Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 11, 1914, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ww «-.«--.. Ha.«-s·ih1-w«nsv-i i-» is - Es US s W
LE- KK LK L L
H Danmark
M M QWMWWÆW i
g
!
F
F Z F V V III-J
Don-ums ausser Versuchs-tm
Erhvekvslivets Chancer.
JyllandssPosten af 18 Ott. stri
ver bl. a.:
Dei kan jo ikte ankam-, at Kri
sen grihek forftyrtende ind i neu
ttale States-s daglige Lip, men til
Gengceld fkænter den deres Er
hvervsliv en Chance, sont dct blot
kommcr an paa at udnyttx med For
ftand, vg jo meke omfattcnde Ktiqsi
omkaadet ek, desto rigere blinkt Mu- ,
list-eherne. For Landbrug og Haus«
del og Haandvcrkk og Jnduftri aabs
net der sig nye Menscher-, ug gekl
der det i Almindelighcd, at Imag
sttatet hat letters ved at faa Jndpas
end dc store, der maa miötænkes for
politiskc Bihensigtct, sau faar det
dobbclt Betydning ved denne Lojligs
th, da durften bcle Europa staat i
Brand, do vor Nordens-Iris sttrste
Nation-Or basker Vaabcsn mod« Musk
ondrc oq dort-S Handel og Jndustri
for en nasse-Wiss Dei er lommeL Lg
blandt alle bidtil neutrale Smaasms
tu hat Daumart de bcdftc Betingels
iet, en central Beligenbcd og gode
»Fort-indesse! pag Vordensmarkedet,
endoa M overspifke Det er der-for
interessant allotedc nu at se lidt
paa, hvorlebes chnnc Chance udnyts
fes-. —
For Londbnmrt anat- det egents
tin fom Fod i Hofe, efter at dct bar
vift siq mutigt at ovrcstboldc For
bindclfcsn tut-d det Umrisse Marked
Tettts Markt-d or in fkm stokt og
vort Lnndbruas Prodttktions-Mttliai
bed» san beut-mische at der Mc
kon ovftkm Vanskcliabcdm med Af
Iastninakm ftm meact mindre som
vor fndlise Nabo oqfan fmt meldt
sia som Aftnqcr i stor Stil.
Handel m Jndnftri cr stillt-i vna
esnsnoaet ondm Munde end- Laut-bru
aist Deus-J Furtctning qcmk ille til
nærmclfessvis fcm glat, der er man
ae Ocnftm at Cam- og ofte store Ban
fkelighedek at overvinde, men til
Gmkjæld er Muliqhedetne ogfaa
ubeqrwnsede, ncmk man first kom
mek ind i den rette Gasnae og faac
knq i det fremmede Marked.
Dei sum-de Ficke-i Herde-te
15. Oktober De ftefte of Fistetne
tm dc Wande Kuttcre arbcjder nn
vaa at taa der-es Redstabot aiort i
- Staud«til, at Kullktsistektet san be
qyndesz der er nemäq Udsigt til, at
Stimcsrnc rot sanft kan vife sig un
der Kosten. Man tun itte tro an
det, end at der iom iædvanligt man
kunne deines Kullerexport til Ham
burg til Tkods for Krisen. Fokj
Tiden exporteres der herira en Deli
Tokik, os denne Fift opnaar gode
Priier. 'Det er ogentlig kun, hvad
man lau kolde Luxusfiik: Aal, Lax
og Lign., der er trykkede Priiet paa.
Da sandiynligvis de tyilc Fiilerier
lidcr umoadelig under Krisen, vil
Land-It iitlert fremdeles lunne af
tage vor Fangsi llden en saodur
Expokt er der ilfcs Tale om, at vi
kan dkive det iøgaaende Fiskeki, da
Fangitcsn slet iklc vil kunne opnaa
aniagcligc Vrilcr ellck cudog aiiætil
tes indcnlands. i
Derimod er der fokelølng ikke IV-«
le Udsigter til vor Forfnning medl
saltct Brislinsi fta Not-zu- til Ma
ding. J Folge Meddesiszfe dcrfra
frcmloimncr der for Tidcn itlc me
re Vrisling, end at det knibcsr mde
at iilircdssstille Konservestabrikkerss
ne, da Fangiten er lillc. Tilmcd
san for Tiden alt of lonsprvecet Fifk
affwttess til Tyikland til megcst lwicl
Prifet. Som et Exempel lan aufs-i
res, at et stort Etpottfirnm laa med
et iiokt Parii ilcke Aar grinmscl lal
tet Paar-silb, fom man ille havdc
kunnet sahe-, men dctie niiattes til »
Tyslland til sinke Penga -— Vi kans
nu godt felv nodfalte iis qod Mo-!
ding, lwis vi bande Raammiet: mer
der bar i Eiteraadct ingsn Brislinai
kunnet faacs fra Limfioidm Masl
diimsSqusnmalet vil ·. det hole-i
denne Goiigjlke blive set al laß-l
tilfrrdsitillende.
Handelt-n med England Keinan
boun, M. Oktober J Folge Jud-T
botetnina til Udcnriqsminifwkiot fra?
den kal. Gosnndt i London er det:
den 9.ds. udftedt en bntisk Fors’
ordnina. i Folge- tmilkon disk for ol
lcs Vater-, der indssrrs til Tit-wri
tannicn ou Jrland fka annei neu
tmlc entomkifke Statt-r ellrr udspres
fra Storbritanicn oq Jrlnnd til san-;
drinne Hemms, skal forelmggeg dctj
britiste Toldvæsen henboldsvis Ost
rindelseschrtifikat oq Erllærinqers
om Vater-next endeliae chtcmmcl
fessted
Forelsbiq vil der bog ikke bljvc4
foklaagfs kaindeliessTertifikater for»
Levnedsmidlcr, og for Danmartsz
Vedkommendc vi( saadanne Ferti
fikater tun blivc for-langt, kwok det
drejcr siq om Expott til Storbtitas
nien on Jrland fra Sonne-, hvot der
er onfot britifke Konfularemebdss
iMEN Wll0 KNOWI
JusT WANT cowc ON
u· y
fl.
Lin-u Ilsnt j« »Im-J- ULU tu His
I·««H«««I Shiloss Axdtsstl HIIJ Hu
lvwlmg Stuf-« l« h- --»c(·l«.-iix«i«
Nisus-Hi Uf·
B. Knppeuhimek clotlies
Nu Mitm- nImli-. Wi- hun
tin-In
815.00 up to 827.00
Uyts Imvos ums-I- guml stinkt-s
qui-h m(
Älco clotltes
David Hart-s s- sou
81050 up t016.50
Bis hist-mu- u ZU- ) »in-Hi «
»Um-- in ins-l wi« fis-« )·«m·ns-lk«
Ums In- h:n- slljts kunl Ovsk
Costs murkcssl tu » I----H»Imhlts
« Is..I..,
««- ««»« .
« «-! MI· nut- - in
Get this Hauch! Drop in at
ngHITEsss
«
mændk Alle Vater, der Me ledsai
ges af Eertifikater, vil blive tilbai
geholdj as det britiske Toldvæsem og
der vil ikke blive givet Tilladelfe til
Udfskfcl as Vater fta Storbritans
nien og Jrland, met-mindre de er
ledsagrt faf tilbsrlig Erkkcering om
Vaterncs cndclige Bestemmelfe.
« Undtague fm disfe Besteuunelfer
er:
1)Varcr, der indføkcs iil eller
udfisres fra Storbritanien og Ir
land i Henhold til speciel Tilladclse.
L) Vater, der er asskibot til Stor
bkitannien og Jrland den 9. Okto
ber eller tidligere.
3)·Varcr, for bvilke ExportiOp
givelfen til dct drittka Toll-nassen .c-r
godkendt Enden 9. Oktober-.
Udenrigsminiftcrict beim-sich at
de danske Havnoz i hvilke der for
Tidcn or anfat britiske Konsularems
bodsmmnd, er folgende: Kobenhovn
Anlborg, Aar-bus, Bandholm, Es
bicrg, Fredericim Frcbcrikshavm
Oelsingsr. Bodens, Kastrup, Kol
dina, Aas-h Lemvig, Nylmth O
donfe, Raitders, Raune, Svmdbokq
oy Tbifted.
Eis veltjkni Redniugsismad. —J
bis-se Tage bar en of Neiminqsmrss
nets most vcltjcnte Mastiiy Anders
Vor-up i Handstedtmlm tagct fin
Afsfcd. Tor er hin faa Indcnfor
Redningsvwsnvt, disk dar opnaact
-saa lang en Tjencftetid som Andeer
Vor-up, icht dcnne strwtker sig over
et Tiber-m of nasftcn 50 Anr. Hnn
var i Falge Irrdlx Ao.« tun 20
Aar gl., da ban blev anfat fom
Vaadnmnd vod Redningsstationcn
Handftodbolnh f; Aar soner blcv
lmn Føror for Banden oq i de sidstv
35 Aar bar ban med ftor Dyntighcsd
lodcst Statistik-us Vitkfomhcd. Vcd
manch fckresnldc Strandinqer lmr
Vorm- vasrct med til at redde di
Skibbrudne,s og han bar ofto faavcl
sra Udlandets Neqerinaer som fra
Hfmlandet modtagct Ponstønnelsor
for sjn modige Fasrd: ban basrer
Dannebroqskorspt, Nedningsmcdails
len og Redningsvassnets Jubilæi
umsmedaille. Paasksmwliome sra
Udlandct bar vwret Hei-ders- oq Pen
qeqaver.
Tabt 400 Kr« En Bauer i Hist
tinq sendtcs fokledcsn sin chsuostispich
i Vorn med on Itan Tit-Id, ou use-n
i Kur-Den blcv anbraat cn Spare
lastsitslnw indclmtdcsnde -10(: Kr» sum
Pigcn skulch indsastte i Ema-lassen
Da Pigen lom til Sparelassem op
daaodcs bun, at Pengene var horte
Mmi tmabor i Følae .,chds. Tid.«
vaa on wklig Finder-.
Form-lobt en Heft. Ec! Tit-nette
tarl im Namme Huld-: fokledm
traslkc lin Husbonds Heft bit-m im
Holitcbro Marled. Hatt bortbyttcde
imidlertid Seiten tncd en anderweit,
fom ban «na-fte Tag trat til Her
nina Markt-d oa folgte ist 180 Kr.
Karlcsn aik bereitet til Politicst og
mnneldtcH at ban tsaa Halfteer
Markt-d bavdc løbt en Heft. lom
Am bar-de overladt en Heftetmstten
dot- flulpe bringe den til Hernimh
man var Itdcblcsomt. Medeas Poli
tict i Holltebro on Hernina ledte
ritt-r »Tai-Korea oq Heften«, Mor
de Gaul-defean i Namme Alorm
over den forlvlmdnc Heft og Karl,
oa laa maatte »Anmelderen« isl.
.,Nitmki. A. Av.« vandrts i Arrest
Pengenc hat han beugt, oa ban
ved iklth lwtsm der bat ksbt »Dosten.
Eu .dælerfottktniuq. For kort
Tid iiden arrofteredcs tre unge Kon
toristen der liavde ftjaalet im en
Fokretninq i Its-benimmt oa solat
Tyvekofteknc til en Jcknlpandler.
lom ligrledes blev artefteret Det
viftc lia, at Oaslercn var en fachen
vcrkench Maflinmestck, der under
sinc- Belsa i fromme-de Lande hat
faaet Ideen til at startc en Steckt
torretning i sttkte Stil. For tort
Tid sidcsn begyndte hcn en iaadmt
Fokrctning i en at de smaa Gader
nasr Vansdltmstm ca den sadck i
Islqe »B. T.« til at have gaaet laa
aodt, at man i Ktiminalretten med
en vis Spending venter vaa at faa
bang For-hold nasrmere onlny Hatt
hat f. Els. ksbt en ftor ny ameri
kanll Snmaltine for —- 7 Kr
To unqe pvlske Piqrt i Knasfrnd
vim Siasllond mudtna forlcdcsn Bre
ve fm disk-es Hirmfmvm oa cftct
at lmoe lwa dem blrv do rede of siq
fclv af Seh oq Fortnivfcslfo oq
sit-m, san Folk ftimlech samtnen om
Polnkbufct. Dcst var til cn Brann
dolfe ikke til at blivc kloa paa, hvad
der var von Fast-de, da Piaetne Inn
var i Stand til at uhtale Ordet
»kapnt«, idot dc kate Vrevene frem
Scsnm blev dot i Følae »Mit
Draht-« oplyst, at den one af de
ftakkels Piger havde faaet Atem-t
nina um, at baade bendes Feder og
Moder var bleven drasbt i Polen.
mcns den enden havde mästet sin
Inder under Aampene i Galizien
Flyqtet meh M Kr. Aar-has
Politi fik den 17. Okt. telefonist
Meddelelse fra Aschenhavns Politi
om, at et Postbud fra Sverrig var
ftukket af med 7000 Kr. og musiq
vis vilde ankomme til Aarhus mcd
Færgen fra Kalundborg. Det flog
ogsaa til, og Poftbudet bleo an
t)oldt, at hon gis i Land. Han var
i Besidsdelfg af ca. 2000 Kr. i amo
ritanite Penge samt en l. Klasse-s
Billet til Amerika, der havde kostet
1000 Kr.; for Nein-n af- Pengene
havde han ctoipcrct sig elegant og
dessuden moret sig i Selskab mcd
»Damer«. Da hats tun havdie vix-rot
i Ksbenhavn i to Dage, hat han
altsaa forftaoet at bruge Penge.
Hafl blev aflcvcret til dtst svcnskr
Politi.
Nnat Tngthusfanger flygteL En
Medarbsejder ved »Rand. A. Av.«
hat forledcn talt med en Einbedss
tnand ved chgfelsvægnet, sont
com fra en Jnspcttjonsresse til Kol
fen Mcrgcllch lwor Tugthusfans
gerne i Aar for Eørnc Gang uds
fører VIntemrbejdu Sein bekendt
flygtede forleden to fertige For
brydere fm Fangctoloniem og de
var den M. Okt. cndnu Nie-blasen
paagrebne
Der or tin-get vnnskcligt under de
tinnasrctlth Forbold .at for-hindre
Island nie-n de sidftc Undniqclser
bar qinet Stødest til, at inan Var
indsørt cn nn Pan-is- nted Henjnn
til Fltmtningcnes Forføkgelse Sau
fnart csn ange nttdsoigäy blivcr der
for Fremtiden afinret m- kraftige
Bomben hvis Knald can hoch vidt
onikking. Naar Geborene «k)ører
disksp Finan vcsd do alisaa, at en
Junge er slygtet, on dct til da vix-re
muligt. at Beboernv hmiägt fanget
Flngtninmnh idet de jo ogsna or
stasrkt interesscrcsdts i, at nun usin
dAiggsres.
Hsftqildr. Forlrden hotdt Baro
nosfe . Guldenfro«ncit)iyfcnfteen paa
«Lundba-k« ved Nive Heftgslde for
120 Mennester. Da en Del af
Guardens Falk er indkaldte og fan
ledes gik glip af dmne Fest, tiljends
te Baronchcn i Følgk «Aalb.
Amtft.« vcdkommcnde Jndknldte 5
Kr. hver.
De jydfte Treppen- Vintcrtvatter.
chjlborkh M. Oktober. s den kom
mende Viutcr havdr man tæntt fig
at jndkoattcrc !2. Bamillon i Hjøri
rjng og lude« U. Vataailloss blink
loed wkasicfmh mrn Paa Grund af
herum fremfattc Ønskcr er dette
blcvet asndrct iaalcdes, at 12. Ba
tajllon im den 20. Oktober form-g
gcs til Hobro med ct Kompagni ved
Osrcrnfom mcuss U. Bataillom der
for en væfentlig Disl bestaor af Ven
dislbocr. form-goes til Hjøtritm ntcd
zsc Kompagin i FrederilshavIL
» 29. Vorm-tun i Vivoksl skat rig—
ge i Stint-. Z. Dkirgonregiment vil
fra Kantonuement vendc tilbage til
Aar-lusti, mens Z. Artilleriasdeling
blioer liqgcndc i Kontonnnoment
vaa Laugaa - Canon.
Gar-minnen i ’Aalborg blinkt
ssorfmsrkcst nie-d ist Kompagni af 39.
ROamilloux dcttc Knmpagni har hids
«til vasrct i Frcdcsrjkshcwik
DjdöfaM Gmel-org, 19. Otto-·
ber. Den danfke Konful i Este
bom. Direktør sok KonsektiousiAb
ticselikabet Wettomreu St Co» J,
Fu S. Hat-m or i Dag Od, US Aar
»l. Don vor Riddek as Tha.
- Flur Stoleinfpektsr Jobun C·
Olscn i Købcnkmvn ersafgaaot chd
Tode-h 59 Aar gamma-L Den af
dsdc, disk var Firring, timJe sig
isølac »Amt« op genncm s its der
købcuhmmfkc Stolovæfens Wachr
og var tilfidft Jnspektsr vcd Ckmks
lottmudes Stola men mahlte for
foa Aar ficht paa Grund af ZW
dom time sin Amt-d
- « Iclegtaflscstyrer Sirt i Mari
bo er Ssndaq d. 18. Okt. afgaaet
ved Dsdem tun ca. 51 Aar Sammel.
Don hat-de bestyret Statt-man i Ma
ribo i kr—7 Aar og var nieset af
holdt.
s ----— Fabrikant P. Otzcn, Mediu
idcliapcr as Firnmot P. Otzcsn F
;Tl)oritenfon, er i Følge »B. T.« i
«i-n Aldor as omttcsnt 65 Aar nimmt-i
ved Dahn-n pna Vispcrbicra Sowi
tal, Kalicnlmvm lwor ban for now-n
Tid fidcsn var blcmsn opcrcwt for on
Underlivkisimdoni Den afdødis, der
var Jnstrmuentmmjer -f Profes
iiom stortcdc i iRAii bei ovennasvntcs
Firma for islokttifk Jnft-illatioii on
givknniik Virkfonshcd. Vlimdt
Haandvasrkcsrimller nsd lysn ncmisn
Tillid. ban var fauledes Rom-Mon
temt i Oaandvæckkrbankcm Med
lism as Svendeprøvekonmiisfionen
og Nevisor i Jnftailatsrsoreniimcsn.
—- Oberftlsjtnant Eharlcs Lan
trnp er i Fslge ,.tht·" Søndag
»den il. Ott· afgoaot ved Dsdem 74
iAav al. Hatt deltog i Migen 1864
fom Referveofficer oq ,udmasrcede
ssiq under Stormen paa Dybel oa
qik dcreftcr ind ibdæfeng Do
)
Gendarmeriet oprettedes, blev han
Chef for en af dets Afdelinger. Den
afdøde fkrev i sine feucre Aar et
Pnr clskværdige Pagen «Familien
Was-mer« og ««’irits og hans Løjts
Mut«.
Dtckbt ved et Fald. Stagelse, 19.
Oktober. En ældre Koste, Lene Kir
Hutte Haufe-h gift tued Veimand
iHansen i Niksby ved Strande-m styr«
jtede i Lsrdags ned af en Trappe i
»ch-ktkrcennncr Vordesens Butik i
TSlagelse. Konen fik alvorlige Kvæs
istelscr af Hierncfkallen og er i Af
Ics afgaaet ved Døden paa SIagels
se Sygehug udcn at komme til Be
vidsthed.
Skottjsptifernr. Paa et Fredags
den 16. Okt. i Kobenhavn afholdt
Mode, hvortil Skotsjsfabrikantfors
etiingen for Skomagerlauget og
Skotøjshandlerforeningem frem
kom der fra Fabrikantforeningen
Meddclelfe onl, at da Krigen hat
medføtt, at Jndførfel af Husder og
Narvcsstoffcr saa godt fom etc-stop
pet, og da de danfke Hut-er opkøs
bes til ukcndt højc Priftr til Ets
port, er der Fare for, at Læder vii
blive meact knapt her i«Landet-, oa
da Lasderpriserne alle er stcgne faa
haft fom ingen Sinde tidligcre, og
Stigningen vedbliver fra Dag til
DML for Skotøjsfabriskantcrne sia
Imsdfaaedc til at nolen- bekydclig
Micer Prifcr for alt Skotøj og stil
lisr i lldfiat. at ndcrligcri« Forleels
fifr fuart uil indtrwdts.
5000 Kr. i Bode. J Februar 1907
købtc Købmand Haufen af Odenfe
den hidtil af Malcrxncsxer Vilh.
Balslev drevncs Farves ca Tapet
handeL bl. a. paa Betingelje af, at
Valislev under en Konventionalbødc
as 5000 Kr. forpljgtisdc fig til titl
at drive tsller vwre interesse-rot i
nagen Fort-seminis af famme Art i
densch saa lasnae Hausen var Lejer
as der msksktaane Farrctninxslokalcs
i Bat-Elem- Ejendonk. Tor Isleo al
liacmsl i on Trediemandsi Navn paa
bejnndt on Forrcstninq .ued Lak os
Feknis i Odean m dct koetjtateres
das, at die-se Vater lobtcs i Ant
wrrpcn i Balsleos Nava. Der blev
anlagt Saa, oa n» er Balslev ;
Følacs »Frau-s Tid.«« Pomt til at be
tale de 5000 Kr. nted 5 ;)Ct. Reim
fra 21. Januar 1912 samt 200 Kr.
i Saasomkostninaer.
! En uhyggelig Braut-. Qdenie,
Eiss. Oktobksr. J det øslligp Fyn Our
si Nat sundct en tihygchg Maard
Brand Ztcsd i Fjollernp i Ida-Medu
af Ryslinge.
Ved ssTiden begyudtcx Branden.
Deus Opkomst er i Formiddag, iktr
officielt optlarct, men den Omftasn
djghed at den opftod i Hefteftaldem
bestyrker Formodningen mu, at den
csr paafat.
Sonn Folge af Opkomsjftcoet tim
kom hele Gaardens Heiles-einstan
ikke fast-re end 10 suldvxxne Heftc,
Plage og FøL Gaapdcns Karle,
zdcr fov i et Kammer out-n over
lEtnlchL maattc i det blaue Linned
»Na-me fis nd gcumsm VAdueL
To Hostmes Sktvlme paa For
lmand var afgjorh toa man fat paa
at rodde Krcsntnrcsrnc, oa det lot
kodksss nt sein dem alle ud. Til Gen
gæld indebrændte 8 Svin.
Guarden. der tilhørte Gaardejer
Vilh. Haufen, var forsikrkst for ca.
20,000 Kr. vg Los-set for 19,000
Kr» et Misfokhold, der Wer alt at
dønnno uma nim- Ejvrcn et start
Tab paa Lssøtet
Brand-. Hat-sons, is. Oktober-.
Pan Oiørnct as Roms-gebe oq
Zitusdckmdo ovwa der i Foriniddaqs
Jld j Farnkbandler Holnocs chsns
dom, tmorpaa der var anbragt et
ftort Teleionstatiu Tot-nieste as
Tkmct brandtih on Siaiivet blev
stasrktsbefkadigeh Co. 500 Lohnin
qisr er afbrudtc, vg der mcnes m
villc note cn Uges Tid at bringos
Forbindelferne i Orden. Arbejdct
et ftraks blevet pgabegyndt.
Næstved, Is. Oktober. En Loengc
of Herregaardcn ,,Broks;1«, i hvils
kcn der var Bolig for Jnspektsrem
Fodermeftcren og chnestcfoltefu
samt Vognremise, er i Nat neb
brwndt. Jlden menes paaiat.
Soldafctncö Tak. Vropritstasr
Kolltsrnp na Huftrn pen »Bish
aaan« Snd for Aalborg fik Son
dag csn Jan konfirmcsret Ja blov dn
i Følncs »Nnrdjnll.« nmsrmskodo Wd
m sasrdelcs sinnt Owncrrksotulnsd
sn do pun Gaarbcn indkvurtcsredg
Soldat-.er Side, m. m Snos Mund
as 12. Vntnillom sont bar haft
Knarter dtsr fiden Midtcn af Sen
tember. Soldatcrne ovettakte Kon
fitmanden et klemmt Reifeetui mod
Jnfkription og Hin Knllismp oq
Frue en fmnk Standcrlamva Gi
vernc ndtalte, at Governo var ei
Udtryk for dekes Taknemligbed for
den storartet avde’Bc-handlina oq
Forplejnina. do under Jndkvnrtcrin
gen« paa Visfeqaard havde facet.
Knittetiuqer.
Japanmissionem
Fsr kvitteret se Kbl Nr. 44 ...................... 81711.
Foley Brook, N B» Søndagsskolebørnene .......... 5
Brorsonx Mont., Niels Beuter .................... s
Spenceln Ja» Hans Laran ...................... 10.
Cufhiilg, Wis» Børnenes Offer ved Missionsmødct 4
Coulter, Ja., Søndagsfkolon ............... v ....... 5
Tilsammen 8174209
Jndianermisiionem ·
For kvitteret sc KbL Nr. 44 ...................... 8765138
Brorson, Mont» Søndngsfkolebørnenes Høftossek 11.90
Brot-son, Mont., Nicls Bentfen .................. «10.00
Wohno, Nebr» Menigheden ...................... 5.00
Winke-tun, Nebr., Bist-neues Offer ved Missionsmsdey 2.00
Tiliammen 8794.53
Jndremisfionem
Før kvitteret, se KbL Nr 44 ...................... 81302 76
Salmonlmrst, N. B» Motten Christener ............
B«·,urson Mont, Niels Beuter .................... 500
Tilsammen 8130876
Stoletassem
Før Witten-h se KbL Nr. 44 ...................... 8222322
Dammes-, Wartens, Mrs. M. Lange 25c., Niels An
dersen, Thomas Niclscn, Anton Andersen, H. P. Pe
ters(-n, Andrew Jensen, M. P. Laursen, C. C. Peder
sen, Chris Andersen, l)v. s1.00: Carl Jensen 50c.,
J. P. Petersem Hans H. Pedersen ho. 75c. ........
Syrnerington, Wis» Viggo Ottoscm Christian Andersem
Jst-III Jacobseng Bøth Carl Sørensen, Edna Scott,
Cnnl Johnsom Gertlsa Anderfen, Lizzie Johnson, Wal
ter Nielfcn, Viktor Haus«-» ho. smoz Juno Christen- »
sen, Mary Nielsen, Hanna Larsen, Jngols Ruthen
hvcr 50c. ....................................
Inseer Nielsen, en Note fra Skolen ................
Grccnvjllo Mich» St. Panli Mah, Gen P Johnson
85 00 L. H. ClIristosserscII, Sam Bast- NielsJ Ras
mn s n « C Jenas Inn-son, Christian Hansth H. H.
Hohn, H L. C Carlscn C. NNielsth Pastor W. C
NitslscII, A F. Jahnsun hv 82 00; N P. Madsen 8150,
Astred Christofscsrsen, Elenka Petersem Viggo Nielsen,
S. C. Hausen, Marie Nielsem Minnik Nielsen, Jngr
borg Konson, Jennie Petersen, Minnie Jensen, Agnes
Jensm ho. 81110 ..............................
Brorsom Mont» Niels Ventsen ....................
Erkennan Mich., Vctnania Mah» Mads Jømensen,
Lars Anderscn bu. Ps. 00: J. P Nielsen 82()0; N. W.
PoterscsII, S P Jensem Holaar Andorfcsm Peter Han
sen In- 8100 ................................
Manna Jll» F C M. Hausen, Carl B. Rasmnssen,
Hohn Nasnmssen, Hans Jvertscm C. A. Sparkan, F.
ZPIIrIIna, C. M Nasmnss sen bo. 81.:00 Mrå Nieis
dank-m Paul Holmstrup ho. 50c ................
Dcvcnpgrh «a., Anna Jensem Veer Mai-few Pauline
Christenseth Anna MadsoII, Paul Ruthen, John Han
sen Marics Nasmnssm Fred C. LanritzeII, Hans
Niels lsII, Cliscbct ClIristrnseIL Johanni- MadseIL Chri
stine SparliIIq, Andrcsa Hade, Chr. Henninasem Alice
Peterscsn ho. 50c.; Mrsh J. Christensen, Chr. Hat-e,
Th. Waeller· hv. SI.00 ........................
Falmmttb, Maine, Cmans Mgh· ......... . ......... "
10.25
36.50
5.00
16·00
8.00
10.50
· 22.82
Tilsnmmksn 8235929
Mormonmissionem
Før kojmsret sc Kbl. Nr. 44 ...................... 867222
Brot-fon, Mont., Nicle Vcntsen .................... 5.00
anlc Rollen, Wiss-» AM. Ist-d Christensen .......... 1.00
Tilfammen 867822
Til Mes. Anna Nielseng S-ndagfkolesJ«uletræ
iJapan
For kvittcsret sc- Kbi. Nr. 43 ....................... 82.00
Brorson, Mont., Niels Bentfcn .............. . ..... .
Ell Horn, Jo« Mrs. Aas-nassen .................. 1.00
Tilfammcsn. . . , 87.00
Santhalmiösionen.
Fsr kvitiesrct se Köl. Nr. 44 , ....................... s45.90
Norma; N. Dak» Zions Mgbs. kristclige Hjælpcforcning
- ,53,310.00, Peter Nielscn Hvam 8500 .............. 15.00
Tilsammcn·. 860.90
Maik, Nebr. den CI. Nov. 1914.
Otto hausen
Kass. for d. f. d. ev· lutb. Kirke i Um.
Tit stedsmissionem
Pacific Krcds.
For Elutninqcsn as Rmnskabgaarct et indkonnncu til Preiin
Krisdsmission Pkslla Menjgbcd Selnm, Cal. 8100.00· Pella
Mmiqlnsd, Del Rev, Cal. S3().00. Jmnmnuel Menkgbed Gustav
Ca!. 8-19.00. Vor Welscer Menigbod, Ferndale, Cal. 822.55.
Vor Frislfers Menigkychs Sondagsskolo, Ferndnlc 816.20. Mr.
Some-! Hause-L Frcssno 850.()0. Gott«-Ida Mcnigheds minde
fortnitm, Engeln-, Oregon sf310.00· Bethania Menighed, Portland,
Dregcn 39.45. Tilsammcn 328720
For hvilket kvittcrcs med Tak.
Chr. Pileziaard.
Olcandcr, Calif., den 20. Oktober
Vcn Hur.
En nn llmmns n: Luw Wollen-g hemmte Von »Von Hur« »
nnliq udkummcn i Dmnnurk on findest Im puo Lager bog undu
lautem-.
lld . most or dclt ( Ins Dele og book Del sikakilt kartonncnst
Tor er ixstsoa montliu JPHind lmct cum m. 125 Eidcn i Fort-cui
Hfz X UTJZ Timmw Pan Forsidm uf bot-r Tisl finde-s i Far
-»!ruk W iltsdot ns do tns Bist-, der følavr Istcns Stiel-sue Smn
Forum sindcss isn fort Lcmwdfkjldkinq as Forfattcttstt Bogen er
«r!1kf :ni« store. lot lasseliar latinfke Tnvcjt
Hex Mai-st- snn lmmt Lage-rot mkkcty for den lnssscdnv Pritz us
60 Cis-. per Wirmvlat
Pottofrit.
Dan. Luth. Publ. Haufe.