Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 23, 1914, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Danmark
Dis-satt um- Versen-Witz
(
i
Exporten til Englands
l
Dmnperen »Mdaros« ankern am
Mokgencn den 2. Sept. til Aarhus
ita Grimsbys den medsprte Mel
Passe-gener eller Post og heller it :
se Gods Fasten over Nardiscn var «
sorlsbet udmasrket, og man havdc
hoetken set Krigsskibc eller Minerz
Minen ved Singen !
Etagem 2 Zept EftcrspgningetH
efter Minen fortsattes i Tag a-.
,,Expkes«' og Torpedobaademspask .
huggcken«, der i Formiddags ind
kom til Stagm Dei meddeles nu,l
at flekc Fort-in bar obiekvcret
Mitten; i Staat-n hat man dog iste
storTro til, at det lykkcs at finde.
naget. .
MinerIIe i NordspeIL .
Aalborg, 2. September-. Dampei
ten ,,Flynderbokg« af Kobenhavm
Kavtajn Grave, ankam i Aftes ti!
Nekresundby sra en Plads ved Ty
IIeIIsden med Kur IiI østasiatifk I
Kompagnis Ecmentfchrik Med·
Dmnpereu Iulate de tre Mand, dec.
blev reddede ved SoendbokgiSkon-»
net-ten «Gcea"s Undergang ved en«
Mineeksplosion ved den enge-Mes.
Kost F
Kapthin Mkove Iottwller, at Eng
lwIIdcrIIe er IIIeget oIIIhyggelige :
med at advare Handelsfkibe mod
Nordsscns Futen Kaptajnerne Iaar
officiekle engelfkc Vereininqer om
de tyfke Minefelterss Veliaaenbed
oa oIII dc Rom-, book Seiladsen
anI II IItes at Inn-e Inrefri Kopie-i
IIerIIe amnodes tillige oIII at odvore
de ?kibe, de nmajte mode vkm Ha
bet.
I
I
I
I
I
Heftebandelen i
N o r d i v I l a n d
Vksnderslev, 2. SepteIIIber De
Wie Heftelmndlens Streit og Geo
ges var i Gast i Btsndersleu Der
var III-di ka. 300 Heftex meII Ty
fkerne ven- kkassne og Lebte tun
Ina. De III-re Fowentninaer blev
Iaaledes IMIIede, Ille qlene lot-los
des det ille at koIIIIIIe III IIIed de«
amnle udmngeredc Beste-, Inen Iclv
for en pcen Vase var Tusker-ne ikke
Ilotte med PriIen Der blev kun
Iolqt eII Sarg Hefte til PkiIer fro«
600 til 850 Kr. Hiemciae VIII-be
te, bl. a. Grabow Im Aalborg, Lob-·
te ogfaa jidt til liqnende Prifer;«
IIIeII det var Inn en Brecdet as Til
ssksteu. I
Histking. 2. September-. Streit
og Geokge"s Opkjb as Seite her I·
Tag blev Itte iaa start soIII ventet;i
der var imidlettid bleven Isbt tet
betydeligt ved Forpkang de fere
gaaende Dage. J Das var der til
Iert ea. 200 Heite, hvoraf ca 50
blev folgt til Priset Ira 700 til 900
Mauer I
s
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Author-I stumm-matten Aal-l
bom, L« September Im Aaliiom
itreaturnmrtcd aiait i Nank lfsxm
Schwiner tin-n ttllmae stunk isiolgt
m. 500 stokc Hin-atmen ou undis
de mwasrcnde dont-lich Foriiold me-l
net man, at dette vil owns tilsimsis1
icliqt til Mker Markt-d. i
Tyike Kul as Kot-a Jll. teles
graiiit Jndberetning im den den-i
sie Geiandt i Berlin er det ai den
tyite Sie-gering under si. Juli udJ
itcdtc Zorbud mod Udspricl nisten-(
kul, Bruntul og Kokes samt BritetzT
tcc inditrwntet til tun at gwlde for»
Stibsbunkerkul oq Torpedobaadsi ’
kul. :
Eis-stieg is Mit-erste i Neids-eng
Eisvortdampcrnc dirigeres Nord
oni Stotland med Aaran fom Ho
vednditibninqsited Aal-huc- 29.
Aug. Dot engelsic AdmiralitetsAdi
Woriel mod sptmmcndc tolle Miner
ved Englands Miit hat deövasrre
viit iiq iusidt bei-miser Forlcden
git to danske Fragtdampekc til
Bunds med ltore Foderfioiladninger,
et Par hollandste Skibe sulqtc eitel-,
oq i Gast kom der Meddclelie om
itkcs mindre end tte Fort-few ver
hat-de iidt stimme Stæbne, nemlig
en islqndit Trost-let, en Saal-borg
Skonuert og en not-is Damper. Sei
iadien pag starkes-en man bereitet
liges at were alt endet end iureiri
tot den neutkale Mini
Man san stmkt beklage, lktivet
I,,Jy11. Pst.·, at Krisen ist-es paa
en saadan Munde, men den hour-de
IOenfymslsshed faldet jo for sorigt
gosdt i Ttaad med Felttoget paa
»Landjorden, og de neutmlc Sta
,ter hat tun at indrette sig bereitet-.
Den danste Landbkugsctcsport til
Storbtitannien har hidtil kannst
foregaa nogenlunde uhindret, men
de fidste MinosKatasttofer hat nøds
vendigois maattct indvirke ogfaa
paa den. J Gaar Formiddag blev
der paa D. F. D. IS Kommt i
Købcnbavn afboldt et Mode mellcm
Repkæscntantcr for Landbrugsmini
fteriet, Judenrigsncinisterict ou Ets
pottkommissioncm og her besinne
de man at forlwqgc Eksvortcn til
Etorbkitanicn fra den enqelsie Ist
fnst til Vcstsyftem fault-des at Skl
bcnc fester nord om Ekotland oa
Liverpool oa Glasaow bljner An
løbsbavnc. Afskibninqcn flal do
ikle foregda fra Esbjerg, men ho
vedlogelig Sra Aarl)us, lmorfra der
slal asgaa Damm-r saa vidt muqut
bver Tag, eg des-Juden er det Me«
Ringen at lade ugentliqe Tonwerk
udgaa fra nordlige oftjydfle Harme.
lkerlia Aalborg, on fm Kobeuhavn
Den forste Tonwer, formemliq »E
oss«, afzmar im Llarlme wo Man
dag, og lusrtil flntter oasim T. F.
D. Es Kontorperfonale i Esbjerq.
Forhaabentlia lulles der at de
retholde Erporten as Lakdbrugsi
produlter paa den Ime Mute Ma
rcmtier er der jo heller ilke her
Man gsrt c bvert Feld vel i at m
re sorberedt Cum nne Afbrndelser.
Essbfera, IR( August J Anleh«
ning af Telegrannnerne mu Miner
ne i Nordloen er der 1 Tag ikksf
nimmer nozusn Etmlandsbnad her
fm. J Morgen tidlig amaar »Ni—
daro—5« og ma Søndcm Morgen »N.
J. Finrd«, beuge til Liverpool Der
med flandfcs Etuorten via Esbjem
Enkel-bis ira Mandk1q. og Hovedudi
skibningsftedet bliver Aar-bus, bvori
til Ztsrsteparten af det hemmende
Kontorperlonalr med Kontorelyef
Lorlcn i Spidlen alrejset Sandag
Nat, oq lworfra Sklbene sremtidia
vil asgaa til Liverpool oq Madam-.
Aalbora, W. August Damperen
»Gebt-« asail i» Eftgxmiddaa herfm
med 160 Tons diverle Landbruqss
produktek: den medsprte ea. 1000
Dritter Smsr mindre end scedvans
ligt. »nga«, der afgil i Moral-T
medssrte ille mindre end 239 Tons
Landbruqsprodukten idet alt del
»Fürst, der stulde have været over
Esbjera til London, lendes denn-.
JVel Begge Damverne qaar nord
om Mailand til Glasqom
! Kreaturslldftkicem Esbjerg, 28.
August Entortnmrledet i. Das-)
var tilfsrt ra. v400 Kreatur-eh der
alle i Dag eller i Morgen allendes
med Baue over Vedsted eller Vom
’drup lvdvaa. Händelen var meqet
idaarlia oa Prilerne ftærlt trykledL
)
«-. Englands-Mann- Anrnii-.·-, t(
Einst Erlmrtdnnnnsnsn »Primnla«
antmn i Haar Fornnddcmsk ved Ti
tidcsn til Anrlnie im Atriincsdit Sti
,bct tmr tonit og nnsdbmatis of Post
Ilnn ist Prier on on tmlu Ein-s Von
itorL m dissndisn unt der l? Pass
singt-rein
Blandvlkasiagmsrcth vor iire dan
ftts ZøfolL der den is. Juni var
jaifcjlet fra New York med en tyit
Fnldriqger. sont et tnsl Micderi hav
Idc Mit at et enge-M Rhcdcri. Sli
Ibet skuldc til Hamburg, tin-n dvt
Iblev den Z. August taprct as en
lcngelik Towedobaad og bragt ind
til Dooer. Medeas den tyer Tel
of Bein-Eisingen itmts kom i Ktiqsi
fanacnikab, blev de danftc Ssmænd
otzemivct til den danlkc ViectonfnL
der fein-re icndtr dein til London
bvorim Generaltonfnlatct lmr bjcms
fendt dem. Drin-retten ital ni
tmsiscs Asasrislse oin dercs Hort-.
Donau-ten ,,A. P. Banns-ist ai
iejlede i Nat fra Aarhns direkte til
Liverpool incd tnld Last 77 Land
brngspkodnttcr iamt Post og en
Snes Kabvtsi oa m. 40 Mellems
dwkspasfageren
,,Ni«daroö« bar i Gaar Formidi
dags pasfetet Dirtshals paa Reife
im Grimsbn til Aarhus.
Inm- l Dsaser. Udemsigsminli
sterlet meddelen INqu Magra-sitt
Judberetnlnq tris det hauste Mandst
stab i London kqn sum i Daqser
Crit passe-b England l Traan
Eu drin-ruhe Mitte-« Frei-»Es
havn, l. Septth En farbisejlende
Dampcr rapportekede i Morges, at
den havde set en drivende Mine uds
for Skachk Spitzers »Expres«
blev stroks tillaldt fra Fredcrikss
havn for om muligt ax fifke Mitten
op. Efterspgelse hat nu vætet fo
rctaget helc Tagen i Farvandet
not-d af Singen En Motokbaad
assisterw Rosultatct fcndcs end
nu Mo Mincn menes of stasrk
Strom at vcrrc satt til vore For-«
Vandcn »
, .9kfte-ltdsptsleu. Stim, 1.Sept.»
jSacwcsl i Saman som paa Mors
bar der i den sener Tid fundet
Itvro Hesleopkøb Steh Fra Skims
Station order feudt adskilliacVoans
ladningcr Hefth direkte til Hom
bum m i Middags ofseudtps ndcsri
lig ca. 300. Prisksrno hat vcrrvt 700
til fis-O Kr.
Eu Ttsft for vote Geste. »Von
ftkess Folkebl.« hat spurgt m as de
tnfke Opkøbere, hvor de Hei-te gaar
heu, der iendeö til Tyfkland. Skal
de i Krisi? fis-mer Bleibet Saa
masnd ital de ei, ivater Das-herein
de skal slide Brostenene i Hamburg
km« Berlin. Tyskerne hat, da Kri
gen ndbrod, taget alt, hvad der paa
nagen Maadc var brugeligt til
Firm, aj Tiysklands Hesiebeftand
Ravnlia Hannover er lame- sor Hei
ste. Lg un mangler de Handlende
i Bin-tue og Wange Landmwnd
Ikaskkrait; der er dem, der faar vor-:
Heite. mm noale ganskc kniest
iasrlig aode Nidehesic oq en Dei ai
Juderne saslaess Videre til Krigss
brua Te ileitcs as de Heite vi sen
det der-noti, komme-r aldriq til at
liiate Krudtetz de duer finsmlthen
ikke til det Brug.
Drittens-hear til Tyfklaad. Fra
Aar-:- fkrives til »Hoka Av.«: J
Liglied med det sorige Land hat oa
iaa Himmerland onst-et aennemsare:
ai Handels-soc der opkøber Hein
til Entart. Navnlig bar Heftehands
let Chr. Rast i Aars sotemget be
mdeliae Luft-b. Emiens Landboere
vil i den Grad gerne steigt-. at de
ielv ialbnder, og Tilbudenes Tal er
iaa ovekoasldende, at Rast bar maats
tet lade fig befordte i Automobil
for liurtigerc at komme rimdt oa
se paa Var-errie. Han købet ikke alt,
lwad kmn ser, men sei-langen at He
iicne skal vasre i aod Fodekftand oa
have ordentiige Ven. Priferne bar
aennemfnitlig vasret omkring 600
Kr. for «l-—---13 Aar-s Beste, og der
er her vaa Canen opkøbt ca. 300.
Vange for Ktia i Inland Lap
pesamiliem der bat-de Ovsnn med
Rensdytene ved Kongensbus, hat
iorladt Landet oa er reift hiem i
Anlednina af Kriaea Familien
bavde i Folge »Bist-. Stiftii.« fores
kam-at Kommissionsraad Hans
Tabl i Hamburg, om han kunde
gar-unteren at der intet ondt vilde
vedetfares dem aennem eventuelle
Ksiasbeaivenbgder. oa da Kommis
siousraaden naturliavis ikke var iv
Stand beriiL reiste Lapperne.
Busch-hochschqu 117,000 Thr.
Hvede i Elbe-thust Pristegules
rinaskommission hat ment det ji«-d
vendiat for at aste Statt-us Ve
ilaqlcmaelfc af Hvedebeholdninqen
si Hovedftaden vitkninasfuld, da at
medtaae oafaa faadanne Partier af
Wiede, sin fenest den 28. August
maatte være ksbte as Ksbmænd el
ler Mølleke her i Vyen paa Lede
ring bertil eller frit am Bord i
Provinsbavne.
J Hcsstbold hortil bar Jndenriqskis
miniftekirt i Manr ndsusdt en ny Ve
kcndtaørelso, bvornisd dist wahrin
ges saadanne Købens usortøoet at
jndfcndc de paaqckldend( Dokumotp
ter til Jndenkiasminisseriet.
Den Kommission, der med Gene
raldirettsr M. Koofoed sont For
nmnd sfnl fastsmttcs«Hvedepriscsr11·
bar i Moor opgjokt dct i Købcnlmvn
forbaandcnværendr Lager m Hv(-d»
til il7,000 Tsndcr
» Nu blivcr der udtagct Prøvcr af
Jde ioksstslliac Lager til Vmg vcd
IFaftfasttdlfen as den Pris, hvortil
Nsbcnlmoncs Kommmus sfal over-mas
Eisvechtt
! Tot er Meniacm at Hvoocsalact
Leiter Lvertaaolfcn isal forsaaa fm
lKomnmncmz Skonomikomon
SpititussForbndrur. De flal pri
vei ved Domstslkur. Købcnlmth
ski. Augqu Dr Forbud mod Ud
stammqu og Salg as Spirituofa
til Jndkaldte og andre, Ver ist nd
susdtc of forstelliqe Politimestre Lan
dct over, bar felvfslqeljg vaktsMiss
fornøiclie færlia bog de bonum-de
De et smnkommet efter direkte Op
sokdring as Justitsminifteriet, der
sont Himmel hat anvist Lov af 4.
Februar 1871 § 7, der giver Poli
timesttene udenfor Mbeahavn viffe
Mfsjelfer til undct særlig Forhold
at optethvlde Ort-men
Nu meddeler det her 1 Byen nd
gaaende Blad «3und Sans«, der
sasrlig hat til Opgave at bekæmpe
Fotbuds-Tendenlernc, at et as Bla
drt opretkdt Bureau til Behandling
af ForbudssSptIrgImaalene hat la
det disfe Forbuds Lovlighed under
søge ai anfete Jurister, der er kom
men til det Resultat, at den ncevnte
Lovparagmf utvinliomt ikke giver
Politimestrene Lov til Forbudenes
Udftedeslfe Misfornøjede handlende
bar den-steh ogian of chfyn ti!
Kvnsekvenlerne, beilnttct at lade’
Donistochne faa Forbudcnes Looligs
hed til Paakendelsc Man har til
Konstatcsrinq as Illovlighcdcn valgt
Forboldcsno i Grindited, hvok For
budist komme-r alle og gældcr hele
Tagen undtagen den one Time Kl
m- -tl. J Grindited ligger intet
Militast, hvorimod der jo nok finde-s
adllillige Jembamsarbejdorc Købs
nmnd H. M· Schiisdt i Grindfted
lmr die-reitet- meddcslt Politimcstcken,
at lmn vilde ovortmsdc Forbudct
og isr bogmidt at faslge spirituøfe
Trillo i dct Omimm, Lovcn tillod
lv71m indon Forbachs Fremkomst
Grassk Anerkeudelie. Znaepioicsrs
fkc ved Røde Kors, Fri. Jenfine So
renfem der for Tidisn gar Tjrnvstp
ma dvt intcsrimistiiic niilitcrrcs En
qisimcs i Magst-ed doitoq 1912——13
sum Zitgkspiisietsko i «Liiilii111krii1(siie,
førft i Janina og sein-re i Zalonis
ki. Te trc danskis Zøitre, der bar
soc-reitet chneste i Usrirfenland
imr i Folge «Ringitiso Folket.« mod
taget et Erindringssusgn ciied Di
iiliinh der i Overfwttislfcn iudcr fan
ledes:
Wende-J Majefmst Männeran
Kommde Dct rodc Kot-F bøis
Protcktriccs, imr ownst fim naadiq
at tilde-le Fri. N. N. Tot rødo
wrk crindrinqstemi soin Erkcndti
iigbcd as imndcs Ariscjdc for dir
sann-de i den grirskstyrkifkc on
grcvsksbnlgakske siriq l!)i«2-—13.
Zorn Benis dcrfor titftillissis hendk
disttc Time-ji«
Dsdsfald paa Ist-u Frederiiirii
imvm Bi. August. D. F. D. ZIZ
Damm-r ,,Aurora«, oaa Reife im
Kobenlmon til Glassiiiiw med Land
britgsvrodukter. indkom i Lordags
hertii med Flagct paa balv Staan
Forli-der Hans- Clirifccn Møllcr
Niclfcn vor under Scjladsrn i Kat
tmat sinktet dsd om paa Tit-Mk
kamt of et Meridian
Liget blev fat i Land her, hvor
eiter inbcst iortfattis Reisen.
DsdsfaltL Hist-ring, 2. Ist-tem
bist Jndkaldt Korporal Lied 5.
Drimonrmimcnt i Randtrs, Lanrits
Peter Christeniem Ssn of siismand
Hans Christenscn i Trnslists chrr,
er oiqaaet vcd Dsdm paa dot mill
tasrc Syaebus i Ratt-does cstcr en
Operation for Blindtarmsbctændels
ie, 22 Am- aL Han fkildrcs iom en
meget flink Soldat, bl a. var imn
den ist-sich som medic, da der blei
indkaldt. J Dag bit-v han under stor
Doltaqeifis bcqrcwct paa Jngftrup
Kirkmciard Der var msdt Nevrws
fontanter for Moment-et oq deitcs
Undcrosficersioreniim havdc sendt
en iignerct Maus-.
—— Jægcrmester A. J Hasiruv ai
Holbækgaard ved Nandets er Fre
idag 28. Aug. afgaaet ved Døden
i- ——- Uordesasrd Under stot Disha
Jgpise btcv ww. Pwvst H E. Koch
Jforleden jordct fra Frederiksbom
Kirsc.
Aidøde var iødt 25. April 1810
i Wbenlmvn sum an of ilrtetmsni
mer J. V. Koch. Eiter i ist-it at
lmms tngust tcoloqifk Embcdiscsksai
men lich fmn 1865 person-pl Kam-L
lcm i Falle-Iler- — Swrslov oa 5
Aar efter Kapelle-n proloco samme
stods. 1873 blev ban Soanepmsst
for Snodftrup oci 1878 for Val
lerup Maule-v Mcnigheder, hvor
han virkedc med Nidkærbod og
Dimtigbcd i nassten 38 Aar. Im
Ums til 1911, da ban tog sin Af
»sted, var afdøde tillige Provst ved
Smørum oa Sollelund Hei-redet
; —-—Zkibsredcr M. C. Heime
Ente er under et Bei-g has csn Søs
fter i Smidckjnlland afgamst ved
Toch. Oim var en qod og hin-lu
fom Koindcn der uil blive favnet mis
chst ni sattiac lmadc i Købcnbaon ou,
ji Smidisrjvlland —- iksc mindft af
adfkilliqc Mcnialwdspleien Skibsi
redet M, C. Halm var Stifter as
Redisrict »Nokden« og Helfinqør
Skibsvasrit
Sildefisketiet paa Island. —-»
Mutteer 4. September. J de fidftei
Dam- bar der intct Sildcfifkeri tun-«
det Stett Sæfonen maa un betrag
tes sont assluttet. Til i Dagser der
faltot 209,000 Minder-, hviltet i
vaktet Tilftand vil udgjte co. 160,
000 EwortsTsnder. J Gaar af
fendtes direkte Ottl "Imerita 300
Tonder Silb, og det er Hensigten
senere at fende stsrre Konnt-:- direkte
til Amerika.
Tystr Stmænd svm Krigsfanser.
Dampfkibet »Botnia«, Kaptajn Aas
berg, ankam Onsdag den 26. Aug.
til Fiøbenhiwn fra Island Dampes
ten bar haft et lille Æventyr under
seis, idet den ude i Nordsøen blev
overhalet af engelfke Orlogsmænd,
ved hvilken Lejlighed 13 tyske SI
mcend, der var med om Bord part
»Botnia« som Passagerer, of Eng
lcenderne toges med som Kkigsfani
ger. De 18 Mond var i Følge ,,B
TM paa Hjemrejse, efter at den
»Transkr, til hvis Beswtninger de
«l)-rte, var lagt op.
Daqu Suste- skal blive i Don-!
mark. «Vendf.« Tid.'« meddeler, at
De dauske Sukkerfabriker efter fik
kert Forlydende strasngt hat fores
fat sig og paalagt alle deres For
liandlere ikke at gøre Forsøg paa at
fwlqe Sukker i Udlandet til Trods
for, at Prifen der er meget højere
Det er Fabrijernes Hetisigt, at Sak
keret skal tjene til Landets For
brug og leveres til de laveft mulige
Priser. Det riae Selskab hat der
med dist, at det bar baade Evne og
Villie til at optrwde patrotifk under
den nuvcerende Situation.
Bifkap Koch bar i Stueetagen af
Vispeaaarden i Ribe indrcttet en
Lassestne for Zoldaterne
Minefpættingen i Statthalt. —
Nakskov, Jst August En tysk Damp
trawler er i Morges ved 5—6 Ti
den iuiiket ved Omanaen til Lange
landsbaslteh formentlig efter at være
stødt vaa en Mino. Veswtninaen
teddedess af en dansk Skonnert og er
indbmat til Lolland.
Eu Danfket i Hamburg findt fom
Spion? En sra Hamburg hiern
vendt Odstierredboer bar fortalt
»Holbask Amtsasvi8« Folgende:
Prasiten ved den engelske Kirke i
Hamburg, der i 3 Aar bar vreret
enaelsk Marineoificer, tiavde i og
paa Kirkens Taarn indrettet et
Modtaaerawarat for traadløfe Te
legrammer, oa her modtoq liaii oin
Ratten de fra Berlin ndiendte Te
leamntnier. Til Medbjaslper liade
lmn en danit lstwitaioen
Eil Nat junge-rede Apuaratet ikte
godt, lworior Prasjten os« von-J Medi
hjælper tuaatte ud paa Taget for
at ordne det form-due Dette blev
bemasrket at noale Tolle-re, sum sat
tede Mistanke Ua fik anjtillet en
Underspaelse, der endte med, at haa
dc Prwften oa ltlæstgiveren en Mor
aen blev ikndt i Arrestgaardeil
Hr. Sundbos Treppen Vask med
svore Rigsdagsmasndl Paa et soda
liftist Partinsøde fiorleden Aften i
Esbjera Tivoli vedtoges i Falae
,,Ribe Eil-ist« følgende Resolution:
»F Henhold til Zocialdemotra
tiets Program, lwori der tlart og
bestemt krasves Afritstiiing, protestes
ret Partinmdet lierved oaa det Ve
ftemtefte mod det, at de iocialdemos
kratifte Nigsdaqssmwnd har ftemt
for 10 Mill. Kr. til ertraordinære
Mithin-mitwiin lmorai en væsents
liq Del er aaaet til Jstandfættelfk
oa Forbedrina as den for hele Lan
dets Velfwtd saa skadeliae Køben
bavns Betasfminkp og immer-, saa
fremt de af Socialdemotratiet valgtel
-:liiqsdaasiiic1stid fasthulder Rigtigal
lieben ai det Stett-, at de da entenl
strath viger deres Sasde i Rigsdagca
og giver Plads for nye Mænd, som
vil ftaa og falde med Programmetsx
Aand og Ord, eller at der hurtigft
inuligt afboldes en extraordinær
sit-engres for at faa afgjort, oni
Nigsdagsmasndenes Afstemning var
i Overensstemmelfe med Partiets
Progran1.«
Or. Sundbo udtalte, at man ikke
her tunde vedtaae, at Riasdagss
mændeiic skulde nedlasgge deres
Mandater, men Resolutionen vedto
ges alligevel enstetiiniia.
Stolcføtholdenc i Mit-· Nitsch it.
«Eemc-1tilusr. J do sidste Fjrc Aar
bar Nibes Vorm-n- vasrct stasrkt op
-tm1no m« Ziolcsagm J Mnrts
"i!«2 vodton Voradcst at uprctte en
Jkomunuml Risnlkla«:—fc, ljvilkkst attcr
»fort«astodkss:s i ot« cxtraordimvrt Mødi
"fammc Aar. Sian bar der vasrsst
afholdt flere Borgermsdcr om Sko
lesagcsn, og Vyraadsvnlgot drejksdc
siq nwftcn udelukkrnde der-unt J
A«ftrs bohandlode Vyrandvt attrr
Spsrgsmaalct om en konmmnal
Realklasse, og Forslaqct om at op
rette en saadan forkastodes paann
med 4 St. tnod s. Forflagsftilleren
Orwrretssagførrr Kksfocd ønssede
sont Følge «l)ckaf at trwdc ud af
Skolekommissioncm men lod sia dog
pasa Foranledning af« samtliqe By
raadsmedlemmet bevæge til at blive
sUPPLEMENT
Bock List No. 7t"— Eugtish Mk
Dhmsn much-am Post-. sonst-,
Ist-Am NEBK.
septemhek 1914.
BHSJS those listed in our Book List No. 7, we now have
also th« following booksn —
THEOLOGICAL AND DBVOTIONAL:
studies in the new Testament. By Godet. 898 pages,«eloth,
50 ot« net.
Expositoks Bible serjcs. Revolution. 392 pages, cloth, 500 net.
Rom-us. 437 pages. Cloth, 50 ctS. net.
Psalm-L 3 vols. Cloth, 50 ots. net each.
Linie-h. 2 vuls Cloth, 50 cts. net each.
The Bible the Ward oi Gott Bettex. 314 pages-. Cloth, 50
old-. nist.
The Resunseotion of Jesus. James 0rr. 292 page-, elotb,
50 ch. net-.
The Mark-Z of a Man» By Robert E. speexn 197 pages, eloth,
50 etx net
sketohes of Jewish soojal Lite. Edersheim, 342 pages, olotly
50 ctsv net.
The Prinoiples ot Jesus. speer. 280 pages, cloth, 50 ots·net.
Twioe Born Men. Bckgbje 280 pages, cloth, 50 ots. net.
Joseph. By P. B. Meyer 190 pages, cloth, 50 ctS. net4
A Harmko of the Cospels. Kern 2536 pages, cloth, 50 ets.
net.
Listeaing to sod. Hugh Block. 310 Pages, Cloth, 50
cents net.
The christjon seoret ok s- llsppy Lite. 250 page-, oloth.
50 »Es-Its
seokers after Sock. Pan-km Astor 1«ibraky. 305 pages-, oloth
ZU CI-Ilts.
All About the Bildt-. By Sidney Collett. 324 pages, olotb.
P1.0() net.
Men of the Zählt-. By D. I-. Moody. 126 pages, cloth. 30
eents net. ,
Werks of Prof. P. R. Weithin-: Christian Ist-blos 81.50; The—
olokzin 7-) eentsz Ocelpsiologja 75 centsz The Doctrine of
the Ministrz 75 cscnts; Theological Encxclopedia 1-—4 per
Vol skl.50; liiblical Thpology of the New Testament 1—4
pu- Vul. WILL («ln·jst»li)g·v P1.()0; Sutpriulogy Pl.00.
Problems nnd Possibilitjes. sekious Considerations for all
l«stflnsmns. By Pros. G. H. Gerbisrding 187 pages, paper
Gunst-. 50 cents net.
MSSION READINT
spoch Makoks ot Madam Uissions. By Archjbald Mel-can
16 »Als-rohes of prominent Kslissjonaries. 801 pages, cloth,
PLOO net
Pomous Mission-ries. By (".’-. C. Creegan. meells young
I’eopl(-·H sey-los 404 pages, glatt-. 75 eents.
III-wes chalmers. Mission-XII- ancl Explorer of Raratongs and
New Guido-L By Wm. Robson, 176 pages, ja handsome
cloth and gold. 50 cisntdx
Robert Mokkbt. Thi- dlissiunnry Hero of Kut·um8.n. By Da
vitl ·l. Heime-. 160 pages ncsat and sul)stautial cloth. 500.
Momonjsm the Islam of America. By Bisnecs Kinn-Izu D. D.
lsm pisgiss, («,l»th. 50 Hmts nist.
BUNDAY sCIIOOL WORK
Modern Mothods in s. s. Werk. By G. W. Mead. 376 pages,
cloth. 50 Mut-s net.
The Pupil and the Tom-her- By Luther A. Wedng 217 page-,
clotl1. 30 eints mt
To Uy sunday school Ton-eher- By Rev. .J. Sheatsly of the
Ohio Sznml 11) page-V oloth. 30 cents net. - s
JUVBNILB 300K8. «
Unole Timotby’s Biblc stetig-. Text by Theo. Arachne-n
Pino illustratiuus in hright culmss monnted on Art paper.
non-Hi in thick htmrd ouVers with Cloth back. Colored
Pictursss on (·.»ver. Four different. Two from öld Testa
ment und two from New Testament Price 25 oents each.
Biblical Pioturo Kyoto-« size 71-2 x 514 jnches. 12 pages
with eurer-· Four full page colured piotures and colorsd
out-etc 12 different Wunderful value at 5 cents per
copy. 50 instit-! pssk doz. ässL
The Wisva Äpostlss.· The story of theils ljveS told by Rev.
Theo. Urmeh11·—r. An illustrated gift hook for the zwang
Price 25 cents.
The victory of the Srna-« Chapters from the history ok the
mer tshnreh writtcsn for young readers by Rev. Theo.
Grpahnssr of Phicaga VVLH illustrated. Prjce 25 denks.
Reformation set-los. I«’(-tn- volumes in cloth anver.
Vol. I. Pka the- sahe of the PaitIL Fonr Stories of the
Heft-muntij Prjcets 40 centg.
Vol. 2. Gustavus Adolphus in Germany. Price 40 cents.
Vol. st. Prinocs Alheroht of Brandenburg-. Price 40 dont-.
Vol. 4. Princcs Friederich and the ann ot« the Reforma
tj0n. Pries« 40 Mut-s.
All 4 volmmss tugtethesr s1.50.
The story of David as Toid by Ihm-old By Edwnrd Leigh
Poll. ln homlsomp Muth liinding. Illustration-i in oolor.
135 Ost-ts.
It is Bette-r to Give than Reeeive A ehristmns story end
otlws st()ri(-s. Sisnsrni ieolorod Hatt-s Kaufmanns s. S.
I«jht·msy. Prico 25 (-.0nts.
RevelPs Kingship serv-. Beautifnl juveniie gikt book-s in
ariisticsuily dopmsutod hohl-d o()vers. Title-s As follow-:
Noimciy bows Mo .......................... s .25
(·hristi(s’s OM Organ . . ·. ........................ .25
Mit-s Tons- ) "s Mission · . ....................... ·25
.I(-ssi( us PsW .... .. ....................... .25
Agatlms Unknmm Why .. ....................... IS
All -- books km NOT
The Chich und the Troe. By Besssies K. Ulrich ckkowells sun
shims l«i1)1-m-y. 115 pages-, imnutifui cloth Sonn-. Priee
Eis com-m -
A Christum-s Tree scheint-« By France-s Beut Dillinghem
Runshinrs Lilnsmszz 85 centiik
Christmas et Dem-on Esel-etc By James 0tie. sunghine
Lihraszv edition. Prioo 35 cis-Uta
The Wanderinge of Ioe and Little Im« By Albert Biselow
Pein-H A hemitifnl story of the adventures of two orphanr.
Rimplcs nnd tonchimx 146 pages. Cloth. 50 geht-.
The story ot the Sohlen Heer-e By Andre-w Lang. A
himntifnl hegend ok anoient Grases- 50 echt-L
kintl A Tallt with Zoys. By Henry Drum-nomi. 35 Fuss-.
A good iittie book. Boot-d covem Prioe 20 Gent-.
A Chjläs Men ok Vertei- By Robert Louie steifen-ou
De Lin-e edition with illustrations in eolok. Priee 50
oents Ordinary edition 35 sont-.
DANISII IJIJTE PUBL. IIOUSL