Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 11, 1914, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    kalde de to Dele, den produce
kende og ikkeprodueekeni
de Til den fskfle hirek Mejerier.
Slngtcsricn nwd ist Ord, den oasldäch
Sammcnflmnsing om alt, lwod Land
nmndea kon« fremd-»inng Den Tel
as Venasgelien skol im virus den
fidfto til at kluge eiser, mvu den
anan Del. twor Bevwmssm aribet
ind i Handelsfaacd Haimdrsasrfcr
fsgemy og i stons Jnd.:z?tkfioreti-1
sendet fass-sum Ttæsiojavrih Io
bsaksfnbtih Nevfalsrikk ja sog galt
gaer las paa Bank on Z:Iarccasie
Dass-tust Virksombcdek, Fom den al
mindelige Mund jagen Siendstab ya
ttk, og ftlgcliq skal stoke delt paa
andre-, bde undektidcn Jan bringe
Tal-. (D-isn sjasllcmdsic Vondcsstandä
Smkecassc med Alpen-U smn Le
der or et sorge-läg Vövis « den Ret
uing!· Den Dcl as Ancdlsbcvæs
gelsen Fraun-er den rnkekte net-. De
bar Mc- Vtug for felvsiwndigc Na
turen-« Folb som san cu helft vil
hanc sig en Bei Mu, og en god Dcl
as bist brfolkcsr von- Udnandrcskich
Da jcg bavdc ndtalt mig, udbwd
Lascsoim »Hei or nknmt tnin Me
nitm. mcn dct m- siældcn im findet
en med san-nie AuftucsseP Jeq
hat- Iet et Stnkfe i et Mannedsblad
»An Littkmrn Dincft«, as ou Mand,
Iom hat-de bessgt Damian-I og stu
deret denne vkrldige Andelsbevæs
gene: hatt omtalte Danmark . soa
rasende og alle djzse Andclsvikkfomi
hedck sont et Msnster til Eiterliqnels
fe. lwad de produktive ogfao er, on
Mk mindsi den udmasekede Onk
mandsbmceaelfe. Ved at lasse on
sanan Artikel. man man undrcs
over-, at san nmnge rpjfck nd, W
im tret at drt Ord, der stam- i den
kann-»- dansfk Zaum-. »Es-an bar i
Beistand uj dkoven det isidt, naor
fna bot for meinst on fast-re for übt-«
besser sen-W vaa Donnmrk fkcmfot
noäet and-It Land. Der er i Dan
mork meqei san menet käm-, og vaa
den Tsndcn Side ist W- vel oafaa
sich, ved at sammonlinne mkd andre
Lande« at i Daman et der oasaa
Inn et Minder-M rigtia fass-w De
sitt-ins Muts-offer findt-r vi natur
s liswis å Kobenhavn og »di- ftskrc By
er, men nd over Landkt er der kun
soc-, Tom Mk et nanet til at have
desto-s echt Hirn-u men tws alle dis
ie Godek see vi, at en dann-ameri
knnst Donwikibslinie san bestan, oa
bot-er on Kendsgqtninm at Tuflndet
as gode hauste Mænd og Windes
landek i New York bvekt Nat-, Men
nefker, sont den amerikaan Nation
mel- Glædc taget imod og siger Tal
lot-. ·
,s- r nd: exthalst Flur End-. .1 iuk di
ledmdr Man-N skr ksknu wun« Wic
smuiet Lan M un Esib »1«cris tm
Vlll , Tor sont TM Insd n: Indistcs det.
Er dsct ikkis formle at ds: sur-Im
nun l-s. wahre tin-d »Im Händ ins-J dsi
te CL- Music Rorämld prnkxtigs
ENR Tat-, nt Im Mund dri- Händ
III-Inder Suwsliu 211 dnkko m
anmä As Ludw- kst Einiqmmfliku
sein Erim-Hur Ander Jkibr i mer end
km FOHUHJ Mk csn TM III-»Mit
Mission. smn at ins-»dri- de nunm
vasrdifnlde Misnnefker over dist sto
rc Dav- oa i Vaqqrunden eine Ta
bet« fern dmwd Dankes-cis Fasdrclani
det, med Trif! Vi bar allt- det
umkkrligis mai-like- Zkåb .,Iit.1n«:c« i
fkiss Erinthnq Estms Lohn-»in
chkmy disk skcmcmu i Fisnmrcrmy
var timasfcs ankcrisc den DER-unlink
Aar-sag til Ulrich-u Qui-.- :m den
Mond r Eusdct For at usskursdre tii
at dritte, Mde sum-m Zkibcsi Arr
derik den Ess. mod at We Jst M
frembckrcs ;«-:)r Nu km Hut-c- Tusker
onl. at Dcndcsaand Irr i unde
Tid such-de Zur-um Hof si».- w
chncr. ogiaa us! mns den jun-m
de for denn Stil-. Imm- Stomtcn oq
Jan-me umdu- dot udc pim drt sw
kk Hat-X oa saa uilde out-! sjn Title
med at tilsendegivc, at alle beru
fende Dritte er banlnft fra. dem
Stil-, fauveliom fra alle den stan
dinavisie Linies Stil-in · Siedet for
at tnde tin litt-e Tale med en Ziwa
da vildc cnhver kristen Mond og
Rinde bande- i de standinwifke Lan
de og Man de dqnste Kristne her i
Met fort-net siq med hanc i denn
sjn og pawirket alle dete- kcm
haade der og her til at benytte en
botan-Ante- Skibr. der var hackten
from as foa mange trifmes Donner-.
Ecken et ckko vilde det Me qjvet
tll alle Wiens-e Neun-steh Iom
M Mai gebeut for de usw« Ulys
Ishjcm besetqu Deine for
Mfssek Mk pag Länd ess
On- depm Wand hand- endt sitt
Bett-Mc need vvenncsvnte Orv hvili
ten en Hub-salicis vllde des ikce ha
ve vækei for dsWt as Mholdk
Mk Land-us M, M dar M set
set met Iwrisa Gdstr M ieg
hin over M das MMM Li
»wenn Hex-, qu vix-i jeg hanc-. for«
ftyrret Thore Gang of dinglende Per
sonen Leder-ne maatte til at ben«
vcndc sig til rette« vcdkvnnncnde for
at faa dem sie-knot. Naar vi fix-on
tin i »Tanftcrcn« ier Npklmncr jro
Linie-us Agtsnter her i Baum-L bli
ver kun alt dct Mc holdt frem:
ganstr nxtnrljntz dcst er ju Rom-t
ninq. ch uil lnsnstillis til Agra
tisrne at kmn til Ledemehs den stan
Jinavissc Linie tned en Antnodninq
um at san csn Ort-trinkt« sont ovenfot
uman indier paa Skibemn on jeq
»- qur over-. at bei vssdxs biive den
bisdstis ReklannL sum nagt-n Binde vm
sendt nd. Ved at folge Direktor
Høscs Fortlarina over Skibet Fus
derik den 8.ds. Jstdretninq, favnede
im et Rum, ist-or Iristchch Moder
knndc afboldcs i erd oq No. Disfe
Moden-, sont nawte Notdnnrnd fit
i Stand: var benvift til en of Z.
Klassva Spifrfmrr, on meaet tat-ve
lixj Madst desndcn var der a·lti-d
Um idct smnmcs Stnc blw bennttei
Tom Lenkpsnds for s. Hasses Born
Tot kinn til at sma for min, Tom
den bisdee Mnadc at dkive Emiakonts
mission ma, mr om en Pmsst ekle-r
troendc Lcmmand ftndiq fnlate med
et fnodnnt Ekib oa ved Sammler oq
Moder paavirkcdc de reffmde Det
fort-komm» inm, at en fandan Mond
vilde kmmc lcde manae musring til
de dansso Marias-eben on im fmuss
og trot, at der tun-m- findcsZtedor.
avor eret simdan san have Betini
:1v"c for at finde til Bund s i Men
msssesiaslo squ ude von der stock-Han
fmor man from for andre Siedet
salu- sia Lille-on nhmtcsssløs over-for
de Fam- dcr km! mode os der.
Most Mc- TM formt-de mum- Kirke
disk stsrsw donka Kirkrsamsund, vcd
im Sonnenvele til Rede-riet kundi
faa csn sandmt Mission i Stand?
Jrg trat-, det vcm en ellcr wide-n
Maade numtte kuan ordncs. Hen
fiqten nie-d disie faa Linikk er, om
im dvrvisd kundi- give et lille Viqu
til at faa noaet of dct sinan fom
ikkk er aodt oa fmntidia faa vom-i
Iris-n ak. bvnd der er got-L
N. P.J.·nfen.
Jamctzvjllcn Wie-.
Anm· Det« der ovenfoc » frem
lvoldt til Osisekvefislia csk en god Tan
kc. Det var do nok i dct mindste
Umaqcn vaer at gøre ctIorspg i
den Roms-U El Udvandtcrllib var
ikke det daatligste Steh at kaa en
EntsarantiMisfiomkk anfat.
" Red.
Korrespoudancer v
—---—.--«k-.-—- -,. »- tm - —-.«
Ost-aber- Cal.
’-«.:; nmftcsrcs J« cnnnndrcs tin- fault
nl lin- Tntcn
isxxs Jus-km hu littlls and nfllnq los-)
f ntdncdA
Tor lsnn san Wann nle Lwllnsns
du's til Minu, klrtlllw Tr, Nie-Hen
d1 lmn dar lwr Bnllansddmls » in
son- lnslscndt dumm« til at nnndlis
Dorf-«- skmdls da diese Mund llcsllksr
ifll-, at do Nr slrlftnez dg nnr Dul
lmtdcsre, oa M nildo de Das-m nun-XI
i Kinn, del-for var do komm- Kalk
m kaslnls vjldc dcx nnsn fnrdl Mi
scrcn.af Kinn Mc var Vcn as mi
ftenddnsmkm lna Eil disk-so della-id
flks Knlnnnnd lwlsr ist link-Stan
Land, san nimmt- Knadmtsod til
lau-r. Her lundls de sna sasms km
dcrcd Vndcr da lmndlr on ldbflmL
Lnn des nlldc da det all dein »Iodt
Enrxus dide Mnslnksslsszsnmm da alt
de hde san fat Inm» lmnq ncId
Misn den lemss Fsssll er jlle addc
Mr do lnstne Tlllikilidnashsr I( Ti
dirnI wn lmr flink-lerne doq lasrt
at llvlnls nnslllnn du« m Missio
nasrer nd Kinn bnr in nalm umdun
nls Odllasndisns blnndt sit Hm Folc.
Jn, fm lmt branndt fm dct flink-,
Dr. Niellen laadv paa- sit Vol-a
bot-. Gan talte ollers Totsdaa Af
tcsn til en lillo Forsnmllnq l Mk
ken nd fm Ren-minnen om den
lxumnasilkc Mindr og vilto os, book
ledes Jrlns doler med Oroninqelols
M. Studag kalte han Im Genovs
bnqaellen as Jerusalems Mute nn
dck Nein-mind, det sit-beide der
havde liqael i manng Aar, lot-di det
sont-C laa lncrrt for del fortwkte
Falk: det Oft-beide bleo udsskt i 52
Dom-, da Gud fendtc cn Mond
meb Kerlle oq Virlrlkalt not
tll at lastte Falk i Bevckgelle as
indaive dem Mod. Wen del Arbei
dk, der llqgek lot i Kinn, er lau
ltort at mm pl tæller Boqltavernc
i del nne Testamente oq muspllces
k» dem med toll-, lau fast vl Tal-«
let paa de Anselm-. lvm mdnu lkke
bar W vm Vetdens Nella-, Je
lut Nilus-. Wen lom Weber-tin
We lin Muse lsm Denn M«
Werk-des Sud Um udtykic W
Mond fr« sit Hut ca llbskbelh
IMMMUWDUWICI
Its-« MS on oft-Im za
iaaledes kunde Gud i sin Vrede uds
ryfte os i den Kriftne Vordem der
ikkc tænktc paa Nøden i Hcdninges
lande, og sgm lod syv og ni onst-e
ljge og ika agtede paa Tagen, vi
Mem-, nnsn lod den glide sorbix
"rn?io.1 oi vikssuu at naar dct gfaldt
Tude Riqu Arböjdu im M du:
«i Dag«, og den Zlimt sont teuer
mim lsfcs ngmwrmy sont er laut
Lusn til den, ellkskcs blivök de im
!c-I«t. Dr. Wellen forgzlte meqej lidt
Im fine Oplevclspr ricm Mission-J
markm, misn bau holdt ist Mission-ts
Prckdiken for os, sont lasnge oil
mindes, og hvis Kraft oldrig vil
d-. En Ting met-e vil irg wenns-.
Naar Opkaabet lyder til de unge
faade han, om at gkm nd, da vil en
hol Storc- Vasre nimm-: da gælchr
det, at de asldre staat mod
Hotmivtslfc ou Stattc Er drt din
Ssn eller Damm foa aiv dem oq
qiu dem Midlcrmh bvom disk fan,
-at,de kan goa.
SIndaa Eitermiddag talte Dr.
Nie-lieu ian i Euston Pakt til en
fin og interesse-tret Tilksstekikare,
og Bin-neue ofrede del-es Gavet til
Jalianniislioneir Dr. Nie-lieu ink
talte da manae interessante Ting
im Japan on Kinn Han kalte aq
laa til Studenierne i Eaiton »Musi
lcboel« Fredaa on fortalte en Del
am Kinn oa de primitive Foklwld,
innunenlignet med not-i eaet tiefe
adovterede Land her.
« Hvis Tr. Meler holdes Inn qodtI
i Arbede spm kmn blev noldi liers
laa er der ikke Messen Fakc for, at
Inn vil komme nd of Lucfsmh mens
lmn liak Pieris-. Mrs. Des Nielfen
alasdede Kvindekne med en Samm
le oin fine Eriatinaer im Hofpitalsi
livet der-vom oa det knn nok viere
at vi innre-T li. S. A. er et sanfte
qodt Land ot leve i. oniaa eiter For
tasllinqen otn Reisen J- Kinm ina
de hun, gaar Miene i Groiteni der
er for knap nied Land til, at der
san let-Wes Veje »d, derior zwar
de intellisni Markerne on ask Ziel
tillisie; men naak det ek Ren-weit
laa blivek det vaadt at take ad den
Zion-I Veie Dr. da Mksn Nielien
tat-te i tre Dage, nu de reiste dient:
des-es Von-I var forfpmndt med to
Maler-, en foran den anim, ou de
Aik i Band hele Tiden Men det
vor Solikim oa paa bcrme Sider
as Besen notice-« Mailen seks Fod
hsi Indes i den tandelignendeVoan
nden Fieber med den underlin rul
lende Vevæaelie lud lau Wiss-. Nieli
sen. melden-s Doktoren lnwde Plads
udenfor. Men da de lom til Aven.
from-im Ioaet itulde quo, var Dot
toren net-kniest iteat oii leg hast«
faade lmn Sein imst, di blev slet
itke mignmndeligc vcd at børe Meli.
Nie-lieu foriwllen eftek at viere i
siendes Sied, on doa
Korr.
Watte-« Pa.
Tot ksr im net-zum W nur m nich
drlc donnxs mang: znm txt cr dug
lädt. sont W tasnkcr nil knklsnnanqc
at Vork- Iwg Tom-de sidsisc »Dann at
ffrnns«ltdk nn- dr Enrfns Tnnfkcrc i
W. og om4 Mcnnjhodonisi Livrnxdriikd
det kontnnsr nszx M at »ja-Use til en
andcn Man,1, du W M- lnr lmfr
Tid nl at iman Du nndnnndims LU
lnssninmsr
»Hu-r er en nur un im sum-«
dcjch Jlrbexdginmrkj incn den cr
ncmot Eurikmm fkm der nnm owns-:
oq fang-, inmr san Adern-n gjwr
Rscqn km Euissnt, og M vgl Inn,
da fkal der nisf nusd T.1«0«.n hinunt
Hrndc un ON Jus-: or Hitkq giad
ucd at Unsre-Inst, Jg ji«-i lkxngcrc im
er her, desto nuer qjad ulivcr im
Ist-d at nan- insth Ilrbrjisst zwar ika
fusnmd med Rast-umstri« del war
snarcre nusd Ins-gleing unsn ni
Vindcsr doa Irrt-an Von- Zondagiis
gndstjcmsfnsk or longt fra faa godt
bei-ate, sont de Hunde oq sont do
but-de own-; mcn der kcnuncr dvq
ftadiq flerc oq flcre til Kirsc. Don
18. Okt. begyüdth vi nule Sdndagss
state. Der var 19 Born til at be
gyndc med, nu hat vi 27, og jcsa
baaber. at vi indcn ket lasnacs csk
naact op til 40. Birne-m sum-S at
vasre qladc vcd Ssndaqukolem og
med fwr Interesse oq Fcimodiglnsd
Lager de fat at loer dct danste ou
at faa flere med til Sondaasskolc
Der komme-r ogiaa nahm flekcs taed
til note Arindemsdcr., Fockiae
Gang var der mellem 50 oq 60.
Sidstr Gang var del Summen-, al
liqwel var der mellem 30 og 40.
Stint det er Vinter entmu- faa er
der day Grtde i Lasten. Venneri
bliv ikke ttæt Cf at bebe for og oq
for· Gerningen ber. Name Listen
kommen im J ochm Del i Glit
dom som- draqer nd i Sie-get, l.
Sen-, so. M. Manne Oanqe kan
Hier-ist blive Mit-at oa modlsst
her paa bett- euftmme Sied, fotdy
M Me- at gaa faa samt freumäH
Lmkd Zweit-cis deckst nng «
JOHN-Hofstva Mk
-T W M W IM
Arme öppe, at vi ikke flal blika
trwtte og give op
Lad mig ogsaa nævne en anden
Ting, sont sikkert vil glcede Da jeg
ikein her-til, havde vore Vlade —
lfiqer og strisver —— ecn Helden Der
var en Mand, sont holdt ,,Dsk.«,
nn komme-r der « Etsc- lnsrtiL for
uden dem, som jeg fand
Istst i Oktober var« der en Fa
milie fra Ost-one City, Pu» herini
de at faa et Born døbt Te nmati
te reife-entkeimt 140 Mit for o:
komme lnsrtil Der er lasngc«fide11.
jeg lmr set en Moder jaa glad
oed at faa sit Barn dest, som den
ne Moder var. Hun hat-de ogsaa
Grund til at viere glad; tyi nu blev
hendes lille Png et GudssBarn
Der er mange, sont slet itte fer
Dauben-I Storhed og Herlig!)ed, og
dersor regnet de den jkfe for noget;
cnen den er nn olligevel et Nandes
middeL lworigennem Herren tem
mer de sama Born i Mede- og gen
fedex dein til Guds Bskn ug giver
dem Vakneret on Arneret noc— fig.
Gnd vcere talket og priset for den
lnsllige Dank-!
Dansserne her i Osten here-r til
de nl"«indt·e bemidlede i Modfnstnina
til dort Zoll i Melletnstatekne, hone
af manae er ret velftnciende For itte
at sme eige. Akbejdslsnnen er itfo
lud stor i Este-n, sont den er i Ve
ftenz nnsn Fedenndlerne er ligefaa
durc. Pan Grund of den frngtelige,
nlykteline da standalese Krig i Ev
ropa begynder det at tnilze for ad
slillige. Fabriktekne lmr indsfrwns
ket :’lrb«efd«:«tiden, du der xndløber
sacx fna Vesiillinger fra lldlandet«
oq det maskker den almindelisne Ak
beiden men det Inærker Atlcmtie
Kkedskasfe oqsam lnmmf Warten
« flere Meniqlveder man frank-T
fordi det kirkelige Arbeide i san
Inange Aar bar vieret forsøtnt her
i Øften Tet tniber for Kassen, og
lmis en eller anden of note velstaas
ende Venner i Mellemftnterne Dil
de give Atlantiv KredslkIssle en Gai
ve, da er jeg,vi-:- paa, at en laadan
Gerne nllde itke alene bljve modtni
.n-:.1ngd Tok, Inen ogsua med ftor
Paaskennelle Jea es ikle nde at
tnme Venae til Kassen, set lmr jeg
ille neiget med at befällt-: men iea
fortwller om Stillinaem just fotn
den er.
Jea lmr oalaa begnndt at pras
dike i Jamestonnn N. R: men der
er Foklmldene lädt vanflelige ug ind
villede, san sen kan ilke läge meaet
endnn om Arbejdet der. Herren lade
i ffn Nnede en Pinsels-sinnig blasses
Even over dort Feld at der man
komme et aandeliat Vimrbrnd
iblnndt dem. Metqu sllen til Las
lelredsen
A. C. Weicsnmnn.
Cedak Falls-, Jn.
Fmi ZEI. Okt· til l. Nov. as
lwldt Nazareth Menmlw Mission-:
møde on idøslfxst Dcsr m- stur les
slutning til Moden-ne .«-,s. dct var
iwglr flimm- Tamy sont zu af Hor
nsn jjk Lon. til at tillikinsw sammt-»
sur at nndc nf lmnsz «smadc-goocr
As fresmmsde Talem var til StedsO
sllrcrswmc VI C. KMLI im Ell
Horn, J. «:Il. Lotsen im Zionx Ci
m km A. M. Niolscn In Coultcr
lum i Rom-Uhu med Um NUMBka
sank-de Wind-J Drds Easd nd til vg:
tmists noch as donms Ensks or faldon
ikm Etenqrnmx da nur det sikkcsrt
Mc- dlsnss ZEan sum san des da Lrs
M lød i Rand-J m jin-w Aepfe
uinx1. Lm Sand-men, ins-gi- sder var
nimmt-, fotii«aasftcsde dscksens Nads
msklmrd, lød Order indtmsimcnde og
lastligt til Nadvekqwfternc nd lm
Davids, Guds amnlo Tit-vers Vom
»Hei-re send dit Los ou din Sand
Iusd, at jca man indgcm til dit
Altar« Ved Os-imesfemldstjenefxen
blcv der sagt, at der er mange Men
nefkct i vort- .Meniqbcdcc, fom ikle
est-stummen længere i dcws Krifteni
dem end til at belendc den fikste
Artikel: de kan ikfe bekende deres
Tro paa Jesus Kristus som deres
Ist-elfen og det er dog hom, lom
bar beredt as et Sieb i Him
lene. Mai-let med Verdenö Bestan
cnde or dette, at dette Steh l Him
lvnk Inn bllve lfuldt Hat du, min
Bild-ten indtaget din Plods iblandt
dem. fom der paa Livets Morgen
Nil takke Herren for at nun var oc
nsdt et saadant disjliat Sied?
Vcd Ungdomsmødet om Eftms
middcmen blev der tust onn, bvorlci
des Zahl-us lustigwa csstisk at fim
Reff-Es at fis. Lamm-S im oftcr at san
sst Mode ntod Jesus-, fan·lnder band
Ord til dia: »Ob«-i bsr mia i Ton
at draae ind i dit sit-M Vod Stut
ninqsmødet om Aftoncsu blev dct
boldt from for os, at vi skulde spue
at blive dannct efter Gnds Seins
Wille-vix mon san er der ftndiq no
aet, fom vi skal af med. men der
m- onan noaet, Tom vi stadlqt mac
tileqm os for at bljve Jesus mäs
Lllg. Horai-sagen er,- at vk sendet
"Jefus, for at vi kan have ham foth
Forbillede, og den, vi elsker, kom- »
mer vi til at ligne. ;
Efteraaret minder os om, at vort J
Lin snart gaar sin Afslutning i «
Møde. . ;
Er Tod-eng Taufe i- dit Pforte-? s
Er du et Wust Vorn, Da list-.ka du I
.sk dJI sinke chsbliL da Tsu ff.1. J
sma from for Jcsn Aufnn og s I
baut, sont han er. .j
J Lusdags lmndc oi Vciøu os·1
Lasqismissfjonasr N. Njclfrn m Hu- I
stru frn Mancburict, lwortil do m- H
udfendt af danfke Missionsselfkab.
Dr. Nie-Heu prcvdiskedc i Nazaretn
Kirkcs om Ajtenrn og sortalte der
oftcsr om nogle af sine Allem-lin
og um sin og fin HuftrktsGornina
dcsrtsdcs i Kinamissioncn v
« Korr.
Lack, Wis.
Klein-:- Pederfen i Untstowik fon
indlmudrede hertil disin Egue 1869
oa var fauledes en af de forste Set
lere og en as dem, sum ikke var
frennned for Nnbcmqerliuetii Ve
svasrliabeder her ovpe i Wisconsin
Zwei-, nfqif ved Teden den 29
September efter tre Tages Enge
leie. vInn Bunde i lasngere Tid ikke
liemsqe sin start »den ved Hiielp as
Kruste-r Klaus var i Alsnindeliqhey
oed et aodt Honigs-, lnmd nel vg
san hin-leer til at Enklkruae Livet.
og tilliqe var hatt ikke Odeer fvaski
ket zum Hutommelse oq hgnde ger
ne Bis-give Lieder km Zulevelsen
sasrlig fka Fædrelnndet, paa rede
Hat-nd.
Klaus Pedersen nur« født 1822
i Kommt ved Beile eg nat smledeo
ved frn Tød 92 Aal-. sum efterlader
fiq »Hm-Im samt te Jenaer og fern
Tetre oed fin sen-sie Hufmh sont
Hdsdis 1877
Afdøde blev under ftor Teltauel
se siedet til Hufle Ums sin Fødseles
dazk den Fi. Oktober vcm Kirkezmar
den i Laketown i Nasrhedcn af bank
Hienk Past. C. Kregh ledede Begra
velfen.
Past. A. O. Zisboluu fom er
Prasft i Enverior og Tulutb, var
i Iølae med fin Huftnk til Mis
siousmøde i Eitfbing, Wis» JO. til
Jl. Okt. eg 1. Rou. Selwlm mlte
i Voens Kirke Plkaft Vondos Kalds
em Zøndag Affen N i Et. Peter-J
fijrke Mandag Fern-idde men Ti
den tillods We, at sum fjk Orifla
bed til at bei-me sine gute-le Besond
te. Post. Kron befordrede sammt
samme Tag Søholm og Huftrn til
Iredekik, book de tun dct hurtig
annende Tag til Zimerier. Vi si
qer Ink for- Des-get
J. J.
Judkommen til Flirke i Hat-lau, Ja»
fm Bktlmuia Mrniqlpcd
ved Kimbalton.
id. P. Vonmsson Sm. Past. O.
L. Jenseit sto. Jakob Topp Ess
«.".sm« Elvrislmfcn MU. Peter K
Hin-JOHN W. V. S. Fugen-km ski.
C. O. Haufen sk-. Jømcn Tlnmqei
sen III Martin Andersle M. An
ders- Ctmnscu kämmt A. M,
hsdundsm PHUM Jøfgm Mut
w·u-«!·cn sit-Amt »L. O. Lmiriucn
Tsmmt Hans Massen-Essai »Hm-«
«))i.1(s1nns:— Raschuiiscu MUJIU Jens
klhskmnsfsth sämi. Aus-en Nas
nmcsicsn sähst bllcmstin J. Rac
1ImsIfksn RIML Chris- Rastatt-Zion
NUMU NHL Jenspn PJIUL Nhszz
Bärte Dxmfcsksäml Christi Laiwa
HIJM Mkuluä anrukssisn Glitt-U
Nie-lä- Andcrsen 561000 Jst-ed Ebri
stoiscrscsn AMICI-. Fisddcr Kalb-sen
IRS-»O Otto Anderqu siuml
:U-’I·-ks. san-s J( Jomenscn 81000
Mifsti Ida Juhl WML Mrksp Vor
Jtel Mikkvlsrn .5.()0. Jens- R.
ichkisukuikin 3500 Jan Fig-Hm
! Hierwliq Taf til alle Miasma-.
Vi twr, at vdcrjs Garn-s- fkal blive
til riq Velsimwlsc· ThL vi faar
stadjq mu- chiscsr stir, at Herren er
mod i vort Missionsarbeidc i Har
lan.
Tor vil blich witterct i ,,Danske
ran oa ,,Kirkebladet« for Governo
sum do indkommcr. Bidragene fan
des ti( Mcniabcdcns Kasseten E.
C. Bot-L Hat-lan, Iowa, ellcr til
lindern-gide
Pan Jmmanuels Mcnigheds-Vegs
ne, James C. Peterfetk
1601 —- Rh. St
Oarlam Iowa.
fra andre Menigbedck, efterhaanden -
Jrfko Jttdmmdrcrts. New Vork
:«.I. Oft Mksd mesfibct ,,Cc-dric«,
Tom i Nanr kam »Mit fm Jrlcmd,
mvdsnkatc et Folge paa 400 Jrlasn
dier i Juden-n Hi til 25 Aal-. De
sandi- felv, at sdc our kommen over
for at spac Arbeitse. Mon blandt
Zkibots øvkiae Pasfaacrvr bod det
fig, at de var nimmtde fordi en
ikfk Arbeidcrføkcr -havde indbildt
dem, at der spart Milbe indføres
kommen Yæenepligt i Jtlantx
Nu cr Tidcn
at atbcjtk for Udbrcdcisc af
Vorc Binde
»
ucI .:s ’.31«s-L«s«».-s-«- O »Ur ; .n JEAN-r -.·! .1.·I« E XVIUIEIT
«.1::1« l« ! n l«s ’1 ; 1« «1 1 - —:« txt .-’t" :11.1.1k" « :’lLl’««1«1 im in: .i" til 1
Jx n IIle -.,-:« u: Ahn-; Hemmt-L Tom ins-Der »T-«1HE:.-rcn".
,..Ii!1«k«'"fw!", »L- lhthxs BLINDE .-.«1 ..!M«Iusl«-L1Dc!«.
u sædxmnlkgc lihcmiu Rilknnr hohes Nimmstklsmnicrs
DÄNISH LUTHBRAN PUBL. ROHR-L
Bl-All(, leleli.
v---v----f- --v - ----v-IW
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Nu fckrdig
Jule-Deklamati0ner IV.
Vor lkIH Ildxjuim us Tisilmninjkmiismffor 111 Brrij insd Juk:
This-ist« o.sn. H« nu ntsrdxsk Vom-n indcimldur i Aar jurudm ds)
fass-Fig Julm Dcdrprpnm Tinj Wind et Ilssnjt mind Etnkkor pass
Ichw for andre leijijcmt
IIer Or sum 5..1d an zj i« Contszs sur O-1ki11Jx.1n1s ji i?
istjksmplijr furtstmt
Entnnlun niksd ch ;; Irdixjcrss ndixsmrns Nun-re «!L:«·««.7 2
Bude-r -- - 25 Cum-A
Tauin Luft-ernst Pulsliflsing Haufe
Viijixm ANY-il
m Ellcllornlløjsxi gi»
Ia —
, ushulihsr sit Visit(-I·knr.sus fis-i 1« l)·«(·t-mh·-i- ji
i. Ihn-is l"n(i--ri«is«i11;x i ulminihsliszss Hist-is
I
I
i fis-z: Musik isg Rang-: Rings-ish- 1"--i- stlciimnns
E 1-·«: (;·HI«msfih.
: ji« i)«ii;u-- nsnnni«iiiik.s i««i- Rust. Lug-is »k;
: I"1«it«--x’is«in;z. Nil-Fussw- CIj-l«x·stsitt«,sssss Hin-S
Hirn-« »i« i«««s1«-V;·«-i·«1«isn.
J C. c. KLOTII,
Blk Horn, Iowa.
Just received
WALLACB MBMORIAL DDITION
Ben· Hur
A fine msw editiun »i« this groat hsmk n
Iuhstdntiai ciuth cmsssr with ilinstmtiuns «.'
this Isrinoismi iswnlsiuf this Ahn-)- un fix Its-ins—
nnd Hin-r. With purtrnit us Author MU
zmgsis Full hin-»z- siz·« (’h-;1r print Hur
prim- now nniy 73 Muts psmtpujti
Danth Luth. Publ. Konse,
Dich-, Nein-.
« « '« X l q: « «" :, fIs .- .7..-» « ,
DA — « « W RIÄLWYM
- , D - ’ ' i
—-, .’.- » ,« exz. .-«--« « ., ««; ... · k» , » owIOUYHE
You Hm bnw o lustintifnl Hur-R Nenn-. in your mm lwno for M days frpcs trin!
without paying anything in awaan Ml us- .-1 k is tlsin zuu will pluy upqu um
snnl tin-E tlm ji«-« « Inss « « mus- lI us Hi- (:»»l ist« Ilml ins-m you cl» Insf tin-l it Un
lsiglnsst ynultu usw-Ums Nin-il uml fis-« Ums-m in tsnsry wi»A thut yml Inn-t- ist«-st
«»»» sm. Hm »Hm-IF »Hm »n- nf sinnt-H lilusHF h solt-i ji Inn-Ic. tut-l wts Will ZU Uml-x
«-n«1st. puzs Hm ji«-»Hm tmtts any-, This Nun-R Pia-m must mach good Wlth you,
okNItsns in tm III -. I
sm 3150.00 ok Moke
We shlp ihn-ist tu zsssu »un- ns:r kannser at
Ist-ius- thsn sma- ysiu uswqu »I- Anat-u in (
mst of your til-sw- Uis cum-imm- m sur-sind
you « hast«-r nimm ins Um mun-«y ils-m · mn
somit-s t-l-N-l««n-. You an- ugssrsssl ist r mis
I Halstuch-IT must cum-il Juki-lis» disk-b Ists-le
hist-o.
Eny kam-ab
You pay no vush down, but sites- Ic esq
nk mal. you sum Laqu pas-must on W III
tssit. isuvitssc cis-sum tmsk spat-staut by s Dis-to
nimmt-Cruka Tlmw irr-m nn- IPMW D
snlt »mus- isoovisnitkmss-, mit »wu- mn Ipuy s plans
tut puu ji«-m. without wian the krumm-.
25sYesk cuakantee
lessky Hmrsk Him« l-: .kn.u—
um«-II for 25 »ar« ’ ««-«
nimm-mu- IHI but-sc of tl sm
Icspssuxjm til im r-! Mitm
li-I-(-(l, Ists-q- -I1.-il·lts plain bund
lt tin-sm- xslmt it Any-;
-FI"-se Music Les-out
To peoky san-ehster ns Stunin
Halm-, M- Iiw Inst- 50 misqit
wann-. In one ut Uns b- it
known sehr-ol- tn Ohio-um
You tote thue los-on- cn you
ma- nomty oy mill.
Zod. Hand Bat-gestu
- - snssuhtls nn Inn-l s
- ; is : «-nsl Iyssnispsp Ists-;
» g .«- sJHn Ec, »t
- w XX . l thun-; Hut
XMUA .............8;5-590
fsteinway 92.c-0
Ums-non ,.........19000
Kimball Osw
Stuf-!- ......«..105.40
Ren-s im- iduk DIE-St tMckM
has-um IM»
I
«
stank Plsyekskssaou
su« I. Napf l«i.««:.s«1ns«.- kl--’
hin- l· .:n·l ins-v l» often-he
’-"s»t u ll I- «sc-17«Flshs-1 Wilh
H.s- ssscivw Ums-»in- unitu thut
VLHMW «.· Oliv-su- WutIJHCUI
««-l«-««--l-·. ums sitt-michs Witb
mir Ist-U- ism pries-in
catalogue Free
Srsml tocløy tu out M
lItsuIstif«-ll»v Illuan GEI
mgus which clm oc s W
cum-wes ok san nc W
lusticmsciqkh Wikts W-- D
P. A. sTARcK HANO c0.,14oo stack Ist-Wink cbicssokllhl