Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 09, 1914, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - J
Ob
scm muligt og hellere ds i Kaum
end omkomme af Hunger-· De gik
der-for til Kamp nwd der-es Belejrci
te, molk udmattisde us Hunger ox
Ist-ft, sum di- 1mr, blm def M jos
chndernc at ovmsindks na nssdflmk
dem. Seidrhvkreme drog senker ou
ad KIWMIU og dnkbtv Invd Mka
Tomabawk drin, fom Ihn-di- vasm
for ndmattedcs til at We Tot i
Komm-tu En cum-fis Mand nnd
kom med Amt sur at form-sie Hishi
kien til sent-ri- Eli-raten
Tksnne Nmivcsnhcd ans-s Anleh
n"in.!, til, at Wirst-Im Eis Nov-»Ist
»Am-Ums Rock« csllcr ,,»antekli;
pen«.
Monat- Aar der-oftm- lim des ofbles
gebe Motive-stehen as diske ndfnltode
m ibfelflmmxs Jlljnnisisndinmsrf
paa Sultcklivvens est-erste- Flede.
Denno aamlo Nasdsplsfvsstmäe fra
1769 memtte VI mod Wien fernkc
paa, meng vi bandde nmdt pcm
denne Kllppessade, Tom dækket en
Akte Land. Vi kmvde imidlertid
antnaet et aodt oa riavliqt Maul
k7d, fstrnd vi bvftm SultovsikkM
faa vi var ikke plagt-f of Bangen-us
Maler-.
Fra Sulfrklivwn gik ni omVord
dem csn Moddnmvor oller Motor
lmad som efter m bald Time-.- So
wisc- pan Illinois-Moden bmate os
M
Horsefhoe Cursum-.
Im Stil-et varidrcdc vi en imio
Mii ind i Efovem indtil m com tii
nimm-: Hiliwcklkst der iinr Form
as en chtcfkiy og dottc syntcs us
weiten at vka Klanspunktet for
det bele, felv om vi for et lasnserc
Stykke of chcn tnaatte vcmdre i
Vandet. «
Naak man holdt sig godt ind imod
Klippcns Sideiz var doig Vandct Mc
san dybt, at vi biev :made, nicn
gled Faden for os, saa var dot for
di med de tsrke Ist-der
Her inde i Heftcsioklsjthn nmdtcs
vi en Flut Mennefkcsr, sont havde be
stgt ,,Gudernes Mc »Seven
Falls« »Im Springs« og ilete of
disie hetlige Sie-der i Colorado. og
de var alle enige am, at dennc Klip
peklsft ved Illinois-Moden til ful
de ftod Maul med disfo brundredr
Pladser i Coloradm
Sandecigi Mesterhaanden — den
bound, iom hast-et Klipverne oq
llmet dein med sin Mmagts Bel
de — bar ogsoa aubenbart sig med
Kraft i Illinois. Dei var i en
Mithfb Moses deng Gnds Tie
net stob, den Gang han ioa Heu-eng
Verm-lieh
»Vi faa hans Heriigbed«, tbi bei
inntes os, iom om »Ja-den var
futd of Gnds Æke«.
Deilia er Jorden,
Primtia ck Guds Himmel,
Sinn er Simimcs PilqkinisgamU
Akt-nimm des iaarc
Rimsi- paa Jordm
Gan vi til Paradiis tut-d Zang.
Julcgtankn 1914.
Dem- dansksamerikanske Juli-hass
te, sont udaives as Dunst Voqlmndeb
Cedar Fallcy Ja, fremtmsdcr i Aar
i bcwdeliq stimmer oq hohn- Ub
ftnk end tidliacsnn og Jndboldct ei
strebt-les tilmscsntm Udtmsmstz fknl
folgende ,,Vclkonnnen Jul« Diat as
Adam Dan: »En Jislksdrmn«, uf
Th. Knndfem »Bei sidstc Mad« as
J Chr Van: »Forman Ær.«1r«-lfe«
Fortcklling of Mut-ic- Tassnixr
,,Kunftc-ns Triumf« ns M. Z
Strandvold: »Den kloac Mand« nf
Carl Sanft-M »Hvorlcdr-I »Als-sc
Tours Hutte-« blw til« of M. F.
Blichseldtx »Lirekasfemandcsn« af
Gelt-ne Stumm-: »Er-roh A, Mis«
of R. Andptfem »Belsnninqen« af
Kr. Ateraaotd: »Et Mode-C Skitfe
as M. Sake-»Im Des-»den finde-s
der enbnu nvqle mindre Stnllcr oiz
saa to Sider Musik
Witwe-we er udspkt af J. En
kel-ich U. Inder-sen og J. Krisen.
W Um Htkstet et fvm Ide
smllg IM. Dei kan faas hos
Don. Luth. Mc Haufe- Maik
Nebr
Tyfke Fslrlicr
pverfor det surige Europa.
Professor Wer-Irr Zombnrt er
en Mond bvis Nach tm vassisntlias
sit- focialpolitiskcs For-satteer er
kendt of cnkchr INqu sum cmr
last om foeiale Svsrasmcml
Hans Dmdsmme er fort-muser
hans Forfattetskob udmwrkksr fiq
ved Mai-heb oq Lidensknbölsslmä.
hanc Personlighed er aqtcst oq em
fet over-alt i Europa
Sau meaet more eirndommeliat
er det da nu —- sirivrr »Kr- qul.«
—- qi se den femme Mond optrcrs
de com Forfattksr til en Artikel i
»Verl. Macht« under Oper-strikten
f
»Von Fjender«, hvoti han gsr Iig
til Talsmand for den meft ustilsltrø
de Fanatismcs Lidenfkab og For
.donnucs, et Rakekmd oq National
Smd i den ulmggeligfiis Form. ’
Don wir-Ins ikke om, at kmis der
blw imsrtiat et Rundsch (En
qui-M, san vilde de WW as alle
de odsvumm sum omsrlnmcdct sp
lck tust-, mms ou.sn-ns:ssmnmondk
i dekor- føltsiiissnmssiiqe Vudering
If »von» FiendUW
Noqlo Eitatcr oil nist, html-lis
dcss dsssfis ,.Føl(slv·kssnnrdc1r1nwr« scr
usi. gcwi mlcr mu de sman Fjondcrz
»Im versankin føler «Kongcsrii
get« Montemaer som on af Ver
dortsbiftorims drmrliae Vittiahvdcr.
Velgicsn bestrmzter im som ethis
softcsr nf Politik, on belaisk »Na
tionalitcst« lmt for mig et list«An
sit-m of Komik. For øvkiqt knn M
mit-e en ondt overfor do Mcnimskck.
Irrka oa Japaner udløser sum-es
ris en Fslclsp as Modbndelighod oq
AffM oa im hu ikke Hippe ski
sm- dpn Tausch at man tilfnmdsisr
crrliae Vnabcn ved at ichs med
dom.
Forderin sendet di io inn fom
Mnioiasidcsiorimndiisre oq Studen«
tot og im der-es niiqeliq inmdiiac
Nisgeniiiifforie
Komm-me med due-m man io
Tom akndcsmiik Lin-er knn oiiior oin
ims- at sum-, imr im allen-do iøk
Nimm montiin ikko aniet for Men
iirikcst. mon aliid iom noaie over
nrdcsniiig last-nomine Haimbcsn En
viripiia mrnneikelia Føleliis vil
man vanskeiia kunne man-de- iia on
til ovorior drin. Gemka viit heller
ikke til noact Had. Man ,,imdcr«
in ikkts dcsn Kote-n der paa Gaben
inm- csn i Vom-ne, mon indskrasnkec
iia til at aenntsmvrvqie den.«
Dame-d er Professoren færdig
mcd de fmaa Ficndctc
Noar Professoren derncrft vender
iig til de state Monden iom imn am
tnchr i kakeislam Fraiikrig, Rus
land, England for dermed at ud·
trnkke den ftiqcndc Skala i Irr-lies
vurdkrinstem san sank han iøkit
IBrua for iine fis-leiser o: Lidenfkai
Ther.
Franktiq hat han »i Grunden
intet imod«, »i Grund-m bit-er ds
to Folk —-— Franskmænd oq Toffe
re — sammen«.
Ovetior Rassen-ne nirrek imn ikie
csqentiiq sad « ban er endda fik
irr paa, at der ,i dcsi russiike Foik
bot meaet todt-it ou sinnt og clfk
vasrdiat«, iom hindre-r dei beninnss
Mc Had i at komme ironi.
Mrn Engicvndekne —- med dem
or det nu nanikcs nnderiechN »Im
csr iikkcsr mn - s « at hole dct tns
iiis Foit im den invoiics Droikeinii
iii dct øvrrftis Nigsscmbedsismand er
inldt of onqutiat flammendes Hnd
ins-d Ekmlnnd Vi ist-er Enxiicmd iom
Wende-IF
! Tom nmn fer, indeboldcsr demu
Skala intot væsmtliat unt.
Men bvillcst forfcrrdende Per
»spcktiv aabnct Mc- dcnne Profes
ifors Mke Falelfcsvukdcrina for
Rkemtidenl
! Vawdc for dcs fmao ou de state
Wende-.
zm LItcdsmsdeti N. Tat
Moder aslwldtcis im lsx 2«.«.
Nov. i Flut-ton, N. Tok» ou Jahan
Des tut-d Ostjmrcssmudstsein-fu- i Mis
nialusdcnsz Hirn-, lnwr Vastor J. K
Jenseit im Etandard, Canadm Ums
dåkcm og Krodssommndcw Past.
Jlndksrsen sornsttisde Allertjcsncflcn
Tor blev must Und M lnsdubbeltx
»Um-k« i strlsiudrlse med Aal-. 22,»
lT. Aanden fiatsrt »kom! Gudsj
Kwklinlwd lalder os- s— os, sum lmrJ
vendt Gud Nygam. En Gang stalJ
lwcrt Mennclkc bit-c dette Kom! ——’
noqch til Straf, andre til Liv vg:
Saliabed —— noale til Fragt, andre;
til Glcodr. Vi stillcs Eviaheden for:
Hin-, det endcslige Konnt mkrmcr lia«
Aauden talcr sit Kom! for at bring(-’
Sagen i Orden mellem os og vors
Gnd — for at bringe os ind it
Guds Niqe oq Guds Rige ind i os»
Vruden start-: kom! — J her vedi
Flakton hatte-» kom! til os —- kom.
m bfcklve os at vinde Diensteska
lot Gut-C Rng Dei-for famles vi;
bcr i disfe Dage. Skal Brudenö
Roms blive bitt oq til Magellr.
da maa det væte i Fokbinbelle med
Rande-m Bncden maa vkeke tw
fmod standen. —- Den, Tom hsrer.
starrt Kom! —- Prwssem Fort-et
ninqsmandksm Former-en og allo,
sont bar hakt Rande-nd oa Brudens
Kom! Tot lndcr alle Vomm ikke
mindst i Ssemmet oa Nabolaqet
Dei Inder nenne-m Otd oq Liv. Dei
nnttkk knn lidet at flac- koml til!
din Neu-do i Daq oa faa snyde ham
f Wams-n
,Dcn, fom ist-steh komme-P LEC!
din Bibel, raab til Gud. hsr hatt-I
Ord i Kitken og hvor ellors, Lejligs
bed Moos- Naar en søgcnde Sjml
ikke findet Fkrd med Guts, kcm det
manske nok i cnkcltc Tilfaslde ver
LI.jIk-dcr:111·9 Stall-, mcn til suvcndxs
m sisiic into-or dkst dog Motiveko
»so-Hi Ekuld: tin ifko at Zum- Aan
du« N Brudcnx km dvt onscitc Ilkspns
wich Kom! --— er Sond. Oasaa
im-; den spat-nka- Ejasl qasldcsr des
Um Solln-d, ikkks kak cllur PLU.
Ton, ssom ikfe her iTidm Hom- Ast-r
.mi:— Umn? uq kommst fu«
.ka- Masde siq til Herren-:- sidjlts
Kom!
Efthr Prasdikcmsn erklasrode Krebs
Lfommndcn Mødvt tmme i Tilknnt«
ining til Ordett »Jenseits Velfiguols
sc Mr riq«, Ordsp. 10, 22, og min
»d(-dcs om flercs Ess. af den helliacs
IZkrisL book Jandhedcu as dissuT
er bevifrå Om vi nn i disfe Da
chs vildo nwdtaqe den Velsianelsc
fmn Gud baude tiltmnkt os, fkulde
vi mfna ist-sure Nindommisn diskufsp
Etvdcts Prwft, Past. Mmmusist
bød Velkommvn i Forbindcslsp Ide
Johannes A, M: »Den, fom Zon
ncsn faar skiqiokt, er virkeliq fri.«
Kredsformandcn sooft-tagte Mo
dct en Hufen fra Paswr C. C. Men
gersks, sont da oplwldt sig i Kenmarc
under Lasgcbehandling offer esn Quo
mtion. Tonne Hilfe-n modtoacs
med Tak, og Madets Deltagcsrc fo
chnede sig i Vsn for vor fygc Bro
dcr og imns Familie Wust-It Men
Haers er senkte kommen hjem og ers
"i Bebt-ing, omcnd endmi fvng —I
Herren smrkc fremde-les bonI on haus;
kckre). I
Vcd Eftcrmiddagsnwdet blev chr!
Paalagt Getrennt-n at fende Paftor
;Mongers on striftlig Hilscsn med Til
:f-jclsen af Ef. sil, lo: »Er-nat ikke,
»jeg er med dig«, o. s. v. Om Sin
:daqen modtvg vi en Takkeskrivelse
fra Past. Mengers for den hmn til
fendte Hiler og for udvift Sym
M
Torsdag Eftermiddag
begyndte Fortetningsmødet med en
Jndbcrctning of Fort-tandem dog ef
ter fsrft at have foketaget Navneops
raabx der viste sig at være 18 Dele
aatck og —l Prasstek til Sich samt
Kredsens Missioncrr Lars Peter-seid
sont ogsaa er Kredskasseret, i alt is
stemmebcrettiqcsdc. Den-stets fulgtcs
Jndberetningisr fra Brot-san Essi
fkolcs, Kredfms Hedningemission oq
Utmdomsforbnndeä Eudelia en
Judberetning of undortcgnede fra
Missionen i Ves! Montana Alle
dissfc Jndlscrctniuqrr overaaves til
Ovewcjelse of en Komitc, bestem-n
do of chrfternc J. K. Jenseit in
Ilhmmtsfen samt Delegnt Andkom
Peter-sen fra Trinitatis Momqu
Tom allen-de nasvnt var ui tmi
! Pisa-Mr til Siebe-: andre .i is
Kredspns Pisa-steh Nnndcsscsm Brode
Iolmnsmh Carl E. Niolspn og C. C
Menge var forbindrcdc i at aim
islgdc. For Post. Menscer Bod
fmmucnde sonder vi allen-do Grun
dk-n, on Paftor Nie-lieu var oqfcm
xma Znaclisten i djsfe Tagen As
Krcsdsfommndrsnss Jndlvcretning lpør
te vi, lwad vi til Dels not viste sm-.
at vi for Liebliskct lidek ftor Man
apl wo anfter i N. Tal. Kredi
Rircs Kalb smar ltsdigc: Tone Val
lm, Mont» bar wirket udcn Prmä
over et Aar. Dickme Emde fi
den i Juni Mamwd Trittitatis.
Mulsant-, fidksu fidst i September-.
M Meteor, N. Tok. i Tons Aar.
Zidsnmsumo Menkqlnsd neun-r doq
nmafle ikke at faa bofiddcudr Prast
merk-: »Im nagt-n Versen-um Inn-:
dcsn jo dka have-. ——« Hund er dcr i
Vofem at Prasfternts ika zør komm
til N. Dai. Krebs?
Kredit-us Hcsdn1nqrtniizfiandforeniug
lmvdc i Aarets Leib Isdbctalt til for
skolliqe Missionek sisWUOx i dem
sidste Tid er Foreninqon vokfet mo
qet, og dermed or ogfaa dem-; Jud
tasgtcr betydelig for-get, og den tør
dorsor ogfaa, fon- vi senkte vil ie.
vaatage fis et stsrre Arbeit-e
Ungdomsforbtmdct arbejder godt
oq i god Samllang med Kredsms
Ivriqe Tit-beide at de unge hat Jn
terebfe for vore egen Landsmænd i
Krebsen, det tillendegives ded, at
Forbundet hat lovet forelibig at yde
Its-Ihm tic Mosis-sen i Vest Mon
tana, om en Pwit kan findes til at
llaa Vo derude. Der er ingen
Tvivl om, at de Iumc mrd Wasde
W fortfcrtte dcstte pcmfkønnrlsvsvaw
diacs Ost-beide til vote kaer Lands
masnds Velfignelfa
Nod deitv Mødes Branndelscs ind
lob der en Hilsen fra Samfundots
For-wand Past. G. V. Ebristianfcn,
invd dc bedfte Tusker for vokt Mode
oq Arboidis oq Lsfte am Unberftøts
Dom-. baadv til Ennada Missioncn vq
Missionen i Pest Montana. Hile
not indeboldt Honvisnitm til Sal.
»L, 9: »Ist-ladet oder paa bam til
sbver Tib, J Folll sub-set others-Gier
te lot band Anstatt Gnd or Vor
Zustand Seh-« Denn-.- Hilft-n
modtoges med Tak, tilkendegivet ved
Rejsning, og befvaredes striftlig
ved Sekretæren.
Dscrester Valg af Embcsdsmwnd
for Brorspn Højfkolc ou Mkcdsjmisi
sinnt-n. Zkal for Pladsenss Ekyld
knn newne Kredian Embedsmasnd
Inn følncsrt Past. E N. Andersm
Wmmmy Jurist-Ind, Var-J Prior
sm, Eidnrn, Musik« Fussurer. oq
undertegncde Sektetast
Tor-mag ou Fromm Aste-n Hub-»i
kExsncfuy book Prasstor ou :I.I’Es5fiutm«
risn skiftossniirs Urk!-dik«i.-dts, :’lt gen
give d. cnfclte Tale oilde lage inc
ris MADE-, en jcg tkirmkm1 Krav paa.
i »Tanfkcrcsn«. M der blcv pras-l
dikct Omvcsndelse oq Zyndemesks
Fotladclfe var fo ikkcs mier knd
man mod Netto kunde ventc of Pras
ftcsr on Missionwrcr i den lutbcrfke
Ksirke san det but-do jo til enbvcsr
Tid nasse nnderforftaart. Im ssrcv
:l)«’issimmsror, altfaa i Flor-tol, ou en
Hm midcsn vil mkmfko fwmcst »Im- J
Unm- end mi? —--— Ja, di lmr tm
Musik« Nonne sont-ro vil blive niran
ioq disk m- Arbcfdcs nok for dem alle
Im flms til, m faa or der bot chd
iM, do arlsksidcsr billigere end Pras
jftcsrmc dot bat- oafaa fin Vetndnina
H di- mindw velftillrsdo Ema-.
Frcdan Furtttiddag.
im Mino par nu kommen til Etedc
og Dorn-O Vollonmcm Hiin Ialtos
for osJ ncd slcrc Behindede og lmnH
jasmns og lmcjrentme Maade at for
lmsllc zum om sit Arbksjde deradc
Jlslandt Hodnitmcrno ng ligofaa limit
’Forknndcslfe of Muds Ord gjorde os
Hlordbocsrc lnslt vcmne otn Hjcsrtet
lQI vod Forlmndlingrn one nortMiss
sinnst-mije indcnfor Dort egotsams
Hund var lmn os til ftor Rotte vcd
istadig at anbefale os at famlc dort
Hlkbcjde om en bestemt Mission og
lifkcs sprede Kwsftcrnc for nie-get, som
"vi jo her i N. Dak. Kredi- lmr on vi
Tilbsjelighed til.
Han fortolte os ogsaa, at dct var
meij mere nødvendiq at faa dygs
tiae —-- veluddanncsdc —- trocnde
Mel-nd oa Kvindcr nd i Arbcjdet end
at foa dem ud hurtiqst mutig. Pan
Missionsmarkcn ttalnges til Masnd
oq Komde med qutkwssNaturcn i
fig og ikke Vandtnclon-Nat11wr.
Zelvfslgelig kan fidftnasvnte frem
bkinch i nogle faa Maaneder, Ovar
imod farstuasvntes Frmtbringelfe ta
aer flere Anr. Ilrbcjdct og dcts
Fruqter vll spare til Forbckedclsen
oq dms Grunsdighed. « Ja, laodan
faadc Tr. Melfem cftor flier Aars
Arbede pcm Missionsmnrkem eftcr
min oa flcrcss Mcnina iuft et Ord i
rette Tid.
Zcm flal vi bier Komitoens Rav
wrt, offer at den lmode acxmcsmari
lnsidcst de forskcllims Jndlmrcstninger
Tor stemfattes kun, lnmd dol- kuude
tirnkos at have nlmm Interesse
Rath doa en kort Oversiat over Pen
,1«-fa,1(-mcs: J Anrols Leib var disk
indkommcsn til Krcdfcns Kost cirkn
slszOO km udbcstalt rirka BRAUN
-altfm:1 i Kasfcsn omkrikm 820000
i
i Oasxmnissiumvr Tr. Ic. Niclscn
l
l
l
Vedtaiines Veilutiiiiigisr.
Krisdzinissioimsrun Our-s Peter-sen
fortsasttcsr sum Liiisfioiurr. Lsirxilns
dmv Petri-sen im Trinimtici Umris
hcsd blcu knldcst til immms Neminzi
Gurt ni disse«27i’ii.««iioiiasrcsr blisn lu
nct en Lan cis 8100 iiarlig, doq mis)
den Forstimclfmyt del-sont dcst vifn
fia nødmsndigt for dem at wichin
inm Nrimid ai den-s Wsrniiig, fas
ffnldks nafmi dct xiodtaøriså
Tot Ovpxlndesji til Kreisfommn
den at lwukittis sizi of diksfp Tikilsiid til
Miit-Hishi as mi«atitc- WANT-Unschi
Vidcsre over-indes det For-stimmen m
bemittc fia ai MistWMsr Jus-:- Mat
tiiisen, im NiirdsElcssniq » sont for
Tiden opimidisr fia i Trinitatis Me
ciiabed oq under Vafanicsn boticnesr
iamme oa dcltcmcsr i Arboidrt paa
Brot-san Hofskole —- om Hin Mot
tbifen san sig i Stand til at udførc
mere Missionsarbeide end det, ban
alle-rede bar paatagcst fig. Hin Mast
tliifon antrr doq attvr at rejsc til
Güter-im faa inart Kriqu opbsrcsr.
Kredfen opfordrer Paftor Maa
nusfen til at optaae Arbefdct i Re
dners, Canada, med at beiseite dis
·fe Venncr en Gang am Manne-den
Som Bei-erlag derive ybes ai Krebs
lassen 3100,00.
Det benlrmavs til Krisdsksfmnslspn
i Forbindcslfts Incsd Snmftmdvts Em
nslfks oa Mcsninbcsdm i Disson, Mont
at faa en Pmst nnfat der san ftmrt
Tom musiq.
Pnftor Dmnsknv nvfmdch til at
fortfwtte mcsd Arbcfdist i Nest Mon
tana, indtil en Prasss kon blivo an
fat dor. —- Som Nessendassthr ndek
Modfen 82000 for Zwet- Reife
Kredfen garanteter Pasi. J. K.
Jener en narlia Lsn of 8600 samt
»Am 00 i Nesseikdaifter, imod ni Po
Jtok Jenseit optaack MMiomsn i Cal
Hmm Canada. Pastor Jenseit fcmr
of ssn Mensabed tot-d Standnvd Um
--— tm Samfundet bar lovcsf 8200 til
Canadamissionem faa i dette Til
fældc bliver Udgifterne for Kred
feu ikke faa betydelige, selv om der
allen-de er bevjlget 8100 til Cana
damisfioncn visd Pastor Magnusfen.
— - Der » csndnu flere Siedet baude
i Cnnntm, N. Tal. ou Montana,
Zwist Arlmsdkst burde um«-geis: mxszr
ej umnglcr made Mund og :I.s-·jdlcc«
km sonnudcntlig er vor Trksi lusaz
Cur lilli"-. illkcsd Taf til Nnd for
mmd :-—·: Jllcrvde Zmr Haupt, Und-st
i1i tncks Tidcn ..1 »dan sur Ar
lusidststn«.:1·:«.
Vi lumsde lwcsmudru at tauc Hen
ftjllitmcsn fka D. L. P. Hause til
Hjcsrtc oa gøro ot ilnvrdint Arbojde
for lldlmsdcslfc as vore Mode og Vg
get-.
Krodsen bcmnndimsr Zkoledircsf
tion for Vrorson Højslolc til at kal
dc Paftor Lmtrspn fm Omaba til
Forstandvr for nasvnte Zkulix Wa
ftor Laut-sen lizmer indo mod Kalb
fm Trinitatiks Moniqlmd, sont end
mt ilke er belvnrctL Tonne Af
ftcnmina skete vcd chdlcsr — en
steniunzi
Flredsen ftøtler Vwrfnn Heiskolsx
med 8100 for dette Skolenar.
Eiter en liengere sføii ug harmo
niil Rurliundling lnsslnttedeszs, mitein
iliiq, used Reisning følqende: »Du
oort Zamfundiz ABeduiimsniistiun
iuna ligge oss mest lma Ojertly og da
Japan Alkiissiunen scrrliixt ten-Wer til
iurøqet Hinsle san opfordresss N. Dak.
Kredit-s Hednitmeinisfionsjorening
til iqennem Samsnndet ut udfend.
oq lønne en Missiomer til Japan.
Magter Kredfen det ikke felv, svil den
for-We Saume-beide med en of de
andre Kwdfe i Snmfundet.
Disse Forbandlinger optog ikke
nlene Fredaq Formiddaq men vg
faa Lørdaa Formiddag.
Medeas Missionen er paa Tale,
vil det viere i sin Orden ogsaa m
ncevne Foreningen »Libanon«. Det
er ogsaa en Hedniqeinissionsforeninq
bestaaende as unge Mennesket Den
tilhører ikke Kredien eller noget
Samsund »den for fao vidt, at del
steile af dens Medlemmer tilhørerl
»von Wenig-heben Deus Opgave er
Ji det væsentlige at understøtte Dtnfk
Sudan Mission, og den hat i det
foundne Aar ydet over 1200 Kro
ner,til denne Mission. En Del af
Krebsens celdre Medlemmer og
Kredit-us Prasster i Seerdeleshed
bar i den fenere Tid stillst fig min
»drc velvillige overfor denne Bevor
’gelfe, idet man gik ud fra, at man
burde famle Ktcefterne om vort eqet
Samfunds Æssionsnrbejde Dette
bavde til Folge-, at noqle af Leder-ne
for »Libanon« lienvendte sig til
Kredfens Fortnand, Paflor Ander
5en, oa tilkendeaav, at Foreninqisn
ønflede at arbefde i god Forftaoelsg
med Kredfen og Vilde med det feel
Tie sende en Repmsfentnnt til Krebs
misdet med en Jndberetnitm eller
Jllledeaørelfe Delte lkedte fna vglin
lmen Reden-steler var mindre lleldikl
aiikmct og den-Es Jndlmld nf en fan
dmi Art, at den virfede det modsatte
lis, bund ei lmvde ventet. Skrjvelfen
blen freiiilnqt for Misdett men in
qen øtisfede at udtale fin. Formeln
den udtalte san, at Ekrivelfen syn
les at tilde var-, at derfom Kredfen
pilde ialde lnm Knie for Libanon,
sim Hunde nlt blive vel: men ban
innnodede, at vi ikke vilde eller kun
»de det, oq Forbaldet vilde der-for.
Ism vor Side, forelckbia viere usw«
sinkst-et
Frpdnq Esterntiddag
indhsdodks Vase Iwnfcn Enmcst »Don
ins-IN
LEEtur Los-»dring nil Pastnr Jen
7un few indsundc dksnms Jstdl"cd1»1i1u
til .,T«mfkcsrcsn«,
wrdaq Eftormjddng jndlksdodc nn:
Dks1-t«sx1ttodc Eumct1 «.x3nurlcdsi:i lusli
Inn-is Nndis Vorn i Enndiksd.« »Um
th bist Enmor sum- til en linliq,
lasrcria on oplnmqelig Einmle
Von- Limfolk er flinko til at della
Ao - oq dot skal de baue Tat for
Det er ikke alt-ne smnnliqt for dem
solls, misn til Opbvanvlse for dem,
fon- børcsr dervaa.
Om Sandaqen var Kirken inldt
til TrwtmscL Past. Manna-san holt-i
Zkriftctalc oa Heute ved Alte-roh
nndvrtcsancdcs Prwdikedc vod Formids
dnqsmsdstiencsftm Et qodt Offpr
Essen lnqt non Sgrrenss Alter-. -
Eøndaq Eftermiddaa talte Tr.
Meist-u først ti( Bann-ne oq siduk
til os asldre.
·Aftcn —- Slutniugsmøde med
Prædikvn af Missionasr Mottbicfem
dmsftcr flere korte Vidnesbyrd —
alt i alt en ftor og fkøn Dan. Her
ren viere kakket derfor.
«Saa Wieg- vi med Tat til Gud
for al bans Godbed mod os: mcn
naht-» Prcritefollene oq Wenig-be
den stack vi bfertellg Tal for Gift-st
frisbed og alt gebt
Niels Damskotss,. Sokr
Sidney, den 1. Dec. 1914.
W tout is. :!«ii, kir. Arn-, Vtvundcrtig Aman dgqu af papie; vväs Lus.
Vumtm For-Mag et cu lmcscm Mmcndc Jud-! m fom Komavung. end
Gut-s er tin-san unsre-we lka Sinalclvwg iom for Moll-echtem Gipse Sw- «
Z- r. tut-wenn- Iil Wurm-, udmasrcet Anmut
Milmrrucncnc er kitvungrn i Canada mcn der er stor EI
tcrimsmfcl isstkr Raunbjirm Skriv eflcst Literatur om re
ducisksps Yjsiucusruck tu Eksverimendcnt Jmmigruuom «
,- ..«t,(;js
»san«-dia- sn Des-L of csasckisa cost-III
Hilf ich-um st» H. lusti, Minn
W. v. HENNUTL
Room 4, Bee Bldg., 0maha, Nebr
(«ins;«li;us l;·mss"ks!II·-m Apple
Skriv cftcr
Nyt Julckatalog
samt Fiortegnclsc over
Julekort for 1914
Nu fcrrdig
Jule-Deklamationer IV.
Vor 1914 Udgave of Deklamationsftykker til Vrug ved Jules
trasfester o.f.v. er nu færdig. Bogen indcholder i Aar foruden de
sæklig Julen vcdrørende Ting ogsoa et Afsnit med Stykker pas
sendc for andre Lejligheder.
Prifcn er fom fclsdoanlig 10 Cents for Enkelteskscmplar. 15
Ecsemplar for 81.00.
Summen med de 3 tidligere udkomnc Numre — altfaa 4
Bøger — 25 Cents.
Danifh Luther-an Publishing Haufe,
Blair, Nebr.
Nu er Tidcn
at arbcjdc for Udbrcdcisc af
Vorc Bladc
On Wr m) nlnxrdundu »Gut-July Lnn hol-Hur ul Aar i Fxcsrjtnd
san-« U l « D u I .«1 r J 1 ! tji J-« 111 nd r Allva
x
-1·.1 1111 us til l.
»x«:: !k-·1s". LI« Ut .’i.11':(
Notalrnj Tuns .·1.1«)u1«
,.T.1nft«u!«ksn«,
,,HE1-1·.-Nidk1", ».T llnth LU«-.:i«
»H: ..L!1!I«:1J115«"1D—81«.
Fu skcks«.1«t:«»1u ljlsksmäu LUIfmr lquJ Pldumm«Wink-re
DANIsH LUTHERAN PUBL. HoUsB,
t;1..—xti.-, Musik«
sp-» - ( »Y« «
« HASTAIHIC
Ists-few
?« »H,
k» .
---s -»-·
c --- .4., «
UFN Youa
wynonk
You Hm Imm- n bunt-End Man-L Hcmn in ymsr mvn bis-no for km das-n frac- tkial
without paying anything in advance-, .W us-- »J( i-— Its-» you will pluty upon, use
nnd I( Hi Hu— »in « !«s .« «!;s»«—. H. us Hu- - M ist thut Linn-. Nin il» nnd iisnl it Use
htglssssl grinst-, —u»«t·««l !-m«--l isissl Uns-sit I« sm I« Hisin usu. that Jst-It Inn-(- ev»
«.««» sm- H». «k·.«.z vH« -«.« »O »Hm-s sit-»I) «- msnsl il Is«s«k. mul w« Will in that-J
»in-»s· »U- Um ins-Hm Imle nu) « This Nun-L Nun-» Inn-It s«-tk(- good thh you,
m· Nil-n- i- n» sulss I
sne ZIZNM ok Man
Wo shlss Was-it t» Fuss chin- mi Nishi-h U
pries-s Ums jun-« wu III-with us 81 its. mI s« Un
cost of min- sahn-« U spukt-im- tm tiruislt
you a boten siimus sur tät-— uns-H ils-m pu- Hm
secun- plst«wls(-ns. hin uns usw«- risil n- was-ihm
- mtisssctory swket tot-M ihn-Mr Nel- Inule
plum
Ist-Year Gan-antu
Ivasky sum-l- Hsnm is gut-r
imtcsstl for IJJ »Hm-, Hm
Kullfunlrts Inn- Inusli ist« il th
rtssmtnlims til im sil I--«-t.ils
liable stqstisssslbltssii:«t-J1ms—
lt weim- Mmt it aufs-z
«
: Free Masse Leu-m
To onst-)- punshsmsr at Munsk
Flsmsh Wi- ixlrts sit-L- sn m sijt
dessem-. la »m- ns the- th
Ums-W Glis-obs l« FMWIO
You ulm thtgos Umson« ? Wut
M non-«- w mail«
-
Zack Hand Burg-tat
W-- hun- uanUnJZv isn html n »
Idrksts sunnhcsr uk s spl I.-msl muss-II !
il nkl .«-s s- Amt s-.--J « .«-.» In ·( .
»Hm-»- Isssp Nsw »Hu-»F Nunm- instl ;
I«!-«!«--I«i.m«-J. i
"s.«)he .............s!35»0.
stetnway . .. . . . . . . · vix-IS
Einst-soll «........ IWOO
kimball ..»-.-».. SICH
ststsik W- DER
send tm- oms lau-It kommt-tunc
beim-am list.
Ray Pay-seist
You pay no cui-h ihm-n. Imt Ists-T sc M
M trnsl Dis- mn Mein pay-non- on ths DI
«-.u, -« ««: tin-J ins-· wggtspttscl by « III-so
snuimhssstnIIs This-«- sswtu Im Irr-W 00
Inst )««I- (--)In«(-nlosn«·-. mal »Ist-u Hm buy I plm
fus- zwts hanc-, mumnt mit-las the Wes«
.
starclc Playekskmsvsl
Hi -s-.-k H s)-«s--s«i:m»s uns risslsl
uns li- ins-mill
.. slsljksstsstl Wir-h
H- » : -sr-1..-lwuks-t0-(1Itss
· i uns-» wonslorsul
-«- »s«».-sm-i, Amt please-l sich
uJ « «. tsm Fries-zu
casologae st
SUH ImlJy st-· MU- I
tskspsmmJIy isiustratøcl MO
1«;:s ·- Msich Uns-w n I IUI
nimm-It nf Äms-»s- kmt Miso
luchnuuttou WciUs Oel-L