Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 11, 1914, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, der gestand
Vor Gav- Qtd hist-at windequ
(Ef. 40, ss -
Hund Gud hat gjort.
Terjor skal M. Israel-:
Husz Dido jer Om, at deimc
Jesus, hoc-m J- k«7r«:if(i’s·tcdc,»
dar WID ginrt Lande m
»He-rn- og til sirksmizx Ak«
US. Z, ZEI.
M W. Y, M
J Kette Affnit hat vi det egent
Eise Judhold of Apostelen Päters
Pinsepkwdiken
Este-.- at han hat gendrevet dem,
der vilde for-klare Pjnfcundeket fom
et Udflag af overdreven Nydelfe
’ as berufende Dritte, og dist, at Un
deret var Opfyldelsen af en For
udsigelfe as Profeten JoeL gaur
han her over til at tale om Jesus
fein Hei-te og Ktifius.
Apostelen tiltaler de forfamledet
»F israelitifke Mænd,« en weder
- lig Tiltale. Sau ovfotdrec han dem
til at bate, hvad han bar at fige.
san bed, bei et sværd at lytte til.
»Im-s af Nazareth en Mand.
kam fta Gud var godtgjoii for oder
ved kroftige Getninger og Undrr
og Tegm hvilte Guts gjorde öed
ham midt iblandt eder, som J ja
ssv vide« —
Peter taler om Jesus- of Na
za:eth« — det var det mlcrjimplcs
ste, .som alle og entwek maatte aner
kende how for. Tet cr faxte Etridt
Pack gtr i sin Tale.
»S« Man-d, som fka Gud var
godstgjort for eder ved Kraftgernins
get eset Sicwærkey Undre og
Tagn, Mille Gnd gjorde ved ham
midt Elends eder.«
Jesus af Nazareth nur ikke m
almindeliq Mand, og Rund Oan
haodc tust sig iblandt dem at Arn-,
der hahdc Nud, Vorm di bckcndto
Tko paa, gjokt ham til.
Te nkdste, at Jesus af Nam
rcsth Vavdc qjort str«1ktgurnån,1isr,
Undre og Tegth som tun guddonnnes
lig Mast kuude præstcre
. Te er nsdt til qt bifulde Talen
faa langt.
Vidcske figcr Peter: »Dam, sum
est-er Guds beste-mu- :)i·.10dflutn·mg
og Forudoiden var blcvcsn formadn
ham have J ved lovløscs Haand
korsfæstet og ibjelslaaet.«
Tct var efter Guds bestemte
Raadslutning og Fokudvidcm at Je
sus var bleven forraadt og one-mi
vet til Laden, og lmvrken ifølge
menneskelig Kløgt oq Mast, eller
for-di Gud shavde forladt hom. Je
fn Lidelfe og Dsd var omfattet i
Guds bestemte Randsluming til
den faldne Slægts Oprojsning og
Frelse.
Ren alljng figer Apostlen
rent ud, at de hat korksfæstet oq
ihjelflaaet Jesus ved lovlsse Ham
Om de end havde faoet romets
sie Sold-steh der fwd uden for Lo
ven, til at udfjre Kotsfæftelfem
faa var deune dog deres Ger
ningen. De hat-de ja raubt: »Mus
iker kotsfæst hat-ji« og de bavdse
vel felv udfsrt Gemingen, om det
ikke havde været dem forbudt at af
live nogen.« -
ngaa dette var de npdte til at
indrtmme
Men M fortsætter med at fi
ge, hoc-d Gud Morde Han optejste
Jesus,» ibet how gjotde Ende paa
DM Leer, efterfom det var
unming at hmi Bunde holdes of
T
At W osfaa for Jesus med
itkte M tcek Smetteu det for
stams vi N sf Kette Udsagn, og
sp- M W viere for hom,
des Ist »Esle Dei Tigger over
» « fMe Neu Jesus
.WtisÆW-uthcuhavde
(Joh. 10, 18.)
Men idet Apostelen talcst tilMen
treffe-; der ikke ttoede paa Jesus-.
Iægger han Væqten paa, at Gud
optejste hom, —- et Udtmb der vg
faa kunde anvendes pas Jesus
seh-, san fandt han var fand Gud.
M sit-its det om Opitandelsen
var Tilhjketne vel ikke nødie til at
I sub-MS men det var- Peter-S
Jle at faa dem til at tro dei.
z M sorisættet han sitt Tale
"M « Wie ur, hoap de- ho
W vä- fomdsogt om Jesus
Wfs Gmt auf-m- af Sal
Seide Devid fests, hvis lukkedeGran
ON bat hws dem, men nmatte
gest-v Dei-Minnen. Jesus, der
ikke var W i Graden
Decke Levis siuttet Peter faales
des: »Warte Jesus oprcsstv Gad,
hvorom vi alle ere Bioner.«« Nu
maatte det vasre fvært for Tilhti
kerne at start imod. Davids For-nd
sigelfe og Apostkenes Vidnesbykd
stemmede ovetens.
Videte siger Peter med Henblik
von Underct, de hat for Øjcx »Es
ter at han nu ved Guds højre Haand
er ophsjet og of Faderen hat faaet
den Helligaands Forjæftelfe, hat
han udizydt denne, hvilket J baade
se Og htm« Atti-r en krang Ap
3pel til, hvad de felv hat-de Atem-L
Sau anfater Apostelen videre af
David om Jefu Ovhøjeise ocd Fa
dexens hsjre Hatmd: »Herren sang
til- min Herre: Sæt dig ved min
bsjte Damit-, indtil jeg faar tagt
dine Fjender som en Skammel for»
dine FtdderÆ
De ttor jo STrifterne, saa maa
de ogsaa tro disseprofetiske Udsagn.
Sau er vi naaet til Slutningen»
det ovenover anfjrte Vers-. ;
Der-for ---- paa Grund of. hund;
han nu hat sagt og paar-ist —- stalH
bele Jsraels Hus vide survistpd
mcrrk erene »hele Israel-is Qui-'s
og .,vide For visi« Tot er surrte litt-;
tmk. :
Men hvad er det, de skal videH
for dist? Jo, hvad Gud hat
g j o kr, at hatt hat gkat dMMS JE
sus, hvem de korsjasfteda baade til»
Heere og tisl Kriftu5. »
Tet var Hovedsummcn, fom Pe
;tck i jin Tale vilde have fine Til
’h-rere laat paa Linde-, og fom
Guds Aond tillige vilde have dem»
lagt vaa Sindez di Gud hande»
gjort Jesus of Nazareth, hvem de
korsfæftede til baade Herrn og
Kristusk
List Var det, de nmatte tro, Im
do Bild-c steif-vi- Jkscfusxx sent de Inn
dc for-kosten Emvde Gnd gjort til
Herrin faa alle, fcsm wilde saa
Tcl i Israel-Z Haah maattcs bøjis
sizx for tmm
Mcn Nud havde listige gjdrt
Jesus til Dust-IT til den Fas
drcnc lovcde Ist-elfen Tom de IM
alcsnc sknldc bøjcs fis for bonI,
mcn de tun-de trods doer Rothw
delfc imod hanc se km- til lmm
Tom den«- Prosch vaerfwmskstmcd
Haab om Frelse og Tit-tagtäg
bed i det Herljgbedsriac, der var
dem kocht chd bestes Meskiaå
-----
Im sisfnuømtvet
des Freveribborz Reh-.
Menigheden ved Zrederikgvokg,
Nebr» afholdt Missionsmpde fta
30. Okt. til l. Nov. Triftede var
fslgende fremmede Pisa-stet: J
Markusfem J· Ehr-. Wedel-few O.
L. Jenseit og undettegnede.
Name jeg nu efter Opfordring
skkioek lidt jkq dette Missionsikksdck
san blivet det tun ud fka mit eget
personlige Jndtkyh da et Referat,
endog tun as Hovedtanken as hvet
Tale, vilde Lage alt fot »wegen
Plads.
Ftedag Formiddag famledes en
ikke lille Skare Mennefker i Me
nighedens staune, hyggelige Kirie
Der vak, fyntes jeg, cn under
lig fowentuingsfuld Stemaing over
Fotsamlingen alle-rede ved det str
fte Mtde, og , som det W, til
tog Forventningen ved de fllseudc
Det var en Befigecsestid for Me
uigheden.M Frederiksbokg i disse
Dagex ikke blot gen-um de Ord
fom blev tau, men Herren kalte
felv aloorlig til o- alle. ca as de
smal- der pm Sau-m W Jst
Mu, tret jeg M- var M o
blev begrabe- fm Meniqhedens Mr
ke W Fokmiddag, Im fes kam
til-as We paa. at »Gott-is og
Ost-Ide, de vandket til Hose; Ueb
M on Nod-Ema de Wes on
ad.« M Mit-Xb gjotde not en
Del M den W vg Merde
fom gis W Orden Fort-Jubel
sfe i M Das-. M faa M
ist We Mk fWJ ihi km
saurer M for at los-, ban-,W
Lfkr Its-te os ins-i Gotth
won.
Vi bavde Mode tre Gange hver
Dag, med Undtaaelse as Lord-M
da Veqmvolsisn ovtog Formiddas
gen. Tre Enthr blev indledet og
ist-steh »Mutter-et og Grenench
,,Reformationens Velfigncslfe ochsi
tydning for Gut-s Rige ca det en
kelte Menneskc«, samt ,,Konfirma
time-II Jndflndelse oq »mulige Pel
«signelle fox set enkelte MengeskU
M Samt-lenke over disie Emner
fslte feg, afvi ille havde Tid nol:
me- bet m Wllestiae Wes-,
km bxlss Ist-Ist M i den koste
WJE M M Wiss-Ia
;W W Im Das «
W » WILL-usw
en stok Glæde at lægge Mæske tit·
at ikke faa faa arme Renneij sog
te op til Denkens Nadveebord —.
O ins-am dog vort Falk mer og met
komme til at fe, Bad den hellige
Nadvere et, og komme til klarerc
Forstaaelse af, at der trædex Herren
sclv faa næt hen til den enkelte
Ziel-l fom intet andet Sted paa
Jord.
Er Offer paa cirka 865 lagdes
vaa Herrn-us Alter« og oed Isme
gudstjencssten omEftermiddagen lag
de Bat-neue et Offer paa vifmot
813.00·
; Ved SIutniugsmsdet Ssndag Af
Jten blev det fkcmhævct, at vi kan
sagtcns skilles ad ester et saadant
Msdiy naat di kan fkillcs i Jefu
Nat-m samt»at vi ogsaa Da kan stil
kiss ad oed Dodem thi da ved vi, at
oi fkal msdcs igen, men ingen hat
Rand til, og jagen san pcere tjent
med at stille-s fka Gad!
Hvad blev faa Fragte-m Resul
tatek of dettc Mode? spat-get du.
Jeg ved det« ikke, men header til
Gud at Frugteu man blivs som Uds
fasdm ellkr som en as Brsdrene
secng at Herren selv vildc jin-Met
te, naar vi fang Amen og reiste
hieni, thi san er Mpdct ikie flattet
endnu,·men fotst egenljg ret be
zwde oa Evigheden vil da vise os
Frugtett
Sluttelia en biet-trüg Taf txt
Erwitgfamiiiem Tat til Brod-renn
og Taf til hele Meniqhedetk Taf
til Meniqbedens Kvinder oq ungr
Masnd. fom tkoiast tiente vcd Bor
dan. Dei er»fandt, at Gud fkal
have Aste-m men vi nma ogiaa not
nier Anstandes-, naar dkt bake ikke
blivet M Smiaet. Tkt blivet de:
itkc let, nagt vi give-r Gud Æren
oa er fowisfet ow, at vi intet kan
»den bam og bans Nat-de
Tuc- 9 Rud, Cur disk-k- Msdu
mk Ein- Nnadmiks dnrsc Kam
mk Tor Frolicnsss Mor,u—:(rødts.
over Leiden-.- EknqacdalI
Taf for lwert et Fall du Saum
mk Tor Inn-r en Ein-L du Vandtk
Bad oa mizy naer im skal sann
Tausch-« nnsd dm Erelfte Ihn-!
Lsz Wand-J tune- Isr MTI
Cin- Bittens n
Bibelen i Vivotg Tomkiktr.
As H, P. Hausen.
IV.
Ta ditistcndummm kon- n! Tan
ntakk, maanc Anssar og dank
MOhjælpckcs selvfølgelig orcrdjte
paa Tonik, men iao fnart Lande-I
var blevct kristne1, og Härten ifte
were var inigfionerende, bortfaldl
den dqnste Predicett »Danmari
var omvendt til Latinen« som Saxc
udttykket sig.
Gudstjeneftens Hsjdepunkt var is
te fom nu Evangeliets Forkyndels
se, men Kristi Legt-me og Wer-, sont
Præften under Mensghedens Kuck
fald viste ftem fra Alten-L Oq
der heuqu itke fom nu en gaben
Bibel paa Alterbordet. Som en
sattig Erstatning for Bibelens Lieds
ning oq Evangeliets Fotkyndelfe
paa Modersmaaleh var Hvælvins
gerne de fleste Siehst prydet med
Kaismalerieh der foreitillede See
net of Bibelhiftokien ellet of Hel
genernes Liv. Ligeledes ftod de
Billedct san Altretka Thi man
nsjedes ikfe med ect Alter, men
nagt der var Plads dertäh anbrags
tes der sleke i Kot-et, ved Korbnen
og Iangd Sidevæggene. Disfe Al
tte var helligede Jomftu Maria el
ler ändte Helgeuer. og de Allem-r
dek Weide dem, nsd ofte stokt
Ry for de Undergerninger, der ske
te ved WHM for de Relikvieh
der ppbevatedei i dein. Alle M
Billet-et var Reuiqmands Bibel
Inn m de Itore Hsjtidsdage blev
Evangelist geafottalt og fern-M
for UW of Breiten
M Marias-den« Redle
Ipss M M, stulde de M Et
keu- M os ttwde ind msd Its
FOR-« MI- sig used Mut
org.
Nanr Prwfspn bmnndtss den befli
ac West-sp- skulde alles falde von Unw
9sf Wes-im der sont naska var von
Latin, forstod Menianmnd lunOk
dene Jesus og Jomfru Maria.
Naar disse Okd blev lwst eller fun
xqem fkulde de slaa sig for Bwftet.
’ Ren noar Menigmand tun for
ftod faa lidet If det, der blev sagt
naat Vibelen var fom en Tuskei
Bog, ja en Bog, fom Mr enganq
fandtes i Mitm, et det me at un
dres over, at bau lagde fu« magst
mere Rast-te til de Mike Ding, der
san-NO i M pg We web til
dens Udfmykniwq, bl. a. Bill-berste
sk- dei- W W.
Da tun nieset foa var i Stand
til at leise, maatte Bibelen blkve
en lulkæ Bog for Mensgmadä
Men fsr Reformationen var den
heller jlke overfat paa Daqu Naar
Mcnighedens Medelmmet del-for dil
de spieler det, de ridstc af den
heilige Historie maatte de om Ssns
vagen gaa i Kirfe og ,,la-fe" den i
Billederne paa Vasngest oiz i alt
two-d der faa vel i Kjrkens Udswreli
se sum Bygnjng mindede dem om
den trecnige Gud og de himmelssc
Ting.
Man fotstcmr del-For ogfaa, at
Gudshufct maatte omfams med en
ganlke fastliq Kastligslxcd og Inte
resse, og at der var faa ssor Dilet
villighcd baade til Los-falle of nyc
Kircc og til den«-J lldsmylning.
Dei var sauledes ret krimindeligh
at noor der et cller andet Steds
fkulde opfskes en Kirsc. lom Fell
fka en ftjrke Omegn tilrejjende for
at hjælpe til en Tid med Opltrcls
sen. Der fluch faalcdes et Brev
fra Bisp Absalon til nogle Binde
l Ilordjylland, hvori ban bedet dem
om at deltage i.:)lkbejdct med Op
førclsen af Æbeltoft Kikke og lo
ver dem derfor en evig List
Elle vlot al den Rigdom og Fro
djghcd, Daumen-l kcm glædes ded«
cr Staaten as visrc Fasde Arbei
bc, ogsaa de mange Kiefer er et
fuuljat Vidnesvyrd om del-es stærke
jmsmgxnsd og inlic ul at smmnc
unitendmumonszs 3-1.«1.Hver lemt
tasnktc ikke blot zum sig sehs, men
ogsaa ma den, dot- iulsgtc often
Fahrt-m tasnktc ma den titles Lvsimck
chi- Trcng, der lob fomn ham ude
i Marien og zimkfode Blomster.
Von- Ikccdre hat tmggct de gut-le
Landesbykirien der läggct sprcsdt nd
over Lanmortsz Land og fumkket
dem m d disk bcdskc de eirdcc
Te Mdftc Mist Baader two-»me
dks smaa Turm-irr Hund«-de Aar
senkte bcmgechs lam- firkantcsdc Etext
Emfc as Grkmstm Du folgende
Email-ed danmsr Huwizxkngck og
Kot, ogsaa det indu- 114 III-germ
blev rigckc »Nun-et Ia Vorm-m
ookksde t:l, rksssns de siirfcsgaardium
ten for at værnc og items Heilm
dank-unt
Sau sum der et Ein-nied, ist
owørtcs Taarnct, ou dem-Ia et, ist-;
lod ils-be de iron- iskctalktottcn ur
at di- kundc rings wir Essethnmm
m- i manstoldizus Led. Lq vix-L
Esterkonmustr Mo Mitten c: midm
kigcre Udsmr, bl. a. It im: Alter
Vrkrdifrswl oq VII-schwur Ten
ng plantedc Askrtnnst om Mit
ten for at starme den mod de ondis
Irr-Ida Lq aTt intedcnsss gav Vil
ledimdcns og Macht-e del Vcdsus, de
rei- Tauf-es anlde og Hændens
Øvelfe formaaedc i Neuling as bi
belfke Fimtrer Da Villedck for m
gste Kirtcn ptydelig og give Mc
nighcdm en Bibel, iom den kundi
lwie, naak den tom i Kirch.
Selv om det danske Folk var
blandt de fidste i Rasksem der mod
tog Evangelist, sum pag im Gang
ges-nein Europa taugt om længc
ogfaa naaede vort Wie Land, san
maa dkt tjlfsjes, at konstruie, op
ildnede as Kräftendommem der me
re og mon- iattc sit Pers-g pas Laus
det- gjokdc et kraftiat Its-d ftemad
for at naa pas Hside med de an
dre Iris-ne- Landse mod Sud oq
Vesi. Vcsviset hetfok hat di ·i- de
tre endnu Mal-ehe Domtitjkeh der
staat fm dm’kid: St. Laurentius
i Land, Vor Ftuc i Nähe og Bot
Ftue i Vibotg. Rast vi ttædtt
Sud i en of Bisse Miseh ftemmes
vi til Alvor oq beundrek den« ossets
villigc Umriss-heb og redelige Visie.
hver Sten i ditfe Mttge Kate
drqler hast-er Vidne sm. Wen sel
om Donmatk m blevei biswei
btasndte Eosnsekieti Ly- dos tun
fragt, og der ins-m ist Heft-um
tionen endnu nieset Meijst Nit
ke udsver W, hvot W
kunde komm-Minos III-d Mississ
set i Mars Mutes Mit
Mt I SaMM mit bei VII
Mesys,dusisetdeMHckI-ch
les- Glang opp· i M " .
Jud-m TM Its EIN dassi
Bibel i Biber- W
Mesn san kom Reformotionen sont
en km Ide Moment-de, da Qrdets
Los iteg irem fom en Sul. alle kun
de mit-des over. Allen-de under
Kriftmn den anden mastkeded de ist
fte Spur of refoknmtosisc Bem
qelse lwbientmcs, oa der blev boldt
evangeliske Pkædikmer baade i Sim
detjnlland og s Kjbenhavik
Men iska under Frederik den spr
ste kam der Fort i Reiskmattoncn
Konan fttmde den bl a. af poli
Diste Grunde til ttodt for. at hqn i
sin Harmdeme hat-de maattet lo
ve itte at tillcde cwttere at prohi
ke, Saaledes usdstedte hmt 1526 et
Bmebrev for Hans Tausen,
hvis Not-n fertig et W ti! Pi
horc- ca pas Hemde-m i Odenie
W estrk Wte hazi fis pm Ut
WA« siM Niobe sk
Kouge og iaader over Liv og Gods
i SIng men ikte over Säer derfor
mag hver stikke sig beendi, Fom hån
kan for-spare det for Sud pas den
ydetfte Dag.« RefommtionensCens
tker blcv som bekerkdt Vibvtg. KI
benhavn og Mal-nat
Te meft gesineutgkibcndc For-In
dkingek i Gudstjenesusn og ch kir
keligc Liv var sikkerh at den latini
skcs Korsang aflsstes as den danfke
Mektiabedsfoim, at Prasditrn fik en
langt incrc fremfkudt Plads, og at
dot ikkc lustiger blev gamle Helgeni
kkønikcr men dct gamlc uforfalikcdsc
Evangelium der lpd fra Prasdikrs
ftolen og blev lckst on as Pibelen fra
Altetet
Hans Tot-few der er Refonnotioi
nens ftørsie Skikkelse, blev ikke ttæt
of at meine til Kamp mod Lognen
og dct aandeliae Marse, der fulatc
Pavckirkm Meinungen et godt
nivet i bans Digt om Sandbcdem
disk forfslaes of Lsgnem mcd Sluts
njngsvetseit
Te- err nu san, der vällc for-stach
at Sande as Faanfcl er kommen:
de lovcst Gub, baode ftore og Entom
as Hirt-tot og ej as Lungen.
Vapifter disnnem stinqu bun jam
. media
nt lum nebenboter del-es Träg,
com dennem ftort Vold bade-r giesst J
Tist mirzuetms i VAka Danks
Tags-sen for de lnttisndc Follelliircr
Ioldt sims inrlfciidc qmsdilemstx let
pai- lmm, der tmidtcs Evangelicts
Wiss i Jnllmids qaiiilo -8vacdstcid, M
mi- lmm. der bmiede Bei Eis-r Vibelcsn
til »Wir Frnk vaa Vjcrkiet.« lmn lat
ie Lnlisi Pcm Staat-m lmn tasndics
der Pan »Ah-AigdoinisiVik4-si,et,« laa
dct ifinnedc umsi- liele Land-ist«
Omd der iigissrs oin L iitlictd
wilder micm Don-k- Tonleiu
Hast lulfcd w den Vilsrlvoq,
iom um- san inii iorlmlct.
Binde Hans Tavscu og ilere an
dre tmvdc arbeidrt poa at einstian
dcsn lustle eriit paa Tansb san
Jst stimme Zwillich fniidc lwsc
Im: nu-» seist 1529 loni Der on und
sanftI chricmslie as Nu Tclmiiient,
einst-Tat as Munde jlaimilm Chri
it i a n P c- d c- r l (- 11, döi bleii Tan
iimrlgs Bilseloverfimisr U Fortlass
tisr as Hang- Tavicsnss Akbcjdcc
Tot var limit, Christian den Tre
die hislkocde at ovekiørc Luther-g ty
llc Vibeloverlasttclfe pcm Dankt
Den udkom 1550 fom et ilotl Pisa-ku
. onst-l, imslnncst mcd en Mining Bil
leder. Dct var csn iiok xsg kostbar
Bog, fom nasppe lom i strenge Pri
vat-falls Oktawa nicn det befalcs
des, at ver lkulde auffasst-s et Ex
-mplak til bvkk Kitkej og disn blev
Falk-des ogiqa indim i Viliokg Dom
litte
Lm Roll, der var i Stand til at
sprich lmvdc Abgang til at læle dis
sr Kiklebibcleh littek vi iüiet om her
til Lands, men flm Siedet i nd
landct limdr Menigliedms Alt-d
lcmmek gaa lieu i Kirlen og let-le
Bibel-m det var henlaat pqa en
Pult· undcktiden oglcia lænlet til
den.
Hvor tue-get Bibelcn set vleven
lasst her til Lands, er ille let at
sägt-. Da Wallenfteins Hm- brtd
ind i Jyllqnd i Christian den chr
deö Dage, blev det paalagt at hol
de daalige Bedelnmdek i Kiesenw
oq vi ved at da fil adsiillige Siedet
Pia-stets med Meniglieden den hele
Bibel lælt igennem im Ende til an
den ved dislc Sammenkmnstrx
Wen lelv am Evangelletd Lys im
stimmt klarete end nagen Siude ist
i det gamle Land, fordi der icke
blot jindes en Nikel-Weh der hat
Pfui-i M W oq Predisestob
men ogfaa est Iolkebibeh der hat
an Judas-us l de llelte Miste
M: II fseU W Okl- mi ist
blos lydek lta Mkketh ums ogsas l
M og Not-, l IMM
Nu nam- Vor Fruc- : whom 1
sin format-do Skisselfe on minder
om sin Form-nach den ftsrfte Kam
vesteuskärkc i Damitan fom Hm
Midten as det tolvte Aar-bunde
bcrvcde fiq vaadclliadomsbiemehdcsn
minder ikke blot om Fortidm men
den et blevet Hiernstedet for en iksn
oq ficrldrn Kunst, en Villedbis
bel faa ftraalendo oa dortig, som
der ncrpve sindeg Mer til noqet
endet Steht
Som Bibom X found-te Dage var
Maolet for mange Leu-Isla- et det
msaa i vor Bd manko Mqal at
le den Billedrigdom hvnrmed en
Mestechaand hat prybet dens Bres
ge og Mir-get «
J en amntteube Artikel stql jsg
W omtals W als de mer
While-w
Een sake Home March
hin tæade alle kire Bkæntlere
I’rm« at. timde en Umsmvn
ins-il isn knrt Tasmlstik
Ihm-zum den iklcss Musk
ki-r. ug I)·- jkkss hrstslnlek
Fing-Putz san Rkssr tief II
Gang- nd ak fes-u at ist-n
Ins-il Kraft nilschsssnnnssns
s1(- Ums Fluch-st- Plsnnmisn
JP IDP Hirsch-Lüs« Its-Mist.
knn tkst lxkkus M fnu
Los-»h- msu Ums-Mosis ja
um«-ki- rutsng tu. Pup
M fun dfs Ovrigp fis-Inn
»Hm hol-- Ksisnssdis-II um
iLHL
Nod ist« ist«-sti- Snk«s« Unmi
Mafssh kmi Ut- tctsnglss »Hi
ii««·- lit-.s-nsi--hs. I)«-n H
sto-« nu- stusrk Mammon Is
(1--I- ais ikkis Ie-( slnklce
Vi m·i«nlrjnsr ikk(-. nam- vi
spukt-amech at- tns sakcs Roms
Mntohiss Im- ligis sag Stor
Nyhis Sinn fis-n nlutimlsslige
Terms-Mission
Des-Juden »k- Je iklus giftig-H
Mist-(- cltsrfor bot sic- brugpsi
j hnsrt sit-»ste- leHn i Amt
rika
ö cts. klos alle llanci lande. For-long dem
Täti- zfamoncL »Na-RIE- Crit-Han
Jntkcnational Harmer Tmnorix lofk
Lugaka om Fami- Itivkmit
Vauffeliz hcdkk
str en Optmmslle ai et Tusin ai Tore-Z most oanilcligc
smmisslrbeidch og Di- vil finde-, at International Oliv-Imltors:s
Mogul isllek litan -—-- lumie atra-ach til ctlwckt ai bis-sie Arbei
dek mod For-del De aiaivek tillotladeliq Kraft til alle Masliner
Lin-via- med Retti, ligefaa for Diiltiiim, Plisjning og alt ander Ak
dcjdo iom sordret diesseime Sasklig oasrdiiuldcs Egenilaber uvd
J O E. Itaftoks et Hinllonftknktionem den lvwkis Howdaxel ost
dens- laime Lagert-, Jan-msEttelseMonitrultiou, det second-Multipl
tiun -— Punkte-r as criakingsmasssig Vasrdi. lom Dis vil finde tma
alle International Oakveitek Vetters-.
J td C Trauers- Moqul cllck Titan, er stillt-, itasklls oq item
tnc at bacmdteka De iabkikercs i allt- Statt-elfri- 6 -l:2 til tm-- Jst
Hcitcss Kraft, og i Modellcr. fom milder Krone-ne paa entwei- Faun.
Eskg iok isaskdelesshes at le den lettc 12----25 MoguL bogqcst for
den lille Form. Den-le qukimy lom er iokiymst med vor mu- Eislos
siykicmsMelanismm et et Vidundek as Arbeit-s Bespakclitc
Ist-v til os om Katalogck og midm llndcmstnmg migancndis
J H C Trostors oa Motoren
UWJEMWCWYOXM
MCACO UZA
ins-s- o- sue-u- su- uw s
Den sanfte Emigcatiou.
Der var et Emka i et danfl Blat
fot nagen Ab fiden, used Ovcksttift:
»Um-anderen undervch«. Tek stri
ves, at de, der udvandker nu, er ikke
qu dem, der udvandrede fox imss
50 Aar sit-ein disscs var :om Regel
mærkede Mennesick: dcktned mrncs
vol, at de bar været i Konflikt med
Loben! Nu er Hovcdmæiigdm flits
time dygtige FULL der oil noget oq
hat Haitdlcttaft ud over der al
mindeliao. Hoad ck Essai-jagen ti!
at dis« Slaqs reift-r Id? Eins-ver
Virknina bar en Anrfaa Im fo
ncss, dct var betintcliq, a: de landes
Iedende Masnd oq Winter Log fat
for at finde og fiernc dssnne Aar
iog, i Siedet sor, fom nton saa of
te hsret nu ved at sen-des omkking
i Damaqu de qaak og jamm- fig
over, at de maa kalde Palasts-, for
di faa mangc as der-es kam- rejicm
ud. En Gang var jeg Gwlt hos
nu afdsde Professor LasCour. A
fter-: bqn fputgte mig: Hund mener
du er Aas-sagen til, et saa mange go
de hauste Mit-nd og Minder reise
udf Dei et, Mde ban, et ahnte tut
F—
»for· Tonmarkx thi dct er sont Regel
as den Stagth der hat Villie og
Energi til neiget Noget betænketig
var jeg ved at udtalc, hvad jeg
memcs havde en Dek Schlo, idet fes
nwften altid var bleven icnsdeqaaet·
naar jeg havde udtalt min Menan
om den Saa. Hast bad mig fige
lige ad, lwad im inwie; jeq spore
de·: Der er to Bisvasgelfer her Wan
mokk, fom jeg twt medvirket til
M lllslllch CI VI UDcllnllPckchMMllcs
sscsr reift-r »d: F a g f o n n i n g s
bisnasqelsen og den lovvrifte
Andeldbcvwgolsp Zog bar
M, at der m- bomdcst en Hannde
kersvcnd, at ban Inn um«-« vtæftere
et hist Kvantnm Eli-beide om Da
gem hatt ovnaaedc dem-d at faa
Arbejdct til at rælle ad over et
lænqete Tiber-m oq famtidiq at
saa de more lanafomme med. cn
faadan vil Mk finde.siq l at blive
holdt tillmge: omsider bestemmer hats
siq M at keer ad fu«- at sipdk et
Steh, hvor han kan faa Lov at bru
qe stne Entm- oq» sin Energi. Ist
ieq am viderr. man leg dele III
delsbemgelleu i to Dele, fom den
former siq her i Daumen-L Its M