Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 28, 1914, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    oIIIIssssssssssIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
f as sit-V HI- »l- EI
WNZO BY
F WW »Im W
PAMSH Amme-m W
DAMwa wie-zur Mmdimc
PMB-P M must
. c- Wo
www
« « « « ssAx««x.0»..-,.,.OIOI«.,.,...».«,.«»V«’ I· s :o:m::1«y»ojy,«)z«s
M. H. I Blum Mehr« Lug Img den Is. thatde 1914 « 23 »Er-n
s« EurossutjtigkltsYW
Toffel-Eu- qsk voldfonnnk ug vkdlsol
du«dk Jus-sog von ni nsm freut
til ftanikc Hanncfmoer
mm Monate-L
Te Miit-rede tut-der Tsntktuko
Irrtssftvd mrd haurdxmkkrt
anftlskkx
. Nu Lvsmnd i End :’lsrifn.
Inn am nmn can ihn-sm- If Jn- war-·
sont-m Alsoidjngsc disk fund-Ists ir-!j
Krigxszncotadscn, Zur .«-n fis-ins
Use-; zunu) Jan-ex sonstwo U bis-;
disk-re end nogcsn tidlimsr-.s, Der lms
vkmx fasnmcst lang-J nlnms Strass
ninsger band-c Vest sag Li-· »u-« dok
» da fastle um- cn Ztmskning as«
den«-W M) MU, Lebende nnnnsnt
dmskte norde im Ln Buoso i nur
dr-: Ismnkrin over Links-.- i nein-«
Velnicn on LIan chrfluden ti
annimn zum Nordføen i Bewies-,
de onst-disk Zlag bar sum-t. Ziden
Tusker-ne jndtng Antonius-s innes
det at non-c Dust-et den- mn at asrcs
for enhver Pris at nna frem
ksd kanns Not-Werts Vtcd indtik
Stwdctnc paa« den cum-like Kam-L
Sfrwdet ocd Calajä Mrn ligc sank
afgiort inne-J de Allicrede at tmde
Ttssfesknc dxsn most nanrdkmfksdoModsI
stand ma dom- Dold san koste-russ
inzwa nwnncsnasrdig Iman bar
giort grauem Wen Vi skal fqu
fædvonlia give en fort Ovcksiati
over bnek Tags Meldingok :
Tot-Toback Tot lnsddcr ik
Dag, at do atmtibcsntns er fmmnknz
monein de Mücke-des Gast on Flaaiz
dr. Tivsfcrne » fhoet tiibnae langsi
den noch Front i nordke Franqu
Velgissc Trompet- it mind-: nsm Mil,
krenmd, o.1 Tuskerku sont nnancewz
di- Fnsnmd inmd Warfani, umfin«
Polen, csr floacst tilbkmc Missish«
Meldinacr var-staat at Inst-eine ier
blcsven unan til at Tut-lade de!
Stillinam fom de : Fonan Imr H
de XII-Mist Tritikfo Kr.,1s;«sskibi
bombnrdercr Lands-book innjs Ku
sten, Tom Tusker-ne knurrt Mat,
fcm disk-sc inmsn Imme nat- inn
net girr
Frtsdaa. ---- Frtmtcsjia Kaum
pack den vestre Yasunan imsbrndt
Slan i Volaim oq not-din- Franks-it
Alles offikicslo Meddcslplfcr Mer, m
sSlaask » smateliat To Miit-kehrs
Oask undorftsttep of btitifkc nq fmns
fke Ktiasssibke — Tinte Mrldinaek
lvdok paa. at en zum-ist Txvrvvdoiw
get er blevcn giokt ubnmelig m
von Frommean langö brlc Fromm
—- Franfkcs officielle Meldnmrk paa
ffaens derimod, sit Tom-me ikke
bar von-et i Stand eil at tvincus
hmken de belaifke ellck do Muske
britifke Tropper tillmae — Im
Bett-darob Inder Meldinkzeme cha
at Wer-ne sortscvtter den-T Flimt
I Ictnina dort fta Warst-w, oq i
Mesm IW der von Kraft
W Wishelm og Generalstaben
hat mskket fiq tillsage fre: Ezenftos
M i rusmk Polen ind I Sile-Um
Den bis-Mike Rigsdag has qodkmdt
Mikegninget til et Oel-b af AMI
ooo,000. —- st Brwatbrev til
Hinwqu meddgley at den koste
benannte-W von Name er d
ende.
L Ists-Ist — Des Athen-do tat-»
oi1 windet i Kamvmh bpdoek det i
Don Tit for Armpntimes sw- d-.
Allirrcsdcs i et Fokfkm mn at tret-ums
« from til Lille www-i knsscrnp
tifbaae. m Tomer bat til Men
atkld tvunaet de Aktien-de til m
aive offer ved Ln Basses-»modern
lia i demb om at indtaats Votbumx
et Most-liest Jembanoctseitmm 7
Mil Nest for Do Rossi-. Ettllingcsn
paa bette- Pnnkt » doq vwsentli.x
usw-andrer oq Staat-i forth-MS-«
Franfkmwndeue ZW- indtcmct Alt
kikk i wre Anat med Vaionetterne.
--— Pettdqmd paassamy at Tusker
,ues Tilbagetoq forthwa oq Rus
- sma- er las over Weichfelfloden uden
Nimmt-. — Untat-km- asr tckbpcr
Sandag. -— Tusker-sc Laster
vasldige Troppemmsfer ind i Kam
ocn I Vesgien og nordrc Zrankric1,
der sigeis 600,Uu(), im Seen og
indtjl Eyo for Artus i Zrankrig,
use-n de officielle franjke Meldiuger
nun-Wann at alle Anakcb paa denne
Straskniim er blovcn slaoct tilbage
Kannst-n mellem Lille og Luukirk be
sfriocii i Berlin sont Mriqcns haar
dcsus Zlag, paa hois Udfaid det be
vor, om Infkerncs thation iFrcmb
riq skol locke-T Omkkiug Nieupott,
Zwar den franiksmmolikc Fuade isjnsls
per de Alltcreocs Laut-day fjgesz
Flucht at unsre en Mnsfafw af To
ihm-. llnoisr den drastnsnde std fra
Eixlsdkanmwmc sizuses Tusker-ne as
have forladt Kysien oa fotfgger a:
arbcjde iig omfking Dixmude heu
imod Lille-. J et ydekft Forsøg paa
ijrr at trwimc fjg igcnnem de allics
rede-J Linie sigecs Tyikernc at have
drum-: Gatctjfoncmc bot-i Im baads
Antwwm km VkiisicL ja cndogsmx
at imm- hentet Forsmsktning fka
Linien formt Rheitns. -—— Faldne i
de sidsth Tages Kaum mu- vcrkct san
ovcrvasldendc, at der fian, at An
mlltst af Jcrnbauevomclcks af sau
redc Mc san ovordrivcs·
M.1ndaa. Mann-en fertig-t
teLJ fast-läg i Nwrlseden as Nordspen
E f««--lx1ien. Tyfkerne pmsmaty at de
lmr WM slere Ztnrler lsestpm over
Alsksrfloden mellem Rieuwrt est
Isrnsndch 021 nt de imr nmnceket pim
flere Punkte-: Nord-it Tor Ihm-es og
um«-r Ins- lnsitilke Immer-. deriblandt
slere Officin-er Te sidsxe frcmsb
Ellcskrinwr indnmnner, at Tusker-ne
er lot over Merilodem men til Gen
gasld er de Illlierede windet frem
nd Ued Zojssons m Enwnne Er
Mk New-sent Ums-J at Were tilins
temiort i LIlmonniEqnm Kom
Den sortlwttesktnellem Nussserne og
L«I"Iri,u·rms. im Viriaerne fiqu at
lmw hrevel Montenearinerne bot-l
Im -!In-:inien, —-- Wneml Zir Char
liss W »d. Damm-L den britifle
Neues-allmle Chef er dsd
T r r s- d a g. - « Te Ylllierede m
Toffernesti rasende Fremslsd med
Fasthed Tet er vim Nordspensisnft
geb Nie-wert og sndma til Dir-mu
do, dm vgldlonnne Kaum fremd-elek
fhmr szslsrne Forli-ask at brixse
iqennem de Hlllissnsdeis Flaalinke
ein P-; fund-;- Fair en Tal »F des-ne
txsisllem fix Ja slri·,I-.-lkilse!!es Kann
net-, men sama-NR Fra en enqclfl
Kilde nicsddeles, at Situationen er
tilfredsflillende, oq at de Aktien-de
windet Grund Im toll Kilde meldes
at Komven er fxmr im at de Ill
lierede Mrcnorer der-es Frillinq
book-dunkler »s« Im Gabelan AK
fikti, :ttcldes. at Unionslrolmerue
fmr llmet Nebellerne. It Oberst
Maritz er harrt ug flygtet til
toll Ommode - Im Pelroqrad
meldes om lockt Kamp i rnslisk
Polen, og at Istriqernes Modstand
sperrte-s
J Tag til Morgen. —- Tu
finder ester Tusinder af mit Zor
fmsrkniuq sendes til de äidlskgere
Rappe-ausser i Velqien og vordre
Franlrig, foer Pers-get at trasnge
lig lrem til de franfle Havnestcrs
der paa Kannlm Det list-T at den
ne uafbrudre Irængenspao der ster
offer direkte Ort-re 7ra Kejlerem
iom bar lot sit Die vaa England
Men de Allierede er i liqe Mandi
bleven lorstasrkede, lau alt at iiae
om Komm-n der er deng rasende
Volblombed, den vasrste end-m l
denne Orig. s— Im Sydnfklla mel
des am en tm Opltaad, sum Gene
ral-rn- De Bot oa Bessers bar ta
get Ledellen af i Orange Fr
We og destr- Ttansvaat —- D
engelste Idmlrakltet advarer Stil-e
lmod Band-ne Nord for Jrlanlh
lwor wiss Miner er ablegt, og et
Handel-IM- er bleven sprengt
Dampfkibiuotitier.
Frederik den Ottendcs ankom til
New Most den 25. ds. oa vil at
tek asscile derfm den Zi. ds. oq
neun-s da til Christianfand den 9.
Nov
Amerika fsdek de hungrigc.
Millionet af Brigiete tknes med
Hungers-nnd.
London, Li, Oct. « En ameri
kanfk sdonnniesiam lwigs Fornmnd csr
Herdeer E. Saum-r frn Caljfornic11,
njl jede 7,0W,()0»Bolaicko sontpaa
Grund af Krisen for Hungersdødcn
i Mode Tor bar vasret satt flms
llaers dinlomatiskc llndcsrlmndlins
acsr dessan,wnsndc. oa den amerikan
fke Ambasfadøt Walter H. Pani
lmk aacsret Mistlcsnnnand melan
Velgicm England oa Infklnntr Mr.
Donner er Farmand vaa on Anteri
kanskcs Hiaslmskomite i London.
Ovcsr 81,250,000 nil blinc stillst.
til bans Naadialmä. « deliqoro
under Forbandlinaerne anaamsndc
kais-w in de wwwme Bagna
(srkl«krcsdc Inst-fand fia viliia til at
assistcre, mon dist chatede at aim
dcsn Garanti, sont Enaland Iowa-da
indtil dotto laitode Embaraoen paa!
Fodetnidlen « Situationen vari»
ved at blivcs for-winket men faa fa-(
risfloa Anibasfadsk Vom-, at MUI
Honor-r naatoa fia Arbeit-et Bande
thiskland an Enaland tilttaadtcsdenss
ne PJHL un Unxtland tillokt Umar
üsl as Fødismidlct — Mk. souver
lmk alle-redi- ior den lnslniflc Hiasltnsij
lomitoss Mit-lot- tøbt Fødvvarcr fort
3150,sn)0, sont naa Lordan vil litt-Z
ve lendt nicd ist specielt lurlmketl
Zlib til Politik-n via Nottordmn
Situationen isr absolut lritifl
Lin-r 500.l)00 llllciiiieflvr nma nat-;
tot-« ist-d leødnddislinm der ist noter
nun-W a- dissc not-now ;
lol alone Oq Vrødforfnninnisn, lonii
ftnms til llddclinagstntioncns Narr-i
dinlnsd, er illp tilftmskksclin for nie-i
ns end on Une. Man nennst-, atl
Antrillist ns dein. der tmsnacr tili
Sinslin i Lksbet ni on illinanrd nilx
nna on til on Million Et An-?
tnl nf fttvriclt liitrisdis Zlibts Dill
innrt nispjlcs til Holland nnsd Und-»
niniicsx as Fødmmnsr til Komm-THE
sinnt-us Enilnsdsntnsnd mit de itirflislsj
links Its-der i Velaiisn Riniltioims.
risrncs vil liliiics nndisr Kommissiin
ums direkte- KontrnL on de vil blisk
in- stationisrodis i London, Romer
dam, Anweisme VniikileL lssllientk
Vimcs nn andre Etisdw t
iskiisskst Zu Okt» smmpdj
Tsnnttnnt It ein«-Im i LIisslqiin tm- !
»T« ni Hnnaisrcsnnd on Ind, imits des
ill-· straf. inm- Oiwlts ndisntm. l
Ton mnprilnnilcs ltlisinndt i Vol- l
sw, sit Wissensch Ums-· It der si» E
diss» mendrss und to Umer swksnninnt
as T.«is:1nisi—:intidlisr i Bin-nun im il
V«Isddn«triltisi·»ss lsr Forlmldinc nnd-i
nn iwrre Jlmn Inflland i nonch
Poet- lmr lnsinn-«itiwt Hin Rom-mid
lrrms iok dists Soldat-Tv its-Vater dkst
tin imndcsliss forislintst til at todt
Vislnicsrncs -
Mr Whttlocl bar i to Ums illv
boft andet for Hanndcn end »Um
fkmtskL blocl brmd« liommdisntliki
grovt Right-U og af dctte illi
itteqet. Et Hnndrrdc Sande-Kalte
nvr fide-r over 700,000 a« Brnslels
Jsidbnsmom Familier. lom tat var
riav, bar mistet alt: Adelsmcrnd
leg i Suva KskkenernA —- Fabrik
ker er lallt-da Ksbmwnd lim- innen
Fortetniim Sporvoane gam-, men
Jcrnbancttatiklen et indltillet. Inkr
lnninaerne al passe-, Ti-, Mel, Ring
og Salt er verlontlia optici-at —
’Al Rapportet, lom Mr. Whltlocl
bar modtaqet tm Lonvaim Namnr
og Liege-, lkemaaar det, at Til
ftanden er cndnu verrre i dislc Vycr
end i Brüslel Louvain bar tun site
Wage-s Melisstsyninsp og Liege hat
lintet Mel Landbclolkntngen hat i
imangc Tgns været nsdt til at leve
Ipaa Pelglruqt llcgnme), da Essuk
set-wer on wahrten er sdelaqt —
Md og Metell er dem vix-lud her-bet,
ldet Girren lm taqet Wrmez
Eber-M shde Conwm Ark» 24
Okt» Sboriff i Fanlknet Coitntn«
Osmr Honm blvv i Gam- Eiter
middaa i Nin-beben af anflowcsr
findt under For-kompler as en nnd
vegen Straffanqe, Lcc Blmmh
w».-«--s --M — WW W
W
, Wort skkth
i
Lutheer Hospjmt De i Willifwn,
R. D» borndc Bucht-kamqu two-as
den ovcrvcjendc Dcl u« tlcordnmsnd
nor um- dot tatst-mode fuldi fmt Pla
ner For et not HospimL
» En ZU Tom-nor lang Zinngc blcv
Heu Tag fnndct as .en Betst-m i en
mrucewbmik i El)cmield, Minn
Ton sum i en siurv med Banauer
on llgc i Fornejcn Den Zlaqs
Zlaugor lsørcr die-note i Mollcsmi
nmenkn ou er nmget minng
.
Ekndcn added-rot Pananm, E
;ä., ZU. Okt. Zikaden sont voldtes
vcd Jordslrodet ncd Golf Hills er
wa det nasrnussus udbgdred oa Ka
nalcn vjl j Løbct of Tagen blive
acuaabnet for Musik« 10 Stika lia
chr parat til Passagm
.
Emtskasferer demj. Posse, Jdaxuy
U. Okt» Fotåusnmsrende Stgtskass
fester Q. V. Allen tilftod fig i Gaar
vcd et Ecstrancøde i Districtorettcn
skyldig i Unberbe og idømtes fra
sein til ti Aue-s Ztrofarbejde. Al
len beanndte Ztmsfens Affoning
strats.
74 Skibe teaistrerer. Washington
D. C., 21. Okt. Siden den entom-i
ske Kria bequndtcy hat 74 i Udlans
det byggede Fort-Hier til en famlct
Tonnage as 266,373 teqistwket i
United States, meddeler Handels
dcsmrtkmentet As Ekibene var 62
britiske, 7 tnske og 5 Musik-.
B druknct. Manilla, D» El. Oft.
Cn oocrlastct Prmn sank E Gam
Una Muskinamn Moor ned Vener
ln, lnmrved Z Wonneer Unfug-de
Den one ns de sornlnkkede var bit-m
nuskmnsnde i Vencksn To øurigo
var Udlnsndinacy sont ndiorte Ne
nnkatsonssnrbcjdct Wo Damm-en on
var nnsnt as lusmrrendo Kontrast-s
ter.
. s
Missbrng nf Medicin. Tor crintct
Land i Vordem lmor der sorbrugess
san wegen Medicin som i Anmut-a
Jsslge officiel Rapvort sra Sand
lwdsdcpartennsntet i Washington
snslnksis der aarlig for 500,000,000
Doktors Anna-fernster til dct ameri
kanske Fast Med kliaznmrtcn folget
en AdnnkscL sont bnrdc tunc-s til
Mai-. Tot er et er j rem- Tib.
I
Norsk sont Skoscsng. Fslgende
Hisifkoler i North Dakota nat apia
swt sinkst-Dunst som Fon: Grund
Rotte-, Hillsbom Ehnkch Ferm,
Damm Petcksbum, Edmore, Min
newankon, Wind-doch Kanjryn De
sidfte Rufs-Dunst Zteder i Aar.
Vcd Universitetet er der 50 Ele
ver i Rossi-Dunst 25 as dem er
vidcregaacndc, som indcn fort Tid
vil kunne under-one
.
Vilson til Vaslmsmc. xltknfliinqtom
D C» ZU Okt. Vritsfjdcnt Wilson
uiitmllisnsr direkte til dct amerikan
llcs Folk ior at um sin Politik gab
sisndt til-d klloticinlitswnlaute. ’.s)ati
lmr oiseiitliqgjort et Breit til Oss
mi- W. llnderlvood, Miiioritetsføs
rot i Hufen livoki lmn opfordrer
Vaslqerne til at sendi- faadatme Ris
timsiisntisr tilbaao til Konntest-few
sum vil itatte Ildsitiniitrationcn
slknrfidcntrn nennt-instant- i lorlc
Tmsk dist, lmnsz Adniiuiitmtiou liar
ndført. Dait gioor oqfim on Oder
liqt over dct foustrultive Arbeidc
sont ist- vluiilaat for tut-iu- Session
.ti Monate-Zion og crklasrtsn at »de:
disntokmtilke Parti er faktisk nu det
encftc Redlkaly vcd hvis Himlp Lon
del Inn faa noqu udført.«
For-ladet Canada. Brand Forkss
N. D» 21. Okt. Hund«-der af Uni
ted States Vorm-re for-ladet daqlia
Canada vix kommer tilbaae til Sta«
lerne, fordi Tiberne·er lau daaklige
der. »Der er lagen Plads for ameri
,kanstr Arbejdere i notdveflllkO ca
nada nn,« sagde J. Leunatd, sont
zkont jra Calgary, men hat før haft
Ysit Hjetn her. ,,:)(tnerifanikc Vorge
re boncottcs og Engelfkmænd oq
Ennndicrc fanr altid Arbeij først.«
Tidekne er meget daarlige i be
ftre Canada, faa der er Mangel
naa sit-beide Der var en daarliq
Anl i Aar
I
Fsdfclsiforl)old. Vlnndt Amerika-t
nuide Vofolkning fest-es- dek m«
Drengc ntod 100 Pigetc Blandt
Regerroccn i Amerika er der flersg
Pigcr cn Drenge, necnlig, otntrent
W Trengc mod 100 Pigcrv Blandt
de hoido Nationer Oele Bord-In one-«
fssdesri der flere Drcsnge end Piger;
men pna fannne Tid er Dødisprochnz
ten starre blandt Druman og der
holder Stik nclc Most incnnesn
Demn- Omstasndigncd ng den ftørrc
Udvandring aj Masnd end of Kvins
der bar begin-ket, at dssr pas mangv
Etedcr i Europa or fleris Koindcr
end Mund-, i Amerika er Antallct
as Manto støkst nitsaa ogfna i
den voko Enden
I
Traktth i Hofvandc Zan Anto
niu, Texas-, 2-1. Okt. El voldsonn
Rognsknl bar braut Sau Antonio
Nivet og Sau Pedro, Alazan og
Ohno-I Eteoks til at slydc over de
rcs Ort-öden Ztore Stra·htinger er
worin-mutet Man vcsd med Vis
hed, at 13 Mennester er druks
net, men der befkyqt:5, at Quer
svsmmclfen bar knwet ondnn fleer
Oft-e Alle de sorulytkcsdc druknedss
i de to ,,Ereeks« fom løbcr nennein
Vom Den Skadc, fom er vsldt pag
Ejendom, anslaas til 514150,000.
Olmos Ereekdqik on Mil owr
sinc- Vredder og naacsde den Wirst
Vandfmnd den tmr lmf-t i trodivis
Amt Rmuon non-do knn :rc Tinch
men i do tri: Timcr risqnedv der
Fesn Tom-net
Farlims FULL Bloknky Washing
ton, Eli Okt. Uan en Runij pan
Dicht Romer Bank-links mellem
umk- Lkmdimsr sag Lorialwdömsrk
i«:nrr satt-c en canjdksk Jnnnigras
tionsinfpectør Cljfsurd Adam-J osg
tu as Vattditterne Liuot til. Man
antager at Bqnditterne tilhørte en
Bande-, som i Lørdags splyndredc
Ranken i Sedro Wooklcy for WO
000.
Rom-me blos opdagct, medens de
jpadfcsr qcsnnom Born pcm Bauen,
og illknndiabedcrnc bloo varfkoet.
Adams kom til mcd en Dcl Folc,
og under en Produktian sum cis
stob. bloo lmn og c-» as Vanditterne
ffndt on drsrbt Cum -E:cdct. En au
dkn as Rom-tue blos-) saurer og drwbi
to fig Mu. Esn Jernbnnedetcktin oq
en trcsdic as Vandittorne bleo soo
rek.
« Privimuntun sag Landen Forsmrt
Washington, D C» ZU. Lit. Pras
sidmt Wilion Momein iniornidt
imn ikax upfurdre Konnte-Zion til at
for-ge Londet Hast oq Rande san
dissic kan nde Landct on tilircsdsftib
londc Vefmttclie i Tilfasldc ai et
Ananle im on ijcndtliq Mant. Dot
tc kom ud i Waar, da Prasiidcimsn
blau summt, osn han kauftede at nd
talc siii Organende Koimkissmand
Wiran Resolution, der foreslaar
en lindisrspacslic ni United States
Iorfnav Kongrcsäsnianden Umstand
at Nemtblikken ikkc csr redr- til at
set-»J- iorfvare fia mod en Stor
wagt.
Præfidenten sitng at ban endnn
ikke var blevet enig med sig selt
om, inior vidt han ikuldc bebt-Kon
.·1r«-T-icu fort-ad Landcts Hast og
Flaum-: tut-n kmn udtaltcn at deriom
linn bad om en fanden Forsaolsvj
viidc dotto ikke blivo fom Folge ai
Æmitelfe, der var vakt vod den
eisrovwifke-Kria, men vilde vern
Fruqten af Forhandlinaer i Kabi
nettet anaaaende den Politik, iom
but-be beftlgeö. Disse Forbandliw
get var paabegnndt, flere Manne
der for den nu paoaaaende Kria
brsd »d
York-en rundt
Tujou i siiao-Cl)otv. Tufio, ZU.
Okt. En Tufun bar horgct Nino
Etmw og ødclagt un us Bnmgcrm
cum Hemmn. Tyuc japauske Zo
nnrnd dr111"ncdc.
.
Straubing ucd III-and. Rchtjns
nik, Ei Oktober. Don noxske Dam
Ucr ,,.sikiug« er i Osanr struudct
ved Laudcyiat Mundfkabct blco
rasch »Im mistodc alt der-us Tei.
.
Dyrtid i PorxugaL Lissabom 23
September Zum Føcqe as Fordos
rclfon as Lwncdetttixslcr Our der
sundct Uroligycder Zted i Oporm
IMM- Dcmouftmnter blcv sann-de og
stumme arrojtisrcdcx -
s D-« hattiskks winning Mann-a
Jl, Lfmbkm Ton baltisfo Udstilling
Usr i Estermiddag blcocsn lukkeL
Miit-Iningizsizöøjtidpljglwdcn jandt
Ztcsd Kl. Z. Tor var da famkot
lusnncd t;s),W» Menncsker paa Uds
stillitmcn.
Socialdemokraterne i Krigen.
Don socialdcsmokratiske Partiorgas
nifotion for Leipzig-Distriktet —
der udgør 11., 12., 18. og 14.
Nigsdagsvalgkreds —- hor fort-ta
qet en Underspgelfe angaaende,»
tmor mangc af dens Medlcnnner»
der er kaldt under Faust-ne
Punktum Rom, W. September
.,si«piornale thnliM meddcler frai
Wien: Straks oft-or fin Ankomst til«
Neu-Wird vil Prinfon as Win uds
stedc en nsroklnnzatiom kmori han
nmddcslcr, at kmn definitivt abdices
m· fra Albanions Trom. Prinfcn
or Damm indtmndt i drumka Hast
.
kanrfk Viwkonfnlnt Der norske
IIdenrqudowrtemcnt bar bofluttet
xkt unreif-.- cst ulønnet Vicokonsulatj
i Juni-an Alaska Tot nil komme-;
til at furtcro under Finttfnlntet ji
Inn ancissm Tot Mc Konsnlnt I
distrikt vil omfntte den fndlige Itle
as Alaska Til Vicckonful or nd-;
kmsunt Apothekek Winimu Vkitt i;
Isqu ’
.
En Bank i Müßt-. Stockholm M.
September. Stockholms Folkebank
meddoler i Aftem at den ikke lasns
new giver Vereludbetalinget Aar
fnqen til dette Skxidt er de- stott
Kmv, der or stillet til Vankens kon
tantc Kassebcboldnina som Følge saf
den nlmindclizus Krise. En extraor
dinwr tskoncsmlforfamlinq vil somer
blivc afkmldt. "
Iliinttisri ist« Vorh. Gott-»Zum ZU
Ost. lind-r is: kllcntlisri hlandt diin
indifku Visfastninzi ima Taumskilust
»O J. T. Athlet-ZU sont likmer lW
i Damitin nnsd Flnqtitiimc, spmnq
II ni Søfolkvne over Vord oa
fnønnncsdc i Land, bvor de arreftcs
risdesz as Politiet Eiter en Naads
flnaninq mellem dvt mka oq dcst
britifko Konsulat bofluttcsdes det at
sonde- Fulkene til Calcutta.
J Honfmld til Indien-no bande
»O. J. D. Adlers« for kott Tid
fiden forfnnot fein Kriqsfkibcs mcsd
Kul.
ans Pius X volsiancsch den wende
UdenriqsmWien-. Nons, »L«. Lit(
Man vod nn, at Piwe Pius- disn Ti
cndis imn sit Tødslojo velfiancdis disn
da dødsfime italivnfko Udenriqdmis
nistet Marqnis di Sau Giuliani.
som døde i fort-im- 11ac. Donnr- Pa
visns Oandlcnmadcs var iniod Vati
;functs chleiy som forbydcr onlwer
JFOkbindislscs ntcllom Vatiknnist oa
IFWImclmfet Tenne- Nogqi hnr Das
ret fulqt sidcn Povcdønnnct miftedc
sin verdsliae Mast, naar undtach
at Lco den Trettcnde forføate at
komme til at deltaae i den sprfto
Fredskonfercnce i Haaq. Dette For
sm flog imidlertid Feil paa Grund
as den italienfkc Regcrings Oppo
sitioiu
Nesultatcst blen, nt as Organisa
tionen-:- 40,S):)-1 mandliqc Modlcsms
mer stam- allcrede 1(),Q:35 i Feltctn
Tom- or L« Procent
Ton fucialdcmokratifke Partisdrs
annifatiun i scsloo Leipzig danner
Ort-under —l mno RegimeutCU
Ncmr hole Landftonnen bliner
jndknldt, nil Tnllct folufkslgolig øgcs
lnswdcligt
I
rlskordsimcn i Zorujmm Wien, LU.
Okt. Em- nf do Hatt-de i Anklljch
sagen mod Ærkelnsrtng Franz Fer
din.1nds og banski Meismlindesi Mor
drw fortsattgs i Nam: Em Cu
l-ri1-.mic, der csr fiatct som medfknls
dia, erklasredcy at lmn ikke bavde
sum-et at fkndo Erk«.-fwrtngon af
ant for at trwffcs Hertuqindm En
andcn orklasroch at lmn smde fav
.mä Mod. Dr- ønriao forklarodo sia
under Kmdsforbøret misd Hensvn til
cht bcmmcsligc Selskabs Organisa
tion oq Udftrwkning ou bkskrwftedc
Nisquinkusns Nnastnnd onl, at Tob
bisltmordcst fknldtcss wisvmutwnasr
xBroudkjnndn i Vosnim
Cubrilovic bad om Rotte-us Ve
fknttolfe mod Maika Tankofic, bvis
van smn frnatede. Da det med
deltoss bemi, at Maioren var faldet
i Kriacsm befvimcch ban.
.
Hchcsc «
Risvolten i Sydafrika. Kapitaden,
via London, Li. Okt. — CAPC
Times’ Korrespondent i Sarnavon
i siknstiicsn telmrafoscsr om Oberst
Markt-, Lvrør:
In Oberst Mnritz kom til Ka
kanms i Knnproninfensi qunfkab
ni Ein-f for Forsporsfmrkem fjcrnei
do imn alle Geværer under Paa
skud af, at de fknlde bruacss af una
le Troppcr, som fkuldc fendess mod
Tnikernc Mariiz reiste bort og Vor
vim Tilbaaoveien misd 700 Mand,
Toffeer oq Fort-whom da Ase-Miso
ncsn til ait Held iik an om bans
Mrmsdori.
28 männlin Masnd bmav fia om
Nation til fsnns Lisir ok! var iaa bel
dii ni fix-Je on fis-i Dis-« baado Van
l,u-n Amnnmitikm uq Seite Maritz
tin-( dem iacsu 530 Mit-Z Vei dorte.
Eitkr m Ihmer Kaum trnk de 38
fia ind i Skomsm Wot- Kann-on
fortsaitcs i scks Time, før det ink
iodscis den lillc Flnk at nndilivve
med Tobet af bat-c eesi Mond.«
Im Paucsn til Koffer Wilhelm.
London, St Sept. IN. VJI Til N.
V. tolmmscsros fm Nontx Mode-te
meddkschn
Eftor on lnnq Diskussion i Va
tikawt spirtsdo Kardinal Ferratas
Monin nt den lwlliav Stol kun
sknlch ndsendcs en kvøftidpliq Protest
vodnsrxsndks Domkirkcsn i Reims, naar
LIEatifancst var kommst i Vosiddclfcs
af autcsntiske direkte Eftcsrristnjnger
m-« skkmd her nirktslig var fkct.
Jmidlcrtid forfikres det, at Pa
isisn lmr sendt Kejfcr Wilhelm et
Toskaan lwori ban udtaler sin
Bisklcmolfe af den Skaoe, der er til
føiet thcdralen i Reim8. Tele
Ammmet sintter sauledest
Nanr De sdelcmaer Guds Temp
lor. nodkalder De den guddommelis
qe Vrede, over for hvilken felv de
numtiaftc Haer mifusr al deres
Magt
thmkli i Avlotm. Noah 21. Okt.
Tot iorlnder ber, at Italien - bar
fisndt Flriacsfkibc til den allmnfke
sama-tm Avlmm i den Hensiut at be
fastth Vorn. Forlndisndpt er doq
ikko lustmsftist
Situationen i Auloua fkal own
ulendikk Bin-n er nvtsrfoldt mcd
Fltmtniimc, som lichr stor Nob. Den
trukssfs oqiakl af Nisvcrbauwsr -fra
Sndalbanien, oa berges of Swam
fopmsky fom bar fremkaldt Hund«-der
af Dsdsfald. Mmldiuljederne fkal
nuer udcs af Stand til at bekasmpe
Zagt-unweit Dei komme-r oglcm
dcmlia til Optøjer blandt Vol-acum
fom vil jage Flogtninaerne fra
Landdistrlkterne bott. Eudelig trues
Byen af Hunger-entity Tilltanden
skal i del bele taget nærmeft kun
ne lammenllgnes med Anarki. ·