Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 30, 1914, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Univers-used
Zänderiguand
Otstes 1914.
J »Mein-vors Ams« ikrioes:
Nocdslesvig yar atter hakt en
stor Hast, god at gaa aworhgc Ti
i Mtde med.
Vinteriæden com goot oocr Vms
Deren og gkoede traktig tu, yvor
der var Kraft not 1 sardcm euer
man gav Kunstgødnjng i txlstrække
läg store Mængder. Magens Druc
njnq foklsb ogsaa uden Vanitelig·
hedey sauledes at der-ne Kornsoen
baade yoad Fyld og Feld angaar
i det mindste maa naa en Model
hjft —- fnorcre noch over. Heu
imod Hast var det mange Ztedcr
ogsaa en zortwjelie at je Ovedc
markeme, krafttge og entsank-de Aj
grsder. Kun hvok Sygdom Daum
hcetget eller Regnstyl staaet Asng
dernc neb, fremd-m Hoedemarcerw
et mindre tiltalende Udseende. Der
oil Ubyttet runeligvis blwe under
en Mit-dellme og i al Almindeugs
hed tucde det yasnde, at Ooeden
namka give-r saa store Feld, sum
Dyrkerne hat ventet efter Udseendct
paa Matten og under Judtryt a
den glmtrende chdeaoi s. qur
Over Middel nma den dog otft blive
Eommertornet ital ogfaa uok gi
ve et meget tilfredszstillende Ud
bytte, baade hvad Fy1d, Foid og
Godbed angaar J Nærheden ais
Øftwsten —- sckrlig paa Als og i
Sundved — gik der med en Tin
Sommerkorn fom med Hvedem der
blev ilaaet for tidlig i Leje ai
Newwa Det taaler ifær Haut-en
ikke godt. J de Egne derimod, hoot
Nod-boten faldt meft karrig i For
sommeren —- og Nedbsken er net
op i Sommer falden meget ujævnt
fordelt Eier i Nordilesvig —, bar
Sommerkornet sikkert ikke fyldt
over der fædvanlige. Men for Nord
siesvig fom Helhed maa Udbottet
If Sommer-km utvivlfomt komme
til at ligge et godt Stykke over
RiddeL uden at det dog vil kumie
stqa ved Siden as Histen i Fior.
Ved August Maaneds Begundels
se san det fort ud for Landbruget.
Stute Afgrsder pcm Matten, me
sens Mandskabet blev kaldt til Fa
Ieknr. Som saa oste ist« gik det
seht, sksnt det til at begynde med
fes saa graut ud. Mafkinet til Lis
M finde-Z nu nasiten paa bver ene
fie Garn-d og netop i en faadan
Mt latet Landbmgeme til iulde
, at kende og statte de store- Tieneitein
F Raskinerne yder. De Iger Drifts
, Mskhedm Sjælden attei- chret
fis im beldigt for Hätarbefdet fom
i dette Rats August Wonned. No
ieu Akbejdsktoft fta By oq Jndu
J- Fti et kommen i Landergets Tie
Me. Alle Kræfter lægges i til det
M, Ting Hfæbiomhed meli
Ist Familie, Naboek og Verma
M siig itætkete act-Wende i denne
En fsur-. H Hm Ziva or UND-H
unde Jaixssclsjkc Drin-. i
Tabsliftettte fra Krjqnt Juhkzs
J. Septemka isr Nr Jligsisrr Esaus f
HAng 13 Biß-HERR ’r21 Art-VIII
For den urmsssfsih Eier-ri? Budkcnf
wende Ovvispr I-) Eørflc TJIVIUW
Norm-sie pna Hm Mund sdkslux
faarisdc U Tanne-ON ZU »m: der
san kkømch or Istktallut 217 Jøfse
faaredc uq favnisde For :skorhslo«svias7
Vedkommmdks essndnu ikfe san start.
der nasvniss for Hoden-ten Amt-T
Bei-kommende blandt de fMfth en
Cjn af Axtktsforstandrr Tbarsicsn i
Sillenm Um for-nos, csn Zøn at
S Arbejdsmand Jepfen i Mond
Iom et drcebt.
Pan 18. Tabslifte net-ones as
systlerregiment Nr. 86, Flensbora.
fjlgende fta Notdflesvig2
.- Peter Henningsen fra Rstkær z
XII Puder (let saurem Andreas
«Weu fra Boek Mark (let fau
Mk claus Christener Weber fra
III-Ihm (let komd; Anton Jo
«-I Uner fta Ltgumkfoster Gav
IIOI Saus Haner lll fra Gans
hk (!avnet); Marias Gubi fta
W Aas-new Andreas Dan
» II Sah-party fra Gabst-ji Gav
sy; K. Dymtller fta UllerupMark
M: Ehr-isten IIng fra Stol
--:Iso m Its nat-neu IMM
iss M sk« mvek money«
J
(
i
M sit Invaliden-i Messer-yet
Den afdjde blev nong og tkesindss
tyve Aar sammel.
YOU-z Falten i Mem Kap
tajn Rudolf Jükgenfen, der er fal
.den i Krisen, var ftdt her i Byen,
lwor hans Fader, afdssde Landdagsi
mand Geheimerraad Jüxgenfen af
-Husum, i Halvfjerdferne var Amts
.dommcr. Han hat tjent i Regimew
terne 86 og 85, indtil han for" et
halvt Aars Tid fiden forflqttedes
ztjl Jnfanteriregiment 148 i Fæsts
ningen Mutzig ved Strafzburg.
Hans Regiment var et af de spielte,
der drog i Krig mod Best. Faa Da
ae efter at Kaptajn Jürgenfen hav
de skrevet til sine Slægtninge, at
Hans Oberst var falden, blev han
Held dkæbt.
Til strikten. Kreditbanken i Ha
dcrslev aslwldt den 2. Sept. en
ovcrordmtlig Generalforsamling,
som bevilqede 6500 Mk. til Krisen,
500 Mk. gaves til den bewærende
Bataillom 1000 Mk. til det rsde
Kors. 2000 Mk. til Krigshfcrlv on
over nderliaeske 3000 Mk, toges in
gen Bestemmislfe. Det overlodes til
Beftvrelsen at disvonere over den
ms Zum i vaakommeksdc Tillaslde
Hader-dies fast-ede. As saarede
tust sra Vyen kan nævncs Lautids
Melme Sen as Boghandler Carl
Riclim Den unge Mond hat faaot
m Ncmrrkuglc genuem venstre Fde
og hager paa Lasarettet i en lille
By Veft for Lüttich Tesuden er
Hatt-J Knudsem Sen as zidligerc
Gaatdskarl Knndfcn paa Krauses
Hotel bleven faaret af et Ekud i
Bena. «
Flensborg. Isdsttfel of danka
Madvcrer. «Zlensburger VolkszeidI
ung« meddeler: cheg, Æg, Einst
Ost og mange andre Ting er i den
sidske Iid i ket swke Mæugdee com-!
ne over Gtænsen her til og hat be-·
vix-ket, at der ved enkelte Vater ikke
kon vcete Tale om en Foxdyrelse
men de er tværtimod bleoen billige
re. For Etsempel bar man kunneO
købe Æg for 5 Penning Stykket
og Smtt for l Mark 5 Vermian
Print-eh Priser fom man ille hat
kendt her i mange Aar, Slagtekvæ
get bliivet for det meste ikke her
men nansportereå læugere rund-Sod.
stpriserne et derfot ikte dalede
pna Grund of Jndfsrslen.
Tnst Kultur i tendytkkt
Staud.
CEfter »Auch- StiftstU
Tiislertiss i den inikc Preise tin ·
Hur ki: iørs sig til 07 den lølixixz
klcøgtcriilied, hvokmcds de onimlokj
sinnen N dir-»F bcqeinsiiliedurnks i»
Modfkrsiiiinq til smiiiko Jxl Viiqclsktk
t!"1eretii":iigor
Izir dii siix Punkte-Zik- 211 s
sc: Zins-:- Liliiiidr iimiiqe uaa Ic: Ho
Tier-i .:-,1 bot baade graue oq ubcbcri
flehe Samij lniormcd isn mit of
iiciel Apis Jinmlor Tiifkerncs Jud
Hi i klirusiisl Tpt er skct i »Klein
iigcsr Nknkiic Nachrichten« inr Bl.
Aug» der blinkt fmdt rundt i Don -
mark til nimm-: private Adresse-r
U Tom bl. u, ozilaa er tilsendt P r o
fes-interne ved Keben
bavns Universitet ira deress
Kollegcr i Leipzig med den Ansj
modning at iidbtede Bladets Jnd
hold sot danike Læicre for at mod
virke al den skammcsliqe Lean. der
tilflnder dem gennem franske og en
qellko Efterretninget.
J dem- paa en Munde umwicke
de Blad skrines der Tagen for Ind
toget i Brysfel fanledes om denne
Begivenhed:
»Hast havde Grund —- den He
Albert Tom endnu er Konqr
as Belgien, til at flygte baq Ant
wetpens Mute· Belgiste Folkehyrs
der hat den tigtige Fslelfe i en
lachen Situation, ogfaa cleopolds
fort-jede Urwan Ty
skekue havde taget OW, vg Ty
stsrne holder fast paa, hmä de hat
Og Systeme habet ille stamde
sc bkwet ise treue, de sover its-:
Oe umschaut
- OI de Wer M i Wsel
W mice ew, Man
mis- udes We Der, hvor
M lige M M W Mit-Unser
EW has-M nd pas To
M ft- W m ina, at de
im M sit-IT W tmdtt
., " W »g- hvsr en
II
isdenne ryggesløie Rede
’det har behandlet vore Landsmænd
»ja-m Hunde, hvis Beboere fom Hun
Hde styrtede sig over vækgelsie. En
TYnk og en Jammer vilde det være
shbis Voke Statsmasnd ikke begreb
Ehvad giebtikkkt kmsvky hvig di.
szaanede denne By, som med
legen Hovmod hat udilettet jin Aste
Ehvis de ich maleng disse gru
femme Krcrmme re og de
sites forkomne Pøbel eiq
IKontkibution faa Stm og Hskelic
iforgaar dem! Bis mai-ek, bvis
rhellige Latier tkasnget
ov til os fra Graveu, giorde
det faadan i Frankrig — lud os
bog endelig være bis
matckske og ikke sentimentale.
De Lsmler skal blsdeL
Mode vaa det, der er det helligits
for dem, deres Kasse! Og klingt
stal det gennem Ver-dein Tyfkerne
matfcherede ind i Btysiell
Og detoppe bog Aufwerpens Mu
re sidder Belgiens sidfie Konge
Cleopolds Arving. og prifer sig lyk
kelig, at han ikke holdt Stand, mer
i rette Tid sknndte fig at ltbe fin
Vei· Maul ham paa Tysklands
Fyritetl Maul hmn med den jæv
neste, tysie Soldats Maa1!«
Se —- saaledes set wik Npgterni
hed ud, naar den kolportcsres af ty
sie Professorer til deres Kolleget
i Danmark sog fotinnsdetitlig i
andre Lande ogsam
Dei er tysk Kultur i Rendnrkning
stottesxsondancek
—--..- --.-...---- ow
Irr-dile, Cal.
Koldt o-; Wet, og ind fka Hader
kam Tat-gen og lejrede sig over
Vierg og Dal og gemte Solen i
sit Ast-. Naat Sknekne drager bokt
kommer den item og fmiler til ask-.
og vi gengældek do vao det den«-g
fte dens Smil og fmilet fern-set
igen· Men sparfomt lod den sig se
de Dage, vi havde Misfmnsfest her
i Femdaley fto den M. August tii
den Z. Sept· Wen desto klarere og
var-more stkaalede Nasdesolen gen
nem Guds ckd tik os i disse Fest
dage. Past. Hausen fra Fresnm som
var fqa venlig at fslge Menighedens
Jndbydelse, talte Guds Dtd til cis
samtnen med Postens Muse-L Orts
dag Akten aabnedes Vor Missionss
fest med en Aftenkjudstienestr vcd
Postens -6ansen, og dekcfter famles
des alle ved de veldækkede Kasse
borde i Kirsens Hal, hour entwe
bavde Lejligbed til at byde Pastot
Hausen vellommen iblandt os. Tots
dvgen den 27. havde vi Güdstjenei
ste, first am Famil-bogen M. 11.
san om Estekmiddagen M. Lle
Fredag den 28. vor der Gubsijenei
ste om Formiddaqea Kl. 11 og fee
igen am Mienen M. S. Smng
den Zo. hat-de vi Festgndstjeneftc
med Rückgang; en stor Stark var
des famlet, og mange var Erster
ved Herr-us Bord. Sau famledesJ
man til Fcrllcslviiknikm j werfen-:
Bnl lmur cnkwer nur indbudz W
ljdt sør ;- mltcs Vaftor Haufen Um
til osrp H Pakt-n- Niellen mltcs zwa,
lv er Iil Ihrr Mann-s de mona:
Nndsks er, fom er blose-n udsaakst
nickt- til Lmvendellc U Fresse- DI:
alle dem, der var iblandt o-? i dis
fcs Tage og hark- det. csg ikke til
Farben-helfe sm- cn one-Tun Tom vol-s
ikke at asrcs after Order sorcmtcsr
Rande-us Tilbnd. Te. Tom baern
ncsns Aand mlnds Vorm bar be
dist. at Muds Aemd man heilt-de U
lamle vort danske Full Pan Me
nighedens Veqne vil jeq sich Post
Haner Tal for de Daue, vi var
samtnen Taf for Guds Ord oq
Tal for Sang og Musik
De folgende Tage -- Mondes-L
Tirsdag, Lnsdaa og Torsdogen—s
var der ingen deer. saa Post
Hansen havde Lejlighed til at le
nogets af Humbolts stsnncfte Sevær
digheder t, Ell. Canyon Pari, fom
eies af en Dansicr. Dm Miene-ne
i wenncsvnte Dqge lamledes Ven
net med ham i private Hieni.
Torsdag Akten den 3. Sept. hav
de Ungdomsforeningen med dens
Leder, Past. Nie-lieu, indbudt alle
dankte unge Man-d og Moder til
en Sammet-kamst i Kirsens Hal,
jhvor et lksut lille Progtam med
chmg og Musik udfjktes as noa
"le af Ungdomsforeningms Mehle-n
mer. Past. Melken btd tm Mom
men og udtrytte sitt Glase over m
se en sag, ftp-c es sktu mit ung
dom lautet Es W M samt
»Ho« er det stott, hvor er det rist
ja fksnt sont Svlens Stin
vi unge til Jesu Ejendom
san vie Livet ind.
Naar kun vor Frelfer vinde man
dort Hier-te hell vg fuldt.
og alting bringes for en Lag
ug intet blive stjult.
Zyng nu nd vor Fryd, oi hat vor
Ungdomspkyd,
Vi unge i Flok Tom Tag iGlans»
om Golgatbas Kors i Trans. !
Zum Zuglkn jeg syner i Livets
Vaak
i stannefte Blomfter Skrud
Tet sksnneste SM, mine Øjne sau,
er ungc paa Kntx for-Mid.
Maatte vor Missionsfest tjene
der-tät »
Ungdomsforeuingen Tiger nu Pa-;
fwr Haner Tas, og jeg tror nokJ
im toller den« Fslelfe ret, name
jeg siget: Kam fnart igenl
K. J., Fand-Mc Cal.
Mut-Ind, Ja.
Tet er sie-Wem mati set noget i
»Tan5kcrcsn« fra Mookycad. Jeg
mutet-, Grunden er den, at her ikke
et valgt nogen beflemt til at strive
bei-fra, maaflc Grundton til Dcls
ogiaa ek, at her ilkc sker nogct
saskdeles ret ofte.
Alting her-I Beides-da Menighed
gaar sin stille og fix-one Gang«
Kun Kvindeforeningen lmk i dot
skdste Aar somitde Monden at ar
bejdc paa. og det Trinkg- som de
flelce et glode ved den nye Arbeit-D
maade. .
Vi bavde ingen daan Stole i
Sommer, Tom vi pleier, paaGkund
as Linikmidighederne: mvn til lrods
der-sur bavde vi alligcvel Bscnefeft
den 27. August Beil-et var lidj
lulisklmgcsligt den Dag, men da Me
Hiiglwdcn lige hat faaet et Zelt. lag
hilf disk godt alligevel Vi afbenyttd
’de nemlig Teltet til at spife til
-Middaqs i og til at Male as i,
»Was Rksgndkaaberne soll-t.
Torsdag den S. September fei
rede Mk. og Wies. Fred Strenlen
den-s 25 Aar-g Brylluvsdag, og i
den Anlcdning kam deres to Ditre
fka Counxil Blussg biem og over
rafkcde bekes Jota-ler og lænqei
te ben pab Eitermiddagen com Wes
nigheden og overkafkede baade de
unge og de gamle. Man ftbqtede
sor, at Mk. Streiilens Hus vilde
blive overfyldt, og bei-lot bragie
man Menigbedens Zelt med, og
den blev lau asbenyttet Man til
kkagte en lbn Stand sama-en til
Glasde band- lok Streife-w og es
andre: Menigbeden even-site Mr
og Wiss. Sirenfen en Gabe i Da
gens suleduing.
Mcddcsler nat ist-e til Stehe, san
dem meddechs am enden Haand
Zidcn den Tid er der kommen
sen Sorg over Mensgbedm idet v·f
Emr sooet Meddelefse frcc Baums-ei
n: Mis. Nie-IS Peter-sen er disd
Mr»«:«. Peter-sen var 7sdt i Tanmark
is Lin-i- chsde Escgn oed Lssning
den lä. Juli 1877, kam her ti!
Phorle da hun me 24 Aar gam
meL oq blev kmw efter gift med
Mel-s Peter-im kmcm hun alleredc
var forkovet med. Te hat, liqc fiden
de kocn ber, tilbørt Neuighedecy og
vastet tro Akbeidcre fqavel i Sen
dagsskole fein i Kvindefokeningen
og i Mmigbedm Mes. Peterien
lmode alle sine Slasgtnitge hjems
me i Dei-Wart book-for hun actid
lwngtes offer at komme tilbage til
det Taste Danmarl Sau bottfors
nagte-de Petri-sen siu Form sidfte
Fokaar og vilde samtnen mcd Hu
ftru og Sen tejsc dient paa Prtve
dette Aar eller i det mindste aflægge
et grundigt Des-g der hjemme Men
vi forstod gennem dckes Bkevr. at
de lceugtes tilbage til dekei cis-II
oq Jenaer her ved Nov-heul- ca
vilde komme tilbage her-til bette
Eftetaar. Ren Herren- ankee ex
ikse note Tarsen Peterer trakt
at reife til Imrika med custru oa
te Samen men denen M, at
Wen Me reife elene M sen
SAI- den samme, Tom Its Mk
iued, da de reiste hien. sit W
mai-Ue hat med im set- bestave
dessen-ne M Aste M sit-Ie
gaard, og den-S lille Sin, com itkc
var en Maaned sammel, da Mode
ren dtde, maa ban lade blive hoe
Zlægtninge der-hierinne, da han so
endnu er for lille at taqe over det
btede Band »den Wobei-. Hoilken
en tung Reij det man blive for
Peterfen og bang 10 Aar gamle
Ssni Og hvor tomt vil ille Hiern
met blive, men Herren kan niste,
og Petersen sprger ille fom dem
der. intet Haab hat: de er ja· tun
skilte paa Genfyn. Vennerne her hat
stor Sympati med de estetladth do
Mir-. Wen vil blive tobt Imet
iblandt os: bendes stille es sagt
mvdisc Mem-No qjorde, at hun
»vor W of all-, iom We ben
de; hun vifte sin Gudsfrygt mere
i Liv end i Ord. Hendes Rinde væi
re til Velsignelfe for alle, Tom kends
te bendeL Manne vi faa alle kunne
sigo: Pag Gekrian
K o r r.
Eben-»ich Any-both Ja.
Medeas Kansonerne drecerj osg
Krigen roser ved den nnden Zide
Hur-et, holder ei Ungdomss og Mis
sionsmsde her ved Audubon. Resul
taterne der-Im er saa store, at felv
otn du eller jeg itke havde unstet med«
Inaatte det næsten alligevel faa os
til at hovpe of Zwit, derspm vi
ellets hat saaet Hiertet stiller ina
dan, at vi can dele Fryd og lede
med Fugu-ne Luc. 15, 7—10.
Ja dette Herrens Aar 1914 hat
vneret et nolmindeligt Raner Im
Herren, idet vi nn to Gange bar
haft Weder, og godt en Ines Men
nesker er sagt til den leocnde Me
nighed og bar ladet sig kreise. Sau
rig en Sjælebsst ktjnde man da it
ke tie med. Zaadan at gaa i Gar
net og lade sig frelfe ek· ikke det
famme fom paa en Gang at blies
et fuldlomment Menneske, sont neg
le mener, wen-du er at sag et hel:
not Livsindhold, med Werde, fom
man kcm dele med Englene, med
Kastlighed til Herrens er og Her
rens Falk og Sag.
En Sen siger, efter at ban et
overgangen fra Mai-set til Lyset:
Nu ved jeg, at jeg kan mode min
selig heufovede Faden det kunde jeg
ikke Fet.
En andeu, der tillige sttaks bat
faaet sig en Bibel seht for at bru
ge den, figef til fin Faderr Nu
ital du ikke have flere Sorger as
mig.
En tredie kan nu se, at man haa
de kan spille og inngesvg vckre med
i Sangkdket uden i Virteligheden
at væke lebende med.
J Krigen flam- de Falk, san d:
dtt, di tnstet at gsre det modfatte
—- at ilaa Falk, faa de bliver les «
vende, ligesom det skete ved vors
fidsie Ungdomsmsde
Med kætlig Hilfetk
Thr. Jenseit
Frei-way Nein-.
Zondawn den 20 Sept. var der
Hostie-se i bemku Menigbcder i Irr
mont Halm-L Ti- unqe bande- for
get for at 7oa Kirkcrnc fmumt Vor
Anlednitmm Tor nat Huldt Hug
begge Siedet Mud bar give-: os
en qod Haft wo dissic Emm baadk
von Londrt oa i Vom Händ give
at Ema selv nmattc Zaa gen guts Hast
iblandt os, at many-e ancfkek
maa hoffte-:- ind i bans Näge,
Dort Hoftoffer E Aar gis til
ijen Em-, Vmssy Colo» der bei-L
Ysig M 652 Dacht-Z
l
Tte n y e N u m re
af
Ltisteligi Fillebiblästeb
Dom-, Blumpkdt . is Wiss-L
Kristelige Levnedslsb i bet 19
Aarhundcede l. Ved Past. A. C
L. GroveiRosmusseu 276 Sidet.
Zahl-. i gis-at Shirting med
Ouldtryl Ptis 50 Ets.
Billet-r ft- Isllellset Syv For
tællinger of J. C. von Dosten.
med Forfatterens Tilladelfe over
fat as Past. G. Münster. Fokokd
as Komtesfe H. Knuth 223 Si
det, Smukt Shirtingsbind. Pris
50 Ets.
Verse-i Ende. Cn Kærlighedchistos
tik as Edtu Eggleston Fokfattek
as »Row«, »F Kampens Sucher-«
o. fl. 820 Sidcr. Btun Shirtisg
med Guldttyk. Pris 50 Ets.
Miteliqt Folcebiblkotek tedigerei
of Past. G. Münster, Ptæst ved St.
Lust-s bitte i Abenden-. Dei ek
udelutkende geb-, kene Liset, du
bringet. De tre- ebenso-cease M
We et mdifuldt Lin-g til II
lwee hassen-Uns
L Basis SM« M We
scsits Its-.
De III Hist-. - J
Skovg.-Petetfen: Mennesieskikkels I
set l, indb. 81.20. I
Chr. Sirener Wilh. Vers 81.20. I
DU. Ricard. Jeretniag, insb. 81,70 ;
Axel Bekl: De sidfte Tiber .80.
Viktualien-Lotsen Stierneuniveriet
og vor Its QI.40.
Imm: Oedenske Sandhedsspgeke
ststl .
Ich-m Sei-amt- Bak stiftu- for
iouet Gut-f .20.
Hv. Ussing: Irbor.Rasmusfen og
Fell-Arten .25.
sagtest-m- Verdens Ende Gottesl
cinO Mob- Es
ch. Ums-g: Mssionthkftwic for
M W. .40. ·
file pag Lassen
Vas. Luth. Insc. cause-H
Wis. Krebs
Ftk bitterer for 3569.10. Helligaauds Moh.,Waupam 837130
Gethfemcme Mah» Racine, su. Pmsteindieettelse, Max-le Voller-,
81635 Emaus Mah» Racine, ZW. Overfkyd ved Prcefteindsæts
texse i thkpfh s9.54, og i Poy Sipps, og Sakeville 812 Vor Fr
Mghs Kyinders Missionsforening, Racine, stö. D.e.l.Mgh·, Hart
land, 81283 Trefoldigheds Mgh.s Denmark 835.45. Bekania
de i L. Fr. Mgb., Waupaca sto. Vor Fr. Mgh., Racine sit-i
J alt 8803.87. Hier-tells Tak. Ehr P. Ne Ho n.
TiLGreen Bay Missionem
Fsr kvitterrt for 8185130 Emaus Mah» Racine 826. Green
Bat) Mgh., Green Boy 830372 Vor Frelsers Mgh., Racine
315.0-0. Trefoldigbseds Mghsp Denmark 81000 Jmmanuisks
Mod» Racin 82.00. Tilfammen 326932 «
Mrd Taf modtaget Chr. P. Nclfon.
Nein-Dreht .-«-.— kl
Fm kommt for THE-Wo Hamptom Rein-» Jmmanuels
Mah. 8-16.13. Partei-. Nebr» St. Peter-s Mah. 827.55. Kalstm
Nara-, N J. Johnscn s-t.00. Hamptom Nebr» Jmmonuels Mgd
813.90. Musen Eim. Nebr» Zions Mgh. 811.75. Franc-ist«
Nein-» bog-ge Menigheder 861.25. Tilfammen 81149.18
Mvd Tot modtaget L. Bebt ted, Kredskasfeker. .
Staplehurit. Mehr-» St. Aug, MU.
,
Hat De set
Vokt mie-Amctikanft-Skandinavifke
Flagkotis
En aldcles ny Jdc til Bkevtokt —- det amerikuufke og de Z
notdiske Landes Flog samt et Prospekt fta hvett Land. Udsprt fom
Fmelithogrqfi. Paattykt lwekt Kett et fttste Vers of de respek
tive Landes Nationalfanae —- Danfk: »Der et et nudigt Land",
Amerikanik: »ny Countty ’tis of Ther« o. s. v. Kan faas fortetet
ellcr et enkelt Lands fast-still eftcsr Inste
Prisen et 25 Ets. per Dust-n Z Dusin for 81)00.
En ypverlig Artikel for Forbandlcre og Agenter. Stok
Rabat omas ved Perris-h Prtve frit paa Foklangende.
Daniih Luth. Publ. Hafe,
Miit-. Nebr.
Vore nye Bibler.
Do vi i lang Tid hat Mk Savnet of more ptattii Jndbms
dinget me de almjndelige Hucbiblet og Konfinnandbi let, fis vi
for s Tid tilbage ttusset Astale med et Firma i Udlandet am at
iudbinde et Parti hauste Biblek specielt for os. Seudsinqen et nu
ankommen, og vi san dekfot nu fomden de i vor kegulære Bibel
fokteqnelsc opfskte Bibler. tilbyde og der-til fmlig anbciale fslgende
nyc Odium-:
Nr. 16—-A. Almindelig 8vo. storftilet Husbibel i start biieliqt
chagtin med Guldsnit og runde Hist-net Pkis sä.00.
Nr. 24——I. Den almiadelige Konsitmandbibel i Lonmtefokmet
Speck-l Jndbinding i fini, bsjeligt Thagtin med Guldlnit
M 81.40.
Ri. 24——O. Summe fom Nr. 24—-A. men med runde Hist-set
Brit 81.60.
Ill- disfe Bis-let et as des danske Bibelfelssabs sit-gaben og
med det ny cestamentc i ny Ovetfættelfr.
Den, det bot set disse· Viblm vil vNTe ewig med at i, at de
FAMI: kam-r sm W Raub-net
« Juu Publ. pusr.
M hu sum ille flete
as Vogt-after Nk.11 og Nr. 12,
men i detes Steh tilbydes ftlgende
Vsspakte Ri. is:
Seks iudbundne Osgck —- i alt 1136 Stdn-:
l. Mc Latent Undek vilde Roset.
L. Ernst Schritt: Jahr-kam
s. Odebrekt, ellet Vekslinqerne i en Systan Liv.
(.Oerhndt: Streu og Guld:
s. J. M. Haufen: En Ouds Mand.
s. Catald Schmidtx German Jldprtveu.
fsites for 60 Etsplus PosteLscts.
Hist-sie Re. 14.
ti kristelige Smaabjgek — alle i Qinslag.
I. Tto indtil Dtdm
2. qud hat vi i vor Bibel.
s Himestud.
c. Nin Kaum med Marmoiur.
s. Skovq.-Peteksen: varledes findest Guds Billief
s, P. S. Vig: Om Tun-nd Fisch
7.- Fund-: vaefor er Mennestkt i Leidens
S. Jens as Mann Gabst Mandat-V
I. Om Gennembrud oq Bei-Ist i hie-unter
10. En SkyttmqeL
Alle 10 for 35 Ets. plus Pottojo Ets.
Speck-It
Pakke 13 og 14 tilfammen — alle 16 Biqer s-— ftit tilsendt
mbver Adresse ved Modtagelle as stoc
Om alle diife Btgek gelber du sum om dem i LIqu U
» oq U, st de er uoqet bei-obiger udvmdiq, men de er i alle Moll-e
help pq Jadholdet ufkadt.
Dass M stic. Mk
sltlrp seit
--J-«-—-—--«AA-—-—«A---A-------- ,