Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 21, 1914, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IssssIIIIIIIIPIIIIIIIIsssssslssIRIIIIIRIIIIIIII s
anäkefen
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
» q———-—--—s —
Matt Nebr, Utgdag den 21. Oktober 1914
Enrapußcigcus gang.
Tusker-ne bei-mer den bklgifkc Hause
og Stbadestud Ostenka pna
Wuchs-km
Jot- svtigt iugen writinqu Form
Bring i Stilliugca huner i
Veft ellek Lit.
Amt en llge er gemer, ndeu at
der er sket nasuneoasrdig Formidmm
i Stillingcu paa Ktjgsssueplndjeme
«i Veft eller Oft. Nucsjerneis March
mod Berlin fmuski ax made We
scm kraitjg Modsmnd sont Tuskerneiz
Mut-eh mod Paris-I- Tuskerncszd
Jndtuaelfe as Antnerven im get
vwret ajert Rassen as Hm mfk Zi
de fem lemdelsen til at komme
i Lag med England. VI ital ikse
forspqe at bedankt-te demu- Zejrz
meet äsr act ftkfte knwde den ju III
den Vetndnitm, at den oweoe Mo
det i Tnsserne bar-de i Herren oq
bjemme i Tokikuni-; og videre bau
de Antvervenil Jndtaaelfe den Ve
tndtiing. at Tnfkerne paalianede
Bven en Etat af 8100,000,000,—-—
bvor meget de kan inddrive. det er
faa sin Satz« Wen hidtil bar Tyskers
ne Fordelen as at væke de anqribens
de oa Zaaledes tilliqe as at ist-.
Kkigen paa fremmed Grund og ind
drive Kriasssat as fremmede Saa
ledes naij i Antvekven og over
hovedet i Ist-lasen san langt de er
nanet fmu. Om disse fidste Zeit-e
san ellers ckal faa videre ssrategisi
Betndnnm for Tusker-im det steil
Fremtiden vife os. — Vi skal sae
som.swdm1nlig give en fort Oper
fiat ever Kriasbcqivenbedetne i den
fidfte Use.
Torsdag. —- Dstendc er i
Tag Jniekessecentret. Tyfkefne bar
vist sia at vmc de Atlicredc lanat
ovetlegne i Antal i Omeqnen as
Ghent, Velgim og de Alliercde bar
derivk trutfet sig tikbamy saa TU
ssetne bot saa aodt sont gaben Bei
til Ostrnde paa Vestknfusn af Vol
gim Jndbngcrncs i Oftende er
fkrækssagne og flygtor im Byen
faa streift, kam dc kan finde Skibss
lejligbod til England. For svkigt
well-es at Toskerncs bsire Møi i
vordre Frankrig er blcven wunaet
tillmge Yvres er bleven genindtai
get of de Miit-rede bvad der anfcs
for en afgfort Vinding for disk-—
Paa Kriqsfeltet i Øst er der liden
siotandring.
Freitag —«- Tyikcrne hat« be
sat Vtuacs, omtcent 14 Mit
Øft for Ostende, og de bar vift sig
i Blaukenberghe paa Nordspcm ca.
12 Mit Nord-it for thendcn De Al
lierede for-beredet iig pas at made
Systeme paa Miit-n fremad inwd
Byerne vcm Strde ved Colais.
Der meldes am, at de Allietedc hat
Most Fremqanq pqa flere Punk
tet sætlig i Squliniens Centrum
gcoro on Un vor Meinig· Bande m
ag Toffel-ne bar sonnt Forstasrtninq
Pan de Illlitsrcsdeg venstre oq Tusker
nes lssjre Fløi. Koffer Wilhelm
folget Slaact sue-d levende Interesse
og bar llottet lit Hovodtvnrtcr las-I
aere ind i Franks-ig. -— For den
öelgiftc Reqering flyttcdc til Hau
ke, Punkt-ig, opfordkedc den alle
mandliqc Belaims mellem 18 og
45 Aar til at flutte stg til Herren
i Libet af to Daar. Ulydigbed imod
dennc vaotdrina vilde blive betrag
tet fom Form-deri. Kong Albskt
bliver vod litt Hast-, lom dclvis bar
slttttct lla til de Amen-de —- Ka
nodlske Tropper et ankommen til
England — Kampen omlring
Hexe-noli i Galicien fortswttcs, on
i del hele taget Lampen pan den
tftke Slogmark. men ndcn Reinl
Resultat for noqu as Biber-ne —
Opftanben i Svdctfrila hat tnsdt
kraftla Modstond as Reqeringens
Treppen og 80 Rebellek Wes at
væte taaet til Junge
L« das-— Dei meldes tilMors
« Ist l Das qu Berlin, at Tylkekne
umbe oa belaste Oltendc aller-ed
i Tor-Idaij E— 055 Mit im Dom-k
Eugland, oq 115 Mkl fra Lon
don. Der sont-s ingen Modfmud at
imm- mgdt dem der. — Fra den
lange Zlaaliuc i Franfciq meldes
der om m Zinnle Fremgang af de
Alljorede her oq der. En Manna-d
dclolsc sinkst-. at Tyskcrne er slaaet
tiltmgc mod fwrt Tab i Baader-te
oa en mich Aussmeldinq paastaar
at. Tyfkexne er drovet fer Lille
Frankriq, — Der kwnmcs fremde
leiI mellcsm de tnfksøftriaske oa de
missier Hæte i Nærbeden as War
saw. rusfisk Polen, oa den galicifke
Ririkning szenmsl holder siafrcms
dem-. —- Serberne m Moment-ari
ncsrne meldet- om Sein- ovcr Ditti
acsrne ved Glafiitatz, Bosnim —
Nevrwsmtaatcr for »Du-arme Free
Statt-« bar stillct sia til General
Both-I Time-fu- mod Nebellekne i
den sodafrikanfkes Union. —- Vol
,1ien»1·s Amme oa Dronnina er tms
den belgifke Hast
Eøiidaa. — En britifk Krndi
set-. Undmmted, bar fkudt site ty
sko Torvcdobaadidelasgaere i Sasnk
nd for Holland, 100 Tyfkcrc
anmacss dkukurt oq 31 tagt-i
til Fangek Een enchlsk Of
ficer oq site Menige blev
knarrt —- En bkitisk kampime
ler er bleven fprwnat vaa en tyfk
Mine» -«— Tnsterne forladcr Osten
de on marcberer imod Durch-L —
Et stort Slaa rafer im kaeö til
Nordfsen over en Strackning af 15
Mit med vekslende Held for de Al
cicrcde oa Taster-m Kronvrinsen
isdkiwsz iilbaac as Franskmcrndch
der rnkkcr from iii Vmänns Und
sasininq. -—- Fra Berlin meldvs, at
list-le Velqien mi er i ian Vesiddclse
Situationen siaes at ritt-re almins
tdeliq mmftia ior Tusker-ne De ital
jin-wo timei RDM Russer til Famu
«Ued Lock. —- Fra Bestimer möldes
Tderimod. ai Toskerne eilest ii Da
"qi«3 Kamv er slaacst ma Flimi Visii
Jior Wariam —- Rnsferne lmr bes
»l«mt med Mira-r ou lnlict Vtmicsme
Hin-d Nixm oq deii iinslcs Virin for at
Hart-ac- fig inmd tuka Unheil-anst
kbaadc « «
Mandazx » Te Alliekech
That drcvet Trifft-tue i Nokdimnks»
lvia over 30 Mit tilbaac. Dei cr:
den froniic Vcniiro Floh der er hie-H
«ven forsxærkci oa nu nam- lilNordss
spen. hvor den forspgcr at mode denJ
lvsse bsfre FIIL der i Forbindrlfej
med den tnikc Hast fra AiitvcrpenH
spat-r at irwnqe fmn til Kosibyers
ne paa Kanalen.-——Sit Jobn Frencb
den maclsie Felimarssal melder om
et Tab ai 561 Diiiccsrcr oa 12.980l
Mesniae ils-da faarcdc oa favnech
im 12. Sept. til 18· Okt. — Ade-i
reiningeme ira Berlin ou Petros’
grad modsiqer dummde im bea
qe Sider meldeg Seit ca næaies
Nebst-lag. Fra Snd meldes om fet
bifke Seite-Admiral von Tirpitz,
iden wfke Flaadeininiiter, er an
kommen til Antvervm — Canodas
vil holde 30,000 Mit-nd under staJ
dia Øvtslfc og sende 10,000 til’
Fronten ab Monat-m faa sum-i de
ok fast-dich der-til, san las-me Krisen
vom-.
Tiridag. -— Fka baade fransc
og tust Side meldes om sum-! Kanns
i Nasrheden af den franfkc szassts
nina Dttn«kirk og baade csngelskc
Nriqsssibe oq de state mstr Kano
jun-, sin sdclcmde Fasstaingcknc onu
krinq Antvcrven della-Irr i Lampen !
III-n belaifkc Ma- fom slnedc fra:
Anton-den« fimss at have flaaet ein
»wi! Hast ved Nie-Wort, balvcsjs mel
lem Oftcndc og Dunkirk En Karte-i
sponsdcnt for Morninq Post i nor-I
dre Franks-is weitaus at dc Dllliekes
de bar nenindtaget Oftende Dct »
skanste Krikjskontor melder onlchsmP
aaug mellem Akt-as ·oq Roms oq i
Nækbedens af MibieL hvorom Ty
fkeknc tier. -- Østriadtne music-ar
at Russerne bar miftet 40.000Mand
i frugtlsse Fort-g vaa at indtsge
Immny Fra Tokiq indes-Weit
at Motian Takt-Miso er sprengt
as en tyst Mino i May chow Pug
ten med et W af 274 Mand. —
En ostrigsk linderonndsbaad sknl
unsre itudt i Sasnk as en franst
Krydsor i Adriaterhaoet.
Til Morgen i Dag —- in
tet Not ai Vetndiiiim. Haar-d Kann-,
men ingen nassentlig Forandring i
Itillinam
Stillingen i Mexico.
Lyfe Udsigtct til Frev.
Den U· ds. indleverede Vennstias
no Carranka til Konventionen i
Annae- Colientes fin Anspgning om
Miste-d fom Mexico-J midlertidige
Prasfidet, og Anfoaningen blev
steck-I niodtaget. Hans Eiter-folget
nientess at skulle blioe Antonio Vil
lansaL en ai Bilan Nein-rinnt Z
officielle Kredje i Washington an
tog man, at Biliarenl mod VillnsJ
tätig-sinnst til Rogitod oilde ncrre
i Stand til at onrette Fred og ord
nede Tiistande i liele diiopnblikken
linder lis. ds. meides vioere fka
Juki-Um Cim, at alle militasre Le
Tderin deribiandt Zraucisco Villa.
Cniiliano Zauata oq B. Carranzn,
man nn tyiire Kommando ira Agnas
Cnliisntes Konventionen, der Afte
nen fornd estet et itormende Mode
ior cukkede Dei-e erklætede sig at
vasre den its-feste Magt i Landet.
Telegateknc aflagde Ed paa, at de»
i alle Zeiger — deri indoefattet Reiz
geringsiortnen og Zomgånmalet
om Prassidentvala — oilde rette iqu
eiter Maioritetsrsbeslntningekc II
Gaar (20. OktJ ikuidc Zpskgssi
maaiet om Regeringssform ;ifq-ces.’
Franrngende Zelt-guter til Konven
tionen money at Spørgsmaaiet oni
iortsat Konto i Mexico City er on
oq aiiliort
Under ist« ds. nteldes oidere im
Wnsnicmton, at tned mindre noget
niorndset sier er Fjendtlighederne
i Mexico endi. Han oil underftøite
enimer iocn helft provisorisk Rege
riim, iom den national-» Konvention
i Anna-I Eaiientes onftiller. —
Villa fande. at ban itse vilde bsie
sin for Carranza foni provisorisk
Priefident, men tmn var vis paa, at
Ilion ikke vilde blive valgt. Den al
mindeliqe Forsmnelse er, at Carl-an
m ikke felv ausser at blive valgt
sordi kmn ønfket at viere fri Mand.
fän lmn knn lade sig stille sum
Præfjdentkandidnt. Da Villn Sen·
das Aften nrtiverede, vaktes der
Æimftelfe i Konventionen anan
ende nans Des-Man tnen da ban tak
te til Konventionen, fonndt alle Ve
tasnfequbedec Gen. Villn fande, at
non kam for at forpligte fig til atÄ
andern-tun lwad Konventionen
maatte fort-tage, og for at aflcegge
fin Ed betone-, faa ingen nagen
Sinde Milde kunne We, at han var
umtriotisp Sau medioqu han
med en Sturm as Bifald. og da han
siden omfavnede General Obregon,
blev Forfamlknqen helt ellevild. Da
Villa siden igem tillige med alle
Delegntetne, strev sit Navn paa
og kysfede des mekieansie Flag.
brsd en ny Bifaldsstrsm hsx
Til Sala·
En 20 Acres Form lwomf en
Del er opdcnslet, Nesten Skov med
qode Vlmninner og qod Beliqgens
ned M Mit fra lule Kirle er paa
Grund af ngsfald til Salq as
Meis. Jens Mahlen M. l, Lust
Wiss.
Dampfeivwsoiiiikc
»llnited States«, der anlons til!
Christiansand den is. ds» vil cka
feile dorka den Si. ds« oq ventcsT
faa til New York den 10. Nov
»Weder-il den Ottende« er afsefs
let fra Christiansand med 1209
Pasfaqerek am Bord og ventes til
New York den 24. ds. Vil alter af
feile derfar den 31. ds. oq ventes
laa til Thriftianland den 9. Nov.
»Da-läg Oliv-« assejlet fta Newi
York i Morgen COL. Okt) og venteL
til Thrlfthnfand den 1.Nov.
W-» W
Hort sagt.
»Beste til England,·Zpringfield,
Mo., 17. Okt. J de fidste to Tage
er der købt 1500 Heite i Ozardistriks
tct til Vrug i den britiike Hirt He
itcne blcv Mit af Reprasicsntantor
for den britiske Regethig og fkal
sendes over Canadck f
s
Vidt af Rom-c To Vorn, tilhss
rcsndcs Adam Klughertz i Mankato,
Minn» blcsv forleden Nat bidt af
Natter, mode-is de laa og sov. En
lillcs Piqcs paa to Aar hie-o bidt i
Fitmrene paa beggc Hasnden og
ticndcs iire Aar gamle Broder blov
bidt i Anfiaiet. «
.
» Unimsriitisisitudesnter i Madisom
Wiss» fom er kommet fm Substa
iisrne, est bievet csnige om at nde cn
Dollar bin-r til Jndkøb as· en Balle
Vomuld og fanledes lettcs noget as
Vordem som Krian mediokere Stu
denthrne vil oasna holde ou med at
brmw Silkcsiimnpet
Mt. Lassen i Udbrud. Roddinq,
Cal» if. Okt. J Gaar sie-de der
atter et Udbrud fm Mount Los-seid
det 75. i Naskien fide-n i Fomarot
Forud for Udbruddot gis et Jord
fkaslth sont fslths belt i Nase-beben
nf Vor-n Montaonuskn Eteok, fom
liaacr 15 Mit fra Vulknncii
Jldebmnde i Wisconsin Wir-con
sin bnvde i Juli, August Lu« Zeu
tcmber 7039 Jldebmnde, sum med
sørte et Tab as PLHWHL ople
set Vrnndmarsfsallen J de sammt
Momnsder i 1913 nat der 664 Jl
debkande, sum voldte et Efendomsi
tnb as 81,0«,«0. Mnss og Trendi
stikfer voldte tre af Jldcsbrandene
Vekselfalsk. Jnntes Callabam der
lnwde nrbesdet nogle Tage sont
Tasrskcr sur Willimn Julian ved
Nranuillcu N. Tak» blen lsetalt nie-d
en Cliecf, som lød paa 87..)0. Hnn
somndrede den til Max-W on bas
nede Vermesse i en Bank c Bnen
Gan blev sent-re arrestercst. oa man
fandt pna bam sttcn alle Vermont-.
.
Antollct of Vandrebiblioteker i
N. Dak. er iidet sidstc Aar vokset
fra 37 til 63, oplyser Miss Min
nie Vndlonm der er Statsbibliotei
kar. Hnn viser i sin Ularsbeketning
videcscy at 7,270 Bemer- blev laant
i Statsbiblioteket, og at af dem
blev tun 37 ikke leveret tiloage, nan
tet Stute-n ikse sorlanqcr Garanti.
I
Enge-M Sufsraget. Christobel
Pankhurst, Dotter as Mrsx Emma
Pnnkburst, som’ as det engelske Poli
ti er betragtet for at være en af de
farligste MilitantsSussragetter, ksm
til New York den 14· ds, med Dam
peren ,,anlond« og sagdcn det var
hendes Agt at des-ge Tisicaga Fiel-e
as de lebende Stemmeretskvinder ·r
Ehicago siger, de vkl ille hope tm
get med hende at stre. ’
Tatsskiamerikansk Lasge d-d. Dr.
Thomas Vom-son, en i San Fran
cisco vcl kendt oa bøit anfet danst
Ame-, er afaaaet vcd Dødcm kamt
of et Staatilfælde. Han var 69 Aar
sammt-L Hans Ægtcsfkab var bit-n
løst, og bons Huftm bade for omi
trcsnt fcsm Aar fideks Gan overlcschs
of on Bruder, Apotrkcr Vomer i
Jan Franciscm oa en Zsfter der
bor i Hamburg.
Svinet1)ve, To frommt-de Mit-nd
kørte on Dag ind til Cedar Falls,Ja-,
med et st Sohn som de folgte
De modtoq en Eheck paa B100 ou
fik Pcimenc udbctalt i en Bank.
Da de var i Færb med at forlade
Wien, standfede Politiet dem oa
fande, at Bokgmefteresn tnsiedc at
take med dem. Undcr Kampem som
posted, tog de Flugtm De bavde
stiqalet Svinene fra en Former
um« Jesfup og ksrt hole Nattm
J
M. D. Edgerton i Spearfifl), Zo.
Dot» hat i sine Gemmer fuudet et
l.)5 Aar gammelt Datum-Zur Der
er Udmwnelfen of hans Oldefader.
Jolm Griswold, til Komtnanders
sergeant i fjerde Regiment, sont blev
dannet af Kolouien i Connecticut
for at gøre et Jndfald i Canada.
lUdncennelfen er ffrevet paa tykt
jPemament oa.Bla-tket nor lmldt fig
Yudmcerket Dokumentet er dateret
den 4. November 1759 og under
skrevet af Eleazer Fitz.
.
Gammel Nydningsmand ded»
Harace Baggs, fom var med at
rndde Steg-en paa Land, lwor nu
Nachte, Elkborn og andre Vner i
Wisconsin licmetu er afqaaet ved
Døden has sin Dotier. Mes. W· H.
Carpenter. i Tulntb, Minn., M
Aar sammel, Han døde af Krasft
oa Alderdomsfvaahed, Gan kendte
Abmbam Lincoln personlig oq be
spate ham ofte i det hvide Hitså
vGan var født i Staten New York
og kom i 46 til Wisconsin, hner
lmn nedsatte sig paa en Form mer
nett den nuvcerende By Elkborn.
Kriqen noar Amerika. Genuer
Lucc15, Lwatomm, Minn« tnnrdede
forleden fin Scsyqekonuikemt J. R.
Meelmm oq toa derpcm Flnatetn
Te oa slere andre arbeidede som
Plttnil1ere-1IeD Opfer-elfen as den
kme Gøifkole Lukas oq Mehath be
Mndte at tmsttes om Krigen. oa
da Meelmm fcmde uoget 11(-dsa-tte11ds!
om den tuste Hast-, blen Lukas- m
fende Han forlod Teltel oq kom
om en Stand tilbage ntcd en Revol
ver, Wonne-d lmn dsdeliq saure
de fin Kammer-at Dervaa flngtede
ban ud i Skoer. Stienfien og hausi
Masnd beacmdte strka-I at Iede efter
hom. .
Ildstilliilgsanbtkitm. Bis-nuer III.
D» IT. Okt. North Dakota Indu
strindstilling aabnedes sidste Tit-s
daq, oq Onsdaq var det Form-ernein
Dan. Udftillingen holdes anben hver
Tag undtagen Zøndag, faa længe
sum den vorer. Der bar alvrig ch
ret ndftillet saa mang: og skønne
Ting fom i Aar, og alt er nydelig
arrange-ver
Aabningsdagen var Vsrnettes
Tag. og um Eftermiddagen var der
san monge Born, at det umldrede
of dem sover hele Udstillingen. De
ledfngedes of deres Lærere og hav
de fri Adgatm.
MajssKontcsL Btookings, S, D.,
Is. Okt. J Foraaret udlovede Com
mercial Elub her i Byen en Pras
mje paa 8100 til den, fom kunde
avle 100 Vufbels Majs paa en
Arn-. Flere konkurrerede, men den
ftørfte Avl blen, faavidt man ved,
s« Vtcfbels, indbøftet as erd Ril
ling. Det var »Goan Jewel«
Mai-is Han benyttede et grundig
gødet, og han pløjede og bearbejdede
efter alle Kunstens Reglev Man
tror ikke, at nagen vil faa Præmien
i Aar. ·
Er vi krigcifotbcrch Washing
ton. D. C» Hi« Okt. Kotmrcssmand
Mardncr of Massachusetts, dck no
lig or kommet hie-m fm Krigszomsn
i Europa, indlcvercdc i Repræfcns
tantlntfcst i War en Fcrllcsrefolw
tion out, at on Nationalkommisfion
fknl itstdtsksss510, kworvidt United-Sta
tes: wilde vaer beredt til m spri
on Atmrcbss eller Privat-Sker
»Im bar indlcmsrcst denne Resolu
tion, for at Landcsts militwro Sta
kns blive nndcsrspat,« faqdc Gard
uer, ,,tbi jcg cr ovcrbeoift om, atj
en offcntlig Underspgclse vil aabncx
Anwrikanernes Øjnc for en Til
ftand, fom nu holdes fkiult for dem."
United States er qanske uforberrdt
vaa on Kria mcd en Stormagt, en
ten san dette var en Angrebs« cller
en Forsvarskrig. Jea nasrer en Tan
ke om, at Virkninqen of de enornus
·Summer, sum Camegic bar lagt nd
i iin Ftedspkopaganda, bar vEret
at asre os blinde for, at vor natio
nale Sikkerhed, fra et militwrtSyns
spunkt hemmt-h er blevet under
qravet.«
f
,. H—..«-—-,, -.,— — A -.—«-.-.-.——:--—,
T —
Horden rundt.
No italiensk sirigcsministet Pa
ris, U. Ott. Zsra Rom telegrafere5,
at General Zupelli er ndnasont til
General Grandis Eftermand sont
Krigsniinisten
Dosten i Russland Petrograd,
28. Z-ptentber. Jsølae Meddelelfe
fra Jndenrigsministecen ndgøtj
Aaretss Høstudbyttc i Russland over
.1 llikilliardek Pud.
.
Kong Karl bisastteTs. »Zukunft
Iuia London, m. Okt. Kong Karl
as Rninoonienss Vifasttelse fandt
Eted her i Gaar Mut-ges, og senk
re paa Tagen lienftiiledecs Kisten i
den namle Aatliedrai i Cnrtea de
Amen i WalaeliieL
I
Dort-rot paa Oaiti Lan Hainan
Oaiti. »i. Okt. Oprørerne paa i
Haiti bar imndet en Seit over Rek
geriImstronnerne i Ncrrheden af
Linionade nun zskurdknsiea Prmsis
deutens Tromser traskker fig til
baae benintod fssrand Rinier-e« An
dre Regerinqstropper retirerer mod
Man Haitien
.
To Vriter findt i Bnlgarien. Lon
-d0n, 16· Okt. Fra Bukareft rele
araferes til Reuters Tellegrani
bureau:
»Tet vritiske Parlamentsnwdleni
Noel Buxton og hans Brodes-Char
les R. Buxton, fom opholdt fig i
Vulgarien for at konferere om Vul
aariens Standpunkt mod Henfyn
til Kriacn, blov i Gaar findt af
on Klug-Tatk, Pacht-l Gassme Mor
den-m som lige var kommt-I fra
Enloniki, andren-des Hans Pass
var paategnct i Konstantinopel den
Lis. September.«
.
Eu fdenit Skuespillerindc brwndt
infol. En ulnchlig Hivndelse ind
tmf i Eintninacn as forrige Ugo,
skrioes der den 3(). Sept» i Stock
holm, idet cn tan Skucfpillerindc
ncd «Sødra Teatcrn« Fri. Alice
Larsson blcu san alourlig forbrasudt
at cum saa Timer eftek afgik ved
Døden.
Ulykken indtraf ifl. ,,Natt.« om
Eftermiddagen i bcnchs Hian »du-i
var vcd at rcnfe Hundser mod
Vcnziu, fmntidig ftod on Kaffekans
de over Jlden, og sont Følge as
Ncnucsmtmk flog Flammerne ud
og antwndte Venzinen.
J et Nu ftod den ulykkcslige ungr
Damc i Flmnmen
Mordsagcn i Sameka To as
Prinzips Ulkcdssknldiqe var bcrodt
til at myrch Tronfølgerm
Sarajevo, via Rom. 17. Okt, An
klagefagen mod Gavrilo Prinzip
Erkefhertug Franz Ferdinands og
Hertuginden af Hohenbergs Mor
dcr, og flere af hans medsknldigc,
fortfattes i Dag.
Fornndersøaclfen mod Prinzip er
afslttttet. Prinzip vedqik, at doVoms
bcr oa Revoloercy fom benottech,
var uddclt of en Mani- a Navn
JltisT der er siatcst fo« .Ic-dfknldig.
Da det første Forføg paa at drasbcs
Tronfølgeren 1nislvkkcsdos. tilstod
Prinzip- at ban personlsg bckvde af
fnret de drasbcndc Sind
To af de siqtedc Grabes ogOus
brilovic tilftod, at dot oqsan lmvdk
vaskct dercs Honfiqt at noch Tron
fslaervakrct. Jltic tilstod under of
Kmdsforlmr, at Kan lmvde nasrkst
idcsltgtig i Komplottct.
.
Italien-I Udenriasminifter dad.
Noah 17. Okt., Udesnrigsministcr
Marquis Antonio di Sau Miulis
uno døde i Gaar Eftcrmiddaa as
en Hjcrtcfnadon1.
Prmnierminsterem Signor qu
landra, vil overtage Udenriasminii
fterportefeuillen midlerlidiq
Sau Guilianos Sngdom tiltrak
sig internationcll Ovmwrvfonrbed
paa Grund af Italiens tvivlfomme
Holdning over for de Brief-senkte
Licagtcst Den aidøde :i)c’iniitcr var
anict sont ti)ifueiilig, og non Var
iniod de Deinonitrationer, som Horc
koin ilere Stadt-r i Italien til For
dcsl for de Allierede cller cgcnttig
mod Østrig.
Sau Guiiiano var født 1852.
Han førtc den italicnskc Deus-ga
tion vcsd den internationalc parla
mentarika Konng fom hol-Wes i«
Forbindclse mod Veroensudstillins
gen i St. Lunis 1904.
Udstillingstaarnet i Malka blika
»ned. Mann-, 28. Zeptember.sTen
Iorkanagtige Storm, der i Tag bar
rast-: over Soerrig, bar nurettet
starr delasqgclfer paa dcn baltiskxI
Uditiilinqs Terræ11, hvor bl. a. Ta
kin paa dct bøie Udftiltingstaarn er
bin-it sied.
Alle-rede soc-o Ettiden anedc man
as Taarncts voldsonnne Soiimnini
zw, at Tagct vildc blin ai· Da
Furt-n Var owrlnrimcnde, rønnnes
des Administrationslokalerne ochs
smnrationernc, der itøder lige op
til Tour-iet, og et vidtitrakt Omraas
de omkring scer Tom-net blen ak(
sog-rot Der folgtes dog ftadig Bil
lcttcsr til det øvrige lldftillingstcrs
ræn
Fra dcst nasvnte Tidspunkt bcvæs
gede- Taarnet siq i vældigc Sinn-I
ningcr, der tiltog i Styrke, flere
Gange ledfaget af en stærk, bragens
de Lod. En Mængde Tagiten rasle
de nied, og Kl· 3,54 stnrtede Tag
itolen ncd mod Sydveit med et seel
digt Vrag og knufte" ;- Faldet en
Dis-J nodcsniorliggcnde Arkader og
Trapper i Retning af Centralgaari
den·
Winska Ehurchill om Wägen-:
Gang og Maal J et Junkqu Eos
unlig med Korresponduiten til et
italienst Vlad udtaltc Mr. Char
chill:
»Es-Im der endnu kklc bar fuudet
nogen afaørende Kaum Sted
med den tyfke Flaadch kalt vi ikke
desto mindre glide osJ rsed Iige san
stort Herredøtmne til Ess, sont om
der hat-de fuudet en faadan Kaum
Zted. Elbens Munding er fuldi
smsndigt blokeret, og ntedenz Tosk
lands Handel er oPlJørt og Tilførsw
lerne til Tyskland lammede, fort
sasttes britisk Jndførscl og Indu
stri uden Afbrydelse. Afdelinger
paa Tusiuder af Masnd transpor
teres osver Havet i fulo Zitterhed.
Vi ftolcr fuldt oq fast paa, at
vi vil ofre vor sidfte Taler og fid
ste Mund for at naa d:-t·
Som Folge af den iranfke Herr-S
ooerordentlige Taspcrhcd, Russlandi
nventet hurtigc Kraftanstrcngelfe,
Jerhicns Mod og Elturgi og Ost
rigszs store Nebel-lag, er Stillingen
ved Slutningen af første Maaned
taugt giniitmorkn end oi handc ven
tist for den H. cllor 9. Mannen
tslaaisnde nd ira et Onerbcrrcdømi
uns til Eos- iiæsteii i Forlsold to til
von vil det nuværende Skibsbogs
ningsprogram give os cndnu starre
Fordol i Labet af et Aar incd Hen
snn til de mægtigfte Skibc, der no
gisn Sindc er løbct af Stabe-km
Tyskland snnes nu at have fat
finc yderste Krasftcr ind; mcn Rus
laud og England bcgynder ist-it
nu, oq i stet af et halvt Aar vil
en Million britiske frivilligc Solda
tcr Unsre i Jlden, ført fammen fra
alle Dele ai. Vetden as vor Flaadcu
Tonne Krig man ordne
Eurovas Kort ofter na
tionale Linien irigøre
Rai-erni-, gisnopretto Na
tionerncs Jiitearitet og
fremkalde en Lettcllc i
den utoalelige Ruft
iiiiigsbyrde.«
Eu daan Staaten
En nvpcrliq Anledning bydcs for
en danfk Singter i en By paa 3000
lworaf manqc danka Knn een
»Mein Miit-ket« for Tiden.
Skriv til
Harten National Bank,
Ost-Ian,sa.