Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 30, 1914, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W, » , » , —
»An-DRIT
; M den Zo. September 1914.
-
Miit-, Rebr.
Saa er Diana Colle-ge og Trinii
tatis Seminarjum attei- aabnet u.
et nyt Aas-s Arbejde. Udsigterne er
pet gove, der er indtmsldt m. IW
Ståintet og Eli-ver til sørste Tcr
min, men de er ika ailc ankomnir
endnu. —- J Maar Estermiddag son.
Aften var der Aabninaszisesc Tot
egkntlige Festmsde um kFEtermidda
gen begyndte med en PianosSoln
of Miss Agncs Nielfem Skolensz
Lasset-indes i Musik. Efter Affyngcl.
sen af Salmen Nr. 15 oplæste Post
H. P. Jensen et Skriftafinit km ind
ledede mcd Von. Eiter Nimanko
as nok en Salme. Nr G, kalte Prof
Pia ud fra MicbacslsdaqsrekftekL Mr
18. Kap. Dei var in It Michael-Z
dag i Guar, 29» Zept. Bette Modi
sluttcsde soa med on Solofanq a:
Msss A. Meisen.
Om Aste-non vat· der atter offents
liat Mode med Akveksling as Sana
oa Simon-let Fstite Taler var
Post. H. P. Jenfcn. Don talte nd
sra Joh. 15. Kav, om Livsfoks
boldet mellem Kriftus oq dem, der
ttor paa hom. Elter bam kalte
Post Hsortsvang nd fra en kort
Brkedikm fom en Præft fkulde hol
de for lin Konge: Tænk Del, tal
vol. bandl vol! Det afaldt det oqsan
om for dem, der gaar pas Skole
Sau kalte Past. A. S. Meler nd
km Slutninqen as Bierapkckdikenen
am at lsegge Grimde oa bog-le
J Skoletiden fkal der læqaeg Grund
vold, fiden stal der bnqgeg· Past.
Landen-tolle om at være fær d i g
Der er Mennesker, lom bliver faa
hurtiqt frei-diese næsten lsr de lam
bemmdt pag Skalen Det gældek om
ise at blive for hart færdig med
ai Taste Past. M. Th. Jensen flat
kede med et Ord om at komme til
den lebende Stett Mkiftusd og felv
Mve lebende Steue» Sau blivcv
man til Manelfe for baade lig
selv og and-ke
———J Gam- var her Servan for
at the Bestemmelse, om Byen lelv
siulde have fin elekttifle Lnss oa
Kraftanlæg Som man vil mindes
var denne Sag ovve til Asstemninq
for et Uarsttd siden og facht Den
ue Gang gik den igennem med
Kot Maioritet
— Vor danfke Skræddek J. P.
Johnfen er nu ogsaa flyttet ind i
vor danske Ghda tredie Djr Snd
for D. L. P. H» hvor han beder
basede gamle oq nye Kunden sær
läg »the college boys«, aflasgge bam
et Bei-q, naar de Infker noget ajort
fom falder indensor Hans Fan.
sowie-NO
Blau-:
Sindagsstole Kl· 9,15.
Hsjmesfegudstjeneste Kl. 10,30.
Aftengudstjcncfte Kl. 7,30.
Konfimmtionsundermsning be
gynder for Blair Mensgbeds Bed
kommende paa Lordaq Formiddag
Kl. 10 i Pastor Holler-I Hjem Al
le i Blair og Smka der Auster at
faa dcsrcsis Vger underan bebt-;
venligst um at sende dem fm EBOng
dessen af.
Manard Søndagsskole med Kon
firmandlwsning lwer Zondag Kl.
10. Dansk Gudstjeneste 1. og Z.
Sondaa i hoc-r Maoned Formiddag
Kl. Il. Enge-M Gttdstjenefte 2. og
4. Zondag i bver Maoned Fort-Tib
dag Kl. U.
Drum: Gubstjeneste l. og s.
Studag i bvet Manard. Kl. 10,30
Formiddag.
sllkkucs Col-III
Ia. I. P. Ismen. Editor-.
i
IIIme satt-o: —
Equslity before the law. l
The Ruropean war has hrought
out the- kact thut womrh can
ialse Hm place of meu without
nun-II tlit’lieult)- when uceasion
require-It Many Womeu Who
umset- eiillisci themselws Hoffm
gists han- kuuncl themselves kack
to fact- With the problem-I of
governjng the towns they ljve
in, of harre-Ums ok huyihg and
selling end ok earrying on all
departmehts ok deily life. For
all reports from Eurppe show
that the women of the countries
engaged in fighting are doing
what they can to save such rem
nents as there are of Europen
oivilizstiou.
l
i « s
l
In the States which have-l
adopted womna sukkrege and
in the other natlovsthet havel
adoptesd it there is no agitstiovJ
to return to the situetion onl
which man has a monopoly oil
the right to von-. IS it not kahl
to eorreet the misteke it wes-I
muss sukkrege hsd really kniledl
to give satisksetion to the peoplkl
where it has heea triedf"
. . .
The motimr mm justly claim
the right to Anple pvery weap
011 which can be made effectjve
kot- the protection ok those who-e
interests she gusnis and the bal
lot will put within her reach si!
tin- instmmentaiitisss of govern
mcsat. including thi- police pow
pr. If she is a widmig there if
no one who is in a position ts
r J
MINNBSOTA.
ENHVER —-—
sum korpagter Land i Nebraska Hier Tom-a ug prøvskr pai- at sur
seit-ge sia Familie answndjgt vji Idde sjg selv op maaske euriijn
hsvne pu Fattjggaskden til-siehst hist giklder sehsfølgeljg jkkis dssn
FORPAGTER
com et uns og stærk us- hns liustru ixg Born ksu erstatte- ins-J
slid og steh dst hu
TABER
vod It Lorpsste i Stedet kor at skskke sjg et eget Hjem hvok hat
III stbsjde kot- sik telv os siue i stedet kok steckte It stbejde
kok sacle
EN ÄNLEDNING
dydos hervod out-ver Leser til at ku sig et got Stykke Land
I MINNESOTA.
Vi III-st- jkke »Kann i sækkea". Vj vi1, De sksl Zu med
os Ast-til os so med est-c Øjne de Poreiele, det- tilbydes. su et
vi soffs-et ow, It De ikke laws-er ladet- Dem jage Ast- ettek Aszr
F
kr- dss esse ,,lksvteknrm« til den andeu.
« Ioutackoglstlosnlovod
c; J. Robiasou Realty co.
i
F—
spoalk kor hier in this mutet- of
supkeme importavoe.
«No Time to Vote". To kash
ionahle and comfortahle women
who pleadecl laclc ot« time for
politioal Muse-T Miss. Howe saitl
«As to the ploa of want of
time, many things pkom it to he
futilen You. la(:lie.«s. han- time
fut- omhrisislprzz music-. painting
You hin-i-, timcs for tthxitre—goi112
fin- attismling conosprts and ro
how-Hals aktssmoon was-for en
tortaiumesnts which rquiko much
oako and fortsthouskht You have
time enomzh to follow the fash
ions of dress with minnto eure
aus-l atteutioa How important
you esteem these- to ho, wo well
know. Your ontortsinmento are
s. sotst ok dress par-de in which
every line eveky colon every bit
ok lace ot- rihhon must have- a
Loortsia set, most he up to date
.f’ity electiovs come ones s year
and last one day. Coald you
not spat-e one hom- ok one day
in the year kot- yoms country-B
goodsp
Bekendtaørelset
Missioasmsde
asimjdcix Utl Wid, : Lloalonn.1,
Minn, ZU »L- 11 th Lille irr
misrtelig tsclfommcn
Pan Mcnmhcsdcng chc
Il, sIononrd
Adkcsfefokattdtinq.
Ren. N daktfcnti Adress) or Sor
andrcst sm :.71«- Ema JULiJn Er
til LWTI West 25015 Et, Jos- Au
geses, Cal.
,--.- --·
Mission-outside
astmldez om Gu) vil 1 Erim, fu«
sra 2.---1. Oktober Morle beran
oenligst jndbndess
P. Nost- music-tu
.
Missiuss og Ungdmsmtde
afholdes — vil Gud — i Vor Frels
fers Menighed i Tom-ne 29. th
— l, Nov. Vi indbndkr vaa de:
vcnligste til Deltagelfe i diskc M
der, og Tittejsende bebe-I melde sig
til mig i god Tit-.
M. N. Andreascm
524 Jst-bellt- St«
Nemah, Wie-—
Mississme
afshocdes i den dansse ev. luth. Kir
ke, Milwaukee, Wis» den 9. og Il.
Oktober. Benner as vor: Kitfes Ar
bejde er venligst iudbudte til at del
tasge i nævntc Milde.
Pas1.J.E.Eh1-iftensen
135 L« e Str.
Mission-mode
i Bethlcbemsz Wenigle Rom-e Co.
Nebr. i Ismene km !«.—·11. Okt.
Beannchr den 9, Kl. Z. Estermid
da,1. Mode hoer Akten VI vil
gerne have mange Ercmmekw allc
er hjertklig iselfonme Mkld for til
kindoktmnede.
Pkm Memqlnsdenss Umne
A. Nasmusisen
Lmdfam Rohr
Micsinömsdr. »
Vil Gud, afholdes Missionsmsdc
i Bethania Menigbed Ied Kimballs
ton, Iowa i Dageue Era 9..—11.
Oktober, bvorril hervkd ocnligft ind
Ende-T
Paa ,Mcnighedens chne
H. L« Jensekt
Missisømsde.
J Tag-me fra 28. Ott. til l.
Nov. blivek der, om Gud oil, af
holdt Mission-made i Gethsetnanc
Menighed, Racine, Wis. Pastor G.
V. Christianer og Past. G. Grill
dar lovet at oæke t1·1 Ende Ven
nck indbydes leer-lässt at satte med
osjs i næumc Dage.
Pan Menzghedenizs Psalm
V. W. Londo
Mission-nun
Vort aarlige Eftcraarsmsde as
holdcs fra den 30. Oktober til l.
November i vor Ftelieks Mensghed
Cokdova, Nebr. Venncr er hier-te
Iig velkommen til at delmge i MI
deme.
Pan Menighedens Vegne.
E. S. Rosenberg.
Mississmsdr.
Vethanm Wenigen-T Vetonakjkelx
awoldck sxt aarligc Efteraaksmude
fta «;.——8. November-. Venner er
hienelig oeltomue Lzos us i disfe
Tage. Meld eders Komme til Mk.
A. P. Zimonicth Verone, Nebr.
Pan Menighedens Begne
IF. S. Nosenberg.
Mississi- ss Und-sinkst
bokdes, oil Gut-. i Etat-lehner
Nebraska, Fredqg den L — Sin
dag den ä. Oktober. Viestekne J.
Risdahl oq C. Wilhelmseu vil hole
Enhvek er velkommen
J. M· Haufen.
Mission-ne
holdes, vil Gad, fka 2———4. Oktober
i Hamptom Nebr. Gasstck til MU
det vil vckte as hell-same
« Pan Menighcdens Beque,
A. Th. Schulu
Mission-the
Om Gud vis. bliver der Mis
sionsmsde i Votblehems Menighed,
Royal. JO, 9·. m. og U. Okt·
Alle er oknliaks indbudne.
A. L- J. Ssbolm
Misfivssmsdc
Uns-:- qsiuxitn I Mooxiwad si. 1().
« H. Ur. »Hm. gasjt us : De Ia
ge Fr. Peter-sen
Miefiossmtds
afholdei vi: »·).:), z Manus, Ja»
sm 2.—--4. sz
Kwrlxg Jnddndelie til alle, sont
l des-ge sit- : Bisse Tage-, og del-J
mde Rjges (-I-..L)2»r med os.
Pna Memghcojns Vegne
J Sie-.
Missiouetnsde i Ost-Mit
J Tagcsm EU :?. til 4. Oktober
dliocsrkdmz om Isind nil afholdt Mis
fxgnsmsde : Auffin. Alle, som vil
famlek med .-):— : de Tage, er hjeks
relka velsomne
Paa Menktgbcsdenå Vogt-e
L. Jensen
Mission-wide es Usqdusisssde
afholdes om Gud vil, i Bethania
Kitte ved lenoiew, Nebr. den I.
—4. Ott. — En fertig Jndbydelfe
gives herved til alle fom san onst-e
med os i disse Dage.
Pan Menighedeng Begne
J. E. Carisen.
Mississi- ss nasse-und
bliver der, vil Gub, i den hauste
Sitte, Siouk City, Ja» i Dagene
Ins-il. Okt.
Tilkejfende bedes indmelde fis til
undetteqnede senest den 3 Okt.
Bed am et Aandens Pinfevefr over
Msdett
Pan Menighedens Begnr.
J. Il. Lotsen
Mist-Is- ts Aussichten-U
Om Sud vit, agter St. Pauli d.
ev. kath. Weniqu ved sestmy Ja»
at assolde et Missisusi og Stu
duqzllolemtde, den s» 10. as 11.
Met. Ingende Same-e vede
tende Smdssistoleaebeidet vil bli
se just-des os helft-:
Judas sinnen-ask
Oes- ev. M. Arles sont met
f f
" Fittt«fsiem-tsxss-«
gennem Undekvisningenc 2 Tim
3, U. 15. ts.
Stndag Eftermiddag:
· Hvotledes lan en Esttdagssioi
lelasret fak- Hjaslp over-for de man
ge nanskelige Zosrgsmoal der. rei
scr sig ellcr fremlommer i Sondagss
skolegerningeu ?
Alle er lpjertelig Iellommen til
Moder.
Vespgscnde bebe-S jndmcldc fig- til
nndcrtcgncde sent-It den -l. Oktober
Pku Et. Pauli Menigheds Begn
H. Nrclsext
Akedsssardmtdr.
Wisconsin Kreds afholdek am
Gud vil, sit aaklige Msde i Tagew
fra 1——1 Okt. litt-L begge Dagc
inclusive; i Pay Sippi, Wis. Mi
det begondek med Hsjmesfe i Mc
nighedens Kirlc Torsdag Aste-L
Kredieus Enmc: »Vi vide at vi
ete overgangnc fra Its-den til Livet:
thi vi elste Vrsdrenef I. Joh.
s, M
Menighedcnä Emne: »Den riges
Mond og Lapi-USE Luc. 16,
19——31.
Alle Kredsens Prasstet bedes at
give Msde og ligelcdes Menighcdeti
ne at feude Deleqatet.
Dcltagerne bedcs erindte en Bed
tægt fta fidftc Kredsmsde, at hvek
Deltaqer bemlek st.00 for Ophols
det: 25 Ets. for enkelt Maaltid.
N. J. Ding, Kredsfmd
E. M. Ollen, Kredsiekt.
J Henhold til ovenstaaende Be
lendtgsrelfe indbsqder Lazarus d.
eo.-lu.b. Menighed, Poy Sippi.
Wis« bekocd paa det kastligfte til
at deltoge i xtævnte Mode Be
ssgende bedes indmelde sig til en r-f
undettegnedc scneft den W. Sept.
De, fom snflet at blive afhentede
bedes reife til Instin, og lade as vi
de, bvad Dag de kommen Baa
den leilet ud fta Oshkolh bvet Dus
undtagen Sindag, Kl. 1:30 Eiter
mdidag.
Paa Menighedenz Beque,
s J.P.Jenfen,Pra-st.
O. P. Hause-. Fmd
Mant!
Vi bar her i Zandagsfsolen en
Bunke paa nogle 100 dnnske Vsrs
neblade, socn oi igennem Zommeren
bar saaet for mange i Vor Ssni
dogsfkole Ekulde der xvasre nogle
Zondoggikoler. fom elleks ifte saar
Vernebladeh og iom maatte snske
disse, bedes de tilfkrive
D. J. in c.o. ,,Danfkcken«.
Fortktuing til Salz
En god Kobcnandsjorretning —
«Gtoccsry, Ihm-T Im Noahs-Ward
ware, and Jmulcxnents« i en tri
oelia Vn med danfk og norfk Be
sollning er til Zalg pas godo Vil
kanr, helft med Kontmu ellet i But
te· for aodk Land i et danss Bettle
ment
Lm nirrmere Dokysning tilfktiv
A. B· in rate of »Danfkeren«.
For Sulz.
En god Faun pas 80 Acres ncer
Wauvauca, Wis» er for Salq bil
lig, om Handel san fke sum-L Der
er 75 Art-es nnder Plan, Nesten
Stoy. Adresse-:
A. B. Nelsom i
Ri. 2. Vor 5, Wauvacm Wis.(
1
(
Eins-II i scsir.
En heilig Eiendom pas 4 Akt-es
Land med Jan-gebt som nyt 8 Ba
relfes Hut —- nckt ved Dann Tol
leqe —- kan Ist-es paa gunstige Vil
km.
Liqeledes et modekne 7 Verelles
Das oq IX- seke Joch hole-um
med Frugttkæet og Balle Juden
for Boote-usw
c. J. Rohinfon Reacty Co·
steil-, Nebe.
Liktete itzt-.
To Lasten-, fom san undervife I
de almindecige engelske Stole-sag
kan faa Vlads vaa Brot-san Oli
ssolr. Bat-d Co» N. Tok» i Vin
fes-.
Skalen aabnet den 24. Novembe
og sluttek den Li. Mand.
Man maa Kasse qohe Unbefa
linger. Indiend Anstaning til Un
bestsgnede
E. R. Inder-few
sen-neue N. Das
Plat- itses.
En Familie spger Plads til l.
December 1914 hos en Former
ellek til at passe en Form oaa fort
eller længeke Tib.
Fr. Tbuesen.
c.o. Albert Rasmussem
M. 4, Tedar Falls, Ja.
dule site-.
En enligsttllet Rinde san faa
Blatt sont Hushocderske vaq in
Alle Fam, belisgmde i Illinois 2
Nil frei M, Rate-um Delos-ins
ka- fmä ved at tapferm Ins-wide
Ist-: »Hast-Me«
Dau. M. MI. conse,
M. Iebt
Vi oyskcr Dei-es HadeL
Issrkssr » cis-( os altkl msgtpsuligsende at
sslge von cis-es- M psgeni liveiie vom-Ins
ssc meij cis-! samme levere Dem
ou des-m klu- Iinsu I handeln-.
kk Lsp ·H’-« n· I spsup Hs H vqkk kzzzw komm-. Kunka ·i. sk« .
t-« ».-,» .« .-«. Di- hj aflssflgss us H Rossi-.
.- X « »...’- «1".H)« EINle UVÄD V« U.H( FULL
sss Ends
4
(
STYLlSH-—s DEPENDÄSLE ;
FOOTWEAR F
For The Whole Psmily
sHOE REPAlRlNC.
Glase-sites H
Til Salz. , ’
78 Arke-S Stock oig Tairy Form
nyt Hus med 7 Vasrclfcm god Stett-I
kælder, stor Zilo, and Rastatt-, Her-I
stestald. Eviktebxss, Hsnsebus oft-.l
Godt Band. Skolekms vau Formen,
Teleson i Hast-t, 1,.-«I«- Mtl til V. D.
3 Mit til dqnsk Kiste, 9 Mit tit]
Station.
Pan Grund af Zygdom vil jeg
scrlge billig. 144 udbetaliss, det øvkis
ge vaa 5 Aar. cm nasrmere Op
lnsninqer tilfkriv
Peter R. Nelfom
Oakridge, Wis.
Tit Leie
Stokt ,.Modekn Brief Hotel« iom
ask god Fortetning, san leieg me
get billigt Nærmere Optysninqer
faas ved at henvende sig til
Dr.J.P.J-rgcnsen, »
me Hoku, J-. ;
ellet til
Thom. Themsest.
Mmballtom Ja.
Hishi-ehrsa- Sc pr. HI.
—(grove ellet sind-—
Byggrym qrove eller sink, 7c Id.
Rismel oq Kartoffelmeh 9c Bd
Foriendes one-alt fom Postpakle ellet
pr. Experi. Friske Vater og erli
Betjening. Stil M. Jenseit,
Cor. Wässer-m Its-. Omaha, Rest
—Tel.: Webstek GLI
Markeelsprlsee.
II,AII. kshUI
nvsdstslllces .. . . . k« .--« s II
- sspsins — U
Isi- Uebel-L . .s0
— Hin-h ..... , ..... - »Es
stvkd....».... . .. . - U
III . — .:
sys, . ... - s«
svm».,. . .. « TII
IUL :’.- « J
studk ist«-« fdkssfst b XIV-TO I
choicecsedeks. 750 IN
Ists-. . Im »so
Latr-RGO
svede I. N-.Zb-IC— ——«- ils-— Im
Unwesen-. N-. I not-. —- — - tu -lds
Usvte.-b. d k. I- ------- .« — 07
Isio — -—s—- —- —- -— —- — .T«- Jst
Inn-net ............... .sc- II
stude ichs-les cokniech — -- III-U II
svlu ———————————— s is --s 70
, .. A«—.·- W, -A-,»« -,,«-———k «
ZIOOOIOOIOOOOOOIOOIOOOOOIU
.
: Those s Paul-ers
. i i- t l I- k It
: IM- .i-.-M «
. IA ZIUÄIZIlJ LI IN
. NlNc It VA Ist IAP Ast
Z v-- «- Utssss - Ists-us
: ILALI. Nsss.
.««iss--s«.·-. ------------------
: MWMH
fis-WIT— Wh
a wishllishssstossyks
Ii ums-, lcnl
El Is. — W stirbst-ki
M Otto-o UM Ps
.
.-----· -
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Wagner
Kulhatulel
Ssicu Isjktcsrtolgos In Armut
Hort sc Mel-am M Its-, dankte-r
sinke H Iskslwssprtkrvt Lust-- M u
sing-s- ijxgiiumtcrluo samt Kul.
Ists-taten ftpkmz Minosin o
Arius-Wieder
l«acc(1.s—1nI-tid nun-Fli- Ul It sk
tssrso mit-o Vuret 08 In- slx Im
Ismjl mo- mmk Pnhon
Hlnk »F tust lieh-Mun- s
muer
llaus J. Nielsoa.
TA
Baußinqxjonse as CLTttsleuer
l
, MAIUSKID Isc[
! lseokpotsteck u s state sit-I tut
! cUlTAL 8100.W.00
, spat-us 25.W.oo
It M Mist satt-i Ins-sent
; Ists-m Puls ·- Use Mu.
The this-mit- ok this lianlc »t- Inst-n
Its-cui by Un- Csusrtoty kund of Use
Aste of Nebrask
k. H. cLUlDGk. IAIY adde
Prasser-t- his costs-.
Hvorfor
Stute Banks
Zion-n Nebkafias Bank-Ga
rannssiwnd sitt-or mva Ind
iiydcsr i en »Frau- Lsksnk'· mod
; Tab.
H TM- Fand bkikntier bver
I- Douak ai Juditqu enhvet
s Konto. mhmsk Fokdking as
hviifcn iom helft Art pag m
ioaban Bank
Er dcsi ille vctsaiige Grunde
; not til at saa Dem til at be
: nytte cn iaodan Bank —- vor
I VIII-?
citims stste Bank, »
Ihn. schl
T. Germanien,
Ptæfident.
F. H. Matthieiea,
Vice Præsident.
Jahr B. Gibfoih
Kasierer. -
r. g. R. Meach
Dentist
spont- ln III-vie sammt-.
Phoue JO.
Lettau De nistet M est- Dun
qequm, Beklednkaqscktiueh M
Due, belt M Mcst estk ts
sker. W del M at ist M que
»F W Insti- M:
Ed. Matthieiem
III-. Ist.
-IUIIIIMM
ismlwsosswl
Itsfssslvosssk Its-des
sssissnscsiwl sub
Wiss-Obsqu
m Ists-ruc- hM l
ust syst Ist It von sm
EIM MLM Ists sk If
JcII Mantis
ch- sIsiE neuen-I sus
l,’. s Dem-this
Aal-eitler Its moa Ist dont-out -
til Bankiers-status- Gmi Bewule
os but-amti- Frist-L
c. A. scllMlD'k.cuUek
ist-Any Num.
North Das-u Lus.
Noah faa Unverlige Incedniuser
til at lsbe gode Die-m i de hauste
Kolonier i still-y- Danevllle es
Fertice Ballen Townships, mer heb
Baue, Maler es Meter-. M til
dan- Indessen
Mle. Ic. D.
Raar det gældet det
gamle, kæte Don-statt
do busi paa, at m : 30 sur bot Mokdm
Bachs-m mcd l( haust-, koste og eng-like
Linie-, pg staa- sumdeles til kurs- Ikemstc
alle Sicherheit og Iltis WANT V tag»
mod von But-mun- In stammen es
bit-Mk dem til-me Ism- nl tm old-gam
le, bete-Ihn Firma
Ists-sk- 0 stuf, dens- ftp-meet
Als W North Use« Ihm-ge
mai cat. II. oveksot Patien)
BOPULI IN I. 22 St«
TIL T. V. Snelllas lu»
los-tos-TI-,. N, W Mmllu l—
T. S, Cornet tut
Dr. M. .I. Jensen
Dsmä Use o- Musk
Iosto : M Don-Muts stillst-s
«- öuls « lelet Ave-oh
Urstamm-. - « Ist-«