Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 28, 1914, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    k
»Yansl-keren,«
II· W- 00 ANTON-HERR
M FOR Dkk DANSXB FOU(
I WMA.
ackgivet sk
satt-I Lotsen- thljshios Hause.
Mai-. sehr-III
W Its-tu Ost-ds- I hvtsf Up.
III-II ps. Ast-pag
. M shtsk Il.50. MIIIM QUM
M homo- i Ist-hul
WWtsfltssMchokspdrias ste
— III-Inseln If stät-s M VII-lot
Iscldoltl »in-mos
IW PM. M ROTHE
sitts. Naht-. f
O Ists M W lsdhcltl —
th, Amt-Magst og such-s
Uskltk — Deutl- M cksts Mit-k
A. I. ALBERTI VIII-, Nein-.
Entsted U- Bloik Posf nMcse u Mond
Obst- matt-f
Ackvektising rate-i made known upon
tkplicsticm
Y Tflsipkckts af. It Mars-It ikkcs modtagcss
Mkmsssgigt MU- mnn Ida-e til sisst
Mike- Pnstleontokf sknldo den-s iklkss
OFpo betten-) mag benvenae sig cis
Wüste-IN Kontos-.
Fast- Lægome bonI-kneipt ais til Fall-.
Io- svsrtekssk i Misde satt-a for at
kshe bog sie-m ell» tot- at fah Oplysniog
d- det- -8·ektekek!o, tirsdes J- als-ist em
Oslty It de st- Avertissemeatet i des-te
Mul- Dest vil yet-re til gensiÆg Ststth
Tet ældfle gijre Pat z Land-ex ita
vasret Mr. og Mr-: Joim EJNHUI
i Pipestonc, Minn. Mr. Eacqmu
fylder lud Aar j Donau Maancd, og
hans ngtru er lU Aar yngre. Han
er stasrk og kry cftcr Hin Bilder, og
hans Huitru gioer Indtryk af a:
være emerng 65 Rat, form-Un
man·
Eil-.
Es
f
T
»s«
T
Pan Philippmerne Laie-:- dcr !
sorfkelljge Zukun. m Primier skai
nu vaer oversat oaa den-. Lnie. Js.
religips Henfeende ffai 7,(’)««,0»«
af Øgtuppens Jndbnggcke txlimrs
den katolske Kirsc- og WJJUO prote
fmntifke Samfund Der sta! Das-r
156 Missionasrer zum Lerne, Z
Hofpitalek og Klinjkkor o.; 529 mis
derne Skolebygninger. Qui-km sidexk
de kom under amerikanjk Zinke.
Jndvandringen E Aftegcnde J
følge hvad JndvandringssK0111111izi
sionen i New York n1eddeler, er An
tallet af Jmmigrnnter for Mikrosk
rende meget lavt, langte end det hat
været i flere Aar. J September
Manne-d ankom faulech blot 22,000
til New York, hvorimod Antallet as
Jndvandrere i den tilsvarende Tid
forleden Aar var 108,500. Som
Rat-sag til denne Mindskning i Ind
vandting giver man Krigen i Euro
«pa og -saa den Forstyrtelfe i Per
sontrafikkem Tom Reigen duldet-.
For en Tid sideu forekom å »Lu:h
etan Bund-sc Missoukifynodens
Welste Organ fslgende Spaß-s
mal: »Bilde det itke were et stokt
Fremsttidt, am vi i Aaret 1917 for
Werden kunde fremvise en forenet
lutherst Kitse i Amerika med henii
mod tre Millioner MedlemmerZ
Bilde det ikke være en Ære for den
lutherfke Kitte, en Gliede for ethvert
luthersk Dime, og vilde det ikke
være den mest passende Munde, at
fejte Reformationeus Firehundted
aarsfest pag ?"
Omtkem famtidig —- uden at væs
re fomnlediget ved disfe Sptrgsi
maal —- kom ObiosSynodens Or
gan, »Luthersche Kirchenzeitung"
med en Redektionsartikel under
Dvexskkiften »Hu Fsdeeszikm as ru
thetste Synodek i dette Land«. —
M kau ikke endet end gloede fis-;
spek, at stige Tat-ker- og Spsrgss
mag-l fremkommet fka missiourifk
Side. Det man da taan som Udi
tkyk for, at Misfontisynoden nu me
M. at andre end den feh- har Rct
til det Ist-berste New-n
50 Aar-T Prcrstejuvilæum Tet
te sjældne Jubichsum kundc Ifla
»Reform« Provft A. Weemms i Not
paa Nomerikkh Not-ge feer den u
Oktober-, i det han da hovde ocrret
Præst i 50 Aar. Dei er vor gam
le Laster Prof. A. Weemmå dem
gælder. Han blev ssdt i Kristiania,
Not-ge, den 2. Sept. 1835. Hart
blev Student med Laud 1853 og
tog teologifk Embedseksamen med
Land i 1860. Sau var han i ca
4 Aar Lerci-, men den G. Okt. 1864
blev han præsteviet i Roms-. Se
nere var han i Tyfkland for at stu
dete viderh og i 1868 kejfte han
« estrt Bald til en Professorpoft ved
den standkuavisie Pressteskole i Pak
tsm Jll» til Amerika Aaret eftet
33 s steh san W as den nyoprets
« : U- Wfke Angst-arg Semi
s . sit, des W i W, MO.
— M W tll Mk
is IIII M W M Kot
o
ge. Sau nat-Team es: Tut i Ame
rika, oed Hauses Synodcns Skole
i Red Wing, Minn» men han reiste
inakt alter tilbage til Morge, hvor
hcm hat haft flere Præsi.-lald, nu i
flere Aar ogfaa været Provst. —
Professor og Provft Wesenaas, hvcm
vi mindes med Hsiagtelke og GlædG
bat ogfaa udfoldet nagen skriftlig
Virksombed fom Redaltør for okJ
Vidrager til kriftelige Blade
Qm Kvinders Stemmetet i Nokge
skriver Ging Mog, Form-and fox
norske Kvinders Nationalkaad, bl. a.
folgende under 21. Sept» Kristias
nia, Rot-ge: »J 1901 fik norske
Minder indfkrænlet kommunalStems
meret (Vctiitgelse: Erlckggelse af
en lille Stat) og (poljtifk) paa sam
me Betingelfe. J 1910 fik vi al
mindelig kommunal Stemmerct, og
i 1913 fik vi almindelxg statsborqers
liq Ztemmeret. Altfaa bar vi nu
Stemmeret for Komde vaa samme
Befingelse fom Mænd over hele
Linien. —- Det masrkcligfte var den
sidfte lldvidelfe H: Juni i Fior.
Alle politifke Partier lxavde sat al
mindeliq politisk Stemmeret for
Kvinder vaa dercs Program«. Qg
Beslutningen blcv sattet enstemmig
Hver Stortinasrevrceicntant sagdo
sit Ja«. Om Grundton til dcsnne
Enighed siqu »Vi baode ftemt ved
Z kommunale oq politiske Balg. ITcsk
bavde stadig været starre Fremmsde
og livsisgere Dcltaaelse, men fasvm
m roli,1t var der Mart ndm Euklid
Ovrrrumvlim. Man stunk-k- i bot
help taget Reformen bar-de mzdfskt
sum-et Tom var Use-Mk U Enkel pndk «
Fomn Vatget.
Vj smar mt ligc Sonn Lknlgctt
for Dort nasstc Nummer uDg-mr, M
dot Unsre ooerfmact, sag 1 Tag et
vor jidfte Eljance til m udtalc os
um de Tjng, der ital fromme-.- um«
Hemden Vali as Einian sog
Statesembodsmasnd oq Uccdlemmcsr
til Saugt-essen lmr its en Konstitu
tjonsfokcmdring pas Vaigljftcn —
Stemmeret for Kvinder.
Der er det mætkelige ved den
Sags Afgørclje, at der er o-:s mond
lige Vcklgerih der flal asgtte
um Kvindetne sial have läge
Ret Med us til at stemme oed kom
munale og politiske Valg og sam
qundsvigtige Spørgsmaals Ilsgptel
Ie.
Spsrgsmaalet blinkt us Vaslges
redet i Nebraska —- og i 6 andre
Stute-r, de to Dakotaer, Ohio, Mis
souri, Montana og Nevada, —
fotelagt til Befvatelse pas Tirsdag,
den s. November
Og da det er os Mænd, der
skal afgsm om vore Hultruer.
-Ssltre, Dstre og andre Kein
der skal faa Lov og Rot til at stem
me lige med os, saa eTores-Immer
det os, at der lkulde vermißt-Grun
de til lohnt ftemme nei.
Vi fkrivet bog ikke fæklig for at
paavirke Stemningen til Gunst for
Kviudms Stein-verei, men vi vil
fortælle, bvorledes vi let paa Sa
gen, og faa hat Læferne fuld Fri
hed til at famstemme med as elle
modsige os.
Dvokfot Grænfen for Stemmes
ret er hleven draget fauledes, at
errbare oplyfte Mænd, der hat nan
et Myndighedsaldeten, kom pag
den ene Side og Kvinder as alle
All-re tilligemed mindreaakis
ge« applyfte og Forbrydes
re kom paadenanden Sidc af denne
Ortean det hat vi tænkt over uden
bog at fsge historisk Klar-heb der
M.
« MCIU — - V: nmes aoloutt me Um
Reime Mär-Mit Tnners ovcsrkmncdct
Hilfe mu, sit von- Knjnder stillt-s i
Klaska mrd n1indrcsm1rigis, noplyftc
og Furbmdere.
Jkkc san at for5ma, at vj Tom-r
og overmaadis swr Forbedring as
Zamfnndsforboldene ved at give
Kvinden Stmntmsret, og bog —
der meldes jo um bcnde demjeni
me fm og fta Stcsdcsr bertillands,
hvot Kvindewe hat Stemmmet, at
det bar bidraget til noacst godt
oqintetond't. ·
Men hvorfor ssal Mut-nd, fom
gaar bag Ploven, staat ved Hsvle
bænkem sidder paa Skomogekftolen
eller staat bog Dissen i Butikken,
Mænd, fom med eet Drd sagt et
Familieforfsrgere og som fokStsrs
siedelen hat deres Gewinst »den
for Himmet have vadflydclscs paa
Valg af Entbedömænd og derigens
nem poa Ledelsen af Samfundet
og Winden hvis Sfrkte er Hjems
met, og hvis Gerning forttingvis
et Slægtens Ovdragelsr. ikke have
Abgang til at sve Jndslydelle pac
det Somit-nd hvni de We gaar
nd fta CW q»
Ost W os, at stünden
M, Mit- ss W i Li
vsi sit W Ist III III-et fm sit:
W M st de
soner til at ftyre og lede, som
Mandens Kalb, Stilling og Ger
ning er.
Sqa tassoncrer enkelth sont om
det at give Koinden Stemmeret var
det. samme sum at gsre hende til
Politikcr.
Hostie-des da med Mermde
Fahne-ten gaar ben at ftcmme, og
sna gaot ban tilbage til jin Ger
ning »den at bkioe Polikiketz ligcs
sim Mr .H«1and11asrkercti, Arbeitse
rem Kontoristen, Købmondcm Las
rcren oft-. Te Manne-, og faa gaar
de tilbage til book sitt Gerning Läg
nendc vil Kvindscmc gier om de
som- Stemmeret, —- dc vil stemmck
og san gaa tilbage tjl deres kvins
delige Kalb og Gerning.
End-tu en Taufe.
Man dct ikke netop vil gewne vo
ke Samfundsforhold i sin Almindes
ligbcd. om Kvinden 7cmr Stemmei
ret og dermed tilligk blinkt gfokt
medansvarlig for, bvordanne Lots
vi sont-, og bvem vi fast kat til at
wage over Lob-wes Ovetholdelsef
Dei Torckommer os, at det vil
beim- Kvindens Stilling, Im der
gives hende Anledning til at se lidt
merk ud over chmmets Sirt-user
Hsnd lnm er vont til.
’ Hjetnmet og Samsundet udrnfor
stam- i fcm neie Forbindelfe, soa det
-cr gebt um Hicmntets Herskekinde
anspakes til at fkcrnkc Samsundkt
ndm Tor Die-atmet more Vorm-ek
fombed, end dct under nerrthrnde
yskotäold bar ver-M najixtligt for
bendc at girr.
; Trunk-d vkl oascm sindcs dem-.
Hat Mandets og Kvindcn i den sam
Ime Familie kkam- sorg-Jede Faslless
interesse-L more of Vetndnina at
Dei-He Taufe-r oa er um«
Og det tut-de vaste bedu- sclv for
Sciskabsdamer. om de vcd at gives
Stemmeret tilkiae gives bedreSams
taleemnet end M -— bel, ».«kas
Red. man tilfiom at han sendet me
aex fide til Sclskabgdamets Sam
talecnmer, mcn det er da ogscm fast
»lic1 de almindeliac Spindel-, di tren
kcsr pao oa fkeknkot vor Ovmckrkfoms
!bed.
; Saa —- vckrg’go Lasset —- from
Haa efter bedfte Overbevistzinak
! - » -
Missioscss »aber
Tis: Lan jkke sur-M Um suads Von
Im as Endi- Rmscz Arocxw ils-Hund«
oås at lass-me Mit-ric- tsi de main-.
Misksfionstwch dkr Wika : dolus
Täd indcn for not-! Eamsnnkx der
mder pas Liis og Note um«-di c-:
Van- Herrcsn nu mkm äia Lan d:
velsiqne die-se Mode-h san dcst um«-.
blivc til Liv og Rote For de mit-ice
Sjckle, for det er jo da Meint-gest
med det III-beiden den Laosrclse on,
Anstrckngelse, der ask-es bacde km
Menigheders og Pisa-stets Side- ich
nem disfe Msder. Jkke ma at for
ftaa, at det ikke kon«vlioe til Lio oq
Nsrc for de enkcltc List-L udcn net
op ved Missionsmødcr. s— Langts
fra! Det dnglige, trofasics erbcjda
der Ives af de entelte Verismus-org
og Pkæftek for at stumm- wuds Ri
ge, der er det, der rwkkct laanst og
gaak dobes1, derom er ingen Sen-ras
maaL elleks set det galt ud. Mes:
Missionsmsdekne hat ugjaa den«-:
Vetydninq, det er Festtidu for Guds
Menighed, book Denkens Venncr
komme-r samtnen til Kirrlmheds
maaltid i anndelig For-stand hvot
hver oder og nyder. fom dc evaer oq
nennen hvot det erfares, ask-Raphe
gavetne er forstellige; men Stauden
den samme, erfakeT at bei er godt
og liftligt, at Btsdre bot tilsammen
i Herrens Pauluner pas Jord, hvor
Jesus herliggjtes ved Aanden gen
nem Order. Ja, faadanne Msder
er filkert til Velsignecfe baade for
Mensghedet og Breite-, og Oer
som bringes i Form af Tit-, Kræfter
oT Benge. er ikke bragt sorgt-ves
Meu nagt im et Iaadant dee
hat met afholdt, m Ordet hat lydt
islete Dass med klare Tom om
Sud os Rande, forcyndt as fleee
fseMsLMs Siena-z og der
Der M Mllct pas M- Strenge
i Herrens store Harm. san tun-mer
cndcslig Slutningsmtdpt
Ved bette- Msde bar Order Hin-IS
frit i Forfamlingem san cfxcsx u:
ellet to Pia-stet- bat talt tork. kundxs
der være Fribed for Menighedsfolk
til at udtale sig enten i Form as
Vidnesbyrd i Bekendeäse, Bmh Taf
pllcr Lonfnna -— alt M faslles Ov
btmaclfe, Formanina oa Trift. Disti
aennem Hunde man ogfaa i nagen
Munde faa at merke, Om Tonerne
bat-de fundet Sangbund og givet
Genllanq i Vierter-ne Jeq ved not,
at dette kan have fund-Of Sted i rlgt
Maul, uden at det heb-ver at give
sig Udttyk paa nasvute Rande ved
et Animus-Inst men ieg tret al
llgevel, at bei hat fln stm Bett-d
ning, at der givei Irihed for Me
nknqsmemd at udtale flg ved et fac
W Usdr. om es ellek enden filet
Rang Mk Leg bar ofte must
glad vcd saadanne smaa Vidncss
byrd, naat det hele kom naturligt og
uden mindstcs Pressa-i Lad os ikke
fkamme os Vcd Jesus og yans Ord
Tcttc til ventig Qvervejelse.
J. S «- e. «
Noget at tæntk over.
Denkst-sind
Nu. da Vatget staat for Dttem
og der mange Siedet ffat Mannes
direkte eller indirefte for ellet imath
Salonen, kundi- det vet jkkc Væte at
Vejen at umfi- ovck, twao Drutkens
ffab fsrer til, og des-for tage klakt
Standpunkt og stemme Saloncn ud
over alt, txt-or dct kan lade sig alte-,
da Salonen er den vccieulige Aar
sag til Dkutkenftaben i satt Land
I. Muttenstab udelukkek et Men
sneske fra Guds Näge. Bilde-ten si
igeu Tranke-re ital ikte arve Gudä
Mige
2 Dtuttenikab ask et Mennestc,
som et skabt med en friv Vcllie, til en
svaa Stank as en sitt-den Vom-.
Drullenftab odelasgark i det lanoo
Loh felv den kraftisste Villie.
Z. Druktenskab ask et Monaelle
til et Dur on fommetider en Dick
veL et Monat-its fom et skabt til
at blioe Nud liq og tobt Incsd Jefn
Mod. '
sä. Dtutkanstab sdelasgger Karat
teten og ask manae arise Monm
fker til Fordrodcka
5 Druttenskab er on virette Aar
faa til manae Flog-J Saadontms
baade Haa Legt-m oq SicrL
H- Dtusfcuskab sdvlwüqcr Livss
trakten vix Linslnsteu og et Aarjaa
til manae Zehntka
T. Itiittenskab edeln-ang Hiera
mct. oa drum-d Hiertet af Staten oik
Nationen
8 Druktcsnskab er Aarsaa til utali
liac Taster Da Some-r Los Dran
Hornes Huftmck oa Born.
s. Dritkkcaftab Itodfctsncrk ist Man
nesie i Geld oa Ajhcrngigbcd as an
dre.
m. Trutkonstab ask et Monat-If
nstitkat Tor Arbejde im Meinst-·
felv m odiost Ja dotiert-J Mand sr
alle ansaartiap Stillst-ask i Lin-i
U. Dtuttrnssab kostet- Eicsrcs Von-s
i nart Land end nagst ander Inn
Jenstab koste-r dem Land ins-m Ass
ssmed et rundt Tal TIERE-JOHN
! 12. Dtukkenkkals ist« din1 tc ellxfr
bereite Aar-sag i MADE-) Litcsnncstck -
Tod i von Land Zwei-i Rat-.
R. Trutfcsnitab Fam- cst Rost bus
tia nedad til Einankicss lezmnlia cis
aandklia Rain.
H. Trullmffab chockdk i vix-sank
Grad Jan-aster, Arbeidsåusp aia Fat
stigbufiy Eindåfnaeanftaltcr, Evillc
buloty Etsgckxusp ca lianciide· far
aetiqe Stadien-.
15. Drnktcsnstab bat fin, vikienligk
Kjlde i Salonm Stein Salonen
ad« og DTukIenfkaben ml mifte i de:
mindfte to trediedele as den-B Held
paa Falsch
J. Ste.
sss cos
Han ital not tiatk dei.
Tot ksr Inst Jud-rot jcg hac- nf a:
lwa »Es-L Peter Rasmuåsjens Skki
velfe i .,Tik.« for LI. Okt. Tradi
de to respektive Kirsefumsunds For
masndci Zktivclse til Prasnek og Mr
ntgtzrocr. iioomf Judholdcj var fors
Iclig dem-: »Gaa itke ind i lzvekans
dres Ariscjde for ikfcs at gsre hvets
andres chrtrwd og derved ilade Her«
kens store Sag«, og trat-s dem, a:
Peter N. forhaabenclig godt ved,
at han med sit Mksswnsakbejdc
blandt Im Folf her i Montcalm
Co. næpoe Lan undgaa ihr-ad han
maaftc heller ikke figtek cftm at gskez
Fortmsd og Splid og detmed vvldeI
os, der jmax i Arbejdeh Sorg ozj
Vansickikjhcd —- faa meddelet han
friskforig, at han «vic være til Tie
neste« over for, hvad han kaldet An
holdelfer. vg« at han sonsynligvik
komme-r snatt igen til Its-sinnt
Maaite not ille til Gram-illa, m
lsuk lhlli llccllllg lllllccl JU, U!
Nrwnmlc nam- iktc ud til Post
Amblcsss Kitte, der licmck ca. ?
Mäl sm ssskccaoille Ja, han hat
Mod «: Bringe-m book han bar cht
fra, det or jo en anden Sag.
Mcn wo Papitet, i »Danjces
ken«, sum-(- jcg bog, ban klarer des
stumm-e daatliqt med at for-spars
sst Miszsjonsarbejde san mwnes
io rimignok, at »Ein-terms Irr-tsc«
et Hovedfagen for ham. Ja, det ii
get Seite-me ogsaa, men deresMaa
de at cum det paa et ofte cet utves
agtig. Og at Salen — det er danfk
Brodekfamfunds Sal — var »sta
vende fuld,« hvot Peter R. kalte,
tuned mig bog er et fausgt Levis
for, at hans Mitsionsarbejde et be
tettiget. J en danst By, omgivet as
en tattig dansk Befollning osg mkdi
i en WenigheQ der beim-es hist ikke
skor Inst-engem for Many intel
lan at M II Its-huld- Md Sol
If Mermis-I M M diss
Rennester da viere nogle met-stetige
Dtdbiddete. Man ikke Fu ftemmedT
»Tum- ogsaa kunde samiäe en stuan
»de fuld Sol yet-« Athlcndf
For tvrigt lad Past. Petersen
spare paa dem, om san elletg fin
det det vætd at spare paa Peter
NO noqet grove og overlcgnc
Brei-.
Men Peter R. Wider mig for,
at jeg eiteker ukigtiqt. Nu fotekomi
mer det mig at han til Bei-is dek
sor but-de have aufsrt sine mae
Ord og san mit Citat dung Nu
saar im faa ans-re P. Rc zsgne
Ord faaledes, fom de stod boadc i
,.Danucvirke« og ,,Ugeblad-ct«. Nu
er vi i Ashland, hvot Peter R. fid
dek ug fkrioet jin Ecoleriwpott.
Im fortasllcr lmn ssrst om de un
ge, der bar mrct paa Stolen, det
nasft kommst han til de giste Ko
nck og Bsrnency der bar vcrtet pac
Ekolcn. Om do sidfte Tiger han:
»Hm der Ekolcbold bar der ikkc
fgr vwret streitet, dcrfor hac- Men
msfkck sum ikkc paa ncck Huld stil
ger med, maafks Mart dcst JndtryL
at Skalen for qistc Kinder sillc
blov til iwch m dog var den Ugo
fim vix-selig fom alt andtst«. Dcrtil
bcmusrkcsr jeg: »Im Tone-J sont P.
R, or bmuc sur at ,.:1«-’csnm»fkct» bar
faacst dct Jud-trat at Stolen
for Histcs msjndcr site blos til nis
snst Saadamw kau ban da lnsrolim
med, at der sidsle Holi Var ligc jaa
virkcligt sum alt anbot Alt ander
er jo ellers gkkcs i alle Tilsaslds
Dirkcljgt sum E Eis-. P. R. vg
»O äffen for Nein-n et der Iwget
undcwrdnst For mig ine« den Ei
tut: M Nu ikko lage Ein cgm Mis
dicm, saa or der jo zntct at Atm
Mcii Ver-or AL- Pammnd ow, at
« l
..:8-«sr1:un pas auch-u
dcsm -:«I Folkcläglnsd er bist
rigcsth ug bedstc«,·) sc, der
or of langc items Vomdnith Me»
cht gaar V. R. must-keimt not uchn
ons. At en Eisstcrer Lande its-minnt
; c-. -.: Ihn-sank ZM er ssrjmaclszx
»so-L J: « Mand, disk got Fordrim
Jaa at virus lnkgnsåb san bkmgc
Madam til Ioriri over for cst an
M lutit Sams» der ist fast Its-or
itaacljgt for mj,1, mod mindre der
folget iädt Wenig- nmä - - Ich
tmr betrocst den lu:’). Kirke wisse
Midlrk til «Zja·le-:T Frelfo.«
Tit-Te Lskådlm soc-d vi, kmr Krast tk’
»I; Jxlfx .s,x nan- Ekiucmu Lq ind
i Lsxcr »s. Janus-re sorklokcr oizs
"T:.;sz«--:m gis-n Mr Rot-drum paa m
.·-.r.- Qui-schmer- Emad fmn wem-r
Im Ti: »nur-ro km du«-Irre Zin Wo
ursstisndoxw iudtjl da bcfkaqtcr
m iaadant ---- bvor Alvokliqt del
end cr Tom Vind, der Fkal san
Um Molk- tjl at goa.
Hund P. R. ojl mcd den Pkckfws
hin-, tmn onst-ten Lwor Posi. J. P
Jenscncs Ravu bog «nangler, del
vcd im ich-. Om Don dormed vil
stimmer at hans Lendskab til den
danite Kirsehiftorie i Mich. et i
Orden, at, fom bon stren, »Den
donsic Kitkes hoc achefdet her i
40 Aar, dct san viere-. Te site spr
sto ucrvnte Brei-stets «tilhsrte »Den
d. Kitte«, og da vor der vol Mc
enden dansi Kirkic To ni sidfmævns
te filhsrte altqu »Den fotencde
Kirsc« Men der tales iktcs godt ink
at Den d. Kiste bat arbede her
i 40 Aar
O
W· E. Nielfen.
—
Daumatts i nockeipondaach
Arbeidöfskholdeu hekhjmme under
Käse-.
—
qucsn fix-net ovemlt jmc vol-:
Epcm og scmlcch oaiaa Luskjijcnnnu
Et udmaskkct Baron-onst : den Ists-:
mng er bl. a. Arbisjdilsishrdssov
holt-one Der er to sornyljg her-»
ljjcmmc oprettet on Justitmimh dier
Laster Zigte von at affchrlpe Ar
bcjdtzløshcden faa mdt nmliat. Don-:
Navn or Ee ntralarbejdisp
anvis niuqskontorct Fir.
dem- blev optettM fundtch der as
Konten-r til Anoienissa af sit-beide
de kommunale oa den-, der var tnox
ztet til Akbejdslsslxdscossc111e. Som
Thesendt er der jo i den sidfte Tid
mf Rinsdanen udarbejdet Lovfotslcm
til Afhjælpelse as Akbcidslsshedem
og sauste naturligt hat Statcn der
for Inftet at have Hcand i Dante
med Anvisningskontotetnch og fom
Islge demf er Ecntmlkontoret ov
rettet. Meningen et ut jamle alle
Traadene i eeu Haand, nemlig Sta
tens, og dniqennem undgaa alt
hvad der hedder privat, og Iom
Ijlge deka betalt, Arbejdkapviss
nim. Dei kommunalc Kontos ital
Jan med Tiden udeluseude anviie
usrganifekede Arbejdete Be
sie-Mach medens EmtralkontotetL
og Arhddtltshedtkaiserne i Here-I
ning mer fis as otsqniferei
de Ist-beides
·) W cf M. VII
Der vil i stet XI noch Tib- vg
ioa blioe optettet Centralkonwter
for Arbejdsanvisning i Brot-infer
ne.
For at ist-Tore nwtmcsrc mu, i
book htj Grad Kkigssimationen bar
sinkt sjn Jndflydelse gasldende pack
Arbejdsmakkcsdet, bar vi benvendt
os paa Contralkontorct og faact
folgende Oplnsnängerx
J August Moaned blw der of
Llrwjdsfslpshcdskasscme mnncldt i
alt 6505 Arbeidslcdigc, msd Man
Orden-o Baumde var der-Hm an
meldt ll7«i. Zikaanacn tun- altfaa
i Bot-ist as .’.-11:;.- Adam-d Mond
-’-«29. J Maancdcns Lob blov der
aus«-ji Arbejde til 470 as Alt-bewä
l—««-Lu-d—:if.s.i·««k-rns.s km Ecsnrralnxmisniw
aim. missen-k- 723 fwttknxssz af For
tnncslfisrncs, dle ma Grund af, at
UP Iccs llallcllc III klkllcML UND
spm Filae of Bot-treffe o. lign. Ved
Septembers Vegyndelie sandtes der
altfoa 5312 Arbejdsledigc csllcsr ca
4000 flerc end oed Begyndcässcn of
August: dcsttc ci- cn imrmrdkntlisj
its-r Tilvaskfh Imm- Aakstiden tagt-s
i Vetmqtning. ——-— mesnt 1200
w« disfe Arbeidslediav Fik Wofür-sti
arlse vaa Fckftninastecmneh doq
er dissme Befkrkftsgelfe nslosmt as
m mcact Tafel-via Natur For
Esiwmisu Manne-d findt-J cndms
inaisn udarbcidet Statistis, men cst
last chrsiaa offer, at i lädt ove
disn førius Holvdcl of September
er der tilkommct noch over 500
Amnodnimusk osn Antrisndtg of Lit
iscåch Ja Rot-holder mellmn tilkom
m- m nrimådsnnxiste Annwdsxiiwsr
er nowuiundc dr: summi- som sol
Ammst Maancsd
:"lrbcsidi:slcsski)etim jung-u «m· de sor
sfsJUsts To- csr ssr «·:!ri·-: II« :«.«.««
cnsndc gern- on LIWmlJiledxkneits
Arbsrjdkloödsdssshissp .-! X« den å
RAE-«·9(nm-.s«-d««icr Hm «;71 TUTTI-«
. weiden-; dette skeg i Mai-neben
Ltb til 712, altfaa til omtrent dei
del-beste 45 fik Arbejde anoisy og
271 afgik fra Liftcrcm J dette Til
fældc attfoa tun en Tilvcrkft of 25,
bvilkct i Fokbindclse med Jlntallet
as arbejdslsse fm t. August given
m. 400. Tobaksindtti.«rtcn og Ty
pogtasernc ex haatdt make Ak
bcjdsledigbechn et votset km ben
holdsois 94 osk 187 til 410 og 403.
Da lindersøgelietnc ikke er helt af
fluttcde for alle Fags Vol-kommen
de. kcm der jagen Ist-kommende Sm
tistik give-s. mcn san wem-l san fes-,
m Guld- Solv-- oq Elektrovlcstfkmes
ne vtmrr naarocn taume: rnooweck
er Ehokolades oa Sttsiervareindus
its-im Bogtkyki og Bogbmderfagone
udfat for daarlige Tiber-. Dettc gast
der mich omend i en Amtes-Grad
Vetter-duingsinduftricn, Maleks og
Endelumgctfagcne og de sleste Gre
nc iuden for Træindustriett. Este-r
Anmeldclfcmc i de fidfte H Dag
Iek dct ad. fom Boqbinderkoacnc
flivvrr leitete over Krisen. dctimod
viser Byaninqsarbeideknes Faa en
overordeutliq stor Tinaskst as At
bejdslrdige , ""
Arbeidslssbedspwcmten vor fidst
i August 11,(; —- m. 3 Gange fisk
ke, end den sspriwanlig er. Procen
tcsn var vtsd Udzmnaon af Juli i
Am- 3,7 og vcsd Udgangcn as Au
gust i Fjor 3,8.
Zorn man for er der i Liebliki
set en usædvanlig ftok Arbejdsløssi
lusd bist-Metamo: manae Nester M
ist-r fis dersor oascm i dennc Tid soc
m Freitkfknndelfe as paabegyndie
Ist-beider oq, i Fald dette Mc staat
til, en Poabcanndelsc as profcktcrcs
ff Äsksxjfrc End-: statkkägc Ia kom
snunalcs. for deriqcnnmn at asbiusls
ni- Tim stor on Del as Arbeädsssloskses .
«
Ner Lust nimmt :
« -««-«-s—".-.-.Hp—)-Wck- : x-1-...«i.;-.H.---.«--"«--«-«—-."«
NEBRASKAS MOTTO ls
Equality Before The Law«
Xlnlus it «·ltn(
Z"(I’I’ sc T ICS
Fi» Zukfmgc Amcmsmcm Number 306
ZDTYLMHU
W
ÆHÆXXFE»OH»2LOI U-; . - ss UGJJWXIEEGHLIBFHJHA«stskn
CPWYBPWWWWÆHÆFFÆFDWPWWWÆHMWF
FOR
» OOUNTY sUPBIUNTBNDENT
N. T. LUND
18 Year-s prerjenoe
l As it Taschen
Nun-ed et !4..«-i1«-:«!J.Ir;1 «r.
end-m Un srcuirngknkic Im
sønsr im Unsrer ist-d Etat-»t
inkidifkis Find-, under ims
Vtsjlcdnina Mmrv Balmrd
lmr ftudrm den Tcl as Wiss-s
vtdeuskalwm fum sit-W »m
nusd Testamcnter on Zornwu
bcsrsfab at zum-. Sau er M
lnskundt Amor-im 1 dpn Zins-.
Inder-.
Chtw A. Rot-bist
Njkinrdci Block
Lini«oln, Nebraska
Z·«s. October, listi.
Miso Grau Millqu
Bluih Nebraska.
Hvad jeg dar hørt out Ze
kccs III-beide I Zugs-Inst
Umk- Vnnuw !««.ik.s1«."r·; Juki-il f.1..1-. sl Cum
unt verwilqu UVHOHJLI XI
LiTs Etusnnin Duk- llng.s,erui«trl, Muth-m ex LIMer .1’ Ei .’l.-r.
.·«-s-«, it w; nfnsn !««T«1:xsn:n·1 Mr unbeialc Tom til Sucht-fiel III-in
Stumm Tmunnsr Zdnv Cum-obs krusncr Hund«- Pnncjwch Andeu
l)cd, Dsmmekkaft, og Liviu- til at bringe Prinsjmnk s «.s!«nc-ndclic I
alle de kokskelligp Also-We Im tror To lnsiibdssr stso Ewiin
hsr m Mier Tom Sold I Ton-;- ’L«sstrs.!slnslstsr Mir at dumm
c mlnsdct
Ækbsdiast
c. A. Rot-hins.