Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 04, 1914, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f
et, der bestaaY
set Gut-I de dem-at evindeltg,
IEL (0, s- «
Enyvek, fom paataldct
Herrens Raun.
Oe det skal ste, entwer.
com passender HenkenMavn
Ital helles Ap.G.2,21.
Sei Kap. 2, 14—21.
Upostlenes og de ander- Discipleä
Opfttsel pg Tale under Aandens
Jndflydelse pag Pinledag var ble
ven mistydet oq fort-mager ,,De
ete fulde af ltd Vin«, havde en
Del sagt.
Men hvad kan ikke mistydes" og
fowrængesP Selv Jefu livsaligss
Okd og hans stellende Gerninger
havdk været Genftand fo- Mistw
ning og Forvrængelse.
Dei var Helligaandens sande Be
gejstring, Modstandernc spgte at
bortforklare paa nævme Maade for
at frigøre sig felv fra dens Jndflyi
delfe og for at modvirke den-Z Jndi
flydelse paa andre.
Wen den Gang skuldz Spotten
ikle gaa of mpd Seiten. Disciplene
lukkede sig ikke længerc inde af
Frygt for Judex-ne.
Sammen med den Kraft fka det
hie, der havde kaldt Mængden
kommen og givet Dijciplcne Evne
til at Ule om Guds Storvcerker
i de mange forikesllige Tungemaal
bavde de ogfaa faaet Mod til at
trwde op imod Mudstanden og til a:
tale rent ud til Landsmænd og Bru
dre om deres Tilstand og om Freli
sen i den lotsfæftede Herre.
Peter, der allerede tidligere bar
indtaget Lederens Plads, staat frem
—- og med hatn de elleve andre A
pdftle — opløfter sin Nsst og ta
lå til Staren: »F jadisle Mænd
og alle J, som bo i Jerusalem!
Decke væte edet vitterligt og lau
nek Øke til mine Ordl Thi disse
dru
ere ikke drukne. fom J mene: «
er jo den« tredie Time vaa Tagen«
Eaa meaet til at gendrioc Spot
ten. Vedkonnnende maatte ju seh
vide, at det var meningsløst at talss
om, at skikkelige Menncfker fkuldc
Vcrre drukne Kl. 9 Familide Be
detimen. Det var so imod deresi
egen.Erfaring, san vel som det et
imod al senere Erfarjng
Vi lcegger i Forbigaaende Meer
ke til, at Peter tiltaler de« for-sam«
lede »F jødiske Masnd oq alle J.
Tom bd i Jerusalem«, alle of is
difk Byrd uden Hensyn til, kwor di
bor, og sætlig dem, der bar i Je
rusalem. Det er htflig og stmmeliq
Alb-le
Men naar de, der fette den be
gejstrede Tale, ikke var drukne«
hvorledes vil Peter san fortlaredet
underlige, de faa og hsrte uden at
kunne begribe du?
Jo, Peter og de andre vjdfte god
Besked detom; de kendte den Kraft.
der var kommen over dem, og Je
sus havde jo forud sagt dem, at
saadant vilde fe, at Guds Aand
med Kraft fta det bsie vilde komme
over dan i Jerusalem
Men over for sine Tikhsrere be
rauber Peter sig ikke paa, hverken
sin Oplevelfe eller sin Her-res« For
udsigelfe: derimod henviser han til,
hvad bang Tilhttete spm isdiskc
Mond holdt for sandt.
Hatt forth-Mr »Men dette cr,
hvad der er sagt ved Profeten Joelt
»Og det stal sie i de fidste Dage,
siget Gub, da vil jeg udgyde of
miu send over alt Fed: og eders
Sinnes og edets Ditte stulle pro
feterr. zog de We ibkandt ede- stut
ke se Mer, og de gcmle Mond-i
eder stulle bade We Ja endog
over mit-e cease og mine Ted
-valjesvdstzdeafminilaud,
Fast og fidst nævnes der »mo
fetere«, og derimellem nasvnes der
at Je Syner« og at ,,have Drjmi
nie-« Summenhængen vjfch at dis
se forstellige Udtryk maa opfattes
svm væsentlig enstydige Synisr og
Grimme liggek til Grund for Pro
fetien, og alt ttlskrives her Guds
fand; ved han« Oplytning saa og
Abt-alte be Gut-s Rises Hemmeligs
W
Dei W, vi suster at heulede
M m er, at Gud
fri —- og vl lau Syst ftje til:
mellem Adel es Baude, mellem Re
gens oq de rege-ende, mellem At
bejdsgivetg ogsrbejdeke —- udslettet
Alt KId,« er stiller paa lise Li
me.
Dei er sandt Demokratd
fand Socialisme, her flinnet
igennem Alle de Söllevægga som
menneskeligt Ariftolrati hat oprkt
stal ved Guds Aand nedbrydes.
Tet var det, vi havde for Øje,
da vi valgte Overskriftenr «Enhvek,
sum paakalder Herrens Navn.«
Gud fætter ille Skel blandt
Mennefker, han nedbkyder detimod
de Skillemure, fom mennefleligt
Hovmod og anden Synd hat op
litt.
Og deri skal vi, sont er Herren-Z
Sendebud til vore Mel-menneflerä
og Guds Ords Forlyndere, lignes
hom: vi fkal ikke fcette Stel, men!
nedbryde de Sällemure, Tom Djæsj
velen og Mennefker hat reist (
Men lceg endnu en Gang nøjet
Mærke til Ordett Enhvet, som paa I
kalder Herrens Nava. Dei-til hats
alle, absolut alle, som Evangelietj
naar til, lige Adgang. i
Qg mg en kan hindre, at den« Z
der paalaldet Herren-Z Navm bli F
ver frelft, absolut ingen.
Men der et heller kkkc Ekel
se i nagen anden end k Her
ren, vor Herre Jesus Nisus-, hvem
Gud hak fat til at vceke lHeere over
alle, som vil frelfes.
Der bliver faa alligevel Sfel
mellem Mennesker og Mcnnejker,
mellem dem, der paakalder Hekrcns
Nimm og de andre, som ikke got
det.
Men det Slel rejsek hverken Gudz
eller hans Ords Forkynderez vi ar
bejder detimod stadig pas at san
set nedbkudt ved at fske alte tu
Trer paa den enefte Irrler vi
arbejder paa at nedbryde Bann-o
ens Sklllevæg. der absolut udeluls
ker fra Samfund med Gud og Freli
se her og hisset
Vers 19 sg 20 farbigaar vi med:
Forsam idct denne Del af Joc-;
Profeti ikle tjener til Fortlarinsg
of Pinseunderet, men veger længere;
frem imod »Der-rette state og herli i
ge Dag« , Herrens Genlomst das
Verdens Ende. «
Men ogfaa da vil det gælde: En
hvek, fom paalalder Den-eng Nat-m
slal frelsez.
0—- -
Iris-rette m Lom.
As Lesmissionæt N. Pulse-,
« Mauchukiex «
Lad as stille folgende ZWEI
maa1: »Hvorvidt kau det fi«1es, at
en trdcnde Kristen et frtgjort fta
Lonen2«
Samvitxigheden ellet Dies-MS
hemmeljge DomstoL hvot Sjaslon
maa trckde paa sine Trinkers og
Handljngcrs nsgne Grund, var den
almindelige og oprindeliqe Anden
baringsform af, hvad Guds hellige
Villie krckvede af Mennefket.
LDenne Stemme var tilstrækelig,
san. lwnge Sjælen bar Guds Billedc
flakt og dydt indprwget. Men da
Synden formedelft Fristelsens Seit
tog Boljg i Hierm, flygtede den
opkindelige Tilbsjeligbed til at gtre
Guds Villje med Lyst og Gliede both
fm Hier-ket, og den syndige Lager-I
ligbed begyndte nu under Beilediz
ning af Løgnens Faden- at laves
»Hætter as alle Slags bedsvendej
Meiste-« for derived at sljve Sauf-(
vittighedens Evne til at Lende Guds
Villie es fslge hans Spot.
J sin Naade forkaftede Gud dog
der-for ille os Menanerz thi hatt
havde udvalgt os i Mist-O ftrVers
dens Grundvold blev last, hvoriok
hast heller ikke Idd iiq uden W
bytd merk qav Fotjættelseo dm en
Frelser for os, og pas Grundton
af Trost paa denne fotjættede Inl
set W Sud Israel ipm sit
EMMIU oh sah des stu mid
W Los-. fon- hem ved III-U
Wurst meddelte Moses, for
·at hm M Wid- deu lM ui
Negel for Kuudfkab og Sandhed,s
indtil han kom, sum fkulde renfej
Samvittighederne fka »in-de Geri
ningek« til at tjene Gud under enI
ny Pagts Befaling.
Tenne Lov havde sit Hjjfæde i
Guds Hellighed og var derfor nan
delig, og hvert Bad var helligt,
retfætdigt og godt; men bezug-met
blev den dog og vil ftemdeles bli-«
ve ved med at være «Syndens ca
Dtdens Lon« for alle dem, iom
bevoqteh indefluttei og beherstes
of den: thi Syndens Herab-um
den Mc oplsfes unda- dem effek
di den tun Inn bringe Spuk-erleu
delse me- ille MM til
dm-WMWAIf-Ltsiicre
for M. .
L D- Qndisr Ist en Das M
W bis M W alle Jordan
Ist pmveuve fix-. Deus Opkkiah er
»den hellige Guds Jndkaldelfe til
TFrihed under Jesus Kristusz tht han
tcm udfri fta Loven samt dens
Dom og Forbandelfe, fordi han tog
Lovens Dom paa iig og blev gjort
til Forbandelfe for alle.
Som Forjættelfens Opfylder nd
fendte Gud siu Søn til at gøre Fyls
dest for alt, hvad Guds heilige Vil
lie, fom den var anbenbaret i Lo
ven, ktervede·« Jdet Krisis-s under
kaftede sig Strafer for alles Quer
trædelse af Lotsen-Z Bad og dsde i
Syndetes Steh, erhvetoede han os
en evig Forlisninm thi da Lovens
Krav var tilfredsstillet i Guds Øjs
ne, maatte Loven udlethe since Fan
ger til bunt, fom loskcbtc dem iig
til et Ejendomsfolk.
Kristus er fault-des Lovcns En
de til Retfastdighcd for hver den,
som trot. Oan bar botttagct Heranzi
skriftem der .vak Synderen imod,
samt dens Anordning, Idet ban nag
lede den til Kot-set J sit st hat
Von affkaffet Budenes Lov og neb
brudt Adssillelsens Mellemvæg og
skaffet Synderen Fred under et not
Eræstedsmme med tm Lobe.
Fotdi Kriftus bar odfyldt Laden.
bar hon Rot til at Sake, hvad han
vit, med dem, der me) Tat modtas
get Frelsestilbudet. Tet er hans
Tuske, at hans frikobte skulde drika
as bang Kæklighed Naade over
Rande: men da ettwekt Mennefte
mangler Forudfætning for at vcrkv
Zelt-bersten maams Herren give
en tm Lon, der udkom i Form c-f
»Friheden8 fuldkomne Lon«. og fuldi
kommen Lndigbcd mod- demu- Los-!
er vor fuldkonmc Fribed
Tirsdag i »den stille Uge'«« oplys
ste Jesus den lovkvndige om, at
den dybe Understtsni i Mose Lov
bat sit Udspring fra Guds Kækligs
beds Dok« Mist 27. s7——40).
Lg da Gud er Kost-ling oa Ftelseti
vækket et uudgrundeligt Kastquisc
dmkkt Misiteriun!, san et der zktc
ukkdcsrliai. at Naadens Grundlor
Krin Krisis Nisus er Qærlij
Jed. Da der-Jet- kom til at Endeslnc
te Mosis Lva Kost-no i fix TM ftoris
stksskl E Otssnldelfm as Log-m lus
Ttaar deri· at Naaddovm stiller
Troens Tilmnelkc as den visd Jesu
Dorf-Instinkde erhvcsknrdcs Zvndsi
311rlodelse oa fsnliqo lldkantcslsp Tom
LUsnldcsispsdbcxåxiacisks,f;1.1 Jt «.-.1t,kmad
Jor km «x1tdrv-ks, er, at vi mcd Iro
cnis Hat-nd modtager Fokfckttellenss
Arn, fom sfasnkcss of End ved Je
sus Kriftus.
Nandelooen blioer fault-des ifke
en thningslov men en Ttoålov
Den sales ikke fom en Myde sor
di dens vanldelle et en Livstrang
bog Trom, fom hat sit Udspkinsg
i Kkifti Aandslim og bei er det
tkoende Wertes hoicfte Atti-an at
bei-te Aandens Fragte-r og sum
gudg Billie med Glasde
Naadrlovons Jndlwid somit-r Je
sus i dem-: »J skulle elfke imstan
dre. fom feq bar eksket eder«. Da
Guds Befegliua deraf Inder fra
erlferens Leber Molche-L »Ist
er hemz Aktie, fom udfendte mig
at hvet den, fom set Sinnen og
ttot paa hom, sial have et evigt
Liv, og jeg fkal ovtejfe bom vaa
den oberste Dag.« fJch 6, 40.) Og
Karmen as Muse Lov sum indeilut
ted i Nasdelovm famlek Jesus i
disse Ord of Biergpmdikenem »Va
rer fuldkomue, ligesom ederg Ins
der i Himlene kr fuldkommen«.
fMatth, 5, 48.).
J Biegpmdikenen stets-stiller Je—
fus, hvseledes Hälmchen-mer ikke
afstaffer Laden men derimod ad
dyber den-B Bud· Den lægget bog
intet Bund rw troende Renne
siers smäe stät-ed men biswei
btakere at same-dem M en tro
eade stiften sit ikce Lotsen- Get
uingei til setftkkbiggteelie meu til
W tm d cti Los-linked
M· sus, III steh gebe
Hier-iet·
Zsr Djden bliver intek Mennei
sie fri for den syndiqe Attracy fom
dagüg ved Lovens Svejl man er
kendes og veb Nachens walv af
lasages gennem Ordetg Virknina
formedellt Hemaaandens Kraft.
Alt Guds Ord bar Ærinde til
et ttoende Mennefkes Hier-te: thi
alt, hvad der strider mod Guds Lav
ek Synd.
Loven er ogiaasgod for den tro
ende Mien, nqat den bruges lod
ligtz thi da et den en Tugtemestek
til indetligete Samfund med Fal
femh idet Lwent »du stol« bliver
til Understtttelse for Billjens ,,jeq
vil«. — »Bed» mit Gab vil fes
springe over Num« Sal. 18,8(y.
Los-en et en Mag-dal- til de
tosend-, es bei et CWW at
form- dens Ida-Wes M om end
Lust-lieu et Mille FAMI
ket, im steuer den bog til at diese
»det halte i Lade-« og helbrede det
syge Lem; den forhindrer de »Um
deder« fka at fkyde op og assteds
komme Fotoirting og end Handel.
Der-sont man kunde blive hell ke
geret og behersiet af Guds fand
i alt, da kundc man maaste etkende
Gnd san dybt at baade Samvittigs
heben, Loven og Apostlenes Unbest
visning vilde være overflsdig til
chledning om Gnds hellige Vil
lics Kranz mcn den wdrue4ige«kriftc·
läge Erfaring nicht jo, at man dag
lig fristes og sonder meget og der
for tiltrænget al mulig Hjcrlp for
ikke at fuldcnde i stet.
Derfor bortog Gud heller ikke
Zamvittighedcn ved Aandens Uds
gydelfe paa Pinfedag, men rensede
den. Heller ille borttoz han det in
spikerende Ord men bringte det, for
at det stuldc lose, hvor Samvittigs
heben Mc talte med nødvendig Sit
kerbcd oa Mundiabed.
Levirasldommcns Nasgtelle af
Aandens Lov samt Paaftand om,
at Messe Lov gasldek til. Frelse i
Ewert Feld paa visse Omraader
er i Modftrid Ined Evangeliet. Lav
opfyldelsen ved Menneikets egen
Kraft spillede Fallit lasnge fsr den
Dag, da Jesus beteqn sde Fariiæ
erne som ,,kalkede Gras-U Dei staat
Fast, at »den sokn Sinnen sanker
nickt, er vjkkelig fri!« Tenno Fri
Lnsd ska Locker ben- dog unsre Last
ligbedencs chnck i Ren-hold over
Eisr de svoae eller sum-Läge i Troen
san ann tusllercs ladet unødvendigc
Tingf for-e end give Inst-d ellcr
Forukgelsc Tag nma ingen of an
dress fxnelige Opfattelfe lade fix
winge jnd under den gumle Lov
tmsldom, mcn fafcholde den evan
geliske Fkibeds Mkundlom »F Kri
ftns gekldcsr Insekten Lmskirrelfe et
Eer Forbnd nnsn Troer-. Tom et virks
fan- Ved SektligbeN TGOL 5, Cis
Lovltsheden er den inodfattcs
Ydetligbedz den vil ndnntte den
evangelisse Fritied txl ,.Lndstaksi:·
Ekäul« U Bot L, Im pim en san
dan Munde at Wonne-stets Bande
kommer i sEtrjd med Momcitistch
Guten km denne L sum he n: ver «
Udslag å den nnestii.c Spinnm
at den aandelige ille can besonne
af Syndcsm ellek i Pension-S om
at den« sont hat vasth dxzbeit »ed
i Syndens Elendiahed, ti! Wann-li
kcm Maske-uns Nasden met-»s, bvil
let dersot bit estcrtr.nnes ----- san
stam- doa Pauli er fast: ..TeZ Mr
langt sm!«
Spiren til den besmtdekligc Huld
Iommenbedslcrre sporcde Panknäs
allen-de has Meniabeden i Korint
Don steiner: »F ere nllerede blee
ne mekstte, is ere ollerede blevn
rige Vi ete Taster forftin
Sinkt-, wen J ete kler i Kinn-H
vi eke istäeliqz men J ete steckte
J ere heilig-, men vk fort-Mede
J ere blevne Hektor —- gid J date
Herren-" div. CI Kot-. 4, S—W’I.
Ti( Mende i Lnodiaisa Inder
Herran Ord: «Du«sigkk- M kk
rig, Mk Overflod og wies Weh
og du ved file-, It du er eleudiHY
jammerlig, Mich Nin-d es Men«
Glas 3,17).J W, denn-.
Pildfatelle sitek Dorfs fes Rund-n
osg Fribedev i Jesus stiwa pq le
det til schwinva de- bar
Sud til Wohiqu
E « : c r i k r i st Overimmsndc
Affmndkjng om »Frigsrcslsc fm Lo
vcn« irr « om im buskrk rot —
uplrrft sller boldt com Rom-dran
ved on Zammenkomst as de dnnsscs
Miåifäoktwrer i Kinn. Doktor Mel
fcsn im »Der-lobt mig den at brum
isthsk Lsznfke
TM sr betont-L at Tr. Nielson
og·bans Hustku, der bcgge staat
i Dankt Missionsfolfkubg Kinmniss
sions Tierlein-, hat Ferse og et ka
nærvænsnde paa en Rundtejsc i
vors Menighedek her i Amerika
Gud velsiqne dem, hvor de kom
mer banLad dem finde en qod
Modtaqelfe; Ingen vil tabe ved det.
De ben- .,nrbeidei nieset i Garten'.
J. M. Haufen
--
sibelen i Viborg Domärkr.
As d. P. Hanf-It
III.
J tidligete Tiber hat-de Biber-g
fom ncrvnt en Madam-of Mkker.
As disse- sindes nu tun to All-age
Stnderfoqns Kitke og Domkirken.
Sondetiogns Kitte, der sprinde
llg var Sortebtjdtenps Kloster-kiffe
et en eiendommslis sammel Mele
den stammet fra det is. Mun
drede. Den ejet i« sta magst samt
ke Ultettavle —- ei fest-list Urst
Plieninger samler sic. Her var
MS Vierte, oq her er Kildeu til
den Bosheit« der et Nimm-net
til Byeiy og fom hat formats-l at
holde den i Live under cis-seines
Omsiiflelser, faa Vibotg txt-dsqu
ninger og Brand staat den
Tag 'i Das sont en By« der itke
blot hat en tig Fortid, men tillis
ge er i Udvjlling og Opkomst.
Med Domkirlen fom Midtpuukt
bar Vibokq gentagcndse Dist sig lwsi
lraflig not til at reife sig af Aslcn
og forny sig ved stille Væcsl gen
nem Tit-cum Der er Domljrlem
der Gang paa Gang hat vætel By
ens Fornyer. Viborg et jo Dan
marls heilige Stad. Optindelig er
den vol-set op sum et Offersted, et
ch og her iamlcdes man trindt
am fra Jylland for at blote til
Nordens gamlc szet Men da
Evangelicts Lys blev twndl i Dom
kirkcn, blev Domlitkewel af de str
fte Leim-Ich der reiftcs.
Grundstenen blev nedlagt am
kring Markt 1130 qf Erlebiitop
EiliL og Kikken bleo fuldfskt om
freut 40 Aar jenem Ligefom Dom
kirkcsn i Land og Ribc opfskles den
i ren romcstsk Stil med runde But-r
men forsfisllige Jldgsmadct og cfkters
iizlgende Restautationer stelagde og
formttdlcde cftcthaanoen- Mkka
Udsccnde daadc indvendlg og udvcns
dig i den Grad, at man endelig i
Midtcn of fort-me Aarhundredc ncds
lmpd og gcmpbogacde den saa godt
sum holt og holdem.
Mcn Mo um der nu after de
nmnge Brandt-, der hat hat-get By
cn og Tomtikkcn, kuu er lipeh der
direkte- talet om den ijetne Opkim
dvlfc ndover seine den-H Naka og
den-J Grund, lworpaa den staat-, faa
er der Zisftcr not, der fokenct sig
i Blindener lIhn-.
Lsixiidt This cl« Der M NSIL der
er Find som Graan « dunkel sont
Efumrjtucn Tisn tonuucr im
L«;nk:rkksn—:- hier et Ins-list Rum,
Jst Nimm-» sont sur Aarhundredcr
ndcn Datums-cis I Jordcns ZEIT i
M Minnen og den nedistsxc Dcl as
Rom bleo fragend-e num, da man
opbyggede Sonstian
Her i Krnvtcn er mit Tom intkt
andct Eted i manch Msles omkkcds
Her forjmnnner Eman Donn, der
» Tagen-:- Itumrina ssg Tusmsrke
on molk-m Esjler on Vuck svasvcr
on Händelij Asnsnfrctx m et Vil
1.-Ic gnm den gamlks Im, dcttc Rmn
tilbstety Tiden M Reformationcsm
da Evangelietg Los tun stinde
fragt, og der cndnn var saa cui-get
dck mindede am Hedenfkabets Mir
ksc Vibelcn var cndnn en lukket
Von i Viborq Domkitce
Dei er Katolikismen, der solt-r til
us fm dkttc undekfordifke Rum,
book Baadesangen lsd over den innr
dede Lange Erik Glipping, mangcs
Aar efter at band Bett var fmuldkc
de i Komulvet vorn-wen
Mcn fra Krnptens Msth der
minder otn bknfarne Tiber-, tret-der
vi on i Mrkcm hvot Qrgelbkusset
tonm- under de mægtige Ovaslviw
act-, og Lnset strsmmct ind i bkcde
Strimme qennem bsje Pindus-r on
spiller i alle Reanbuens For-ver
Gcnnem de hsfe Mofaikvindner
i Koret tkædet felve Dimen, den sin
nede Dag, ind i det vidc Num, llædt
i Farver. og sitider gennem Triumb
buen i sin straalende Praqt ca
Tom Kirketummet luller sig op for
Damm gaat den stille mellem Sti
ler og Billet og last-et Lys over
Pæggenes Billet-eh faa bete det
hetliae an sftqaler i en Form
harmoni. der hat Braula-eng »Ni
hed og Pkagl over Fis. Og i Da
gens Lyi Entdec- Billedekne from
fra Many fom om hole Akten
blev ist-sollst as Skllkelser. pi sendet
fka den gerate og nv Post, Profe
tet v- ilppskle og III-steten fecm
W Iris de vingede sagte Met.
Oele Arten blivek fom en sammt
M, hvis Blute et hlfe Tom
Mkets Billet-, og IM- silledet
hat Poet-. M es Oasen-, spit
lcllllk XIV Ovck kla, ICM CM VI lclo
levede med oa toa Del i Begivenbck
derne, og staat ille ogsaa ’Mesteten
kelv og vclsigner de smaa Bskn oa
uddelek Tim- himmelskks Gavet ved
Nadvetbokdet, Sande-a eftcr Sin
daq, naak Mewigheden samles.
Bi ille blot lief-r den helliae
Historie-, men set den soc vore Gan
klædt i Livets Forum-, vi for Mermis
fkktg Vogyn delfe i Mkyld, dets Feld
oq fide-n Jordens Mise, Livets
Kamv gennem Adern-, men med
Foritvttelfens Ord, sum begyndee at
qpfvldes, da Kristus kommt-r til Ver
den og bllvet Midtvunktet, indtil
san hinter sin Hist i Lade.
M fer bei act samtnen for vote
Gine. Oper sitt-ne oq Heilige et
Mk de to Engl-, fom f Opftsndeli
feibilledet hat voqtet Hirn-notiqu
satt vg nu· oplusek dan gykdue
Miit for Herren, fom fsrer de stel
stes Rate him- ttl List-Its Floh i
den ty Himmel øs den ny Jord
Kind, Melk, Hefe Kraft
kllkkk«Spild
Bande Tote og Svin fedes hurtigerc med gtuttet Korn eno
med Mk grutiet Korn. Melkekjjkene ydck det ststste Eigentum Melk
naar de sodres med gruttet Korn. Dem holder ogiaa Heftene i en
bedre Fodcrstand og hjcelpcr dem til at udfoldc more Kraft end
.acd uma!et Korn. Hvorfoss Fokdi thene ikke wggct det umaledc
Korn suldstasndigt Dei Spild, fon- refulterer der-ask bei-her fig tii
km sex til fexogmve Procent af Kot-net
En J O E Brutto-Mille for-andrer dette Fort-old Vygget :
trc Typer: for Grutning af Mais i Holla-, for Stelle-Korn, og for
Mnis med Balgen paa, eller Koffik Mai-T medium-, at on Inter
national GrutteiMslIe vil passe for ethvert fort-kommende Tilfckli
de· Udgiften til Grutning rllcr Formaljng as Korn er ins-got Iidisny «
Sammcnligning med dist Spät-, som folget med F.sdkiug af uma
lct Kote-.- To Cents pr. Bushel kevresentrrer onnrunt jSmwnp
mirs-Prier for at grutte Kot-net ntcd en J H C Wuttesdlsksllc
Den Male Fothandlek vil mcd Glcrde vise Druc, lnmd De can
spare ved en J C H Gram-Mille Ei Vor er 111 oc- ml bringe
Dem udfstlig Underretning og Forbmidlcsrcsnsti Max-m som fast-get
disk Moskiner.
IdieisTJthM . Nester comyimy of Ame-Its
- User
LYijckscusJ usÄ
cis-sk- Dspig M M miss- III
(U
, I
« Un soc-m
— Inst
Til tæsslcende
Icvinder!
XLUBWDLZWBRL AUSMODKKI XVINDBR
1 LZDZNDB sTILLINCZRI
I OI’ jutssrtsssssrpk »Juki«-M III-«- »:-;i Uer win- «- 1 I sI
Hob-lus- uf Untat-n as Basis Hain-«- Ums-ho
l)-f H« il« Akt-mis- ug fu«-h itzt-Umst» ins-H !«xl-l--—1x.-»1«·snsis
nf all-« "l"»-«ilsljkk«sr l)·- ist« ««I--.)lni kl«k-« Links-« II
fuhriki-ns.-« Itntlssr als- ulIs-t-I«--l-f-s »mier- l«"s-1-1:--!-s hi
n-- limg sjisrnir Hi fiirlijz Hist fm lljissnsspsp
Yl hist-IIIHN" til«1isr. Nsslv M Irrugp sit-v- nkp Usts Ist-U
«l«;us«l.s«iikkosi« »g- M eitsbossults sit-m til »wir-« NOT-»n
ssifss llunns Minishssk Ists-v lvrugt uns-— Hit» Hishi Hu««-.s- zis
Misnnpskssliv »L- l«J,jf-nci»m til Zlillissmsr us thun-— X".---·«l«:
kunn- -l-i«·»- Inst-H Akt-·
z MS. —- Alle Hund«-mie- —- Ausk Navnst
Ti· zchmmoes HEFT-L anfass
— 1
«
Og fom vi icr det blas-wende user-z
glemmelige Lys fra Paradiiej imm- «
mer os i Msde gennem de halvts
aabne Born-, udbrydek vi: Sonde
liq, her er Guds Hub og Himlcng
Port, og blendet vore Stemmcsh
med Enqlenes jublende Kor.
qud fiel ftu mästen lz
make am utigeuZ ·
Detfe Spjkgsmaal vil inwendig-(
vis tkasngc sig ftem lpos,alvk1klj,usl
Mennesker i die-fes Stkideng Dom-»
da Landrneg Gruudvold koste-s as
Kanonernes Tot-den, og foakedes,
dsendcs og forarmede og bebt-sehe
Mcnnefkers Jammerstkiq rejlrt fin,
mod Himlm M san Fauste um«
vælgc at tage Sagen mcd No s«
fremdeles drøftc Kotnprifek, Kde
pkiser. Bomuldsprifcr o, f. v. Tit
lidt Afvetsling san vi faa sonnt-m
lsbe de sidstr Eiterketninger im
Wstveplndfew medens vi tyqor
vor Aste-wide Hvor man cllers
blejeis at diskuterc ·Sportstmheder,«
san man nu til Afveksling disku
tete Mgsnyhederur. Og der er
Tagen Tvivl am, at for den store-l
letsindige Hob vil Amt for-ne sig
sacht-G nat-r den sprit- Ophkdlelles
»Es-unwer- fom io ogfaa meistens
Ihekovtr. hat tagt M. Wen dermed
Httsjes M me, hvor bei gkm Its.
Oe- raser samt-eu- va Sorqu
—-——-—
Himb, Frost, Lin og Dsd marchcrck
Sido um Side· Lg om der cr Mist
as Mcdsslcslfc i us, nma m 1 nagt-if
Moade file og lde med de umsic
liac der vore. Og der er tun U
dm Lettclle i at koste Zinlden einen
paa Vikhelny Frantz Joscf, Nikolas
euer oc eng-eure dem-muckte sust
er dcsuden faa indcsrli1 ovekfladifb »
lwodcnten man set paa Sagen fm"
tst unlitisk ellrt fm et religisst Staud
mtnkt. Nef, fanledcss san de over
fladiste og ofte unaalkdelige Amse
vravke bekom, bvilkct de jo ogsaa
gsr i fuldt Maul oq findet rigelig
Afiætnina bos Tusindcr of Eiter
fnnksisro Aldriq hat det vift sitt
klaren- end m-, book nvekfladiske osq
Imaalideliqe Aviferncs er i alle de
Tinq, Tom Irwvet grundig Forst
ning og Este-frank Selv i Poli
tik, Iom doa et Joumalifternes Ho
vedfaa, voaspr man, oq man erna
rer siq ved at fylde et letsiadigt Pu
blikum med de most uhokbboke Paa
sfande og de mest Wedckbckftkse
Eftektetninqer oq Historie-as alle
Staat dvls noqen winket on(
Sande as miu Umstand lau
lgd ham lasse enqellke vq Mk- Tol
fer Side» am Side i same Bd. Jan
taler um Itan i Ulmindellqhed,
M der findet io Urkekise gebe Ma
de og Aufs-Mer- fom til-er vir
Iellq Ins-M da stark at htm- paa
lldeliqe WMMLL M U «
p. ;orholdsvis stun sym- Cvor M