Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 16, 1914, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    og Laufs-Meile med del Arbeitse.
der er Ivetjblandt vors Landsmænd
i Kansas City ved vor Mission-s
prasst Paftok E. Wilhelmsmt
2. Kredsmodct btyder Pacht SI
renicn Vollmmucn til Arbejdct
iblondt as og til-mitn- lmm Hek
rcsns Velsignclse til Arbcfdcst i Oid
og Omegu.
cl. Kredsmpdct udtalcr jin ledc
og Taf til Missionær Jenes »san«
sen og til Madis P. Sanft-n for dot
Arbede de i Amsel-L- Løls hat uds
fskt iblandt os, og oi tjlskynder
dem at fortsættc deunc Gcming i
fammc Spot.
ist« Kredsinsdet udtalqc fin Tot
til alle, som i det foundnc Aar ved
detes Gove- hjalp os mcd at dkwe
Mission i Nehmka Kredck Og vi
tilskyndek dem til ckf rcdhllve at
senkte oh dekesblaven jaa Teltpass
lene kan udoidcs, osg eudnu flcre
Akbejdere auf-Mes- i vor Kredsz
ä. Kredsmsdct glasder sig over at
hste, at de unge i Qmaha hak lan
net en Student til at gste Mis
sionsarbejdc i sydoesl Srna-ha. VI
paaifsnuer dettc og sichr: Vliv saa
dan ved i unge i Lmaha, og gid
eders Stiman maa anspore til Ef
tersplgelicc
Zluttellg vlev iaa Hektorn-tells
Rapport ita Modet oplasft og godsJ
sendt, og Krebs-siedet —- som For-I
handlingsmsde — has-Jet. Krrdsforssj
manden stunk-de med Bon, og ois
fang Sohnes-krick L Jesus, blcvlj
has os, ihoor vj gaa heit. l
Lm Estermiddagen dwftedcs Em
net »Mein-nex- Uudervisning i Hveri
daggs og Zolldagsflolcwy indlcdct
al· Postok O. P. Jenseit
Tier var not at tale ons, og dek»
sattedes llle paa Talen-. Lordag
sAsteu talte Postoremc A. Rast-mus
sen og J. M. Oanfm
Etndag Morgen boldt Past. C.
Wlllzelmsen Slriftetale og tjente for
Alten-t- Paswr L. A. Linn-sen tals
le til Dsfmesse.
" Pasi. M. Ili. Jensen tnlte til
Ismene og de unge ligc eitel-Ends
tjeneftm
Bad Eftermiddagsmisdet taltc
Past. J. Th. Land, Past. N. L.
stielienmg Post. A. Nr Schultz.
Ved Scutningsmsidet kalte J. CI
Caklfcm M. Th. Jenseit, Krebs-«
formanden og Stedets Pkæfx
For ikte at vom-ge alt for nimm
Plads i Bladet lzar jeg vækct nsde
til at fammemmslmc dcnne sidslcl
Dcl as Rest-kam soc-« meaex Tom
muligt. End-m tun dem-: Der var
aodt et holvt Hunde-We Mennesket
älrejsendr. Msdetne var temmeliq
godt bei-gle. Der var jo felvfslges
läg mange. sank lut; Hunde von-c
used om Allem-m daxderes Arbede
laade Bellag paa dem om Tagen
Spung og særlig da om Mienen
var der en god Forfasnlimx.
Tor lioldtch Modgr m« Markte
lau-r Baa. V- kmsde M dein-jin
Vlskr hole Teden nxsdxr ilslodkst En
Tel as o-:i wa liac im Ilirkksn Zsmi
daa Aften til Classe-kramen for m»
beaunde Neffen »Hu-m V! nat Mit
Male sem Mil ude n? Vom-, iml
des regnedch san det Mc kred, Jq dist»
tmr laa for Risiken »Hm-et til mi»
20 Timck eftmk Frass-H ji«-Este »Da-«
stets-te i Hiessiiitcms, kuer de Dur
indlvartckedc. Mmdaqsnmd ungs
tensmad fekvcrodkss i Kzrkcusllnust
disk var lmnklist dviligt for Vlnlcd
trink-um« Tot blois oqsna dasllet et
godt Bord for oxz mud cu« Vkslsikxs
nelso as Retter Lin de snmcxte ob
— spskg bem- Lursartennn J san
tro, de mal-me tm:-s. Cn Von as
Menigbeden lmvde lockst at statis
dcsm al dei!«.(t«1skx!-sxirwlf. do kundc
bruae under Model. Bande tmu
før Tidrn lmmct horch-e Lin-kost
ningerne, bat-de lmn nmafte bestrickt
lig to Gange-, fsr Lsftcst blev qivet
Der var rlvonde Assastnina. ch
taler paa manges Braue-· naar icg
ltger den Mand: Tusmd Takt J
tvklgt lau der ikte qaa an, at im
VII-et paa at sige Tot snadan spe
cielt til de enleltc, faa Vlev der en
lang stack-, verfor vil im wies
med von egne og de andre Milch
Leg-te at sige eder allcianuncn:
Hier-tells Tal for alt acht! M min
des dort Opbold hos oder medle
de. Ost lob da heller tkke til, at
voke Vetter var Iætte as os, trde
al der-i Arbejde for vor Slnld, tbt
da Paltor Bill-elfster i sit Form-l
til os udtalte, at der-sont Mehle-n
tlle fis nogen Jndlwdelfe for As
lwldellen as nwlte Mode, maatte vi
dumme til Kansas City lacu, spa
kedei der med et staff-at »Ja« lra
Forlnmlluseen Saa Tal for Damme-.
til tilbkaste hol oder, oa »Gut- være
met es ttl vi les tgen!«
U. Th· Jensen, Sek.
Wut-u
Om Sud M, bllvec der Mit
- apum-de i which-m- Wenig-ped
M, Ja» o-» lo. » u· Okt.
M et venllsft tudbudnr.
I. L. J. stbolm
medsmdet l « l
Rotthsield, Minn.
Mimusfota Nod-I aslwldt sit aars
lim- Mødc i Et. Peter-H Monml)cd.
Mond-«in Minn» i Dmcnc si-«
IEept 1914. Om Eftermiddkmcsn d.
HI. Sept. holdtes dcsr Prasitcmpde i
’Prkrsusbuliflcsk, book vi tilbmate en
anuslia Stand sammt-n. og kwor ni
crfarcsdc, at dvt or qodt o» listigh
at Vradw lm tilsammcn "
Ualmjndelmt fint Vcsir Jan Her
ten o-:· under lnslc Mach lmilkot
niortc sit til at fouin Zmnninqisu
vcd Moder og liaeltsdes lettede Ak
bcfsdct bemdebigt tin-d Henfnn til
LWMSIIingew
Toksdag Aftcsn den 3. Sept. be
aundtr Mødot tin-d Aalmitmszguds
timeer af Past. Th. P. Bock, Gm
chinsom Minn. Eiter Jndaatmsfals
cuen var jungen nwsfcde Basika
Bock Irosbekrndclsesm lassw dcrvna
Epifnschm kworefter ban prasdikedc
over 2 Most-h 17, 8--«16. Grunem
Pisa-bäten bchv der sagt os man-ge
dvrebare og alvorlige Sandfwdck
von Hierw, der bin-de man fwttr
Wem-me i Vovwclfc.
must at tmsdsncncsnen var um
tet, traadte Kredsforinandm, Pastor
H. W. Bondo, from i Korb-ten on
mindede Forlamlingcn om Ordens
i Matth. 28, 20, lwot Herren ligcr
til sine Dilciple, at lmn vil vasrx
tin-d sine alle Dank-. Tcroltcsk er
klaerde lmn Madct anbnct i den
tmsniqe Guid-J Nonn. Til Slutnim
tmd undertmnedo alle de ritt-eilends
Morden Tclmater oa Folt i Al
ntindcsliglmd ldicrteliq vollonnncn pas
Menthlwdcns og raste anc til at
dele alt aodt lammcn med od i diss
"le Tage knde lmcmligc og ann
deliqe Godct Orchne i Au M. «
t og 7 blev laut til Grund for
Vcsllocnftbillm Der staat disse Ord:
»Mein vi ville blive vakagtige iVsn
og ercsts Tierlein-. Oq Gab-I Ort
havdc ertngang, oq Dilciplcness
Tal fortneredes nieset i Jerusalem«
Fredag Morgen opmndt llsn og
dviliq. Kl. 91X2 famlcdes vi til An
dagt, lebet af Missionær P. Clau
fcm Albekt Lea, Minn. san tnltc
ud lka Matth. ti, 20iss30. Dom-d
tanlisn i Talen var: .,?candcligeHvl
listimet«. Det er vetsignet for et mrt
Lege-ne at faa Hölle: men det er
entan langt merk vellianot at nam
snndcn Hvile for lin Ein-L
Eiter Ilndagtrn oplasfte misdsz
for-manch lin Jndberetninzh som
den-stet- bleo given til on Konnt
Der tm- innd!««-«tid indlzøben est-Stri
velle til ttrxsdskwdct fra Jovis-»s
dets For-wand Past. G. V. Ein-L
sttonfem lom blw oplaslt i Mach
Hilft-neu var jndlant i Danielstd,
lom de findt-s i Kav. 9- JFLL Tot
var en alvorlig Tale-, Pfoten-n der
Voldt for os one Bon, Faste, Fonds
beslctmclle, Und-:- storc Var-klitsch
tinlusd on Bett-tells sm den stott
Ødclimgotfa .
Este-r Afsnngislsen of Salmcn ttfv
indlcsdede Pnftor H. M. Haufen Im
Sleepy Eye Kredlens Sinne-: »E»
lornultig thsdyrkelle" i Fort-in
delse mod Rom. 12, t. Bette at ol
re, sendet vi til liae fra Kains- og
Abels Desw- Allc de Dire, lom blcv
likagt i den qmnle Pont, alsluttedc
Jesus med det store Offcr paa Gol
smtbcr Pan Grundlag af dem ltorscs
Qfser er det, Apoltelen her i Iet
ften tmnmer med den stoke Formo
ning osm at bringe Gud et belltgt
og lmin velbolmaeltqt Takt-fiele Nackt
man oft-er til »dem-us Sag: Pomp.
Tid cllor III-ersieh fokudlættes, at
nmn omiver noget eller gioer. lau
jcg lelv nma lavnc det. Dette bliver
et foetn
Tot Oster, Dom sasruq nor mnai
Vcslbeboa, er det famme sum David
mler om: »Et immerhian Hiertc
es en sonderstsdt Rand-« Det, sont
Dort Emne ovfordrer os til at give
End det er: Oele vokt Liv.
Roger mindre kan ikke klare det i
denne foertjencsste. Men denne Os
fertjenefte krcever denmhed og Mid
kærhed. I
J den amnle Pagt var det Dur
km Dyreblod, men i den ank- Paat
er dest Mennefket, der skal lremæs
vaa Herren-s Alter-. Lasa Mast-Je til.
slwotledeö det loder: At J fremftili
let eders Lege-net --— oa ikke noget
ander i Ztedet for dene.
Der-last vil Apostelen hanc-, at vj
ital have Grund under dedeme
idet han peqek paa Guds Vernunft-k
tighed. Dei er det, sum bringet det
rette Siena-find
Det, som Gud kalder en fornufs
tig Gudsdyrkelle, suchet Beiden eu
nie-get ufornuftig«Gndsdyrkelse. Det
er sandt, som Ver-den stack-, at man
tabek meqet ved at blive et Guds
Var-m fagde en qummcl nat-della
»Armes-, dexdljge var bleven um«
Mist til Gad. Gan fagdet »Im
tobt- min lasede Frasse mit skidne
Wem og Bræadwinsssasten.«
Apostelen Paulus ovewukderede
Mo siq Ielv, men ten-die sig seid
som den kingefte of alle — men
Thau nndervurderede heller ikkeGuds
Rande. Hast siger: »le Guds Noa—
de er jea det, jeg er. Hor du leert
at vudere Guds Naade ret?
Reiten as Tidett den Sesfion
brugtes til Trsftche af Cornet Der
lsleo sagt mange godd Ord, smn sil
kert oil bringe Velsignclsr.
sLsm Eitermiddagen indledede Pa
ftok N. C. Carler Menigbedens
Entw: Troens Versen og Virkning
santmeulmldt med Hebt-. Il, l-—6
Judledemt fremholdt, at den v«rel
sende Iro hat en ftor Moos-. i den
hellige Blickst Hsr et Ord sont
dem-:
»Hoo, som tror og blfver del-L skal’
blioe soll-L men two, fom ikke trotJ
fkal bltve fotdmnt.« »Hno lom trot?
Sonnen, hat Livet, men two foml
ikle tror Sonnen, skal Elle se Lioet.«j
Troens betvder Selvbengivelse og’
at forttofte iig til Gad. At tro med
fuld Fortrsftning i det, som haltbes
det er at tro. Ofte kan det ftaa vak
lende mellem Tro oq Bonn-o Der
mvft lommek QverbwisningeIL For
et Wonneer lommer til Troen, var
det onlaa kommen til Overbevisning
mu, at Herren talte Sand-two Meu
det man komme lasugere end dette
Et Mennefle man ogfaa komme til
Dverbevisning om sit Gndsforhold
at Hiertetss Stillikm over-for Nud
et ret.
Erden-I Blkcllnlg kllll Uskkllkch
i disfc Ord: En ny Zinbning eller
ist nyst Mermis-sie du lmr faact et
unt Lin-Z Jndbold km en Im Livsi
kraft. Tot ums Livs Jndhold cr:
Kasrligücd, Wir-de chd, Langnm
via-»ed, Mndhed, Govth Trosastp
hob Sogtmodigised Jlflwldmlpcd
Gal. Z, 22. Icarus Virkninq viser
fig i den une Ludiabcd Den gamlc
Lndighed bestod i at folge Koth og
alt sit met, den nnc Lodiqbed be
staar i at folge Horte-is Ord. Hvad
Tro er, kau ikke udtmkkcs bedre og
fnldigere end som den gnmcc Pontoui
pidan gar det, naar ban figcr: at
tro er at beimive sig til Gud oq
med indorlig Fortrsftning tileane
sig Jesu Krisis Fortiencfte. Trer
csr en renfende Kraft i Sjasleu.
Den nyc Livskrast i Sjwlen Ut
trer fia paa denne Maadc, at selv
om et troende Mennesie er den min—
dre skvldiqc i en vis Forstaaelse
fom or kommen op mellcm to Men
neskek, faa san det akligemsl bis
kcnde og bedo den anden am For
lndclse. Sankt-des Inn Troon virkc
Eftrnniddaqsnmdct ssluttedc med
Vom ak Vaftor Magst
Kl. 71,-1«- somit-des vi atter i Kir
ken til Msdc slwor Paswr Haugau
as den for-T norfke Kirke lwldt of
Foredmg om Emuch ,,Lu:bcrskllxm
dom«. Tons Aw, deus Lpgave og
den-S- Ansvur· Foredmaet vil bliuc
trykt i ,,Tansseken«. Tercsstcr lang
Student Enqqclstad en Zolo for
os
Løkdag Morgen Ziriitlascsniim
oa Nu af Post-. Bock Tcrcftxsc
holdt Faktor T« Hosgckord et Fore
drag om Ehr-st- Zondagssksidæi
rcns Jskvcioo oz Maul. Forese-www
vil blive irr-VI »Danftcrcsn«. III-n
of Fok:::-:.s,.1«;cn blev Sinkt til-Zum
nxle over «.5;ss«mt.
Ett.-.·::s ouzissknksdct -1 »in-d »Hm
Fsrist·«1si»11111.1 U Von .1s" -1!.1"«.1r
»Z. «1-’. U. -c.1.1nscn. Ia Mk- .·.kr For
t·.-t:Iin,-.—:—nmoct blcv Mc rILstrxcr
»Ist-it km Junkan as Also-Jst Misse
rcnss klimmen Diffe, at Dis-« ; Ihr-okt
Lob Nr indhnnmsn ist urkrssn
WHAT-. J Ame-sen ved klarer-I Ve
qnndclfc NOT-M W. Tklfmmmsn
8874175 Neutcxs as deuksuvixtmldnmi
gen sitzt J uit tilstnmw
SZMLMA Udbcmit 1 klarer-:- -w«
vix-Dust mxsfcipckksldu« Jesus-H
Tor var indkokmncn i sen-Mit tit
Fler- i Japan Wiss-« Wiss- Au
Im Olfcn tmr saaet on Anders-ot
telse as RUUL Vogforremingcn or
i Aarcts Lob qaacst not faa got-L ef
terfom dct var det sørste Aar og en
hol Im Fortetning for Krisdsctr. Den
ne Forketnina gav os en lille Smalc
Inder-dalaan Ogsfaa i denne For
rctning lizmcr der en stot Mission
iblandt vokt Folk, sont not or vasrd
at holde aaacndc. Tot vanskcligftc
er at finde en dyatig Mund til det
te Acht-ide, on grundkristelia Per
sonlighed, sont befidder god Rot-ret
»was-sank Don-u- Kolpntswirksonp
lnsd or flereiidiq, on der-for kan
den bringe wegen Velsiqnclsc
med sm. Kolpoktsken ssal ikke blos
sc at JOHN-ane Vom-r, men og
faa se at jfaa About-mer naa alle vo«
re Mode samt holde Opbygqelsess
Ins-der Im- oq der, hvok det Infkcs
oq cllers perfonlia famtakc med den
euchta hvor shan sont-nee
Lsrdag Aften holdt Kredsfommns
den Ä Foredrag over Samen Prie
stewolens Bett-Mira for Menighes
deme- Dette Fokedrag vil btive
fonds til «DIan«. Past. G. Of
tedchl fra Mitknechtska fom Mie
net en Wenig-heb her i Byem stritte
de med et koit meu W Vian
byrd ud fra Joh. 12,«32. Detefter
fang Wiss Levin en Solo.
Smeg Morgen oprandt ftnuk
»og dejlig, klakt Vejr on Zwlffjik
JTet sum-ne blcv Tilfasldet aandeligi
talt inde i det Pkagtfuldc Guds
Hus, St. Johns Kirke, fom St.
sahns Menigbed velvillig bavdc
outsrladt os til vori- Mødcr Umson
dagcm lnsilkct var en vasldig Hjaslp
for St. Pctcrs Menithsd, oq til
lsisgc ajordc dct saure thcligt og
lnslmncsligt for bele Forfmnlinqen
Tor um« m. 900 til Højimssfmmss
time-san idot eni Dei af St. Sohnes
Momde ssamledes med «s?o tithtdss
time-sur
Past. A. Hosgaard holdt Zkriftcs
tale ud fra I Kot-. 15, m, og Po
stor Caklfcn forrcttede for Alten-L
Pastor H. W. Bondo prasdikede ti(
Hofsnessse over Tagen-I En. isfter
den kmmlo Tckstrwfke.
Ved Eftermiddaasmødet lmldtPa«
ftor H. P. K. Haufen Ocdninacs
mässionsforedma, Tentam »Don-s
Eaede«. Osgfaa dette Foredrag vi!
blivc fendt til »Danfkeren«. Prof.
C. X. Hausen sra Darm Allem-»
Plain Nebr. Hutte-de Eftermiddaqiss
mødct med ot lille fort thncsssbnrd
paa EngisUL og der blev laut ct
Offor paa Wle til Japmmtissio
nen.
W. Um sauste-des vi til Eint
niiikieiimdc, lmor Paftor Carlfcn
umsdikedks um Ordet i Galatcrbnsvcst
R, H. Ein-r Prasdikenen kalte Tr.
Jensestf im Minncavolis et lillccrd
og bød Forimulingen Famul, dn
imn fkuldo reife om nogle Um Lic
blikkc, oq dereinst taite book ai dc
irentnusde Prassnsr et lille Slutninqkis
ord, booreftrr Kredisiormauden tak
kcsde Menixrinsden paa Kredic-11J«Rm
ne for det ikmnio Sanmwr under
Modct og for alt qodt de bavdc nndt
i dens Midth Vpd dette Mode ban
de Vi baado biondet Korfang. oq
Solofang baade ai Miss Ueviti
Stud. Engqelimd og to Sange as
et Mond-Skor. O, iwor det var en
limmclig Astcn. Mcn ak, imm- snakt
det iksnne dog faar Ende Nu kom
Stunden, vi ifulde skilltss og dran-.
iwer til sit. Vi fiildtes med den do
be Følelie i vore Vierter-: Herr-In
gav os ei godt Møde, der sikkeri
vil hast-e Fruat i iin Tid til en ewig
»Es-it Til Sluininq en biettisligsili
im oa Taf for Samværet under
Kredsmødcst i Nortbiield. Hilfe-n til
cfilo Bindi-is Ort-irre i Jeiu Nimm
P. M. Pein-sen- Zei.
«----,--.----. ....
Kotkespoii.-«isc»
—-:--—--- ..»-..-- -.
conltey Ja.
VI Lmr dct faadan Wes-Im lidl
truolt nu out Tage Past. Weis
nmnn’is sinnt-ok- Liuma ask-l l Obst
Just no til Jstladclpllim uq Mcnjzr
lusdlsn lmr kaldot Pall. :«l. M. Nil-l
sen til Umst, on lmn Why ja til
Kalt-et, og vi Denker, lmn soll vaer
jlvlandt osxs fjdst i duunc Mlmned
aller svrst i cmsslv. Wunder-te lmr
trale mcd Jsmndfastusllu as Pras
snslmliqlsm inwendig mud MalinI
« Taumel-ins « dlsr Mr du
sin Alt-beider Mahl-ast- udoeni
dig tell-Oe Flnlndklnrsnnuw ajort»
Odrisl-one arlusjdur l sll1«ldc«·en: den
sfnl swmss km mcd Cennsntolocks im
Celmsnt Forum skal l«1-,1,1es5 om
Ilkmsfwlmliqon oq Kirklstk Lmor der
file allen-de lsr lind slm dct givlsr
zslrlnsjdc til allv, fom ojl U fan, oI
maan Wle Gasnder lmr der va
sim mrrvt til at l1f«1-l:I-.s, on go)
Jammle as jllrbojdm saa qaar
alt alligcvcl san let for Haandcn
Oaurossøfrcn bar gansfo aod, us,
Massen tmncr ouan til at bcivl
.10d. Nu lmr Folk traust med at
san alle »Ein-»Es fnldtl-: der er
oift intellem 10 og 50 atmet ou
lnskomkring i Sommer
Varmt bar det verm, ogfaa lsidl
takt, men i den fidftc Tid hat VI
ofte haft en moget god Negm san
altina sck godt ud nu.
Süden fidka Meddolelfe lmr Dei-S
klokkcn atter lydt iblaudt os. Vor
Kirsche-Mond Mk. Mads Waldemar.
or bleven bortkalldt af Herren. Dsdsi
aarfaaen var Krasftz ban lod M
under-kaste- en Operation i Iowa
City den 1. Marks, on den Gang-.
sogdc Lamm at dcst runde ikke ba
w Varighed, og at det vilde have
Toben til Folge om form-e ellcr
laanere Tib. Saa var ban i sit
sit-m i Coulter. sva og ineget li
donde, til den 20. Juli. Da heutedc
Herren sin trwtte Tierwr hjem til
fig. Gamle Walde-mer funtes ofte
at Jesus two-de lau let-nach men han
var fikkek paa Sabbatsbvilen bisset
Mode Waldenmr var fsdt den 12
August 1836, i Fell-lag Sogn ved
Besteht-a oq blos Tat-lebet 77 Aar
Sammel. Hast blev den W. August
1866 syin til Aue Jofessm of
Stil-v. J Rufst 1901 reiste de M
Miss- oq beisti- fig i Gesellen
De bar siden da vceret Kirkebetjentc
i Nazareth Menigshed i Coulter, Ja.
Mads Walde-mer efterlader sig
Ente og 7 Baru, af hvilke de 6
bot i og ved Coulter, og MrJohan
Waldemar udc i Selma, Cal. Hans
Støu lagch til Hvilc paa Eouiter
Kirkeguakd. Fred mod lmns Mikrok-!
) Torsdag den Z. Zept. ringt-m
szlokkvn atter fru Et. Jolmnncsi
’Menigl)od Vudfkabct ud iblandt Dis
at en as de ganho Botmer Mk.
Hans Niolsem var død. Hast blos
begravot paa St. Johanns-:- siirkc
gaard Søudag den ti. Zept. og en
stor Fokfamling overværede Singe
gudstjcnesten i Kirken. Ja, det tim
der ud i Rækkekne paa de ganan
Seinem En gammcl skal da, og
en ung kan ds. Vcdfd at ensbver be
redet fig, faa ncmr Kalsdct lydcsr ch
at komme, vi da oed Guds Naade
kan spare, Herre, jeg er færdig2
K—.
Luch Wis.
Missionsmøde blev ainoldt i Da
gene fra Zi. til 23. August i St.
Petcrs Meniglied, Las-k, Wis-. For
uden Menigliedens Brit-sc var til
Ztede Past. P. S. Vig, Plain Neb.
Past. H. N. Nymp, Miiiiieiipolics,
og Past. H. W. Bondo fra Vyen
Luci. Mødet tog jin Bequndelfe
Torsdag Formiddag og fortfatteo
Eftermiddag og AftelL Lin Lor
dazien fortfattes Medet i Lsiililtown
seit-le og i Et. Peter-Z Kirke inn
Zøndagen Ined Altemami Vi lnnss
de færdelesji sninkt Veir i die-je
Tage, og Moder-ne var qodt be
fugt baade Tag og Ästen iscer oni
Eøndinieih da var Kirken fnldt til
Trwngsel Vespisning lileo ferves
rot vaa Feitpladsen Vi toller de j
tilitedevcerende Priester for Herren-: »
naadeinlde Led, sont lvleo forkyndx
for as i disfe Dage, oq lianber. at«
det lmr vmret man-je til Velfignelse
Vi takker tilliqe for Ormartningein
og Taf til alle for Zamværet i disk-se
veliignede Dage
Past. C. Krogsli og MI. Krogli
og Peder Robertfon soin Delegat J
samt M. C. Jenfen og J. L. Mal
ler her fra Meniqbeden lmr virket
i Norkbfield til Krebs-mode
Fra Voens Menigheder var for
uden Post. H. W. Bondn oa Miss.
Vondo Mess. Gnnder Lariem Mes.
P. Titlefsen oa Wes-. Simon An
«
derien sinnt J. -. Troinbem oq
Martin Lliism eitek bvod im ser i ’
Voens Apis, til Kredsmøde
Rai-meine lmr tmvlt i denne Tib
Ined at fnlde der-es Filum tlii dein
er Tier minme af, ifke faa iaa et
blmen opisrt i Zonnnee Tiersknini
gen lmr inifna beznindh men lmors
les-dis- Swden skiksvper. det bar im
ilke bott. Men her er en and Heit. «
Her er tillige nimme, sinn lmr tmnlt
nied at nlnlke Annrker oq trans
imrteris dem til« FrederiL lwor der i
Zonnneren er iniiørt en Vogning for ·
anining m« den Zlogs Frnai Ja
her er Fremvaskit owns i Wisconi
sing Skove. J. J.
Erbat Falls, Ja
Den S. Ann, døde Mer Fintrins
Jeofexu jom i de fettere zslnr lmr
ntsimldt jin tmis iin Tntter Mis.
Tun-nd Ebrifrinnfen :!I«’r-:s. Jenseit
nn- sodt i Tnnnmrt d. H. Inn« 1830
hour bendeifs llIcnnd dndc for 243
Aar Eiden Jst-n tmn her til Lundet
i lsWx lmn esterlnder sitt l Zen
Hkk P- heroisre m 1 hienmus i Inn
1n.1rf, on en Lauert Hun blev be
gmset sm Nazareth Kirke d, 10
MU,
J den sidste ilthmneh er der tre
at Nazareth Menigbeds Medlems
mer, sum bar Innnttet nnderkafte siq
Operationer nemlin Mess. Andrew
Nielfen, Mist Marie Jubl og Mrs.
Potilfen Te tu førftmsevnteler nd
strevet fra Oofvitalet on befinder
siq temmelia vol, og ni kmabek at
Mrå Punker ogsaa inart maa blisve
faa neL at bnn kan komme biem
Tit Efteraarsterminen pan Etat
Nornml Stolen er indteqnet ca
1500 Studenterf
» —- Mr. oa Mrs. All-irrt Peterer
Hma Iowa oa Atti St., sejrede deres
ISølvbrnlluv i OWme den Jde
tSevt,, omaivet af der-es Vorn on
IVennet
——- Sidfte Onsdan blever Paul
Jotmfen on Miss Minnie Heller -»—
Tatter af Martin Heller — cegtes
viede i Nazareth Kirke af Paftor
Pksvensen De nyaifte bar tat Bo
paa Jobnsens Form Sud for Bven.
Vi bringen beaqe Brudevnr vor biet
telinfte List-nimmt —
Korr.
Mission-wide
aflyoldes i Rinden, Nebraska 25.——
27. Sept. Mtdets begynsder med
Gudåjenefte Fredag Atten. En ven
lis Jndbydtlfe .
J. Ausrufen
Vore nyc Bibler.
Da vi i lang Tid bar ftlt Savnet as mere praktiste Jndbin—
dingec paa de almindelige Husbibler og Konfirmandbibler. sit vi
for en Tid tilbaar truffet Aftolc med et Firma i Udlandet om at
indbinde et Pum danskc Viblcr specivlt for os. Sendingen er nu
ankommen, og vi kan der-for nu forttdkn de i vor kegulærc Bibel
fortegncslsc opspttc Bibler. tilbyde og dertil særlig anbefale fslgende
nye Nun-tm
Nr. 1«’-—A. Almiudelig Zoo. ftorstilet Husbibel i ftærk, blieligt
Ehagnn misd Guldsnit og runde Hjøkner. Pris ss.00.
Nr. 24—A. Den almindelige Konfirmandbibel i Nunmehr-mat
Speciel Jndbindinh i sink, bsjeligt Chagrin med Guldsui1.
Pris 81.40.
Nr. 24--B. Summe som Nr. 24—-A. men med runde Hist-nett
Pris 81.60.
Alle disse Biblcr et of dct danske Vibclsellknbs Udgavet, og
med det ny Testamente i ny Qverfasttelle
Den, der bar set dissc Buhlen vil vckre enig med os i, at de
Tærligk Nncsr fis W Axt-Imm
? - ..k - .:«« Publ. Hause.
Et Udvalg af
Gyllenhqu 2sKtone Bis-Noah
Alle fmukt indbundne Fokmat 7——51z4 Tomrnet
Pkis 60 Cis. per Bind.
Selma Lagert-f: Legender og Fortcellinget i Uhr-als
Leopold Budde: Jnlefortasllinger.
Vilbelm Lftergaakdt Danmarks Vovehols.
» Tyge Brabe
Janus Lie: Lodsen og bans Huftru
,, ,, Livsilaven
» » Dyte Rein·
corsten Haucht Vilbelm sahen-«
Johannes Helms: Soldatetlin
Thomas Lange: Udvalgte Sktister l, ll.
Magdalene Thoresenc Udvalgte Fortællinget.
Johannes Jsrgensem Den ndetste Dag.
chr. Winther: Fortællinger paa Vers.
.- » Fortasllinget i Pressa 1., ll.
P Fr. Mit: Lasfa Mansson fra Staune
Saphus Banditz: En Aften i Skovridekgaarden
Zuch· Topelius: Gustav Adolf ag Trediveaatsktigm
» Fra Karl Gustavs og Karl XII Tit
I. Oehlenfchlagen Udvalgte Digtninge
I Oehlenschlager: Haken Jst-l, Baldur hin gede, Hat-state
Kristosset Jaufonc Han oq hun
Tarl Bernhard: Et Aar i Ksbenhavn
Mwus Erschien; Fta Klit og Dav.
Henrik »dem: Notnantiske Skuespil.
« Tte Lyftspil
O T Andern-m O T.
» Kun en Erim-wand
Denkst Men: Et Dukkebjem
Dem-it beenx Konggemnerne og Gildet m Soldat-H
dem-il beem Kesser og Galilæek l., Il.
Danisp Luthetan Publishiss Bisse
Mai-, Rest-.
Udvalg at
CYLDBNDALS sTORB NBDSÆTTBLSK
Ak Gyldondals storss disiksttelst hin-es nn pas Lager hol
b1. s. schwach-. smn sssmäps putstofrit ti! enhver Adresse ved
Modtsgelscs M ds- nsilfujcschs Jsderst law Prisetc
Religiøse og teologiske skritten
Brew km l«nth». cwprskittcs of F. l-. M)«1)ster. 438 sidek. ·30
Theolugiske A fhandlingssr as (’. E. scharling 428 side1-. .40
Syv Primäikesnssr for Ums-L As Rot-du« (’81thr()p. 93 Sider .10
P. ijlsfsm sit-sh-- og ·I’:i-nk(-l:i«rp. M Sich-r .......... .20
SCHer KitsrkssgrumL 0·j·slsljlckcst. 103 Sich-r ........ .40
sein-n Kierlisskxsmrstr FULL og Bis-Wu. 144 Sider ...... .85
J. P. Mynstorz l’1·:t«(1jlcssnisr« lstp Bind. 460 Sidetx .30
-I. P. Mynst(«r: lcftprlailtcs Pritsdiktsmsn 244 Sider ...... .25
Blaise PaSML Hans Icsnnp mmä -I(ssnitt.(sn»s 175 sicher-.- .20
A. C. Larspns l«’()rtu1l(nin;zssr. 12 Rind tilsammen nu» 3.30
Historie-, Bjografi o. s. v
Thrige: Danmarks Historie i vmst Aar-hundreds
I og II. Del. 1308 sider 21 Kr. Nu kun .......... Ol.7s
Listen Luther-s Levnvt 259 Sidetn .. ............ .35
sobwaoenkliigelx II. C. Anders-Im 161 sider ........ Es
Jena Munks Nmsigatio sopteutrionalis ........ .20
Botleahokk:F’1-a Dannevirke til Als.137 sicher-» . .35
Oppermanm »als-is Hedesogens P()kk:-1mper.32 sidek .10
bitter-tut- :
Digtek og skizzer km dnuske Pnrkat,teke. 167 Sidek. . .. .25
II. C. Andersem De to Barouesser. 276 sidek ........ .35
Sophie Brenta: Julegrpster og andre Ilistokier. lsssidetc .35
Tole Baumbachske Evkkntyn 129 sider .............. .15
lbseas ,,Brand" i epfsk Form. 264 Sider med Amt-» .50
Gnmdtvig: KrønikerjnL 306 sider ................ .40
Eventyrskriuet Ved f’-ir1 Ewsld Ill. af Louisdloee 1——-5. 1.10
Nedsasttelsen var-er kun til Nov. 1914 og Anteile-i If
Eksemplsrek et- hegmsnset Man tiltsnades at bis-stille stunk-.
DANISZ LWEIKAN PUBUSMNC sollst.
Kuh-, Nebr