Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 14, 1914, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    g
.,Yanfkeren,"
II W- OC OMCCILSIS
m M M W- tot-I
c Was-«
IW If
NO suchet-D Uhu-Uns sont-.
Miit-, sehn-It
Dissens-W acht-n Goal-L l link Ugo.
Pfl- pk· Aug-mis
I Wo Ststok Il.50. Udlsmässt s2.00
slsdet hoc-les i contact
WICKettliqudkmsonmjriIs etc-.
Its spät-selt- s! sitt-IF til Blickes-s
laM Ists-gekos
Dmsn LlTIL PUBL. KOUSIL
Miit-. Nein-.
»I- ICII M Eli-Ists balle s
Wsosh Ach-Winzer og untre
Mklcf — sei-du M dets Rai-last
L I. ANDERSIIN. Mle Nebr.
III-ihres Ist Malt Post Mir-e III »Von-l
Ist-s mittei
Aclvektising kate- mde known upon
cppliestion.
l Tllftpltlø as. » Passe-c llclcos Inn-stoss
Ossolmtstsikt Mem man litng til clpt
Miss- Postlcontok. slcnlde den-s lltlce
hispo bede- mass hesnveuüe Ils til
Wikekockh Konten !
III-r Lippan dem-endet- slg til Pollk
Ic- vaktensk l Blei-det. enden for It
III-e do- dem ellsk tot It h- Oplysning
i- det Netto-ode· bedes de Ilticl ow
Ule, It cke III Avektissementet l dette
sittl. Det sll vors til gensickis Stirn-»
Aaret 19135 Mission-koste As
de Missionsfelskaber i Amerika, sont
hat offentliggjort Rapport over Aa
kets Jndtcrgt, staat den vordre preis
byterianfke Kirfe Iverst med 81,837,
679. Detnæst fslger Metodistkirken
med 81,539,403, — Baptisterneg
«Ydre Missionsfelskab mcd PURI
520 og ,,Amekican Board« med
81,048,938.
Et 25 Aar-s Jubilæmn oq s25.
000. Generalfynodens »Ckmrrl,1 Ex
temion«s Etyrelfe fholdt for kor:
Tid fiden Mode i York, Pa» og
fejrede i Zammenbæng med·dette
Mode 25 Aal-S Jubilceum i An
ledning as Dr. H. H. Weber-I 25
Aari Tjeneste fom Styrelfens Ze
tteksr. Dr. Weber overrafkedc
sitzt-Hm ved at overraskke den e.
Fand pas 825,000, som han i al
Stilhed vcd Vennets Biftond havch
famlet til »Gut-eh Extentiot.«.
. Evangelist Virtsomhed i Spapien
zlere evangeliske Samfund oikker i
Spanien. Spanien er tnddelt i 49
Proz-Wer- og i 23 af disfe Provin
sets Residensstædet findeö der evan
geliske Menighedeh dckiblandt blum
ftrende Menigheder i Madtid, Bar
celona, Pole-sein« Alicande og Za
ragen Der findes Menigheder el
ler evangeliske Grupper i 40 SEE
der eller Byer. Der stal være am
kting 90 evangeliste Hvetdagsstolet
med næstrn 7000 Bjm og 90 Sta
dagsstolec med 6,500 Btrn og 210
Leere-e.
Zra Selma skrives til os den 4
d. Maanedz
Ved Højmesfegudstjenesten i Das
i Selma meddelte Paftor Nielfen
at der bavde meldst sig benimod en
bald Snes Familier til Optagelse i
Menighedcnz de fleste var kommen
fra Menigheder i Øften
De skal ovtages ved Gudstimeften
i Tag Fjortendag, der sauledes vil
san et sccrlig festligt Pisa-g for Me
nigheden.
Samtidig meddclte Pastor Niels
sen, at den ny Præst, Menigbeden
hat kaldet, Paftor Haufen fra Den
vet, vilde blive indfat og holde fin
Tiltrædelfesprædiken stdeg den
15. November-.
Vor gamlc Bekendt og Ven, den
We Past. J. Tot-ell, skkivet bl.
a. i «O(ugustana«: »Sei er sit-eite
ligt at dtæbe en Million Soldater
m Slaqmakken i triftne Lande,
Iten det er sikækleligere, at vi Krist
ne ladet 15 ellet 16 Millioner d
en Mit-Cz forwivlsde Dtd hvert
Icct i Mut-, uden at vi hat gjott,
hvad vi kunde for, at de maatte faa
Rande-IV Bitqu fra decm him
mlsie Hader at dire, noget entsinn
Iseles sq Leidens Stelle-. —- Kau
sit 100,M alletede er djde paa
staats-arten, og maasseh om Krisen
fort-TM et Nat-, dette Tal tidobles
M ecskillu Zweit-lieh av
etigtl M Bisse et Mk- is op
-- ·»I-W, besagt-des
— —-i
Moses mellem Missionæterneog
os, Jernbaner, Telegtai. Post o. s.
v. Mei- Gud sie evig Tak. at en
iVsdenskrig ikk kan afbryde Bon
«nens traadlose Vej. Ad oen oil
«Missionasretne demde og Missionss
oennetne hjemme ftadiz itaa i den
iivligite Forbindelle med kioerani
dre.«
Itedskongres. Den nationale Ek
fekutivkomite for Americas Socias
liftvarti uditedte den 22. Sevtember
et Opraab til Socialiiter i hele Ver
den til inareft muligt at træde sam
tnen til en Fredskongres for at oirke
Even til Fredsilutning i Europa
Lin denne Kongres bliver afboldt i
United States erklcerer Komiteen siq
villig til at betale Omkostningerne
for iem Delegater km bvet Nation,
iom er berettiget til 20 Stemmer.
Et godt Viduesbotd for Kkiftens
dommen. En amerikansk Missionckr
i Kan ikriver: J det ieg geiinemsaa
nogle Lærebeger. com er udgivet ai
Kinefere, og fom bruaes i Skalernc
over bele Kinn, iandt jeg i set-J for
fkelliqe as dem folgende FokordI
»Nam: vi ftuderer Verdensbiftorie
findet vi, at Oplysninaens, Viden
fkabens og Oviindeliernes Velsigs
neller bar alle deres Ovrindclse im
Tilbaanere as den kristne Religion
Alt, fom bar gavnet vort Land, de
bedste Bogen de bedite Skoler. de
Infeite Jdeer er kommen im Kri
itendommefis Kilde og er bragt tii
o·:- af dens Lcetere.«
— WH-—
Folkkrettighedet.
Tet norstc Vlad ..Nk-Sorn:« as si.
ds. sit-wen
»Er» as de qrnndede Ilnklagcr
sont sorcs intod Tuskerm er bete-J
Ilndertrnkkelsc as der danike Ente-I
i :)cord-Ele-vig, del Etanife i Elsas
Lothringem dct Volske i Polen o.s.v.
Tet er ogsaa cn berettigkt Anklage(
Det er en ftor Sond, og det er baade
Umsonst on dumt at her-De noqen
INate sit Lllkodcrssmaat
Men der et et Princip baqenom
—- dette, at i det tyske Nige bot det
tyfke Saroa vckre det ern-ste, og at
det vil Dass-e both for Irr-rissen polskp
og danfke Undersatet nt blioe tyfke
saa fort sont muligt.
Og dette er jo akkurat det samme
Prinkip og den famme Prakfis, som
drives af Tusiudet We og notfke
Forældre her i Amerika over for
detes egne Vsrn
Saa vi kan da tie stille, o-; Ame
rikanete liker det ogfaa bede, at For
celdrenes Sprog gletnmes, saa de
kat- ogsaa stille Piben i Sækken.«
Bette, sotn vor Etede Kollega her
opvarter med, er mildeft talt be
grebsforviekende
Fast siger Bladet: »Da ec» en
stor Sond, og det er baade qruiamt
og dumt at bersve nagen Rate sit
Maderömaal", og saa bagefter ken
det det for Ret, hvad det first hat
kaldt en stot Sond, grufomt og
dunst
Sagen er, at Bladet atr fis styls
dig i en Legt-ehsme« oben
at det fynes felv at væte optan
bei-paa.
Dei er to vidt forskellige Tina
hvad man venier —- og hvad altid
kommee sont en Selvftlge —- af
Mennester. der inwendree og bo
Mtet sig i et freme Land. og laa
M man san fordre af Fell i en
LandsdeL sont inwd Follets Billie
et etobtet af es underlaqt en item
Ined Nation.
Tet er en kendt Sag, at der er
indvandret baade Tnskere og andre
fremmcde i Daumen-L og de er efter
et Slægtled eller to blevet danfke
De forestillede sia aldria, at dct sent
de være anderledes.
Ligefaa er der udvandret Tanftc
baade til Tyslland og andre frem
mede Lande, og saadanne centede
aldrig, hvis de satte stadigt Bo i
dette fremmede Land, andet end at
gaa op i den Nation, book de fri
villiat havde valgt deres Hiern. ,
Sligt er i gad Overensftemmelse
smed Folleketten Enhver maa gaa
ov i det Falk, Zwar hatt vcelger sit
Hiern, det tan ikke vceke anderledes
Ligefaa med dem, der er indvani
dtet i United States, Amerika
Hvilken broget Forvirring her vilde
Jhave vceret, om de indoandtede hav
Hde fastholdt hver sit Sprog og sin
Mienalitet Bebaerne af dette
lw vtlde faa flet Meist-we vie
tet en Nation.
I Men dette Lands Negering —
jog den almindelige Stemning i det
Fte Land —- er saa Iiberal —- og saa
Ifmllstkg —- at den givet de ind
zvandtade Frfhed til at dytke hvet
jfit Sptog es sin- Filteejendommes
TM i fes ftkt Mitte-May oq
ts- We, km de Mec, fort-siedet
It W II W M
si- M Its-.
" sin- fxttetppu c es M
ver, at dette Lands Folk er en R a
tiou, og de, fom kommer her oa
scktter Bo, vælger sit Hjeen her
maa komme til at tilhtce detme Na
tion lige faa vel som de der f. Eks
vandrer ind i og vælger oeres Hjem
i Danmatt, maa komme til at hat-.
til den danske Nation
Et helt forfkelligt Prin
c i p cr dehnt Lands-dele, sont imod
Follets Villie erobres af og under
«la-gges en fremmed Nation, flal
tving es til at bortkasts der-es
eget Epwg og nationule Eiendonp
melighedcr og modtage Erobrerncs
Vikto. ;
Zligt. mencr vi med .,Rctorm«,
er baade cn ..stor Sond, gtusomt og
dumt«, medens det er baade natur
ligt og rct at de, der skivilligt for
lader der-es egct Land og vwlger de
tes Hiem : et endet Land, at de fluts
tct fig til og staat last og btaft med
den Nation, hvor de har oalgt verek
Hien
Dogge disfe Tele stemm sr qodt
med Folkrrctten
Det man viere i bsj Grad dtilag
tigt, naak Tolle-me ved baade Magtj
og List tidljgt og fcut forssgck at
germanilerc ellct sottoske Slesvig,;
EltassLotbrinqen oq Polen, og li
gesaä naar Rasse-ne vil russsificeke
Inland: det er drilagtigt findt det
strider imod Follerettm
Den kristne Mission has-· more
og mer-: anerkmdt Folkekcttcm foa
den fastter lia ind ä de Folks Spkog
osq notioxmle Eiendommcliabech
lwcsr den begnndcr en Virklombed
Tet er alleredc imod Folketettem
tmar et Land ellcr en Landeel udcn
eller endog imod Jndbnggernes En
fle med Mast oa Vold læages under
en lremmed Ziege-sing
Skal vedlommende Menneiket saa
sveniksbet fratages detes Svtoa etc»
laa sondes der dobbclt imod dem.
VI set liest Tmod det lom et tnulim
Resultat of den nasrværcnde Krig,
at Foltetettem eller det enlrltcs Falls
Ret til at væke tig felv og rege-te sig
felv maa blive unsre etkisndt og an
crtendt.
Erobrinaet og det at give Lands
dele fom Krigsekstatnina imod vedU
kommende Falls Villic er fort-tm-il
meligt.
Folkcne bat lim- Ncst til MEka
aigbed og Selvstmndiqbcd, cntcn dc
er ftore cller fmakx Felle-Flatsc
« handle-us Tid bin-de vckre farbi.
--- .- -.-..
Ell Horn Hsiftolr.
Eli Horn Zfolc afholdcr i Aar
et 3 Maanedeks VincectursuT der
begyuder I. December og flutter 1.
Mai-ts
Der vil blfve undervist i de al
mindelige Skolefag. Musik -o,x Gymi
instit Sasrlig vil d(k blive tagt
Vægt bin Undekvisning i Engels
for Nykommete, der geme saa hur
tigt som muligt vtl lasre Landen
Spros.
Fee-n for alt ojl vi læggo Verm
paa at give de unge en fund stifte
liq Paavitkning, saa de man fe, at
et Mengesteliv uden Kristuö et i al
le Tilfælde et tomt og spildt Liv
selv om det for Menneftesjne ten
tuge sig not faa pædt cg glimkende
seid.
Der vil der-for bydes Elcvcrne rjg
Anledning til at bsre Wide Ltd poa
Stolen ved de dagliae Andaqtet ok
i Menighedens Kitke ved de der af
holdte Gndstjenester. J Zlolens
Auditorjum vil der jasonliq blive
holdt kristelige og almknnmtige Fo
redkag, der san unsre de unge til
ijlp og tjene til at udnikle dem.
For det kmmnende Vinterlurfug
et der nntaaet tke dygtige Last-ere
som bar de bedste Anbcfalinger
Skalen-J Jndre er bleven testaoi
ketet, og vi et nu rede til at mod
tage Jadmeldelier. Alle, fom an
ssger om Oplagelle paa Stolen,
bedes specificere, hvad de miser Un
dewisniug i, for at vi san være i
Stand til at lægqe vor Undeeviss
ningsplan saa omhqggeliqt iom
mulist -
Det vil være os alvorlig magi
vaaliaqende at holde god Orden
paa Stolen baade i og udenfor Klas
letimetne as i det hele at lage levens
de Interesse i den enkelte Elev.
Skalen bnder fer Elever store
og lyle Vmelfer med Damm-arme
og god Belysning.
Og Befolkningen i og omtring
Ell Hort-, fom er udelukkende dunst,
vil med Gliede aabne sine geltfkle
erm for Stolens Meyer-·
Sonn Bekendtgjtellen i Undene
viseh beides der for M, Loqu vg«
nahen-Unfug 20 Dosen om Una
W, M samme- lom der setalet
of Mute-M M Mel-n ist-ir;
Sen Ia- la sage- m tret-ste;
w s- W bis-ist da- ein-»
IIM sc VIII M We
B
lot Zenit-daw
WHAT-I
M
site-Reside
in
Ængstelse,·Unde1-tegnede set ftem
mod den kocümende Skolatetmim
Wertes Venncr omkting i Juli-a
Krcds. ftst Sagen med eders For
bon.
J Forbindelfe med Skalens Aals
ningsfest vil der blioe afholdt et
Missionstnøde. Modet begonder
den 29. November og flutter l. Die
cember, og Vaa denne Tag vil der
saa tillige vckre Aabningssest for
Stolen. Bi oil Være glad ved at
bole mange Bis-mer fka nwr og
fjekn velkommm ved den Lejligbed
Kasklig Lilien til alle Bladets
Lasset-e
C. C. K l o t b,
Preis-It og For-standen
———- —- —
Trqude af Lin-is Tes.
m x.)
Blandt alle Vidundermediciner
her i vort deunderland kan ikke
voksom anbesalcs de faakaldle ,,baik
reftoratjves'«, «hair-rajsers«, »hair
growers«. « Enhvek of es vil.
tmor Maancn begynder at gaa op
over os, lwåsts di da cllrts has Spur
as Mondigbed i anftet, aribes af
vcmodige Følollcr og klamre os til
et Halmstram Ewig dette nemlig lo
vet os- en nn, privatin Haawaskft
Og vort Land er ualmindclig vels
sorfnnct mod inadanms lovendesalms
sit-act Og LIaniwiKandidatct i Vor
dcn klunger og klamthr fig til disso
Etwa for doa at tcddcs sra Skal
dcstbedcns blanke flinnendc Manne
Was-usw«
Men, spoer den vordende Maa
ne, er det nu ogsaa paalideliqt med
diese lovende Mikstnreråf For deter
jo let nok at love, men stunk-Um be
svasrligt at lmlch Lim det er paa
lideliqt2 Hor, du tviulendc Tlms
mas! Vor Medicin tun skcmknlde en
stodig Haarvcrlst paa - ja, fclv
paa et Vg, poa en velflidt Billiards
Zugle. paa alle fligc Umstande bvor
absolut Statt-owed tun konstatrrcst
ved ist-sie Øjekasn kwor megcst more
da psa en Mond-:- Jdcch Hm- doj
Mc et sac- totalt blottct for Haar
cller for en Baums-ist Muliafnsdk
Naa ja, nor det er Pisa-Ich a
sc faa ..... -
Karte Ost-im bar du Tot Masud
vtsve den Kur-? Ic. bar set den-· az?
right» Adfkjlliqc bat kcjdrt Jovis-«
»med slere as diese hode meu iktc
doldendc Saitnsteubrmx. Noahs 07
dem er saa lidot holde-Ich at de ikkv
zeugt-Im san holde den Sinnli- Haar
Hpaa Gewürm sont vgt der i Form-fett
Essaa dctstatkels Offet er endt med a:
iblivc km ifatdkt sont et Spejfglaz
Der or stumm-nd ingen Skam ved
at vaer Wald-et Stummen kam-tust
til, nasat man ikke vaikek Platten
dqgliqx For Snavs trcrdkt jo altid
finde-leis tydeligt from paa hvid
Baggtund
Alle de mange fortkinlige »hei
growets« tan, som fast, ikke nos
som anbesalet —- nemlig til at fini
des i Statut-adm- Det et de gan
ske pas rette Stet. Der san de
me mest Me.
! .
VI aimindrlige Mist-steifer Vor
im islrildss Tid antaget, at noa
oi hasdc en dagljgdaqijs Taf-J rllcr
Lommpsuizs til at fmdfc note Ncgi
mod, 5.1.1 nat del dermcd klappcst ok
flknst Lwnk lidt Forstand vi ha
poa do Ting, og book langt vi c:
samt ask-umd, frcmgaat nie-d alon
ffequ Klub-ed as folgende-, som en
um«-kämpft Dame strev i et nd
brcdt Zagt-lud
»D! npdvendige Jnsttumentck til
Neglisncis Pleje befmar as en g'od,
smidiq NeglefiL to Par Neglfaksc,
beaac bmsdr. og den one meget fi
ncko end den andeu, et Sinkt-get
brade Lungettæspindcjen kombi
netct Ekindkniv og Rossen en Po
lerepind med Chamoiclæder. en
Flusse Pers-Mk en Flusse abwa
ijnsasbr. samt en Pulse Zwei-at
— Itrst files Nester-e omhngeligt.
idet man hustet paa, at medan
Munde-Normen et at formelle
maa Fingerspidlens Omkids bog
splges saa nær spm muligt. Nu hol
:des Hasndckue i vkmnt Sæbevand
»Man vil finde, at Vandct er bedst
segnet, mmr man bkugcr en Spife
Wun- kasssoe til et Jud Vani
FEt Par Trank-er Perfum Iydes s
JVandct Hamban holdes i Van
Hdet ea. 10 Minutmc Tcrpw tage:
1man en Drangetræzpiad, viklet Fn
Hynd Strimmel Sygevat om dm en;
ist-U dyvper Binden i en Optis
kavg of Grwistbe da its-set M
jscmi Stint-et tilbaqe ved M es
Gelt Begl, tm at den somiko
Meut«- "WOPW. tre
lder tydeligt frem. Deruuder W.
ESaaret pedes med en Drache Pers
Jst-mid, idet man taget sig i Bote
lfor at faa Singt-ne til at ist-tm ci—
let saurer dem, saa -de blinder Im-;
me. Nu Lager man Smergelbtædtet»
.og udglatter de Ujævnhedet, fouk
Filen bar efterladt um Neste-m
Hvis Fingrenc hat et gkovt Udfecns
do, gnides dende Bimbo-L —- Dei
ncrste er at give hver Negls Flade
lädt «rouge," hvilkcst Mc gxrcs for
Kuljrens Skyld alcttc, men tilkigd
sont et Medium til at holde pas
Polerepulveket, bvilket nu anbrinsl
ges-, idet man ttllige Rossi-r rixslåth
deraf paa Poletevindcns Lieder
hvormed hvcr enkelt Negl deknckst
strygesj traftigt mindst hundtcde
Gange, Pan langss og paa wer
op og neb. Men pas for als-m paa
ikke at udscrtte Neglene for ublid
Behandling, thi selo et ubctydeligt
Stsd san fremkaldc de fothadte
boide Plettetx Eftct at fauledes alle
Male-no er omhyggeligt polercde·
bin-Des de i vatmt Sasbevand, for
derzma at give-s en dygtig Skrup
niim mcd en stiv Neglebsrste. Vifk
dem nu tsrre’ med Haandklckdset
Hcrld lidt Polcrepulver i den hnlc
Haand oa gnid Negsenc grundigt
deri. Dritc give-r den i Frankriq
san tmjt ffamsdc Honndpolitur. At
tck dyvpes Hasndcrnc i varmj Band
og alle Nester of ,.rouge« og Pul
ver skrnppes ai Ncqlene og Sfin
det. Eiter endnu en dkxjtig Guid
ning of Ncalene i Hamtdfladcn M
Fingerplejen til End-U
ss --— Tor faldt oel en Stdn el
lrr to fra dit Hier-te kcrre Lkrsen
at dct da omsider fik Ende. Ja
dct isr tixvisfc Mc holt Narrevasrt
ellcr Bann-leg med dc Ting m- om
ioa er sanfte viit oasaa Fasdrelaih
dct added og Solon, der vcl can
ankam-Hi a; Unsre Aaact i Stcm as
pur ForiindriiizL kmi attcr fiokfe
ni insd chitcnss ijcruc Hokisont
LI. man Lan solc- sig Eokvisset am,
at de Linien der bruger demu
Mciodc, mod en bersttigot Stolts
Fixsdisiøiclse lirggcr sitz til Hvilc i
Boviditiicsdcn oni at Lum- giokt en
SIod NiskiiiitzL
I . I
Stunden sum du staunt-L Mist
i
i
i
J Jaiisiiis’ Bog om de jsdiskk
diriqo sindiss et Bier iotn Mai-n
« »Na uivlmldt Tini-S Casfar sig en
III-! i Vernun-, sum vi ist bar med
Hoch Ton-Mr reiste ban videkc oii
Tun immkicsde Fremvisninacr i al
I - de iukiitc Poet liaxi drog karn
I»Wi, samt brimic de isdiike Fan
kicr foni Vcsvis for drinne Nations
jcdclasaaciie Som kmn da drog
Umsi, iJa Zion en Flod of en fau
idem NW at dct bsr nedteqnes
i Historie-i Den Ist-er midt iqennem
IArke-seh der lmrkr til Agrippas
jKonqetiga on Raimund Der et no
qet saakc maskkeiiat ved den Fled.
tiii naat den ilvder. hat den et)
smskk Strom med rigeligt Band,
Sinon-stets dens ij ftandfck i MS
Tage tiliammem idet dens Leje da
et holt t-rt. fom enhvet Lan se Ei
tcr disfe Dage ljbet den pas den
ifyvcnde Dag fom fir, Tom om den
Islet inqeni Fokandring hque under
Jgaaet Det« er tillige Mtslaaeh at»
Yes Qtdninq fskgei ntiaqtigt ogi
bestandigt hvorfok man hat kaldtj
den Sabbatsfloden eftcr Jacan
heilige, syvende Dag." (7. 5 1).
erkecigt et nu, at Plinius i
sin Naturhisiokie om denn-: Floh
figer. at den lsb i MS Dage, men
holdt Hvil den fyveudr.
Hmä ital mais faa men- om den-»
ne underlise Flodf It den ifke hats
eksistetet i mange Tat Mist nein-«
lig ingenlunde, at den aldtig hat
verret til. Men beuge Ude o:.s»
den san umuligt vasre korrekte «
Man san jo nemt not asfccrdige
det bele ved at siget det er natur-H
ligvis Gans Saadan noget gam
melt Sluddet!
Dog, man gtzr klogest faldtig
at iige aldrig. For her i Amerika
gives der Zins, sont, hol-Z Jofefus
og Plinius hat-de bereitet om dem,
sog de ikte mere var i Virkfomhed,
vilde fynes endnu ncere knotige
end hvod der figes om Sabbatsfloi
den«
Her makes navnlig paa Neva
das Fleder og Yellowitonepatkens
springende Kälber· De sekfte bot al
lerede vætet omtalt her. Sidftncevni
te frembyder et ejendommeliwprwkp
tigt Skue Lad es first ncrvne
J»Kcenmen«. Den udspyet en Rand
jfttaaley der et fem Fod i Tværs
Imaal, 200 Fod ev i Luftea —- It
LSIuespiL der varet halt-enden Ti
Hae ad Gange-L Videre et der »Garn
ile Tief-Mc som med stoe Punkt
üghed kostet ep hvekt Sis. Ninui
i Form af en Lands-fle, der munter
125 Fod i Stil-M Mvidere kqn
mean »cke21sivt«, hvis Basis
munter ei Ist hundreds de paa
, og Im hm its-du« i cis-k
iessbed med site stets Wenn-.
O- saa W
ycdok findet WMMUM,
Som manqe Bande ej Lan fcukkek
»Da hvok den holde sendet-kred,
Som Tvedragts Feind-r kem lic
Iukkck .
— Det Me, Edle Tvillingpar
Man paä vor Jord bjcmlsse tret-de.
Ich saa dem» fidst vcd Kirkens Dir
At kwile nd —- og stille gut-da
—
Gud as Mem
M Biskop H. Mensch
Der sporng i dissc Tidcr san of
tcs Om Mit-km km gütige-L Krissondom
og Krigcm Gud og Krigm Der
spsrgcs baadc asngfteligt og bekom
ret on fkadefro -— fom om Krisen
beviftc Umnliqbedcn of vor Tto
paa Gurt Det kommer mig for.
sont om der blcv spukgt ud sra drb
Forudfætninq, at Kkiftendosnmcn
gms sia ud for at vcrrc on For
klnrina as Verdcnsqaai
derncn Tot er on Illkisjothaaelsp,
tin Kriftendommen bar aldriq nd
qriwt fig bot-Horn mcn derimod si
grr alleredc Apostlcsm at den dk en
Nuds Kraft til Falsch Mem alligei
M komme Zpømssnmalct jo igcnt
hvsorlrchi kan Gnd trlladc den-w
Arm og Mkufomhch
zog san ikkc give udtsmmcndc
Svar derma, mcn jeg san hcnvisc
til note Erfotingct paa andre Om
ra.1dcsk. Tot fmar en ftor Donat-r
over-for et dsddfnat Lskcumefkm det
or en fertig Inmit, og Lassen ta
acr fat og opckcrrr. Ver Siden staat
en Flasgtmcm as den sum-, ban tsr
intet sige under Operationen, men
han tasnkcn »Hm-for skasrer imn
nu genncsm alle dikdfc Celler og Var
lwr lille Colle or jo fom et levcns
de wacm der dræbes ocd Knirsch
O
Hvorfor slcrrcsr Von dcnnc Souln
dort, den bcfmar jo ogsaa as lksvcus
de Tellerl- Flundc die-se leocndc
Emrmdolr falls, vilde de jo strich
as Smrktlx Munde jtkc lädt Masfagss
oq Zengcsleje ask-.- det? Tcltc er c-»
altsok voldsom oq blodig Judas-i
ben.«
Saadan staat den nlundiqe, sont
lmr faact Lov til at se til, og tasns
lot-, oa bau lau Elle lade vaske used
bereitet at läge noget herum til Las
gm Men Lassen smilct og figcr:
«For mig gwlder del om et e n e s t (
ncmlig at redde Mandenks
L l v, og laa man ved Operationen
solange iunde Smaadele og mmmc
inqe Coll» csaa i Løbct, Pan enden«
Munde er det min mnuliat at naa
mit Maul: at sorspge en anden
»blidms og Inm- ftilfækdig Behand
lina vil inlet fsre til udcn m For
værtelse«.
Saadan taltr den euere-runde Us
cm sont frclfte lin Patieutg Liv.
Skal jeg lot-lege at klan- sor mis.
felv Guds Rot-hold til Aataftkofcr.
tsll Jokdryftelier og Ddelæaqclic
til Ktig og Verdcnsomvæltnitm, faa
ved jeg godt, at disk blivek nimm-.
Gaader stockt-do oa tm vcd mit-m
at Billcdser lom dette bet, Mc aii
vct nagen broilcndc Fortlakiim. m n
de kan dog anwdr. i lwilkcn Ret
ninq mln Anekse lkal gan. at im
staat lom den ukyndiae ved Siden
of hom. lom et den kyndlge og om
bvcsm ieq hat etlareh at alle hans
Amte-r oa alle hans Besuch-Hist
mmr tun nd pas et cui-im wes-IT
at »in-inne Ost-ekle oa Redning
s-- -
Flut-säh Text-.
4. Oktober Ule
Red. as ,,Tanskeren«!
chm hat af Gud kam-: Rot til
at ættlære Kris? Er Krig Mr
Mord? «-0vad mener Buben »Du
stal Mc ihfelflaa2 Hat Gud nagen
Sinde give-i einen Konger eller
Ptæiter Bebsmmellesrct til at ai
siar. om Fall nn og beut »gut«-lich
not til at dtæbe? Er ikke Ststfiei
partrn as Mennefkene gede? Hat
nosje gnnske faa Bei til
offen-Ihre i Djdcnf for egen Hase-, -
Wes Skyldf Tror «Dansteren",
bät er Gud velbchageiigt og estet
bang Villic, denne Krig iska? Er
det ikke at bespotte den kriftne
Gud, at et balvt Dufin Nationcr
poafalder hmn i at drasbc der-es
kristne Bis-dre? Er der now-n an
den Grund for denne Kris, en)
Englands, Tysflands, Russland-s
ankkiqg on Litrigs Rioalitet i
Handel paa Afrika, Jndäcn og an
dgiwlek Dis-»der Fordelm
as drnnc Odandel nden de san Pen
aeintcressek i hvert Land ist«-I?
Findcs der ikte läge faa mqu -——
on unsre —-- Ugndclighed blandt dem,
sont »Hu-rede Orig, end fein has
Kanonjødcw Hvis Dancnokt kam
i Kris, var det da fint gjort af miq
f. E» at finde 10 Tusker-ec- Hvis
jeg nægtedc — hvad jeg Jbsolut
gjordc og san felv blpv findt der
sor — vilde Gud da kaldc rnig en
Kujon og foretraskke 1)atn, der drech
tc nunm- Instch Er der chands
Pligt at drwbc andre inwd fin
Viltic? Var det ikkc fluacrc at lud
Rnlkct nenan vork, an det vildc
krim- ellct ci?
Diese Epomsnmal sendet jeg til
»Tanffcsrcsn« i Hoch ont at faa dem
bcspmsct » J Don er Bededach o;
bvis den almcuc Mond i de Lande«
fom nu føkcr Orig, bar sortjent
Krigcu for fin llgudcligbedöskyld
» sont »Tonskercn" hinter til —
sao er dort gamle Fasdreland ists
bcdke, og" im maatte do i Tag bede
mu, at Dann-ask oasaa unmer kom
me i Kris, men —- jcg tror iste
jeg kan! Tcrcs astbsdige
N. Bot-.
Sonn et Bidmg til Soar pcm
His, Bot-s nmnge Sustgsmaal stql
vi tilladek os at hctwife til For Ar
ticel »Unser om Krig og Freis«
i Nr. AS, hvor oi mode-, at den
via-wirkende Ktig er en uforfvarlig
Krig ogj thiswudommen modfcw og
Gnds gamlc Bad »Ti- ftal elfkc
din Not-ste- som dig fclv" fon- det
sande og vorige Grundtag for-Froh
Tcriom Folkencs Forster og Le
derc var befjcklede as Tusker otn at
ask-e Guds velbehagcliae Villie, saa
blev der aldrig Mig.
» Vi for paa Krisen iom et gyfci
ligt -Onde,·n1en Lan Mc lukke Øjet
for, at de Dacht-, som ljgger dag
om og fremlalder Krisen, er endnu «
vasrke Linden-, hvad oi hat umwe
gef.
f Lg oi bar vidcrc paapcget spm
en bistorisk Kendsgerning, at ca
IKrig can faa tefotmetende Ind
flydelse, paa komme Tid fom vi
tmener. at Nationeks Meilemværeni
’der man kunne qigtkes pas enden
Maade end ved Mig.
I nor Ivrigt vil vi her litt-ode, at
Ok. Boe rk ligc iaa iukr til fclo cit
besonn- iine Zpskgsnmal iom
»Danikeren« s Red. ek.
i chkkcn bat vi sclv lac .s den
Spanne og heller ille Lim- andre
chit ob den —--- at life Verm-neigen
denn-.
Kristendommcn ellct den nahen
barede Religion gioer sia Mc ud
for at kunne befvare alle Eva-tas
jmaal anaaaendc Liveis mangeSlaai
Gnade-.
! Kun for den enkplte lovir Kri
»He-worinnen at lsfe Livcts vigtiaile
»Glaubt-: Ovoklcdes ital cn minder
blivc stellt? Den liaet ncmliq, at
Evangelist er Gudg Kraft til Frei
ics for livet den, iom tkor.«
Ækbsdiast
«..Dik.«s Red
Mission-usw
; Missiousmtde asiwldes i Binne
»toon, Nebr» so. Okt. til t. Nov.
Himelig Jndbydclfe til alle, fpm
Jan komme. ·
i Pan Menighedens Begut
P I.C.Catllen.
« lot-.
WMM M lls
BLAIR RACKET sTORE
Dann Hvllcsais sinds-ists nrcs.invitc«s1 t» nmkrs »in- Mut-r
tbssir praelquartcsrg while elf-wis.
We han« a full lim- 07 Heehuol Supplimz Ali-« many
itskms ttmt are nisisdsul in s stack-sm- rot-m.
Ä bis·Ä Use of society for Ie- ml Vom