Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 28, 1914, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    cause. Three ok these desths were of ihm-kahle djsesses other
than ruhet-entwich
Tghle number kouk shows the complicutioas met with dur
mg this Jst-sur Oms case of tnhorcsuluus luryngitis mul Hpikklot
fis »Im-weil in a Dom-» hospitnh
sistksklcathrims msntrneteil s est-e of typhoid few-r which
Wen mumually sonst-(- With kelnpse mal emnplioationa hnt for
tsmntHV at thcs pro-sont time- evpry thing points to n Apis-sch
tsecsonstszsA
lll lle old Pupple lmmss 0110 sen-ri- Hmes ul E-k)'8ls)fslfls
mirs-cl. A full »Fort-sw- wus made-.
The lnutitntiuu mlilml slmsing thi- »was- instmimsntn kul·
thss tsscsmmvnt of um«- mul thront whitsh isnnhliss its tu micssms
Mitte-I- nsulh in mir csascss of when-nimm lsiI·)-ngitigs.
AS sit-Mal m- hnni hml n lmsxxo mnlws of näminin enge-s
but the- Ist-sung olotZlmscl hst hoc-n shtlsfnctukzc
Risspesntfully,
A. (·. l«l"8l3Y.
TABLB I
Xumbisr of patitsnts rmmining in the institutimx August
Ist. WH. with dingnoais and stage of disk-use
Tubercnsats case-a Pages Impr. Non-impr. Les-S than Ruh-c
lvcipjem 0
Moder-stolz- mlvaneesd R
Advnnciscl 19
Tuberenlous Aclisnitis 1
29
Nna Tun-Free Hist-s
Mk lamsholia 2
Pan-Huma- 0k Hast-ih- l
CAN-rosig I
T»vpb«sic! Poka 2
6
Numbisr remainian 34
TIEij II.
HUGO
14
0 0
0 2
0 J
9 H
1
0 1
4 1
Pakt-ins tlikukbsrjxcsd this-ins the »Win- witlt ilinszusiriis antl
kcssmls of trmhmsnt
Palm. Tasse-sc Wiss-g Paßt-g
Iaejpicsm Js
Motlssmttssy ach-miets(l 11
Ach-unm-« 22
III
Tukwrtr Appestulivitig I
Tntul 537
Nov Tab-sw. case-s chitin
Typhoitl Ppwk 2
Komm-bona " 1
Apppndioikis 1
Articnlar Rhomsmtimn l1
Tuml 5
Tot-l N. dischuksked 42
TABUT Ill.
lmsm Nun imptc lkecovory
2 1
11
10 11 1
23 11 2 x
Impr. Nonimlnu keck-NEU
2
, l
Abs-winkt unmer of cis-arbei, with cause-. thut wenn-est in
Use instimtion durstig the you-.
Pulmoaary Tubomulopis
Damit-onus of Stomnch
A popiex »s
Tun-l ............ H
Tml E IV.
Nun-sing isomplicutinun thut Inn- mCst with dumm tlus zum
Tuberssuloun l,ur)cijkitis .. ........ ;
"l’nl»-r(suluug Atthritis .. .......... 1
Tubesrcsitlnsm Adtsnitisz .. ............ l
Tubissscsuluus Halm-its- .. .......... IS
"l’ul-(-r(knlm1i· l'ksrit0niti:i . . . . ...... 2
Tuba-kruij Appetsdicftig . . ...... 1
Purpur-a .. .. .................... 1
liman Pistuln .. .................. 2
Puls-stuleumfunk- Nisplsritis » ...... 2
Glut-As Almen-m .. .. .. .......... I
Mitm! Sttsnnsig .................. l
M
Solvhryllap
i West Branch, zuma.
Ton U. Oktober vor det 25 Aar
fide-n vj notdt Vmllun J den Au
ledning havde vor Wenide M Ven
ner j West Brauch bercdt ois on
Opermskotfcisifscsst Vj vor i must
Hjem ved vor daqlims Mistninkh da
der ist-n ma Rortitcddaqm, Nov
dankexuaa Ton-n. Ta im qik til
Djkem modte im til min Lin-km
skelfe Vaswr Hausen da Huftm Im
Das-etwas Menialwdm hnodc ind
hudt dem i Dazu-US Anledninu
Lidt einst-, da vi fad og famtaledc
med disle tem- Vcnner, kom en af
Mcniqhedvns Mænd og indbsd os
ttl at komme over i Wirken Da vi
kom der-wen sandt vi trods det
Lende Negnvcjr en Flok af Vennor
iamlede i den for Anlcdningen von
lode- Imsch Da sum-klomm km
gede, kam Here til. Pastur Han
fen bad Meniqbcdcn smme en Zahne
Dereinst- lasfte Meniqbedens qmnlcs
Denn T. C. Christener Mvifsi en
af« Davids Sol-net Eftek Disson
gelfen as Salmcnt »Fort Hus stal
i bmme paa Ordets Windeswan
boldt Paftor Haufen on Its-n og in«
beklia Tale til os, Seiubkudcpamst
og de forfamledo Bis-mein Este-r Af
fmmclfcu as endmt en Salme tol
kcsde Undertogncdc vor Tal for Overi
raskelsen oq Glis-dem sum Vennornc
bete-die os. Medens vi var i Kir
kem bavde en Drl af Mcrndenc haft
travlt med at ovftilles et Tclt udc
ved Mrkm J dette Telt blev der
san boldt FeftMiddag. Ei beklin
Feftmaaltid havde windet-ne bereist
De mange- gode Retter bar Bis-ves
chyrd ons, at Mindewe i West Brauch
ist ban- er Lan-finge. men Mein-e
i den wdle sogekunft
Port to Sturm-, Fritz oq Peter,
» var kommen die-m M Csitidm Vi
mangiksde vor Latier og Zuigerspn
im Milliown, Wiss» i Familiein
icn den Dag. Du de ikke kundi
tmuuw, aiasdcdo vi sog-s noti, at »Um-li
Zam« oasaa den Tag i m as hatt-J
imuac Vasefaskkc braatis os den-II
fast-lim- Hilim oa Eriiidrinq. J
Zaum-:- st modioa ii Vreve med
Unkmiikninacr ou Gavisr im folgen
de: chso im Post-ai- Bando, Litck,
Wiss-» med Lusmisiniim km en Benac
iaw im Misniglnsdmus i Lin-f oq
Inihinziz Vrisv im Vaiior Falrk
mcd m Penamave oji Lnkønikning
sm Von-usi- i Jcswcll. Ja. Vmi im
Vastor Biottivanq med Liikøsiffning
oa en Pkiigmave fraVenner i Stran
kom Ja. Lokanskninastelearam fta
in Von i Gtaetiinqer samt en Dcl
private Prove, Gaver on Lyksnsks
nimm-. Wiss Anna og Misp Kre
itiane Skow ira Graetttnger var
blandt Vrylluvggwiiekne
Da vi fka Teltet kam hiem i
Prasstehuiet, sandt vi dei- ei Silv
Kaifeftcl samt en Pengcgave fra
Vcnnek i West Branca
Hab Tak, kære Minigheder oa
Von-irr, ai J iaa smuki kunde enes
am at glasde os vaa vor Hiftidsdag.
Heeren lsnne oa qlæde eder.
Jea vil oaiaa iiae Iowa Medic-us
Pisa-ste- hiertelia Taf for den ved
Past. Hausen oocrbrasgtc Hiler oa
Lyk-nfknittg.
Ebers taknemmelige
R·P.ogDo-thea
Stamme-rieth
----. . 4
Nogle Smuler im
Danmakk.
Dtst komme-r miq for nu ou da,
at im stutdc sende cst Par Orb til
Lasset-ne af. »Timfkeron«. Nu, det
er vift ingen Nsdvendighcd forBlai
dots Nyltk tbi der ikulde jo nok
blive tilftmsfkeligt Stof til det udrn
min Hjælp. Men sog tasnker paa
at nam- mcm levcr herhjemme og
altsaa i Forholdene het, som de nu
engang er og virkeliq tagcr sig ud,
san kan man muliavss sige et og
ander, der lmr lidt men- st og
Vlod i sig oks er lidt met-e begribes
ligt end det, der kan sindess i Ani
serne lserlssemmesm: tlsi dette ek
Im iffe altid san korrekt sont Med
delelser, og de stncimnadmx der
Um stiller skem under det, lcm vg
san nndertiden unsre nmadeliae unk.
Ja dgl er un ussn Menan mn det.
Da naar sog saa skkioer en Ironie-,
scm sank andre lsedsmme det: on
skuldc det skke viere drum-Hab san
ved en Rede-five so, lnmd der er
at ask-e ved det.
Forli-den sendte, sen so et Sttslle
til Vladet, lnmri seg meddelte noqei
om Jndke Missionss Sammet-mode
s Fredericia. sont im nxmede at kom
me med til. Da sea vil saa lser fort
swtte med at fixie, »ot Jndre Mis
sion udssker s det lsele et aodt oa
omfattende Arbesde Dei er vel be
kendt, at der er Missioncrrer i alle
Eqne as Landes-. Qs det, der fm
Vemmdelsen bar skemhldt oa frem
bmgt Jndre Mission, er so som
nmn ved den cmndeliqe Dad. der
rast-de lau meaet sorswrdesiat for
et both lumdrede Aar tslbaqe Men
sea trot onst-m det mt er almindelia
sorsmaet, at vi the-mer oksscm til en
Jndre Mission sont Narran for del
kristelsqe Liv. Jeg lnn im ncwne
Noislslde sum et Essen-Oel im des
kein san qodt Mte Essemvel for
man-je Ztedetri »Der ved Tomlirlen
lmr us tre ret msde Priest.r, ssq Kir
ken er. oascm sscld Zwet- Sand-m,
skent den nimmer vist xsed Lea 1000
Illeimeskee Men man Lust-er din in
tet mu, at det- knnnuer Neste i Full
ca san Dr del lnsr fom smk alle Von
ne. nt on ftor Tel as Kirlmmmemss
sam- laa kostet del nk dem. som des
lmr hart i Kirkcm nixd ut lage til
Trillo —-— im Dzmscsknljalchn lnmd
der lnsr er en glle Zlnmv of. Ls1
san Prasftckms « lwikirkelmr, fon
Do lsr - - in di- passier- lmad de flal
lom firfoliae Entbcdisnmsnd, lau der
er sollt innen Grund til sllazus san
oidt. Mpn set im M anndsoliqcs
Uios Stadt knndc nmn not onlko
Jt do godc Prasfthr kom lidt mer-.
c Verwiqu mcd Falk, end Tilfasldot
Ir. Moll lnsk san sna des kmlto km
trocndo bin-hu- siq fclv til Netto
imsd at bade zum dot. Mr i N. lmr
in sum Regel Mode i not-l Mis
sion-stink- lwor Sonduq. Eflriitenis
sr dct illisdfioncrren lnsr eilt-r andre,
»M- sonsr Leder Tot fan tmsfch at
Wohl-: txt-Her 100 Mcnncssksk rllrr
dehnte-r- on san msd nmn. at M ·i
M lnslls » lrifme Vcsnncr. man
lamlcsrs tin-d. Im lmr oftc i mit
Lin tmnkt ukm dislc Ali-Island- m
Benncmødcr i Fbrbindcslso med
Invad der fmak om Hemle nt umn
fmn lnmdis talt til de Tum· Ehren
san ton lmn sinc- Tilcsvlr aflides
m for-klarem- llq nunmeer for dem.
ca List-tollen san vifl oqfna godt
durchs-. Lad us vfiacy at nl fix-r i
Tomlikkcn lmr vawt en 8 a 10
Onndnsdr forlamlede en Zandnq
Rot-midde og Imar m faa gam
dksrndfrm san pr, der Antomobils
oq Baade- i Morden til at serv
Masimdcn til Luftfkooem ou andre
Ztcsdotx lwor det- slndrss alt, lnmd
findet-is Luft bcmrrem Vl andre sp
.n-r san til Misssnfist for at talos
nwnnms msd om do Tim, der km
rcr Nndki Niae til. Dettv san sna
not laldcsss nt komme offide nich
dem-n —- O nn at blincs vod Jndro
Mission, san lud nqu tin-mir csn nlsS
Virkknmadm som Wiss-sinnen lmr ta
gcst op i den lenker Iid Der er ble
wn.oprettct nennt, der laldcss
»Dan» Mkkefond." Tkt er en Virt
lomhed mcd on Komitc fom Leder,
og deng For-wand or at træde lliæls
pende til, hvor der kqn gsres noact
til en fokbedket Præftebetieninq.
Men·alt askcs i Mindelighed un
der den besinne-the Kirkeordning.
del kan l. Ess. vix-re et Sied, hvor
der ital en Kapellan ind, eller hvot
man kan formaa en gammel udllidt
Papst til at lage en Kapellan Man
ler laa at lot-handle med vedloms
mond- om at san en Mond ind, lom
de lebende Kirsefolk Pan bllve til
fix-die med. ca tmsmsr dct ma,
at den Mand, man Finster, san
tmsnae til Incns Løn end den, der
Mark nnsd Entlnsdei. faa krjaslpor
Kirsefomäcn i fandant Iikfasldcx
Et nndet Tilfasldc san owns, at on
fast Prasst sidchr i et Etnbedo, lwor
di· alooklinc Folk gerne nil behal
dr bann, nsen lnm tin-nor, lmn nma
sc at fu« ist Entbedc Incd starr
Jndtwqt forv at klare fin. J san
Iilfwldo for san Kirsofondcn at
fkvde nomst til Pkwftcns Lan, for
at san bam til at blink, book ban ek.
Da paa fammc Maul-c- arbeides i
andre lignendo Tilfasldc
Oa i demu- Forbindelso kan del
saa væte paa fin Plads at dolose
at der ad Lovenö Bei et aabnet en
7Disr cller sat den paa Klein, om
man vis, for findean fotn ikkc kan
splx sig tilfrcdse ood den Prirstebes
tfming, de hat«ij dct du« ligger
bagncd den opladtc Dor, er tödes
lig not den Opsnttolse ljoszi de lon
nivendc Mænd, at on konnelig an
snt Prasfk can Unsre faadnn bando
i Unsre on Liv, at disk kan innen Ta
le naser sont nt tiltnle lmtn ou end
nn mindre at nfsfcdige Min: nnsn
m lmn alljacncl tust insttc tfkcs
knn ndv den lex-ende- Part as Monm
lnsdcn Sonnen den nandkslints Nas
kiug, sont der tmsnges til Qg der
for er der jun lanct en lldmsj for
jwdmtnc, sont meinst-, at do bør
imm- csn anden Forknndclsc Lg her
ck nu ikkc tnmkt von nagen sclsrliq
kirkcljg klicttnsm, hvad der nn bel
ltsr ika lot kundc falde angivere
ind. Den nat-ne Tor besinnt i to
Luni-, den one lndksr paa, at naar
der i et Pnstornt er l« Familie
fnsdre, sein oniier en nnden Priest
til nt konnne on holde Nudstienefte
nn on dn, inn fnn de forlnnne ni
Engneprnstem nt linn sknl lnde den
beiønende Pmsn fnn Hirten nt pras
dike i, ielniølnelin fkni de: snn unsre
nnn en Tid, dn Zogneprasiten ikke
sein sknl benntte den. Ten nnden
Von sinkst nt nnnr der i et Pnitnrnt
er 20 aniiliesiedm fmn nniker nn
den VetieniniL snn innn de knlde on
nnsnstte en liniiddende Prnsit ned
Eiden nf Sonnen- Prieit. Ln den
ne inldede Prceii fknl onlnn nnne
Nei tiE ni benntie Zonnefirken
Men net nnlder in begne diese Un
ne, ni de, der nil nnre Vrnn ns denk,
ifnl sein beknle inr den Betäeiiiim,
de nil imne. :Il.t dette er Ansehen nn
ninn viere en Eelninlniy del knn
niik eniiner ioritnn Men der linner
nnnet met-e i det end det iiinneltlnsn
rinieline Ter er nn iørsi det, nt
det er Lede, der er til nt bline ilnn
Unn, inn de fnn ikke fordreiei:s ned
Prnknmterineli eller inie illa-nenns
ger, inr nt fine det rent nd. Ln det
link ikie lidt nt fixie: tni ninn ved
in nltior nodt, nt nnnr det meldet
lirkelint Mndder, line ntenet im
lwilken Zide det er kommen, fnn
liqner Friiielsen til et sie-re Knu
ster, nt lmidnnfke iin enen Inn on
sonst-te Mndnnrten fort. On fnn er
der onfnn det ned de Lode, fcnn in
ler rent nd, on foin det er Pllnnr
nied, nt de slnnr til, nnnr nnnen
lmndchr iinöd dein eller nil liebe
nden nnc dein. Et lille Tmsi tnn
nile. nt nnnr ninn lnsrniennne nil
note Brnn nf de nnennasvnte nen
inneinlde Kirkelnmy inn link innn
nt inlne Lunens- Bonfmv eller On
inn inne Efnde int- sin Enenrnndins
bed.
En anenleierfke i ei Pnfwrni
her i Rasrliedem en ierig Tillmsns
net ni Jndre Mission, koin i Tnns
kek onl, nt lnni nilde se nt inn en
irennned Brit-it til nt innnne en
nnnn iinellem on nnlde Nudstieiies
ite i Kirlen Tette lunde der nn i
ou inr sin iike viere nnset nt line
til, dn insdionnnende Enkmeprnssi
er tør on tmsttende Hnn nnvde
lmrt nin den Lan oin de m Fami
lien on den jin-de inn liesmttesrx
Men inn i Ztedet for nt jnn line
nd eiter denne Lon, fein vnr at inn
in annlieiwdre til·nt ireinlænae
et ikkiitlint rilndmnende nni Tillu
delie til ni indknlde en irennned
Prcest til nt ern-dich inn H inn of
te i Sonne-liefern inn ntentn denne
Kninde i fin nonei emsndnnnneline
Jnrinlied nt lnin knnde nudt wies
med blot at spørne nonle entelte,
nin de ikke knnde onlke nt linke en
frennned Priesi og fnn wilde viere
nied til nt biete den llnnist, en inn
dnn Vetieninn nilde medic-re On
nd im det beitilte bun snn en Prteft
irn Knbenlmvn til nt tonnne en vis
Sanan Jen trni samtnen tned ben
de lidt sei-nd for Zette, on« bnn med
delte mig da som bendes Plan. Steg
innde da bestemt, at psin den Mande,
bnn tæntte at inne det, vilde det
likkert blive en llem en for hende
fett-, dn del llet ikke var efter Lo
vens Ord, on san for evtigt var det
heller itke fmnkt eller hwderligt at
spille et saannt Pin over for
Sonnepmsten Og ieg lande hinde
lna vglaa, at hendes enet Navn var
·knn et an i den Forbindelh da
Ldnen kun nimmer Familiefwdch
da knm or Imist km udcn met Hieni.
Nu, hun ais zum alligcdel oftcr sit
met »Gut-ed Da den Lusftilte Prasft
com san oasaa ou sik Lov til at
kommt- i Kirscsn for demu- enc- Gutm,
Incsn faa var det oafan for-bi; Sog
nopmsstcsn befragtde den besc- Af
fasns for at vasre ulonfia, livad ban
da dasim var ftsldt berettiaet til.
Simon fik san et lillts Efterspil
Hvor atmet Prasftcn end føltc sia
formrrnwt da wish-wusch foa blcv
hian Frms end-tu more barmfuld
Da Im trwffcr dist fiq fanden, at
bun er Formaud i Veftyrelfcn for
den der eksistekende queplejefores
nim. »Da hun gaar »den vkdcke
den og opfiaer Syaeploiersien —
og det var alfsaa paa hoad man
kaldek ,,graat Papik«. Det faldt
som et Lyn Paa Sngeplejerfken,
nccn hun hatde at tage imod dist.
Ja, faadan tagt-r man det her i
Tanmark Her laue-»Z- Love, for at
de fkal Mike-T lmad cnusn dct faa
Pr .kikk;«im’ elle VersIligc Los-It
Lq nn lmad Kirkelow oq nirkrord
nina swamp san csk dkst kristnks Lack
sulk knsriijcsmnus knien-til im nir;
want-r miq sclv udunrrfot godi
stillt-t. »ij kan sinkt faa alt, sont 1«
vil hin dist, disk nil simu Imar sc:
iislo osrcr paa det, bund dct krwvcst
Forudcn do overkar nasvntc nahm
Tøre bar oi jo do aman feudte Uds
tin at løjo Zogncbaand og dmnus
Valmmsnigbcdcn Lg km or der der
store- Nodc ved at bonum W af det
te etlor hint, at nmn or ilet ikke
friftkst til vllcr bar nagen Lojliglnsd
til nt laue Sammenrotfolse mcd
sden uantw Flot, ag kiar Steller in
gen Anlednina til at »Hm dem na
aen Fortrasa Osg var man set lidt
til, lwilket laaddent og raaddent
Skuespil dcr kan blive lavet, nam
.,de lielliae« Da de saafaldte Ver
dens Vorn ital ilaa iia santnien for
at skalie Kirkepolitit, iaa lan nmn
tnn alasde sig over, at lnsrltjennne
bat Lonene uintet as sur alle Den
Elaass Hundefnnsiee Nn saadan
tan inan se paa det ira den rent
nienneikeliae Eide: nien det siaer
endnn niere at se der im den aandei
liae Eide. Eoni sit-inne stnlde vi
ja aaa irenmd til Anna-J Madenlted
oa Wiin Rinde-J tiefssne Alber, nnsn
den Freud-tanzt gaar itle zienneln
Lebtag need denne Werden-T Vern.
La ilaar inan iia fannnen nied dein
set at føre en aa anaen xltia mei
nein, faa liljner aet til en sten
fmndiia Frase at lale uns at »fastte
Stets den Elaacs Enak liliver saa
for tneaet iarslidt aa nienimsslask
Vedit er det, at nian i Billet fan fast
te Stel, aq saa lieh-mer man itte at
-fnafke san nieaet esin det. Ha san
i en sanilet Enin vil iea fini-. at iea
stilles, det et- nak faa gebt, at ni tie
keliqe Lizeaiolk berbiennne er hel:
aifkaaret im at fliille raaaden ltir
teliolitik, at splitte nagt-et ad, ja
sfi iar alle·inindsiae Zuelnlatioiier.
Vi ved lma Farlnmnd, at vi kan ifke
jage nagen Priest liaa Taten, azt
at vi heller ikke tan iaqe den state »
Flok nagen Eteder. in ui tlaar ask
faa til No Ined at leve et wiigt ua
stille Lin i al lttndirnatiqlied Da
del er da san onsam lnmd der er acs
an alle andre liebst La vi lmr io
heller ikte andet Ined litteliae alled
standere at bestille end det, ein ei
lnnde ninde dem iet- xserren Men:
neitelia talt er der lier i Werden ja
Pladis net til oiz alleiainnien, iaa
vi belnwer itke at sparte ltinanden
eller gar-e binanden naaet andet
slemt
Zaa liae at nasene strikten Ja
den iaar vi ja alle Veane nok at
lmre ani. Herbiennne lnder nn alle
Elaaiks Nester, oite ska sarsselliae
Jung-staunten Neuen er lielt owns
eed Snvitjernen med deres Inner.
Te snaaty at even vaa eet itare Men
nefleilaateri tiil der Taa komme en
..6Wdentid«, da Fanitsjssnalen vil
dvilna af Affen i fin inlde Pndss
Andre er banae fer. at Tasterne nn
eil ekeln-e det lialve Europa en laa
til lidst taae Damnait med. Da
iaa nil vi, siqer de, bliins lneet am
til Taffet-e Oq sker det, ia iaa
aaat Danmark nd af Tillnvrelsen
en det danile Sproa sannne Vei.
.Vi berliiennne tvinaes faa til at
blile Taste oa snakle Tatk. Da va
re Landsmasnd i Amerika vil ja ef
ter alt inart faa iedfolat der-es
Danfkbed del-anre. Ost faa liil vi
bwre icekdiae fam Danske allesam
men. Nu vel, Mennefker spaar,
Gnd madeu De fleste lierliiennne
ladet viit onlaa dem orofctere, der
bar Last til- det. Her er oasaa not
at tmnke paa fornden det. Der er
f. Ets. den ilemme Dvrtid. Vi
nma fault-des betale en 36 Ets.
« Kr. 30 a 40 Ørel for-et·Pund
Smar, et Bund Flcefk» en 25 Ets.
oa alt andet i Forbold. Smtlr
maa saa Smaafoll —- mig selv
lbereanet — le bort fra. Vl hiæls
ver os med MargarinesSmsr, lidt
over bald saa dort sont Samt-.
Venlia Hiler til alle aode Ven
net.
J. Pederlem Don-start
AN UWICATID PARM
for Littb Mai-o Thau the Askjng
l’. S. shwistsnsntsnf Isislpljts sali
Hf Hlmslmnis Amsntszx Pol-b
Wthkjsikim Vvytk Nmt 2.. WH.
Apptsuxinusfoly IJUMU insnss »i·
insijknlslis linle Sustnlplcs sm
msuzing. nlfnlfn nnd tliwissifitstl
sonst-link
Full infonnutiun on applica
tion to Tickot Akt-sum Ohio-Um
sc North Wentgm Ry.
—«s·--— «- —--"
Fabrikcret al· Rosisto Veal, (1(-t »zw- l«-1.-(«l(s1-, sont
modstaar ·J()1-(1(-ns ANan ng stuldisns Anlaufs-.
-, I
HONORBIU
ARBEtDS stco
Tasthsr slosl bannt-ist«- HljiL ins-n «I"
ilJ«1-- ·«I..lsl««- Isllssr Mutlsssilin lctNIIIU
()w»1l:«·!ssr· ·1s-E.k» l! .«.1k«(. «
MHHD ««.:«««.k«««s« »Aus-«- - ZU
—— tmle- lkiuzkithr —
tinhkstsll Updw Tun -—-(1--n
St»-rk--stis l««i-s1s-1- Kombi
nation i Arbi-i(1.—;sk».
cIV AcT se sItick estek Nov-set Msyek os FortsmäthszkltsI
Im Sollst-. Kur Dete- Hsadlende iklie for-yet Dei-»Musik« tu
Ifl ftslsrlltosftsr III-you- lltislorlsill Sc-» l tin-- Ums-st- ftsr Instit-, Kunde-r o- Uørnc
lsty Nu« lttMansiksshtH fes-Ini- (u-lsl0n Axt-. Flut-Um U’1I-«lslnst011 Institut-i Hm
P. Meyer Boot F- shoe Co» Milwaukee
Ellc Horn Højskole
;«"li--!-1«—r sit VI--1·-I·Iii«-sn— Hast 1 Hiss««1n!«—I« ! s
1 Um-« sfttsiprxjxnsnu 1 :4E-«.«il«sl».ss sji « «
Ins-L Musle »L- Ring-. Engka Mi- N«.jx««-·nss
ss . CE»«-:Hn.1—fll«:
J« INHIHN mussleus YHW IX »T, Imle
I«ki-l(—1«xj«tijsss.s Nimm- 1««- Uph whixsisp
L-««I-ns— »I« l··«iss«s;m·1sxn—«
C. c. XLOTIL
Blk Horn, Iowa.
gar Dr set
Vort nue Amanausk-Zt«audim1vifkk
Flugka
En aldcleg m) Jdc til »Brova ——— dvt amerikanfke og de 3
nordisfr Landes Flog samt et Prospekt fm lmert Land. Udjørt som
Farnesithogmfi. Poutmkt lnnsrt Kort er første Vers of de respek
tive Landes Nationalfmcxus s- Dansz »Der er est Undigt Land«,
Ilmcrikansh »ka Conntm ’11s:« of Ihm-« o. s. v. Kcm san-s sorteret
cllrr et enkel Lands fasrshlt ein-r Tuske.
Prier cr 25 Clo. yet Duft-L 5 Dusin for 81.00.
En nimm-Im Artikel for Forlmndlcsre oq Ulzusntet Stor
pfmbat Wan Ucd Purtikølx Pumc frit Wo anrlnnqmdc
Danish Luth. Publ. Haufe-,
Plain Nebr.
WM HEMUUMTERS
is at the
BLAIR RACKET sTORE
l)«n««("i-H«;zos Stltiltsms ist-« unjt«««1 fis mnk«- isns Hur-«
Hlssir Upmlqlliusjtsks whil« diswn
XV« linvu u full link- uf Ssshmpl Numle Al-» many
il«an that ans nomlfnl in a Bindi-Ists mum.
A big Liae of Hosieky for Heu and Wonnen
Just received
WÄLLACB MBMORIAL BDlTlON
Ben Bus
A Eine now miitiun of this grest htmk in
Iiihumtitinl clutii can-r with iiliistrutiuiia of
the principal Wams ni« thi- stnry un fle spart-.
snd now-L Witii portrnit us Aiitiiur 560
pag-is. Full library Hin-. Uer print Our
prioc uow only 75 Cent- postpoicl
Dauij Luth. Publ. Faust-.
Mast-. Nebr.