Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 23, 1914, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (-ssssssssssssssssssIIIsIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
’——7 s—-—-—---- —
W jånäkcch
Fik. :;.5." H E VuisiikHistiiscnsvkig dsu Eskpzkptciiifthr 1914. MS « H z: Aam
Eucopuåkigenz gang.
Stilliugcn pas Kkigeffucplndsekuk,
tkods voldfom Kam-, er Mc
ftbtt forsadm i qu
Lib.
Alt tydek doq uættncft han, at
Systeme slnttklis vil lide
Weder-law
Torsdmx - Tet c!n-1dkss:s«sr.1
eMisi Kilch at Ewig-J Tab fide-n
Jndtaqelsen as Lamm-u HovcsdstasJ
den i Galicimk er :;.-,«,u««, nein-J
hg 250,««« dmsln « sank-et auf
100.00« mark n! Rauch-. Ton oft-I
ri,1-tttmnr5h« Mundesan her tIH
Lands Emr nwmach Innle Misdj
dclclsc, sont Inder wa, at Witwer
ne lmk tun-et IMM- Jcknszsms on.
8,0()0 Sei-bete n: Ranan Lg str
betne sum var tusnku ind i Dis-is
setrigct, fknl okm ihm-c numku nanl
ans Don-. ·
anningmw Hm Frnnsrm lndw
fm benku de drum-ums Win- pkmä
duldsam Konto di fkofns tu Dimin
med nlnsmdeliq Resultat ska nagen;
af Partei-ne — En Ums-ist llndcrij
vandslnmd tmk »ti.1rn(sdock« den tn·!
fke Kkydser Heisa nd sur Helgolandj
Krndfekcn sank, men II slcfte ass
Befwtningon bit-n Ist-öder !
Ftedaa — Eu Mrlding fkos
Washington Inder paa, at Tyftlands
Menrigsdevattemcm ital have ben
fsillet til United States at komm
under Veirs med, vaa hvilke Vei
time-lied- de Ollliercdc vil flutteFred
Om Kansleken hat Kerieken med
paa denns Henstilling, ved man
ille , —- Vetegnende et det at d«s
tyske Ein-der Lang-:- ijnen beredet-l
fis paa mutig Beleirina. Fire as,
de fernen-su- stdksr forstoerkcr des s
res Bein-immer Stillinqxn is
Nordfrankrig er nassan Morast-s
dest. j
Lsrdaq. « »m Mann-m In s
der Beketmngekm ocm zumu- Tags
og Nat langs- dcn Mk- Jkont Ders
angkibes oq modangkilnss Ters
lasmpes deloisi mod Vajoncttet —
Det Wes at Czaren sum-c vil have
7 Milliimek Soldat-Or i Matten-z
Rusfekne for-folget fremden-s Oft-s
rigmte i Gottes-on « - Ton britiskes
offieielle Presse-Butsu« Wer, ati
8,000,000 deltagek i det mammcndes
Sinn i Franks-ist« « Frn Petwis
grad vielbes, ot Costa-nos- angki
bende Bevæqelse or stander og ais
de paa flete Punktor nackter fig;
tilbage til nny Mittwoch Ligefmä
siged, at Waise-tue fremdeles for-s
Mass- -— Im Washington meldes, s
at Præfident Willen hat opgwet
au- Wimchkk, Wir m as!
de krisende fremtommer medFredsiT
Muts-lieu
-Ssndag. —- Tcr meldes im
Meist-unten over Paris, at llds
mattelfp ester fem» Daacs Kame
nsdte de keknwendcs til at stilne as
Lsrdag Akten. Der bchv fao stillen
at man ikke ftuldo tm, at to vaslil
diqe Kriqsbære km i fort Assmndj
fka hinanden. —— Der fortwllesx at.
da et engem Jusantcrikeaiment fit
Ordre til at iudtage en toll Stil-«
lina, knæledc Soldateme et Øjeil
blit. Sau sprang de op oa fattcs
Baionetterne paa, ou staut de vidfw
at de gis on frygteliq Kaum i Mssj
de, forlod de dcrcs befcyttede Stil
ling, ltb frem en 50 Fod oq kastech
sm paa Jotdcm attcr et liqnewdej
Fremftsd Wange faldt, mon wide-;
läg toq de overlcoende Stillinqenj
med Bajonetterne Fra Berlin mel- (
des, at Taffet-ne bat fuld Tro til·
at de til sidst skal aku of med Sei-!
ken. ;
Man dag. —- Beretningekne sm«
Kanssppladsen i Frankrig vckrieter
Neste ladet forftaa, at der et yderss
steck samt-, medens andre starr
sc Messer of Soll-toter liqgek i:
Wen-e- det er hapvtfvldte med
M, mange as dem i en Titstaud
sf Udmattelle Paa intelte Gold
s des M samp M Mkmde
U Ost M w W ins
Eritiing her, Taffet-ne en der, Men
alle Meldinger stemmer overens
am, at det vil Lage megen Kacnp
endnn, for nagen af Siderne kan
einde vcesentlig Freingang. Briteri
ne i whegtavene siger intidlertid:
.,Vi deiner dem langsomt tilbage.«
s-- Den britiske Krydser Merniania
dar skndt en tysk Krydser i Scenk
nd for Sndamerika, ·men den tyske
Krydser Ktuigsberg has ndygtigs
gjort den engelske Krydser Bega
sns5, sont laa i san-zwar Havn sor
at i standsastte sit Maskineri. drasbt
III Mand on faaret tre Gange saa
mange. Oa den tnske Kkydser Eman
bar skudt 6 britiske Danwere i
»ren! i den bengalske Bunt. -——
Fett Metdinkh der flmnde sinkst Jn
iMesse-, var, at Tnsferne bande boms
sbardetet Rheims og lagt den
chemnte Domkikke der og andre
Hbetndelige Byaninaer i Num· —
De saa tidt omtalte tyske Krndfere
JVreslan da Goeben bar !m-ret jagt
Itaaet i den tnrkiske Flaade s— Ita
lien bar 500.000 Mond nnderl
Vaaben --—- Russerne bar begnndt
«at bombakdere den stasrke ssttigske
Fasstning szemysL
T i its d a g. —« minnen i Frank
rig siges at vasre mindre noldsomt
det synes, sont man vaa begge Sidek
er kommen til den Osoesbevisnina
at de faa Fod Freumang, der vins
dess, kostet for nieset og man be
redet sin paa Angreb eaa mere
»strateaiske Punkten Frankerne be
-,retter ocn Fremanng melletaneims
Ida Araonne Sinn Dei-esp- nenstre
FM er naaet til Ist-jene ved Las
signn Vkitterne sokn bar unstet med
her, er haardt tnedtagne Tab-Stifter
«ne offer-, at blandt de dtæbte, saas
zrede oa saonede er der 797 Offi
»ceker, et meget stort Procenttal as
alle de tabte Vlandt de mevnte er
Jder 82 Oberster og Oberst-Afrikan
,ter, 85 Majorer oa 246 Kantafner.
i
» — Dis-I Innntcsmsgrinssc Hast meins-I
-nt vasns net-r ved den bosniske Hovedi
"ft.:d Entwicka Den britifkcsBkiqn
"«oi.s-,1«·:usms VAer ismsrkomnnmdes
Jskscsneml i den fndssirikansso Union,
Ilmr rcsfimusnst furdc tmn er Honig
Imed dkn britsske Ncmsrixm um at
zføgc at onler Mk indvofirc Afrika.
l J Das til Morgen szos
kraft-vo. Position-J sum-bind, or
siäsluxs Mesldina sm Rom kndtaqct
Eos Monthnmrinekne oq Irr-benu
E— - Rom Mkc Uudmmndstnadc bar
spaa ist qut i Nordspcn »kompde
ket« oq funkcst tns isngclfkc Krndscs
pre: di- miftodcs to as deka Bime
fundor thva As 2,·2«:1 Mond
som Bord paa do trc Kmdscrcs red
dsdcs 700. Den bkitifkes Krudi
»Im-wich bar tcmct den Hamburin
Anwrikanfke Packestskib Zoccdwcll
ca to tvske Kulsiibe i det nokdns
Atlantcchaa —— Dei inne-T fom
Tusker-next bnjte Flsi i Famer
fremdeles qiver efter, mon den ex
Staude Kam-v er fremdeleg fores
staanhu —- J Afrika bar Vritcrne
slaaet Tysiernes Anat-eh tilbage, pg
dtsfe hat trullet sig tilbage med
Tal-. Den bertmte Poet-General
Lunis Beil-m der for Tiden et
Premierminister i den fydafkikans
sie Union, hat taget Von-kommuni
doen over de brittsie Stridskmfter
i fvdcktre Mkika imod Tystemc —
Im russisk Mcde bereite-, at Rus
ferue bar indtaget bqn befæstedss
tfirigske Stab Jakostau pag San
geden Nordvest for PrzemysL
Magst til Pmsioem Wilsou
og hans Sum.
Belqiku klagen
Folgende or i Komm-d do Manne
fom den Konnte-, der as im M
qifkc Nmtsritm var sondt her over
til Amerika sur at fortstasnae Pras«
fidcnt Wilson en Verotttina om,
bvilke Grufombedcx Inimne bar
met i Belgiem forelagde Prwsiddns
ten i Washington den m. d0.:
i. Om Mienen den m. Aug
dtog Systeme ind i Lin-month oq
ttods Dammes-mai Forfikring, at
Ewile Ilke havde angkebet dem, as
oasbnede de Banden-ne We present-Si
tog ll as dem til en Grsft, lwor
de fiden sandte-s døde med Hoved
stellen knusc of Riffellolbcsr
L, Summe Rat drog Ivilemc ind
i Wlnh mens Jndlwggerne fou,
brasndtc Im Pltmdredc en Farnk, af
klwdte Former-eng Kone og flød ef«
ter l)ende, da lmn lob. Former-en
f«1arede4:s.
3. Don M. il og l-.)·. Aug. til
føjcdc Tyskcrne i Orsmæl og Neck
lpespen en gammcl Mund tre lange
Elst- i ljans em- Arm, lnrngte bam
dcrvaa med Horn-der nedad og
brændte lmm lcoende: de voldtog
nngc Tiger og flwndte Vorn.
4 Ho er et Slaq oed »Ja-ten blev
Genes« F m Damme, sont lau saas
nst vim Io- qnmrlesn nnd Ansigtel
ovad, an « as Tollen-, ide de
sltd ham ge S s hatt-I Mund.
» Maung jx zs og ubevæbnede
Zoll-Hier blcsv m. O dlet ollek drasbt
af Tollen-U og flm Ztcdcr Mode-I
der pas Læger og Svgcpleierslerz
II. Den M. Ang· befattc Tyflersj
ne Ærsclwd flsd skilleligc EivilH
tog alle de Mel-nd, fom var tilbagH
i Vorn, loslod dem fire ad Gangenj
ss lkø dem, som de Ist-, sit-m (
sml de dem med Bafmwth des
vlnudkode Bym (
7. Tylkerne tmsnakcs ind i Lan-:
vain Wann-nd plnndrcde Banler ogI
Privat-busi- tog fremmqende Mænd
sum Gidller oa handle-de ilde mcd
Winde-r oq Born
Ptæsident Wissens Spur-.
Vmssidknt Wilfon aav den M«
ds. vasfcsntlig samme Saat baade naa
Koffer Wilhelm-:- Klaamy nt de Al
Uksrede fknldc kunn- bennttct Dnm
dnm Knalcsr etc» da naa den ble
aisse Kommissions Maacr oncsthI-»
Hornes Mrnfombedet Grundtonan i
Innre-Ins nat-, at dcst wilde oasrxs nfor
onliqt med et natitralt Lands Stil
ling at Maske fiq aller udtalc no
gen Meninn cller rndclig Dom i an
Saa. fom ikke anaaar dette Land
--- M fkal inst- vkvsenth mcsddelc
Svaret fam sandte-Z telenmfåfk til
Koffer Wilhelan
»Im bar tnodtaaet Den-s kei
spkxigs Moses-Wes Meddcccksc as "7
ds. aa bar lasst chn mcd alvarlia
Interesse oa Vekmnritu
Tot or mig en ftor Æte, nt De
notwendig Tom til mia fom Neter
fccmm sur ist Falk. der i Zandbed
» neun-alt med chsnn til dennc
Krisi, on et Falk, com bestrwber sia
for at laer Sandbedon at kende
Jea fah-r mia for-nistet ant, at DE
ikko vontcsr as min, at jea fkal fide
more
Jea beder Mnd om, at dennc
Kria snart maa ende8. Da vil der
blive en Regnskabsdaq, idet jeg an
taaek, at Europas Lande vil vom
med til at faa i Stand et cndeltat
Ost-ast- Hvor Forutettelfen er blevet
for-det, der vil Ftlgerne og Anspa
tet saa blive laqt paa Fortveme
Verdens Lande hat heidiavis ved
Overenskotnfter truffet Ordntnaet
for faadanne endelige Opgtr. Det.
fom tkke er indbefattet i disfe vil
afattess af Falkeopintanen, der-.
naar alt kam-net til alt, er den en-;
delige Damftol i·alle iaadanne Sa-;
Mk. !
Det vilde værc uklogt det vildg
unsre utidigt, for on enkclt Rom-käm
book heldig assonsdrct den end maam
lizmc fra den nuvænsndc Kkiqsskuc
vlads, dct vilde endoa vasre ufousn
Nat crwd noaet Lands ncutmlc Stil
ling at opgsre sia en Mcnitm elle
udtalc nagen endeliq Dom i M Zug
sont ikke paa nagen Munde anaaat
vedkommeude Land.
Im ndtalcr detto fcm aabenbier
m, fokdi im ord, at Te stiller-, et
awtmtt og cerligt Spur-, nemliq sont
fra csn Ven til en andem og fordi
ieg fsler migsforvisfet out, at en
faadan Åfscaacn as at villcs soc-W
noqu Dom, ist«-nd Krisen er for
bi, og alle Begjvenbeder i Forbin
helfe med dein kan fes i fJin reits-I
Smnmenbæng op. i lin retke Both
nim, vil stsa for Dem fom det rette
Udtmk Cur m fand « oprjgtjg Neu
Immer , «
W-oodruw WilsHU
Lgfaa tcl Frankrigis Prasfident
Poincam sotn bavde fendt Prassis
dont Wilson en Jmsdegaacslfe af
Koffer Wilhelms Klager, blos der
Erim Zi!«1r,·men alle de m Eva-:
var, fom sagt, af vwsentlu snnmh
Jndlwld sss streng Die-murikat
Wort fagt.
Nasftcn 2,500,000 Bushcls Korn
fra Not-breiten blev affendt med
Ekibe im Dnluth den 11. Jg 12.
September Tem- Korn fendtciz ti!
Aufsolo for derer at befordres vi
dere til Europa.
.
Harold Shwvmmy der lmode sit
Hien- trcs Mit Øft for Le EnemJ
Minn, blcu Forledcn Dag flaaet i
Moden af on Heft og bade-»Am Bei-.
en til "et Hosoitnk i Min:senpolis.
lsan var 16 Aar sammel.
J. Schoerhorm fom avbcjdedes
ims- Watati Pulp and Pape-r Eo. i
Wanstle Minn» blev dræbt ved at
komme i Versting med en elekttiss
Tkaad lworigennem gis 440 Volks.
Sau nrsbcjdede i en TunneL da Ulys
fen stete. Hans Hiem var i Sauf
Rapde bvok hans Huftru og tre«
Vorn bor.
Omkring 1000 gamle Zettlere
og decm Venner holdt fette-than
on Picnic i Metringtons Grovc
omkring 30 Mit Nord-sc soc Phisl
lin- Z· Dak» Man damusdc cn fast
Lmanifntiou og beste-um at der
Vercftcr ital holdes en Picnic hom?
Aar i September. !
-
«
F· ::. Bemess, Bänknmnd 1 Mar
kus, sa» ftod i Tiftkiktsdrctten i»
iClnsrotee antlaget for m nauc modtasi
»He-l to Judstnd, after at ban vidstc.
·at Bauten var insolvcnt. Han til
stod at ockre fknldig i den one For
gaaelfe og dømtes til nt tustale en
Mulkt as 83000 og sidde i Comm
sasnnslet i set-:- Mem-Jedes
Jolm Augqu Jolmiun : Trank-r
sc Tomnskiicn :Ii’icolchtlk» Counm
:I.sq’9nn., Ums-im for-loben : en Auto
ntobilulntkcs ljiie ocd Ein-du« Han
var paa Vei til Northfiisld sammt-n
med jin Familie for at Zilbrittgc
Zøndaqcn der. riskaifinen lob as·
»Rosen oq Mike-du« Hatt Tvrkvbtes paa
Eli-dist, N de andre biuo ilismt for
slaaist. Asdøde var 71 Am gammksl
I
En fokiasrdclia Regn sdeiagdc
forleden Aften i Tut-umn- Ejendom
fok fra 10,000 til 815,000. Der
saldt 3,38 Tomme Reakt, en halv
Tomme i Lobet as 10 Minutthr.
Zamme Listen gfordcs Rennen Ska
de for 810,000 i Eedar Raps-T
Hundteder of Kældere i Byen fylds
teg med Band. Der faldt i Labet as
Dagen ikkc mindre end otte Tom
mor Regu.
Margaret McDonald, Dotter as
Mr· us Mes, William Mwonald
fom bot raa et Homeitcsad i Mel »
leite Eounty, S. Das-, blev forte
den Das bidt af en Klapperslange oii
dtde af det. sum var udc at plukkc
Mais oa tmadte wa Wasobwa sont
Cum-Jede Gifttandcn i lwniits Fod
to Gange-, ist hun« knnde komme
bott. Him var 19 Aar anmmeL
MAX lebur Hat-kam II Aar
Hanslick-! ou aift med en Former
squ bot trc Mil Im Entart, Ja.
drasistcis Sorlcden vcd et Baadefkud
som blev offyrct af bendes sollen-.
Aar qamlc Zon, den asldfte af ben
des fem Sonne-r Hun liavde tagt-!
Wem-rot nd of et Aflukkcx fom hun
Mulde- gsre rent, og lagt det pao
Gulvet Sinnen kam ind og toa
det op, idet hun spurgte, hvad han
Milde» site med det. Hun M ham
s——————s
om at give det til hende, og da hats
wurde det, git det af. Ladningen
traf hende i Adam-den faa hun døde
paa Stedet.
I
Jmmigrerer fra Cmmda. Stipe
rior, Wiss-» 16. Zept. Zimmng
tionen Eta Canada er blevet nasftcn
tre Gange saa stor sum fisr paa
Grund as Krisen i Europa, oplu
set Jmmigkontionskonnnisfcrr
Vrown M.cDonald Tor Sommer
book Tag Tufindcr as Mennesker
fra Canada, til forskelligc Dcle as
United States-· Siden disn 10« Au
gust er dei· ankommen over L50
«Jmmigranter fra sorfkellige Bootl
i Canadch og bvcr eueer en siger,
at de agm at jlaa sig nod her for
sflcdfck
Kanmagne mod Soinofolcra
lVrootiugsx Z. D« 15. Sem. Roma
’ientanter for Sud Dakota og Land
vrugsdeoartemunter i Washington
iioldt iidite Torsdog et Mode pao
Landbrugsskoleu her for at blioe
cnige oni en Plan for de llndorspgels
fer, iom do skol ioretoge af Evineko
leran i Davifon Countu. De, iom
deltog i Modet, var Tr. Z. M
Smith, fom fkal lede Arbejdet.
Statsdyrlcrge O. C. Selbm T. J.
Morgens, der er Sekretasr ved Com
Incrcial Elub licr i Byem Dyrlasgo
vod Landbkugsskolen C. C. Lipiy
Præsident Periflio og Dcan C. L.
Vrown. ·
.
Vit« genomaae Arbeit-et Trinidad,
Colo» Is. Zein. Eolorado Union
Coal Mincrsz isedtoa ood dort-stin
grsesz bor on Besluming om at
modtaqe den ai Prasiidksndcnt Wil
iou anbesalcdo Locken-stome Bes
ilutniuaon vlcu ocdtaget Eiter to
Taqu Tobak mod ssz Trennt-or
mod S.
Miiicrkic i Colorado Var indialdt
jtil et Mode i Donner føriifonnnens
de Eøndag i Zagan Anlodniim
Eiter Kongrcsicns Eint sendtc
United Mino Marter-ZU Beityrclse
IPmsiident Wilfon et Tclogram os,
imdcrrcttodc hat« Jm, at Strikerip
var villige til at »ic«o»taqo Arbei
det i Hennold til den as wacl Das
vie-J og William R. Fairlcu ndars
beide-do trcaariac Kontrast
.
Kronaar for Formel-o Wildroie
T» lei. Sept. Tr. M. H. Schol
-bom, sin iorlcdon Taa koin tilba
a-) ika on Tut nd vaa Landet, sor
taslch at man faar en itor Avl i
Aar. J· Omeanen ai Wildrose, Mc
Gregor og Powers Lake faar Far
momo on itorartol Adl, oa demu
Del af Nord Dakota tjencr i Aar
Wange som aldria for. Der er flere
Formen-, som bar faaet saa meget
fom 45 Bufhels Hvede pr. Acre
Saa nie-act iik Bissonette, fom bot
nær ved Wildroie, fra en Mark paa
fem Arres. J Gennemsnit hat han
saaet 30 Vasbels pr. Acke. Dei
mindste, nogen Former iaar er 20
Vu. pr· Acke, saa vidt man ved.
Antaaelig kommer Wildrofe i«·
Aar til at udfsre over 1,500,000
Misfhels Korn, meit soebe.
I
llvefr i Wisconsin Milwaukeis
Wiss-» m Sept. Tordeswcjk mcd
smsrk Neun og on orkanagtia Sturm
gjorde ftor Ekade i dot fndliqe Wiss
consin Mande Tkslofontmadenc
blco i ftor Udstrækning rcvct ned
faa Eftemstninacrne er onduuspari
stumm-.
J Lake Mills voldts Uvejret oiJ
Stadt-, fom aaar ou mod 8100 000
miickerbockvr Jcc Cis-s Hus blet
Ade-laut. Tabot ndasr EBO, 000 Hdoo s
ver-I Molledam er anaet nd og Ia ;
bot der udqør Mö, 000. Flere Vro I
csr oa Vvaninger i Vncns Omcgn
Idelaqdes !
J Omegnen af Janesville indtras
et Sknbrud, fom qforde ktor Stadt- :
faa Jernbanetrafikken «blev bæmmee
i hsf Grad. Der herein-s om sto
Skadki og,F-«otnkrinq Nobobverne«
men intet Menneskeliv stal værc
atmet tobt Rost Met- steg i 12
Mk U koer i Magras-.
Lords-u rundt
Honig Rnle Nonen uedtnget. Lon
don, 17. Zept. Ovcrhusct vcdtog ;
er Honcc Rule Loven unt Etat-Si;
kirkens Opbasvelse i Wand Nmste
Tag anderska Kong George Lorwn
Homc Nule Lova uil Tkke trædr
i Kraft for efter KrigetL
J Berlin fes kuindelige Kondui
tørcr paa de fleste Spornogne, idet
Flortallet af de mandlige Konduki
ten-r er rykket i Ihrigen Damerne
udfører dette Arbejde Paa en uds
ntasrkct Rhode-, bcsdder det i tyskt
Vlade
Canadisk Tamper funket. Quebec
is. Zept. Den canadiske Regeringss
dumm-r «Montnmgm)« sank i St
Lawrencefloden et Stykke fra Que
bec, Kl. 5 i Tag Morges cftcr en
Kollision med Kuldamperen »Lin«
gan« af Dominionlinien. Af det
sunknsc Ekibss chkrtnina fannes en
Mand.
. -
Udfat Sydpolsexpedition. Wien,
M, August. .»Lokal-Korrespondenz«
meddelckat den sfterrigsfe Sydpolsi
crpcditiom der var under Forberes
delfe under Ledelfe of Polarforskeren
Tr. Kønig, cr udsat indtil vidcre
Uaa Grund af Krigen.
Antnndsens Expedition Christia
nia, 29. August Noald-9lmlsndfen
tmr aivet Affald Paa Stortihingets
Venilling til lmnss Polar-Expedition
for at leite den Byrde, sont den
sidfte Tids Vegioenbeder vil paa
føre Land-et Regt-ringen bar nd
mlt iin Taf ljerfov Beuillingen var
uaa 200,000 Kr.
Furnlnklede Nimm-. NR Johan
niiktlmL :’-«. August Flnveren
Von, der i Moral-H samtnen med en
Oedaner fW im sor- nt dumm Cer
tfsikat sont Militwrflmnsr, er ftnrtet
nnd ued Alt Wie-tiefen Benge- Flu
msrne drasbthss non Siedet, og Ma
skinen knnftes.
En nng Tanne, sont bar foreta
not en Tel of fin Neij km gäiiriclk
til London i et Jernlmnetog som
nten nusd tyfke Zoldater form-Iler.
at to civile reisende fikden ulnksas
ligc Jde at tage nagen fotografifkc
Lieblikslnllechr under Reisen i To
qet. Dette blev øjcblikkeliq stand
set. En Officer opfordrede Pas
laqorerne i Knpeen til at lukke Øi
nein-, og de to Anmtørfotoarafcr
bleu findt nden Pardon eller nidere
Forlvmc
Verømt Boorgeneral findt Kap
ftaden, via London, 18. Sept. Den
bekendte Boergeneral Jakobus Heu
drick de la Ren blev i Gaar ved
en Fejltagelle lkudt af nogle Polis
timasnd. Generalen ksrte i en Au
totnobil, lom lignedc en Maskine
forn en berygtet Nevekbande plejede
at benytte. Han ovechtrte Politiets
Befaling om at standse, lworpaa en
af Politikonftablerne fksd med den
Folge, at en Knale ramte Generalen
i Hiertet
witnant Schaff-I Nordwlszekszpc
Nitij It. Peter-Thurm Zi. Au
gust. Et. Potcrslwrg Zelt-stammt
rcau meddeler, at Løjtnant Sedoffs
Nokduolfekspeditiou tilbragtc Vin
tcren 191-.’-«—13 paa Noooja Zein
lja og dereinst droa til Franz Jo
fepbs Land. Dersra droq Zedofs
nie-d to Makroser mod Nordpoien.
incn pcm Vcicn bl·.-o ban M ou do
dr. Eksspeditionen er ocsndt tilbazus
til Arclmnqolsz
Veljigner 50,000 Jrlændekc. —
-L-ondon, 15. Sept. Fra Balsam-n
paa Weftminsterkathedralen velssigs
nede Kardinal Mercieh Ecke-diskut
ckf »Bei-eh og den belgiske Strick
Ertrag-, i, Gm- EftetmiM- ou
Hsrucession paa 50,000 Jrlwndcre,
xlsiasud og Winden sum drog sorbi
Hmrdnlalcn stod Invlloiu den irske
«Nationalisstsører Jobn Rcdmond og
Bisprcti as Euntlnvark, og dar
onmimst as nmnge lsøjtftillcde kathol
fkc Lægnmnd Kardinalcsn raubte
med lmi Nitsxz »Es-nd vclsigne Fr
land«, lsvortjl Mantis-den sum-ist
»Und vcslsiqno Behinan
Zukør over Zuerriss Stockholm,
Is. August Ooek Raumo er der
til Stockholm ankommen et Parti
sinsk Smøtz der over en norsk Havn
TN Didkswsisnchs til England Hen
siqtcu er, at denne Export under
Krigon skal dirigeres over Stock
holm og vjderc over Vcsstkustlmone
i Not-ge eller Stier-rig.
ngaa for den san megot more be
tndcndo sibcsriskil Zutørerpokt paa
msnkes dct at lade Transporten
sonst-J over Svckrizs
Pachns Nimmt-me Bei-Um 28.
August Til Wolfss Bureau meldcs
sra Rom: Pavens egenhændige Te
stamente er skreth paa lwidt Papir,
der er forsnnet med det paoelige
Vaaben i Vandntwrkc. Pavon besa
ler sørst sin Ssasl til den. hellige
Jamer oq dernasst oprcttcrslmn
nogle Legator paa den Monde, at
lmn lieustillcsr til sin Esterfølger at
sonstwo de nf bmu ønskcdc Skridt.
Tisstmmsntist offcntliggørcss sum es
Bediin paa, bvor rings Vckgt Paven
lakidc1 paa verdsliae Tinis
Den nye Vom-. Rom, via Paris-,
15. Sept. Jfølge et Tcloaram fra
anin nteddelcr Vladoi Stamm, at
Kardinal Vottrno, Erkebiskoppcn af
Weftntinftcr, har fendt Kotigen af
Unaland on Ekrinolfr fra bans Hol
lialnsd i Rom Zkrinelfen aander
as Inn-Dann for den britiskc Na
tion, sum Bank-n onttalrr sont »Ne
dcns Voatxsr oa Retfcrrdialicdcns
»den-NO
Etanma tilføion at Bauen haode
annnsdet den østiiafke oa den tuka
Gefandt ont at stille Garanti for
den lnslailke Primas Kardinal Mur
ciers Tilbaaekosnft til Lxslaien Det
ns var blcnot afslaact, lnsoroaa bans
Orllialnsd bade sparen at han ifkr
slnldc all-innre dot
Nanr Ritchonrr aimsr Orsrrx Da
Lord Kirchean nolia kont ou i
Krigsminifteriet i London for at in
stallcre fia d(-r, aav lian Ordre til,
at Poltvasscncst fik llndcrrcstnina om,
at der Hulde unsre 30 ønede Tele
grafifter ndclukkende til Hasrens
chnrfnn Posnnostercsn lod vspare,
at dct var hain umuligt at unde
laa Inanac Mcdlommer af Persona
lk-t, sont alleredc var overanftrengt
paa Grund af det forøgede Arbede,
Kriavn anv, oa sont ogfaa var bleoet
formindstet gennem Jndkaldelfor
Lord Kitchener lendte end-m et Bnd
til Direktoren: ,,Hvis de tredive Te
lografister ikke bar meldt sig has
mig i Kriggministeriet inden en halv
Time, Homer jeg lelv og heuter
dem!« Et Kvarter efter meldte de
30 Mond sia hos Sarden
Høsten i England London, 27
rslnqnn Tennriementet for Lond
brug og Fifkeri bar ndfendt folgen
de: ansdelmsten er i Am- 10 pCt.
ftprre end Ums on betvdelin stor
re end ansmfnittet i de fidftc 10
Aar. Ildbnttet of Bna er, om end
mindre end i 1913, doa større end
i de forennnende tre Aas-. saure er
under Middekbøft. Kartoffeln-Osten
Fmrfoffelbnften i Island nnflaaes
til nt viere 10 nCt. mindre end
sidste Aar. Totalndbvttet of Dosten
i de for-mode aneriger er em
krent 5 nCt. mindre end 1913, der
bavde det ftsrite U-dbytte, der hids
til er naaet. 1912 var den inm
lede Hist tun stzs Mill Tons In
stellet as Komm-er i StorbritaW·
er fttm end i W R