Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 28, 1914, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Alvorligt Zog-Mc
Mem-ist Stabe for 100,000 Ut.
Ved Fiscebast Staticn paa Syd
falftec er der Mandag Akten den 28.
Sept. flet et Tognheld, der dog ikte
hat kostet Mennelteliv: detiniod er
den materielle Stabe megct ftor.
Et Etsttatog passen-de Kl. 6,30
Gjedfer. niedisrende 45 teilende fta
TIMIMIL Da Taget naaede Filkei
hast St» lle det med suld Kraft
ind i et Roetog, der fejlagtigt Mir
km on pim Etstmtogets Spor.
As Roetoiiets 8 Vog.ie splini
ftkedeis de site fort-site totalt
til Pindebrwnde: den femte
iik hele Foerdelen limit; den
ijette veeltede og sit mindre Stadt-,
og lun de to lmgeriie fokblev nbellas
digede. Siifkekkoerite spredtes ved
Smnmenitedet nd over liele Jeru
boneterkienet, san nt de Forslrcetles
de teilend-e lässest-ein macstte vade i
Rot-e Elgtrowaets Leloinotiv lum
vede cii Undekdelen og weltede helt
dm vim Siden: det er tot.ilt ndelum
linderdelen slmmededes ved Stødex
tilbcme ind under den tnfte Voagies
Pnlooam anis Hinl splintredes sum
Glas: selve Vegncn led ingen Sln
de Te tke folgende Beginn der var
at den actinle Inve. lsb ind i Liver
andke, Butter-ne flog nennt-m Ende
vcengene og llatwede Siedet-ne lam
men. J en laadnn tilredt Knpe lud
tke reisende, der den« bar-de Eilands
ncetmerelle til i Tide at leite Bene
ne ov vcm Siedet-ne loa de nndail
at icm dem i Klemme oa knnft
Stot Gove. Kot-Mein soc Qpr
relien as Liitliersfkiklen tmr ira en
anonym Meer niodtnget en Gavc
von 5000 Kr. til Meniqbedgorbejdet
i Rolenvrknsiets Sonn
Fotbndkt mod HelteUdetseL J
lslge Jnftiiisminiitekieis Velendtges
relic- ai 5. Zept. Mit er det indtil
videre Fekbndt at udføre im Landet
alle Heite, der er udpegede tilVrug
ved Ost-ten ved Mobililerincz,.lmnt
endoidere de Heite, der eftet Oper
enslomft niellem Ejekne og Afdeliw
get of Hirten under visle Dmftcens
diqbeder slal afgives til Beim for
Heere-L
Til Veilcdninq For Ejetne as de
paaqældende Heile ankstes Fqlgeni
de:
Der er intet til Hindek for, at
Salg sl faadanne Heile lan finde
Sied, naar blot Salget ille med
iskeh at Heltene udfsres at Landct
Hefteeieren lkal derfok ved Salget
und-steckte stoben-n um« at Gesten er
udpeget til Hirten, Teller at der er
aillnttet Overenskomst om dens Al
levering til Hirten ved Mobillfes
ring, og endvidere ital det for He
sten udftedte Udilkivningsbevis el
ler det Dein-neul- der indeholdek
coerenzkomften tin-d Militærvæsnet,
folge med Helft-n ved etlwert Eier
lkiite
Zaslqmsn as m soc-than Heft stat,
indm 21 Tit-usi- estisr nt Zalaot kmr
Hund«-: Sied. scndc Meddrlclsv lust
om txt den militasrcs TIlSdcslimL book
til Gesten i makomtmsnde Tilfasldcs
TM nfgivch mod Lplvsnitm out
Købcsrrns Norm Da Vom-H samt den
Jerubamsftntiom der limer unsr
nnsst vod Heisvns um« Xtaldx)l«1ds.
Tor pkmlwilek ftadia enlmek Im
Eer Fordliatelse til at oftmaer des
paaqasldcnde Heft til den non Uds
ffkivninaslwviftsck anspru- militasrc
Hishi-längs indtil imn maatte mod
taqcs Meddelclfe ow, at Dosten Ikal
offenen-s til m nndcsu militcrr Mnns
digbed ellok at Foruliqfcslfon til Af
levekinq er bortfnlden.
Saus-Hut Dosten dar ellrr blivcsr
Abtugeliq for Hast-en -- derimod
Mc Hom bidtil ved chrfkistc --—,
fkol Ejekov uoplioldelig indscnde
Empor-ten as Udsskivmngsbcsvifcst
M Vrfmrelsm for den Kam-nimm i
hvifken hcm hur.
M Hensim til Kontrolle-I med,
at Wen af de udpegrdc Hestc nd
fskes of Lande-L vil digie Heft- ved
de militaske Myudigheders spran
ftoltning blive mmäde med et iud
btændt H vaa den em- Fort-ov.
Mein-W i Räder-. Ran
bers, s. Oktober. Oeftmartedet E
Das er ttodg Fokbudex mpd Udspks
Iel as Plage og Isl, daurcist Vett
og forudgaaende, dngliqt Salg i
Saat-desto ualmindelig liviigt Der
er mai-ge Ort-bete og mangs ce
ftex men Heft-ne er genasmgqaeude
» meet ring- sum-net sung-ver
WI
betaleø der hjjc Prism Fugen no
genlundc præscmabel dansk Heft
iælgcs under 600 Kr» og de san
l. KLS Heftc betalcs mcd 1200
1800 Kr.
Vrwade blinkt ikke dyurr. De
jydikc Skovcjcre hat pag ct Mde
i Aarhus ret.enstemmigt udtalt fisg
mod at fasttc Priserne kunstigt op,
felv om der Bunde opnaax viel-litte
lig Fordcl vcd det. Bleo Kulgross
fercrne altfor cncvasldkgc kund-s man
ty til Brasndet Der havdc staaet jin
Pkøve spr.
Dtmte ansocialistet. Aarhus
Etstkaret hat den l. Okt. idømt
Ungsocialisterncs chnk Mickclsem
Niclcs Johlson og Storamckd Fang
fcl paa sædvanlig Fangetostz Mik
kolsen i J Man-jeden Johlsou os;
Storgaard Iwer 1 Maancd. En —1.
Ungsocialift, Haus Madsen, der lim
ek fyldt 18 Aar-, frisatidtes, idet
bang Virkfomhcd book-c jndfkmnket
fig til Astistance vcd Truknitm as
cht Opmaty fom ovennswnte imr
opklcrbet jorskellige Siedet- og lwori
Mrrncplimige opfurdredec til Mo
«at cito-konan Jndhldcifecsordrcn
! Bsknclqmmelfr. System Y. Sep—
stcmbmc Mcmrdejcr Ecken Mol
Immkd« i Laffen er indlnqt pas
Pfarer Znaelmik for Vorm-lam
Instit-.
s Testamkntarifke Guyet Afdøds
«Fkk. Christims Kommt-f as Polste
«l)ro bar ist »Holstelw Dimle
stirnkct bomdcsläqc icfmnusnmrifkv
:(Haver til kirkeligc Formens. Te
fokdcler ifo faaledes: Elfkagdnlonci
hie-mutet ,,Zkovtofte« vers Lyimbn
2000 Ar. Dansk Elllisfcunsfchv
i Hellcrup 2000 Kr» Kirkeliq For
:enina for JndtcsElIlisfion i Dan
mark 1000 Fir» Fluindchgc Mig
«ijon-Jarbcjdekc i III-benimmt lum
Kr. Et Legat paa 3000 sit-. der skal
ber Nat-net »Naalenmacr Kot-mark
og »Musik«-J Legat for onliq stille-de
»Wind-c i Holstrbro«, Tanfk Fort-net
Zudnn- Mission 2000 Kr» Oster
landsmicssionen m00 Kr., Kathrine
Meldgaardsi Sym- og Aldcsrdomsi
bit-m i LIMstcbro oa Holsusbro Zog
:m-.kirko 15000 Kr.
« Eu fjældeu zeugst Undcr iidfte
»Ur-oft baode en stok Flok Bildgass
flaaet iia ifed i en Dalfasntning
paa RIddinqugnem ist-or de søatcs
Ly for den ortanagtige »Im-m. Tri
Mænd, der kam sorbi Dulscknknins
gen, da Stokmcn var uaa sit Hose
str, bemerkt-de Ort-Blum iom blev
opskmmtc og for-state at Hippe hort:
men dette viste fig umuligt for den«
san utkoligt drt end luden Ad Las
sidtsn kunde de Mc undllippe, oq et
bvkrt Forfta pack at ferka ins-thu
den nsislykkedes. Nehilwtrt blev ifl.
Skive Falk-ist« at de m- Mwnd
qiotbc et Bytte vaa M Mir-:- use-I
at hauc- andrc Famsircdsknbcr end
de bare Naschn
Strafo 71 Gange. En Fanacs i
Hat-send Tugtka dcsr fiden 1878
kmk vasket fimfset 71 Gange, ben
ifl. »Wars. Av.« faaet Tilhold om
eftcsr sin Lssladelso at bläve 5 Aar
i Kslnsnlmvn Tot tmtter doq nass
pc stott: man· vcsnter ban: sum-tril
boae til Alsoninq af Nummer 72
. 200 site-mitn- i Fute. Undisr den
okkanuatinc Sturm fordde fix-g
Baader smTkt zum Vasrnct
Um Tippcnus i Njnxjkøbäxm Ffom
Her arassscde m· 200 smamkck oq
en Del Plage, sont him i aloorlia
»Tum- for nt druckte
I Wandel dcgundte Isl. »Nim
Tslnstst,« at stmc ocd Eltern-lich out
IFonniddagcsh on vcsd Middagstjd
lvcrlttsde dcst ind over Tipinsknc i san
stokc Music-L at man mai-ne ovaioc
at faa Kreatur-erste bokt uq i Ste
drx for spav as Inn-le dun,p.m do
lwcstliaurnch Steht-c Noku let Ar
beide var drtte ist«-, dII Rnndct sta
dia steu, ou Kreatukcrno beayndtc
at blive opfkmsmtc Fsrst da Cis-?
bekednc Mwnd com til, lnkkech dct
hen mod Akten at fcm meaturerms
op paa Dsim Starr Mist, hvor do
vor sitt-ehe mod Bande-t. Paa dette
Tidspunkt stod Mindct m. 3 Alcn
b-it, og det flog over Hcsstekvagene,
da Mwndene red hieni. Først 2 Da
ac senkte fqldt Vandet san meget,
at man tunde faa Kreatur-me over
paa Enqene ved Sahst-Bord
26 Ists Isrtuslist-Iuiilæum
tut-de Reh-Mr Bendik Diesen i
Aarhns fejrc den l. Okt» Hv. Oles
sen er ikle saa lidt af en Globetrots
ter: efter nogle Aars journalistisk
Virksomhed, bl. o. vcd »Sa
Amtstid,«, gjorde han i 18k·)2 en
lille Asstilkek til Amerika, hoor han
i Lobet af 4 «Aar pktmede mindft
21 forskellige Livsftillinger, lige
fra Elllnkstenssrenser til Arkitckt, og
han vendte hjem beriget med en Dei
Erfatiug. Siden hnk hnn ver-ret,
Medarbejder ued nogle jydlke Bla
de, en Tid Korrespondent med Op
hold i Berlin, on da ,,T«ansk Him
delcsblnd« blev oprettei, over-Log han
Reduktionen ai dette Mad, link
iom kmn vedblivende korresponderer
til en Rasle Dagblade
Jnlsiloren er en ilittin Mand, al
tid rede til en .sZoandk-neknism tm
i Vefiddelse ni et nopllideliiit Hu
mor, oa lmn er tneaet nilmlkst blandt
fine Kollegen ·
Dunst Studien-nd Pan et n«
Dunst Studieiond forleden ailtoldt
Vesmreljesmøde vedtoaes det at yde
i alt il Etudielcmn paa 2004300
Fik. til Hin-w ved Studiernes Af
ilntning til Etuderende ved Uni
tseriitetet, Polytelnisk Last-entrinnt,
Landbulmjflolem Farnmcentisk Las
reanftnlt ou Mniilknitn-rs.mtk1riet
Zeisswerk-e var Fonden Mitgift-a i
Stand til at ftøtie alle de nassdige
tmsngende Aktionen-, der lmnde
nnsldt fin.
Knl i Chiassis-. Aaldotg 26
September-. Otto-vieren Etatsksraad
Kingonbcrzh sum i en Anrmskkes
lmr leisem stul til Nccdjnllnndås
fort-nede Privatbuncr, meddislte vcd
Krimsncs Udbrud Vom-nun at kmn
nildso annullcrts jin Inmika Vcd
en sorksløbia Dorn-newsan gik
Winqcnlmm isid cum at lcoerc Kul
lems og at lade Prisspemsmkmlot
nimm- Uod Vuldaift, idet Partcknc
mode-:- om at bøjc fig for den Ken
dolskn sum Oojustukotcstnform-, Kam
kmsradnokut Bang Anat-sen umattc
nfsiqc i Sagen.
smmntcmdvokatcsns Mudclse sure
liaaisr nn. Den zwar nd ma, at
Klingt-an ikkis bavdv dacht bot-et
tiqist til at mmullcte Kontraktcth
Ulykkck. Da Arbcjdsnmnd P.
Christianscn as Halm pna Fizn for
lcdcn Aftm cnklcde ncd ad en Bak
kc i stasrk Fort, wrncdc lmn mod et
Roms-L lnsiiz Vognftang mune vom
i Brustst. Hatt indlagch paa Eime
hnfet i Ilsfisn5, lwor lmn km i Folge
»Mens- Stiftst.« er nsmmet oed TI
den. Han isftcrladesr Enka og «
sama Bot-n.
Nandcts, Z. Oktober Hammer
beidcr Nicls Marias Soendfen as
Krismsp er i Gaak funden druknet
i Rand-org Fiord. Don Forulnkfode
var IO Aar gamnusl on mäst.
Købcsnlmvm Z. Oktober-. Da 17.
Vatalllons sk. Kompagni i Tag
holdt Newlskydning ved Fasse Vat
teki. blcv Mark-rein chmt Nr.
689 DER-n, kamt af et Sind, da
dcm sanfte uvetmst tmadtc from
formt. Skydevolden, vistnok i den
Forsttcnina, at Skydnitmrn var op
hsrt. Olfrm der var Vogkmndlcrs
medbiaskper i Kahcnbavm drasbtos
Pan Siedet Der afboldcs Ciriak
wisher i Morgen.
Dsdøfald Gras-sent stillst-I Veh
rcn-:«, Ectuorchcf yor onst gamlc an
sm- Fcrnm Moch ör- Bclpren-1«, er i
Folge »’Wrsen« i Frei-ones nsgkmcst
vcd Tvdcn i Mauenlmnn over W
Aar gansnnsh Ton afdødc begnad
xo allen-di- i leis-« jclofmsndjg Rob
nuirdisuirsfontlnsd, idkst hatt cht
uuwttks Aar samtnen utrd Nrosossi
m« Wvum Blum grundlagdc den
sont-re san umsntusnde og onst-to
Forschuan i llld- ou Trcndmmimn
i Wiss Ledele lmn lnslt up i sin Wie
Aldist nanddfrift ou !iuliq, uodblen
at mac- Del.
« Flm Sonnenræst for Bod
duminby Meniglmder i Thifted
Amt A. L. Lundlme or Fredag Zö.
Zept. «ajgaact kusd Dødcsm 82 Aar
stammt-L Den ofdsbc nur Widder
af Danncbroa.
- - Nin-. Landsthinqomand Mel-J
Mallcr as Listbask Msllo er afgaaet
ved Baden, 85 Aar ·mmmc1. Den
afdøch der var Mcdlism of Lands
tbiugct fra 1894 til still) oq Med
lom af ijc Amtsmad fm 1868
til mir-R lmr beklde on Nackte an
dre Tillidslwcrv oa var dekonskct
nie-d Donnebrogsnurndch derber-Z
trgn.
—- Den mmmmarigc Slotsforvals
tcr paa Frcdoritsborg SM, Kap
tajn Hat-old Jaftrau, er 26. Scpt
afgaaet ved Dsdem 88 Aar Al. Den
aidvde var Kommaudsr at Dbg· on
Dauncbrogsmand.
—- En asldre Herr- styrtcde den
26. Sept. dsb om paa Hjtsmet of
Vestcrbroaade oa Neswntlowsaadc,
Asdent-am Bau fix-M til Kom
Immehospitalet,ll hvor btm blev gen
kendt fom Proprietær Eitildsen af
Brabiaub ved Arn-hat Mdsve blev
50 Aar al.
—- Overretspvokurator Th. Stein«
that er Løkdag, Z. Okt. afgaaet vek
Dødem 82 Aar gl. Han var Ridi
dex af Dbg- ·
— Apotheker A. Møller Hanser
i Mariager er famme Dags Mori
gen asgaaet ved Doden i en Aldet
of 30 Aar.
« Beile-, M. September. Fhv
vaadsmedlem P. G. chckel er I
Nat afgaaet ved Todes-, 82 Aar gl
For en Aarraskke tilbage drev den
afdødc en meget botydolig Tabaks
fnbrikatioiyber i Auen
—- - Jndebnvercsn af Vintcrs Tag
Uavs oq Asfaltsabrikker, Grosfem
H. C. Winter-, er i Folge »V T.«
afaanet ved Dodcn pna Frederikss
beer Hospitol efter en Operation.
Don usw-den der nor født i Skods
borg, Horte-de i sin Tid —- eftcr
at kmve vasret onsnt i Firmaet Kna
lund E Oendridsicn i Kolding oq
Ilrcl Prim- i Kølwnhow - - ou For
rcstninq i Koldinq i Byqnitmksartiks
ler mod tillmrendo Fabrikation as
Tagnan Under lmniJ dygtigc Oaand
aik Fortetningen irem til en ftor
Virksombed Fabrier nnlnades ned
Ngkrksfnndbn Oq i Rusfildr, og i
mde flytthch Fwwdknutorpt til
Købenknth
Fins. Konnimndøk i Flnnden
Fr. C. erinner er Ratten til 23
Zent. nfqnnet ned Laden 75 Aar
nnnnnel Den nidede nnk Kommun
døk ni Dün. on Tannebronsnmnd
sinnt dekoreret nied ilere ndenlnndi
fle ereiier.
- Nodsexnediwk ena Hoffens
Etntsiunieitmimi, witnnm C· N
V. Zelnnidt er den gkl Zent. af«
gniiet ued Beiden -
Tidliqere nmnzzeanrizi Stole
ldeinirerinde i Bedenk-iler Frk
Ventrnn er dnd, Ixi Am 1il. »Juki
var kendt i nide Firedsiy interessiert-M
siq itnsrlt for nlle oisentline An
linkiender on var en inrizi Form-ni
ner iok Knindesazien
— Sangeren on Sanglwreren
F. C. Tørfleii er iinledcn afqnnei
ved Teden i Tlliiincliem CI Aar
zinnnnel Ten Hin-da oer oprins
delin nnr Snllernnrefabriknnt i
Fleiisrslnmi, blee i en Tenornød43—
Periode ondnget ni N. W. Asade on
delnnerede i 188i von det konne
line Theater. Jan reine der-me
von et Stipendiuni til Italien iot
at san nidere Uddminclle, nien op
nnaede -- eiter met Sigende «
lnn at inn iin Etennnc spraant
Zna blev lmn S.nmlcerer, iørst
Leipzin on lenere i Købenlinvm on
ilnttelin reier bnn i Folge »B. T.'·
til München, lwor han eiterliaonden
iil mange Clown-, blandt lwilke on
lnn iindes kendte Miene
Bitnelammelfr. Beim 26. Sep«
tembetn En 19anriq Bieneneknkl
Riknrd Pederlen of Bitteij i Østec
Erinn, er indlagt pack Horninld Sy
nelni'6, lidende of Barnelammelfe
Pan Engeln-let liqaer i Forvejen en
Patient nied femme Simdom Der
er in Mil inellem de Siedet-, lnmi
Tilikeldene er opstnaede, on der bin
ilke vasret noqen paavifelsq For
bindelle.
Mangelen paa Bonn-W Textilin
lnikantioreniimen meddelerz
Eiter nt Bomnldsspinderierne i
Voll-n nllerede i nonen Tid lim- ver
ret imndlede, bar nn onlaa de te
sinke Jninderier pna Vatdevej on i
Kanneande i Vele maattet inditille
Virkfoknlieden indtil videre nun
Grund as Mangel paa Voman on
helfe vil fillert inden ret lnsnge
øve Jndilndelie von de slefie Vas
veriers Trift.
Aktiesellknbet De dansse Vonnildsss
spindekier nieddeler imidlertid, ni
de alt lim- Votnuld svømmende irn
Amerika, nien at der vil non en
rinn Tib, inden dette kan konnne
lmn iom Garn. Dei er forbnndei
ined betndeliae Vanlkeligbedek ai
fremllafie Vomuld ita Amerika
Boten man kibes ubelet og betales
Wan Dei-til kommen nt Trans
poktiorboldene er nieset· beim-time
liaelnsn Tiliensllen vaa Grund of de
ficetkt fern-jede Franken Miasas
lnmnee in. in. fordnress i ist«-«
jlentlig Grad.
Tod psm Gottes-. Ratt-n til M
Sept. faldt m Mand, der sont unn
csndc i Muwankdinadc 1 Numm
11lndsxsliq Jus ma Unden, J lnsnidst
løsts Tiljtllnnd blen ban m Politik-i
fort til cssofnimlisk imsn insd An
lmnitrn lusrtil v:1r«l)an usw« Dei
nifus sig at Unsre («8rosfe«cisr Ekjmnsr
af Rander Hatt var 50 Aa
amsunol okI wage-Um oq «sJød«5«mrsn
am er utvinlsomt ist Mast-teilw.
Jldebtandr. En san-met stko
Ist-wahr Formiddaas den 29. Sept.
opftod der Jld i Faun-Veilc- Kro i
Ddsbcrrcd Krocn er en af do asld
ste i Land-et Vod bawfire Tichs
var hole Krer med Undtaqclfe as
Kaki-laden nedbrasudt, Inventarin
var ikke asfurereh Bygninqerne
var forsikrede for 8000 Kr. i Østtfs
tetnes Brandsirsikring.
k— -—I
—- «K-løngegaard« i Ttllitze paa
Lolland er Mandag den 28. Sept.
fuldftmndig nebbrcrndt. Jlden or op
staaet ved Kortslutning. Det lyks
sechs- at teddc hole Bein-Mitmen
hvorjmod en Del af Jndboet breit-ndt
te. Løsøret var foriikres for M
000 Kr. oq Bygningerne for 24,000
Kronc.r.
—- J erv Knutbs Gaard
»Vo-";«ansqnard« ved Løgtcn opftod
der Allem-n den 29. Sei-L ved R
Tidon Jld i den store Stdde
ning.
Vesd AsTichn var andcn ded
blivcnde indfkrwnkot Iil Staldbygi
nimmt, og dct nimms, at der nmppe
var Fare for sovodbygnkngcn cller
Forpaatfrbnanitmcsn Alle Omegs
ncsns Spkøjthr var mide Helle-ni
bsov reddedix
Tot lykkcdcs at begrwnfe Jldon
til Staldbnqninaom der nedbrwndtc
til Mrundm
Brod fkal sælges effer Virgt. J
Otsnbold til midlvrttdia Lov of 7.
August om Noaulerina af Prilen
pna Lobncsdsmidlcr og Varer bar
Jndenrinsminiswriet efter Samraad
mod den Werokdontliqe Kismmission
of R. Ananst beftcsmi. at i XII-ben
lmvn on ProviItskølntmdcsrne skal
Maaiftraten — pack Frcderjksberg
oa Marftnl Politimcssserm —- ind
til nidms vaer benmndiaet til at
vaabndcy at alt ftsrrcs Brod der nd
lmdpiz til Sah f vcsdkommendeKomi
Imme, lan faslqissks ein-r Vasal, at
fnftsasttcs Vasat for de sorfkclliqo
Zuredkaer m sorlmdc Forlmndlnm
ns størns Brød ns andcsn Vasat
Sinn starre Vrød botmqtcss Prød as
minde 250 Nmms Vwat
JOHN H. MORSHSAD
Nebst-Ist Aquin-II Governo
csnslssts fes- Rose-seiden
Jus-n H. Makel-end,
«:I«’e·1n«asta Ausweg-Es (-30ncrnør«
Tknmfmtjff Mandian
til lMsnualq.
Hans Nmmlq uil owns passde
Emr Wo Vmssidmt Wisska LU
mab pin Nimm H Ristund km allt
Ekrdruldndissindch U Ermnadstmslws
dc :lI(’e1s-1d.
Oan er Farnnsr m Furrnnhmsiss
stund. Onn tim, bund Nebraska
Sols Wirst-.
»Am-T- :’ldnti:::sn«.s.txsm lmr imsnst
Mk lsshfhx Empn num Eumc Imr
EmiL
Tun Sommer Ilinsrfrnmslsu
Luft Trer Ein-mu- for
Mauern-It Jolm H. Marthe-nd
CHARLSS W.P001
Hysnnls. Netzt-.
For Zacken-)- os state.
som in Honky county. llllnols. A feil
ssnt of Nebrsska 49 year-; IS you-s la
Tssumafh sen-Ins as new-paper ostw
sml puhllsher. Pressa-ne of Nebrask
Pkiis Assoclstlom 191J-1914. Memher
Not-risk- Lsgislsture and speakcr of the
Heut-. Ist-ten Mos. Sut one-e besor- I
Csnslssts for sein office ln Nebraska
qukscl 92 votos of bslng elect-C soc-k
tsty of state m INC. Vom- support will
di spsmluew
MEWFYTHW
h .
Varm op 1
, « It
isrogene
»ing til-mass sag
de Mrs. (,,komfm-t»
»·ji-g sinnig jlcko no
gen vjlcle nngksn
N
Sjncie lnsnzsttcs dod
knldu erkcklsp nvell
pein. Dpt ijsI j-)
vitsrp rent Nimle
Ema kulslt Og niin
gpligt som dst var
Mem san sil( jpg ssn
Pprfisptjun Ojl Upats
-.«
l,«..
bis-; oxz nn N- (ls-t- Vasrelse lige Sein hyggcligt som
Its-gr«t, ;n«lc-t.«
l«Jn l’·-i-fcs(-.fi(-n kan plaoekes hvor sum helst MS
hss Vitmns tiltmsnges. I ijhpt ak 5 Minutter isr
Nin-n sen-m.
pERMchON
FMOKELBQFX Olsz UEATERS
l’«n » Stils-L tatsor sig gnlt nd
l- t nt nsnsss nzx passm hrxpnds .- ndpn
Hist (-H«-k- Dunst. Um m- futdstxpn
iljg IinxsljiltsligL Fang husi Mcilml »L
lwnkI««stifnishnmllcsrp nllss szjzn(,-. H
Missi- ..’l’s-»1mntm«
sssxixsxxnn On« OOMPW
E who-wovon , oM
W
i Danfk Snuntorium for Tækiugsfygr.
Tonne Anftoltss Maul er at fkaffe fnge Landsmænd et Sted, lwor de
Enden at udiasttes for Dptraskkeri kan nyde godt ·af det Mich tørre Klimm
»der lJar reddet og surlasimot scm nmngt et Mcimofkcliu — Huslwgcns re
- SulmcrssigkvafM er til Patienten-S frieAfbcsnyttelfc Der or elektrisk Lys og
i Kilokkcr i allt- Vwrolsrr ou Tritt-. Bade-, Soloasrclsct og LiaaeliaL Mikro
ikop, Nebnlizcr ofv. er til Rciadiulied —- Prisen er fra 7 til 10 Dollars
me llge eftksr Vwrelse oa betales i Forskud. —- Fok ncrrmere Oplysninger
cller Forespørgschr mcd chsnn til Sygeforeiiing, Nodfasttelse i Pris eller
Friplads, unmodosz public-r venliqst om at tilskrivc Eben-Ezcr, Brule Colo.
i
l .-- .- »
Aabningsfcst vcd
Btotson Hpjskola
sicumamj «
L-« ID» Nu- le JOHN-UT LTr 1«I.. ! Osxhsw Jud Nimm-»
i H! IIHKI Elapsasxr
fx L.1.»1u:i— lemsnknj .«1; der :Il;.i.s -.1s«-mim:."i«ms1 lnmms Nr
inme Lksxutnicjrxizr ..-,1 Almst sont «ks«;1i,-1«: Lin »Juki-Waden sit
«« s
J —’
IHIY . Ein Oliv-tu s- .:»«:1 us JE-; u. » »s.«n« : Nunmka
ihm-, k:«1i«,1-1«110«- Wo M Stole-L L"1n:’l ruhn del le :«lsh«u’.)ks—:
Landes . ils-kn- E.1· «
,L;«s.- Wink-Irr .:: DHQ 111 susp- geb Ists LILqur ·«1 rate »Hm-T
LN
! Hi ’I» .1«1: v :.11 Biscme 121 .11 sum -i-." YO) VII
lum« LU. Es " I: 1’1
C. E. Niclscn,
Numm, N. Taf.
Stämk Pia nos
You can -
saveåEi 5150 "
Ton («II.
ZHR IA UWHZZT
Zins n I-« nsisiful H.·«1.- us m-- in vmir mrn Immn fnr Im day-« fr» tfisl
thout p» sag anxti jng m cl« » 1-tu:. Falk u« .--k i- thut zuu will plin usw-L usi
:-l«1’ J II
lisplsssx g
«·ss«n ni- il
Hi HI. III-)
til lIIt-I(« IN
zmnss :«. — H. J s s «-.-»t Hi Ilssst i:1.ss.«-.«nil»ts»f liml il Uns
»H..1.«.t I««. .1 «-i du«-« Yssxusis su «x--I«1« v:u. Ums ztsll lmWI tsvtsk
uns-. »si- :i-- .-1 F« . t-« usw-Iz- t(- « nJ J list-sk. unil w« will in that
«« 11 s.,«y.: i«s·»"; nun-. "H:i-s.«1;iu1k Hin-n ni« 1 miskis good with you
» -;I.
I suc- 8150.00 ok Mai-e
, Ih- FltIII ils tsl lss »Im« smm s-·.-’ f-uthv. us
Zpticm Ums m- you Hinz-tin ·-- .«1-·««-is m flic
coot M your 1 »Im-. U- wund-im t» tut-malt
you s bssmsr s-«.-n(s km- k«--- u. m» Ihm zuxs nu
set-urt- ohuswli : s. hin sm- xsir-«»s-s «i wire-hing
s- sutlsfucluy um«-( tut-pl Jana-» träg-s Hutte
Zweit-o
Essy Pay-vent
ymx »j;.x- Un viskch sI»w-I. Inst vsscek sc M
ns U-t- yuu »n- hikm »so-»Mit on the los
--.sl. i. sisst Irrt-« »J- shqmsstnl by n III-III
»s.nml«»«h»««-I«. Themi- hsmiss art« arm-IN sc
Hut x -,.- « cnsis1oicsmsts, s.II-l zum Iw- lmy u IIIM
list »Um-« las-m· Mumut nüme the money
: Zklcsk KIND-Ists
III-U Rtms
sinnst-il for s
kam-muss lin
kqnshlmu s«
ljslInL Iwqu
It must-« Mw
l’i;m» i-. Instr
zrgnk 1’!·
.-·-lc «I it Us»
m ·sl(l · Och
,·« still-M Inm- s«
It pupi
« .
i Free Unsre Leuen
l To owry Inn Mitei- ns start-sc
Plan-»I- wv »h- srisc 50 nun-le
los-nah In ns this du«-c
kam-m geht«-. in Nile-Iso.
You tslm this- Iiwns in your
msm nnsqu m- 1.-all.
Znckl Hand Borg-ins
it Tuns-,- s , I«I1kl·x
1.u: .. Js-'«l(s tif sw- Ihm-l Hsiums
»- gsH .- mit-M »Hu-Ia mka- in »e
·«"! «- k--r now HJnlc Pump- Jus-l
Nu v· Unsre-.
Kme ..... . . . . JXZMW
Steinway . . . . . . . . . . SAIO
Einen-on UOOO
Kimbsll sslw
SOIWV IHICO
its-us kn- out lot-est second- hsms
lusgxsm Mc
-
tatest Meyer-Pum
SU« l H »H- H Ist-»s- ths kltsb
.. J. .«-..l -.-- I» »ja-kuts
»».U s- «s--«»ik-I.t«l with
n« «-«. wish-W « W Lts Hutt
(--.-I»n so s-’ U« -« wuntlcskkul
»oui«-n ins :, unil zslvusitstl Wlth
Hur usry luu stritt-N
catalosue Free
Amsl tmluy fu« Ouk III
»Hu-tin lts »sama«-il mu
lsigsmk Miit-h Lin-s you s vssf
aus«-unt nl important plans
Ink«mmtioa. Wkite todt-.
HI-. A. snkcsc III-Wo co..«00 skskck sqitdiuk chicskppur.l