Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 28, 1914, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    , st- eit Stube-ishr
I « , Mem 29. August skki
Ist est-Immer ifl. »Hejmdal« U
sit Ojeim
»F Rat hat jeg været paa Bug
im 12 til LIA. Da var oi Its-Nord
fleiwigere mete, som tunde gaa o,
we Dansk samtnen. Vcd mit Mand
stab talek vi Dunst help Tagen
Marien ved Eiden as os-, tmot
Staget stod for et Pka Tage ixden
lau der enduu i Akte-·- » satdnc
fom ikke var blcven begraka
Hvor det bog var jørgeljgt at fi
dem ligge der endnu mcd Tomyer
ten Paa. En as dem tmdde lige faac
et Kor: ffrevet Ojem, at han lmvd
det Aodtz In lau Komt ned Zde
af han« medan tun lau der su:
og told paa Matten et Weg unde
sit Honed.«
Summe Mond ffräscr den h.
September:
»Hvad oor Etjiling tm angaar
da oed oi ikkc rot mcgct Tor gaa
saa mange Rogrcr. sog jagen ve
kigng Beste-d Mcn nj er ultåd Haar
fremud jndtjä i Haut-, da umatx
vi rnkfks txlbago : Euldt Tremfmmsk
numbme Etnrfe vnr vor ovorlc
gen, ug Dort Ilrtillcrj funde ist
holde Etilljngen. Tor Enkmsllchx .1
en Eranik Pige Mode send: Frkmst
nsasndcue et traadløfc Teicngin Or
pi- fra Vom-is Kjrkomarn om oer
Stillinger. Htm er un hie-sen Jan
get og skal dumm«-:- siqksss der-. Htr
stod banden ma Wovon, snmr :
dkog sokbi.«
Meget miolikbig. Lle jin-I skoldm
Musen Form-M1nqi.-sln"·111rcr Ethik-Or
Madsen, jom sicut-J ncsd singen
Udbrud samtnen used 115 andr
Dunste blev fasngslct as Mintask
autorjtistcrne, Og sont 1 ti Ugck im
fiddet under ANDRER-Ue figtet so
at have gjort fig meiskvctsrdiq d«
met-riet« vcd ika at Jeer tust n
fke Flug paa Dybbøli-«mcn, er n
ifl. «Kold. Av.« vendt tjlbagc ti
Kolding. Bcd fin Løsladelse Inod
toa hatt en Udvisningsxsordrc i Läg
hed med den. der i tin Iid kamt
Mode- Egholm og Gaardejer Fis
nemann. Ordken gcklder for hel
det tyfke Lmraade og for Tid o
Evigbed og anverde kun ooetfu
Falk, der er i frrrlia Grad mjs lie
bige.
De fletsigfke Regina-mer Jnch
preussjske Regina-irrer tcrller i der
ne Krig flere dansktalende Not-s
fleZvigere i dere: Rasfkcsk en Lini«
Fusilets Regimcmet Nr. 86. Tot
fcdsfmæonte Regiment tcrller ji«
Jdejmdak gennemsnitlig 150 dansl
talende Nordschi vigere i lwcrt Kom
pagni. Et Kompagnis Ktingtnrk
et 250 Mand, og der ek, sont be
kmdt, 3 Batailloner Izu-d tilsommet
12 Kotttpagnicsk ved bvert chj
ment ,
Dogge de mvvntc Reanusnusr im
yet-ret-qk baardt med undksr Mamm
ne i Belgicsu og Frankkig. smrljs
ander Kampcne i Frankrig i Zep
tember Wonned.
zz
Gut-ed- Sjuderjydet. Immer
jydæ fom hat deitaget i de fokfteli
läge Sieg og er bleven ukampdygi
Fae, vendet Tid eiter anden til
Kage til Hjemmene for at genvinde
RIGHT-da Lazaretternc ikkc for
mat-« at tumme de mange Solda
tet, sont pas fskelig Munde bar lidt
W Krigens Fslgan
Neue fra Stadt-org .Sogn, hvor
tu alle vaabenfsre Mæud i Albe
uu O til 39 Aar er indkaldth hat
en help Snes letfaatede ifl. »Auch
Hof M hjemme mod Oktav, og
Oliv-di Bisse findet M. Schmidt,
Clisujydste Wäscht-etc To un
ie Mit-nd fra Aal-entom Thorkjld
Iosenvold og Hans Ries, er blandi
de sum-ede- Den iidfte er i fransl
Hausenstah Der foreliggcr uu ifl
»Hei-inhal« mkrmere Efterrptninget
im dem i Brev fra en Kammetat
»Das hat ikke kunnet fktive Fsr
M di liner her i en Skyttegrav
Uhulisgethersädage ogk
M as can tun for-lade Graver
M her i to Doqe
A at fes-lade Skyt
havde ttukcet
mini
fis-I
Jfaatet W used Kompagnier
ken for s. Kommst-L to Fett-Ieb
" i Armes. et tredie ved jeg ikke maj
: agtig hope-, men dog knn let saurer
k kolonncn, sont oi twede kom hag
efter os. Dei gjotde den imiMertid
- ikke, da hele Division-In havde gjort
De- im det. can-s sie-s hxw
ket es ca· 30 Mand, fom alle senkte
faldt i franfk Fausenskah Haus
Nie-s hat faaet et Skud i Bena, et
Franikmcendene trat fjg tilbage,
og vi markheredse videre frem, over
ladeude vore sank-ehe til Sanitetss
»Holdt". Pan Vejen Irem blev vi
atter beskudt, men tog dog otte
Franskmcend til Fange, fom Thor
tild Rosecwold blev fut til at vaas
ge over. Vi git vidersr frem, mcn
fis saa Paa en Gang en tue-get hass
tig Jld, og first nu blev oi kom
nmnth tilbage. TU. Rosenvold
var paa dette Tidspunkt fort-est med
fmc Formen da hatt fik ot Zkud i
Fodmk Hatt bleo imidlektid, da ban
euer-I besandt sig Del, baarct med
tjlbage
Jea siao qodt im dennc farqu
Ekspedxtjon Jeg fik fun et Zkud
gcnnom min Tornysusr, fein imrev
min Zkiortcr ozq dem faar jeg not.
ljgcfom utalsige as min-: Kamme
mtvr erstattede used et Var Transke
DonnermsmiseL nam- oi ist-it Hier
nd af vor Ekyttisgran
Vor Bamillou havde ocd dennsk
natque Eksuksdition oæret ca. ZU
Meter Era den Eranske Oovedstilliug
J kan not for-sma, at vi var losko
liw da of men mk 1 vor Eintre
i1rcw, Inen ni sovnede dessoasrre :3()
of oote Kamme-raten
Nu hat oi ligget ver i Eintre
gkaoen fjre Tage sitt-sit Granmcr
oa thpnclls slaar web over os
og lige ved Ziden of os: det er utmgs
gelizw men vi deler Efkrbkte med
mange.
—- —— —- Da Leg hade ligget her
i Skyttegraven i fite Tage-, fik jeg
for tredie Gang Post. Willen Glas
de det var for mig, for-staat J flet
ikke tilfulde. Jeg var Mkecig som
et Baru. Ehofolade og Cigaret her
i en Skyttegkav, hvok man er sjælei
glad ved det tjtre Bis-U hvor man»
famler hver eneste lille Beim-unum-l
op « den ptskcde Lekjokd, —- Eise-J
kolade og Cigaret under faadanne
For-hold, det var en Livsoplevelfek
Det er haarde Tider for es alle.
Man modnes og bliver lidt of en
Mand.
Hsften i Mu. Felss, den lö.
Som. WH. Hsct gan vel de klein
Zteder temmeljg ljlle lldbyttc, men»
blos-I udmætket biet-get- ;
R u g e n «oar gmmscngaaeudcj
« godc groet. Hvedcm twoms des-l
« jkkc dyrles saa lidt, var ifkc san
? sum-k. zætsfnjngsrefultateme sou
· resk for begge Zotters Vodlommende
doq ikle gansle til zornentnmgernc
B y g g ct var stærkt gkoet H a v
rc ou Blandsæd gjucr vol not
« en dedelyøst baade 1 Ztkua og Oder
« nis
, Roemarterne cr ikte saa
« velholdte sont de bnrde Unsre-, og
Roerncs blivcr genncmgauende for
sama —
Rast blcv Hssteih Lasset være det
eneftaaende Haftvejy bjerget hin-I,
oq her hat sikke Das-et Mangel paa
Akbejdskraft·
Vi hat her paa Egnm god
Grund til at tolle for en oclsignet
Hst Jakob Petrier
Ali Ritters-ed Hist-In Gde
Efter en frugtbar Sommer blev
Kot-net tidlig modent. Det gav man
ge Læs of alle Kornforter og det
blev godt bjerget. Overalt, lwor «
der nu Erste-, bliver man allisevel
ftuffet, alt Cornet foldek meqet »
daatlig, Um samle mad de
gebe Resultat-r fta Mino-n i (
Fior- Lidt lide der herpaa meo
Hensyn til W ved Lunis-M ·
idet Wien-et Wig hier i
Nar. M tu Dkl Wd folgte
M ftp W M til en
Wicht-ers Iris, oq de me
us lwere des til den M.
Hatt-up Hssteu er ovekalt endt
her i Sognet (25· Sei-t) J Fixst
ningen faa det ikke saa godt ud, da
en Del af de bedite Krckftet blev
indkaldte til Hærem snen faa hat
den ene bjulpet den onden, og tak
ket ver-re det gode Vejr, er alt kom
met godt i Hug.
Kljveren var paa Grund af den
lange Title i Foraaret ikke faa godt
. groet; wen biev inwjerget i for
ttiulig Tilstand Nug ng Hvede var
ftærkt groede, enkelte Steder var
s Wen gaaet slemt i Leie. Nrer
Oyg og Blandkorn var ogsaa for
triniiq Hinde, aus-Ue Siedet for
« IM, Im M IW kund- Mtes
sidsse Tid isten-;- sicmt West-sie
af Lan-er- J M öde tagct vil Ro
ernc give mindre Udbytte end sidste
Aar-.
Rubin-. Plusstligt Dtdsftld
thbpsU Aftægtsmand Ein-. Phi
liper i Halm er Tirsdaa Eftekmids
dag den 22. Sept. pluisfelig afgaaet
oed Tode-m kamt as et Slagtilfælde.
Den afdsde, der trods sine 80 Aar
endtnt var sjaslden rast og ritt-ig,
bavdc om Fomtiddagcn bkagt en
Heft til Gudckth Hang- fidste Ækins
de our at heute et Brod hos Boge
ren, tworfta han ikke naacde hie-n,
men fandtes" ljggende dsd paa Veer
med sin Pibe i Munde-n
Philipr var Beter-an im 64
Don bot-te til do stille og skejdige
og var almindelig« asboldt. Som
Musiker var ban fsr i Tidkn godt
kendt over bele Don o; var Medic-m
of den davasrende Musikforcsning i
Not-barg Hatt estekladcsr Hain-if oa
3 Toten
Duft-at Gesteins-kehrt Nrde
den 24..Sevt. var tilføtt med 273
Heile, Pque og Fol. Dandplen var
liolig, og' Matkedet blev udsolgt.
Der var mødt færdeliss mangc Kos
biske Pkifcrne er suchst faste.
Tet- bekam-: for insde Lspsto
125 )0·—-ls’-:10 Mark ungen- RO-«
1050 Mk» 21,-Zx Aars lexge SW
— ils-In Mk» Its-h Aar-Es Plaggcs 700
——950 Mark, Zi- Aarz Føl IMP
500 Mark.
Oasaa i Omcancn er der tobt
man-w Heim J demu- qu er bist-:
ska afgaact 40 Vogniadninchr mcd
Heste.
Tini-im Vlnadt de falduk i Vei
qien er quaa Kdølmmnd N. P Ren
Tun di Vinnin For Jahr en inne
Quec- Tid iiden Eis lnkii Paar-sten
dk Meddelclie onl, at ksnn var fal
den Jenien Var CiskIeerdksiiiiaiis. N
da Sinn iffe ialdt i Linien, ineness Zum
at msre dkirbt as en belgiik mith
Twrrizie Eøndaq boldtcii der i To
Tit-up Kjrke en Mindclwitkdeslithd
iJr imm- Pan-er Umonst-n nnndedesz
Luni i sinnkke ou gkibettde Erd. Mit-s
ken var overinldt. N. P. Jensein
som kun i de fidfte Vin- Anr åmr
haft Kølnnandisiorketniim i Bindun«
var en nolniindexiq oimakt sog ai
lwldt nim.Mand og link-de nimm-s
Venner oq Katinneratet ikke alene
blandt imc Jiwimldmide, der mt
sorgt-r ned Linn-:- tidligkre Vornmmi
»Zum Vil lasnge blive minder ber i
Eos-met ug as fine nmnqe Bennek
ugfna »den for onxsiezirwnsernc
sstiveis til »Um-Ihnen Avisk
Tpftlsit Hiembmmku saure-. T
Hi. Sept, sont en ai Moller Han
sens Banner bieni im Krigenz Emn
smal- ved 84 Region-m og lan var
bleven mint of ikke icrrre end 5
Knoten fom ban bar meist-tagt En
Fhmce bar kmn ioaet aennem »Hal
sen, en Jennem Eknlkserbiadett de
andre i Tomnfteren oa Stoffen
Han hat« vætet med i Flog-ei den si.
September-, 90 Kilometer im Pa
ris. Forelsbig blioei lian hie-tune,
men er ellers iok faa vidt nden Fores.
Sidet Bein-. site States
dtrlste eler i Ine. Leere-r Aas-I og
Familie i Egenes er bleoen meget
haardt kamte as Krisen. Den ene
an favnes fiden den lille Lend
fcr ,,C-ln'5« Undergang oed Gelas
land. En enden Stn er einkommen
Ied en Eksplosion om Bord paa et
Stil-, og to Sonner staat ill. »Land
vost« under Zum-me i Tsittatau fom
irae-Z as Japaner-ne
Eitelstrdi sei Dunan Te Dsss
i en Sm. En herfta stammende
Soldat, der hat været med i Ast-;
mussety sit en Das samtnen med
1te Kam-neuster over en Ema sind
selig sank alle site i til W, ogj
ins-n kaude hjæspe sig felv ele- des
Indie. De Iqa W trage farbi,
Selig-, Entsi.
13. Ott» 1914.
Vi siger Dak til vor Ven fta
Enstom Tal-, fom strev fta Selma
i »Danstereu« af 7. Oktober om
Mtdetne i Eqston af Dr. Niellen
of Den dar-sie Kan Mission: thi
bei minder os om at fortfcette
ngle as es fes Helms- var med
til Wmiddagsmtdet i Butten
mä cost-m oq vi fis san Dr. Mel
fm ca Wir-u met- tii sekmm hvot
der var bekendtqjott Msde for dem
til femme Mk Aften den 27.
Sept. Dr. Melken kalte pgsaa Yes
Missioncns Sag for en ftor For
samling, og et Offek blev optazget
til Kina MissioneM Past. N. S.
Jst-lieu iluttede med Tale, Bin
Tak og Vclsignelfe og bad san Dr.
Niclfen om endnu at We ’et Stut
ningsokd. Dr. Nielfen tatst-de da
for Offcret ofo. og kalte saa ogfaa
et godt Drd for vor Japan Mias
fion, hnok Oan Miste-, at vorc Udi
scndinge ajorde et godt Nrbejdc
og da de kun strttsis of .,cders«
Samfuud, saa tkwngck De »obers«
stotftc Gaver. —- Niuct lignendc
tnltc ·oqsaa Missionckk Past. Peter
sen fra Santhalmisnimssh ha hatt
des-me os her i Selnm i Februar-»
og et Ofser blev Mach Pakt Po
Fersen havde felv must i Japan og
set Horte-us Gerning der ved Pa
storcnc Wintbck W Bis-liest —- Vi
samm- ikke de Inn-ler, sow
staat til Kinn og»Jndjen, og num
m faa faak bsre om dedningetned
Kod- og Gurts Gernsqu iblandt dem
saa iaak vi ftstte Jurist-esse ogKæv
liatmd miaa til vor mcn Hednin
gemission i Japan Vi siger soc
vor Gnd og bcgge diese Missiomk
m Taf for dekes Bei-Ia tust i Scl
ma. ———
Pan andag den M. Oktobct
ssai oj have Optaaclic as Here tmi
IlscrdlomnusL Tot er 8 Familie-I
og m »Im Month sah m; cllcsr As
Person«
TWUUUJPUM Ochs OJ UDck
Ganku sau stor, sum den Vor, dc
Vaswr N E. Niclsm tom lwk Hm
icdt over « Nat sidm
Ficke as dissk or Minnen bet
dmc Aar 2 Fauniicr direkte src
TannmrL de oner fra Meile-usw
term- as U. E. A. Mr N. N Paul
sen im End Dakota und Huftru ok·
II note-ne Vorn et de stitfmnkomne
Mrsrx Paulfcn reiste lwrud med
Jcruvancth men Pausen oa et
Eou ozi 2 Tom-c kørtc i der-es Fort
Auto im Ver-million End Tokotc
iacuurm Nebraska til meh, Colo.
0500 Mit zum 4 Tag-Z Tor ankou
Te den di. August Mrsk Paulfm
var ogfaa ftandset der for at bei-g
fin sztrr Mir-T A. Gril. Den 10
fAugust ksrte Paulscu igcn vidert
om Clmennc og Lade-! til Samt
1nonto. Iksxd Ski1, bvor de ankon
Urban den 22. August Alt vm
atmet Vol for dem, tun hovdc de
flidt en Tcl vaa Ofulktnmsne a«
kske over Øtkeucr og Bis-mir T·
var tungt læsfede —- 4 Mennefkcr
Vasrktsi. Lejttclt oft-. Te sok
tun en Rat i Hut» da dct var i et
Don-l ved Lake Lake-I ljsjt oppe
Biergcne ocd Caljsotnias Lügen-n
sc, det var toldt der. Allts. Thaul
sen vor kommen Lust en Ugc for met
Jernbanem og band-: faact lejes
Hut-, og iat altikm i Stand til, as
de samme- Usrdaa Listen Lande fo
vcs oa bo i den-st- immstkudc Diem
Paulspn bat In- ädea Itbt nogk
Hokus-letter og biswan nu sum-!
at bygge fig et Hjem her i Zeitm
tæt ved den lutherfke Mkte —- Det
15 Nov. venfer m, at Past. K. M
Haufen bliver indfat som Prrkst
her i Sclma og Dei siey Wenig
beder. Samtidiq bliock der not aogs
le Isdet i costs-c Vol M og Set
ma. Mantis Gud san fac- Lov til.
foi twk io hon vi! dest) at velsigne
FOR-deute- samt den aye Gewit, fon
Estak indsqktteg her, tu Sie-les Frei
»fe, idet Guds Vom vliver var-ne
i on fot Herreng- Zag og knotige
med es oed Guds Erd og stand,
ovvcikkes til at lcsvcs for M as
Himmelen i Jefu Navu og for Ie
fu Styls-. Venlig Hiler frq as alle
RQEWW
M. J. Csultx
. AM- Rest
Hvoh heilige ere M W
VM lau W Ist-Mut CA. Us, V.
.Wzsf«deäe M Otd ek
fawde vi ved vokt Missionsmide
fra den 2. til den it. Oktober. Af
fkemmcde Pisa-steh der fremden bei
godt Budskab, oak Post-It G. B.
Christiansem Audubom Iowa, J
Simonfeth Hishi-gwon Z. Knudfem
Betesfotd, S. Dakota. Moder-ne var
godt besagt, tmgtet der var to Tast
skemaskiner i Nobelaget Selvfsls
gelig var Spudageu den state His
tidssdag. Der var dem, der nimmt-,
m· bar-de lige san monar. sont da vi
hin-de Kredsmede, lwad n glasdede
os over. Ogsaa havde o; den Glas
de om Sendugen at kmvc Bei-g as·
Doktor Rielsen on Hitstru fka Kinn.
Rasmus Meler heult-de dem pr.
Automobile Esndag Morgen i Su
eekiox, da de com lige tidiig nok til
lsludstjeuefteu. Doktor Messen tol
te faa til Bot-neue Sondag Eiter
middaa, m siden til di- Voksne. eq
igen em Mienen ved Blut-rings
mødet: ban lmvde fikkekt andægtige
Tilbcsrere Selv Bonn-ne um Af
tenen boldt sia vaogne og folgte
med stor Interesse Dei var ogfao
velsigmä at bske om Herrens Ger
ningek ude iblandt Scsdningen vg
laa der kan man siget Tejlig ere
de Fsdder. fom bei-her det zwde
Visdfkab lil dem.
Te: var tndoligts Toner, der lød
ved alle Msdenm En as Pnrilcks
m· habe til miq om Mienan »Im
lau ikkc lro bis-Il- Mschr c! holdl
somwvcsrk« Nei, dist sle ni Elle tro,
For alle Veancn book Gnds Lkd lo
der i Aand oq Z«1ndh-,sd, der vil desti
entcn blinc on Tsdlcsns Luat til Tødlj
csllcr en Linse-as that lil Lin Nidj
disk sidftc maa pas-le wo nimmc als
dort Full loka chd Nuskist «(«8(-n·en-ks«l
Nenn vaer lovrt, vi masrkcr as oJT
til lidt as Aandcsns Eulen. Dosz
kimde disk onlka pl riutiq Vince-«
visit-, at de: hmdc bonI-Z fom i aamle
Taqu at nimms- oildk komme medI
dette Ewmsksmaalr Ovad flal jrgl
am- fok at bljvc stellt? Er Her-»
«ren ilkc den samme? Jo fiflcrtck
Man ists-bot manglrr, at Mnds
Born jkch kommt-r nok lommcn lil
s rndmsqtia Bau lot Sicvleås Instit-?
»Seit-tin m Glckdc de mindre
tilbobc«. Vi bar haft den Sorg at»
miste en as voke Meniqbcdsmrdlems"
met-, Mrs. Einmanuel Knudlenx
Hun dsde straks effek, at bun imvde
fsdt to Tvillingbsm »du-I blev be-»
» gravet lm vorKikke vaa Rufkin Wir-H
« kcgaard under magst Ftor Deltcmelzl
s sc. Hun kom bei-til sont ganlke una
« fka Webeet- Co., book bun var fsdtä
oa aik til Konfirmationforbctedelst
bos Pastet- L Jenseit oq blcv lon
» sinnen-L af lamme For 5 Aar fl
ben blcsv bun gilt med Emamiel
Knudfen Hun toa stolaft Dcl I
Meniglnsdens Arbefde i den Eid
bim lcvedc iblondt os: lnm var ak
den Staas, vi bovde tun Glæde af.
Emanwl Knudsen levcdc vaa en
,,Rcsntcssotm«. Hatt holdt Anktion
itkaks clm Nonen-Si Beginne-Ue og
reiste-til Donner-, Colu» »vor haus
Fomsldke oq SUJEMdc lsvcr. Tsn
em- af Tvillingbsrncsm dsdc og blev
bognwet samtnen med tm Moder-.
Den auden tm Ema-stets Solln-.
Mes. Ein-is Bonn-ed, mrd fig citek
Bogravislsm ca iaa havde de on
llllc Treng merk pag tkk Aar: ban
vil vel not verke- lwor bans Papa
III-holder fig. Dei var et hast-d
Slag for Entom-el- Ocetcns Veje
er itke altid note Beic, dog de bed
stc: maatte has isge Triften bos
Herren, lom san tktfu oq lasgc alle
Saat-. «
Herren hat dme Aar Mägnet os
med bedre Avl cu i Fior. Ewig
var Smaakotnet gebt: Ovid-u got
fta 15 til 30 Mj pk Aste-, oq
Harren lra 40 til TO, es Waffen
vil nok give im R til IS In. pr.
Art-. Sag vl mo- Isk ffkft og
sidfi stumme m Des-: Alt of
Nat-del Lovet M M del
liqe Nara W. -
Mit-cis M« til pMnlketeMI
. Kot-.
Drittel-isten
Japan-situierten
- »-k winke-, se Kot Nr 42 ........................ 8162233
Wild Rose, Bis-, Myrtle Jenseit .................... 5·00
Pa·adutq, Calif,Bethe1 d ev. l. Ist-indes Is, Mis. E
Jenseit, Mks. N. Riecer hv we .................. s;.00
Los Angeles CaliLBetheldev.l.Ungdomsf-Q10,Thk.
Madfen It ................................... 11.00
Brunett, Nebr» Menigheden .................. 3.50
Ecqu Falls, Jme Mis. Christi-m Hausen .......... 200
Coxincil Blusss, »Form« John Haufen ................ 300
Fremont,Nebr.1-4 as Offeret ved Dr. N Nieliens
der. .............................. 10.00
GTMMM Mich» St. Pauli Ugh» Mels Jst-gen Rats am
Duca-ha, Liebt-, Pella M Urs. Jens Wut- . . .2.00
Nun-all owq Mit Jst-»F ................ Mo
Satwillr. it» Emma ................... 4.01)
Mahle Valleyog Mai Brot-L Vis» Mindei ........ 5·00
hmninstom Wis, Avan ...................... 10,00
last, Nest-» Rast-Jus Pein-sen og pustru ............ 1.00
Wams-» means
Tit Titus-»mus- i cis-a Japan.
Indien«-unnenn
Fsr wimm- fe Abl. Nr. 42 ...................... s 724.68
thd Rose, Wis» Myrtle Jenien.«...’ .............. 5.()0
Cedcsr Falls. Jam, Mig. Christan quksen .......... 3.00
Tounkic Bluffs, Iowa, John Hausen ................ 200
Jemand Nein-. 1,-4 as Offeret ved Dr. N. Meliens Mode Um«
Rom-alt Iowa. Mis. J. Jugener ................ 2019
Maple Vallev og Ketten Brock, Wis» Kvindok ........ mu
LmtreL New-; Missionsviktiouchedens Stadagsskole»« 4.00
TilsammctL · . .s 755153
Judicmisfionem
Fix- koikteret, se Obl. Nr. 42 ...................... 8103905
MiNabb, Jll» Menighedens Oktoberoffer ............ 21.35
kanville Mich» St Pauli Mgh., J. P. Lotsen ...... 500
Sidnen, Mich.. Jmmanucls Mgh's Oktobcroffer ...... 11.50
Groetmillc Mich» St. Pauli Mah» Niels Sorgen Rossi «
musfcu .. .................................. 5.00
Omaha, Nebr» Pella Mgb., Mk. og Mes. Jens- Petekfcn 2.00
Ruthom Minn., Miss. N. Olfen .................. 50.00
Hampton, Nein-« Meniqbcden ................ 34.00
Slwniimton. Wiss» Koindefokeningen ................ 5.00
Tilfannnen. .. Hi 173.80
-- «
MCIMIIIMIIIIIIILIIJ
Fsr wittert-h sc KsbL Nr. 42.' ....................... s 615 72
2.
Alt-etc Lea, Minn., Mrix E. P. Svendsen ............ 00
Grcenville Mich.,s St. Pauli Mgh., Mels ijen Ras
mssfcsn .................................... l.00
Omabm Nebr» Vella Nah-, Mr. og Mrs. Jens Peterfem . . .2.00
Coulton Iowa Eule Mrs.) A. P. Johanfcm Julius
Llscm P. C. Pedckscm Julius Frei-s, A. Brett-m P.
· Haufen, Ein-is Anderfem Peter Mai-few Niels Peda
ken, Chris- Winthcrs, Martin Money O. R· Daniel
fen. Aner Block, M. C. Haufen, R. Clauseu, Hans
Christiansem HOOanfcm H.J.Hanien, E.M.Aicdckfeit,
ARIEL-komm O. Haufen, J.Johaitsesi. N.P.Madsen, III-. -
Todten-T HPPetekfmh N. O. Holnmaakd, Rast-Ins
Jener A. Lotsen, Thomas Peter-sen hoc-r st. J. Ja
cobfcn, R. R. Christensem Hans Winthctz Christ Fre
detiksen, P. E. Petcriccs, J. P. Jacobfm Laut-its Jo
hanicu, Athen Hause-h tun-r 50c, F. Horn Mc M.
A. Nsclsen Höc, Mllr MU Jcns Haufen, Nikolaj
Christi-Mem Heut-n Wanstlev, Murg Nielsem Henm
HAUIPU Zwist sLUU ............................ 40.00
Iilsamnusm . . .s 66072
Stolen-fein
Jst- koinerot, sc Libi. Nr. is .............. » .......... 8206622
Same-u Bluff, Iowa, Mr-:». Niclscsn 81.50, E. L. Chri
stcniem Wut-.- Nodtfrcdfcn, M. Jorgenfcn (Er.0, M.
Jømcnfksn Jst-. book si. M. Christi-nickt 50c .......... 6.00
Siour Cim, sowo, J. Kikfmaard, A. F Jenseit, S. J.
Hausen, M. J. Molikotu Postor J A. Lotsen ist-er
Bö, C. M. Jcsnicm Jolm Haufen, Carl Soreniem Pe
ter Wehmut-d Fred Lassen, Amtes Lenme J. L. Kirs,
sorgen Hausen hvcr BL, Mrs. Carries Flim, Mes.
Anna Bach Mel-L- Hanfm Geotge ZtekkcL E. W.
Fritssclsem Johannes Clptiftianfm Miss Ellen RI
n1cr. Miis Johanne- Eiocrkkcm Wiss Emma Erstme
Misgi Sinn Kirkmaakd, Miss Damiette Sehn-Oh Miis
Markt-a Lin-few Mifs Markt-a Jsmeniem en arm-nnd
gäc st. Mks. «. Sara-Ilsen, Mkä Peter Lauritzcn ho,
Roman-, N, Dat» Trin. Mad» Andre-w Peterer zä,
Jver Sake-niest, H. P. N. Kamp, S. P. Meliem C. N
Mosgaard, P. C. K. Peter-few Streu Baum-m Lau
tits Lotsen ho. 83, Lord Hause-m sp-. Pisa-rieth Zeus
Anderiem N. P. Niellcn,.Julius Kamp hv. BL, Erif
Mortcnsem L. P. Laut-leih P. P. Christener ho. Si» 89.00
stillem-nen- .82167.22
Samfundsgæld:
Jst kvitteret, se Abl. Nr. 41....:— ................... J 52.00
North Platte, Nebr» Npraaard Sillafen ............ 5.00
Tiliammen. . . .s 57.00
Dann Kinnmisiiom
Ist kuieteket, se Kbl Nr· 40 ........................ s 21.00
Plain Nebr» Rasmas Peterer og Hufmc ............ 1.00
Itliammen....s 22.00
Tit MU. Anna Ni·elfeni Ssndagfkolessuletræ
56.00
iJapan
Fsk bitte-»et, se KbL Nr. 41 ........................ 1.00
Stimme Wis» .Mifs Emma Peterieit.·.. .......... 1.00
Allons-new . . .82.00
Der ksde Kors:
Fsc koitseret se KbL Nr. 42 ...................... 815.16
Krumme-, N· D» Trin. Mah. .................... 52.00
. Tilfqmmen.... 86716
Maik, Nebr» den 22. Ott. 1914.
i. Qttopsssesc
E: Mi. for O. f. d. ev. tutir. M i Um
ca Mantiss-?
lsU Kred s
Offeret under Qtedsmtdet i Pay Sipvi .............. QIMBZ
inetet under Kredsmsdet, Saxevillc ................ 20.10
Missionsmsdet i Vor Iceiicks Mah» Waupaca ........ 30,95
Gehe-im Peter Jenseit, Vor Frejiecz Wiss-» Baum-a 5.00
Gave fra Miss Marie- Jensen, Saxeville .............. 300
J qlt....8173.«80
Med Tal meist-met C br. P,,Vel!on« Kasieker. ,Ä
Genspeilingk
Fta Engelsi vcd Elle-.
(Eluttet.p
Mom- var daq ikle bange sm- dksst Moc. Dnu
lmxsde tun M Lin. og del lmodc tmn sur lasnge list-n
mllm osrrt til haus, sont bat sagt: »Ist-ad sum Helft J
have qjsokt mod en as dissfc niinc mindsus Vrødrkz det
have J gjort Intod mng
Hnn sorlmndt den-s nwdbndclmr Zagt og imsldto
den von-han« luslbrcdendcs Oliv i dem ligksfont den bat-m
D bjertiqc Samaritam saa vidt Missionens Formadstkals
te til, afhialp hun bete-s Nod, og klimvedcs Nivitalcts
Sengeklæder itu for at stafse Minder og Vorn de upd
vendiqitc Masdninqsftykker. «
De ftakkels Menneslers Tatnemmeligbed var al
deles essende, De kunde Mr soc-stach at der, uden at de
kunde gengcelde det, lunde viies dem lau wegen Kast
lighed og Mu. De vidstc intet om den Kerlighelh der
ladet stn Sol skinne over onde og got-e og ladet renne
over retfærdige og uketfætdige
De vidste intei om Guds Kastqude, hvorledes
stulde de da kunne begkibe Mennefkers Kasrljghedf
Dorfe-n be ltle fettede des Lns, lon- ,,oplnlet hvert
Nenneskr. der indes til Vetden.« lworledei fftelde de
da cunne forftaa det- Genspejlingf
Der vor meqen Sygdom band-· i Daten og paa
Viel-geh der var Man noqle Dtdssally Sent om Af
tenen et Poe Daqe eftee Jocls Afrejfe blev Marie heu
tet ned l Landstwen Sn keiften Minde, sont var an
greben as Zehen var mer ved at d- og lendte Bud el
tee Marie. Seien ned til Mwen var steil og meis,
alle Melipniitalionens Menge lov i en tilftsdmde
Vygnimu inqen uden hun og Jakob var til Siebe i
Geheul-singen Ildelq ist den-de hun vteket lau sent
W lLsndslwem es i Nil-sei Hutte stg alle Postens
skerleder. M, Mode-, sowie-see, ja
letliqbedsvls end-g en uns Lwe -
M Den »Wie kaute san W sei
NIMWUOOMQIM WAG.