ess
lisbsaer for Sanka Vom L Voqsscr
nex- Vjcsradjstkjktck
Uudcsr Den F.1;mnfk-k::ges«jffu Arm
lwfp »Volkes« HWWI non-«
Zkrjster blnndt Tromwntis To umd
toges gerne m bemnsdcstu som del
Ercmqaar of schen-de Wnsminzx
Den Z? Juli Ins-J slnnmsdks c:
MERMqu under en swkmligstorm
ncd as Vxnnsxwldcsk Man freman
H« Zoldansrszi Um, og i nasften
Zwist- Nanscsl sandt umn et Ekiscm
plak as et of Evangelist-ne
J Origen mellesn Engtmndckncs on
Voerne ITMFUI vorVibellolportø
nsrj tiolqukrksotnlnsd vo- bcaae Zi
der, disk blev nddelt lZsWOO Biblistz
Ny Tritamrntck oq Evanqelnsk Te
aflaadc ogsaa Bei-a i de of Eng »
lnsndasnc oprcsncsdij Formelner pack
Et. Helena, Ccnlon o, fl. Siedet-.l
Undcsr den rississ-iapanskc Krig
ndsvedess en nicht livlig Viktiom
bed. Saale-des spredtes blandt de
japanfkk Soler over 200,000
Evangelist-. Vibelmmtdcsne tantsp
liim msd Stationkme kanns nwd
den sibcsrjsse Vane og nddelte Nv
Testament-Or til do Soldaten-, der as
rcjstc til Kfigsfkncspladfon Trans
portboude, der hiemftrte soc-rede ol«
ler iavcmske Fanger. den-MS ooa de
Pladfet, kwok de logde til, f. Ets.
Port Said ved Suczkanalem book
dct brittske Bibclselskob bat ist a-·»
fine fttrsie Muster-: her nasse-rot
nein-ja fcm man-qu Former as Tok
skclläg Notionalitet fortn- l
J stack-unaner bin-de Zelfknbetj
allen-de udsvct en omsattendcs Virt
iunkiwd. tm den sidftcs Vulkanerij
Most-L oc( nmn knnde nn blandtj
angsarcn Zerber. Grwker oq Tor-l
fcsr nddelis onlerng 100,000 belligel
Säfwa Man bennttchs sia bet nsl
Verfasser-, onfnt ved dist rede Kors:
mcn few en Tfl Amspssskatolsse Priv
Ttvr vantog fiq III-beider
Lasoa under den mwkvtcnde Kksx
nkkoldes der stor Besten-belü- for
at sprede Evangelin bl.a. et der-!
tmkt sanfte smaa Iwane-r of NVH
Testament der er fette for Sohn-!
ferne at have meb cig i Festen
Immka
»Ist-verm- Lm ? Lxc Jsimjozcixi
j Zundet den Musik-Ue Novme
nw Tumusktdcl ,,Jh)føv:n«1", bin
get 1.I LUIIoLFCJLUUX Romas-Ha
Acri- Tanuiihb-;J«cls·k.w .1" Alme
Fclfkndex sksølksnyainfi Nymde U
Efxvszmsrst Prsrscsk «a!d: 1 cninnsr
Denk-Sude lxlmsdöstjilcnoo ne, lud
Lns vaad Fort og Kuliorbmg a:1.,;a.1r.
En Arbeidck drasbt. Von Tum
pmn ,,Aalbork1l)us« der for Tidcxs
»z. Tec- ligqek ocsd swwithusbkocn
fleu- det i maak on nie-»Ist alvokliq
lllnkkc, der desvirtre koste-de m Men
nestelivet. Den wagceldende, en
Losiearbejder P. Halm fta Bot-zer
gade 59, snublode nemlig under sit
arbejdc og imktede ned gestnem en
Lage, helt ned til Lasten. Han var
bevidftlss, da han blev bkagt ov
pas Miet, og paa Vejen til Äspr
talet dtde han.
Da matt var ved It ins-sc 17,000
Or. Nokbaaden fra Kalundborq ind
kom ist »Halt-. Av.« forleden i
Kaluudborg Havn med 14 Kasfer
Silb.
Banden hat arbeidet ovke pas
Odense Find og hat-de for-laden
Dag hu name Alb i sit Gar-«
at man taki-rede Miten til 16
——·17,000 Ic· Neu faq rwnedeGats
netpwstundqf,atdetetfmmes
get W i Morde-, M hel- Sil
deflosm M til M M.
et Hei Ue M It mäst
en W M
ZW.
Japansussioaem
For bitterer sc Mol. Nr. 52 ..... 8267099
Drum« Nein-» Martin Augcfcn .. ..... ...... 1.00
Poy Zippi. Wis» sen-:- Jorgensens Bskn .. .......... 1.25
Kiowa, Colo» Uer Anders-en ........... . ........ 25.00
Ame-s, Nebr» Mksx Man Hausen .............. 1.00
Durst-rufen Mmu., Andr. Haufen ......... 5.00
Jude-nmwi... Jud» B. Rast-missen, Takofjcr ........ 2.50
Etde n« M ich.. TM- Csngleb Zundayscyool .......... 1040
Zusammen 82717.14
Judianermissionem
Før formt-et sc um. Nr, IS ................. sumto
Pay Empä, Wie» Jeku For-Jenseits Born ............ 1,2.3
mowa. Colo» wars Anders-en ...................... 25.00
Linn-:- Ncbp LIM. Mal-n Hausen .................. l.00
»Zum-inson, Mxnn , Andr. Hausen . · . . . . . . . . ........ 5.00
chdkrifssboyL Nsdrsp Wut-des .................... 5.00
Jn):-. Unwet- J:U, V -’k.1-:-inns:sfcns3 Tat-offer ..... ... 2.50
Zusammen 8140012
Jndkemisfisnem
For f:- neu-; Te QM Nr, II ...................... 82070.·50j
Ame-Z .Ic0br.. MU. Marn Haus«-u .................. l.0()
Outmizki.nk Miqu Hin-It Haufen ................ 5.00
N. Tsf Wind-:- JJI Leu-; Veto-»Hm .................. 75.15
N. TJS Dir-III .er ;.::x jsptorixL Jmigrantmistsn 25.()0
lefammen 82185 81 ’
Mormonmisfionem
For k«it:.-r-.-: To w. Nr BUT-»Hei
Toll-n dick, Ja. Q:«::!.I«»Jrs:--. 500
wann-« EJLU Var-:- :Dl.;:s-si 2500
Iluwi Nein-. Mrzs LIC.:r:-k omixq ................ I·0U
»Dum- :!s«.-n Musik Und-: OJHIJH » ............... Inn
Ji1d:-1-!-«iim!:s-« Its-, ;Ik’ JA« ........... ...-..... Hm
Tilsachwn THIZOH
ZomHundsgckliR
For stmrct sc susi Jkr JJ ..................... 871.5«
Blatt Neur. Ahn-J Jkkcjsgu . ............ .. 5.00
Co Vlnsktp Ja. Just-z DREI-US .................... 7,00
Tilfammen 881 .5ss
Tit Judxanernes Julettasx
For kuimret sc Kbl Nr 72 . .. ................ 85235
Pottst Rohr-, Mrk Wes-: Larfcn .................... 1,l)0
Tilfammcn 85:3.35
Tit Paftok Wyffs Dkenzefkole i Kinn:
Fsr bitten-c se MAT- Nr 52 ........................ STSLSL
Conltssty Ja» Viktor, Ema U Alma Andekien ho. 32.00;
zum-ji og san-.- Nfolsisu im 5()c.: Lina og Edcl Jakob
fcn ho. slfm .................................. l().0()
Tilsammen 889132
Der rsdeKors:
For bitte-rot se Mil. Nr- M .......................... 67.1(;
Fmihx N Dak» Sandagisskolen .................... 5.00
Tilfammen s72.«i
Ildetdomshiemmen
Jst lvxttctet se Köl. Nr. 52 .......................... 81200
saht-month Jud., Winde-II fast-läge Juleqave .......... 5.00
Tilsammeu sl7.00
Skolelasiesx
Fsr bitter se Kbl Nr. 52 ..................... ·. . . 8335254
Wmnetom Nebr. Werde-Ida Muth P Jst-geniert Ists-U
Ed mevsen 50c, Mads Zenit-m John Medic-n bo.
Si 00 ........................................ 4.
Ame-J Nebr» Mys. Mai-o Haner .................. l.
Kevjsville, Albekm Can» Emamsels Mad, M. P. Ander
fen, A. Lundqrem K. Jenfom Jan Madsen ho. 31.00,
P. Haufe-L M. Vertclsen do 50c. .............. 5,00
Lincotm Nebr» Vor Juli-ers Mah« Hans Jenseit P.
Sonst-m R Joimscsn km SIEBEL Pastet- Kr. Anton Ju
lius Meist-m Mut-n C Nxxslscn xm SLOTL H. J. Niet
fekn sen-J IlnsrkkslictL E M. Zørcnspm Z V. Peter
scst Jst-en Haufe-m Rast-:- Anderfcsm Th. Anker-, Mee.
Anna Von-refund Marxc Jolmfcm Cksris Nasmuäss
00
fis ksvcr SHM ........................ 25,s)0
Jnds«1!mvolits, Jud« IT- ?R.1-:--·:(11-.«-s011 Takoficr . - 5.00
Tilfammen 83392 St
Mast-. Nebr, den 531 Der mu.
Otto Haufen
Kuesf 7. d f. d. end-law Kikkis i Amerika
Et anlg ak gode ngek kn votst Lage-.
IN DEL AF DER TlL sÆKHGE LAVB PRlSLR
Knstsshge Fonwllmkeh
Hin-»H- Husinn k-»(«v- Nun-«- NI’Ii« ! kamt-»in IMM» Uhu
florkssns Horai-Mist 50 HI» Mun( 400 l«"««t--««lin»« 8150 Titus isn Kn
-.--· h-—s!«s um's-. umz- FI »s) ji«-l sisc muss du«-sit ji«-i Ihm-ist WH
Ms.kF-s«»y«v SM s- , hsykcss·lEs-;«f sur Nymlzikuthin II 00 Pius Tor-IN »
- Yiyikuknsssn «’-.’.-«I« I’-h«s Zwischwa It ZU. Lust-»- nf Den-sal- Hm
75 (’f-. I«c.s--’s-y;1.-»-1on : Ihrr-n »k- I'ro·-ts-gnnkrfssn s Ist-Ihn LlCIU RU
fIitr W’7- (
Ussssosalkxmskz
Its-n gigjkpndss Tit-»- LI «0 klukhssmss Lin-» :«m-(I- MIN-» Ly
IIIIUI IIIrkvsk 82 III FIUNI vix-muss Ihm-OF « II Mi, Fr- Null-IND- Jupit
II S» ÄIIHIU »j! AIkIIUII Echo-saus- Mfsulnlslfmfksf sUllssIl VIII-. IsIslIlI
Rvissktl sp- anlizkIszms I-"·»-1»;.- LI l« Akt-»Im Ins krislsn II 50
Zuutsevsmstinnosn vUms - WH
Opdykzeljxo strikten
l.·» pas ijssn m lsIIs AmIngssImy M Murg-so »F Ast-Is. To sind
S lockst-nimmst I,»·«I««kI,in-I Ins-il Huld-mit II 25 for Itsqu Schurk
IIMNIIIUMN 82 20, Ian Pilgrims Von-thing MAX-« Ist-Ists binplsIte Hin-flic
ILAL Ast-unsin- kassmässsusr 65 (·!(. Um Isvlliflk kkis M (.’ts.. sprinij
AND-» Its-den- V-«j. ··n Auf-sung IDrmäiksmst ss nnkclslpsnkslts Ins-Its
II M· l Just Pod- mk Hawaii-Imqu II Lö. As Uml- Nsuik IIihol
Ist-In« ss III-! Junius-L Gift-» For Irrtum-ej Akt-» Msckpns Hut-s
vlsstsbok II 00 Kenntniss-hist SIIII I 20. Und »- Hättest-Im- II U
Historie. liest-ki, s · v :
bulls Hsot Mel-sen Hm- e II.00 Rot-vollen Its-Oder ein lass-I
It Q, Sturms-nd Mike-» NuII Ost-»Am- 70(’la.. Des-I Its-Its- Mssloas II
Itokls II M. FlI ksmIe Ihke IS M, Ast-sh«-IIIn-usns KirltsIsihtncio VII
Luther- I«Iv II.III. Aas-gin- Ipvmss Akt-. Vokt Urban-Instin- III-M
U.U. Ihn-Init- IJnd II 76. Untier Hut-sit Ulylubokj II bo
bittenka
I. c. Ämse-ma- Icvsntys II.50. las-minnt ( bistokislu Kost-an
U.00, lamäsbybjmms ms , Ruck-its- FMIIIIngsr II. III-L Dis-Riss!
VIIka TIIIt Akt-» Alma: Ica Ismmsltlth PIII Akt-» Boot-U Loko
Dsttn Idol-» III-n Produsykstsn Oct
sussbfsek II Ist-met
sehtahskss Hunqu II M. Fru Ilsmpels Rossi as sit-holdsle
U cts» sjbys 100 Tit-» i Zagt-III 75 Pu» Psklsvsvlaklsks Wes
Mo» Las-hintan- 0kflva NOT-.
sinds-sen
s- lIlls Motomhistokie kos- Zjns. It Provis- ssyty Utah-Dom W
PII Inst-stinken fort-It tot ihm II li. P. Ists-a Gott«
l-· IsaOhIths Mc . Dank Dis-sak- sdcts,. Plssbtns o- Iso
WI Not-» Mesottsslliqxok l. s.. listig Juli-Ins W» Tockckys
Icsqi Ach-. III-e FortsllIakok Mu. seh- kortslllasek W» V
III-s ht- Ucts , Port-hu- Ssankk Ums-. sum-III Mu» fis-l s -
Mc Belysaias Gott« llvoksot Its-list Muts-Ist Ihm-» Ia saht-he
Mc . steck ps- Jokd Mu.
Inst-I Ists-:
sum-Ia- Iuvmssktl Oh satt Bot-z Euchs-'s kos- U M Mz
Th- lsssl m 00 Ists West-; Pilz-lob M Is, 75 M Obscs II
kslses t llmuoslhvidiswilfseitksluksicvt MI
ILII Use of Christ 40 satt wou- Uss es hattet s us I Its-'
s Gast-cis as tss cra- Ioetr.z A Uttlo Wes-; set-.- TM
sstlas Men- Ule of Livius-two weis-; Wo siky T .
I. se Alls til-u sit-s it Uhu-lu, Ists Ikko acht u Ists-i
pAIlII LIIM mi-. IM
Ist-, IM
u---—