Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 30, 1914, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
——, —
· THEWth
DANISH
Ls l sxscdxsxwzszokopxs -. its. I scszsvbsszsxsxdzststo I t«. l «:«101«1-1-1'-;-:«X-1«s-104'0« sjs
Nfrtw «N » » · — Blatt Ncbt Lugdag den 30.S.«ptenfi-lTkJr-19H «-«v— II 23. Aarg.
f Eucnpaßkigeuz gang.
Stillstaqu i uokdkk Iman er
væfentlig usw«-war
:
J Galicicm Lin-ich hat Studien-c
Lvektogktz Ftrfmingekne ma
kow og Ptsenmsl nur«-.
Tot Or sti- skcl Etsskkc Fucmdrtn
get i Situationen mm
Ktiacsikncxssan-m i den Carl-inn- U
av, w Tok- Ist cllcsr Jst Jst-.
dcfto mindre er dsr Wt nmnac
Tiuq as Interesse faa vi attct shi
mediule et sammcsntrasxat lldtoa as
Meldinacrno for Mr Taa.
Tore-dag: — Fra dct stanskk
Krigxifcmor meldcsfs at Kanmon lim«
ndviklct Ha til Anat-ob as de Allj«
eredc naa Tnfkcmeis Tusrkt Ma
ftedc ccntnsncheds Etitljmwr. ua
Fremffkidt maa under dieska Lin
stckndiaiwdcr aaa langsonn
Im Vclgien know-eh at Tuscernc
besass-er Vriisschl oa Man-or Mnnsk
omkrina Auen, oa at des læager
Plane-r 70r Jndtaarlso of Anmer
pen.
J Berlin jubilerer man over, at
de tyske Undecvundsbaade bar fkudi
tre mgelfte Mydsete i Samt
Im den tftre Kkigszone meldes,
at Rat-ferne fremdeles for-Mark
Atrigekne i Galiciem Russekne og
Tyskernc liqger oq fee paa hinan
den.-—— Serbcrne siges at have ta
get Liubovia fra Øftrigerna —
Tnskcrnc klagt-r over-, at Kinn has
btudt sin· Nemmllwt ved at lade
Japan londfastte Tromper paa dets
Grund: Kian spart-r, at det ikke var
i Stand til at fokfvare sin Neutra
litet» En rusfisk Kmdfor bar
findt csn Mc Krydfer ou to min
Torpcdolmadc i Sasnk i Øftcsrspcn
Den oftrigske Jndcnriqsminisiet
meldet km Wien om 9 Tilskrldc as
esse-Mk Kote-m blandt de sann-de i
Ungarn.
chdng - Finmwn : Jmn
ktig fortfusktpz nun der Or inqou
Mitwqu Fomndrnu i Hast-sites
Stimin Mud West Springer du
Allicredc »T: out-hu VIIIme lmi
re Flog, Ja mod Oft ans-vor Tusker
ne vcm at brndc iaHuNm du Alli
ein-des- Likiic, mcn udm Okle For
nomsn as Pakt-erne. J Ecntret er
der Stils-and -- -— En rnssist Rom-or
Wes at unsre tmast smn Tot-an
Fasstningcn Ums-aw- -- Mann-ne
grimsrnc Wes- at have mde
Montak. m Po, der fontkolmsr den
csnesic Jornbaucs i sandte- Ocsrscqo
vina, — Den tnfkc Kmdfor Em
den« fom soman skød slcrc briti
sie Handels-sähe i ank ud for Jn
diens Mk, bar kostet Bombcsr ind i
Madtos ndcsn bog at have aiort
sonderliz Stabe-. ——- Fka Kriäs
fwntmt melchs om sonst Kamp den
24.ds.. m 900 franlle oa tyer dsdc
begravedes i en 6 Fod dvb Chr-ft,
Franstmtkndene i den ene Endo og
Systeme i den andvn. —--- En tnfk
ofsiriol Methan start-, at det wskc
Kriqslaan er blenka anerkennt-L
Lskdakx —-- Der berettcs om
to Slag: de Alliekede har unsre-bot
Tyfkernes bitte Flsi Nokdvkst for
Novmh og Tystcrne hat augnsbet
Franskmmidene mellem Verdun oa
Tot-L men der fiqu intet vidcre om
Stagenes Gang.
En fransi Fortkop konc Fredoq
Morgen paa deres htij Flsj i Ve
ksritsg iued en ovetcegen fjkndtliq
Stytte og iaa iig njdt til at vigc
übt- Men efter at· den hava faaet
Forltækkninsp grob den Offensivcn
med Mast. Paa dennes Ist-i hat
Fieuden begyndt at give efter for
de Merkdet Ungreb i Retning as
Nonen og Tonl. Dei er lytkedes
Inst-me at faa Fodfasste paa Masse
Hsiderne og at viade fremad i Reis
ning of St. MchieL Lang-re M
paa hat Merm- maattet truskjke
m tillsqqe heu imod Rapt De Rad
i kenntest-Rosette Departemen
-U. —- Mlqe en Petri-grad Im
Uns- er M saaet Mem- lmod
- Iwane-u bebe-km speist-n
—- -IU,000 Tyfkekc jkal nylig own
ankommen til Waterloa Egnem Bel«
gien. — Antallet af Fanger. fom
Tusker-ne bar tagen swttcs til 50.X
000 i Ztcdet for 25»,()W fom for
var rapoortecet. As de 50,000 er
de ZWJW Russere. .
« E s n d a g. —- Kampcn rufe-r
nusd ovcrordentlig Strengbcd i Ret
’·ning as Rom-m 130 Mil Nord for
Bat-M book Fronskmadndene frems
’dclc-«:i sorføger Paa at omgaa von
Klucks forftasrtede Arme. En fraan
officiel Melding paaftaar, m de Al
lierode er vunden lidt swenns-d —
Paa Øftenden af Zlnglinicsn bar
Trifft-me trwngt de Allieredc tilbagc
over Milde-Finden i Nærboden as
Michicl, omttent 20 Mil Syd for
den fkanike Fcrftning Verdun. —
Nusferne for-beredet sig til singt-eh
vaa den sitt-falle Frkfming Krakow
i Golicim Dei figes, at Jndbmv
gerne flvr, og at Taste-me bat over
taqct den civile Adminiftration as
Vom Rasse-eng bar indtaaet to
Bock i Nærheden as Busean og
bar komplct« afskaawt al Jeknbanes
fordindclsc. — Briterne i den fod
.s.7rikonsse Union bar befat Lade
kitzbucht, en By i det ivfke fvdvesttk
Afrika. :
Man dag. — J tre lange Ta
ge hat Tyskerne uden Orbold hastet
des-es Wasser imod de smnske oq
cnqelsse kanns den bete Front i not
dre Freudig De franske Mem
digbeder mener. at dette et; sket ef
ter hsjere Odris, muliaui8- im Kei
seren Mo. .S(sctsiatv11 zwar nahe-us
hart vasret nt IIme inwka »das Mk
lieu-des Linie, mon bist er ikke lot
kasdcsf8. Tastern-c Imr mde mästet
est Flau. Kanoncst oa Mænd under
Rats-neue Vritcrncs sinkst- latonisk
sont sasdvanliat »Stillinqen er til
frcdsftillende, oq Anna-bono vom
den brssskss Fwnt er blos-sen sittsaqu —
flaaet med ftokc Tab for Ficnden.'·
«L«-.1i;-ssnott(rn.s bar us- llct 211 lustn J
hilf-J Jknllx : dcsmus Kaum »Wer m?
Kanancrms U Meinst-»He Eorft kmp «I
de zjjurt bonI-Z erkmäxx». Inmka
nmsndmc pag-Kann at du km- »undka
wo Irre-s umflrc Floh H at d- Isan
windet en Zur JCIr Im .--.:«.11«t s
prøisisle Esmrdc i Sonn-et Jsugu
af dct nurrkkshgsns Deo Icttc Zlag j
sum hat uaret ( l« Tuge, cr, atf
Zoldaternc non lwge Sidor hat this
holdt der-es Mod. - « Tiyifcrxcc can-J
portercr ossiu tt Ist-U drasmM
035,9»s faoredv og )3,0»7 monch
tilfannncn 1i«,5h! tmbt til Datu.
— Im th moldess m Jammer-ne
tmr seit-et over Tnitornz i lldkacI-;
ten m« Tjing Tan, xzotdcdnadcn i;
der wikc Protektorat slmo Ehow -—-J
Den tyskc Kejfcr iiqkssz at lcde ais
Luimcbetændelse. — J r.1-’Ifisk Pole-II
trwkker Tyfkemc fig tilbcuc
Tirödag. —- Rajendc sman
foktiasttes i nordre Frankrig, i hvads
der takakteriietrcs som der tausend-J
Slag paa Ajsneizloden Meldinl
gerne fka London, Paris og Berlin
can opsununekes i denne one Sæt T
ninq: »Jaget! Forandrig i Stillin
gen.« De Allieeede pas-staat at
have vundet lidt her og der, sasrlig
poa Htjenc ved Muefwzlodm Den
tyllc offirielle Melding sigetx at
»Von-minqu om Fremganq af Fjens
den er ufande«. — Fra Petrograd
meldes, at Russcrne holt bar belej
rot den surrte »Moer Fæftning
Ptzemysl i Galicicskh og at dcn Ist »
rigfke Hovcsdokmc bar trukket fig til !
baqe baq Kakuatemcs i Ungarn. Et!
Belegma- sm.Konstantinopal medl
delet, at Dardanpllesztkædet er lut«
let for Navigation
Tit Morgen i Dag. -—Bri!
tiftcs oq franfke officiclle Kundgtss
toller rtbet Tilfkcdshvd mev Stil
lingeu lanqä Migsfronten i Frank
ria og Iillid M Udfaldet. En nos
fieiel Mesdina fka Paris erflærer.
at Tollen-es bsjre Flsj er bkudt
og forftlges af de Allsendr. Dem-u
Mesdins siqer esse-I, at Why-te er
kleben omrinqet i Somm- We
ment, øq at Pers-one ecticbaoekrw
me. Da »War- Mist-w
- Mos- mpksikis ca- www
ne ( dennc Rappory nko der vil ist«
Indeima for deresz Rigtigl)ed. Baa
dc franfkc Lag britifke Autoriteter
artig-ten m der ingen Forandring
er i Situationen, fom sorud uar cr
llæret gunstg for de Athen-dep
Paa den Ism- Zlagmarl sont-s del
for Tjden at vkrre sorlwldsvis stille
mode-us state Hur-re aør For-beredet
fcr til baadc Llngreb og For-souv
Tcn tyka Krndfor Entden fkal at
tcr have skudt 4 Handels-stille i
Zlvttkt oq taget et Knlflitx
Ry Revolution i Mckico.
Cartanza as Villa et afsiotte
Uvemmn
Der Inn-es bog Haab am frevelig
Udgang af Sttidm
Der er udbrudt en no Revolu
tion i Mist-ico. llnder LU. Sept.
meldes im Zwng thizonm am
et Flog mellem Guyet-nisten as
Ztaten Sonnta, Maytorens og Car
ranzas Tropper. book der drasbtess
78 af Carmnzas Soldater under
General HilL — Som betendt bat
dot- i lange Tiber thet Sttid mel
lem Carmnza og Wille-, men man
ventede io Frei-, efter at Huerta
var fix-met Hund der bar acnops
flammet Ztridcsm det er Mc let at
blive klar over: det fnncö, som man
ille lan blioc klar over det i Wald
inkxtort Mcn vi skal fom et Bidraa
til Klarbod i den Nrtnina meddclc
en Erkleran as Gen. Villn« mep
delt fra El Post-, Ter»f under El.
Heut
En Erflasrism as Vilta ons, at«
tot-»den Cbilnmlma og Znnvtd hau
dc Zacatemd og on Tot as CoahniLL
den Etat lwor Carranza bat-er
hinunte, fluttet fjg til Dostandcni
mod imm, loder: »Von Grund as
Venustiauo Carl-michs Færd, der
Var beugt nmngc lllnkker over vor
Land, og da Zum aldkizt kundc sum-I
en Netvttblit ellssr gørc et Land, deri
ftrwber ein-r en domokratifk Forsatss
mita, lockt-Hub er oi blcmst nødt ti:
at forsmdc lmm fom Locrftbefalendes
over Konftitutionalifterues Hast
der tm indchar den crekutitns Mons
digbed, og oi bar arti-net KriH
idct det er vor Ienfigt at Last-me til
sidste Mand, indtil hatt blivor Mdt
til at ttedlasgge Negativchn og over
gioe den til virtelige Repræiemaus
totth Komm der bar i Linde at
rette Wo de Ender, der raador
:)icpnbhkfisn, oa fom knn Jede Landet
paa che, sum san-r til Fremikridt
og Lalle
Vi er ikfe i Zuvor as nochu rn
kelt Person, men vi staat sont For
sparete for visfe Mitwipr og pi
vil bei-for ikke kasmvc mod nagen
af de andre Lehne, der var behjæls
velig med at styrte Hut-na- Vore
Anker er nu tun reitet mod Benu
stiano Tau-ansa.
Staterne Sonate-, Zacatecas oq
en Del af Coahuila hat hidtil stil
let fig tin-a vor Side,«og inden ret
længe vi( vi faa Tilllutuinq i andre
Gott« «
Itaneisco Villa.«
Den uasonke Guyet-nor Mantua
Im mcd flerc staat med Villa. J
Washington oil man afvcme lle
viklingen og raadek til tmndeljg As
assrelsc as Mcllcsmoærcndet metlcm
Villa og Carkanza. Julidlertid var
Villa givct Carratua sit Ultinmi
nun: Fuss-i Tom dort aller kasmuk
Tot sum-g, sont Villa er kommt-us
under Vcir med- at Carranm lich
sum Quem-M him- Vatqct as
Prasfidmt iaalcdes, at han iclo kaiH
blims nahm og hatt erkürt-er- at bem;
aldcia oil anerkench Carmnza Inn-r i
sen fom Pkæfideut cllcr Viccorwi
iidcnt cllcr provisorisk Prwsidrnt«
for Neunblikken. Det sent-im som
kan faa Villa til at ncdlwgge Vaab
nene ek, at V. Carrastsa over-bracht
Styx-et til Mmagdo ngesias Cal
deron sauledes, at et Valg kan bli
ve berammet Inareft muligt.
Kristminister Gattison hat uns
der Lö. ds. givet General Funstos
Qrdre m ikke at trække fine Trop
ucr bort tra Vera Cruz de fsrfte
10 Tage, og i Washington sætter
man fin Lid til nomine ngcfias
Calderon som den Mand, der vil
Unsre i Stand til at saa Peknmnent
Fried qenoprettet i Mexico, og man
tin-tier, at Carrmua oil trwfke sig
tilbagcs sont-it l. Okt» og at det
Mode, sum til den Tau er samtnen
faldt i Merico City vil vwlge Cal
deron til provisorifk Præsidcnt
Virginia stemt m.
k)iichnwnd, Va» Isi. Zept. — Vir
ginia stcsmtc »wer« i Guar. For
bud fkal ifølgc saa godt fom fnld
Vatabcrctning fm Specieloalqet i
Maus angende Likørspsrgsmnalet
tmsde i Mast over hole thten
den l. Nov. 1926.
»White Nibbon«erne opnaacde et
Flor-tat as im 32,000 til 35,000.
Richmond, Alexandria og Norfolk
var de meftc Stark-non der stemtc
..vaadt«.
Tsumcranresstlfem- jubjlmsr !
Tag. Der tales om at feer nwftx
Mandaq i Kitkerne fom en Taksis
aclfcssdasp
Valgovermskclfer var det, at
Petersbum Newport News, Noa
noke, Portsmoutb og Lynchbura aan
»Hu-« Majoritet.
Den nyc Forbndslov forbyder al
Sala af Likører endoafaa i Klub
bcsr og liqefaa Tilvirkning af beru
sende List-ten Vin, Cider og Øl
maa tilvirkes, men stal sendtzs nd
as Sinken Ei Tab for Stute-n af
8700,000 om Aaret i Abt-finsterl
antaqer »san«-den nne Lov vil have-J
til Folacx -
sTATKMINT OF OWNERSUUP
«l)nn.chsrisn. « Ins-sichs NUM
pnpisr pnhljnlnsd nt Wust-. Ncsbr
Isy lmnish Links-tun Publtshinu
Umons- is »was-d liy ’l’ls·- I"nit(-(1
hin-Mk Ists. LIMI. Hnmsls in
XII-print l«I(lit-«I-: Ä. M. Amt-st
s·-«. Isnsinsssu Jlmmgssh ll Mai
Niobe-L MMMHH of both is
Mast-. Ntchic
This-si- smi ni- tmnilkmldksks
nsurtangissk »i· tsthosts spenrity
halfst-II
H. Skuk Nivslsem
Ansian Mann-km
l«’t-. («l-siriclgss. Notar-II
AW - » -«—M-— MAW -w—W
W«
York-BIEN
BHTUU Zunlding Eurnknfkot Exle
Wh- Cttn, Bli. Sept« Bisfo F. ?
Zoaldiim, Epifkooalkiknsn-.·«" Ovckbo
ocd i Utah, blcn drasbt i on Antonc
dilnlnkkcs her i Wann
zwntrol nted Trit. Politiet i Mo
difon Wis» har drin-Int, at hoc-I
onesns nun Mand, fosn sotnmer ind
i en Solon for at købu berufendc
Drika skal nndkskfkrive en Erkla
ring, at tmn or tnindft 21 Aar gam
mel.
North Dakota-I Nie-steter hat as
sagt den Dom, atBowchls er Coun
tnfasdct i Bnrkc Connw. Strian
mellcm Vowbells og Liqnite om
lwilkcsn af de to Vnor lnwde Ret ti!
at mms Connmsasdky km narot i fi
re Arn-.
Stor Gabe til Y. M. C, A. Neni
York, Lö. Sept. Jobn Rockefeller
lmr fkænket Yonnq Mein-Z Christian
Association 8300,000 fom Mer
til et Fund Paa 82,150,000, fom
Foreninaen agter at tilvejebrinac
til Opfmlfe af nye Bmmingen
- I
Sternssneger. Fra Kemnqre
North Dakota, bereeetei den« 322
Ieptsmäect Laes Amphions
Wastine er Met, ankam-cis
’ .
fqu Hason as Folk, lmn yavde aste
diget, Zlete Heskcsko uar hunde
fannnen og skjult i et chdeneg
der gtk igeunem Mafkinm To a
de mistasnkte Mennefker er for
wundern
i
Ekandimwer i Amerika. Nekro
ken oed yet norikc Hospital i Brooks
lyn, Dr. A. O. Fonkalsrud, der
for et Aal-s Tid sidcsn erhoidt den
filofofifke Toktorgrad ved NewYort
University paa Grundlag af en Af
handling um ,,3candinaoians as a
social Force in America«, har ti!
Hensigt i en nasr Fremtid at nd
gioc Vasrkrt i Vogform.
.
Automobilnlnlke C. W, Fuchs,
sont boede en Mit Nord for Bemes
Farnien oed Vuiialo Riner i Claik
Contity, Minn., ontkom forledcn
Dag i en Autoinobilnlykke. Masti
Enen onsltede i en Ost-it nær ved
Dilwortli, og Fuchs iik et Slag «
Siden, lau ban djde en lpalv Tinn
.efter. Han ltuldc laer en Dreng, Jq »
cob Ganz, at ksre Automobil Drens
gen koni ufkadt fka det.
.
Røde KorsSkibet fremme. Fal
mouth, 25. Sept. — Dei amcri
kanike dee Korssstib ankam her
til i Gaar.
Velgien bar itke snsket Hjælp as
Lasger da Zi)aeplejerfker. men hat
anmvdct om Forbindingsfaqer. Me
diciner og Instrument-et
En Aidelina as det amerikanka
Rade Kot-»Es vil nimm til den ferbis
sie Heer.
.
Udsat Baru. Mrs. J. V. Hyland
St. Paul, Minn» fandt sent en Ai
ten ndenfor jin Dør et otte Uger
gnmmelt Vani, der var velskabt on
frifk. ZU Varnetiki Klasder var fæ
stet en SeddeL lwotpna var ikre
net: »Deine Born konimer ira nie
get respektnblejatolikter og er ikke
døbt.« J det sidfte Aar liin Mrs
Oyland visit det XIV-ern frn on ta
tolif zorisning at weilt-de tsttolikc
reisende, sont kommt-r til Unionen
Dis-lot i Et. Paul.
.
Anietikanfk Konsulat ftenet El
Waso, Ter., Eli. Beut Amerikaufkt
Flngtninge sont nnloni til Grænsen
ils-sann berctter, at den 15. Septem
ber bleo der kostet Sten ind get-nun
Vindnerne i den amerikanfke Vice
lonfulii Volia i Pakt-al. De bist-et
Jede one nun-amerikaner Denkm
simtiuner i Partal, huor Talsrc
iorlaiigtc, at United States ibid-s
traslke sine Tropper bort im Vorn
Eint Sisnrw kastede Pøbelen Stdn
ind gcnnisni Vinduerne i Vicelo:.fn
lens Voli,i.
Brand Jnt Bord. New York, Li-l
Ean J waar opftod der Jld um
Bord 1 Tanmskilwt ,,Erctic« as Hm
de Etjcrnwxiinjeth sont ljgger i Hm
non lnsr· Jlden opflod i Lasten, iunI
bescod as MW Ballcr Vomnld. THI
bredte fig med rimsnde Fort osJ for
chsblikket er Zkibet indhyllet i en
tust Nøqsky, sont væltcr udovck Hass
ncn. Noqu Hund«-de italienske Pac;
sagen-is for en stor Del vccrnplEgk
ge, opyoldt sig om Bord da Jldcn
brød nd. Zaa oidt videsJ kom innen
til Stabe
I
Udstilier Majs og Alfalfa. Mai-i
somMinnyztiZch Den swrsthajiss
on Allfulfandftillnnp sont et Counlu
noch Sjnde hat haft, » nn nor i
Bnen Farnnsrne i Lac qni Pack
Eunntn ojz Udstillingensts Bcfmrciis
dar nrbcjdet godt jammert, og Føl
sen cr, at Majsafdelnmen er inn
uclttnsn ftorartet··Et start an in«
detmldcr Prøvcr af den bedfte Mai-J
;i Eonntnct, ou det er der, Konto-u
Hin-klein de forfkelliqe Townfbipci fo
Ikegaar. og der bliver udbetalt man
sgc Hundrode Dollars i Præmier
Farmerklubber. Stolcbsrn og andre
indfamlede Proverne Lærerstc hat
bidraget meget til, at Udfttllingcn
blev en san stor SucceQ Des er
ndstillet oafaa ådmcertet Alsole
l
cChorer ruudt
—W
Cytlmtcc Elen- Egnc as Euer
rig bleu Fromm lyjumføqt af Cyklo
nor, sum ankam-Oe Vetydelige Ode
lasggclscn Der nicht-: faalcdez um
Sturm, Tordcnocjr og Cykloncr fra
stammt-, Ostern-stund Linkøpinq
og Stockholm -
I
Zchwcitz figer ne-. Nons, ua Lon
don, LI. Sept. Wortlau- DJtaliu
ussmtligqør en Moddelclsc fm Ba
:scl, sont »gut«- nd paa, at Schwein
Gar afslaaot en tnsk thimoduing on
Tilladelfe til at fende trc Armekorpst
over fchwcitzifk Territorium
Mordet hævnet2 Rom, 25. Seth
Major Tankosjsnu den ferbiste Os
fieer, sum menesji at have vwret Op
liaosmanden til Mordet paa Erke
liertug Franz Ferdjnand og Gemal
inde i Zerajevo den 28. Juni, ital
were faldet i en af Kampene net
Kroupanje ved Trina.
Forbereder sig til Vinteren. Bor.
deaux 25. Zept. Krigsmmister Mitq
lerond hat sendt alle Frankrigs
Prefækter et Cirkulære med An
modning om at indsamle alt uldent
Underth og alle de Strsmper, Van
ter og Uldtcepper, fom kan tilveje
bringt-s, til de franfke Soldatek til
Vrug i det foreftaaende Winter
sclttog.
.
Mordet i Zerajeva London, 25
Sept. Et Reutertelegram fra Am
sterdam meddeler, at Retssagen inod
Erkehektug Franz Ferdinands og
imns Gemalindes Mordere vil be
qiinde i Agram i Kroatien-Stand
nieu den 5 November.
Tet var foui beteiidt dette Mord
sein var Ilnledniiig til Werden-s
litimdens Udbriid
I
F
Voerne « London liar man met
Gliede konsmteret. at Beeriie er vil
iige til at kasnipe mud Toskaner Den
første, sum meldte sig til Fanerne
var General Bothas 17iaariae Eøn
Det fortwlles, at det vakte Faden-nis
levende Gliede, og han ital, da han
liørte um Sonnenss Besliitniiig, nied
Taarer i Øjnene have udbrudt:
»Deine er den bedste Ni)bed, jeg i
mit Liv» lim- modtaget.«
Atti-r ist not-if Ofien London, II
Zust. Er Tologmin im Zoiitk
Ziiields til Central New-H nieddclor
at den notifi- Tiinnwr ,,-Oi!5s1ik« «
iuiiiet sit-or at inm- imdt viia en
ilmnsudo Mino i zcordswii Maikin
inciiercu ozi cn :I.Iciiskiniil oinkom
nicn Wut. ist du imrikic Horn-n
klicaiid iii Bissastninchi iseddcdesö as
ist bmiik sitigssikib im iudbmkitisit
til South Inwide -
.
Te fucustc Balg. Malta-, 10
September· Valget til Ruder-Wut
mer for Balgkrcdfcn Helsingborg—
Landskrona—):und har givet til
Resultat, at de hidtiloæreude Re
Uræfentanter, en Højreiimnd og to
Zocialdentokrater, er bleer gen
oalgte. Stemmctallec for Højrek
Kandideter var ZU-« og for Eurial
demokraterne 3741.»
i
i
Russernc i Kinn. Petrugrad, 9
Zept. Tit Pctwarad Telearambii
reau welch im Pekiiigt Regt-tin
gen lmr midcrrettcst den rusfiifi
Gofandt out, at den hat indoilmsi
i, at ritsfiske Kapitalister anlæggcr
en Jornbane fra Sakhalianc paa
Amiir Flodcns Mike Bred 1ige’ over
for Blagowcftschenfk til Cliarbiis
mod Sidcbane til Tfitsikar.
Zuerrigs Knlforraad« J Sverria
bar Civilministeren anmodet samt
liae Lensstvrelfer om at indiendc
Rapport am, bvor meget Kul og
Kokg der findes i private Falls Be
holdninger, og hvot magst der be
hives til Primtbrug i de nærmefti
fire Maaneder. Ai de foreltbise ind-»
t ,
komne Befvarelscr oifer det fig, at
Mutme Dctøher sig til Oj58,000
Tons-, og Beholdningerne af Koks
uogør 97,.-JW, man der jalt behu
ucs UUZJMU Ton-:- Knl ug 170,UUC
Ton-J Ruf-J i dctte TidsrunL Baer
er felvc Houedstaden stiller Her
var Lagorct midt i Maancdcn 50,—
W» Ton-:- Kul og 21000 Toni- Kass
Men cftcr Omsætniugeu c 1913
skulde der trænges til ialt 182,000
JTuniJ Kul ug 41,000 Tons Kurs-.
Englands Handel· Ztor chgang
i Jud- og Udførfei. London. 7.
THAT-lud Ouudclsministeriet har uds
scudt Veretniug for August Maancd
d» A. Beretningen vifcr, at Jud
søkjlcn til England er gaaet ned
med ouör III-H- Mill. Pund Ster
ling ou lldførllcn nusd mission 20
Millioner Bund Sterlinå i Jam
nusnligning mod August Maaned i
Fior.
Handelsminisicrict betont-r- al
Rodqangcu i lldførsleu sasklig fkyl
des den Lciiitændigliod, at Udføri
flen af visfe Artikler er fokbudt
paa Grund af Kkigen.
Louvains Odem-Welle Wabe-v
mum, SI. September Den lieu-ce
rende belgifke Gefandt bar modtagel
folgende Telegram fra det belgiskc
Udenriqsminifterinuh duleret Aut
ivksrpeih S. Zept» Kl. 9,10 Afterr:
Te beumndigeis til paa den meft
energiske Monde, at demeatereMedi
delclferne im officiol eller Privat
tusk Kildc, der er fremkommet i Bla
deue vedrørcsnde Begiveuhederue i
Louvain. Bin-u var militasrt befol
of mka Tropver, vg« dct var et Uds
iald, foretaget as den bclgiiko Hast
i Antwcruen, der blaudt de tuskx
Tropper frcmkaldtc Panik og fortc
til Ødelasggcllcn af Universitetet
Vibliotckot, It. Vierte Kikkcu og
den siørsus Tel as Voru. Oldinge.
Koindcr im Beim bleo ucdfablede og
brasudto udcsn non-In Provokatiuu fra
vorn-J Side. Tetailloret Newport spl
acr sencrr.
Rot-lind og Trnfkenjkabcn Dei
soreliggor nn Lugano over Antallcl
nf Trukfisnskabiiarrcimnter i Kriiti
ania, Norm-, i August J Wen ir
2. til s, August, altsaa før de nu
nasrundis Forlnidsboftcnmuslfor Um
indført, sad der i Trnkkenfkabsarre
neu UT rlIkasnd ug 27 zwinociz J
llqcn fl. til 15. August, altsaa eitel
at Forbndet var traadt i Mast
nil Iliimllist itmliz nisd til 115
Mir-m ou 17 Kvinchn nnsn faa vak
5odr dot i den iølxiisndis Uqu til 135
Masnd oq 12 Kuindisr km i Ugon der
Vftor ndisrligisrs til 186 Masnd og
H Kvindmc Tot viser fiq altfaa
at Forlnidot inud Zala og Stil-nd
Jung as Vrasndcoin oq vol ika mindsl
Oaddcninsiorbndet virkcde til, at dc
Triikkenboltcr og nforbederlige Al
koholister, fom ftadiq paany gasfm
Tkiikkonfkabsarresten oq faar Tal
lisnc i Drukkenfkabsftatistikken til al
stim-, i chblikket bar haft dunste
ligcre ved at staffe fig Midlerne til
Veruielfe Mcn efterhaanden fin
der de sau, trods Forbitdet, nyc
Veje til at tilfredsstille deres Lideni
ital-, Arrestanternes Antal stiger
rast, og dct offer on Skala, fom w
dcr paa, at Forbudet ikke vil kun
n.- hindre, at Antallet af Dnikkeit«
ffabsarkeftantcm firtlig Mir-nd, im
act inart kommt-r op i ,,nornml«
Høfde
—-—-—
Dampfkibduotitstr.
»Unitc·d States« ankam til Ncsw
York den M. Sept. oq vil ntter
affeilc der fra den s. Okt. Beme
da til Skandinavicn den ts. Okt,
«Oscar den Anden« er aflpjltzt
fra christiqnfand med 1097 Missi
gerer om Bord og W til st ·
York den S Okt. Mc Akt-X affeikx’5,
derfm den ld Oft on W Ic«
in www den Is. «