Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 23, 1914, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    HönderiUUand
Et llclnlg at gode Bøgets km vort Lage-:
II VIL U DER TlL sÆKLlcs LAVZ ERSTE
Kristettxe konklliugen
stle Hast-m MS» Xaomi Wka l Kam n- Buldsr EVEN-.
Hemns Gen-inspi- 50 Cts.. Mun- 400 Form-Hinges- 1..30. Titus en Kot
sets kslle Akt-» Roxy 81.()0. livkul sie-r ges-r bagved 81.()0. Robert MU
ZWSW Not-» Fottcllingssr sm- Søndsgsslmlcsn NOT Piu- Torvsk as
i rings-»den Cöcth Und-Dr Sydlmnust 8120 Fyrstpn If David-. llus
7s Cts., Pkæstegurdm i klar-m og prxssstpgnanlksn i lockst-n I1-00. Mo
sur MI
Utaiouslæsaisp
Den U kemje Tit-u- Il.00( Klokktsrnss Erim-It Maul-) Hofes-, Ly
sUsItl Ujf et IS.00. Chin- vssgnssr Nun-l ) il 00. Fr- Nutidesns Jspss
I1.U, Asiens og Afrik» ubsssattsi Mission-market totale Akt-» til-m
SMCI us Kskligbmivns korstog 8110. Als-skde- sok Kristns i1«50.
Bimbo-intuitiven mai-H lMs.
Cpbyaelixe Skrittsn
Lys pu- Vejea, en lille Andagtsbo til Morgen Altes-. To sit-s
l Mitleids-Int- Mckbind used Gu dsnih Als or »Seht-eh
Mkesek NOT st- Pllgrims Vsndking Mu» codets Ube- sei-Ost
III- Aufs-Us- Vekemjelser ss cts., Den heilige Kri- cs Ctsq sieij
m Mit Vei, en Ansta- Pkoclikenek It Mlasrissko Pfg-M
II sc, l III- I —- llnstmltstsbos fl.25, As M Nude —- säbel
Issslss It M. M, M» Po Iemtviäcj Rot-» W Uns-I
IOQ Miso-. WELAA vgl sk W- IMM.
M M o s v -
Ul- III- Mslsus s- sl·00. schnell-n send-I- da W
..O, IW M Natt ktykek use-» De- ladke Its-tot- si
— U.U, III VII ..U, Auch-states- Icikkshistotb Us,
ists-umst, WW,VMAIIWIIM
..., M Js, Und-r sont Clyhsdoks Otto
Wim
I C. W Imtyk suc, takes-III- ( IM- W
I.«, III-i MU. Datu
, W U. i1.w, Dieb«-:
III-M ,Mshsssssildss·klsssictsyseottxl«sss
W M Its-t- MIW M
M
W di Mysti
WMU.U,NIIM l· Kegqu
M l III 7 Obs» I Guts-III
i- sts-H w sys- »- . M
— « W
- III, If M W Ussl W
. -
ists-Mr- ICD.. MAX-ft
Idts· . W ., VI ·
W act-» II Jalous
Ist fa- Srrifes.» Nil-e Stiftst «
met-beten For nagen Tid fide-n ad
skt Ordke til, at Mansskavet indtik
B Aar stulde mode til den saas
bier Kontrolforsamling den 10
Mk. Jmidlektid er der Lnsdaq
den W. Aug. opflaaet Plakater med
Mud .om, at det uddannede
Randskab hat at nmde uopholdeligL
og afrejfe med Tos, sanledcs at de
still-de i Flesnsbovg den 28. Aug
Fot det ikke uddqnnede Mand
fkabs Bedkommende var Msdedagen
vcdbljvendc den 10. Septbr.
—- Bed Krisens Begyndelse blev
der bl a.: i Länder opkjbt Musiker
af Pigtraad, der sammen med en
Del Migsmateriel og Tropper for
tes over til Silb. Efter hvad Bei
boerne detfka meddelte, kunde man
i Tiden derefter se en Mængde
Meunescer i Arbejde med at nedi
tamme Poe-le og trække Pigtraad.
og nu erfarer vi, at hele Øen ein-r
haanden ek« bleven omspændt med
Pigttaadshegn.
— J det nordlige og mellcmsts
Siesvig gsr der fig den Mærkelig
hed gældende, at Landvocrne for
Siden ikke kan komme af med den-s
Sditr Der hat i de fidste 6 Ugets
Tid ikke været nagen Efterspsrgsel
og er det ikke endnu (28. Aug.).
Der betuder for mange ei ikke rin
ge pekuniært Tab.
—— Tiksdaq Akten den 25. Aug.
Kl. 10.20 sum i Folge »Ribc
Amtsi.« forfkellige Dunst der bavde
været i SInderiylland for at sælgc
Orest-arm ktrtznde op mod Ovid
ding i en AutomobiL tilksrcndc
Ehauffør Fritz Moner i Tondc
J Nærbeden as Hvidding Kro mob
it Magnet-ne til CHOR-vom at
hau fkulde btemfe, men bcm haode
ftærk Furt paa og ænfede ikke Ran
bet, bvorfor han kokt efter ksrtx
mod den Spæmbom, der er tagt
tværs over Veer af den tyskeGrcen-»
fängt Bommen knækkede med et;
Brug, og Automobilen ksrte videres
til det danfke Toll-steh Heldigvist
Dom jagen til Skade. Selve Au
tomobilen blev noget beskadiget, men!
dog ikke mete, end at den under mi—
litt-c Bevogtning kunde ksre tilbage
til ScærbæL hvor der venter Chaufs »
ftren, fom hævder, at Vremfen foigiY
jede, en ststre Btdc
List-Um »Mit-e Stiftst.« medde
lett Summen med Redaktsk M. C
Rath-ieer ltslodes 4 Aar-kiffen
De hat-de en efter Fokholdene god
Gen-treffe og Opfynet gav dem
femme Behandling, som blev Sol
M til Del. Hvor der var Tals
m Mag med Koffe, Brsd
og liguende, ftrgede dei altid for
at For-gerne fik noget med. Det var
en Henfynstagem man under de
givne For-hold satte Brig paa.
—- Advokat Inder-sen i Haders
lev et taget til Soldat, fkønt han
ttdligete var kadfetet fom Liniefols
«dat og ftod i Land-stumm Han
faar nu en Fort Uddannelfe og sen
des faa til Jkonten
.——— Redaktprerne Lebe-et Svends
sen og Petersen samt Tandlægc
Smity og qulværksejer Sabroe
heute-Es lssladte og tilbage til detes
Hjem en as de nærmeste Dage
—— Som tidligere nævnt gaat
Høstakbejdot godt frn Gestaden Al
le bjcrlper til uden Persons Anseels
se, og den gode Villie bringet godks
Resultaten ser om Arbeit-et er
uoant for adfkillige. Man hat sau
ledes i denne Tid kunnet se Pa
stor Thade Peterer deltage i Hist
akbejdet og en Gymnastiklætekinds
kote chvbinderk
—- Den danfke Fotenings Loka
ler Harmonien og Hsjskolehjemmet
i Haderslev blev lukket ftraks ved
Kriaens Begnndelle og aabnes nckps
De Enkel-hig.
J .,Sleschwiggche Grenzpost«
kan man finde ftore Omaab med
danske og mka Mænds Unders
fkrister om Jndsendelfe as Vidkag
til Krigsbjælp til Underktsttelse as
do Familien-. kwor Familieforssrges
ren er i Krig.
»Bei-Uns Apis-C hvis Udgivels.
Im vom-et sorbudt siden den il
Ammst, er fra Fredag 28. Aug. at
m beaondt at udkomme. Bladot
giorde Generalkommandoen op
mærtsom paa, at det nu tun ad
tom som Efterretningss og Unber
haldnin,1sblad, oa at alle de Nord
slesvigeres Forældte der uan
Undtagelfe og uden Tsven bavde
sulgt Jndtaldelfen, havde Krav poc
at faa Tal-stiftet, Betendtgjrelser
oq Krigsefterretninger at lasse i ct
for dem sorsmaeligt Spros. kwilket
ogfaa maatte være i Mondigbedets
nes Interesse-.
For nogle Tage fiden fik Bladet
Tilladelse til at udgaa paq Tyfkt
men det stille-des famtidig i Udfiat.
at der vilde blive givet Tilladelfe
til at udgqa paa Dunst Denne Til
ladelfe er nu indtruffet, faa vidt
videZ ogsaa til de andre danske
Blade i Nordslesvig. Men politi
fke Dtsftelser et naturligviz spre
lsbia udelullede, i det Unier et
Innderkaftet German Bladet redigetes
tat Fru M. Jesfem f. Fibiger.
s Falk-e i arise-. Miug, 27
August Paa den ottendts Tabssifte
lfinde-I folgende Nordsiesvigerc Pe
ter Jeper af Flovt dad, Johannes
Jesfen as Asby baut-di saatet i
»Mka Ben og Jst-gen Thiessen ak
Smsl i Broager haardt fast-et i
zbsire Arm.
» Syd fu- Gmufen. Dei duer
Spifekusnmn ,,Flensburger Volksv
zeitung« ioktællen
stock-H Æg, Srna-, Ost og mangv
andre Ting er i den fidfte Tid i m
stor Mængder komne over Grænsen
bei-til og bat bewirken at der ved
enkelte Vater ikke kan være Tal-:
om Zordykelse men de er tvcertimod
blevne billigere. For Eisempel hat
man kunnet ksbe Æg for I Pfeif
nig Stykket og Ein-r For 1 Mark
5 Pfennig Pundet, Priscr, sum man
ikke bar kendt her i mangc Aar.
SIagtekdcrget blioer for det mess
ikke her. men transportekes lustigen
mod Sud. stpkisernc er dersor ikke
dalede paa Grund as Jndsørslen
Tabslisterne
Efter den U. Tabsliste er der ifl.
»Hejmda1« faldet 3 Lsficerer. U
Undetofsicekcr og 67 Menige, fact
ret 13 Officerer, 46 Underofstreker
og 320 Wenige. Af Nordstesviges
re er Undekofsicer Fr. Millet fra
Haderslev Krebs. J Tabslistcn staat
Hjemftedet ,,Oszleben«. HvilkenTryi i
feil, der her foreligger, vidcs ikke.;
Jst. den 13· ststiste er as Re.j
gimentet Nr. 86 sFlcnsborgss t»
Officer og 4 Menige døde, 1 Un-«
detofficer og 17 Menige saarede og
1 Undewffiect og 16 Wenige savs
nebe.
Tabslisterne bliver fka Izu of ikkc
meke fuldftændig offemliggjort i
Aviöseknz men kun i »Sie-schwind
x1er«. Desuden skal Lokalmyndigbes
detne og Landrandskontorerne sorge
sor, at Tabslisterne bliver offentlig
fremlagt
Mejerierne og Krisen
Eiter bvad der meddeles«erms
dal« ska de Sorfkellige Egne af
Nordslesvig, ladet det til, at Mose
kickne indtil Date bat klar-et si-]
godt under de Vanskeligheder. fom
Krigen specielt bar voldt den«-.
Trafikfoksmrrelsctne under Mobisj
life-ringen bewirkt-de at Minan
meue fvldtes, Smstrct blev fotj
gammelt inden det naapde Konqu
menternc, og Priserne sank bande
lig i den Tit-, fna at det fandsynligs
nis vil bringe Tab, der ester Om
fmsndigbederne faldet dels poa Mose
riekncs, decs paa Smskgtossekctcn el
lcr maoske pas begae Partei-.
De indkaldte Mejetibeswretesslns
tal oversftiget ncwpe 30, Unbek
meferiftemez Antal et vel nok no
get sinke men indtil oidete ladet
det tit, at Meiekiekns nök und-:
Medvirken ak »forskellige Nie-Fug
folk kan holdes gaaende
Este-r Sigmde er nogle Mejeris
beftyreke efter indgiven Anfjånitm
bleven hjemsendt, og der vaastaas
ogsam at man kortrinsvis bar nnd
goaet at indkalde Meieribefmkere
Milch-m Vogt-te oa lianende Er
Hoervsdtivenda
th Kredsmsdel
i Wolkeftet, Mass.
chlggt Vejr og dejljge Tage gao
Herren os nisd Fircdszmødct i Wot
Iccfwt Tot var Ein-sie waru, Inlan
ltic Und-I lmldt sit Antiswde dek,
Inn-n det dljuksr fikfert ättc »Hm-lang
JWorccftcr rr en fu«-f Bu, d n hat
ontkmu lk,»,(1«« Jndduggcke Der
Habe-J en Mastixde Fabuttck i W»
U noglc as dem er jtorcz men for
Tidcu er der doarljgt med Alt-beiden
det fknldes for en Tel Krkglsn j Eo
ropa, da der tun indlsber 4aa iaa
Vesijlljnger jka Udlandcc. Tansters
ais-J Autal i W. et like riet icon, der
til-ev- faku ca. ZW, og sum Følge
deraf et Menigheden heller ille te:
stor; thi dette fsrgeljge findet vi
alle Beginn at en Mem-we aj vors
Fall lever uden kirLelig Forbindels
ie. Trods dene, at Bethegda Menlg
hed bsrec til de mindre Meniglzedet
saa havde den alligevcl Tro og Mod
til at jndbyde Atlantic Kreds til at
holde sit Aatsmsde dek, og det git
udmærke:. Tet stal siges til Wenig
hedens Ros, den gjorde det gudt og
hyggeligt for os 1 de 4 Dage, oi var
det. Jeg hat icfe oæket til noget
Krebs-mode- hvor vi hat haft del
bedre, De, fom havde med »Besij
ningen at Stre, sagde, at de var
faa glade ved at gste den-te Marthe
Getning. Jeg vil hllie eder med
Hebt-. S, Ic: »Es-d er ille txt-thr
diq, at bau Walde sorgte-ums ederö
Gaul-g og den Kætlighsedö Visie
fom J viste for hani Nava, idet
J have tjent og tjene de hellsle
T Alle Indiens Ist-fiel- tilliqemed
Mist Neusat, kam for Jeden he
tjlenek Neuqu i Stocklyih se
Lieds-as Mission-h Itw im
Mesl.vartilÆe·Detva-Z
Ochsen-, Drehseni Dass-rus- F
O. W ds en U Stätte ftc
Kredsmsdet begyndte Fredag For
middag den 4. Sept. Past. Ehr
Griftenfem Bewer Me» holdt
Anbningspkasdikm Hans Tekst var
Ezekiel 84, 15—16. Her blot faa
meget af Prcedikenem l. Hvorfor
holder vi Krebs-»de- Det er, fordi
Wundectflgtsstetdei,iom
www-»w
Profeten figer: Vi for alle vild iom
Fast-, vi vendte os boer sin Vei.
(Es. 53, 6). Hvorledes er det gaaet
mcd dig? Er du fundct as Hyrden
og fort tilbage til hans Hist-ds
2. Hoordan bietet Herren iig ad
med at lede efter der todte-? Han
soger igennem Order estct den en
kelte. Han kommer ogfaa igennem
Zugdom, Sorgen Livcts Tkirngflek
og Modgang og leder cftcr det tab
te
Z. De fort-rentie, dem, der bar vir
rct hjemme, mai sont er kommen
bott. vil hatt fjre tilvage, og dem.
som hat lidt Brud, dem, fom er sy
ge, vil han lasse. "
4. Men de fede og surrte vil han
Idelasgga De fsde og Zkkrke er dem.
fom ljverken er tabt ellek syge. Ti!
denne Klasse htker Farijcrcme og
sdc manch andre, der ek glade og vecs
tilfredse med fis few og paa Dom
mens Dag vil de komme til at stac
vaa Jesu veustre Side, medeus de
sundne kommet til at ftaa paa hans
hsjte Side.
Eiter Prwdikenen crklmredeKkedBi
iommndcsm Paitok Kinn-, Moder im
Lwnt i Feder-eng og Zonnens og den
Holliancnzds Nava, sag Pastet- Naht-m
bsd alle de fremtnede Vellomnien
incd dem- Drd: Vrd Ja arbejd. Frei
daq Eitermiddag Inn-te vi sørst
sikedizformandeng Jndbcskctning.
Enwmi disk frei-mit n: der bavde vir
rct nrbisjdet godt i Kredfen i dei
Entloan Aar-. J en as Mcniahedcrs
ne havde der værct ikke san lidt
Ver-isolie, færlig blandt de unge.
Dcknasit onlysie inm, at Warten
Kaldct i Pn., der Imde vertet uden
»Im-it i Ist-H- Aar. endclig bavde san-i
set sTrasst igew Til sidst mindede;
han om, at fiden Warten havde iaai
ist Vrwih var Krodfens quiitcst
bleven betydrlig for-gen thi den
ne Virksombed maatte for en Tid
Iststtcs ai Kredskasien Tekefter op
lasite Krcdskasfereron sit Negnskah
Krediens Jndtægter det fidfte Aar
Hmvde Vasret s1196.60. dekaf ira
JZamfundet 852500 Udgiiterne hav
.de været 8117l.10. Der var ei
Hcverskud i Lassen as 82550 Der
bit-o ovlnit, at oock Halvdelen of
Krediens Jndtægter var kommen
fra de to Menigbedet i Maine De
lilcite Menigheder der i Kredien ist
Ihm imm, og flekc nie-a itsttes as
Kredskasiem iaa ieg fones, Krebs
iens Jndiasgter bar Met store. Der
er 11 Menigheder og 3-—-i Mis
sionsspladfer i Krebsen. Eiter disfc
to Jndbetetninaer var bleven over
givet til en Komite, indledede Past.
Jvrrfen Emnet Vækkelse i For
vindelse nied Ef. ö, Isi. Vzkkfelss
iomdfætter Sonn ellet Dad· Tet er
Mk not, vi kalt-r om Versteck Ho
vodsagen er, at der skek »Ja-steife
Der blev spumtr ttængek vi til en
Basis-Ilse? og der blw spat-et ja.
Hvokdan ital vi faa en Vetteln-?
Den ist-sie Betätigelse kr, at vi vii
have den, dernwit, at vi beder om
den, og for det tredie, at vi est-beider
for at faa den. Dei et Herren ate
ne, der ved iin Rand san give os
en Westasie: nie-n Hi san væte med
til at ftemsinnde deu, san veI sum
til at hindre den. Dei-fein vi var
ins-re mai-z da oilde vi using st
re time for at saq en Mkelsef
Gut-O Okd et iæklig det Widdeb
Herre- bruger til at vers- Nenne
iket; men han san Man btuge an
dre Listen Vi hat-de en its-i og
leeren-is Samt-Ue m beste Ema-.
og manqe tog Del i Sumtalm
Fredaq Usten Juditede Mk
A. J. Hausen over Rat-is IS, 15
N, es Past. A. pitxegaard over
Joh. U, 6.
Lordag Rurtmddag og disk nieste
as Eftcsrmidmwsn hande vi Fort-m
ningsmsdis Følqmde blcsu bestemtt
h At odi- Walt Weiemann 850
til Rejschjælv,
L) at ftøue Illisfionsarbejdet i
Worceftet med 810 um Manne-den«
ci) Medscn givct Pest, L. C. Lar
sen 8150 til et Mut-L lDe 875
blev famlet ved Kredstnpdey
5) llt ans-ge Zamfunbet om en
mannsdlig Sittte paa 810 tilVikk
san-heben i Warten og Omegn.
6) Medsen udtaler sin Glæde og
Tat til Missionær Sweet for hans
Akbejde i Montkeal oq opiordre
ham til at fortsastte Arbede der.
Pastor chkr blas genvalgt til
Kredsformand og F. W. Fischer til
Miete-. Det blev beftemt at tage
Binnen i Forbindelle med Orts-:
:,«,Bed»gt uden Atladelfe« til For
Jhandlinqsemne ved tagte Und-mi
jde En hiler fra Smutnndett For
lmand blev oplæst og modtaqet med
lzsr. Derqu sit me Stad- m
cert, men gab Behaudlinq fom pe
sulterede i. at flere befttlte dem
M flattede Wmtddagsmsz
det
- W Wen has-se stets-me
syst- cwvetpt few M »Im
its-We s- W m
dejligt Solfkin, og vi mætkde
Guid-s Roudes Solskin over os dele
Tagen. Past. L. E. Lotsen occedii
tede om Formiddagcn over det gam
le Evangelist-It Luf. 10, 28475
mon da vi maattc bsgynde Gudstjes
um's-en Kl. du«-Ez, for-di Akmenietne
selo skuldc bruge dcrcs Kirke Kl.
los-L-, faa var Forsamljngcn ille
saa stor. sum den ellers vilde have
Unsre-L Smadaq Eftckmiddag var der
prrit Vorncgudåstjeueste, hoor Post
HKirkegaord kalte til Bttnene, der
mftcr indlede Past. Il. W. Land
Emmsn Den bellige Redner-: Dei
var en god og sksn Jndlrdning
bvok det med Kraft blev betont-D at
den heilige Icadoere er noget vir
keligt, den er et Machst-, book vi
under Brodet og Vinen Imde Je-;
fu Lege-me og Jesu Blatt Tisn hol-;
lige Nadvere maa Mc misbknch
ellck tilsidcsfættes: nwn den TM ag
tcs hsjt og beuge-Z rct
Eiter Jndledningen blev der fsrt
en sksn og alvorlig »or(mnd1ing
om fslgende 4 Punkten
1 Hvoksor gaor du til Alters?
2 Hoem er fsikkct til at gaa til
Alters?
3 Ovortmat maa du gaa til Al
ter»
4. Og Vellignelsen ak at gaa til
Alters.
andasg Ast-In vor »der sskst Al
tes-gang, bis-or en stot- Elnre gasftede
Herren-s Redner-both Ball Aabetq
holdt Efriftetalen og heute ved
Msdverbordet, assisteket as Vastok
Kinn-. Dereinst var der Bat-nebenb.
oa til iidst talte Missionwr Zwecl
Bande om Eftermiddaqcn om am
Aftenrn var der en god Forsaittling.
Offmst vcsd Msdot belka sia til oms
Hing 110 Tollars. Oin Manda
aen holdt Ungdomssokbundct lor
Atlantic Krebs sit Aarsmsde Det
holder gerne sit Aarsmsde samtnen
med Kredsens Dlarsmsdc For-mid
dagen blev brugt til Forretningss
insbe, hvor blandt andct Fortdau
dets Kassebeboldning blev delt imels
lem fokskelliae Missioner. Jeg trot,
det var omlrinq 250 Toll» der
var i Kassen. As andre Tätig, der
blev bestemt, lkal jeg veran Dei
blcsv henlttllet til Diwktiotten for
ED. L. P. H» at man tustedh De
zllngcss Blad maatte udkomme to
Gange om Manne-dem laa fnakt del
san lade lia ask-, link-lau vilde man
»fa-tte ftok Pris paa, om der nu vg«
da kunde komme on firstemmiasangs
i Mach Endvidete blcsv jcsg ind«
»in-M til atsforefaac m chle i At
"lontik Krebs for Ungdomsfaacns
Icemmr.
Munde-g Estetmiddag indlede jcg
Entklei- 1 Joh. 2, 14-—15, decks
fer blev der kalt mange vmuiae
oa nloorliae Ord: men da der vilt
komme-r et Referat fra dette Msdt
i D U. B» las flal jca ikke liae
men- bekom.
Mandag Akten talte bver al de
tilstodethende Priester og Missio
næt Smet et stillt-Mord Dame-d
var Kredsmpdet flutkkt.
Des var defliae Deine for Guds
Fall Vor Kraft l Herren blev
Musket, lau vi dkoq losem med ny
Kraft oq mit Mob. Guds Ords Sctd
blev riqelig udlaaet, oq lelv om
vi ikke lau tfenlynlige Fragte-r det
ai, las merkede vi bog, at nagst
as Sieben lladt i god«Jot-d, oq der
Mal uok komme en Giftdag.
En biet-tells Tal til Pkcklt og
Menlghed i Betroffen for-di J
qlorde det san godl og hyggellgt
for oft-A lot al udvisi Geftfribed
Jeq vll hille edet med 1. Kot-· lö,
58: Verlor, mlne ellkede Betdkel
blkvet last-, urokkellge, allid klge i
Gen-end Gernan, videndr. at eders
Ost-beide et ille lorgckves i Herren
Il. S. Weis-nann, See.
Die-Inder, Kalis
Ten "·i. August disde Miss. Cljsc
Ksikitine Petri-few Mr. Ican Peter
ienv Qui-ru, pas «Ned Erst-ist« Ho
ipital i Fusan hvor nun nogle Da
ge i Fokvejen var undergaaet en
Operation. Mes. Peterien hque
væket daaklig i lang Tid og lidt
meget, og heudes Udgqng ai Bei-den
var ise let i legemlig Denieende
men den Herre, hun havde tjent im
sin Ungdotn, giotde det ina, at iok
Sjæien var der Lys og Kraft og
Nod til det fidite, iaa hun Lande it
ge til det iidite: Gud et sod! Hun
begtavedes under megen Deltogelie
ira Jmmanueli Kirie den 9. Au
gust. Eiter hendeö udtalte Laste,
icmq vi nosle Vers ai: »Jeiu, din
isde Futenins at image« og :,.O
Deliin, mit Hier-te den Stab
iaa hast-di attrqaerl Mot- Hem
iens Tale var noget ai en Seins
ith for den sich iom let-edel
Tr- oq sit hie-n i tro« Seit-e c.
Ægtefælle 8 Bern, 2 er dsde, 3 et
gifte og bosatte her-, Mis. P. Han
fen, Mes. Rainer og Wes-. Raincrt.
De andre —- Robett, Her-mon, Au
gust, Klar-a oq Akt-but er lsjcnmte
nos Jst-deren Mes. Petri-sen var
fsdt paa Siælland, Holbek Amt,
1865 og havde »Ja-rot gift i 31
Aar.
Og sidder Monden alene,
qik Mode-ten fkq fine inton,
faa fidder Sorgen bvet Dag ved
Bord
lwok fsr de Moder-en fau.
Men var tun Jesus i Hufet »
Muds Engel gaat nd der og ind, !
Gan soc-ver scfult genas-m stille Hus
og triftet sorgkulde Sind.
Og Sukket stnclter i Binnen,
on Hanf-et skal ej slnkkeg ud, l
Mild Sorgen tabet sin bittre Brand?
Ha Oicsrtet kmichr i Rud.
(Jngemann).
—- Pastok Haufen hnr vxrkct en.
Tut i Fensdale for at deltage 21
Missionsmsderne der, og han hat
ved den Lejlighed ogfaa besagt Me
tüghederne i Sen Franciseo og Onk
land.
— Menigheden afholdt sit Knat
talötnsde den 7. Sept. Mk. P.
Linde-g valgteö til Delegat M
Kredsmsdet i Wortlaut-. Dei be
sten-Les at holde Nitsiontmtde i
N her oq adfkillige mindre Uns
Ren heben moaende dediqu
— Winkningen et Inakt til
widest-nat Der siqu at W Wid
W- for enkelte lädt mete, for
andre lädt mindre end, i Its-;
Venliq hilf-it M
UAW UAML IZOU
III-Oft
sepu 16, tou.
Dost- sit-—
Duriog the Ida-It six wceks
since the mither of bestünde-,
the Cuosrd Lioo hsve limited at
New York, Bot-ton, Montreal nnd
Eli-Max the enormous number of
28,160 pas-engem Pracht-Uh
sll wer-o Amen-ich tout-ists, of
which number 6298 were Eint
Ost-ist, 7271 Seoond cis-bin and
8591 Miit-d clsss pas-engen
Msay vers compslled to occupy
qusmrs in the This-d cis-.
The tolle-ins can-käm were
emploin in uwias Ums pu
(’ummniki, Prauconia Lnsitd
nis, Jst-stumm Panos-nis, Anthan
Urania Uns-mit- c!arpsthid,41
anniu Fampania hornig blau
reist-ist
Yonks trotz-,
This thmanl Rissamshjp f’0.. LU.
P. G, whitivg.
Gan-le stiften Jus-dient
hist-riet is Fort-linker
fortqlt for Dirn.
Udgivet af Udvalget for Inst-e
Missionö Bimegudstjencstck i Dem
ntatk. 78 cideh 25 Fortællinqer.
Med Fortasllceens Portkcet m
Nummer Pkis 25 Ets.
DAN PM. PUBL. KOUSB,
Blatt-, Not-mirs
R. A. Tot-m Bist-.
Isire ssde Blan- fpt 75 cis. —
mindre end halv Pris.
Taler til Gudg Modakbcjdcre 64
Sitte-.
Livetö Vej . 94 Sichr.
Bssnem 101 Sider.
Disfe tke tilfammen 50 Ets.
Virtelig Fresse- 248 Sider. 80 Tis.
Alle site tillammen 75 Tis.
Dau. Luth. Publ· Hauf-,
Mai-, Nebr.
Les Messe til
rote sh- stusitmaudbibler.
For at mode Kravet am en noqet
pænere Bibel til Mellemptis fsm
Konfikmationsgqvcs bar vi ladet
fremstille folgende to Nnmke i spe
cicl for os udfstt Jqdbindinm —
Nk. 24——A· Den almindelige Kon
fikmandbibel i Lommefonnat. —
Speciel Judbinding i fint, btjei
list Charqu med Gall-Init· —
Ptis 81.40.
Nr. 24—-B. Summe iom Nr. 24—
N. mea med runde himm
Pris QLSU
Begge Wie Bibler er as det dan
fke Bibellelstabs machet-, og med
det us Testameute i no Don-Musik
Den, der hat set disse Bibl-ex vil
viere knis med es i, at de lex-list
esner fis til Web-qu
Nmpacfættesisuldfotsd
Teuts ekstta· Nara es M sc
M.
Wagn.
Japqnmiisisnem
Ist bitter-et Ie·Kbl. Nr. 37 ............... 81092.13
Nemah, Wis» Vor Fr· Mchs Ssndagsstole ...... 14.7l
Thier-am Jll» danste Feriestolebseu i Golqatha Msh 4.00
Connec, Ja» Nazareth Mkfhs Kof. .............. 30.00
Trufatw Mich» Offer fra St. Thomas Meh. 17.75
Money N. Dok» Hans J· Bitte .................. 2.00
SaxeviliL Wis» Saphir Radmusien .............. 3.00
Howarkx N. Dak» en unckvnt .................... 1.00
Westby, N· Dak» Ecife Anderer .................. 3.00
Wem-arm Wis» Bethania va .................... 10.00
Audubom Ja·, Ebene-zei- Mgh. Ovekflud fta ngdomss
modet sm: en uncwnt 8100: MrlPetekchrikfen 82 142.00
Tilxammen ............ 8181959
Judianetm Mienen
Fsr wirke-eh sc KbL Nr. 37 .................... 854199
Mercer. N. Taf» Hans J. Bitte .................... Uso
Saxcville, Wiss» Eookw Rad-missen .............. 2.00
Hornarti, N. Tat» en ums-unt .................... 1.00
Waupaco, Wis» Bctimnm stof. .................... 10.00
Audubon, Ja» Ebenczcr Mng Overskud fra nimm-tus
msdct 815: Mts. Peter Heukiksen 81 .......... 16.00
Tilsammen.. 8572.4i)
Stolen-sen
Fsr fvittetst je IM. Nr. 37 .................. 8134289
Dane Ballen, Mom, Ebene-Her »Nng Bade Johanscn
BL; Hans Andckscm Chr. Olfem R. L Hausen, C L
Messen, Niels Peter-sen Sohn Hoffman, Nicls Nie-l
sem Lle Diesen. Peter Jenseit, Louis Fryhling, Pe
dek Hausen. Einer Vcnscm A. Thompfeth Thorwald
Johnsem Paul Nnbo Niolscm Paul Andersen Kund
scn, Streu Loch-n, J. J. Offen, Martin Nielfen ho.
slz Matbias Lynggaard 50c .................. 22.50
Colfax Co» Nebr» Imm. Mgh.: Hans C. Stadt-rieth
Claus Anderscsm J M Watt hv 82: Mes. Hausen,
M L Linden-few d. P Clauer hu. st; Andrrw Watt
50k: Ast-um Watt, Artbok Wott bo. 25c .......... 10
EhrissB Lakictk en Rote fm Stab-n .............. 82.
Reedlm Ca:., Eben Ezksk d. e· l. Mghx Carl Jenseit,
H· C. Pedersem J. C. Madsekh J. E. Pedersem A. C.
Niclicn ho. ZIHI Haufen 75c; E. Ehristenfem A—
bo. 50c .. . ............................ 6.75
Ord, Nebr» Pai- Ein-. Spanien sä. A P Jenseit
PL: J M Umndsen Jene- Haufen, Henn) Lotsen
. Julius Hoflkrndscr. Carl Palm, Peter Lotsen hv st:
.00
8
N. Nielsen 50c .. .. ...................... 11.50
Xilsatmnem . . . 8147642
Jahresaufwan
Fsr wittert-t- se Abl. Nr. 37 .................... 857087
Meere-, N. Tak» Hans J. Bille ................... 2.00
Howatty N. Dak» en unasvnt .................... 1.00
Audubon, Ja» Ebenezer Mah. Mrs. Peter Ida-missen 2.00
tillammen.... IZ75.87
Mormonmisfionem
Fsr kviteret se Obl. Nr. 37 ...................... 849327
Meteor-, N. Dak» Haus« J. Bille .................. l.00
Sagt-illa Wis» Sopbie Rasmusfen .............. 2.00
Hemmt-, N. Loh en uncrvnt .................... 1.00
chtbtx N Dak» Elife Andreaien ................ 3.00
Tillammen 8500 27
Jtdemisiionem
Fuss spineret se Abl. Nr· 36 ...................... 815.00
Geword, N· Dak» en uncwut .................... l.00
dummes-« smoo
Bloit Nest-, den ts. Sept. 19l4.
oMeu
MfJfordfdwkluth Mkkeism