Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 04, 1914, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «IIIIsssssssssssIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIRIIIIIIIIRII
s—-—-k-— s———-——-—- —
. IXCvMXKODZOXO "D’ I Z«-I LOLIZOLOXIYOZOIOZOXLOXÆ I«,l’-O·11·«111"6«-ZZZ«ZIT l .
Z- .«,’7·:« OsKAOspusksssd I «-,.--.--««-«:0’«I · I· MZY XCVI-C II
cMm M now «
INW
M. 4j « II Awf Matt Neur» tadng den 4. «Ic’oJ·snu-ct III-Es II 23. Aufg.
Ema-Inst gnug.
Zucker-te er kommen med. mcu in
nre- ickufo m Imm- fokkkudt det.
. —
EJnJIIcstusn zum uitxs--".s-«111-.km1i:i
Nkkiskiuzh stilwludjur Er site sur
nnimst sisrt : Loh-I us Hans Wu. J.
Indus-m-Lknqnsn imr Tniksrnc m
smum Art-et ok- auzmocnjh « nun
mur du: sammt us ·.I.’c«-"Dt-m,ur Ju»
Mern-kautdarum-, at int u- xsc Ih-(
Uns-:- T.:kt:k Hm .-i »das Hinz-«
tin-tm L-».i Hm htm- zxuzsrm Uns-J
paa JJ Uns Don-:- Msmn ist«-; Dis-!
Amor-un Nun-r Lustw- «.U«tn.1, imtj
nie-H tmt UT tusumcxms Lock
ser f-« .«l.«.cr«-;1-.s. 3;0-. Hak- Wu
lmicrxex .1.::.s i :!s«.1ni;-.« .-«. «t Mr:
gut! :.1.; .-.-.rc : Ame Los-. Lnitcri
Ilr k.s-:«. Ocrxmm m: III-Ei .I" AK
«1-:.i.s ;.:.3«: Au nnd «u:0 wir-XI Dir
u: .:-:.«» «n mng Eijr Ul: MU
jth z.·-::-.. ikhm sc un im .-.x-.- wo
g..s.: -::.;:.««stt .u: Muts »mi. V: ita.
jom !«,i,:-.·.1:ji:,; met-Im Un tust
Lsrrkix r singen-;- mnhx 1 lls
Jun- visit
L ; r J .1 J Ie- m"-:. «-,z Wing
jtix Lr .-.--s1- . rujjxit Ihm-it mutet
im 1;:is-.1,kc par :!i1--«.i!"u-n·., nun 1
Belgicn »ja-It Tyflcrcus c-« ucro
ums! Lxu1«1-,Ictu-,w1 1 tue-Crit Volk-u
umrknssp Ilur russitit swt·««1s1srcnin,z.
Hm zsswmsortsTit-stumm Lin-m
r Lkslzksckk ins-r Oe Jujmrcdks .1.1r
d:-:-;--s:s:rc! cninwr Tom-ne tsmum
iuin Tusker-»so kmr mmrmxn jcg sur
at :’:1«..fik smnad »in-O Wut-J
jczxwgs T-:s1.r:us Jt niederer-. AmnfL
stundde nJJstr Jt sum nnd-Dur
lmt iusiksxtk Izu Uns-iu- xsg Lunis
J im .1’r;:.! er Uhu-scherzte under
U.-ik.sz«..; Dunst-, Hi strzniw Te
ch ..«»..«n E:-«1.1-—1 um« Man .!-"
llnusikxiruiunsrst unücr Cinci- »Ur
t.«-J k
He » xlssaurice J« LTJJUHJVLH
M«-.i-,; «7«-.»1».««—: Humor er Mo .
sank-J .:« LIan IJJi sm Ur
7-:«-.’: - ungxn
A. 1"1..-«1k:(,1 ,«-1«."1 Jus-— «.
nmJgansx .!1«’:-r;1s,-rc .1· cis-si: Jesu?
j ZErnEcsc-.I, CAN-Iris Pr:;11,..s, Dur aH
sur-NR Ismuxndc FULL kzl LU.
Aakci » und-« nu·):.·:k: m .1« Usstj
fmrdtoreruc cr sum-: :;-. .1: Dis. Jst-J
dns xnisdihidms mnmnis zsx s« krp
M ZU Flur-J Ranstl s
Jii"rü-1J Lr 1J !n-;«1m.1«tn’-sis
Tmss : )ir:,k-:s:cn.wmsr:1.s - Du Er
Torhele Listmmsn WJ Ema-n
og san Brut-I Luni-»Z- u· L«.1Ii-s.1ln-m-:s
Blindenqu sont um«-s »Dann-W
j dis: Ahn-Use :«1mstxr.1!xtc:. Brit
itdvn Denn-ni- Udtsncd kmr Der Jas
th Tuic -«m, at Tot-her qsulks usw
Vom Inw- 1nsimnd, sum On-;««md
kmr admnt Dist dehnt-ad M JHM
ch nie-J msi Mrn j »nur »Anmut
drteo.- m mrctsl Mmdsek den nis
fisie Hundesde Thcodosia paa Kkim
Der sales om Farc for at Vulkan
staterne tun blioc dmgcst mod. -
Fta Kriatzfronusn baade i Frnnkna
km Womit-n sna vel iom i Osten lo
dsk den gamle Historie om Itame
ndeu Resultat Don fortwllcs fra
fmnsi Kklde om Tilbaqcsslag as
Trifft-ruc- og small Jst-umkan ou
fka tyfk Mldc Wes-, at Slaqcts
Gang i Frankkia oq Belaken er al
deles tilfusdöftillendr. —- Rassen-.
ne ttwnact fremdeles Tyfkerms oa
Mirigethc tschi-ach bvillet indes-n
mks km tnfk Side
L »- r d 11 g, Man wd Wo
end-us, Inmi- swr Vkmdnina man
TM Mut-No Turm-Es Ertrag-Mik- i
Oriac-n Nummer U Amt-r lmr
inme ;«lni,1n-b inm Tasse-muss br
sussusdts Zwle wo Ding-Tone
Vombmdoritmen ni Ifnm Tun Vg
gnndte ved Mommmrn i Dag, Kri
sen-ask Fødfcslsdaq. Kann-on ·i Vol
aid sortsusttks, doq im m.-d den
Voldsombcd fom søkft i Won. Im
britiis Kildc Mes- nt Vrikcnus sm
dia vindcsk Grund paa Nichts«-Rai
froh-Ei Tuch-most hanydnnkfcdcs Mod
ftand anfkrne paastoar, at di- sm
diq anm- fremad i Amt-Essen oq
forbi Weicbselslodtsn — Fm Con
stantinopel meldes um« et szlaa
mellem Tyrker og Musik-re nd for
y
Idee-im Tot meldet- offlckslh at in
diffe« Traum-c fasmpck i de Allierei
des Rasch-r paade i Europa og uod
Ring-Tau i Kata
Sssn dag. -—— Eiter at have hol
ltst en Tid oa modtaget Forftærks
ning var Tusker-te amsr optaget
Kaki-Um i Belgien og Nordfrankkig
og fornyct der-es Forli-g paa at bro
dc jammern de Allietodcs Linie for
at naak from til de cftektragtede
Haomäner paa Kam-len. Tag like
blot der, nie-n ogfaa i Ataonno og
Woevrc Ema-n kauan der notd
fomt. Tot start-» at de cnaelschrigsi
lkibes Kanontorden ud fok Oftende
lau Date-J uaa Kalten as England.
J alle diese Slcm for-ges dc drasbs
t.--:i og saure-des Tal m:ldfosm, misn
der or Tufindcr til at indtaae de
falducs Pladfcr. Tot njsek sig at
Ida-n- ot uanffcliat Problem at faa
de saakedc fmst til fikre· Eli-den inw
dv M blivcs forlmndnc oa plcjcsds
tillnsrliqt. Tor er for kaa Lcracr til
at løsc den Lpaath Tun mikr
Flaadcss stam- Zkibe balder fia be
sksmcdc i sama-, oa tun linder
cmndrsbaadp vika Aktinitot. Not en
strikisk sit-odi» fkal vaer midt i
Zank « Paa Grund of tnrliske
zirikxskflibes Anmel- paa missier
Havneftader bar Russland instkueret
lin Ambasladsr i Konstantinopei
til at kundger for Sultancm at
den diplomatier Forbindclle mellcm
de- to Lande er ovlsft Doa bar ban
de Rugland oa England sorlanat cn
Fortlarinq af Bot-ten angaaendc
Turm-is Oandlinm oa de- ventck et
Ersatz-»- Russsand moldcr onstemi
amm t Sinn-Ilion
Lillnitdaa· Tot Eine-J til
Moral-n i Tod« at Tut-litt imr ta
.u-1 iit Standpunkt nie-d Tom-tue
änmd Zinkbritunisn. Rkoulkiq on
:lln:-l.md, km man lsr jinndl Haa
Juno der ml ils uaa Ballnnfmlwcn,
Enmrim ültigisrsqcn nicmu csr Dej
rct butt. Tut-list mai-nah in knis
siich Eltbe furcde pas-I duc- Blau-c
nusnscs de nimm-atem- inm Zum-haust
« Okl- H Unions-te Ä,cll«·lllmk)cdcrs
ne. Dem- nwgter Russland mild
lertid. J Vol-Lust oa Rmnlrm
kasnmccs Der mir Umst. Madan
Rmnkrm ihm-, at Der Um anbot
er at imsldcss im Norm-Mem end at
alle Will-mec- dann-le or vlckn
mødt og tilbc1g.il.uet. uammnr Ili
ilcmc m lmw mier Freman nnud
den-»F Maul —- « Calaiss-. Mslgiisrno
ital have Ilmnst Tollen-e pas Jem
tmmsn wollt-m Nieuuoct og Tnjnuis
disk-« Tor lass-unsi- tmakdt omkring
Fassummcrne Ver-du« og Tonl.s —
tlluszsicrnc nicht-r fremer Frei-c
gnug i Øitprtllcm nie-n Einige-tue
zunimmt-, at de lmr windet en mld
itasndm Zeit over rNqukkius i Gali
cien. ·
Ikkisdag.- « Den meil mutm
qende Nyhcd I Tag ek, at Tmtlct
hat bedet Ausland om llndlkyldninq
for lin fiendtligc Handling, og dct
.iynes, fein del kalter at trwtte lig
»tilbage. Men de Allceredh stiller
HFordkinget til Tyrtiet for at gen
HapIette Fred mod det. De verlern
ligite of diöle Fotdrinqet ek, at typ
tiet ital allkedige de mftc Ofsiætek
paa det- Ktlgsfkibe og ttokkte jin
Flor-de bokt im ·Sortehavet. -——
Voldlom Kamp fortlcrttes mellem
Tysiekne og de Allierede i Belglen
oa Frankriq og ligelaa mellem ty
lckrnesØltrigerne og Russeme iØi
sten udeu noget afaskeade Resul
tat. — Oele Nordlscn er erklasrct
lot mildert Ost-made DetteSkrldt
hat des Fugellke Admiralitct taget
lom Fila- ai. at Tylterne hat nd
lagt Mitm- i gewundene Notl- lot
Inland. Den tyge Krole Kard
rnbe liess yderliqgte at hckve met
tre dritilke Why lom Mias
Mo -
It! Minan I Log meine-:
intct sm Kkiasfkmsvladicsm men dor
imod, at der lmr fmaet et szlcm
nd for Clnlcss Mist Insollem cn tust
Flaadc oa on enge-M Eskadrr nmä
det Udfald, at et engele Skib sMon
month) er findt i Sasnb et andet
futkkct»i Brand, oq et irr-die bat
sagt Tilslugt i en chiteanst Samt
Stuttiugöu i Mexico.
To midlettidige Regetiuget
dkt for Dich-.
Dct lader sig ikke qøre i en Hann
dcvouding m faa Orden i Kannst
dor. For to Ugor fide-n nkcldtc Ui
ont Mc Udiiqtck til syst-d Comm
za tmvde resigncsrct sont tnidlertidiq
Prasfimsntx Monwntinnrn i Agnus
Cajicnteg lmude taget imod kmns
Nesiqnatiom osg alle, Villa og Japa
m ihm-umst, erklæredc sig villigcs
til at tunc sia for, nvad Konven
Jtionen besinne-die Mcn dct gik itko
Isom der var Udfigter til. Unchr tm.
Okt. meldtcs, at Earmnza nked
»Wind Trknnnsr ftod i Acon 25 Mit
fandan for Anna-I Calikntosrs for
emsnnnslt ofsmndsp et indlim Frem
fwd of Villaci Inn-vor j Tilfnslde af.
at Knnvcntionm ikkc ihnde knnnc
naa en from-im Løsnina nf Van
skclmlwderms i Mexico.
Dek lmk onicm i de iioite Tage
ludt Nenn-r o!n, at Cnrtsnnzn lige
san bostemt fordrer Villnsps chrnclse
im Konmmndoen over Nordlmsretn
iocn Villn fordre-de Cum-Uns Im
tmsden sont provisoriit Priesident,
oq tnere as linnende Art.
llnder 2. Not-. meldcs san videre
"im El Waso, Ttsr.: Mexico et i
Dem en List-public livor to ask For-«
drinn nnn at lmne øoerite elfekntio
Mast Een as disk-, Entntio Gn
tierre3, minn- Kosmentionen i tilgt-as
Calientes i lticmr til at tiene i lslot
20 Dom-, en Termin, der links at
Unsre den korteite Einbedstekmin i
Nepnbliftens Historie Den dnden
er Venuitiano Takt-ansa, sont holder
Mkmten i den« nationale Hat-edited
Hatt hat ille endnn nnerkendt Gn
tiekrez iom iin Einst-folget- i Em
liedet
Udiigterne i Alten veget- i Net
nina ai en· Foknnelie nf Kanmen
mellem Euren-un on Villa Initiat
nerne. Reime Sider fines nt ltcwe
bonnndt Trotswbevwaelfen
» «At der satte-Z litntierrez en san
fort Enibedstennin lmvde fin Grund
»i, at den iøndre Miliiaskchei. Ge
Izneml Zavatas Nevknsientnnteki
Konventionen ikke var bentpttdinet
til at itennne, on i Lobet as 20
Dank-, mente man, lunde der arran
zieres Stemnseret for dens, ian de
lnnde ftcnnne ioe imm
Jan inott Carranza fik Meddeleli
ie om Konventionen i Agnus Enliens
tes’ Veilitttiinn, innde lmn til Kon
nentionenss Delenoter i Mexico-Cim,
at kmn nun-de at note, iont lmn hav
de lonet, onnive iin Kmnmando on
ekietntioo Mant, ian inart Konven
tionen er fast-bin ined Udkaitet til
mldlertidig Reneking on bar arran
qeret Villas on Zavotns Fieknelfe
ten bei-es Dasrftnrket « Cntkanza
Inlker minn, at Konventionen vil
lot-klare bom dens Vemeagrnnde til
at modtage hanc Reitenatiom og de
Grunde. iotn overbpvcdet lmvde bes
væget den til at anmode hatn oni at
indlende Jin Resignsatiom
Sausen let det altlna nu nd. Man
er troet qi Kamm. men Stomnins
gen, ists-list mellem Lederne,«er alt
andet end venljg og Lebens
—
—
Muud og Klovftmr.
Fite a fem Stam- belægges med
Nara-tunc
Washington, LI. Non. Faden-m
Wmntasms for at itusidio Udbnsdcl
sen as chu fnrlims Mund- oq Mon
stmks blmm chircntnrcr i Mtdts
msftcn udfusdtcsz i Tag nf Wahr-ims
dispnrtcnmneh act-Wende lxcle Penn
fulvanjcm Judicium Sllckichsmut on
qunois ou nasse-Illig unfaa Ohio.
«Kamntasmsns Jndflndislie pkm
llnionStock Nat-do i vbicagm Ver
dmcs støkste Ktummnrkcd, er aanfkc
lmtudolig, dir disk Mc man udfcndos
Wende Kreatur-et versta, san twngc
Katantasnen vorer, ikkr Manna til
bcimittebo Euno. Kreatur-er fro
Ema-, sont liäqcr udcn for Karans
tasnons Omraade, maa sent-es til
Thier-am mcn illc fendes ud derfre
uden i Form as »du-Web meat.«
l H
M- »F
Hort sagt.
Us- ZU
Drmbt ved Mindest-nd S. Dat.
Lake- skodcrfom Saat-arm fkulse
en Tag ud paa Sagt og Lom- ai
Ztcd i en Vogsk Most-ferne lau
pim Banden as Vogncm cg Emin
wrgcn bewirkt-den at eet af dem git
as ug set-die Bad-ringen ind i Ujuet
paa Hin-fett Hatt oøde uoglc Tage
ein-r.
Wohin-r Ein-, Izu-, dlev furlcdcn
Tau oømt til at verale J. Js. We
sbcr ZEIT-»Hu i Erimmiug M Eiadku
Tsom Neu baut til-Wirt under fix Ar
uumc for Bin-n. Tcssfutuden jkk lian
LI-- Aar-H Nenn-, san Summen dlcsn
! M MS PRMML Weder ardejdcdc
ved Vorn-H Elcttkjcitetszsvccrk on blco
Ausble for Nein-n as sit Liv, da
In Korn-l ckiiulodcrcde.
.
Fircs Fangcr rømte fort-»den Tag
fm Fasngflet i Maustom Wiss» otsd
at bryde Nuluet op, og de hac- Ittc
»Ja-m set fideik, skkmt man lmk led:
ritt-r dem over hole Stute-L En a
dcsnc-1mr entlastet for at have furc
t.«i,u-: et Jnddrndstyueci i en Butik
i Eli-um og de tre andre er anklagt-i
for at have begann en ligsiendc For
brndclse i Fricndslpiu
: U UN
» for una,
Monmnumch Okmdelsrsftolcr. Rom
York, W. Ott. Tit Horman Schnei
der im Cincinnati ou Willjam Wirt
im warm Jud» der sum Immu
dägc fkul umanijcrks og les-c- hinwa
nole- Ha(1ndgornitmg· on Handels
skulrr lusr i Bin-n, broklgcdc Skale
ftunsc i Nam- en Hokus nat Stamm
til hin-r. Gmsr as do m Zaahmdims
ftIl nasse-bricht Lust ksn Uasc man
ncdlfqt
«
s-«
»- .
Einst-ji Nat-ritt i Tny Eint-Im
Tah fasttet nn sims Raum-r til at
drin-im- for Kosten de mar. Don ta
der dem ndførc Beim-beide sm- Conn
mist, km disk viser fig, at der Anat
Elzcrxfsisn var ikke helf fik
at tmn lnwde Mmtdiqlwd
)til at fasttv Fanqcrms til -..t arbeidcst
mcn Statsaduokaten nudcrsøgte Sa
gen ou käm-rede at Zum havde fuld
Mi1,1!«til at lade dem misojde bile
IidmL
Ikwilnkkr Dimtmgtom W. Vo.«
M. Lit. Trc Zur-www ozx en Dau
xmqn as Clycfapiscko N Ohio Wash
insjtonschicaao Tag lob i Gaar as
Sport-i ti Mil øft for stintingtotn
18 Tlllonncsfer blau sann-L idrt xxo as
Vognene vasltedts og rulludcs ncsd over
Järnbanedmnninth sTst kjkttages,
at Ulnkkcsn styldes en braskkot Axel
De sann-do er braut lusktil og ind
loat pack et Hast-ital
Skal finde Ausnqu Washington,
D. E» 30. Atti-. Grubebureauet
som henhsrcr under Judentigsdcs
partcmentet, hat iendt Jugenisr O
J. Smith til Royalton for at sind
Aqtfagen til Ulykkm Thesen fo
Bureauet hat endnu Irre knode
nagen Jndbeketning km hasti. Telei
atammer fra Felsens ved Wurst-nett
Redningsvogu beim-stets Beteinins
gerne am Redningsarbejdet Sta
tcn Jllinois’ Resningsvoan kom til
Siedet fsr Regerinqons og qjortü
alt hvad gutes kundc, bekettes til
Bursauet Regerinchns Redningsi
expekter vit farblive ved Gruben
sawlænac de san vckkis til nagen
Rotte der.
-
Penqoncs num Christ-ex Bis-nimmst
.U. D» Kl. Lff Dein-Mer lmk as
hat on Dom, Wurm-d den main-a
nor Ztntcns Linninqdfmnnsisfion nt
St- at tmsdts samtnen oq ilinnc c
Zkat as 11.-,« pro Mille til Statew
Lmennftaltcr. Hidtil bar Lianings
kommissiomsn overfkrcdot 4 pro
Mille ernfem fom Konstitutionm
hat sat: men i Aar boldt "den si(
indenfor Gramer ved at reducer
alle Statius Pan den Maadc bce
der 8143».000· mindre til Stufen
Uæreaustalteu Rottcnsmcuer mild
lertjd, at disfe hat Rot til Polyxena
og Kommissioucu man iaaledes
T iliguc de nødvendiqe Statlcr.
.
Mitteulyktä i Royaltou. Novum-m
Ju» ZU. Oktober. —-« Listen over
de iurulyktede vcd Grubeexplosiouuu
ver Tit-Ochs indeholder nu 59 Nov
ne. Bed at gaa over Listernc igcn
1 Gaur jandtho det, at der endtut
sauncdeis ni. To Lin blen fundet i
Nimr. Salt er der nu mudct 52
Lis.
s
Ton norka Amerikunnik Linien-Z
Chicagmäwntor vercttch at ttodS
michs sowng Afticfalgct i Li
nien megct linle Dust nurfkk Folt
i strick-titu, sont Var Penin- nt sasttri
ind i faadannc Furctaqendch fu« nu
Ucm Linij sont Esn ndmurket solid
og profitabel Fortentqu· Der koni
nnsr daglig Tit Kontorist Lock-spottw
lor fra alle Ftmitcr af Laut-et fra
Fortsetningsnwpxd og fra Farmere,
sum ausser enten at «tage flcre Ak
ticr, end de før har, elltr at tun-»
Akti(·r for førftc Gang for at blink
med i dettes ftorc natimmlo Fort-ta
sende.
Kontoster i N. Dakota. Janus-J
town, N. T., ZEI. Okt. Keinem-Um
som Drenqene on Bimer « Etat-J
nmn County bar boldt L Srna-ten er
nn asgjort. Dcst zxfnldt Mier Kar
toflei, Vrødbagning oq Zwing.
Countlmqent A. F. Vorchcst bisdømto
Music-m som our ufwdvanlig qod.
Følzwdks fik Prasmiisn Majd —
prorts Mann-, Medinm Huglsiks
Willkmus, Ecken-ten Jakob Wisnt3,
Ztrccstct Kartoflcr Herde-Ist Wil
liamLL Juwelen Nah-b Wnlcott,
Nakklcsx Ost-stam- Dcntfcher. Geteilt-.
«!Trødbngiiiim-- Florcncsc Ruder-sum
Emma Wrntx ou Its-mirs Fische-n
Jmtinq Fditb Wohnt
Carlos Mille-r, sum kmr en Fntm
i Jafmsr Conntn, Jo» tilbød jig at
give Kvindcfotminqen vcd m MH
mäqbrd i Kolloq Massen von cnj
Ams, Wiss de vildc indsmftes del-C
säuindorno var ikke jene til at tang
Iwü mn ervt, ozj de qik sicut-S i
ij used at vix-m- dc iscjtigks Mai-s
ak-:-. To sit 48 Vnsbelcx En Mond
tillmd fig at købc Massen for 80
Cksntsrs m. Vusbel og fcm Conts
Vufkusleu merk-, hvis de vilde «husk«
den. Tot Tilbud nntoa do aufna.
ou da firc andre Mastid tijbød fia
at aim- fcsm Cents Oper for hvcr
Vufth Ivm Vusbelm op i stock
Te fis for dct hole 850..ls), sont
ais i Foreniimcsns Kasse-.
.
zusamuoenc paa Spit. Vierte-, S.
Tak» 31. Okt. Autorixetekuc, fom
hat under-sagt Klager over Tab, sont
Former-.- og Rauchde hat lidt i
den nordlige Tel af Stunley County,
trot, at dot er en otganisecct Ban
de, som ftjælcr Eva-get Kvasgtyvci
riet er foregaaet dckr -j læugere Tid
sinnt der er gjort mcgct for at
ftandic dem. Tabene et blevet flere
og stete, og des er nu udlovet en
Belsnning til den ellcr dem, fom
Jan give en fanden DAMan at
den kan lebe til Opdagselic as Ty
vcne i en Kvægtyvssag. Der got-Idee
Tyveriet af Kvæg, fosm forivandt fra
W. C. Lcwis's Form ved Witten
Not Alciddol Inod CAN-il Cin
rjnith ZU. Okt. Tr. Ger A.
L. Ren-d ortlasrcsdo ucd Mississippi
Raum Mksdical Association- Kon
vention her i Nimr, at lmn tncd
gnustim Resultat havde anucndt
— kirumiffts Linsmtiowr i Fokdøjeh
frsomanerncs sont Middcl mod Epi
lcva Allekedcs for «flcrc Manne-der
sidcn beftwv Dr. Not-d den um- Vo
t)nndljtm, men donnc lscfandt fia da
endnn paa Forføasstodjct Dokto
rcs bit-oder, at i de fleftc Tilfcvldcs
fknldes Epilepfi Giftftoffers Optai
Helle i Organismen qonncm For
dsjelfcskanalm Alle tidligerc Fors
spg vaa at behandle Epilevfi hat
gaaei ud paa at over-etc paa Hieencn
Horden rundt.
Ist-»f- k:
Mischr ÆrcsstiteL withou, 31.
stt. J en lich udkonmtcn Blum-sta
tistjt er dcu tufke og den østriqske
steifer-d Raums uduludL Mkng diej
sorc inchsaudc Æreizgrader i den
liritiskks Hast-.
sahn Aswk saure-L London, 29.
Okt. Kaptajn Jolm Jacka Astor vcd
»Im-ji Life Guard:« er dlcvct sau
nst i Kriqu Haut After or Uns-m
as William Waldukf Ascar. Hatt dol
mgcr i Krizchn ihm fransk Zidcx
.
Anwritansk Eimdum sdclemt
Washington, T. C» TM Okt. Unru
rigsdcsmrtcsmontet bar modtaget et
Tvlksqrmn Im den mncrikansko
Charge d«:’lfsairr—3, son- upluscr, at
isn Tot arIusrikansk Eicndom blcn
uchlaat under Turkksmvs Vtsfkndning
as Odkssr fa Tclmrammet meddtsler
Hdech at on fnldstasndiu Napport
nil kommt- fetten-.
Tødsdømte Officekcst Konstan
tinopcsL M. Oktober. Zyu Minute-fi
fkc Offircsrer i den writika Hast-, der
fra Balkankrigens Tid befandt Mo
i set-bist Faktgcnfkab og der havde
ladet fig vinsde for den ferbifke Pro
paganda i Albaniem or in Contri
makiam dømt til Toben
Brirndcninsstmndel i Notgthbrii
stimmt-, 10. Oktober J Statssmadot
i Tag er dcst lwfluttht at oplmsms
Vmsndevins Forbudct dclvift, Haa
lodes nt dot fin· Hokrdaqe am Ilgesn
tillachss at Firlgc Brandein pan
Nako 2 Timer om Fornciddaqcm
mode-us lldskcrnkninn pan Kaki-er
fremde-los er forlmdt.
Etwan Manne-L London, 16.
th. Exkong Manuel bar i Gaar
Estwmiddags i Udenrigsminiftcritzt
nslagt lldenriasisminifter Sir Ed
mord ann et Veføxx Mamuss Zo
risrab den tidliqere portnaisifkc W
sandt i London, tilbringer do side
Tage af Ugen han uns-I Himan
Wo Form-ingrimm
Sverrig ozs Amerika Stockholm,
M. Okt. Mellmn Sncrriq ozx United
Stute-I- rr der i Haar kusdertcanct
on Overcnskumst om eventuelle Kon
flikters Undprsøkwlfks i on interna
tional Kmmnisrssion Ovorrnszikikmstcu
or i nasr Ovcrtsnssftmnnnslkcs mod di
Traktater, der or affluttet mellem
United States oa aner Lande-, disk-i
blandt Dom-mirs .
Messer Villielmizi llnsiorni Zum
um« unstet-. lud den tiifke Lin-me
ueml nun Llcoltfe ned Armen-J lld
briid alle iine ndeiiliindjte kostbare
Ordner strlms til Rurdet for det tw
Tziom fua vidt de ilmnniede im
Ren af de iietidtligsiudede Mauren
Dem Ekeenmel lilen sulgt m« en
Raskke liøitsmaende Person«-. Nu et
Weiser Villielm iniidlektid qnuet es
Ekridt 11idere, idet ban iil. de en
gelfke Vlade bar sendt en ftor Kni
fert til Konq Geom i Viickiimlmm
Palme J Kiiiferten laa alle Kei
serens Uniformer, sont børte til
bans bøie Grader indeu for den
enge-like Hast oq Marine.
Nimm-nickt oq Gartenland Ver
lin, lö. Oktober Til Wolffss Burems
meldes fra Athen: Kong Ferdiimnd
of Niiiimsnien bar liess-tret Minister
pmssident Venizelo-":s« Kondolancetei
leqram i Anicdnina as Kong Carols
Død med et hierteliat Takksstelmram
lwori ban udtaler, at hans Tak et
san jin-get mere ovrigtia- sont di
funmatetiike Ord i Anlcdnina ai
Konnt-us Død kommt-r fm et Land
bvis Venfkab for Rmnænien beroi
paa nmnqe smlles Interessen
.
Revolution vaa Haiti Port at
Prince, 29. Okt. Den hollandsks
Dann-er Bring Willem« ankon
km- ttl Hunnen med Præiidenstm
og dennes Moder, Charles samos
« » -
' Kl. 10 i Astch Lidt eftcr Antoni
sten gik Charch Humor i Land, og
dem- gau Anlcdnäng til et vol-d
somt rkiwlutionasrt Udhrud over
Oele Bin-u. Der blco fkudt i Gaderne
Ratten imssmom og Tunncltuk fort
snttcsz igen i Tag .Rogeriugcu: Med
lettuner hat tuget Tilfluqt til de
frommt-do sinnsulatec
Lprørerms xmr bofat Mirksbalais
under Anwrscl nf den-S proklmneres
de Prassjdont, Daoilmar The-Ware
Jst-a Mirclmlajs rykker de nu Uidere
kund Howdsladott
.
Dis lsicmløfo Velnienc Stockholm,
l.). Ltculnsn »Zocialdcmokmtcn«
mark i Tag til Orde for en soensk
Jndsmnlinq til Fordol for de Mas«
for of belgiske Flyqtninge, der er
lisovcsn lljcstuløfo paa Grund af Kri
qistL Vladet Immer, at denne Sag
mua tagt-s op as hole Folkot og af
allcs Humanitctcncs oa Kulturens
Lan-De uden Henjyn til Panier og
flrimsr dcsruaa bl. n.: Det sones at
vaer naturllg menneskelig Skyldigs
lusd for do af Kriqcsn fkcmncdo Lan
de lycsr at ydc on Haandsrsrwknina
og visv, at ika alle Buond, der
hinder, Folkenc fammen, er «brudt,
og at dette, at et hell Folk form-—
der, dog ikke barst-cy- udisn at der
aøres faa nie-get til Hicrlp for dis
fc Osten at vi føler os noacsnlnnde
tilfrtsdsstilledss i vor-netttmle Sanf
vittinbcd
I .
Nraskcnland oq Albanicn. Rom,
M. Okt. FRqu onl. at Gartenland
bar landsot 1200 Tropper i Stute -
Quaranta og fault-des tagt-l hele
dcst sydlinc Allman i Vosiddcslfv,
lworved Graskenlnnd same Kantwl
over hole Corfnstrædet, bar vakt
ftor Opfiat l Rom· Da et saadmtt
Sfridt fra Grcrkenlands Sidc vakte
staer Opposition i Londonchsonjes
teuren, blivisr del i de politiskoKvedi
le i Italien antun-st, at Grækcni
lnnd ikkcs vil fcm noacn Støttc lmcri
kon of England ollrr Frankria.
Paris, 30. Ott. Fra Athen tclcs
grasen-is nt·de grasskc Trupp-er fom
skal lusfasttks del fndlige Albanicn,
’lnmr der lnsriker mmrkiligncndeTils
fmnsdcn asmakfchcredo i Goar under
ftor Bcsqcistring fm de sorfamlede
Fol kunnan dor.
Dronning Sol-hie or udnævnt til
Ærksschef for Nationalaakdens for—
fu- Region-nd
Frunslmundcmsis Mundung as
Funjcrmn »Wald Ali-R sank kamst
uvcrladt lst Art-u im un lnsl Uner
kal, der sur Tsidon lcfkndcr im f
fmnsl Mkchiintmksnstab Mem-t, der
tsr sfnsvet ma Tusk, Or til us danfc
Adresfnt pan MolditmsEqnsiL
J Bnmst sfildm Kmpmnlcn jin
Teltna li( i Zlnqvt urd 01 Tuba-»w
tozusf sm Maruc oq fortasllcr om,
lwnrlcdcssrs do fransko Grannnsr oa
(88(snasrk1mlcr helt oprov Esaus cget
oq andre Kompagnier, fouledes at
der til sidft knn var noqle fpredte
Gruppen alt i alt et lmlut Hundrei
de Mond tilbage, der famlede sig
um en Kaptajn af Reserven og i
Neun oq Søle sagte mod Nord. Om
Aftcncu kam sdc nenne-u en Not-,
kmor Kaptajnen gik i Spidsen med
on Lommclampe, men de andre fulgi
te efter i Gunst-Saum holdeude hin
audcn i Frakkeskøderna Ved Dag
am befandt d·c sia i Compieqne,
men her ftødfte de pac- fraufke Rut
tcre, hvis Kambiner ajorde lyft i
de wfke Raskker. Vor Korpetal blev
lautet og kort efter san-let ov of en
franfk AmbulanccsAutomobil og
braqt til dcst fmnstr Lazaret. Kor«
voran-n ffriver demæfl, at kran of
de franfke Læger blev fordundet
mod den ftørfte Ombu, oa at ban tin
pudelia i Fangenfkabet fik, bvad
« han længe havde sahn-F i( selten
lsi manms Daqe havdy han fultct).
noget Ordentligt at Mic: Sud-p
oq thd to Gange hastig og faa mei
- get san ihm vudk We. Heu ky
Weib-Zeigt mklom MFeNY