Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 16, 1914, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Yanfl-keren,"
II W 00 OMOCMsss
III M M VAW Pol-K
l AMM «
If
M LIM VIII-lis- Its-ie
slsir, sehn-U
·IIsIOI-M" sich-Inst Oncelss I hvsk Dis-.
Nu pr. Ast-Imp
I We ststof Il.50. Ucklsntltst 0200
Not detsIes i Pol-thut
WusBetslinngkesufonnckrins etc
— Uscktsselss If Dich-IF til Zwiet
Iacklsolck Ieise-gekei
smss LMIL PLML HOUSU
Blitz Nein-.
VII-Mulsa- chl —
Wt. Allsadlinsek og andre
Ukbk — semi- M dets Kerl-Myr
L I. ANDBRSVN Must. Nein-.
Unten-d It Mast Post aktive as nimmt
III-s states-.
Ackvektising kate- mmle known upon
spliestiom
I Tillus-Mo si. se Blut-let ikks weilt-Up
Isselsssssigt. bode- man klage til ils-:
Miso Postlmnkot sknlde dette ikke
lich-. Liedes man Eis-wende sig til
Wolken-Mk- Kontos
Nur Lassen-e hssnwnrlok sig til FOR-.
M Ivssttpnsk i Mach-L Inten ko- It
Ich- hos ils-m ell» for at sag Okilysning
s- det tunc-keck heil-s de- sltikl om
Us, It ds san Avertissementet i den
IIC Dpt vil vmre M genasckig Ststtts.
,,Japanrsc Eljurch of Christ« or
ist« »T. fr. Tism." Nakmct paa et
nyt EamsnnD, sum man csr 1 Rast)
med at organiscre i Jan Sturm-:
co, Calxi. Ton japansk-Urci:-i.mtksr-J
anfke Mensglwd ug Japanernc—:
kongregatimmle Mcnjgocd Lmr Holz-«
Fasuczsmødcr 1 Juli Lstm1kusd, m
alt gik faa Habt, at man kam m
det Resultat, at Dogge-:- Zag säm
gavnes oed en Zactuisctiflmmrxz
Past. Graveugaard, Tun danst
Kiste-Z Formand, meddcler 1 »Hu
Sml.«: Appel, som Menzghcden j
Askov for en Tid sten Dkdtog m
kalde til Prassh san ikke for Lic
bsikket tcentc paa at Summe U!
Amerika Den 5. Aug. frk nun Lr
dte til uvpholdelig at mode i KI:
benbcwn som Soldat For soriizt
hat ban itke helt opgivet Haabct
om a: blive Pisa-it i Zonderjylland.
—- Videke meddelesr Past. Johan
nes Sarcnsem fom i fin Tid stude
rede Ved Stolen i Des Motnes.
men siden blev engelsk Prwst, rejs
ste til Tanmark i Foraaret for at
studere en Tid og derved bedre Mi
ve i Stand til at ovtage en Ger
ning i »Den danske Kirkef Ved
Kring Udbxud styndte han sig
imidlettid tilbage og betjener nu
Wenig-heben i Posten, Mass.
J sidste Nr. optoq vi en indsendt
Mevm Artikel paa Engelsk,
»Ah-out he Was-»O af ,,Obfetver,«
og til bette Nr. hat vi faaet sendt
not en velsireven Artikel, ,,The
Mys and Wherefores«, ogiaa paa
Engel-st, ille egentlig It Svar til
Chiana-, men dog nogest i Fokhold
til hans Argumentation, en awden
Side Es Sagen. Det er ikke vor
Ast at begynde at gsre »Dst.« en
tgeht Blut-et et og blivet Dunst
Ren Wien vor Tid eller vore
Orest-r forslaar til at ovetfætte
sliqe Artillexy og san taget vi dem
med, sotu de er, i det Saal-, at de
M as vore Lesers særlig da den
Wes Siest, forstaar Engelsf. Men
fox W vil vi shensiille til de
Erede JUNGE-ers fom vil deltage
i Dir-stellen af Dagens Symb
Mk i »Dst.« at gtre sdet paa
M.
Vi lasset i ,,"· . Zinl' isalgende
interessante Melding sra Russland:
J den russiske Tuma ijgstagI
havde et Medlem teuer et stærkt
Angteb paa den russiskc Statistik
ke og paavist, at den i sin Optrws
den ikie var i Overensstemmelscs
msd den hellige Skrift. Dette vakte
flere Kirkemedlemmers Forbitrelfe
og det blev bl. a. udtalt, at det var
upassende i Oumacn at nævne oa
wadetabe fig Skriften Men nu Iog
flete as de bewdeligste Avisek So
gen op, og et af de mest anfete po
Miste Blade strev saaIedes: »Ihr-is
man i Duman ikke hat Lov til at
auf-te Vibelens Ord, saa maa den
ogfaa fotbydes baade i Skolerne
og Familierne, og den maa belt for
vifes sra Land-et Netop det Sted
turde vest- mest egnet til at auf-re
M, Inm- man get Udkast til
de M, man vil shave indfirt i
W. sey bar flet ikke nogen
,Itt til at fordybe Anbrielen of de
W Mstprdk Je met-e Bibelen
W W- M dedte dil del
Ost-anbet: «Ti1 del dansic
Falk iZmekikM i sidfle Nummer
as »Akk« af Carl Fischer-, Voslom
stal vi her udtale et Par Ord am.
Namenng var og er vi villigc
til at Lage nan og kvittete soc Bi
drag til ttængende dank-man og
Tanken i og for sig tiltalte os.
Man —- dcr sann-s og fnnes as at
mangle nacht for kägtig at knnne
tage Standpunkt til denne Sag.
For dct forste nmatte det Spøtgsi
maal besnares, otn der csr virkelig
Nadstilstand i Danmark s— som
dag, Guks sie Tal og PrissL ikke
or indblandet i Krigen — faa Lan
det ikke kan bjaslpe sig Felix Om
dette Spargsmaal befnnredes be
kkasftende, faas maatte man videre
sparsam Hvorledes flal Inan tagc
sat? chsm skal man sende Pensene
til? Hvem skal uddele dem, saa
man kan have gkundet Haab om.
at de vitkelig trcpngenda faar dem?
Hvis der Forste vaørgsmaal beson
res bekrwftcnde, og de andre bespa
tcs tilfredsftillendv, faa er «ka."
fnldt billig til at lage fat og bjaslnc
eftcr Erme.
?’.4,s-. .,.
Fra Hund«-gesittet
—a—
i
Hunde-so Pris.
J Jolmfon Couutm Missouri
bngges der for deen et Naadlmk«.
J dsttis Raadkme dlioer der fat en
Tavlc til Mjndcs om on Mand, sum
en Gang lwldt en Tal-c um en
Hund Tot var ilkc en rscgulasr Ta
le; kun noqle san er as en an
Aste-r lwutcnsndt til en Tun-u for
at denkst-, at Tralwt 07 en Mund-:
Hund Er en virlelia m solch-g Eka
de, ajort mod chren sclv. Tckmc
Iagsørcr var den nule asdodixs
Geomc N. chit. Undcr Zagen-:
Gcmg ifwnkede lmn Bank-me U
detes Vidnesbytd megct lädt LO
mecrkfonklnsd, oq da Tidcn kom For
Soasøretnes :’lkgtunentet, ovttaadi
te kmn ika med lysj buldrcudc Nosxt
og imponersende LiverleacniwcT hol !
ler ikke ans-Irre han last-de Domser j
Umringt-r ellcr dennifte til lædcrind F
bundnc Loubøgcsr, endnu mindre :
forføgte ban at vaavirke ved sin To
lekunft: hatt traadte srcm formt
Vettdingsmwndenc og i en Mij
delig Samtaletone levckedc ban
dette Mestorfmkke af Veltalenhed,
Eber sum et Fsrstekangsvckrk et be
vaket i Retgplejens og -Ox:n1«111itc
tens sittetatun
.,Mine Herren K«ettd"-ngsmasnd!
En Monds bedfte Vendi denne Ver
den kan ocnde fig imod Emm og bli
ve hans Fjende. Hans an ellek
Dotier, fis-Thau med kærlig Omhu
bar opdraget, kan viie fig utaknems
melig. Ten, der er os nærmeft
og kækest, oq fom vi better vor
Lykte, vort gode Navn og vor time
lige Velfækty san handle sorkædes
List og ttoljst imod os. En Mond
can miste sine Benge; de er bott
fltjne, naar hcm mengee mest til
dem. En Monds Betsmmelie km
miftes ved et Ofebliks Ubetænksoms
heb. Feld der i Medgangstidei
faidt paa Knce for os, Folk, som
mkst Gad, hat os at takte for,
Zwei-beer- er ofteftrfte tcl at koste
Oudsictbeas Stett pas as naar Mod
gnug-us Sly hvilek over vort Ho
red. Den enjte helt uegentliga
Ven, en Mund kcm have i denn
egentærlige osg egemwiiige Verbeu
en Ven, der ille fotlcdet ham og
aldrig vifer fis utotnemilg og for
mde et — hani Hund.
Mino Herrn-! En Monds- Hund
frank bmn bi i Fauiqdom sont «
Velftand, i andom sont i Helbrcd
Don vil fcsve vaa den Erosncs Jord
Ded iin Horn-s Den-, mens ijeri
ftormen blasser Suec-n omlrjrm
baut. san vil losse den Buond
der ilkcs bar Rand til at give ban
Fsde, og fljkke de Saat og Sltam
met-, der slaass ved de dagliqe Sam
menftsd med Verden Han vaai
ger over sin innige ubemidlede Her
re, som var han en Prins·
Naar alle andre Benner fvigter,
ban soeblivet tro —- tro i sit Ven
skab iom Stolen paa sin daglige Rei
sse over den himmeler Bank. Gaat
Lykken hans Heere imod, lau ban
nma vandre som et Udstud i Vet
den, hjemlss, vennels3, pengel-s,
bans tto Hunds stsrste Privilegium
er at faa Lov til at folge hom, vog
te ham for Farer og bekkkmpe han
Ffender. og naar den sidste Stand
kommen og Diden tager bans Herr
i Fami, og bang Lege-ne lægges i
den kolde Jord, da, naar den« fid
fte Rennerast vender Ryggen til
Grave- og i glemsom Lägesyldiqhed
Im sin Bei, der —- ved Graden
vil det We Dy- sindes, med SM«
des mellem Patern- og Øjnem mä«
ne —·- tems-du m til det stdltr.
M Wi
Dsl W III- IIS til at fulds
Sei-sey afgjotde Sagen i Sooft-re
Vefts Jan-n De kendtiy at han
talte Sandhed.
I . s
Ei Eisen-eh
Dkt danske Fragtskib .,Eklmtika«
sank som Folge as en Etsplofion i
den biskaiske Havbugt Tct lnkke
des det hollandfkc Zfib »Wi!drn
feng at reddc de steife af Mand
fkabcd der flød omkring mellcm
Vraggodset. Den store Skibshund
cui-den lillc Zkibssdrcng havdc altid
vastct Rennen Nu var de beggc
i Bauch must of Toben. Men
Hunden gjorde foxtvivlcsdc Anstrasnss
gclsek for at hold-c Drenijens Hoved
over Bande-, Med finc fkmrkc Tckns
der bar-de den gkebet fin Von i Kra
»ven og kasmpede fig hen imod Wil
idenfelzä De blen, begge santet op
«paa det ftore Fragtskib, book Jakob
sdundem blev asret som Dach-:- Ho
Vodbe1t, oa fide-n blev han Kap
tajn Probfts stellt-TIERE
. I O
Der er en Slags Sind, der kms
aftokws lige fna let som dot km
:-natoges.
I I .
Ost-spukt
En Taler blcv intwdnserct ved rLY
Mode fom en »ste: Mand«. Han!
branndte da jin Tale mcd at figetl
»Zwer kommst site til oLs Men
mssfcr einen sont et Tilscklde cller
Tom Gunst, og del-sont dene immer
os over Mængdcsm saa bot act ban
ge mcd sig Vwidirhedcn om et III-k
tc Ansvar ovsrsok andre.««
Tot viste, at imn band-e Ljot na
bcnt for i dot mindfte en as disn
fande Etwwa Ejmdonmwligheder:
Anfvakssplelien,»maasssc han fclv
var i Vesiddelie as den. Don nd
talte i kwckt Fald en stok Sandbcsd:
thi her er netop Forsscllen mellian
den i Sandhcd »Kon- Mand« ogp
den »Me, smaalige«, at war Rig-;
dom, Ærc eller Armut-Einem kam-(
met til den »stoce« Mand, san bli-J
vor han ikke stor. bovmodiq ellct
betuscst dems, wen derimog od
mng og ædru ved Erlendelfcn as
for-get Pligi og Einst-at og ved
Bevidstbcden onl, book ljdt hatt i
Stunden Mo hat bädkaget til For
fremmelfm
Jx:1.,1i«n Und gj asruq Lamm :.H
for um 5121 feh, m im .-«s-»-rs..«k.1:«
sit-Inn Emcck k:mn«.(r« IIT .
Such-. Haus«-nor dist: Ists-:- EN rin
«"0.1r dur, dir Furt-»wer Ist nah-.
ontn ofteTt Hund« der-II Ten, der
Jor dsx !).1ard.««xc Athen-.- «".:.n« du
nundstu Lng U Pauskenthss C-!
quter sortwlch hissrlcdcsi Zank-er
ne, Jdeisrne »Mit til bank« U ,510,1"
ham som en ,.Ve!-5fek11glcs«v Rom-i
lignende sendet boort intellektqu
vitksomt Menncske. Emnponifken
Maler-Ah Villrdkmggmsm Momle
sten. Talen-ji« Poeten, Lvsinderen
alle bar en Modtaqelinlwdsfauis,
mcu de fortasller oqfaa mn m sor
underlig Følelse as fu« at, onst-c et
Redssab as en .,'h-jetc Jntelligcnåi".
saa Ideen »kom« til dem sum »e:
Lun«, en Jndsiydelfe Den beden
ske Bis-mond, Sokrates taler om en
»Aand«, der hvijkede Tanfen i
banH Eitel. Johannes den Døber
sagde: »Et Mennesse san slet intet
tage, uden det bliver aimst lmm as
Himmelen!·' Jesus faqu oftcs til finc
DiskipleZ ,,Edcst et- dct givet", «Eder
skal gives«. ,,"Mig, den allerringe
ske . . . . blev denne Rande gioeck,«
nidner den ftore Ocdningcapoftcl
Paulus. Om dette —— Ginecfozz
ModtagenForhold —- taXer den hel
ligc Zkkjft voa man,1soldige Inder-.
Det er tuni den egoitifte Nat-, der
mener. at han er Fadek til fine
Undfanaelfer, oq at han bar Stil
linq, Evner oq Begavelfe for jin
eqen Glimmer og Behag. Kun den
lille og smaalige Mund faak Haue
kam as Kalkunbkyst over, og Ulve
beqast ester Mennefkeros, Tom han
tilraner fig, enten han tilkommer
den eller ej. Den »in-te sendet
Æten og Prier hsjete op, hone
Tta det blev ,,givet'«, faa det lyllei
des for hatt-. Saaledes ogiaa i han
Fochoxd til sine Medmenneskekx
bang Edle Sind stammet sig ved at
pynte siq med ,,laante Fjer«: btw
glemmet Me, at ,,andre hat arbei
det, og at han et indkommen i de
res Arbejdefat det ene Slægtled
—- hau met-—- ek kommen faa langt
stem og san bsit ap ved at blive
bauten paa Skuldrene as de farbi
gangue: han glemmer,ikte Anspa
ret, at hau er til for andres Mid
am, at det er dem Eis-M for Nen
neskchedens Bedfte os, at det er hans
Pligt at anvendeet sauledes, fac
et; han »stat« cller »lille«.
Andre hat akbcjdet fig stem til
Formuc og uashwngig Stilling.—Fok
dem gasldek den samme Lon. Hvor
Ineget var ikkc Tilfælbe og Gunst?
Den »Me« Mond figets »Juki-re
kunde gjokt det sammt-, hvis de hav
dc haft min Ingtigdcd, gkebet An
ledningekne sont jeg, spat-et paa
Ekillingen fom WI· Most de Tankek
er ikke givct Ema-den« ,,Uden min
Fortjeneste og VasrdighisN hat vi
last-: i Fortlaringcn M den spritz
Artikcl as vor Tro —- og komd
staat der noqvt Im ,«gåvct«. —- Dset
er Overstrifnsn over alle time-lng
aandclige og evige Gott-r og Oa
oer, bos den« swiss Hirt-te er ket
for Gudz og til Vom Ewidskvr denJ
»stille, sagte Nost« om Ansoaret sotl
xcssud og sinc- Mcsdmctmcfken Hvod
lMr du ved der Wund- im gab diss
Tot givek Lixsåsdaaden Vallast, faa
den kan inne-:- i tet Kur-i
. I O
Ten, der ten-der lidt til Werden
oil natc den saa beit. at ban vil
Taldcs ned oq tikbisdc den, mcn den«
der ten-der ch: til den. vil foragtk
den niest!
-«.--O—-— ·
m «WIIYS« AND
«WIIZMOU «
Jndfcndt
Estck m Luxu- lasft Obst-korri- Ak
tiM j’»Tc1nstcr-cn«g fjdsns Nmnjucr
kund-s des munng interesse-re en
sog anden at lass-e folget-de NUM
fra Louisuzllc Eoukicr Journal.
Artiklcn er Rcdattor Hpnm Wet
lekfoncs Sism- Ul ist owns-It Vrco
fta Willjam J. Fö. Vorsteher Ak
sifiisn folget
I.
lecwhcsrss in this lssiuks of tho
(«»ut·l(-r-J0nrle u leih-r is sit-lut
ksl from n sum-it intelljjeisut anil
thun-html Hort-um its proticst
against wlmt lu- vom-einst us un,
kalt weithin-Ist liy 1l1-- lmsss til
this Volk-il Stufen »l« tlns Tssutcm
siclis »l« this Hang-san mu- spinnt
aml ulong with this kfppssal fnr
Inn-stim- tso Wes RAE-N- uml fli
Gern-aus
thb Boksttslwr makes Im cligtiuvi
tion denn-on this rulssk unil th
[)euple. II-« is ssarltesistly loyal In
flu- colors uk Uns Vistsstslmul ums
implseably has-files to all ntlnss
Mandat-dir llo Hm »so Inn ki si« «
gle sich »l« il. Ist-lag H ils-num
«tmsl Famil of it« bis- mlncl n
verts to the segne- of bis sei-illi
homlz to the companions lu- has
left behind; and, inspikpcl by tin-.
irrenistible prompting ok a glo
rions »mi- impulscs, lu- spie-lice
frum u liest-r whicle though Helf
oontmllml. blast-d with willst-a
Flor-.
Tssniksssmnsostilnll)«. tlus is un
l«»l’fllII-«tl«- lmlll l,»t" lllss Hintlplplsis
ils-sy- iiml tliis ·-»n(·lu«ii«isns·sm ol«
his- siisguuNIUL Wi« twnlilx Iz«
witli liim in all that lsis writpsi
»i« liis muntry innl liis country
niisn N« um« Hin know Hemmnis
als-l this Hort-muss within rast-spot
ting lltssnk lt is n luir und lonle
lautl. « producstiw unil Ist-ti«tilial
pssopliz The- (ls«l-t this world owmk
to hist-»Hm mestlioil8——wi« ti«.-(:cl
not iiilil to tin-um« seit-into uucl
art. Iman- uasl tliouglit— is in
(-alculal-l(s. »Als-do iu (lermauy"
lutes l-««i«» kot- Jscsum liotli an us
mst misl u kaum-steck »Stil«-ice
cun tisiusli cutekpriso to tliks wlmlis
worlIl." saisl Mr. lsoelokoh «liut
Genus-w ouu tisaeli the wholo
world tlmrougliuess ansl solt-ims
llt)-." which j- gospel trat-.
Tlns Her-nun munlly ut liotuik
and ulusoud is a good citizeu
Thon-kl- lilkewise u good solcliets.
lu: is ycst s peacekul mun. Hit
civilizutiou regeln-Cl him lntpz but
untoucliml by Latin frivolity und
Englisli Muster-, it buildetl upon
the barbskic found-Many Lkom
whiols all the world in sprung
n national tobt-ie- oml un indivi
dual ebnructer such us justify
the entliusium of our got-respon
clent— nucl invoke the admiriag
kriendsliip o! those who have
liml klu- lisppivoss t» ilwesll in
Sei-mum- aoywhpre bemessen the
mountnins und tlio Sei-: to see
visions among thr- solitmles ok«
tlie Bløolc soc-est nnd to drei-m
of Keldelbuth to wandel- til
will through the par-la and III-l
let-les of Dresden suck llwovekkl
even to ist-op- 0vc’s solt s Toll-«
M by dem-it from seW
s- ho wander- up and dom- the
Miit-s, s poet and s varkioki
from Tom-lautet- n he loitss
in Umstel- sntl ,liuson, Musi
tll sen-e ot titu- iu Umhers
s ml M « li- llstm to
tax-do It W mä del-k
vm new das- uw i- sek
"i
lia. God hies- the Ost-ums peo
ple, ssy we, nnd the vstpklsncil
That alone which just the sev
sihilities of the Americas in Ger·
many is not alone the milltskist
—ev(-1-»8·wheke in eisiclenokhut
the castism which, nggreuive,
tytsannous, uncl often insoleat,
stand-i a wall of Stooe and steel
hetween the few who rule and
the many who how the wood
nnd clrtnv tho- miter. Pkom the
Nokth sen to the- Prenoh hohler-.
zfmm the- baltic to the Lake ot
(’onstance, there is no such thing
as popule free-dom. Autocmczs
and nrlpitr8k)- power. n pkide ol«
hirth aml being in the stigmata
oy httkcllzf les-s than that- of thi
kogjmis music-txt whom- exoessen
lsrought about thksv ten-or in
France-. meet one- at ist-eh tut-n
ihg. despite the kioe thinhing
Zum-ot- and productivp energis
of those pleheiau German-z to
whom Gen-many really owes h»
kam-zin- progress tho last thke(
and korty year-.
List US mitnit the- Hiliskhtoned
puliciiss of this kaiser. Hin govius
may not he Jovis-cl. Assorting al
ways the- right divincy ho- yet
physml to rat-W Pri(l0. to popu
hir mnitzs t» the- uotiomil Spi
rit (»·1-c«nt(«tl in the creation ol
nnitcd Hist-many hy the imu
cshnneosllots whom wisssly hi« dis
phtcscsil nnil sont to this war. llts
macht-Cl the German lot-sitt mal
Juni n ist«-am of plksuty but-ist
forth. llts flattert-sei this first-man
hssaist mul loyalty Ein-l preist-s
sznskmg into lscsing All tin- while
he was a llolnknzollisrm and af
tok a while he com-.- to los-limi
thiit ists-in im his eitleer hatl talusn
Maniqslhsrrainss lu- might tak-«
Uplgllnst sind llulhnni antl in
isiilisntnlly drin- lthiglmul from
hist« unmtisisy of the smi tin-l stle
fu«-thos- hmnlshs Frone-H ln 8
Hist-J hisi innhitiun got- th·« los-t
i---· of hiss jn(likkmsnt.
IL
Mis. Music-km- tisluss Ho act-sonnt
»i« ihm-»- Nimm-. lu Imjut ot« fu«-»O
si» dispnws tin-it- exikteuctn Ut
Ls Mit-il with heitre-d of Entz
isutol nnd muten-Un for France-.
Ums-« hin-·- pssmseci « thi
Vshifp I’ztz)(«1"ys" »i« both Eng
ismil asnl Gosnmmzx Deshqu h
hu- not send them at all. They
ji«-w als-insb- ihsit it Wu- not
«-t—«nscs)s. hnt England which
inmlr im hohe-It effort for pessce
Though a hrjlliuut thr- has-us
is not n graut num. Xapolesov
Boot-parte had the change tu
»Hu-cis- fh- («()nfirnmt10n of bis
«(l·vnas-t·v, with a gis-toter France
thun he- hmi found whcsu hi-.
Hum- t0 the hesd of ask-tim, but
he keins-ed it and wusch-ed hit
nll hy hin Rossi-a inmitioty
pur-hing to his- tloom at- Wut-ek
lw. Pfui-Noli might have gis-im
kna- guvernmesut to England a
ocntuky before the Amerika-v ke
mlutiou It was lett for Wash
ington, rein-sing temptutious of
su) sort to est-Wut! und pekpe
tut-te kepublicaaism
lk Will-Hm wusc- ttsul«v « gwa
Jmtm h« wunlxl sit-sur-- isongsmtinq
Ihr-m- lel not sitz« Immipitnt
;iuje--«-tltis sm«l"ul.(«ittii(«lymn hin-c
;«,-.»r-11»«lli«(l Austritt to mme tlown
lu p(:g, ur two, in the »unter of
sen-ji« sit-il hin-·- ssngngisil with
Euklimsl tu was-h a trad« undisk
Omnuliujz ansl working cost-most
tsinl ligrmsmtsnt slmrt »f« s resort
to wur. Mr. ltocstclipr Nimmt ro
htruin hig tsxultation at the-« zul
mntsgc Hist-many has hknl us
lot-O »vequ over Entsinnst Hi
might have gonss further und re
culled thut not Hernmny but
England has hisen Mka Uan
o few years ugo the-re was i«
kind of lsyistterlu in England
about an jmaginury German in
vssion and through an abmnl
melodmmts cullecl ««1’he Eng
llshtnsn«s Umne« s paniclky sp
pesl was made to Eritis-h pa
triotism.
The Englioh tljd not want war-.
Neithek did the Prenclm No ons
min est-thing closoly the «White
Pape-m« of Ost-many uucl Eng
lunil without srriving nt the con
clusion that it was in thi- powpr
of the kalter to wert wol-· Ili
might have clotm this hy con
oekt with the powertr. Dut. n
Frost msn resolved upon neue-e
tollowas the examplo o! Wuh
ist-ten u In original and dras
tive states-nun would have tak
en the lescl nnd oompelled
Noah
The ksookck thos- exsetly tho
rennt-. It wo- sjk Bävsrckckcy,
not hol-ei- Wilhslnt, who ex
honstoö the dient-is- to that end.
M «·I’hits Fonds-« Mo it
DU- M III-M Cis list Ut
most to prevent Tuns that bet
appesls tot- pscikio mit-redete
satt compromfso were consian
even alter declskations of Ists
lud Zone forth and tmops were
ums-ing- tltey show like-wide thut
France and Italy were of one
miud and aim with Engl-nd
ln bis mduveknatlou with the
Freveln amlmssmlok on July 24
»ich-s iluy after the sending ok
the- Austkiim ultlmatnm tu ser
vjii—-Rir Bdwnnl Ort-y. soc-Zug
tlmt llus Jung-its puiulsi wer
klomm uml st. Postens-uns Hug
gssstul tlmi if Man-in und täus
sin kailecl to come to an under
sfiimliuz German)·. France-, ltas
lx mul England. tlus kums pmr
est-s has-ins un dir-Nr interests in
Rcsssvia, «Slmnlcl act togetllek km
tlns Sake of pour-c- simultmmmm
jlx in Vieuua mul It. Peter-S
"l«n-L." This suggestion sit
lsJilwanl made also t» this Apr
nmu mnlmsmdot on tlns same
disk-. July 24. 011 July 26 Slr
Rslwnnl inquinstl by felogmsdh
Mustlmr ltal·v, Franc-e and Ger
nmuy would join in a makes-rena
m London km- tlie purposo of
discover-Zog if possil)lcs. a fu«-nee
fnl isnusx Des-link »Ob« to this
was that. lming in tsffisrst n medi
stlsm, it was imprucsticnlsle un
less links-is mal Austan woulcl
onus-put. Tlus German mal-mum
ilms iu lmuluu infunuissl sit
Eilwsrd llmt (;i«--nmn,v aceqptcscl
tllss lsnipsmisl «lll pklllplplcs.« Inll
lu« hope-il tlmt Eugljsll iufluisuesss
would lsp c-mpl«)"·s«l in Sk. Post-MS
lmssg m "ln(sn.lizs- this wem« to
which er Eclwanl rsspllml thut
it was in VII-ums thut kund-sm
tinn must lu« msgescl lule
Roma-cui ssnfirlx" wills flu- aug
zzissliuu us Unselan ins-l tlus ris
ph of Franc-«- xms « wl1()li:-ln-nrt
iscl ku-·-s-k-li«ns«s lmtls »l· tlns Lou
tltsll Wslessnusvv ilml Ul· ists-(-piss’fo—
tinu wEtlx this llrltislt mal-unsa
-l»c« in lkurliIL mul Tit-ums msil
N. Polen-lang «
lt will Ins Hisksn lmm Umsc- din
Juni-Ins tin-L wliilis Ihle mul
Franc-«- iusmsplssil utjrlssesiw1stlle
(ls-tmmu)«. Its tliks jmzusmll islmlu
;«'««Il»s- insmsnnscl Rit« W. B. Un
’v(-lnsn. was «nut ums-« t» mass-m
:t0 Un- pmpnsnl confcnsutstz fut
Jthe reasou that lse did not fliiuk
lit would tm ssffiitkliw mul would
link-» tlus »Nimm-w »l« an An
sssmknn in whixsll two Wust-m ol·
pas-h group winkt-l sit in jucke
nusnl on Un- otlusr two. sit- Bcls
Fuss-d anv tlnsn milka flus Uns
nmu txt-comment «ko sag-gest nu)
form us woman mule Delikle
the idssa of Ins-(lintiun lustwwn
Hast-si- nnil Ida-gla. Mriwly sus
(-e-pted by the Uetsnmn kam-m
ineat in print-spie ceoztltl lic- ap
pliet1."
It- was wholly fmjtlmc lim
lin Wiss as nnkøgkmnslvie as Hm
us itselt The Britlsh mal-ass
- II
klor to Auctria wroto to Sik Bd
ward Stoy
«A1thongh I am not able to
vekiky it. l have private inkokz
mation that the German mutma
sndor know the text sisk the AU
stran ultimatmn to sen-ja he
koke it was djspatched and tolo
gknphmä it to the German em
pekotc l hnow from the German
ambassadms hjmself that he in
dem-es West-X lfnp of it.«’
Sir IV. E. Goschmh the British
nmbnssadok tu Geman than
wier thns from Berlin to sit
l-J(lwmsc1 ist-py: '"l’ht- ssmperois re—
tunusd snddenly to—night and
tho- und-st- spcskcstary for fort-jun
nffaika says that the koreign »t
kiocs regtest-; this stop, which was
taki-n on hin ninjcssty’s own ins
tiativ0.«’ But The Gkrman got-res
taky of state for kokeign afkairs
i- rennst-nnd as smying that he
die-l not know ok the note-, und
tha German ambassador in Lon
don shumsd Sir Bclward Ort-J a
folget-am from the- fokeign okfioe
Saying that this German govern
mcsut hast no nikanae knowledtzo
»t· this not-;- mnl hnd no more to
il» thun this uthssr sit-wem with
this «stit·f tssrms" nf that Com
nnmissntissen
s Unw- mspsmsnsss mmce n umn
ns to the sttitude of England,
TFrsnmx nnd ltahc They legt-e
no donht as to Rimsin, kot- as
lan- ng July 30 M. sazonuf
tin-w up a knrmnln isf pedes-. MO
Hl upon the tlissslaiminjx by Äms
tritt of anz- i11t(-nti»n tu violates
thr- soverksisuiy of Ren-ich Nur
Hm thssrss Im unz- mufusism nk
minel about Ängtkig——she was ko
wlnsd un wmx Mal tm hist- »St
fhss full-act nimmst-« of rot-promi
lpility sur this Ins-cui Palast-itzt
As tu (I«-rscmn)s. Ahn-kailisc1 to
mu- hesr gis-seit saklussncp with
»An-tritt tu Jiqsnadv hist- krum the
sitt-II Ists-zu atscl this muri-»Ur to
»m- Initmä Un- imssnssgiucs that
this Rai-eh thinking In- wnn rcsns
;sl·v, hast himsislf rissolnsd on wus,
» With this oswsntg that follow
ssscl OWNER tlrseslnmtikm of wol-.
stlsis lissslpslizatism »Na-vix »Gef
lsit-I11«v«.i-« ils-manch- njma Rast-in nnd
Hsrancsiz hist- Attcsmpts t» per-unad
for hkihcs England t» lccsop unt- Ok
;ths- war-, thss attempt of same
stumer t» put the- Mem-«- upon
Tollkrer und the- nsfusal of sit
Bclwanl Gresy tu make any wur
liko csunimstmcsnt on the part ok
England imtil Belxhth per-il
nnd hssr duty to France were
tlisposiied of, and, finalng the- ja·
vqsion of Izcslgiutm und the im
mmstsl stand its-de hy this Bel
giamz all these things have anst»
pd the Amt-singst poopls against
the Mist-r
That does not imply anz- hipd
of sympathy with Rossi-H or
sympathetio Illig-ice with Bus
lsvd avtil the war is over-. That
Tit dqnltk Wand es Winde-, ioIII hat Tillid til den
almekgtige Und.
J «.l Beitcdenlnsd nagte Linn-II Mcd Ba solle im bellcmte
Hinter Haar vi vcl alle Imsd Ewmsnmalm Hoad stnl den nnva
rcnde Nordens Situation son- til? og lwad er den dolus og ment
lige Atti-sag til dettc frngtelme Tomsnmst der nn tacht i knin
gamle Ver-den — den gantle SlrlitenlIedP
strigenk Nasdsler. o, lwor Fmgtellgel Hvklle Einem-n lIvcls
ten Eokg og Enndekriuelsc as nmngc link- og lIellige Vannd unt-l
lem Fokkxsldre og Born, Elasqtninge og Bontur-L ml ilte Dutnc one
smaende og gknsonnne Vokdcnszlrig ssre Incd sigl
Hleet Saat i Mumcllclwdcns stoke Founle
Wo Inig her tut-Mk to Vibelord, du- pcger Wo lsnade den
caentlias Aal-sag til erlgsnlnllen on den nlnumtiae Und-J Henfigt
nIed denne lllnlte. Te to Llivclotd lydek well-diss:
.,Retia-kdig’l)eden oplIøjec et Fell; men London er Follets
Slcrndfelk (-Okdsp. M, 3-l,s.
.,Git du oilde ogte pna Inine Bud lOrd), da llnlde dln Frev·
vcrre locn Floden og din Netlærdighed ssokn Havets Pilger«
lCloias ils, 18). —
At trwde paa Retfcktdigheden og fotogte Horte-III Ord, drt
hiquldet den tetlætdlse Gudd Ojemlsgellet og Doqu Inen at agtc
paa Heerens Ord medlsrer FtedeIIs Velligneller. baade lot Na
tioneIs og Jndlvider.
Med disle Kendbgerninget for Øje — Vetdenskrigens Rasds
llet og de —- det llote Fkafald im den levende End l den egenti
llge Hovedaarlag tll Ulylten); men vgl-Im at den almasgtige Gad
knn klaat for at læqe oq stelle ud al Reden —- med dettc lot Ofe
lad os alle dunste, trocndc Mit-nd og Kolan askc site Tity:
»i. Fetft vbmyge os under Heu-end vasldiqe Donat-.
2. Denn-it bede, at Lande-ne —- Danmatl, Not-ge, Sverticp
Holland og Amerika man lkaancs for Keim-as Rædller.
Z. Ilt Verdenslquen lnatt maa ltondles med dens flrwlleliqe
Islger.
4. At Krisen maa medspre en· ny og hetllq Tld —- en Re
formationens Fornyelle i Stedet for Militarismens For-handelsr
oq en lotnyez oquttenbe Vetdensmlsllm
Vennerl lad vs l denne Alt-preis Tiv lage disle antydeve Ben
neqenstlmde med os —- lnd l note Linkamre -— ved vore Andac
ler —- voke Gubstjenelter oq ved alle vol-e Rider. Sud stal here
oq spare l sin Tldx thi den alqutlge Sud lau es vil site alle
Linn del til fldlt. Hans Null-heb- Vlsdom og Almagt er Ga
tanil derloen Vl flqu med beII ltote Fokjættelle:
Beim-, qu stal eher slvesl
Med parlighedens dilleth
Ebers hmsivne
c. s. ch;llllcnlen. .
IQ Lade- Mse Rede W spie-se dölb llse M
. p. EIN