Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 07, 1914, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, ver bestand
sit III-I Ort besagt est-Mig,
(Es. 40, It .
sit nieste Balg.
Dei staat fremde-les for Inig sont
Ofgjvkt, at »Danskeren« sont et Kir
kesamfunds Blad i hvert Nummer
list indeholde en Betragtning over
et Gut-Bord
Medens vi, saa længe vi lever i
denne Ver-den, som Kriftne not man
læse om verdslige og hverdagslige
Begivenhedek og Drsftelfer of Da
gens Einver, saa et og bliver Vi
belen Verdens bedste Bog, og de
Emnety den behandler, er de tneft
bewdende af alle for Tid og Evigs
bed.
Derfor bsr der i et Kirkesamfunds
Blad lerer om de bibelske, gnds
dommelige Sandheder.
Som fst sagt var det oprindeliz
min Taufe-, at Samfundets Præster
vilde vife Lyst til at ssrwe for denn»
Spalte, men Tavsheden over for
min Henvendelse derom bar overbei
vist mig em, at jeg i dette Stoffe
tasnkte for-fert
J sna Henfeende bar jeq altsaa
intet at vcelge intellem
Men da jeg nn var kommen til
Ende med Johannesevangeliet, var
jeg nødt til at gsre Valg ns Stos
for Fremtiden.
Jeg havde Lyst til at gcnnemgaa
een mere af Bibelens Bøgc1, men
hvilken stulde jeg vcelge2
Det bat vceret foreflanet mig at
tage fat paa Lukaseoangeliet, on
jelv bar jeg følt nogen Tilbsjelig
« heb til at fortsætte med den sammc
Fotsatter, altsaa til at beavnde Be
tragtningek over Johannes-S Bre
Ve
Ved Sitten af denne Tilbøjeligbed
hat en anden Tanke gjort sig get-l
dende, nemlig at tane fat vaa
Avostlcnes Gerningetx on
denne Tanke har, sætlig ved en
Prwstebroders Rand, vnndet Order
vægt
Det er da ogfaa fasrlig ved Tan
ken om, at Apoftleneä Gerninger
er den naturiige Fortsættelse as al
le Evangelisternes Beretninger om
Jesu Jordeliv, om hans erlfei
grtsndlæggende Liv, Lidelfe, Dsd
og Opftandelfe, at jeg vælger den«
ne Bog. s-— M« «’
Evangelistetne fortæller om »det
fom Jesus begyndte baade at
note og lære indtil den Dag, da han
blev optagen«. Ap. Gr. foktælller
om, hvad den himmelfarne Frelfet
fra Sædet ved Faderens Hfjte
fortsættet at gjre ved fine ad
valgte Redskaber.
Ap· Gr. staat i faa nsje Sam
menhæng med Evangeliums at hvis
vi ikke hat-de denne Bog, maatte vi
fristes stætk til at wivle om Evan
gelierneö Ægthed.
Evangelierne fortæller jo nemlig
om noget nyt, der et i Frembrud —
Eimmetiges Rige er kommet nun-«
— om Guds Rige paa Jord, om
Grundlæggeken af og Kotigen i det
te Wiss om Balg, Fotberedelfe og
Udsendelfe of Fette Riges fskfte
Befotdtere i Verden o. f. v., o. s. v
M da, om Jer Historie var
endt med bang »Optagelfe«, hans
Himmelsm!
Rei, dem-ed Itmde FtelferensHii
M Elle ende; Evangeliums-D Be
retuingek er en Begyndelle, Tom
med Nsdvendighed maatte have en
Fortfkettellr. —
Treus fastodeg paa, da Jesus
kaldte d- fite Fisiere paa den sali
WSHII fegdetildetmatnaar
de Wie hom, vilde han gtre dem
til Renaefkefisierel
Hvad om vi siden intet bavde
hsrt om Menneskefiskerietl
Twnk videre paa, hvad den op
standne Jesus btd de Il, der var
bleven tto imod ham til Enden:
»Gut-r nd i al Verden og ctædiket
Evangelist for al Skabningen", —
»Gut-r den og gjte alle Folkeslagene
til miue Difciple, idet i dsbe dem
til West og Stunens oq den
pelligmdd Mian
M om vi Iaa intet havde hsrt
am en Mtlgende Gauen nd, Pia
dfkeu Evangelist Däen til den
W Gabe Navnl
Qq trenk endelig paa, bvad vi
lrfte i Johannesevangeliek »Ogsau
s M vidne; thi J.vare med
M fee Myoselletss i Forbindels
A se — W m Men- Sen
- Wme Faderen
W sendet
Fortsmttelse, vi lasset i Avoftlenes
Gerninger. Terfor er denne Vog
bl. a. en fornnderlig Bekræstelse as,
hvad Evangelierne bereitet.
Det er mit Onste og skal blive
min Bestræbelfe gennem de følgens
de Betragtninget aLvejlede til for
staaende Lcrsning af det, jeg gen
nemgaar.
Helft vil jeg, man skal se paa
disfc Betragtninget som en Slags
Bibellassninm thi det er just betten
jeg hat til Hensigt at give et Bi
dkag til, at Lægfollet man komme
til at lcefc Vibelen mete, end det
almindeligt ster,
Maa jeg saa bede Lassetne om hvct
Gang at lasse det Affnit, derncevs
nes.
Kritifke Vemærkninger agtet ieg
ikke at give mig af med, idet jeg
mener, at Bogen, san vel som de
vorige Bibelens Bøger, hat be
ftaaetKritikkcns Jldprsve saa del
at dens Ægthed er tilftraskkelig
ftadfasftet V · «.
Vi Vil dcnde os til Bogen, fom
den foreligger, og saa fsge at dras
ge det belærende og opbyggclige i
etbvert Affnit frem. faa godt vi for
maar·
Altsaa —- nceste Gang, vil Gud
begnnder Vi Rennemaaaelfen as A
postlenes Gerninget.
A. M. Andern-n
-— -.-o... -—-.--.
Et sei-g hss Judiauetnr.
Det er ved Midnatstid, at man
sætter sig jnd i Toget paa Kansas
Southern Bauen, Kansas Cim, Mo«
for at komme sydpaa. Og selv om
Jernbanevognen et en ,,Ehaitear«,
fom vi sendet saa godt nordpaa, san
er der alligeoel noget, som ftkaks
fængsler Opmcetkfomhedenz det er
de bullede Bettæk for Hovedet. Jeg
kan ikke mindes at have set noget
lignende paa Togene i Notdstateri
ne, men Missionær Rev. N. L. Mel
sen for-klarer os fttaks, at iSyden
taget man det ikke saa nsje Sove
— ja lwem der da kunde jove —
men Tokdenen tullet, og Regnen
pisker neb. Tet Forstg, Tom un
dertegnedepksvede paa, mislykkedeå
Paftor Nielfen kan heller ikke sont-,
faa kaut vi en Samta1e, og det so
nes vi begge uok saa tilfredfe med
Dvet for as sidder et Par Damen
og Ole Las-je synes ftkaks at have
Held med at faa dem dysset : Sam:
den er dem imidlettid vel undt, oij
desuden er det jo langt over botger
lig Sengetid· Flere Ulykkck er i
den fenete Tid hændt paa denne
Baue, men vi et jo i Guds Damit-,
og den Haand ftyree eudnu haade
i de smaa og state Ding.
Neste Formiddag ved 11 Tidea
naat vi Siloam Springs; det fere
kommek mig, at det et et temmelig
anmasfende Navnx hvem i Daumen-!
Hunde finde paa at kalde en
By Siloams KildeJ Der hat
været Gefehkeft i hatt-, der fandt
paa det, det er jeg da temmelig over
bevist um« Men Foretagsomheden
hos Byens Jndvaauete flog os ikke
saa fastligt, thi dete- Valgspwg var
not: J Morgen er der atter en
Dag! og han, som formede dette
Ord, var just ingen Sinke, det var
jo Valdemar Atterdag. Men her var
der en Hotelejer, der jkke engang
vidste Bested med sit eget Mens
Huttigbed eller Smtleti, og vi havde
trale thi vi stulde site til qus.
Oklahoma, pr. iVogn den femme
Das og helft inden det blw merkt
Sau oveklod vi hqm til han- Streb
ne og fis et Mauläd Rad W en
Restcmtattou.
Rom-den Pastor Meler og un
dertegnede var der de to Lærcrindek
fra Missionens Stole i Dass, Miis
Nana Meler fta Northfield, Minn.
og Mike Julia Zohnfem Denver.
Colo» og alle skulde vi med siedet
vognen til Oaks. Past· Nielien maats
te leje Kusk og Astetsh faa paa
den Maade blev vi sein Personen
med Plads til tun fire. Det gik nok
saa godt alliqeveL men gen-rem
ryftet og flingtet ftem og tilde-ge
det blivet man pas en Klretuk til
Dass, det fkal alle de mange Sten
og Tretsddet nok strge for. Pac
Halvvejen stoppede vi ved noget, fom
bed ,,Dripving Spring«:- det var en
meget stor Hule, hvor Lasset del
vis var taget af; her dkydee Ban
det fra en utallig MEngde Ste
det, og her fik pi en kslende Dtik
Band, der fmagte fortræffeligL
Lang Tid kunde vi ille dvæle het
thi det værste Stykke Vej var til
bsge, fu« vi Mode stratk paa seen-»
»Na-r vi stulde op ad stets-h
spttmg Laster Rielkms If M«
oc TM Sowei- san hsqn sit ist has
litt ekstka Nation Vet- fmmne Seij
lieb-T — (
t- --,- ,
og lidt efter viste David (den unge
Indiana-, —som Past. og MtLL Mel
sen hat opdtaget) fig, og hans kul
sorte Øjne tyer not san venligt.
Et solidt Maaltid Mad, lidt Sam
tale, en Audagtässmnd og saaiSena
Ncrfte Tags Affen degyndte MI
derne i den pæne og hyggelige Kit
te, fdm Eskildfen fra Hamptom
Wehr-, hat bygget, og jeg sit Jud
trykket af. at Folkene var fvcrtt
glade for den — det betwede Sen«
dagsfkolens Forstander mig da ogs
sca. Masken ringede, og fort Tid
efter var Kirken tentmelig godt
fyldt. Mens Sangs-net fynget neg
le Sange, hat vi Lejlighed til at
betragte Tilbsrerne Jeg hat-de bildt
mig ind. at de var lutter Jndianem
men heri tog jeg seil. Her var
mange suldblods Jndianere og ad
skillige halvblods, men helt op til
en fire og tredsindstvvende Del for
langer de bestemt at blive regnet;
med til Flammen Der var jo sog-«
saa adskillige hvide, men Flertallet
dar Indiana-e eller as indiansk Af
ftamning. Dei Torekonnner mig, at
Jndianerne er oelvillige Tillus-ers
og nogle as dem et ikke blot Qrdets
Here-re. men tillige eret Gsrete
En gmmnel balvblods Jndianek
medbragte gerne Jin Bibel, og ban
stalte femme Tidek et godt Otd for
yden Here-e Jesus, hvem ban betend
l
te at tjene En wide-e Indiana-win
de havde enqanq opdaget, at den
Koste, som destrider Traktatmissios
nen idlandt Folket dernede, var i
Undekdallanæ Sau ksbte yun nag
te af de bibelsse Billeder dg betalte
en hsi Pris for dem og tapetsetedc
dermed sit «Frontroom«. Rassen
YXom dewed over Vanfkelighedetne
»denn-e Gang, og hendes pasne Stue
thaat som et Mindesmasrke onn, dvad
Fkaervillighed san udrette Nu hav
jde hun tfent lidt Penge igen, og
Ihun Var itke vis paa, am hun ikke
Walde sende dem til Den sor. Kik
ers Verneäjem Ja —- naak Evan
jgeliet gjr jin Getning i et Vierte,
saa er der ikke For-fiel paa Redhud
Japaneker og den tande- Ten sam
lllc Winde ka JPDNUIM cll llucl
Jndlancrvimy sont nu er ca. lis;
Aar. Lende-is Fodtsr var en WHAT-;
delig Truttisnbolt, m ZtcduwdcsrcsnE
Om- ond oed nendm saa Eil lnsn ist«
stem lws ovmtommlte ils-inde. Ton
unge Piges Mann er Ella Israel,
lmn fkkev Tor ille san llrnge sldin
et Stocke i Verm-Napel Hun Vil
sag gerne vaa Slolc og nddannrs
til Lcrrekindc, mesn Pcnge er der in
gen af· Lætekinden Mils Nan
Meler giocr bende det bedfte Vids
nesbyrd, og nmasle kuadc lnsn blin
til stot Bellignelle iblandt sit Zoll.
lwis lnm sit den Horn-due Undewiss
ning.
Onsdog den 9. Sept. aabnedes
Stolen lTlJe Mission Iclwolj 1
Oaks under Ledelfe of Mifs Nie-l
len fra Northfiel og Wiss Joha
sen fka Denvekx Hvok var det en
Gliede at se derived 50 Born allere
de den strste Dag, og Antallet san
ftitze op til 70. Noale af For-www
ne var til Stede ved Stole-us Aal
ning, fom fotegil ved Bibellassning
og Ben, og undeuegnedc holdl en
Tale til Fotcrldre og Vern. les
Nielsen er jo en gammel Belendt as
Indiana-ne og Genlynet mellem
Bjrn og Lcetekinde var je et rig
tig hjetteligtf og man kunde mærke
hos de ældrr. at Wiss Nielsen htrte
med til »vor-e egneC Mist Zahn-i
lieu vil silkert ogsaa naa frem til
famme For-hold i Tidens Lib. Dei
let af uvurderlig Betydning, at Sie-l
lieu gm Hast-d i Danke med nie
sen, og det- Akbejde, lon- Pcftor
Wellen lau smaai beqyndte —- hcm
,l)oldt jo ielv Stole i flete Aar —
Mel not bete sin Fragt Feinden
,de elemesttete Skolefag M
der ja lelvfIlgellg l Olbelbistotle
los Mit-Ins pg den W, der
FW tkstfl laws, den sisl nok
stee lin Its-at Dei var lernt-dre
ligt, saa trofoft Follene kam til;
Moder-ne — en Affen foa det tem-;
melig iruende ud med Torden ogi
Negm alligevel —- Folkene var der.?
Hvok kan Jndianetnc dog fongeIJ
At Negerne kunde synge, det vidstes
jeg, men at Jndianerne ikke gavs
dem noget efter, blev feq klar-»
over. Og i Sangkoret —- det vakf
stott —- var alle Aldete repariert
teret liqe fra l2 Aar til de 45
Aar. Herren velligne Sangen bog-;
de for dem selv og for Meniqheden’
Effer Ungdomsmsdcst SindagI
Eftetmiddag skulde der være Begra«
vers-. Dei m et riae quki qs hviJ
de Forældre, men Meninqsn vat,
at bei Milde bare vætet fænkei i
Jotdm spm et Dur. ,,Lad o- gaa
verbeut Lob os gaa derbe-F ltd
set fra Tklhtretne, og san sit vi
W. In Sang blev sangen, og Im
dettgqnebe talte til Institutin
M Anfangs-usw pm Ists
nen msttken still-h og Orden M
Ins-des W. Dei mag man lade
UW i W i M- de, M
gerne htke Ordet med del Leg-n
lige Ore, og det hjtet tm absolut
ogfaa med sont en Betingelfe for at
skunne tto Ledet. «
! Hvorledee oil san Fee-milden
Hforme sig for Indianekmissionen
Hi Oaksf Saadan en Tanke kunde
zvel nok finde ch til en og andern
;og san vil jeg da spare, at der er
begyndt fta den rigtige Ende. Der
er degyndt vcm icegte luthetst Bis
med Birne-ne Hverdagsskolens Un
dervisning sporedes i Sondaqsskos
len; at htte de fmaa indianske Tot
ter gengive Gnldenteksien var 'en
Ftyd En M Del unge vil gerne
gaa paa Stole, men da vor Mis
sion innen Koftskole hat-, saa et de
afskaaret dersm von Grund of de
lange Afftande Den Dag, da der
tunde oprettes en Ungdomsfkole for
de unge dernede, vil betnde et Plus
baade for de unge selv og for Mig
sinnen
Raa Firma-riet for Indien-et
missionen vcdbliver at verre: Guds
Aste, ja san er Fremtiden lys, og
det fkal nok betalc sig at drive den
Mission, der ssler jeg mig ovekbes
nift em. Ei kcerlig Tanke til voke
trofafte og fordtsingkilsfe Arbejdm
dcmede, dcn er altid i Orden, og
Troens Feran sor Gewinnen, fotn
den Ton sich-.- ai Menncfkm der fast
lig i Jst-sinnigen tilfnneladende gik
mange medme Zkridt sorgæves for
at indbyde dehuderne til Konse
ssnnens VmUun den Von hater
Gad. s «
Eiter at have taget Afffed med
Vennetne i Laks skulde ieg tue-s
igennem Ekoven ved Rattetid (Ssn
dag Rats for at nanZilomnSvrings
næste Morgen, at ieg Lande naa
bfem til Tärsdag. Mcn ieg ital Mc
mete set-lange at blive fort igcnnenx
Ekoven ved Rattetid Tidt havde
im jo let-It om at fake vjld i Sko
ven, mcn da det vix-selig skete hin
Sande-g Nat, da ovdaqede feg- at
det i Grundser slct Mc var Lum
essant at Tote vild — wasrtimod
Gud sie Lon. vi com pkm ret Fiel
igen, faa vi cfter nie-gen Msze fand:
den rette Vej.
Dr « Ein-lex faul mager mid
fomt bid og djd, de finde-J alle Wink
ne, der csr man-Je mldsarnc i Lakss
« vor Mission er c! Herberge Is
de vitdsnrncs»
E. Z. Rasender-:
-· - t
Fta Drangs-link
—a—
As ei- lille Dress- Jagd-g.
Mariae Wange tmk im aufset, w
Hieg haode en Bedimnodcr en a
idcu Zum-te Ziege-. Tom jcg Kur
kbsrt de Dann-L der bei-get Mot
hortalle om, med twidt Haar og m
Himprl Kjole som hun iclo nat im-:
Het mildt Ausigtz en, sont sidder i
ILckncstolen og strikfer Stromver, o;
fortasllcr out, dvordan de bar iiq
Fad, da hun var Bart-, og iom cat.
Jtaalc at blioe spuegt om Iiag udcn
Hat btioe gnavem De maa have for
-ftaac-t fis ftoraktct pas Bsrn i de
Dage og paa, hvad Bjtn gerne vils
de dire. Saadsanne Historier om
Krigcn paa Landet og paa Ban
det, om Grækerne og Tyiketne og
alt der underlige, der gis for sig i
Jsdclanzy da Englene tom berstet-,
og Jesus gis omfting —- det mast
te ver-te tmqu Tom cunde faa en til
at fidde stille oi give en noget an
det at Amte paa, eftek man var
kommen i Sena, end hvordqa det
can ver-fest Dem-v altid san ltbe
hurtig-see end jeg poa en Null-stif
te, og hvad Stunden Kunde vere
at vi tat-te Boldspillet i Dag,
zllkxsn de Tiger jo, at Tidemc bat
Soman fig, og dct gsk de vol nok
stadig mec. MM det forekommer
mig, Tom om Bedstemsdreue maa
have iowndtht fig merk end Tiber
ne; thi jeg iynes de Hist isfe lignee
dem. im hat htkt om. En Tag nd
sfte im mit Hierte for Mor, men
hun fagde bare helt bester-iet- »Weil
Vorn dag, du hat jo en Bedftemos
deri« Dei hat jea jo not, men hun
er ikte as de gamle. Hun pksver
paa at være yngke end Mot, i al
Feld kwad Klædetne angaar. Dei
er oist ikte pag Mode at være gam
me1, tbi hun vil ikse foktælle mig
hvor gammel hun et, og en Dag.
da jeg spurgte hende onl, naar det
var bended Fjdfelsdag, svatede hun
helt gnavent, at hun itke bavde
Ftdselsdag mete. De man have op
hstt, den Gang Bedstefader dtde:
thi fes hat httt hende Eige, at da
var hun Fytn
Mor her en Wind-, hour be
W hat en Hemmschuh og da
ieg Lenkt-, at hun mai-sie var ev
qf de Mike-, hab jeg am Lov til
at am mal- W. Dei sit iso
os im los is- W Its- M
Mit-u eu- den«me es sit
met-. pu- III »arm«-«- da wi
- fi- s Its- sii It- msu W»
s
eitek tasiede det paa Ttappm. Det
var hende i den finefte Silkekjolel
For at vekke fikker iaa jeg ester
Rynlekne i Anfigtet, men der var
ingen: heades Ansigt var glat fom
en ung Knian og dog bitte jeg
hendes Dotter fortælle Mot om fis
lelv, at hun var fem og fykre, laa
du kan tegne ud, hvor «gammel
Vedstemoderen vat. Hendes Haar
var gulbrunt, og jeg grundede wa,
hvor det var vokiet, men det kunde
jeg ikte regiie nd. Hun lcmde for
ttrlleI Uafladeligt talte hun —- men
det var om Selstaber og Kisrtspil
og Dens, ja —- Tango kendte hun!
Den Eftermiddag stulde hun til et
TaugosTesclslab og bed om Und
skyldning. sotdi hun maatte goo.
»Min Moder er yngte end jeg,«
lagde Dattel-en med et Smil.
Tei- et vist ingen Bedstemodet i
Bei-den mer, tænkte jeg, da vi gis
hienied, men det holdt jeg for mig
Held, da jeg vidfte hvad Mok vilde
isigr.
» Dog tret jeg, at ieg hat let een
»en Gang, da jcg var med »Pa« en
Tut paa Landst. Hnn havde lort
Kjole og Kappe med lwidt i Kan
ten, lwidt Heim-, en tnnlet Aniigts
»men iem stkaalende mildt. Linn gil
Eiaa stille og lagde meisten intet.
wen im trot, bun kunde lottcelle no
get, ieg bavde Luft til at liste, oa
-dersom jea msder bende igen, vil
Jieg taqe Mod til mig oq bede om
;Lov til at bei-me bende; kunde im
lau ikm bende til at fernem-, mens
iea iad vao Stranden m lau op i
dette deilige Milde Aniiqt«——— del
Gilde the nndith
f . .
Fadens Seit.
Tot-sont dot, at bade, stude, lein
lasste og drasbe hoc-raubte —- nt ode
1asgge Ejendom, brwndc hvemndreis
Osmi, er FcrdrctandsrwrlLade-d, er
vj faa Mc fasdrcslandskasrljgoP
Tcsriom dct er Forrcrderi at net-g
te at arm ud og iloqte note denc
er oi saa Forrwdctsk
Trkssom dct at fnufc Hier-term
nusd Zank fnldc Eine-us med Tan
rcr oq Hjmnnnsuc tue-d Casentin-d
Pmniadom og Achse at sondertivc
de minnt-ins Vaaniy tim- Iillid, Oaats
»Du Karlmlnd ud of Foltets Hinter
« 1 Onldc du« und dad, Mistatmnksom
» Md oq Mokdlnst er Kongetnes Gcsr
«n:u.1, xk Du san jmod KonstrrttcP
Tot-sont dkt er Nordens — et
vor Mist-ihm at sklsttc Mast m
Rom i Siedet for Not og Vorm
:å«·rtigh-.sd, driwr vi san Mc Miss
sinnl
Nci. nch Tot Lan aldrig vasrw
- aldria blior kigtigtS Dei man
owns on gkusom Feiltagelie! Der
er en anden Plan —- en gnddommcss
läg Plan med Menneikebcdem det,
am dcst end kam-r las-me ——— altsor
Immo, doa i sin Tid vil blivc sor
fmaest oa anvendt i Vordem og det
unscnmssscliacs Batboti. lom oi kal
drr LIMI, som nu«essistetcsk mellem
de most krisfclige og kivilifcrcde Na
tioner i Vordem Tokaariagetf ikkc
as Felle-um men of et Pak umwitt
lige astgerrige og berste-Mc Regen
tek, vil bidtage sit til den guddonp
melige Plans Birkeliagstellr.
saa of deit-nærvckkende Migs Elen
dighed oq Ruin vil der vokie et Fre
dens Tempel. der vil sprede fig over
hole Jordem san sandt iom Herren
rege-rek, oil den Das komme: thi fao
et dct sitevet i Sandhedens Bog,
der felv i Mennesteslægtens mitte
ste Tiber III-M Haabet om Ftiheds
erd og Ftelfe fra alle Syndens
grufulde Fugu-, levet be i Renne
fkehjettetue. Ren for dette Daabs
Opnaaelle mqa vi alle —- hver en
sgelt — me used at bebe og vikke
aller-first ved felv at blive fyldt as;
erbens M pg Krisis Sind: thi«
der et Mc aussen Sandhed i ais
korie fis es grue over Krisen i
cui-sp- og rauhe htit om Frei-, hvisj
di hver for siq i vort MI- cause-;
ris- — Die-kamt —- stumpqu
sen —- Meniqhedeu, et läge Im
stritt-Mitte est-mise- haben-the
den-Mike og Musstsie Im bitte
IW j Gut-M »Gut-s Fred
Ieite i edtts Nest-X
l O . I
Usdit sammt Sil. J
Gud lade-r sin Sol opgaa ovcrj
Ionde og godct Den stimmt med den«
ist-tunc goldne Glaub over Lieq e
;Louvaiu, Zieij oq Miit «
zhau sen og de andre blodigeslaasl
zmakker som i vort velfianede Irr-l
»der-J Land. Ovor lidt twnker vi dog
;derpaa, noar vi i kniitrcndc mak
Tnemlighed kluger over Livets sama
kGenvokdighcder. nmaste over So
Hlens Var-ne, at derovre stinner den
pas de brasndende og brændte Djem
Ida Byet og de tdelagti Maria-;
JPaa di Minder Muster- Bomber
og Gran-steh dir foldet Luft-n med
Osd og Odelwsgelfu paa de knien
Ide, fokdittride taki-wende Millionet
If Notionernes dedsti Hide pag
di mass blodige kleidet-, hvowm
Hierin can sisi, Iem ban isgdi ti!
Tonne Anftalts Maul er at sfasfe syge Landsnnrnd et Sied, book de
Haben at udsasttcss for Optmskkeri Lan nyde godt af dest haft-, tsms Klimm
» der hat tcddct og forlænget saa nimmt et Menmsstelin —- Hucslasqcns ke
gcimæssfigeBcsspa er til Patienten-J frieAfbcnnttoTsc Der er elektrisi Las og
Kloster i allt- Virkvlsct og Teltcc Bade, Solon-toller og LiggehaL Mikro
skop, Nebulizer osv. er til Rasdighed. —- Priscsn et fra 7 til 10 Dollats
pr. Uge efter Vætclfe og betales i For-find — For nasrmere Oplnsninger
Mck Fotefpsrgslct med Hmfyn til Sygeforcning, chsasttclse i Pkis eller
Jrsiplads, anmodes enhvek venligst om at tilskrivc Ehe-»Ger- Htths cslsi
I Dust Saustotium sit Tætiugisuqr.
l
WBLUUME
DANA COLLEGE sTUDENTS
W- wikwmss July t» um« ( ity und jin-it« J.-i1 7-- nIJgTiis Hur
—t-.ri- .-..--«- »t«H-E«j.s Ham- whtsn Jukin tuwn
W« sm- Iisatisms In Fuss-is .-X1«--rk··«ic-I("i "«1’2«««- Fund
(«.'«»s)««. Ihts just FUan Hin-I Up.
l«"« T lim« Hishi-J SUHJZDS nnd 11.·-(kt«ul usw-» «.- s Ot- Sehnt-Z
R--»m.
"VV-itch Uup VVimh nvs"
BLAIR RACKET sTORE
Kain: »An Vtodeks Biod kaabcr
til mig fra Joche-Il« Pan de sum-c
de, der vkider sig paa Jordcn S
Tsdgfmcrter og paa — Aniigtekme
vlmc i Todest, znsndto mod Him
lcn: og pcm de Tusintm der qradcr
over Tat-ej as on elsscst Matt-Mur
Esn Brodcr csllesr Ven. «
Lg vi, book sorundrcslith —
vi spiier og dritten form-, stam- op.
Micr, Mach let og fpøgek og mo
kcr os, mcd en Ligcgyldighed, som
out Milliouer as Mcmussscsk -—- as
vore Brit-re ikke blco myrdcdc nas
fusn lige sur votc Tinte Hvoksok hat
vi die-se tmardc Hinterk- Holler
Rand hat jndspitcwt 1MI
Ten samme- Zol itinnck oafaa vaa
Moden i nort Land » mindre er
den end pas Utigssiuepladiem der
er faul-D men bog stok not blandO
de mange saftige. Her er zadercn
uden Arbejde og Mode-ten sendet
Birnen-. til Stolen uden Tkst nd
rustet med hvet tre .,Pennies«, fok
hville de kan ksbe alt, hvad dessem
at spife den Dag, i Stolens »Pen
ny Kirchen«, som Stole-ausdrückt
ne hat vptettct i de stotc Boot soc
de saftige Bun, do et iorsnltent
Born jo intet san laste. Nogle man
blive hjemme mens Mode-ten unstet
og lapper del encfte Isi. de hat«
Te gaak aldkig i Ssadqgsskole oa"
htter aldcig Gut-s Ord, og ingen
bringet det til dem. En arbejdslsj
Rand hab sin Hain-u melde hcim i«»
Reiten for Ivtilmmelie of at for-»
ist-ge hende og Birnen-. Gan vildei
da blive idsmt mindst 90 Vase-(
Strafe-beide til 8150 am Daqem
iom san vilde komme Familien til
Gede. Dei vilde hun bog Me. Oel
im vilde de iulte tillammm l
Qg iaa de Inst-mer us www
Meint-sc oa forladtc, sont jagen m
qer sig os. Nei, tbi vj goar vor
Gottg, fom ons der innen Nsd var
iblandt ov. Solon Met- paa den
sok at vi fsal se dru, unt-n oi set
Me, spier heller iske efter den,
oil helft vasre fki for at hsre onn
don. »Hm-d vcdkonnner det vel oH
Eichver bar jo nok i fis Iclv!« cg
vi levrt i et Iristent Land medLJveks
flod paa alle Sidetl Bisse lider
as aundelia Nætfynethed. Den-s
stnskredö er faa ins-ver, fotdi Hier
tet eMer tun sig felvz thi i aandes
liq Genie-nd- fer og sendet vi tun
sag langt, iom vi ellter. Andre er
nutzbar-de De can se Niden i frem
mede Lande men ille hierinne; lis
Mut-any der striktede Sie-inve
til Cedningelftrnene i Afrika, under
ÆkvqtoY hypde er for varmt at
gaa med Strimpey men de darbe
nede Bitn i Norden med Jiu Frost
pg Gne ftlte de Me smaan ist
Mekdadøqisejeumeddisi
fe Meisters
Im feucht m Mand, Prasst var
lmn; mcgct hofft-den Don Wird-·
Mk- Fotdrinaer til midn- csnd til fis
Mo, og der var Zum ch knap. Hatt
virkedc poa et End, mmr dct tm
vedc stokc Lpofkclsct mcd We Lsm
Jukilstrcrllcslia for Liosopiwld Hans
Getön-d blro Hebt-ruht san ban
summte We kostbar szxclyjastv i
Hang Tit-. Lidt Forsmaelsc Benge
Ihjaslp og ijle i rette Tid vtlde
udcsn Tvivl have bmgt hans Hel
bkkd tilbagc. Meniqtpcsden hat-de fleke
Hund«-de Tollaks i sin Kasse-, hvots
sra imn fis fin lillc Lan, men nd
ovck dennc must. Hoad merk skylds
ic- nmn hakt vol? Hsitidooskcnc blev
mindres Siedet for stotte, for pas
drn Mnadtsdt lxjaslms den inm- Mand,
der satte sinc- fidsus Knrstct til for
List botdcs Arbeit-ist oppo, oa Gubs
Lkd iiqek jo dokt, at »den, fom un
fdcwiscr i eret, ital dele alt godk
med den, som baut undervifcr.« Sau
»du-flehe han under. Man bkagtc sto
’te Ofre for at faa en un Papst,
»Im-n inqen i Mkka spumta am
jden fvge Pia-se hovde nagst at levc
Taf cllcr om lmn nu muntre falte.
Heller Mc den m) Prasst talte M
-Misniabcden betont Don malkebe
Kot-n oq dtak fvloe Musik«-n
Bootka Gar doq Mem-me don
ne Ligeqyldigljisd og Uretfcktdighed
over for andres Vvlfasrd Og des
kaldes Kristall-out Er del under
ligt, at det heddek ska Ver-dem .,Vi
san ingen Forskcl se: de, som lqlder
siq Kristne er liqesom andre Men
neskrt!« Dette er fun nogle Entm
plek pas den fkrætkelige Agraqu
hed, der berstet midt i Mist-the
deuz der Bunde fremftres tusan
lignknde »- virtelige Tildkageller.
Im sptrgcr mig felv sauste oft-:
Er det vieleliq Mistendom vi Vor
i mir bist-te Landes Er des M,
Muth bit-IN frecfmde Mien
dom, der leeres og leves i Mensche
Wef Nod den aabne Bibel, der
kostet Sandhedent Lys over W
for os, hvad Imer das sit-It
cigt, om vi bedroq et selv es an
dres qu W vover at dras- vor
stiftend-Its s Trile « «
Den samme- ZOL der Mist over
de gyfeliqe Don-in i Frankrim Bel
aiem Prsjscn on Polen; over den
faltiges Gotte oa Rignmndens Pal
iods her i Landet Met- ogfaq over
os. das Herren er der ingen For
skel eller Personöanfelfr. Ortes-Men
neskesjæl er dyrebar for ham ca
han« Rande tilbydei os alle wo
ljge Villaat, Maqtte den halte
Hierternes Ligcanldighedt
I . i
Der er et dnbt Svælq mellem
den fide fmilende Drin-den- med
de Mc glatte Qrd og im fimpel
gaben Retfærdiqhed «