Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 14, 1914, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIsssIIIIIIIIIIIIPIIIIIIIIII f « ssssIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
. I TOIOXQMOXCKOIBXO - I FO- I LNOXOLOXOZOLOXOZOXLOXOIO ITO M7«111««-«3 XVI UT I l.
, RIU 4I « « U » f FVIUII«, Ncbk., Ollsdllg IIcU II. Lhobkk IIIII f Il LI. AUIg.
Entnsiahxjgzus gang.
stammt-, Velqicav nahen Hat-ed
ftad, et falden for Trifft-kne
Innres-.
For Ivkigt stated Stillingcn vctiknfs
lig userqndkkt baade i Veft
vg i Ist.
Tor san ikke cndnn nusldst knn
lsdfaid as« Krigpn ellck unt starr
Zejrc vaa nagen as Zidckne, —
toerticwd, dist- ok end ilkc Udsiat
til, at nochn as Ejdcrnk TM fcn
cum-Nasid ssm Armen san kmde
i nogcsn nasr Fremth Mcn alliqch
vol cr dct frvgtcsliq interessant at?
fssms Iris-Ihmimsnbedecnrsss Gmth
ssm vi fkol iqcsn dennc Many nnsdsj
delcs en Fort Obern-It oner MrH
dingcrnso Em Krisen i dui for-lab
nc Mie
Torsdag. General von
Kknck Ums fresndelcss Tastern-as
btfrc Fies, 051 bon bar modtagcst
stor Forstwrkning, bvorfot ban for
fig i Emnd til at fksrc en afaiort
Auweh-Skan Tot britiske ofsieicl
le But-san meldet, at den stanka
Om- kwmvor nnsd Ftvk Traum-bed
men er tavs angeman den britissc
Hast-. Im Frankria suche-I om
Fremgnna paa onst-Ste- Holtr De
Allietedeg Verm-gekn- nordpaa bar
staat dem nirr til den belgiskz
Gtcknfe »s— Im den Ifms Stan
mark known-R at Tusker-ne i Est
vrsifm timnmh at de bar maattet
Zwika Desonfivcsm oa de bot ovais
M Bombardementcst as OBERO,
en Fassmina i rusfisk Polen. Fu
Berlin ndaives en Tabslifte nie-d
»Um mns Navnc, dkwbtm sum-ede»
ca for-noch Der molk-es vidksm at;
to as Skonfcrne ved Anworvon ers
L
Mdm den belaisie Rmcrinq -sr’
flmtct til Oftendo, og Bombarde
kingen as selbe Amen-Ich or bis-l
gnndt. —- Pmssidcnt Poincese med
Fslae er Vrndt tilbage fm Herren
M Var-ig. oa der talcs om sum-t!
at flattr Regt-rinnen tilbnqe km
Vorder-sur til Paris « En britiss
«Undervnndsbaad lmr torvedoet en
Mk TorvedobaadsGdelcrgsjot iNokds
sten. —- Japancsrne bar midlertb
dig besat Den Yap i Carolinasssrups
pen oa unt-errettet Regt-ringen i
Lafdinaton derein. —- Alt i alt
ladet Meldinaeknv fom tilfrcsdsftils
lende for de Ame-rede
Ieedag. k- Tyskkstne hamrer
fremde-les Its paa Anwekmsn med
detes Tiere Beleiringskanonkr fm
tre forskkllige Sider oa der er al
kerede Helden fleu- Gmnater i den«
fmukke BU. Fta Stillingen i not
dee Franqu lydek Meldingerne til
ftedkstillenda mea der bar vwret
Ucklom Umnll Mcllcm Dc ;·llU(’1·cOt’»
OJ Tykkcmcs fasrlig i mencn aU
Rom-. Departrmcsnns Bonn-m tin-M
intct bverkrn om Zeit csllcr Weder-I
lag -—— Lan vasldiq bar Vombgrdch
mentct as Antocsrocn kner at den;
bar rnftct Hase i 20 Milc- Ass;
stand. Jndbygacns i Infindvis ers
flogtet Im Bmsih km det sorlndcrj
at Kong Albert » manlnsret ud a«;
Vveu i Spidfrn af en ch as dcnj
belqifko Hast-. Den amerikanfkeKons
ful oq bang Stab er fremdcles i
Vom --—- Fra den sftre Slaqmark
meldes, at Rossi-me bar tilbaqk
flaaet et tust Anat-eh vna Vyenus
Wirballen vg Philivuff i kussiff
Polen« Det siges ogsam at de for
nemfte Stank-r om Przemnfl i Ga
lieien er indtaget, og Tystprne er
drevet fra Wloklawck i Pol-n over
Ort-rufen til Øswksifm
Ost-das — Himlen er ksd Im
Skæket af Monden i«Antve1-ven,
oa der lvder Rygter om Bmsns
Fall-, doq nden officiel Stadftkstels
sc-. Fra den lange Kamplinie i
Franks-in Inder Meldingcsn paa, at
der intet et at meddele, uden at«
der hat via-et ling Kann- i Ner
W of Rot-c pq Franfkmwndene
i« met 1600 Immer- Fra Mk
t.
14
i
OI MM Ade meldes Met. —
see bin ists-e Stammes melm
spe- Mn, et Rasse-net Japattcn
i Ungarn er blcorn brudt. Rassel
nc dekjmod must-Jan at de gams
haardc las mod Tyslerne i rusfiik
Polen, da de lmr vundct noqet paa
flcre Punkte-L —— En Avismcsddelcls
sc lodcr paa, at 200 tysle Kanoner
bar out-rot anvcndt inwd Rinden-en
Tusindet af Flygtninge er ankom
men til Ostende. Dei fis-IT ot Kong
Albert er lot saurer Et brittIkAews
olan skal lmvc sprænqt et Luftfkibs
flur ved Diisseldori. Tylkland, og
gdelcmt et Zevpclin Luftslib i det.
Te tre Flyvere undkow, mcn miftei
do der-es Maflinc. Den belaser Ro
getina kluger til Neactinqen i
Washington over-, at Inskcrne flal
have laat Veslaa paa alle Levnetsi
midler i BrüsfeL saa Yesolkningeu
er ndsat for Hungersnsd
andag. —-— Dct meldeö i
Daa over London, at Antvekven
oq de omgivende Fortcr er i Ty
llcsrncss Veliddello, og del c-rfakes,
at en enaelsk Stnrke af tke III-bri
qadek, i alt 8000 Mand, med ftore
Kammer bar lasmvet ved Belgierness
Side lot at fotfvare Anwcrptsn, oa
da de marcberedc nd of Bnem blev
en of diese Vrigader taungen til at
spae Tilflugt vaa hollandkarunds
book de blev afvwbnede De andre
to Briaadek tmaedc til Oftende.
Vtiternes Tab fiaes at vasre 800.
Belqiernes Tilbagctog udftktes med
Held. — Im Kann-linken i Frank
ria meldes intct af starre Brind
nina. is- Kona Carl of Roma-nickt
er dad, oq det liaes, at lian Iom
Hobenzallcmek fnmmtiierede med
Toffel-m- oa Atti-Ferne medend
bans Miniftrc lmuvatifcrede med de
Alliewde, san dct er vanfkcliq at
list-, om Nun-Wien un vil oedblive
at mer ncutral —- Paa den Istre
Slaamarl fortsasttcs Kann-ca med
uluet Haardnallmäed Wo lusng
Tiber-·
Mandaa. —- Ten meft frem
maende Noth-d i Tag er- at TU
fkerne fordkek 8100,000,000 of
Namen-est General von Brit-let
imn indtoq Buon, lmr udstedt en
Vrotlancatiom at Von-gerne uden
Frygt can refurnere til deres vante
Vesiasftigelsek ,oq Ejendomsket vil
blive kespekteret. Kejfekeuiz Arme,
iom belejkede Amor-wem fixer nu
med Jlmareh at ana imod Ostende
i den Hensigt at fange Kona Al
bert Og hans Dronning og de bel
gifke Autoriteter. Men Trotz-ringen
ital allen-de vckke i England. —
Det Mes, at en Mk Division ved
Jndtagelsen aj Antverpen ufotvai
rendes kam ind paa Heilands Om
raade, og ogsaa den blev niman
—-— Fka Frauktia vielbes: ,,Vi hat
holdt vore Stillinger ovemlt«, dct
er det hele —- som man faar at oide
«- Tyske Aeroplauef hat after ver
ret inde over Paris og kostet Bom
bct· Tte Menneiker blev dreht
ijortm kom til Stadt-, og on Des
Ejmdom sdvlagdoszs. — Mann-ne
grimsrnc vaafmar at have Ali-M
ou sitrisi Hast Reden-lag vcd Sera
ievo. «— Der meldcs onl, at Kolc
mcsn udbrcdcr fia i isthrigv
Tirsdag. —- Tyfkerne fkal Im
ogfaa have befat Ghent i Belgien,
san rot Its-muss uden Modsmnd Bri
tifke militasre Autoriteter fügen at
Tyfllaud hat til Henfigt fmdig at
beholde Antoerpen sont csn Fkvstning
for at holde Velqiem hvorfra det
let lau cma England —- Komm-n
i Frgnkrig sortfættes uden Resul
tat. Fka Berlin moldiss offiriclt, at
Stillinqen er tilfredsftillende. -—-—
J England bar man bxgyndt paann
at samle Rekrutier, oa man hat
taget Forholdsteglcr imodq An
greb as tolle Lamm-ej — En rus
sist Mydfer er rendt i Samt of en
Mk llnd«crvandsbaad. Besætninqem
bestaaende af mellem 500 og 600
Mand, druckte-de — Tyste oq oft
kiafkc Troppck fiqu at have gjort
Fremgang mod Russerr. Russeme
bar opgivet Belejtkngen af Przems
-ysl- «
k Mienblabene bereitet over Lon
Hwn fes Sydaftitq om en begon
idende Revolution. ca Oban Mo»
MU, fom var-Neuen stammt am at!
cesigiiero, lmr sanilct engelskfjendts
ligc Poete, itsttet af tyske og for
fynet med tysle Vaalsem og reist
Oprørsfanen Den tyer Guvernsr
i Sndafkika stotter« Oberst Moritz
og louer dort-»J- Tilhasngere en unf
lnrngig Republik i Zodasrika. Ko
lonialregeringen liar·taget stærke
Forholdsregler iniod Opkørerne og
erklasret Krigssluv i helc btitifk Syd
afrika.
Til Moment Dag meldesI
over Berlin og Wine, at Østrigernei
ital have taget Lemberg, Galiciens
-sovedftod, im Russerne, men Mel
dinqen mangler officiel Beim-»stel
se. For svrigt er Stillingen i
Velgien af fisrft Interesse men
det er lun Forberedelsek der furc
zmar paa beuge Siderv Der can
ventes interessant Nin derim met
det ferne
Den belgiikc Regen-ins er fluttet
til Dante-, Franks-ig
De stille lidendr.
Vladet »Un- Cnciitinn Herold« i
New York lmk for en Tid iiden be
gyndt en Jndfamliim til »Aus Si
lent Susferers«, og den Z. Okt. var
denn-s Jndsaniling nuaei op til
8(;,091.69. Der finde-Z Kvittekinq
for Gavet af forskellig Stsrrelse,
fka PLOU til 850·00·
Vi flal cneddele lidt af, lwod Bla
det figer oin Ødelasggclfem Sidels
sen og dets llddeling. As en Kor
respondemd Meddclelfer til »Dann
News«, London, auftres illa-ade
»Bor1æ-Talen par Mil eftes Mit
M Ldelcmaelse Hoor som helft
man· lsemsaer fin i denne Tal, for
faa Tage sideft fna skedelig ou
stunk, modek man det fmmnv Unke
liae Inn, og en uinmgeliq Erile
berstet der. Werden holder fin
Rande, kostet oa ftrwtslagen
Flamme- ek ftrøaet lwn over det
te heilig-: Land, efterladende der
foedet ou forfttllet Te sagte rin
dende Vande i Mai-ne blcmncr ika
mere of Himntelens Rcslektiim paa
en Solsiinsdaa, men er Maoqult
oa fragte-list ildeluatende km de
opfnlmede Madam-re af dsde De
fte, Hundrede km Bunds-oder of den
—-—— ab —- og Menttefkelig ogsaa
En blind Mand« kan let nef sølqe
demn- Kriasftormsoei. oa jea bms
tmsiet lmms den, indtil iea er sog
Jes; bar bverken Hjcste eller Pen
til at bestrioe disse gnscliae Seen-er
Jlden ulmer endnu over d« brave
dsdes qrnnde Gram-, fordeka i Ina
dan Last Man set her og der en
ibnm Hur-nd ftikke freut nenne-m den
paakastcde Jord, Tom om den vinkede
Tot er avfeciat, foreftil dig det,
am du tast, For over et Hundrch
Mil bog Kamplinien bete-anei- dis
se Begravelfer Migsfccnen.«
Der strives am Sorgen i Tosk
land, færlig i Hallen, book Drens
ge under 18 Nat Ialdes i Tjeneste.
En Korrespondent hat taget et Por
træt as en Wieder- der omfavner
fiti rsdmuskde Drum. Bill-bei
Ialdek »Dein-Ums there is no
eheer when troops mnrch to the
kronx."
J Belaicn er Nødcn sinkst oq most
otnfattende. Stett-er af Flyqtninqcs
Its-Immer ind over Grænsckne til
Frankria og Holland for at find-I
susln oa ffde Manne bar funcht
»Bei til England
Men oqsaa i Tnflland er Nsden
stot-. Swrlia omtales proteftantifkp
Nkwftefnmilied bvis Meniqbcsdcsr
vaa Grund af Akbefdsløsfwdrn er
blcvon opspst Bundrcder of dem fi-(
aess at vækc belt afbænaiacs of!
barmbfertia Hin-la Medens Rom-I
der, bvig Mit-nd er i Festen, sont-«
13 Ets. om Degen oa balvt san
nkmet more for bvert Bart-, man
nasvnie thstefamilier Yeve af Na
boers Vormhserttasbed eller Sma
sksk fra offer-Mo Zwischan
»Ein-Wen Wald« bar en mad
aivende Komito af Præster —- sen
Presbntekianer. to Lutherancre irr
Metodifter. een Reform-etc em
Vavtist, en »Es-ach of Effekt-fest
Sau er der Uddellnquteer i
de Lande, der herges of Kugeln Tor
gives ikke til Hospitalec for at hel
brede de faarede, faa de atter tan
lendes til Fronten og iorlasugc Kri
qem men ndclukkende til sings
Enker og dort-is fadekløse Verm de
»s3ilent Stcfiereks«, disk til-Uns i
Tlificidois, oq for link-in der ifke er
ftp-mi- Alle Bidrazi iksndes til »W»
Nestin mind, The Christian Gestalt-·
Viblc Haufe, New York.
W
Hort sagt.
W
siøkfclulykte Den lsiaarigc An
na Madsen blev drwbl, og heut-est
Fader. N. P« Mader, blev alvor
lig faaret under en Ksreulyklc den
»I. Oktober-, idlsl Heft-one blev usmrs
ligc og lle løvfk niellem Madfcus
Form og Toch Minn.
Mod Sviiikolera· Dr. pr oed
Eo. Datums Landbrugsfkolc i
Brookings meddeler, at han i Sep
tember uddeltc 12,191 Kulsikcentii
metcr Virus mod Svitfekoleka til
Mai-nd, fom var blevet bemyndiqet
til at modtage den. Tet var sm
trent altfammen blevct iubrikeketi
i Stolen-Z Laboratorilmt
Klappcrilanch Mr. oq Nits. F.
E. Nectar, fom bot nasr Hohes, So
Dak» blev en Nat vaskket of csn for-»
imdeklia Støi i Eis-used Mr. Rcctokl
stod on for at sc« inmd dct Var, og
fandt ikkc mindre end tre Klappersl
ilkmgetc De iik alle tre cn.—1mrtig
Dad, fsr de Bunde gøre nogcn Ska-(
de. ;
4
!
Mrubculykke Birmingham AlaJ
n. Okt. J ou Grube i Vordem-»F
as Enslm tislmrcnde WoodvardI
Jron Conwann, indtrns i sisaar en’
voldfom Gaseksplosion. Hidtil or
der fnndet 9 Lin: men man ned mcd
Visisbckx at Eksvlofioncn kmr kostet
16 Menncfker Livist
I
90 anbels Havro pr. Arn-. Do
lmtd, .D, A Okt. O. A. Sbnlt
bar nu tasrsket fin Gaum og des
wie-« Tig, --.« smn ·s..r Tom-: Im 28
Arke-« Eis-) Australi- cllxsr W Bu.
pr. ;Ils.-r.«-:· Dom Ik n as Nc- bedfts
Avlinaer Daa disse Kann-: i Nor.
.
Te Imc Elagfkibe. Washinqton
D C» 7. Okt. Uowvott Nrws (Va.)
Sbivbuildinq Comvany og New
York Sbipbuildina Compugny hat
Tom do Laveftbndcnde fcmot Kon
kraft paa Bnqningen af de to nne
Slagfcibe paa 32,000 Tons. Dei
fsrftnævnte Firmas Vud var paa
M l15,000 oq Ner York-Istmaets
paa 87,175,000
-
antetn Ven reisen New York,
Z. th Den tnrtisse Nesandt A.
antem Ven, bviss milsenlsjertige Udi
talelser under et Jnterview for en
Tid siden braate hanc i en mindre
Konflikt tned lldenrizsdeuartemens
tet i Washitmtom ask-»Hm i Gaar
til Neapel med den italienst-.1 Dam
per »Stnmpatia«. Gesandten erklæi
rede, han bverken bavde taget Af
sked eller var kaldt tilbage
Suild Rednim Pan Oartleys
Nonen ved Vierte, Ja» sknltse man
forkeden Tag twrste Der tat 26
Kornstakke, on tnnn var i Fast-d
tned at sit-Milde da Gnifter fkn
Mastinen satte Jld paa en us dem.
Der blen slaaet et Ton omtrinq en
Stat, sont stod i Besen, oq man
trat den bott, oa derpaa bsev den
brasndende Kornstak trutket nd paa
en vløfet Mark. Paa den Maade
reddedes Resten af Stattene
Vandestud Bertba Freu, en fire
Aar gammel Dotter as Formen-n
Franc Freu, der bot i Townet Stur
aess Bay , Dook Tounty, Wis«
bsev sorseden dræbt ved Baadestud
En æsdre Bruder havdc oærct ude
vaa Sack« og da han kein h:-.sm,
bande ban sorssmt at taae Patroi
Um nd as Wet. It as de min
dre Born forfpate at last-s Wur
cet, sum ftod vcd Vasgkunu .I,1 Kr
suxtatet var, at der faldt t1..-:) oaa
Guloet og gik af. Berlin fik Mk
Ladningcn i However
I
Ældfte MojssCVamoioxL R. W.
Anwka Milton, Wis» umhaut-, at
han er den asldfte EnampionsMasz
dyrker i Wisconsin. Han er nom
lig 85 Aar gammex og har. i Anr,
figer han, avlet UOJBUftmls Majssi
zpaa lidt over en balv Acrks Mr.
lBrown bar dyrtet Mai-;- i W:sconfin
Hi 50 Aar; mcn tmn studerer endnn
"Mafsdnrkning med en Interesse
som vilch gørc en Ynglim LETH
Oan lasset Landmandsbladc ou over
msrer Fartncrtwdok.
Alfalfa løtuwr sin. Vierte-, E.
D» G, Okt. Cz T. Atti-EIN kølstsk
nnlig lidt over to Ackes i Nekrthden
of Hospitalet her og saacde Alfalfa
J Aar faar hatt for over 8200 i
Fro. Hatt indbøstede nemlia 30
Buflwls, og Priscn er 87 Dr. Bu.
fbcL Vcd Sich deraf fik ban tids
ligere fpaa Sommeren en Høavlitm
of samme- Parch E T. Vorm
er i Ferrd med at tcrrfke sitt Alfals
fa, som han hat indhøftet fra 50
Akte-S paa Øcn lige nedcnfor By
c-n. Det for nd til, at han faat ligcs
faa meget pr. Acke, sont Gifford fik.
Dette bar mrret et idcclt Aar for
Alfalfam
Britcmc løbcr Dem-. Tit-kin
fou, N. Das-, li. Okt. Ilgentm
sum ketsrwfenterer den ongelslo Re
gering, fluttek nu Kontraktcr her
for Leut-mutet af km 500 til 750
Beste til dct britiske Kavaleri Tis
se Agentcr flutter Konkmkter nnsd
de store Ranchmwnd, fom slal le
vms fm 100 til 850 Tut-, der oil
blive sendt til England cstcr en
mnndm Jnspcktion Te Gesteh sum
flal loben-C fkal ikke hanc on lus
ftetnt Vasat cllor Starke-Ich Tet
ein-lud fmn 7orl«1u.,1i·-;·s cr, at dk
fkal lmvcs en mørl Dirne-. Prifcn
er comkritm 100 Tollarss pr. Sti.
« I
Forlsnd mod Elaocri paa Plyilips
trink-nun Washington, T. C, 7.
Okt. Undek Debatten i Lmset i
Haar om Zone-K PhiliopinesForjlag
blcn del fremlmldh at der icon-doch
ctjisterer Zlavcti wo Philippincrnc
til Trods for den philippinsko Lov
derimod. Ein-r For-flog as Coopcr
vedtoaos et Anscndcnunt, fom for
bydcsr Elavcsri cller noaet Elags u
srinilligt Arbeide i der lnslsc tagen
naar undtcmcss fom Straf. Der
vcsdtogcsss onko et nndet Amend
mcsnt, sum forlmder Flerkoncri. be
ftcmmer at de civile og volitiskc
Nettiglwdcr paa Øerne skal være
unfbaaniqcs af Religion: endvidere
forbndcs Vrug af offenlliac Midler
Heller offentlia Ejendom til teligisle
EJnstitutioner eller Jnstruktøreh og
Flomchestemmcr at privat Efendom
Erste san expropricres til offentlin
JVrug uden mod Skadeslsslwlbelse
JFsrstespdielsretten oplmsves ogsaa
VkaehnnmsffcsBukmic. Valtis
zmouy II. Okt. Ved Juba-E- Hop
.kins-Hofpitalcts Aarsscfl her i Ganr
Hoplnfth Tr. Simon Flexncr ocd
;Rockefellerinftitutct soc medicinfk
isvorsknimp at ban lmuk« fskt Veoisk
Fior, at Bornelmnnmlfen tPo nomnsgs
lit) fknldtor Ratte-riet dan bavde
fuaavist diska oq iaattcmct dem i
Mikroskop-It Eiter Tr. Floknersks
Antazuslse blivor Ztnilten innrem-s
over-fort qennem Refpiratjostsorgas
not-ne end ved Insekten fom er den
alntindelige Anmqelfe Doktoren
mcsntcs, at Smitten kundc overføres
mm Bat-n genuem belt iunde Perso
nen sum det kan vwre Tilfasldet med
Difterit og TnfuLL
Polyomvelitbakterien or bareFemi
kspartcn faa stor fom de minzdste bids
M kendte Bakterien meddelte Dok
Ooretr Den passen-r gennem Klu
de, som holder Basierier as almins
deliq for-kommende Stsrrekse til
Dage.
Horden ruudt
" W
Mod Summle Baum-J Ajresy
st. Okt. Ton vritiske hydpolisforfker
Zir Erncst Ehacklcton er ankommet
Uertil paa Bei mod Endpolcn.
Marinedcpotet bræudtc. But-nos
Aires, 7. Okt. Maximan Tcpot øsdos
lagdes i Gast as Jldebrand. Ska
dcn beløber sig til to Millioncr
Doktors
I
Albanescrne. Paris-, 8. Okt. Fra
Athen telegrafcres, at der er an
kommet Flygtningc fra Premeti paa
Spirits-, sum fsortællcr, at Allumfa
nc brasnder og hergcr kristms Lands
lnjcr i Tistriktet Berat, (i det eu
roinriskc Turktt trcdioe Mil Nord
øst for Ankona
- .
Mordct i Zarafovu. Vordeatix,
It. Okt. »New Wiener Tageblatt«:
meddclcn at sont og time Personer"
er fat under Tiltale for· Oøjfors
rasdcsri sont Medfkyldige i Mord-It
vaa den sitt-triuka Tronfølger og
bans Gemalindet Serajeva Akt
ftykkerne omfattede 37 Ark. Vladet
tilføjer, at Retsfagen antagislig vil
Date trc Uger·
I
Jordsthslv i Lilleasien. London,
II. Okt. Fra KonstantinopcsL telci
grasen-Z over Amsterdam til »Gen
tml Ren-BE at Provinsen Konia i
Lillmäicsn bar vceret hjemføgt af
ist Jdrüskælxy fonf bar kostet 25,
000 Meintest-etw- Blandt de bjems
føate But-r er Jsborta og But-dur.
Provian Konia bar en Befolkning
tnm over en Million, bvoraf 80,000
or Ktifttm
Arbejdslssbcden i Evirrig Stock
boln1, 22. September chgc Näge
mmeniks Kann-c bar i Tag Vedtaaet
Ncgerstmsfotslakwne om en Vevil«
lich pao 5 Mill. Kr. til Undcrftøts
telse af arbejdsløfe og om 20,000
Kr. fom Vidma til Rkjscgodmørelsc
for ubemidlede Dlrbejdsssgendcs. »
.
Dr. Zum Hist-in fon- KeiferWil
holst Gasst mm Krigsskueoladfen
Efter Jndbydclfc as den raste-Kei
scr bar Tr. Even Hcsdin beginnt
siq til det tyer Hovcdkimrter paa
strigsfkncvladson i Vest for person
lig at overbevise sjg. om, l)c-orledes"
Tysklands Sag ftaar.
En Militærautomobil er scillct
stil Hcdins Disposition, og foicerer
Tkal ledsage hanc paa Reisen.
Zenker ital Or. Hcdin ogfaa be
føkze den østlige Fl·rigsskueplads.
Island undu· sit-molk Island
kan ein-r fiuc ProduktionJforhold
paa ingen Munde undmrrc Tilføri
fel. Den stedlige Negcring fass ag
sna at lmoso tagot energiife For
lvoldsrcsgchr for at sikre Øens For
siming. Den lmr lejet det norskc
Skib »Hekmod« for en maancdlig
Wir nf 11,700 Kroncr for at af
lnsnte de Baker, som Rom-ringen
lmr ovkøbt i Amerika. Efter de fid
fte Meddelelfcr baode Regt-ringen
købt for ca· Amme Kr, og er for
bcsredt paa at bcnntte im of Junstigc
Einmer Jslands Bank bar for
strakt Regekingon med ct Laan paa
5()0,000 Kr.
.
Øvordan Oberst Gordon faldt.
J England sbar cht vakt stor Be
klaaclse, at Oberst Gordom som
var dekorcret mod Vietoriakorfet,
blov fkudt as Toskorne ved Monst
oq at næsteu hole hans Afdcliim.
de saakaldte Morde-as Hinljlattdors.
ligeledes faldt. Oberst Gordon, sont
var kendt for sit uforfasrdede Mod,
bavde vovet fig for laitgt from —
fau« langt, at ban og hans Falk
blev glemt vsd Tilbagetoget. J
Msrket saa ban sig pludseliq oms
ringet af Soll-nich som han first
tog for Franfkmænd, men da ban
raubte: »Ah er EngelskmændU M
det besvaret med ·Gevoerild. Den
tapre Oberst « var «k nglishebeu
komme-: midt i den tyjke Hack, og
næjten helc hatt-:- Ajdcljng bleo
findt cllcr nedhunnct.
Aktioncrrernc er «ængsteligs. mi
ftillnitL ZU. ZVPL Jjølgc VI THO
grant, sont jndløb ihertil i Lørdags,
inn- Tnfkernc den st. September sat
sig fast i den engelsfe Befiddelse
nnd Kosten as tyfk thdvest Afrika
— Wlmlefisb Van, Da Telegmmmet
er kotmnet over London or der li
den Grund til at betviule Rigtigs
beben af Meddelesfen
Whalefifh Bau er en lillcs engele
Koloni — bare 1114 Kvaoratfiloi
Ins-er i Flädeindlmld on nnsd knn
Tra. 1000 Jitdbtmgcro.
« For norske ·L5valfatmerinteresser
bar itnidlrrtid denno lilles Koloni
en fwrliq Vetndnitm derigrnnenh
at Aftieselsknbct Kemnclcm sont be
sinne-J af Firmact Fromm anl N
Co« Kriftianin, bar fin Fangftfms
tion der.
En italicitsk Irr-stinkt Nonn, 21.
Zust. Aarxzsaqon for de italiintske
Brannter Jndtog i Rom scircdcs i
Ncmr nced ftor Hoffideligbed Et
ftort Tog, beftaacsnde af talrigeFors
eninger med Jana-, bevæqede fiq
im Pladsen Santi Apoftoli til den
historika Presche ved Porta Pia,
bvor der holdtcs Mindctaler Rom-Z
Borgmefter. Tyrft Colonna oplæste
ot Teleamm der var fendt Kong
Victor Emannel og KsongM Sonr
demut. Evarct lød fm1ledes: Jca
besuarcr bexvcd den Oilseth fom
Roms Befolkning og dets Repræs
sentantcr bar ftzndt mig. Paa den
ne festlige Dag bekræfter im min
Im paa det ftore Fasdrelands Vol.
sont jeg link-sont nnnc Forsasdrc
vier alle minc Tonker on hole mit
Arbede.
.
Holland paa Vogt Dct masgtis
ge Diwsfvorsvat Nu staat Hol
land rnitet til Tasndcrnm faa felo
en Stotmagt ika ustraffet Uildk1
knnnc knka dctss chntmliteh bed
der det i en Korrespondance til
norsk »Aftenpoften«. Der er Hut faa
Steder paa Kosten, hvur en Land
nnug or mittin, tnen disk-se Zteder
er nn stasrkt befasstede og Jndløbes
ne til Dels spasrerede Vcd Bade
ftcdet i Scsheneningcn udensorHaag
or f. Eis. kraftiqe Vattericr neds
gravede i Dunst-ne og i satnme
Øjeblik en Fiende vil forsøqe at
aaa i Land, Vil Malen blive sprccngt
Manne Ztedcr er prasgtigc Sko
uc ncsdbnqgech omkring Faktor-ne
tncsn Hollandss masgtiasto Forbnndsi
fasllcs or dog nn sont før Banden
Et Hul i Diget —- on Vandct vil
irr-kunnte ind on overfvønnnc Mit
eftor Mil nf det flade Land. Dem
bar fo ogfaa tidligere vætet det
kraitigste Forfvarsmiddel i Rebek
landencs Frihedskamve, og det vils
de sikkert vise fig at være ligesaa
virkningsfuldt den Dag i Dag fom
for Aarbundredc fide-n.
Alt Hoslænderne i Krigstilsældc
vil sætte den-s Land under Band,
er noqet, fom alle kender til, men
Nøalen til Oversvømmelfessyftemot
or en Hentntelighed, fom Militærs
konmmndocn bevarcir Man ocd
imidlertid, at der langs Grwnfen
gaar et fleke Kilometer brcdt Vasl
Ic-, fom i Løbet as faa Tinier kan
fix-trog under Band, og Marker oa
Veie vil derived burtiqt-blive saa
apblødte, at dot bliver umuliat at
before dem med tunku Trank-dorten
Zamtidia er Vandet faa mundt
at Monden ikke vil kunms brngx
Baade.
thiwmobilulykke· Sonn Følae af
en Automobilulokkc fik Andrew An
derfom der bor i Nasebpchn ai Bins
ton, N, D» Brod paa Rngraden on
vil qntagelig ded. J Folge mcsd tre
andre kørte Anderfon i fuld Fort
oaa en Vej ille lange fw Wen. da
han todte Bettes-mutet over Ma
Wien, der Wiede: han fik Mai "
Mneni wlde « Mr sias Idee-»
d So M