Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 14, 1914, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W- vil fuhaabeakigt i en met
Fremtid kme beste sig lelv.
Clear Lake ag« Gaum- For Aar
tilde-ge blev der lra vor Kikke giorl
For-leg an at optagc et Miksiousi
atbejdc paa dislc Siedet-, nwn blco
of godc Grunde opglvct. J de
lidstc th- Aar hat Krcdlen gjort
et m)t Forlsg paa dldsc Eqne ved
Past. Chr. Fach. Sau lmr vctjmt
dem cen Gang nmmtisdth ---— Jm
Vll heultille til Msdet at irrt-Esc- BLI
stemmellc om denne Mission lot dct
kommende Aar. Des Moimss Kal
det bar varot lodiqt ljdscn lidlle El
tekaat, da Paltor G. Will reiste
derer De bar nu Hat-b am at
faa en Herreng Diener l sln Midian
idet Poftor A. L« J. Ssbolm hat
mvdlaget Kald derer Drum-Virt
fomhed trwngkt fremdelcs til en qod
Handstwkning im Krebsen.
Mcnigbrden i Atlantic beticnos
midlertldiat al Vaftor P. Nasmuss
lon, Erim Denne Monds-ed bar
gcntcmnc Gange udtalt Lnlket om
at faa en bosiddende Prwft i lin
Mldtisv Med dctlc Maul for Lic
kmr Mcnialleden lublkrlbckct cikka
8450 til Prwltcløu. De denkst-, at
Krisdsmodot vil tagc den«-Z Vmwrjlm
under alvokllg Ovctvcjellcs.
Der et et For-bald, im gerne soll
aøre oumasrllom paa med Honlmi
til Telitm af et Kalb. Tot er lot
forltm1olla, at cnboek Mcnialsed gn
lkcsr en boflddendg Pr—1·st, Ia nam
de lan maqle det. lan man lsm qlcrs
de lig bot-dokt. Men del lletsp da ol
te med en laadan KaidsdELHUL at
Omkosmingerns Mc nllid berogncs.
Hvad der i Beqnndelse lnnles at
berste-en Vinding blev l Last-oben et
Tab. Tot var del-for Inllcligh at
naar en Delinq as es Kalb anfes
nadvisndigt, at der da blivor wart
tllbprliqt chlyn til det lamledc
Hele, laa at Missionsarbczdet ikle
kommek til at lide ved en faadan
lldstykning.
Soa vaske Modet med dets For
lmndlinaer Gud befaleLE
Vaftor C. E. Kloth oplæste da en
lokt Rodeattelfe og chftillinq .til
Iowa Mel-K Aarsmsde anwesend
Ell Horn Slole. For denne gods
Sag-I Slnld vil iea bat mediaqe don
ne Oenstilling: »Fort-a Kreds hat
lom alle belendt, en Stole i sin
Midte — »Gl! Horn Scole«. Esset
at denne Stole i en Del Aar hat
vasret drevct fom holen Skole med
»Am-einst and normal ocvartlnenls«
hat det vill liq, at en ltlle Stole of
den Slaas uden Statsanerlendclsis
Mo lan drives uden stok Undekbw
lauen-. Ell Horn Moniglped, der io
eier Skolem bolluttech der-or vaa
sit sldltr Meniglmäsmsde at sma til
baae til dcns aamle Plan, neinlla
at cum- Slolen tll en almindelig
danll Follrbssskolm med det fast-link
Formaol at give do unac en lriftelia
PMVitlnina lanledes, at de maattis
vinch for Herren vcd at brinaes i
et vlrlellqt Forhold til hom. Til
Forstander for Stolen valqte Me
nigheden dens thlt, Past. C. C.
Motiv. Stolen llal Tor i Aal-S
Pedlommsnde drives som on tte
Maancdekg Vintorfkole, fra l. Dec.
tll l. Matth. Der vil blive under
vlst i olmladelige Noli-sum i Sang
—-« smlig Solmelana — oa Musik
For de unge Mit-nd vil der blive
givet Lejliabod til anmnastilk Øvels
let-· Det er Forstanderens Agt ved
Hinslp ns kmmnonskx »Hm-nor m n
holde en bel Dcl Trifft-lim- Efolc
mode-r nnd Fort-dran must- krifwlims
oa fix-Mqu Emnet Liqplszes vil
bver Tag blive bognndt«o-.1 mdt
rufe-d Andcmt i Skolens Kam-l. To
Lasrorindrr ck antcmneh nemlig Mist-!
Dur-then Jenseit som bar manni
Aars Erfaring i Lætergerninqotr
og Mikg Anna Jenseit sont i schre
Hkar bar unstet undewift vcsd Brot
fon wiss-»Die hvorfra knm bar de
bedste Vidnesbykd. Tit Laster i
Dansk on Mnmnafttk bar man Haab
am at san en nna Mand, sont bar
neu-et Lsstnant i den danlle Herr.
Hans Navn er Alb-ed Kocl Dei
er Forstnnderens meaet alt-artige
Anste, nt Skolen sont en kristokiq
Ungdomsskole man afle en Gek
nkna. der kav bllve de nnqe til
Garn on Bemqmlle for Ah oa
Wabe-d M vil indetlln got-ne be
de Menialsederne i Kredsen om at
give Skolen noaen Interesse oq in
deflutte den i dereb Forbsnx Mit-Zer
ninaen bat sine Banfkelighedcsr. Dei
er- vor Bun, at mai-ge nnqe Men
neskek fka Kredien vil tunc Op
lpold pas Ell Horn Skale· Dentz
Pia-te staat vjdt nat-ne for hka nng
Mund og Pia-, der vil anget, og som
hiqu oq limqu efter et Maa!
sun- Dvhold, Kost oa Undervisning
betales Q20.00 om Manneden.«
, Der bcsv fns opkæit en denstils
Uns fka »Jamm- Luth.Pnl-t. Haufe-«
« km w brav ihenwgt M Jan-mi
Iwkomiteen
' Kusfereren oplæste iin Rappen-P
Ubgifterne i Aarets Lisb 81699.95
Jasdtægterne .......... 1578.53
» —-—L...
Undersiiid .8121.4i
—- Pcnqene er blcvcn Jdbetall
halt-disk En »Note« PRle til
Tode-upon og Molinc MEDIUM lai
denne Sinn liak Mciiiglwdcme der
stedJ betait 822519snz til Wenig
lieden i Des Moincs 87500x til
Karl-m 814527 ldis liar ti'bagcbe
talt Glis-D til Paiior Chr. Falck
smäst til Jcnmigkmnmisiioncn
sROlWJtil Judkcsmissiomsn sil35.95;
til Paitor F. Andericn ior Kon
towopir til Kredsfmrclfen 83.75:
og til Korrespondankeudgiitcr 81.00;
til Paiior A, M. Nie-lieu for Rei
ieudgificr oq Korrespondanker sm.
og til Peter Bondo for Korrespon
dkmceudqiiter 82.il’s.
Reiten ai Eitcrmiddoagseiionen
blev brugi til Dir-steife of Kredspns
Enmet »Den rcne og ulemitede
Gudsdnrkelfe«. Jak. i, 27. Paitor
P. Rast-missen indlodede Enmed
lmoreitcsr Qrdei blev giuet irit til
Dis-steife Bande Jndlcdningen ag
Dis-stellen var qod, og bleo silkcrt
»ti! Volfianclfe for alle-, iom var til
Ists-de med Hirt-lerne oulndlc for
jderrens Ord. Fredog Alten pras
»difisde Paiior J. Søe over Hebt-.
ill, i, ou Paiior N. V. Ell-nunm
lien over Luk. 10, 38—«—s12. Lardaa
»Warum beginnt-les med, at Postkn
;F. E. M. Hausen oplwste Gal. li,
og ledcde i Ban. Fortelningsmøs
’det forliattes iaa fra i Gaar.
’ Jndbekeininaskomiteen ailzigtc iin
;Rapv«ort, iom blcsv mobmaet iilsitmi
nettmanelch Punkt-PS Ud fra den
-ne Rappen-i blev folgende vedtageh
l. Paftor Ebr. Falck iotticvtter
»Missionsvirksomlwdcn i Clear Lake
og Gaknek i dct kommende Aar:
osi Kreder iikrcsr Pafior Fach, iom
Vederlaa for detie Arbefde 8150
2. Des Moines: Kreder i For
bindelse med Mcnighedosi i Des
Moines sitt-er Paitor Ul. L. J. Sp
lwlm 8700 i fast Lan for dei kom
mende Nat: og at det, om willigt
optaqcs et Missionsarbeide ved Si
den af, med del for Tit-, at demn
Virksombed i Fremtidm kan blink
felvovboldende.
Z. Angaaende Atlantik Wenig
lvcds Mustilling blev v.«dtaget:
Krebs-milder lienstillcr til Flkedssm
rollen i Forbindcslse mcd Eomftms
dests Kiklemad, at anfcrtto on Prwst
i thlantie, Iowa, snafmnt de fet
sig i Stand dertil
l. Tot lsenftilles til Krebs-us Me
uiqheder. at der altid jler Hemmn
delse til skkcdssmkolscn i Tilfasldc
as Kuldsdclinq. Erfnringcn bar
oift, at drt er lettcte i cst Lieblilis
Vegcjftking at faa et Kalb dell, smd
at holde dct smade i Laswdm
» ö. Prwftcn og lolale Aaenter opi
fordres til at sure alt murgt for
jlldbredcllen as vort Samfnnds Bla
Ide.
f Prcrster on Zelt-gener opfordres
ltil at tat-: Kredszmissiotwcnsz Sag
i Meuialwderne, at der tun vaer
en ret Forstciaclse as Sagen, og at
alle man vasre klar over den-s An
soar og der-es Fordliznclst
7. Msdet taltede Kredsrzforumns
den, fordi lmn i det vsvundnc Aar
lyavde udfsrt sin Gerniug i Kredfens
Tjencfte uden at villc modtage den
liam tillommeudc Lan som Kredss
for-wand Dem-c Taf blois tillcw
degivcl ved Meist-ins
S. Som Emne for uasste Kredsi
cnøde blev vedtaget: ,,Udvcklgellen
i Forhold til Kaldelsen.« Meth.
20, 16. og 22, 14.
s. Dei overlodes til Kredsfoks
manden at sorge for at saa en Plads
for næste Medizin-des Afholdelfe.
Art-as Eftektniddaq blev Wenig
hedeus Emsm »Den iemte Btn"
Mel ttl Behandling. Post-Dr Th.
N. Jst-sich indledede Eintret- Oa
lau dem cum blev drjftet ioade
paa en dem-tende- og opvyggeng
Munde Mangc godc oa aloorliqe
Ord blev ta1t. Dei cr mit Hoch
at det sit Evkgbedsbefydning for
mange. Lordaq Affen pkædikede
Pastor E. A· Hiortsvang over Ap
Ger. m, 22 slg.: oq Pastor Fr.
Peterfcn flnttede med et lille Ord.
Samftmdcts Fornmnd sont var for
hindret fka at kunne ver til Sieb-.
ved Mit-eh sondte en Hilft-n med
Ap. Ger. l, s
Ssndageu blev cn Ttor Hsjtidss
dan. Tor blev ssrft baldt on fort
,V-rnmudstienefte, hvorcsfter der blev
holdt Striftemaat Passio- J Wrt
fm holdt Skriftotalen nd fra TI
vidd Sal· öl, 17. Pastor C. C.
Muth prwbikedc over Vaaens Lettiv
Av, Wie A, Lü--—s39. Efter Pras
diken blev der ovtaqet et Offer til
Kredssmisfioncsm s120.04. Om Af
tepen blev kgen optaget et ipffer til
sanpme Sag. Demut nemlia noass
Tom var kommen i Tankek um« at
de havde tagt for Im om For-mid
Tagen. Vcd Fette Osskk indkpm
55726
Om Eftermiddageo talte Pisa-ster
ne J» P. Christianer over David-T
Sal. Lö, 4——5; og James E. Pe
wrikn over El. 49, M. Bad Sluts
inmitnmdet Zøndog Iliton talte
Prasitcrne F. C. M. Hausen over
Juli. H, l——li im Il. L. J. Søimlm
must Mart-. 7, tle- N, Worein-r
erist btev aivcst trit, U Zim- tm
instit-do Anledninacn til at talis St
lill.s Astkodsord
Naar im saa ser tillnmc um Ta
gelte under sircdsmødet, faa er det
med Tat til Herren, fordi han gav
os godt Vejt under licle Modet, im
fordi lmn saa rigelig velsigncde oQ
i alle Monden Mange lisrte jcg
siqu »Vi lim- lmst et iksnt Krebs-«
made.« Herren bin-lin- os iaa til,
at dct inaa blive til varig Vclfig
nelle for os. Tor var Mennefker.
iom ved Krodsmsdet »fik Siedet til
en ovig Baume-lwa —- Gud vasrss
taltet disk-fort
Tat san for Sancta-Mr Da en
lastlia Tal til Prwfteiamilipn oq
Mcniqliedoxi i Veresiord. J qjorde
alt foa godt for os!
Fritss Ämse-rieth Zot.
« — ·
En fmut Historie
« om to Btødrcz
Min« Vodftcfader Dar, forthsllor M
ssdifk Forsnttvr, m Mond mcsd et
nie-get følfomt km varmt Mem-, —
men tmn var ogfcm lot til Vrcdcn
san bade en Brodes-, sont ban
elfkcdc nie-get lwitx men en Daa
kom de i Strid used bimmden m
Hkiltcss i Probe-. Trttc fkcte mm on
Fuhr-m oa om Atti-non bewirkte min
»Vedftemodcr at gøre Fordere-delikt
! til Sol-baten.
I — Korn Jolei. det er Tid at tændp
ISabbatslamvenI sagde hun.
I Mcsn min Vcdftefader spare-de bon
de Effe, nie-d Sorg oa Sinkt-to nmlzsx
i sit Ansiqt ais batx from km tilbcme
i Vasrkslset med lange Skridt.
——— Kasre Josef! brayndtc bans
Haftm igetL Zticrncrne er alle-rede
tætkdtc og vor Sabbatslamve brasns
der endnu ikkel
Min Vodstefader spare-do stadiq
Me. Men nu grob hnn sin Hat oq
Ztok oa sfnndtc siq nd af Hufei.
Nogle faa Minutter vit» kom
kmn jmidlcrtid attce tibage, oq tm
havdc bcm Glasdestamsok i Øfnena
— Nu or jeg færdig, til-re Ne—
beisa! sagde han. og kolig tændte
ban Sabbatslampm
Zenos-e fortalte han om den Strid·
Thau om Formiddagcn hade lmft
med sin Moder
— Og af den Grund, fsjede han
til, kunde jeg hverken bed» aller
tasnde min Lampe- Jeg maattc
first forfones mcd mta Vkodcrl
— Men hvorlcdcs fik du fat i din
Bruder saa linktigtP spnrgte min
Vedftenwder. Du var jo kun bokte
i nogle faatMinuttec v
s-— Jo, han bavdc ju solt liqefom
jeg, —- kmn Hunde heller itke begnad«
sin Sabbat »den at ver-re blevcn
forsvnct med mig »- —— og vi møds
fes paa Gaben, paa Halvvejent
Korrespondancer
Frq Michigan.
J »Tnuu.s:.·s·irfks« for :«-«. Leut
1911 ffrinur V klinsdnmsisksn Pmst
oq Hoffkolcforstander i Afflele
:I.Icicu., bl. a. folgende angamsnde
fincs Brich i Irr-sont oq (83r.ss.·nuillc:
»Am-us disjc to Bock likmcr i Mont
mlm Conntm lwor der sich at bu
8,»«« Dankt Dct or ma diese Eg
ne, at den not-sie Prasst Ol-: Amb
le lmr vikket de sjdftc 40 Aar. Jeq
vor med til hans Jubilæumsfcst i
Greenville, hvor Mcnighcden overs
raskcsdc bam nch 500 Dott. i Guld
spm Paafkøtmolse for trofaft Birke.
J samt-te Tidsrum hat baadc vor:
Samfund og deu formt-de Kirsc
arbejdet blandt Danstemc i Mont
ealm Co. Men niedens den fokenes
de Kirke bar tkc PrwfteH saa ind
fktcrnkcs tsort Samfunds Wirksam
.h(sd til, at ieg kommt-r der over fikt
Gansus aarlig. Sau blot demu- Tan
ke endnut Ttor vi, at Dort Zyn paa
Krifmtdom m Folkeligbcd er det
risseer og beditc, can vi faa forfoarcs
noaet saudanth Der er enduu at
bemærkc: Medeas Paftor Amblcs
Mcniqhed aabner dens Ritter -——
oq de er tmggelige — for mig, faa
er dct modsutte Tilfwldet med des
anbot Antwort-· Dei » ind!ysende,
at det er ikke mindst for Stolens
Ihn-, at jeg tommer derover. nu
pa da: hver- Gang hat jeg haft
start Bei-a, fidste Mater havde vi
et, Dufin Eleoek der-staf
Til oveuftaaende tunde je » —
fom en of de tr· Priester i Mont
e s.
G
calm Eo. — lide at gsre nogle Be
masrkninger, Dei-for Füsse Linier.
Eiter ovenstaaende maa det jo
forftaas, fom at begqe Samfund
bar arbcjdet sanktidigt her i am
trcnt 40 Aar. Der pasfer nu ikke.
For omtrent de fidfte 20 Aar hat
den danfkc Kirke ikkc lmft nomt
rcsqelcmrsfigt Arbeit-c Ton bar til
Tidcr Juki-at nt fisfcs i txsrto Bande
most lmk san aodt som intist fanget.
Tot lmr rnckct i Suorm nn km
da, men der kam intet nd as det
Eua boldt man up imm. At en
Prasfh sont kan have not ut gøre
i sin hjemlige Virkfomhed, fkal ref
sc en 30 Mil for at holde Gudsties
nefte for en to, tre Familier, fom
aodt kan komme i Kirke og bäte
Muds Ord bver eneste Sondag al
liaeveL dcst er fo fnldftwndjq me.
ninqsløst Arlmidsmarken er nltsaa,
imed Undtoaelsp as Past. Amblcs
JOmrkmdch den sorenede Kirkes.
« For Aar tilbaac lmvde den kun
von bosiddcnde Prasst ler. Men da
Arlvejdet so var ganffe uoverkonunos
liqt for em, blcv der ovmtet et
Præstekold til —- oq de smxsns Iller
er det ottcr ndvidet til et treditn Der
er da, altsaa noaen Fremzjana.
Mem nn kommt-r altfan V. Ra«
nuisfcsn poa Nimdresse Da kmad
rofspr ban for? Ja, dcst er jo da
ikke mindft for Skolens anld, fi
qcsr han. Mtsn offer bans mm For
klnrinq or der da oasaa for at. ou
rokth noth ni det, kmn mutet-, ats
smusks Jan-fund bar for-samt Mon«
faa findet lmn nd, at met-our Amb
lctz Kirkcr staut hanc aalmkx sna Mr
von- dct iste. Er dct kac book-ve
ligt, at tasnkcs fig, da hau Hammer
sum den, Ewig- ,,Znn paa Krisusndom
og Falte-linked er dot riqcste og
bedftcs?« Jo, hvis det var saalcdc-3,
var det so søkgeligt not, at ni skuls
de vaer san fokstotkcde. Men vi til
ladcr os a: have en anden Moning
om den Ting, oq vor Meiiing or
lige saa god som P. Rasmussens
Vi prasdikcx Kristus den Korsfwstes
de »GudS Bis-dont og Gudis Kraft«,
oq Jesus Krifmss som Zrclser for
alle, on nonet bedre hat P. Ras
mnssen slet ikke at ,komme med. Det
ved jeg, far der er illke nonet bedro.
Ninus oi dekfor ikke bryder us oni
at lnlke P. Nasmussfen ind i nor-.
Kikker og Menighedet, Iaa er dct,
sotdi vi flei ikke tror, at nun er et
lidt leere Vielen end ni andre med
et lidt bedrc Evangelium at bringe
end det, vi forlnndek Zøudng efter
Zøndaa, og sont alle Dunste er
niere end velkontne til at Entste, men
ietdi han konnner sur at drine Pro
paganda for det nndet annfund
i vore Virlsotnheder. Tot lngde han
ellets til mig- en Gang, at Let var
ille det, lmn ville, lmn rejitc bloi
for Skalen-S Sknld Men nn i sin«
Artikel laster- han Massen, nu ved
vi, bvad hnn vil.
»Zum ni forsvnre foadant« innr
ner lmn neinlig ,,ikke sum Zaminnd
nt lage anderledes fat blandt de
kömmt-« De kan nodt forsvare
ikke at irr-enge ind pan andres Om
raadc og one Splid og llenigbed
JMen mn Te, PaitNasmnsIsem lan
forsvare at gsre det, hoor der dog
bliver svex en ringe Gerning i
Heu-eng Raum det ved ieg ikke
lnwrdan Te vil slippe fra. Jo, den
Ztcn knn De aanlle rolig vælte fm
Dei-es Hierte Ellers nma det da
dlioe line sna galt med Oensyn til
den formede Kirles Virkfomheder
andre Steder. Hnorior ikulde vi
lier i Monlealm Eo. ligne Dem me
re van Hierte end andre?
anfaldende er det, at det er
netop i Trufant og Grecnvillm
Post. R. begynder lin Virkfomhed
Dei er der, de flefte af vort Falk
lamles til Gudstjeneste —- og del
hver Sand-M og vil de fatnle tiere,
ttnn de gørc det. Mcu just her fin
Edcr P. Nasmusscn dot sum-dont at
Idrivc Mission, Tor cc dcrimod fle
rc mindre Kolonier indisufor Set
tlementht --— lzvor de faar Gndsi
tjcncfte6««siqct og striocr seis—
Gange um Aarct » innen SM
dagsftole, ingen llngdomsmsder.
tagen danfk Skolcx hvorfor tager
hatt faa ikkc fat saadanne Steder;
der tunde da tmsngcs til at gsres
lidt merk-. Tet er altid letteft at
Mitte nd, oq dcst or itte faa vanfkes
liat at tun-me oq dritka m Kilc ind.
fast-list paa Stkdcr sont bei-, book on
i fordums Tid, lmr Hast Adsplits
tclsens onde Sasd ud. Rot-Wer en
Privst alvokliat at got-e en Ger
ning for Herren, faa fcmr han sum
Regel Genvorditheder unk, itdcn at
et anbot Samfunds Prasft bebt-ver
at tin-de til. Er dkt PRasmussen
faa nieset om at gøre at mire noget
sum tmn ladet til, toa lad ham
anvendc sit Pund der, hvor andre
ikkc hat taget Llrbejdet op, eller
Hüte faa meaet met-e indenfot sit
rast Samfunds Gut-usw det kan
tkte feile, at der er not at alre.
Trufant, Mich.
Thr. Peterfem
Kelley Brat, Wis.
For for-sie Gang vil der være en
Nyhed i «Danskcten« sra Kellen
Art-oh oa der er mcmfke en og an
dcn, sont laer dems, dcsr vil tænke:
»Komm Vwok maa vasrc en MADE-.
san nnlig er Ost-non lscöotst as dun
fte Folt da of aldrm bar Tot »J
qct skmset der fm ist« Mon der
n- or ika Tilsaslch det er n«« jimrt
50 Aur, sidcn de føkslc ZottLrO kotn
lust- og himgcde Vuf nennt-m de sw
re Stank-, som var her den Gang-,
men fom nu for dcst mefte er falden
for den flittige Farmers skorpc
Økse. Aarfagen, bvorfor der oldria
bar vwret streben her fra for, or
nærmest den. at der tidligpre knu
bar vasret san faa i Sumfundeh der
kendtr Kellev Brook og dets Beboes
re, og dcrfor heller kun faa der
bandc Interesse for Nyheder Enerer
Hmsn sum Tidon gnar, bliver der
"stiftot Vetondtfkaber og jcq Und, at
der nu er mange omkrinq ; Sam
fundeh sum vil Alte-des ped at lass»
note Nobel-ten
Ton H. September om For-mid
dkmcn samledois en ftor Flok dnnshs
Masnd og Kvindor ndenfor Paftor
A. Danfrns Volia her i KsollksyBroot
J spørger maafkes »-85vnd wilde dan
fkc Mænd on Minder der pkm Mor
avnstunden?« Jo, der bltsv ov
nsift Tritt-, daskkct Bord, sont var
vrndet mod Vlomfter fm Ein-c til
andern Oliekakelovnp braut from
m ilskiddimsksnmd blov kamst, tbi vi
vildo borodc vox Prwft en Oberw
skcslse. Hatt ventvdvs nomlizx bit-m
den Dach sm fin 800 Mil langt
Refsp fm Rahab-ach Ja» htmr lmn
lmvch must at bcntcs sin 'Vrnd, oa
der stod vi san en ftor Flka Denn-n
de for dem. Da den Tanti- faldl
mig ind, fom vi ftod der: mcd sam
me Lamgscsl vcntedc wre Forfasdrr
hienune i Danmork paa Daammv
fom Valdenmr Seit-Z tm Swnd cl
lcr Ridder, skulde heute fm Volk
man de flefte Danfkere send-It San
aon um Dronnina Dagmay hvokis
nenne-m bnn bar faaet et ndødelig
Norm oa blev mtdet for sin Gods
bed. Past. oa Mrs. Haufen vil
nmafke tænker Tot var en nndcrlh
Santtitenlianinq: kan man det er.
set km ern Side: mcn liaesom
Dronnina Daanmr sik farftss Rana
i dest danka Falk-s Hin-riet faa vi!
Mrisx Hausen san fsrfte Rang ber,
fordi bun or den førfte doan lutkwri
sic- Pmsftekone, der bar boct Tblandt
us her i Kellen Vroof, oq vi fkal
faa bvcr ifwr gøre alt, bvad vi km!
for at bessert-me hendk fra Hiern
vo, fom nndcritiden vil fnigc sig jnd
bos dssnt, her for stedse bar sakxt Far
fvcl til Fader og Moder, Hiem km
Søffcnde.
Jst-g nma nu tilbagc til Dom-d
indholdet of Nobel-ein Mond Pa
ftor Hausen var skavasrcnde fpaa
Vryllupsrejfe, bandc Vcnncr af ham
bidbraqt en Gaue, som dein-d of s
Lcrdcrbctrukne Stole, lworas de 2
var Gunst-state fom oar bleveu ind
jsat i Hulet for-end hans Hjetnkomft
’ Hausen kaldtc det en stoc Gaor
og takkede Forfamlingen paa det
bjertcsligfte tust-for, og Mes, Hans-on
alnsdede Forsomlitmen med fin inmi
ke Sangftemtne.
Den its-VI September havde
vi Missionsmødm 2 fremmådc Priv
stksr var bar i de Dage, og Gudsi
tjcnestc blev holdt i Maple Ballen
og Kelley Brook. Herren gao os
dciligt chr i de Dage; de Wne Da
.s.n« Moder-ne mindre lnsfø,1t: »Im
W Eondccznsn Unt- dtirtinr fulch N
Was-i- er Ness- 70rfnudt mud must
nahm Inn-»Im Hintde ist imjtjdclm
Jndlmk Wa de slcfhh Eurdi Mc mr
bohrt- end um«-n Eindc sor.
Jus-! ujl nn sluttc twd dZLlfun ti!
Vol-urt- fjorn oq ncnz tin-n Esasr Ili
Mr. km Mrs. N. P, Indus-»in, 527
Elnti Et» Dcnvcr, Colo.: det skal
iike vare lwngcy førend jcsg skal sen
dcs et Breo direkte herfra til Dcnvcr
og fortwlle eder, bvem jeg cr: tbj
du Hasttedc ikkc riatiq i Sommer
du du gasttcdis paa. at mit Nnvn ot«
Hause-u mit Nenn var dct sammc
sont dir, med Undtamslfc af Junl
Z. Christvnscn.
skanllinavea
er neun-alt, og sum en Følgc der
af inktfasttcr anndinaviansAnusris
can-Linien sine regelmasssiqc Tu
rcr mellcm New York og Christian
sand, Kriftiania og Kødenhaum
desuden befordrer Scondinavneni
AmoricansLinsien eneste skandinaviikc
og amerikanfke Mcdboracre. Vorsor
om J bar Familie, Slægtninge el
ler Beteudte, Tom Infker at reise,
køb Billetter med Scandinavsans
AmericansLinien bog nærmefte bo
cndc LIM- Ase-It
, Uden Tvil de most holdbmse Sk0,- som kan kaaes. (
De nyoste Moder og bekvem Pasni11g.
HONOKBIIJ
slcO
FUMHOPHOI M« InstIsfos Imrkgxnn
visj l«;c-cl-s- tflsrlsumlisi m«!
IIICIHIO IstIssrcslkiosz Ell
Nin M Virlsplig Vusrilj
til tsisuolig l’c«js. -
617 ACT-Ao liest-mil- sites
Nmsvst http-» os Fort-et
Islssssasasklust sm- Nusloth livly
Des-e- Ilsmllssmics fltlm Its-I
lot-Flut Dem, san tllsltklv os.
Wo
GORDIU
VI Inbrunst-» Jst-yet Nimm-bl» Stu- I IM- dlnthsk fol- Masmh Icvlntlpk o- Bot-o
Dssy Rost liess-Instrukt-, fett-In cui-Mos- slio, stattlic- stlslactoa can-tun Ilio
P. Meyer Boot F- shoe co» Milwaulcee
———.————————J
I Sta rck Piggos I
PA s sick
»Ist-km «
ZU
jkactorylj
»Es-O
Iso DAYS En E TRIAWTZHEl
You can has-c- a bssmttiknl Naer piano in your own liome km- 30 days free Erst-H
without paying anything in advance-. All we ask is thut you wle play upon. use
nnd tisst this- Isimm Im 240 days-. If. at thr- oncl of that time-. cvon du not iintl it the
Isiglusst music-. known-It cum-il ein-l sinnst piano in owry way. that »von han- ever
ides-In for Un- mssn·««v. an ans M sie-»Hast lilusrtzs to send it bat-k. aml we will in thatx
event. psy- tlie nsoight both ways-. This stakck Pia-w must make good with you
ok there is no Halt-.
I sue 8150. 00 ok Mute
· Ho Shifs cljnsst t-- I « fmm »nr sur-mep- at
spkjces tlmi san-- m« usw«-Is- us III In un in Um
cost M win- ssiimu U· man-mos- Iii html-oh
»von a Instit-r sit-um ins- UJI mimst than you mn
secun- til-walten- Itsu an· antun-J nk ins-him
a Ististauukv Swect tontsd Juki-Ho high grade
Jümo
Euy Pay-amt
Yon sy no msh ihm-n, but alter sc days
of tkiu . you mn bekin puymcsnt on Elle law«
ost. mai-Ist terms »wi- anikicsssstvsl by I piakm
means-mutet- Tlstsscs usw« an- armnqesl to
Mit your Ostnsspnitsncss. Mel »mi- mn buy s pfano
kot- yon den«-, without misslng the money
: Zsifest cum-ice
Broty starrk Pisa-s is muss
arm-M iipk II year-. This
minmntivs has- ksswk os it the
rcsputatims ris un old-punkt
IMmL risskmnsihlss piuno Music-.
li. means what it Sag g
: Free Music Lemn
Tu n ker sinkt-hager sit Statt-R
spinnt-R wi- th inst- .«s«l tun-Je
Iowa-IN in »m- us Ilsts las-St
» asshswlxs in Hiimmy
. taki- thmss lpsinm n- ynuk
wo sinnst-. its ic.uil.
Znel Hasel Burg-ins
Wi- llst-«- -«-n-l:t-1ll«v un lmml s
lasnxss nun-hist- -«s Opponilslntnsl Nonn
--I« HU dJnlerkl Ist-Jus- txskssn ln Ox
- fisr »m- smrck Haus«-« und
«sr—l«iunos
Ich-he ...«....·...·.sxss.oo
steinway 82.00 «
Emeksoa . 120 00
lcimhan 9500
smck .«..195.oo
Sind Isir um- Iiktcst second-bund
bar-Un list
·
I statclt Hafer-knac
starplx l’l.s)-s-r—l’1«un»4:tm fis-!
sum-ol, sitz-l mir t-) also-als
You will I-«- sttslsehtcsil with
Mc- m««:«r --xs(!s;-ius »Hm-plan
smtnrps »F Ihn-« Nun-Irran
wirkt-nimm und please-J with
our vtsry hu pries-O
catalosue Free
sonst tust-v ist mu- new
hukiisshlhs jnnitratisil ents
tmnxss Miit-h ein- you s wst
»Hu-unt ist important plano
inkuisnmkiun. Writc lind-!
Ep. A. sTARctc ptANo co.,-.-.00 suka aus-ding, chicsgo.sttt.l
NORDISK
MlsleNsTleslchFT
Det bringet- dygtige og interessante skildringer krs Mis
sj()ns1nsrken, samt tidstnæssige 1ndlæg, Akhsndljnkek og Ar
tjkler sk Interesse kor alle Vennek sk den xdke Mission
skkiktet udkommer bveksnden Klssned med et Hækte pu
mindst 3 .skk. Det koster i Amerika 81.00 per Ast-gnug 1
Pol-sind
Ast-ganzen 1918 koreligger komplet ug ksn fsss net ox
soljdt inckbundet for Skl.50. Proveb:t«t"te sendes krit pss For
langes-du
DÄlell let PUBL. HOUSE,
BLAIR. NEM.
Kummissnmkrr for Amerika
Iust received
WALLACI MBMOIUAL sDITION
Ben Hur
A five new edition of this grest book in
sahst-Latini cloth covek with illnstrstions of
the principal events of the story on kly les-ove
Iad csover. With portrait of Author-. 560
pages. Full library sizex cledr print. Our
pries now only 75 cents postkmick
bonI-h Luth. Publ. sonst.
Blsitg Nebs