Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 28, 1914, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M MÆe indtraf txt
Werkes. Sein vi gik til
M vl Brandalarmkftlet
Ist Ast-. Sitten fortaltes der os
d Konk- og heudes 8 Manne
Ztr gemle Born var bleveu saa for
LXCY at de ikfe lunde lese. Dine
Saå hat, fortælles der, farmex
- opve nordwa ved Walt Hill i Som
- mer, Boot han nu var for at ,,huske«
TM. Men Familien mä flyttet
her til Byen for Vinterophdd Mrs.
fcatter havde dem-et has sin Mund-J
Ziffer Ratten over, og da hun om
Unsewen kom hjem med sit Born
sg vilde starte Jld i Komfuret,
heldtcs bun Kulolie as en Kunde ncd
zpaa nogle ulmende Gløder, sum
Im der fra Aftenen ;orud, og da
ffkete der med dct femme en Els
plksiom fom satte Jld Paa bande
jsude felv og bendes Bam, sum
Wisad i Barnevognen tæt Ded,
Mkigemed Hufet Mrs. Carter blev
km fvrbrcendt, at Hun døde fu«
Timer efter, og Var-net døde i Af
tes ved 10s1iden. Hulet nedbrwndte
til Stunden. Det unge Ægtcvat
- kavde for ikke lcenge fiden miftet
zk deres fskstc Born, Tau det maa
« sz være færdeles fvcett for Monden,
M nu efter en saadun Katastrofc
staat alene tilbaqe.
—- J Aftes var der Foredkag paa
,Dana College. Der uar Mr. Ed.
«cotnifh fra Omaha, sum fmnnw
med Mk. og Mrs. Richardfon var
kommen betop for gänc ex Jndlæg
for Mut-eng Stemmeket. Der nur
et godt Fotedrag, Mr. Eornisls Ic
vcrede, men Pladfen tilladek osts ikkc
at fortælle videte demn. Vi skax
blot nwvne eet af hans Argumen
ter for Kvindesteinmeret. Hatt basvs
z; bede, at det er Sturm der heb-ver
« : Mindens Stemme. Om Enm sam
- Mel-et faa vil i 99 Tilfaslde
Tefs 100 Monden og bang Hustru
fs Dämme ligedan, og det er netop det
stinne ved det; thi Iet er Diom
mkts Sternum der et den bedsce.
Da de Him, hour Ægteparret ta
let samtnen om Stigma-z og Man
deu og hans Kone famftemmor. de
res Stemmet bit vi fordobje Qg
M Konen file vil stemme samtnen
M sin Mand, der et der gerne
Mai i Vejen med Munde-us Mo
Jst
·— —- Vor danka Skrwdder J. P.
Winken er nu ogsaa flyttkt ind i
Dr sanfte tfGabe, kredit- Dsr Syd
H D. L, P. O» hvor hatt bebe-r
M Iamle og nye Kunden fæklig
»He college sey-c aflcegge bam
M nagt de mskec noget gjorj
Hin W indenfor bang Jag.
! Om- illastnted act-laws
; Pliss- how we wach the bar
hist tride in Ihort time-, mailed
doe. Wkite sola- sit-bis
W Grund-L Nein-.
Kenner-d, Nebr.
Ousdag i fidstsc Ums Ewde Di »
,Brylluppcs«. Tot sørsto Pa: uiedcssk
Hude paa Land-et i Guid-ens- Hien!
Ihvok Peter Nclsonss Dauer Mifik
iCora«P. Jccslfon kcv crgteviet til
TML Robert D. Wort-Ofen fra Ma
xson City, Nebr. En ll ZIAHUtnini
zgc og Venner var indlmdt og frem
kmsdt til Bkyllnppet.
k Det ander Pka blose vier j vort
sHjcm her i Plain Tot var Mr
zOtto Llsen fra Kennard Ider i fle
zre Aar hat arbcjdct Inst i Danile
;Lntb, Publ. ABOUT-H Tom ægtcsvjedes
;::l HERR-J Mjnnjc Volum-r Ert- It.
kCnleiuL Gruben-Ei Turm-, Mrs.
iEmc Romvcr, og Brndqommcns Fa
l;dor, Zaclmkias Ofsen Era Kennakd
kmr til Etcdse som dener.
Førfmævnte Var aJtcr or fastte
jVo oaa en Form udc oed Kennstd,
jsidfmnmtc Zur fa! VI her i Vorn.
i Timfkurm kmfkcr Etsch Var hier
stIHQ til Usskfc
cka k. woLz
I cANDlDATE FOR REILIEchON
sTATE sENATOR
!
koni- m i KUIMTAII A In MMI still lwlcc
H
» .
c
- Butsu-de g Jjbikcumicstsj
Den nokske Syuode aabnede den
.15. ds. sit 31. Fesllesmsde i Süd-»F
Falls, So· Dak. Msdet holdtes i en
stok og for et saadant Mode Velfxiki
ket Metodistkirke, fom for Anleds
klingen var ooerladt Zynodeu Ved
Aatsnitminupdet oulasstc Fotmandew
Dr. H. G. Emb. Joh. 17. Kap»
Jesu ypoersrepræsteligc Bim. Der
mm lud imn Um Hub-:- Velsignelfe
over MIdetsog dets Opgaver. Jiden
lasse lmn Tilhørerne vaa HierteJ
at Jesus i det oplceste Qrd beder
am, at hans Difciple til alle Tiber
maa unsre eet, ikke alone usynlig i
Aanden, men at de oafoa over for
Werden maa jremttcrde som en En
hed, grundet paa den iudve Plaudern-s
Enhed Han frcmlmldt flere Vidnes
bytd fra lutherske Zeologer sm.
at de havde ovfattet Jesu Von san
ledeks fqu fremde-Dr
J sän Jndbcretning gjorde For
· man-den Rede for, book-for dette Fcels
flesmøde holdtes i Si-1ux Falls og
»von den for soadanne Moder nsædi
vanlige Bd af Anker Det var
,Lceterseminariets 25 Aarsfest, der
havde været bestemmende for baade
»Weder og Aarstidm Zkolens Stif
itelsesdaq Tnldet nemlig paa den H.
Oktober» san Aabningen of Msdet
begyndte med Fest.
Formen-den omtalte Ktigen i Eu
rova og fagde da bl. a» at vi, sont
hjrer til Guds Fredskige, Kisten.
fkulde opløfte vore Hiertet i Bau
.til Gud om Lindting for dem, der
zlider mest under Athen
Roset, Krügen leerer Verdru.
sz Den paagaoeme Krig hat ler
Ver-den to betydclige Lackier, Ton
forste of disse Leitin er. at de store
Ktiqsskibes Tage er mit-se. Tot-di di
umnligt kan forsvarc siq imod et
soremt Anat-ob as Undcrvandsbaas
de og Lustsartsjet Den anden Let
tie er, at de stomrtcde Landfwimins
aors Tid er forbi som Folge af der
ftotattede Fremskridt, der et ajort
Poa Artilleriets Osmraade s-- Sidm
Kräfte-us Begnndelfe, i Løbct of tun
ti Wen er Kkigsfsibenc Amphion
Hawfe, Pakt-finden Cressy, Gegne.
Abonkik oa Prllada blesven sdelaqt
as Unsdervandsbande overerede i
Fotbindelle mcd Lufsiarisfer. Tet
et 7 Krigssstbe rendt i Samt i 10
Uger. Efter den Netto vil en lang
variq Ktia taqe flemt vaa felv den
mcegtigfte Flaadr. Dei sum-S. fom de
fmaa Submarinere og Jan Jordvols
de bereitet vil blive M bedste Kost
foksvajr. Men —- alle menneikelige
Dpsindclser Jota-Wes Odem bed,
«)«Var strevet for fådöje Nr« wen
wankte udelades pas Grund as
PladsmangeL Red.
I- -
TM IWII WILL sc Akklcclucp
JOHN E. CKOSSWN
Netz-ijas Candjdste tot
District Juris
konrth Jadjcisl District.
ijs jeg blier valgt, vil jeg
Iikke were kontrullkret ak nogen
politisk ,,boss".
Bekore votjug ask kot- the Non
Paktisau Judiciarx BAUM
)
)
I
NOTICE TO CZUITIZY
LOT OWZZQ
The (-’i-metek)- Association
wish tu Close theils hooks for
1914, and all those who are in
orkears fin· clues for eure of Lots
will kindly eall and pay the samt
and get the Association receipt
kor same.
Pnymevt cxm he made t» th
Rperptary Msry Denk or to thk
Troge Geo. B. Willsey7 ot- at
either of the Blei-s Danke-, ot- to
the Troste-es or committee hav
ing the Cemetery in charge.
All money should be paid to
the Association and a receipt
take-n they-ekeln
-
MNNZSOTA .
ENHVER -—-«
som korpagter Land i Nebraska Hier Iowa »k- provkkr pas m 1-2r—
ørge sin Psmilje Insæadigt vil sljde sjg splv op musing ist«-ist«
lum- pu Ptttixgukdev tilsidut. Met giklder seh-Misele ikkss ds-«
FORPACTER
»so-v er uns og merk og hvis Hustnj »F Bøm kau »in-ni- ins-J
slid os slæb riet hu
TABER
soc It for-Dicke i stedet kot- st skskso sig et eget Hjem hvor hou
ksu nbejds tot sig selv ok sit-e i stets-let for stedse It skbejdes
tot stät-.
sM
EN ANLEDNlNG
hydos bened eahvek Leser til at ku sjg et got stykke Land
I MINNESOTA.
Vj Islsq ikks »mittel- i sækken". Vi vit, De Skal ges med
o- der-til os so used egne Øjoe de For-dele, der tilbydes, sag er
vj Luni-et am, It De jkke likngek ladet- Dem jage Aar efter A»
kr- dsv sue ,,Rentefakm" til den sudetx
MDCOFMOIWUC
c. J. Robiusoa Realty co.
Im MW.
J
naar ogfaa de vascdige Belejringsi’
kanoner og Undervandsbaade bli
vck fern-Iowa
— —
GIdstjesestet
Blau-:
Sandagsskole Kl· 9,15.
Zkkiitcnmal Kl. 10.
Ssiinosfegudstjonrite Kl. 10,30..
Aftenandstjencfte Kl. 7,30.
Kronen-d: Judas-BEFORE mxsd Kon
firnsandlaseni:(»1 krim- Ekmdng Kl.
10. Dunst Nudsstfencstc 1. Jq 3.«
Eint-Sag i Wer Maancd Fonnjdimg·l
Kl. U. Engolss Nudstjonsftc L. ogs
L. andag i. Oper Muqncd Fotutids·
dag Kt it. l
Drum: Gudsåtjenchc l. og Z.
Sondag i lwck Man-Ied. fil. 10,30
Rocntiddag.
Bsttudxsissslsck
Missioasmsde.
Lm wud oil asdolokis Missionss
mode i Cusding. Wis» im ZU. Oft
mdtil l. Nov. Alle vjlfomue
Paa Mcnighcdmgs Beque.
J. P. Brenholot
H, W. Bonda
Missiousmtdr.
Vort anklige Eftcraarsmsde af
boldes sra den 30. Oktober til 1.
Novemer i vor Frclsckis Menighed,
Cokdova, Nebr. Veuncr er hiertes
lig velkommen til at dclmge i MI
deme·
Paa Lskenigtjedens Besitz
E. S. Roscnberg.
Mission-mode
aslzoldeky om Uud vil --- i Sidney
Mont» i Tage-ne 5.———s. Nov.
Brunet- ok Vor Ksirfc inkbydcs pas
Der Destligite.
Rief-is Damit-Ja
Risiko-staat
Om Gud vil, blinkt der Missionss
mode i Helligaands Mcnjghcd,Wc-u
mea, Wisconsin, jta 5..——s Novem
ber. Prasstcrnc C. H. senken, Ra
cine: N. E. Carisen, Milltown og
J. V. Jenseit, Von Sipps, Wiscon
sin hat lovet at take-.
Mission-usu
Om Herren ojl afhotdes Mis
fionsmsde i Upland, Nebr» fra Is.
—15.Nov 1914. Modet besonder
Fredag Morgen, ts. Nov, Kl. 11.
Kom og vmr vollem-ner J iom ssJ
get Herren.
Pan Menigbedms Vegne
H P Jensen.
Mission-the II West.
Jmmanuels Menighed cfholder
i Dagene im 5. til s. November-l
Missionsmsde og Hsitfest booktil
alle venligst indbndeå
Pan Mensgbedens Begne ;
· M. O. Block, !
520 Lafayette Ave» Rai-ins Wisj
Mission-usw
Dm Gud vil blinkt Ier Missionsi
msde i St. Johannes MensghedJ
og 9 Nov 1911 Alle et bewed
hfmeligft indimdne og veltomue
Pan Wenighedens Beque.
P. M. Peterer
Det viljilive afboldt Mslionk
msde og Jubilasumsfeft i Janus-«
nuels Menighed, Hazelwood, Man-.
1
H om Gab vit, i Tagen- 10., 11.,og
12. Nov. Miit Vase card at bed
I Regn fta det htje over MON
tm En hierteliq Jndbydelse til alle
Pan Wighedms Begu.
- P. M, Peterietc
Kredetnsdr.
Illinois Kreb- J- ,,«TJ--n sowne
lde danfke en isntjs sen-te i Amerika«
Hbolder vil NO sit Krebs-Antä
T mode i Optimum Menigheds Kir
I fe, Webfter »Von-ex Mo., fm 4.-—
8, November
Enbvet at Medfens Menighedet
bedes erindre at lade sig kepkæiensi
tete ille alene ved fin Præst, cnenl
ogfaa ved en Delegat l
Foruden de fædvanlige Fort-et
itinger soreligger Islgende Sinne-r
txt Fokhandling:
I. Ovorledes tasndes og vedligei
holdes den belliae Jld i Mennes
stets pietterf —
ll. Kan man tot-sage uden at
tro, og kan man tro nden at foei
Wes —
, Ill. Det rette indbyrdes For
bold mellem Prasft og Mentghed
som Betingetfe for Velsignelfe
Aabninqsgndstjenefte Dnsdaz
Aften den 4. November. Herren
give os et fette-thust rigt og velsig·
net Mtde for sit Nava- de
- L. Pederfem
ist-Moment
N.s.—s Inledntnq of Mel
Organisation If et fæces Unqu
fptbund i Mel sit U W be«
UW Ist de Nah Risiko-s
fW be- ut W di M
en W M M s. I
Bethania d. anstatt-. Mmiqhelh
Webfter Groves Mo. indbyoek het
ved paa set hierteligste til Deltqgelfe
i Kredsmsdet i ovennævute Dass
Tilkcjsende bedes at indmelde sig
sent-it fsrfte November-·
Paa Mensgbedcns Vegne.
N. B e n t f e n
407 Fairoiew Ave-»
Webstct Groer Mo
Ungdomss og Missionstiiøde as
holdes -— ons Gud vix — i Jm
nmnuels d lum. Memghed, Tastern
Cal., i Dogend fra den 19.-——-22.3
Nov. Aue ck hie-selig indhudue tiiT
at deltage i disfe Mit-etc Og Im
manuels Ungdomsforening hemmt
det fig sasrlig til alle Waden-ziere
ningekne i Parific Krebs om at kom
me saa mange fom mutig fta hver »
Ilngdomstfotening, eller dog i det
mindfte at lade fig represen«cre ved
et Medlem. Menigheden hat nemljg
gioet os alle tre Eftcrmiddage til
fasrlige Ungdomsmiideu Tore-bog
Effekmiddog vil Ecimet »Et lykkes «
list Ungdomslio" i Fotvinde!se med
Rom. s, l, blive des-steh Emnet for
erdag EftnU »Vilde det være godt
for Ungdwnsfokeninmme i Pakific
Krebs, om de dannede et Kredsfors
bund? Hvorledes knn det ske? Hund
for Opgnver Bunde de IIer Em
net for Sendag Eftermiddag er
»En trofaft og frimodig Bekendelfe
of min erlset«.
Unwetters-H Jmnmnnels Una
domssoreniag tasnket aldeles ikke
paa ved dette Msde at danne Krebs-·
forbund. En faadan Sag maa ligge
i Krediens Hirnder. Netzt-en ausser-,
om end i det fmam at vække For
ftaaelfe as og Interesse for Sagen
Vi deutet Prcestetne O. Nye Ol
sen oq Karl Haufen, samt vore oms
boende Priester til at deltage i Mi
dein-.
Alle tilrejfende brdes meddele om
der-es Komme inden den lö. Nov.
Pan Mensgbedens og Unqdomss
foreningens Beque.
A. P. Haufen, Pisa-sc
Oleandekz Cal» R. R. 1
r
Statt Uagd,oinbmide.
Vit Gut-, btivek der ashotdt et«
stort Unqdomsmsde i St. Matth
Meniqbed i Evan, Minn» i Daqenc
fra den 3.——6. Dec» lwortil unge
hjrrtclia indbndes. Tilrefiendc be
des melde sia til Mk. Laks Paul
sem Evan, Minn» ssk den 29. Nov.
H. M. Haufen. Mai-. Pia-ff
Mississippi-miser i Fern-out as pag
Frei-mit Hatten
J Daqcne fra i9.——26. Koo· af
holdes, vil Mad, Missionsmsder i
Fremont Kalch. Moderat- nahm-s
med Afteuaudstjeneste i qun Tots
daaen den 19. Nov. Frei-am Lok
dag oq Ssntmq (20.--22.) holdes
Modernes part Luni-set Fra Manda
qcsn den 23. til oa med Takfigelsess
dont-n den 20 holdvs Mode-me i
Bysn Kam og vær med! Bande
indcsnbns oq ndekzbys Oberster et
biet-trüg volkommm
M. Th. Jenseit
Zik- E MS Es
Mission-ste
Vckhania Menighed, VeronaNZh
afholder sit aaklige Eftetaarsmjde
fta 6.——8. November. Venner et.
hiertelig veltomne bot os i disfe
Dage. Meld eders Komme til Mr
A. P. Simonie-h Verone, Nebr.
Pan Menighedens Vegnr.
E. S. Rufens-etc
Mosis-imm. —
Om Gud vil, bliver der Missionss
msde i New Lisbon og NUMBER-.
i St. Stefans Menighcd i Daqene
»13.—-15· Nov.
» Msderne besonder- Torsdag Af
ten den 12. i Vyen New Lisbm
Alle er venliqst indbubue
P. P. Ist-Hielt
Kaumde
Vil Gad, afholder Nord Dako
ta Krebs sit Eiternorsmsde i Eben
ezet Meniglied oed Floxtoiy N
Dak. i Das-enc- ira 19 til 22. No
vember- Msdet beqvnder med Gudss
tjenesle i Menigheden Kitte, Tots- «
dag Formiddag Kl. 10:30.
Medfens Emnet Dauben
Mewghedens Einsie: Hootlcdes
blivek Guds Bsrn hell-get i Sand
hcde Joh. n, 17,
Alle Krebsens Ptæster lim- kom
me og alle Menighedet feude Dele
guter-.
E. R. U a derjen, Kredslet
J Henhold til ovenitaaende Be
tcndtgtkelfe indbyder Ebene-m d·
ev. Initi, Mmighed ved Flamm, N.
Das-, herved alle at deckt-ge i sie-va
te Msda cuhver liebes indmclde iig »
til een ai imdettegnede luden deuts
lö. Not-. Lad os vide hvad Das De,
kommt- De vil da blive afhentei i -
may-m Ps- aenighevass opqu
. sc. L. christeustm Ist-mund
J, Kaina-leih «
III-i W
·
Iserfur or cl» os slud mugtpsuliggendk m
istm von llskek til bog-at sue-te note-Ins
»- ins-i sie-I sum-oc- lesvesrs Dem
ve- vecim au- mmu i hause-en
L: M xkkp nshiskitp Hi nt vore« fass-k- mungs tin-wiss- « —-·
C« skkm »s. sms lsis El ans-sci- nii H Ismmg
« s X. k-. VI- «-’I’ ! I-. EIN-I II HVAD Y! »Als — u-!
5A88a08.
Vi oyskcr Dei-es Haydch
« « »Ist-TO OW
«
M--»-s THE wiss-«««E"3«ssM-Wsi1-WV-«uäigsss - -- - MW
..- -
VIII-—
« sTYusH— DEpENDAS.-i
FOOTWEAEH
For The Wbole Famil)
·- s·M-k—·s-s-Iok
sHOE REPAIRINC
vJijcscunsbos cos- ;
M
Ejeadsm i Blatt.
En dejtig chitdom pas it Arres
Uand med Tau godt fom nyt 8 Ver
eelscs Hus —- nctst vcd Dann Col
lege —- kcm ksbess vao gunstige Vil
tatst-.
Liaeledeks et mode-me 7 Vwkclscs
Das og yg Akte Jord beptmttet
kncd Frugttrascr oq Miste Juden
fok Bogtænsen.
C. J. Nobinton Realtn Eo«
Blatt-, Netzt
Tit Leie.
Statt »Noch Brief Hotel« fom
gsr qod Forestntnq, Lan lese-s me
Iet billigt. Nastmctc Optysningek
fass vcd at bcnvende ftq til .
Dr. J. P. Jst-gener,
Ell Horn, Ja.
sller til ,
Thom. Thomfcn.
Kimballtom Ja.
Form-ins til Salt-.
En aod Ksbmandsfotketning —
»Grocew, Sinn-T Dky Govds,Hatd
ware, and Jcnplentrnts« i en« tri
velig By mcd dansk og norsk Be
folkntng er til Salg paa gode Vil
kaak, holst med Kontant ellet i Brit-J
te for godt Land i et dantk Seme
ment « !
Om arm-merk Optysning tilskkiv
I. V. in rate of »Danlleren«.
Basitaqqouseottt Enstettek
MAILISIID IM
lmtpcxstetl u s stste sssk list
GAMTAL UMOOOO
MYRPLFS AMICI-oh
A M satt-I Ist-its TM
W sit-l s ft- W ;
The dispositsx nt this bot-It see stund- »
»so-l by the- Gusnaty Fund of the
Hut-s us Zehn-lex
f kl cLUlDCI. UAIY ccch
Preuss-d M Miit-It
MMBMEGFMPPPIMW :
— Hvorfor
I; Stute Bunt?
I
II
V
II
E
Je
«
I
Ue
IF Emiisn Nebraskas Bank-Ga·
; kamt-Fand fiktcr ssnbvcr Jud
jx findet i en »Zum Wurf mod
: Tab.
I Tcttcs Fond beftyttek hvet
X Tollat as ansiud, entwei
Konto, enhvcsr For-bring of
bvilccn com helft Art paa en
fand-m Punk.
Er det We vcmtiqc Grunde
not til at faa Tun til at bi
nyttr en saadnn Bank vor
M-» II- WPBTM III-Ist
Van»
cui-su- sms out-, i
sitt-. III-.
c. herum-Ihm
Præsiduu.
J. c. Maul-seien
Vice PtæsidaIQ
Jabe B. Eil-son,
Kosfeter.
Haar det gælder det
gamlr. kæte Tanmakk.
Ia hast pu, at vI i 80 Im hoc seid-Im
klafft-sent msd 14 dunste. tyer vg engem
gsnith og staat Iremdeln til keus- lieu-sie
Ill- Stedek den og alnb dilli st. Vi tage
md von Both-met pas stammen og
Halm dem man-. Sknv nl du old-gam
le. bete-Ihn Firma
Immu- « Its-L duns- sitze-un
Als W Iovth Ave» Ihn-Mo
mer cat. Ip. ooetivk Backm
Vossskt Mo III- st«
III-. · I. saclllns WO.
sosfopfsh N. I· Nie-met III
. . cost-»M
Dk. M. J. Jensen
Dmä las- os lciruks
koste-- M Don-Isqu sollst-s
M- cscle Q Its-Ists Ave-we.
III-Umbil- - - IIII«
W
Markecspkzsec.
DXJFII »Ein-...
..: sec- «FIIJC’, . . . ...- ski-: If
- Ist-Hi - - If
III- MAY-h .. , ..«
— Dis-ich - CI
ass--...»- » .. ... « IV
sss . . - - »
sit ....... . — e
Ists (T01)) Osc
YOUTI UstLsA
sum-Ucc- eotnkkflh .. III slctc
cholnslssodsn . - , « .. - . .. IDs775
III-. .......... Ill. 575
Blitz-Acc
svstle f N-.Jtssks— - --- - IM- lJc
ums-sus- on ssmkks - — - tat-Id
Its-VIII Ist- s-— -— —- -- —- JC — ..
Mis——-——-—-——— .71-.I(
Ist-tolls- ss- .Is
sma- ccwccånsm "—· - -u--ts so
sym———·-—— —————— sie-no
Thoue Z- kambekg
tue- et kamst-tout t hu et sl s
Alsqs lsFNIklckAdl El IF
HA JSIUATDHIALZ lND s
NING If VAINBAPI«AIÄTII.
fisc- II W s sichs-.
Isl·AII. ABBI.
OOOIIOOIIOIOOOOIIOIIOIIO
. .........................
OIOWILL DIE-Ho b )
knlklusqtljss us vslswssaj ·
xssr si all-« Ins- ·l-smssk usw sys c
unwanden-i- Knl
fu«-LI« ijf IIIAT
»Hm-im proz-ci- Pri
was-—
ILAIL IIII
I ........................... . «
—
Tømmer
KulhancleL
ssiku Streit-www I« Pisa-«
FIMII IT NlHUUJ VU va Kirsonpk
ton- » veslmmuru r-«! Lag-si- uf a;
Nun-« »Hm-materials Samt Kuh
Uns-ums Vom-h Mxkskjppkx km
Avtsltsijsssiws
I.m«1s—tme«u’ ji«-Wim- hs m
ikryks nun-r - Ost-r «- Ins ist«- »
Ist-Im Im- mim- Hist-L
FUle »I- rat-I nehmt-Ism- » .
Kunst-PG
i
Haus J. Nielson.
Des. Z. R. »mus.
Dentssi
Roma In III-vie stumm-.
Poe-n 'D.
Ika DI- tnffet Dekre- kllet M
qedmgter Vkllædainqsartiktvn Os,
Hut, txt-le Sirt Ist-Merm- OM to
skc Wie- detsig Mich-Missi
.-»: Ists-km- Ikiskt hoc
Ed. Rom-scien
ssü. Its-.
—- DU III Ims DLAVI —
Is Ast f W- di INli
exists-u
vst Ists-nas- suldlstsmäss l
Ist syst sitt It »in ysprsc
as m soff-und» moc! »Ist I
III-l III-Ists
JOII Most
che IM- Itsuousl sin
Ux S Darum-kons
Anhelalast Its mou tle den«-kenne
U! lianktorsetmms Und »Nun-Ulr
01 hast«-wu- Prisci
c. A. sclslUlDT. cui-ten
sit-Am Num.
Rats Das-is Lus.
Neste faa ypperlige Anleitan
til at ctbe sode Oiem i de lausc
Koloniet i Uestfnx Mille is
Fertile Vallev Sowibsps, ask vei
Baue, Stole- oq Mtker. Stich if
dont Und-ries
Ietttcr. Il. D.
·