Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 28, 1914, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —
Det, der bestansz
set Guido Ord hemmt emadeltg,
usi. cu, s-·
Kraftkn fra dkt liojr.
Vi here dem tale oIn Gudc
store Geminger i note Tun
gemaaL Ap. w. 2, ll.
Lcks Kap. 2, 1—-13.
Hvad her berenes er siklert Op
fyldelsen af, hvnd der as Herren
selv var pnalagt Apostlene at bie
efler i Jerusalem, og som Lk. U,
49 laldes »Ernst fra det høje« og
Ap. G. l, 4 »Faderens Forjastlels
se«
Vj lasgger Masprke til 1 sprin
Ver5, at »de var alle endrasgtint
forsatnlede', — Tallrt udtalte m
os otn fidjt « alle, jun forud for
Aandens lldgndelse besondre Tr-)
paa Jesus-.
Tet vor paa Pinsescskcns Tag,
50. Tagen efter I. Paajkedag; den
bavde km Mosk- de of unstet en
Talkefest for den fnldlsmgte Host;
der fremd-gross Brod as del xndlmstes
de sont Modena for Herren (3-»
Z. Mos. 23, lö--—17)« — Ilt Bin-I
sen skulde Unsre til Minde um Lon
gioningen, del omtalesz aldrig i Vi-;
beten. ’
Men kwvri bestod nn AandåudgnH
delsen eller sKraften lra det wier
Oa bvad var on er dencs Betndis
Umgi
Vl Irr-see Vers «.’, at der lon- ulnd «
selig en Lnd fom as et stemlnrcndcz
vasldigl Vejr og fnldtehdnseh lnmr
Tifciplene Var fmnlede. Masrlz iklcs
et vceldigt Befr, men en Lnd fnmä
af et saadnnt Ven. Tem- For
Øret
Og der vistc sisg 5or dem Zunge-r
sont of Jld der fordelte sin on
satte fig von bver enlelt ns dein.;
Jkke Jldtmmer, me.1 T n n g c r
fom af Jld. Dem for Lied
Tungerne satte sig san hoet en
kelt as dem, —- altsaa ikke blot nun
Apostelene, men naa wer enkelt as
de forsamlede
— Men fokuden disfe ndvortes Un
dre for Øket og Liet lasset vi viderex
,,Lg de blive alle fyldte med den
Helligaand, og de beanndtc at tale
i andre Zungenmah ester lwad
Aanden gnv dem at udfige.«
Her fones oltfaa It veges oan
en Aandsfnlde fokskelliq
fka om end i Forbindelfe med Ly
den. sont-EkelI beste, ug Zunge-kne
fom Øfet sau,
Det var ftrst Aandsfyldem .der
satte Tungerne i Bevægelse, og de
udfagde san —- ikke nuget, de felv
« havde fundet paa, men hvod Ann
den gav dem at Tige.
Og hvad var det sau. de fagdeP
Svaret gives i Vers 12: »Vi here
dem tole am Gnds store Gernlnger.«
Ved Armdsfyldeu er det med eet
kommet til at staa klatt for de
fotfamlede Jer Difeiple hvadGud
gennem Siebeler af Mennesiet i
sit Billedr. gennem Firellen af sit
Falk og erlfenö Fotberedelse ved
dette Folk og endelig gennemFrels
send Fuldbyrdelse ved Jesus Kristas
hat giott for den faldne Slcegts
Opeejgning, og om disle Gnds
Storvætker Gent Dr. Rade over
lætter) hat de ta1t.
Denne Tale stal fillert ikke opfats
les iom egentlig Prædjlen, men
Meere sont Lovpcisning for
Guds Stamm-sen
At de Hm kalte i sotllelligs
» Taqngemaqh det staat i Foc
bindelfe med de mange foestellige
Falk-floß- det var tepræsentetet,
oq del M jo fixiert, at der
bereitet M takes out Guds stor
Oerniugee eilet Haus Storværker
til Jst-W Tipkstellige Folceflag,
M til Isl- Osfaüus til sin
M: HM h- oc gjeek alle
soll-Mem til M Dis-MS qfu
W m W fta det
spie-f ,
Jv, vi maa tage alt det sortatte
med —- Lyden, Tungcrmn Runds
fylden.
Til at begynde med var tun Ti
sciplene samlede
Lyden kaldte Mcmgden sam
men. En faadan Kraft fta det hoch
stulde der paa den Tid til for at kal
de Mæugden samtnen
- Er ikke denne Lyd et fksnt For
billede pas Kirkeklokiens kaldende
Lydt
. Meine —- en fanden Kraft fra
« « M Mk stutde der til for at beviie,
st M ice var meningiltsh nackt
IÆWsinespostieatpmi
MWW for »a! Stab
W« sc at »Im alle Felle-floge
Te We fotskelliqe Folldlas
der nenne-s faa vel fom »Ist-er og
Profelytet" tillcegget vi tun Betyds
ging som Reptæsentanter og som
Spandom em, at Evangelist er be
fiemt for ,,allc Folkeslag under
Gran-den« isV 5).
Vi- lasset saa til Slutnina af vort
Assnit: ,.Og de farbavscdcs alle og
vace tviolraadiae og fagde den one
til den andern ,,Hvad kan dem
væte?«' Men andre sagde spottend-ei
»Te etc fulde nf fød Vin«
Man forklare Forbcwselsem sotn
man kan — est maa man indtømme:
DIE-se sorbavsede Menncskers Uen
nat blwen opladt til at bin-, hvad
der folget efter i Peter-s Prasdiken
Og Spottet-ne —- var deres Hier
ter forhcerdede og den-H Øren tilluks
todt-? eller —-s nwn ikle ogfaa nogi
le as dem lagde Øte til, bvad Peter
fagde? Vi vcd det ile dog — der
var jd nogliy fom Order »stak i
Hierfet,« faa de spnmte Apostlene:
»F Mcrnd, Andre-! lwad slnllc vi
gnre2«
Vi flal til Zlntuina ans-re en
Udtalelse as Tr. Skat Rotdmn um
Kraft-en fra det befie:
»Den blivende Garn-, fom Aandcn
Era Pinsedagen as bragtc Menigbes
don, var dels Kraiten til at vib
ne mn Jesus da dermed at gaa
anzuewa til les nwd Ver-den
ldktte fresmtræder forst i Peter-:
senerc i de aner Apostles og Or
dets chneresxs Foklnnaclfu del-s
i den indhnrdcs Kirsliqlnsd mellcm
de- trocnde lV U) ka Lnset over
Gilds Vrelfes Vte
J dksse er er der fjklckt neiget
rigtigt vaa straften sra der bøjc
sont Gud nil give fin Menigbed den
Aennem alle Tiber-, blo: den er mod
tagelia der-far.
Tem- udelnkknr doa life-, at Gud
til Tider osg unde Lnsitwndigheden
lnsar lmn sinds-r dct nødvcndigt
vaa andcn Maade kan stille Kraft
fra der bsjc til sin Meniabcds Raai
dighed
Lad osks bisde Gnd om Kraft fta
det bsje i den Gcrnina, ban bar
befroet ask-: vi heb-ver den.
- - - --.
Stytker fka min Btsdkum
»L. Jonnfkn
Eu evig Trift.
Vor Dem-, Jesus Kristusk
osg Wid, vor Ruder-, elskede
oc- og gav us en evig Trost.
2 THE-Is. 2, Hi.
Trost er en as Gndz mange Kast
lighedsgaoet til sinc Bsrn —· en
evig Trost! Det er et Ord, der but
de finde Klangbnnd i Hierterne her
i denne ellets faa ttjstcslsse Werden
og sont Davids Harpc dkive bort
Tungsindighedens onde Rand. Tet
nma have vætet en sætegen Æte for
Barnabas at blioe bisncevnt »Tro
ftens Sam« men han, sont er stsrte
end Barobas, bceker det endnu stir
ke Navn «Jsraels Ttsft«. Evig Trost
et en Bestanddel af den hellige Sal
velfe, hvormed Itssteren Helligaani
den salvet dem, sont han ved Troen
faat ssrt i Forening nied Kriftus
Det gsr en Ejendom v.ekdifuld, naat
Eier-en hat den ikke alene paa Lins
tid, men hat evig Ejendomgket til
den. En Mond akbejder og tjener
Penge, og efter en Tid findet han«
sig i Besiddelse af en Del. De kan
være en Tksft for hom, men ikke
en evig Trift: tni Zion kan miste
dem, og i hvett Fald vil Dsden
stille harn fka Skatten faa grun
digt, at han Me kan Lage en Stil
ling med ind i Evigheden Penge
er fom aller-bebst kun en midlettidig
Trift.
En Mond scheidet haardt for at
famle Kundskaber og Laskdom og
bliver berecnts dette san oasre en
Trost for bam, sur lians ntmstleltgc
Arbeit-C Inen den san skte oakc lern
ge; naak Smertetne i Hoved og
Hierte kommen da oil hans Dotter
gtader, hans Tsiplomcker. band Ok
denet intet gavne has-t, og dersocn
Mitte lægger siq over bang Sirt-L
vil han forgæves sage i de lcekde
Vastket efter Balsam for ct sendet
knust Vierte Al jokdifk Trsft hat
tun en flygtig Tilværelsex den glim
ret med en koktvarig Glans sont
Regubuefaroekne i en SoebebobleZ
men den Treff, som Gud giver sit
Falk, falmet og fotsvinder aldtig:
den hat en enig Friskhed. Den hat
beftaaet Preven — Trxengfelöprjvem
Forftlgelsensprsvem Tidsprøvem ja
selbe Dsdeue; naat al fordifk Trsst
CHOR-, ,,frygter jeg fkke Qndt thi
du er med mig, din M og din
Stan, de tetste mig.«
Hde et denne evige Trestf Den
indbefattee Bitt-ed im Swdeeeuz
Forteielse Wut ee gmet ind i
MW net sit Mod, hat
W en M Wing- og ved
seien
iidflettede som en Tonge, og den-is
Ovettmsdelser fom en Sky. Den
Its-sc et evig, for-di han trok paa
en esvig Rande
Ilt viere i Kristits, ifsrt imm,
bank- Rctfasrdighed og Hellighed —
retfcerdig og hellig, som han er ret
fasrdig og heilig, »Gud tilregner os
Krifti Retfasrdighed og unser os i
Kräms, sont om vi aldrig havde
windet-« er en Trsit san stor, saa
rig, saa dob og evig, at vor-e Hier
ter ikke kan rumtne den. Dei er:
Ren og nskyldig fom Adam var,
for licm sundede —- en bel, Entd, evig
Frelfe i Ktifttte. Der sagt, trods
ens llfelhed, Ofertet til at juble
med Lovprisnim. Læs det igen.
laste Ven, og fe, hvor ins-get du lau
tumme: ..:’lnser oss i Mississ. som
om vi aldrig bavde lnndet!«· Nassten
ntroiigt, ilke sandt! Jeg gentaget
det site for min felv og findet det
en nudtommelig Italiens Kilde Der
er ingen Fordømmelfe for den, der
er i Kriftus Jesusk« Dei et det lille
»i« i Bibelen. Her meidet lau nie-get,
oq lotn gar mig faa lnlkelig«. sagde
et Guds Born, Dei er sandt! Lan-!
Man-le til det, nam- du lasset din
Bibel, det finde-s man-Je Steder og
sarlig i Vnuli Preise-. Je til at du
er i Kristan Jesus, on alt er evin
vel med dia.
At viere et End-:- Vnrn on lmve
standen-:- Vidnesbnkd »Ja Besegling
derma: Arm-ist til Himlensz Zalins
Sied, »Dann om Bekliqded bisand«. «
wird-I fadekline Besinne-He on Lin
iom, er lldtrnl for en evia Treit,
der nen- oiz delnqtiae i den tillem«
mende Werden-is Arn-steif og knu- gis
net den troende Wiede, Mod, Kraft
m lldboldenhed i deswillen Lidel- «
let, Forselgelfen von Pinebeenl en
Basl. fau. vel sum i de daglige sum-a
cost-lob. Lad komme, hvsad der viL
er Nnd Tor os, two lnn da viere intde
est-? Er det Läoetcs Tilskilleliekk
Er der Satan- snedige Tini-M Er
der Ilitsald as vor indre Rascia-Welle
ellek km onde MennesserT Lige me
qets Gnd hat looet at stelle den
der ttor paa Hans Essi, og jeg tror «
von bemi: Mud vil verlor finde-s
trofaft sont sit Ltd os. steife mig
« en evia Trost! Han om Hek
ligbed bos Gad! iri for alt ondt, nl
Zynd, Lidelie on lljnidloinmenlsed
til Legeme og Sle og for enig at
Ton Tel i den guddommelige Her
Nabel-.
used hops Zank-, ai W Syudek er
Voao inter ric- ma
Hoad Tanket aldria una,
Tet- vi skueL
Tot et ng foriifkm oed Wids tro
iafte Leim-. Lad ioa cät fonte som·
merk her pag Jokd,.vi bar en wig
Its-st.
Og tage- de vokt Liv,
Gabs, Wie-, Born og Vio,
Lad fare i Guds Naons
Dem steifer det ej Gunst,
Guds Riqe oi bebt-Wir
Kæte Lasset-, ejedc du al Vekdcns
Rigdonh maatte du mcsd lede give
den for demu- Trift, men det er kun
et Alle Stykke fra mine Brsdkum
twoka jeg sank mit daglige Lins
ophold, og han, der wider den, hat
nvk for dig ogfaa, tun du er og
blivek indlemmet ,,i Krisis-B Jesus«
oed den Heilige-and Bed derein!
Og du sorknytte, mismodige Ven
Fat Mod! Jesus qimsr evig Trost
og faa er det Synd at vasre for
sagt
Altid eftek Benge.
thsrjat for Dunste-ken)
,,Fkirl(sme er altjd ksftek Pcsnge«,
faqde en Winde, sont havde lige
vix-rot give-: en Leiliahed til at
give, bvad hun maatte Insti- ved et
Mitbr. »Altid oftek Penge" et dist
oftc gentngne Raub mod stät-ferne
Man blivet derved snindet om en
Texas Ranchmond, hvis Ssn for
noqle Aar siden nmkdede en Mand,
oa fksnt Beviferne isnod ham var
klare nos, blev lmn frikendt vaa
Grund af, at bans Saal-leer vor
overokdenlig veltalende.
Ester at Dommen vor Magd iom
lsd pag Frikendelse, sent-te Saal
keren en Regnina paa 400 Dollars
til Faderen med Spargsmaalet om
han, mente, del var for tut-get. »Nei,
ingenlunde«, laade Faderen, »du hat
frelst min Dreng, pq jeg vilde med
Glckde have qivex diq dobbelt laa
nimet.«
che længe efter blev den femme
Dteng as en Prwit lebet til Om
vendelfe og frelft fta ei Liv l Rud.
Lidt severq da Fabr-en blev W
ompqt give lidt tll Akte-s Opholdeli
se, gar ban kunrrende en Dollar.
M pas bette. can vilde met
Gehe hsve qivet M Dollars for ·
at fresse bunt Drum ftu Galgen, I
nunmqivteendosarimdpnm
for sitt Flut stelle
It M Mc Mk
Kendsgeruingen er, at Ast-sen ask
met-c for mindre Penqe end nagen
Juden Institution spaa Jotdm Jntet
Land vildc vwkc stitket til at leve i
uden Kirkenm
J Almindclighed cr Vykdcn oed
it opholdc Kirkcsu og Missionen
sagt holt paa noglc sag Monat-stet
Allc wisset-, m Ptckst fkal bespgc
dem, naar do er alvorlig soge, og
holde on kristclig Begrachsp over
denn Men nmngc sorglcumtcr, at
femme andre maa opboldc Præften
for dom. Prkrsident Washington
bade-: »Alle but-de Unsre stied m
Ixsbolde Kühn-. tbi alle bøftek Vol
fiqnclfr af den«
--.-.
Aarstapvoct fta Eber-wen
Tit Eben-Eon Sturm-lie
Naach og Ist-ed
Vcd en Leiciqbed fpurgtc Herren
sine Discipch ..Manglede J noget?'«
Ig de svarrdw REF, inm.
Dei er i Aar 10 Aar, fiden den
III-sie sym- Mcmd bankedc paa hoc«
zs og kom ind. Vi maatte den
Gang faa et stsrre Has, for at vi
kunde lcjr et starre Has, for at vi
Tot var fnma Knat, og der var
nange trmmc Tage-, mpn gcnncsm det
Iltsammcn locke-des del at udvidc
Zeltpcrlcmn saa at det blev muligt
It tagc Elen- ind. J fjn underlige
Fiodhed kaldtc Herren pas Arbei
Dmn der sum og med tjcnsivillig
Redebonbcd tmadtc nl Hfælo ou
mr biulmst qmmcsm dissc Aar.
Tot or i Forum-et one Aar sideu
Ist ist-ftp lillcs Hus boggcdcs pcm
Dctte Sied, mcn Herren bar krndt fia
ch vokc Tksstrwhelsct og last sin
Relfignelsp til, faa at der nu, aaar
ilt et fasrdiah oik tun-w blive Plads
or over M Patienten «
Des-»den or der 15 gamle Monm
"fc-r, fon- lmr Enndet et Womitde Dem
Eben-EIN i denss Aldctdom
Akbcjdcrncis Anml or Mc blcvcn
"fokt, mm Und skc Lapi For dem,
Der cr, m mcd mcsqcn Trostin Om
Iwek ist« m· dcsm wirket i bis-sc
Plin- i di- Mond-mer« luska de sit derei
Blads. «
Essttsr Marm, sont-i Eier-r Aar
Im- oasrot ulxmet of War ou i dr«
7idstc Var Aar-Süd hat ovszoldt fis
. Eoliiornia, Mir ved Jud-nd llsin
Forbindclsis nusd Eben-Egois, da bnn
«-.- mit-. »mu« .-: Tut-— txxslfss
Um ts: JUNGE-«
En ksrn Umw- En Zo Tthk
imr ins-W sit Un ZøTicr U is n .
.1t !1I1:’" tmN ins å G««.«r.1-m«: «
himle at den nahm-.- Pladis Anl
dci amr man ble Ensdt
T.«: Er nnsd tut-am NUM- ise ht:
bcrctts JJZ m xu Prof-m Hi Vunk
sen Vrcdcr BUT-en tm- mrrst Ida-?
,--:- ist Aar-:- de U sitt sig tro. Uaa
lxdclja via i del Eser at sog-re M Ar
ius-END vi san knrns gladsc Ich
Wi) mslfiqncs diese os. Imm- Arin
Ist
:"« W du rkukdt onst-Ein blatsd
part Pia-Ists lntkærskv Kikktssotf maat
te Vasftoss cn dubctc Fakflaarlfc a
Den wegenwttiktin kawngjvvndp
Tintean Vetndnmq for Hirt-Ins At
bkidp Tom for dens- lldoidclsc. At
Ihm-lide til Tåafotmsns Gewinst
maatts flaa dabei-c Nod iblandt os.
J Eim- scsnfeendrk bar dcttcs Aar
Darm et sonst-L Aal-. Tor irr Sog
dom i nor egcsn Krebs, og dettc hat
Eckc- vasret let. Saft-It Katka
bar i mig Tid hast Tofus oa er
forft mt ned at komme riijtig til
Kkskftrr jam
Tissndon bat der i Aar ver-rot faa
manqc daarliak Patienten me vaa
san unnac- Maadek füllede state
Kran. Der bar vætet atmet Arbei
de for alle -—— meaet for-get ved det
Beim-h der fulate med at faa Ve
kbessda fast-bis
Allmksmsl et alt gaaet vel, og vi
bedek Horn-m at han fremdeles oil
holde siu Haand over alt og alle
Aj starre Arbeit-et er der siden
fidste Rats-fest udfskt aditillige: Be
thesda ck bleveu sandig: vi hat faatt
Iloatfokbindclfe med Byenz der et
opjskt en Tilbygning med Plads for
fyv Patienmy og det state Darm-ap
patat er last ind.
J Fjor Lande der bereits am, at
der var udbetalt 82,000.00, men for
at faa det ovenaævute Akt-beide gjokt,
blev det ntdvendiqt at lau-ne st,800.
Inftaltens feste Geld er sanledes
s Tufinde as 8 Hundrede Pallas-.
Tre Tusinde er laant paa tte Noter
— et Tusiud hver. De 8 Hundrede
et indbetalt of en gummel Kans
men fta dem Oel-b gaat mutig
IMDO for Dphollx Trad- alt
bet et UNka et UJIW fast
at det ikke skal vare alt for Iænge
En fast-still Tat stylder vlden hele"
Vcnnekreds i bcgge de to daan lutl).»
Samfund for den Trofasthed og uds
lpoldende Kætlighed, bvormcd den i
de benknndne Aar lpoldt votc Hern
dck MIPQ
Eben-Chors Lcdclfe sniker ogs
Hfaa pan dem Zted at udtale en TalH
til beuge vors unbapmssten PaflJ
Niclfen oa Andern-n for den Ven- H
Hinle og Forstaclle, lwormed de bog-i
an hat- ftillct sin til Eben sExck i del
Hunndnc Ank. »Im-c Nmae lmk dc
Hbcgac ftsttet og opmnnttet ob v « nt
Jprasdikis lnsk og fanledezk lwcr link
ndct sit til at bckige Livct for os. H
Der bat i Ante-is Lob vasrct MH
HVAtlcnlrr nie-d ist GennentsnitsovI
leld as U Uger og 3 Dage. 7 Pa
Htientcr bnvdc Lplwld Aakct iacsnnom »
Tor or ndssrt l295 Unrks Zone-»
lecsie Dcmf var 906 Malt mens
Hdcs 389 var frit Trt et altfan Fri
inklnsjde for 82,723 00 offer 7 Tol
lnr-:- oin qun at regne.
Ass· Patientekne bavdc noan haft
Lislmld von Snlmsndc andre Sonate
riert Iowa States Sanotorincn, Z:
Indusin National Znnntokinm l:
Arkansas States Janatornun l:
New Mexico Cottcme Eckmtokinnn
Eimer Cim. N. M. l: St. Thomas
Annij jlljnltcsswlis, Minn. l:
Wisconsin Ztntcs Ennatorium l: N
»Ich-tu Znimtorinm i. Ti Patien
ltck haode Ovlmld for 1ndsn Gang
Potiontistncs Nationamct var ver
retr Dunste M: not-sie Es: Svcnske
R: Amerikanerc M; ngmctc L;
Litrigere l: Tom-te 7.
Troesbckendelse: Lutheraucrc Gö: »
Motodiftcsr l; Presbatcriancro 2:J
Eisisfoml l: Eongrmational IM»
Christian L: Mormon l: Katbolicek
5: licht Trosbckcndclsc Il.
Anftaltcns Læae bar ogsao i Aar
txt-bricht med mmcn Troikab oa Jn
tmsssic Hist bar i Aar unstet ist be
tswdksligt Anml Paticntcr. hois lwcm
der Mc made Mute-:- Vcdrit1a« Tot
» nmätvn Immligt at undgam thi
»Hm-Mi- og oftc nennt-lese strandcsk
de tust - for at finde den sidftc
Pltsje og et Etcd at lnkkc den-s Øjne
Lin en og enden tot vs tro, at de i
not Krebs fandt dci Liv, der Mc
dok. Herren give os villigt at mi
fr en bjcrlpcndc Hmmky om det er tiH
Lin ellcsr Tod. J
few-.- Lmr qaaest Hin jamm- Gauas
n« 1 nun-,ku Vcsmtsks Oft-m vg«
H icr bragt sit stille Bud. «
I Znacfokcningen er oafaa en SM
n for vori-Arbeidc, men der but-de
mai-c- anderlcdcsg Tat you den Sag
«nd det knu- ocrket mutigt i det Aar
hr un est smmdet »
Mm Sen-en bat tun-et and iuwd"
Is. At vi kundi- takke ham dckfok
Ism oi bin-de.
Ist-es i chaeften fotbundne
IT M a d fe n.
Lasset-ern- Raps-It
J n d t a- q t e t.
Kasssrbeholdning l. Augqu »
1913 ................ 81216.16»
Im napngioae Venaer. . 1621.77
Fta ustævntc Giveke 43000
Oft-c ........ 1210.86
Fra Forcninger ........ 695.50
Patienter .. .. 753826
qule .. .. .......... 3180.00
Sogeforeningcn .. ...... 496.10
Ist-e .. .. ............ « 45050
Forstelligt ........ 239.62
Laan « . ......... 1800.00
Medicina-. etc. .. ........ 435.59
Live Stock . . · · ........ 193.00
Hi Ists-sann
lldgiftsr.
Nye Aug-unser ....... EDITIli
Udbcdkingkr paa Bygniugek
« og Land ............ Wiss-in
Wohl«-n Zengeklædet, Lin
neb, o.I.v. ...... 258019
Reuter og Absutonce 15ii«25
Tilbagebctalte Pcnge og
; Laan ................ 380.85
;Live Stock ............ 484.30
Doktor ................ 612·00
Ler Hjaslp ............ 92281
Wobei-, Zsfms og Mai-ste
folk ................ 513.70
Kul og Log ...... l091.87
IHUSHOldning ...... 3729.87
ForsteL Das-hold Udsgf.·. 18.70
Launde .............. 28228
Fsbe ................ 322.20
Medicina- ........ 528136
Postage .. ............ 72.06
Stationew ............ 96.88
Fragt. Exprefs og Reisen . 97.08
Melligt ............ 683.15
Kessel-ehele l. August
MU. « « ........ 363.68
819492126
d. T. Kieldgqord, Kass.
Wanst-bei sum-mi- oq fundet
Rossi oq s Diverleft med
W
m.
N. c. cis-istener
sm, sk. Hof-u
Revis-ret
)
)
!
International Hornes-er Motokek
Udgøtcr Dctcs hantdesic Arbcidc
n i ---,
En International Hat-tiefrer Motor — Mogul ellek Iiton —
vil spare Dem ou Der-es Familie utalljge linker as hoc-rot Arbeide
ved at punkpe Von-V sage Tra-, male Kom, jkjasre Hackelfcy traskke
Eentrisugem etc·
«·"«-·"—«-«O·Kjeb en J H C Motor. De er de varigite de forbnmer mittht
Olfe, er enkle og giver den stsrsfe Kraft. Her angin noale an
of Grunde-ne: Ztoke Ventiler, akkurat tilpasfede Stempel og Stem
pelringe sperre, fmedete metopaxler og Stmmelsmsnger. zskompt
Beim-gelic- os Neporationxs-T«ele, OljesBesporelse, etc. J H E
Moteriole og Konstruktion er ensbemdende med den bedite Motoe
J H C Motoker fabrikeres i alle Modeller og i alle Støknlfer fra
l til 50 Beste-:- Kkaft. De arbeidek med Olch foovel of vix-wol sont
as Eine-re szolitet
Der et ikke euhver Ioknl Forhondler, som stelger J H C Mo
toker. Te kon jtke sma Dem ved at time Feil of den Mand. Der
som Te tlle ved bvok tmn bor, san vil oi sormslle Tem dist· naar
Te fhiver til osrs om en Motorskotalozx
luteknational Ame-tei- cosapsay of Americ
W
ckschco USA
txt-pi- M W sie-J- ovis-i Is
Anstil Jenas
Prøve.
X«sZO- -·«t«·s. fix-Hi-« Tassnf
Tut-s »«- I« H-« Hsimi
Muts-how »L- ««l 111-x.«·s«nils
Aniitl «l«;I-Is·l.shkkssss sit ist
Vulkka stunk-rka uns-«
o
Mnsrkvu
Saum-»unm- iI«--«. l,:s«nk..«l«.
"1·)kkvslms, litlsmsntloz hnnl
sum lI«-I-ct.
"l«.o-ncl i-« Ruf-— Ihm-« Mast-h
Si· Inn-· jin-it Jus ins-rucht
Kth disk-! ile igmns iHcts usi.
..k·ndm« ils-n Ins-J Hugqun
ils-n slmsr ikk·- Hujstmtz Hun
lsst flywr ikks« us. Uns ils-n
Musik-si- inclkil Thau-! Mag-est
Muß JHIZ »k- ms tlists ass· »i
Minsr Mikka l)««1- ist« in
gis-I Tut-lis- (ilmi. Tun-f H«
iissI-r.c«xI«-Isist.
"l’:c-nsl sum ssks »i« Jss inultu
«l’.ss-nclstikkssr. fix-L sicsnk
»Nun-ist« shle Sluk (ls-Is«
Un -- IT
5 Gent-s- Znhverhandlanda Nvæv Max-sieh
7753 zfamoncL »Es-TÄ- Camfeusy
Nu finng
Jule-Deklamationer IV.
Vor WH lldqnac us Tisflnnmtmit-Einstkksr tu Uhu rw such
tun-Flor usw or im E(1«ri««c«1. Bogen nmrlmldrr I :’1.1r san-am «ka
sirrlm sucht iksdrorksndv Tng eqskm m :Ils"f:nt um Etnkfcr .s-J:—
studi- for Andre L«i-:l:.Iln-drr
Pnion er sum month-J l« Osmi- mr LTixfkslicf—:scnt;):.tr Ek
Cl.-cnnii.1r sur W ««
Zum-um nnsd m- .«, txhlkusns »Ah-inmi- :s(’1«nr«· aus« i
JAHH 23 Ckllkis
Tat-ists Lutlsrmu Pnblifhinq Hause,
Narr, Mehr
UPOZT Of PKYSMUU
Fremde-ist mal ist-arti us l)iI«--s«t«i-n.
Isilnstkiczcsr Mist-U instit-its
lknmik (7»lu.
(-«I«·N'l’l.k2MF-·N :—-—
l am inoltmins nssmrt of Instit-ni- cgnkd sm- .« Uns lusti
tution durstig tin- ymir kniiinq Aug-at l. 1914.
stte number one shows natan of Imtients remaining
in the Institution Aug-litt l, 1914, with diagn-min, Ist-ski- of
til-easy nnd Condition
Taf-Its number two sbows namer of patientia titsciiurgpd
eint-ins the- yests, with disk-wish auge- 0i disk-um Sud kesnlt
of treatment This tsble shows thdt sll inoipient tin-I mode-s
ately minnt-ed ones impkoved or kecoveke(1, while-. bslk of
tin- sdvsnoed esse- impkoved and one msds s complete re
qmseky ,
stle number tin-es sbows the number of destbs Disti
.