Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 09, 1914, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII s
F Z Hist-; Z Cz az
; — ges »
weman W JW TDMW
DANISH FW W -
W W MOMNTSÆ
muss wem W
Wes onus-) »Ma«
-:- I KECXMKOXIBXQJ I TO- I LCZFZOLOIOYOZEXOBJLOXOIO I TO. I ilslsxsblslskkkcksxbs I -«.
—År. M. II , f Bl ir, cht Ottadaq den » »He-nich 1914.f is 2:;. Aam
Eucopalnigeuz gnug.
Ton franske Regt-fing er fltmkt til
Bot-drang
De fide Bat Tage tsar de Allikkedk
vasket de angribendk, oq
Taffet-ne kktirctkr.
Lftkigckue mkneo fastdiqe til at
begmsdc Fkkdsandckhaudljngen
Tot-Ida,: Ton smnschcs
geringsz midlcrtidigc Forslnttclfc
fka Bari-J til Vordennis 358
Mit lzrnmsrc anwsc kundqøred —
Tmt bei-ich office-risi- Presse-Burs
ou Ausdng at den Emnscc Ost-r
lksot tacht Lsscnfåinsn m er uundct
froumd i Lothrjimm insn disk kasms
pessi- swmdklcti langes »ule »in-sin
Fka Russland-I Boocdsmd Iktcldcsö,
at Rai-ferne- kmr minder st start
Sinn 1 Nasränsdm as Lcmbcm, Ha
lisicm og hast 150 umsonst
Der moldcsås um c Flog i Lustm
over Paris, mon de tuikc Fluch-re
slan Mr - Musik-me indmmmsr
et alvorliat chcrlag i Einst-first
To Annekokps blcn flemt out-weh
og m Wnckalcr U slere Stab-Jof
fickrer blcsv drwbt. « En officicl
Rapport fm Paris usoldcr om et
Mk Knvnlekikorvs Sammenfmd med
Brim, som tou m Kanonen —
Japan laudsasncsr Traum-r i den
fincsisse Halm Luna Kow Mo Mit
Nord for Ifing Tan, oq den Mke
Lea-nim- i Pcskinq Note-steter deri
mod Tom et de wa Kinn-Z Nen
tmlitct
Fredag. —- Esterlmandcn foan
Tysteme dkager nwrmere ind imod.
Paris. bliver de officielle Meddelels
set sparfommere. Der bar inqenl
Kanns staat-f med Taster-ne i Nase-;
beben af Eomvsx ane m Zenle
benboldsvis 45 oq 32 Mil Nord-it
for Paris, siden Lnsdaa. Tissie to
Vmsr sum-s at beten-Je de nasrmeste
Punkte-.- til Paris, lwortil Inscemes
Amsmmrde et armer Maasse Flo
vete vobet Paris mod noe Angreb
im Lasten. —- Tnkkiets Holdning
afventes med Ænsjftelia —- Dei
meldes im New Rot-L at 72,000
Rasse-te fm Arkanqel er londfat i
Aber-dem Skotland, for derka at
sendes videte til Velkxien
Lords-! Tcn must kreist-(
staat-»du Mem-U ist-. sit Tun Hirspr
fke But-ins Nahm und Dksth AB» ’
visdfmd us E Jst-: Tom-si- Jsssxddtlm !
og Lssniimcsn » den osnsc Mc Hat-H
com hinzu-d chr, sr im m stor;
militwr Botmäan mer-- Infindxsr
as Jordan-r ist«-» zmsu tmm disk
taget txl Form-, .2.1’ancrnc toq LW
Kammer fm Atti-Janus - Et
London Tclmmm im Linme
Rats-: at Tusker-US For-sog Wo at
onmaa de Allickcdes venstko Flsj
er bleven foksttikrex, on Tosker ask
blmen ntdt til m ttæküs W til
baar til St. Quoentin oa lmk mast
tet efterlade flms Stoffs-r Artilchri.
Den bulgaklkø Minister i Mut-ken
land erklærcn at Anmut-im bar
bessnttet at holde W neun-at indtil
Lfter Krigm « Fra London mol
des, at det spart er lytkedcss Eng
lands Migsminifter. Lord Mtehner.
at famle den hale Million Privil
list-, fom han Inftedo
Sindaq ——« Der vasfontlige
as Vetydning, fm bete-stehes, var,
at Tonstetne syntes at tret-M Sud
ma fort-i Paris-« og man streute
at denn- Manivrc var et nyt For
spa Veso at omaaade Allierede, Tom
man jlle vidstc bvor vak.
Montag. — De Allieredes
Hast, iom for-waret Vefenc til Pa
ris, er Atm- i Kump med Tusker
nes hsire Fltj pqa Floden Grand
Maria qunsimændene quat- af med
Seiten-Vom Nat-beuge, hvor bri
. ttllc Treppe-: jgtaar den franske
Samisom holder sig fremdeles. —
Im Berlin well-es over Amsterdam
qt Mike sonnt-»dem Rats-M og
M is Generalftsben lagtaqek
sW Liceiøs meldss frq
Berlin. at :3,0(30 bkitifte Fangu
cr ankonnuen til Dobcritz. - — Dei
britiskc Krigsöepartement fu«-nor i
en officiel Meddelelfc England-steh
til: l. Sept. til 15,00. General
Frosch- pkiser fine Soldaten ---
Don fkanfkc Rlaadc hat kommt-de
ret Cattako, en sftrigsungarft Hans
nehm og Montenmrinckne bar slamst
Ostrmeknc vcd Boljcmitz i Herze-zo
ui1m. s« Fra den bitte Zlaamark
lnder Veretningcrnc forfkeilia —
fm rusfjsk Bildt-, at Rasse-me hat
tcmet et sinkqu Jnfnnterirckainænd
mW Jungen km tust Kildku at
Einige-me est i Fast-d tned at ad
spredis Russcrne ved Lublitt ——Tcn
britiiko tem- Krydscr Patltiinder er
Nonen spraant of en Mino i Nord
HIML
» TirsdaHL -— J Gast March
lydedc Meldingernc naa en Ven
dlnq i Krisen-s Mann til
For-del for de Ame-rede Bisse bar
Ygrebct Offcnlivem og Tusker-ne bar
trnlkek sig tilbagc. Mcn den meft
overraslendc Nylped indelwldtes i
et Telegram til London »Evoning
Pos« fra Baumqu i lmilken si
ges med General Pan sum Hieni
melsmand, at de Alljcsrede bar
vundet en Seit ved Poren-Sue
Oi5e, i lwilken den leiser-link Gakde
ander den tyslc Kronpkins sich
at Kronprinlcsn nntligvis er faldm
--—- Mcn det britilke officjellp Vutcsau
Tiger-, at den stopfte Esprstlonmmm
Mond-, General Jolfrcs Plan-er
stng er blrven ndfsrt, oa den or
loslcdeixs de Jlllicrede at drivc de
rcs koste Modfmndew tilbazns i
Nordøjtlcg Retningh Im Paris
incle-O officich at dot csk lnllech
dctsllllensdc vonsms Flej at vinde
FrrtnkxanF ndcn cmskgiil Moditand
af Tolle-tue W Den russillc Hast
i Gnlieia dkivck frecndrles Ditrigcks
no«tilb.mc. s-— Kaslmlimcknc ved
Vathiinders Zum-www i Guar
fasttes til 4 drwbm 13 ihm-odi- oa
242 sama-de --s J ist Reuter Tele
gtmn fka Eilends Velniein nneldesss
at Toll-ernt- har entkettet et sinnend-:
Vlodlmd og Brand i den bclgsske
By Inmitt. 15 Mil Sud for Na
mnk, sont tidligere i Lamms-h be
grnndet paa, at umle nientess at
have findt paa offean fra silberne-.
—
Tsl zlllurktcnt Luj zlllt
tndcr ma, at tlriktszlnlltsn nat Jundt
W trl Wurst sm- dls Lllllitsnsdc THI
sicllc Werkstalktger im London in
Bari-:- mlsldcn at Fretsslxtmsndmns ku
«llritt«rttc lmr Drum-! Tusker-m- til
lschtc Ell-re Euch tue-l N fasrlcq
lan cum Ja Petit Mann Iludeks
ne. Zaun-de Soldaten sum ksr Mu
·11n-n til Panz-, Ecsrtasllcr am inasr
Kaum U stun- Titl) t Cltmtukmtnss
Ema-It Toll-gnu- lmd unt El Tunerszi
Vanlnsniwilc til at hegt-also dort-I
dsdc og time itzt at den-I funkeln-,
ncon de Tranle Antoritctlsr lkal lms
oc somet, at do vildc give dem den
Iid til at kommt- ud as Franks-U
Rasse-me kasmper fremden-s mod
Virriacre i rusfilk Volk-n, ou Sta
atst er ualajort «
Et Tcslcgram fka Rom vil vide
at Østrtqerne lkal vcrre faskdiqe til
at We erd uafbasnaig as Inst
land.
Et Berliner Korrespondent til et
Vlad i Nqu meddcler. at Koffer
Wilhelm bohreer sitt Kantslchon
Bethmann Hollweq oq Kriqsminls
itet Jaaow for, at England kam
med l Meigen, oa at de bar relig
net-et.
Eis Find-del Million
lallmr.
London, 4. Sept· —’ Standort-S
Pariserkorrcspondcnt liaer i et Te
legram i Dag, at den. tranlke nor
dre Arme, lom har apereret i Bel
qlen og mellem den-belqlsksfransskk
Grause og Vorli, antages at have·
mästet mal-klug 100,000 Mie, lau
rede oq lot-nebe. Ratt must- st de
Nest-. as de lavmäq er dtbsh es In
.Ø.
toll-et af dode iigesz at ovlsrstlgik
st,000.
Toskerniss Tab lan ikke anslacw
med tilnaskmelsesksvis samme« Eli-jag
tiabcd, men man mein-n at Tusker
m-, sont hat lasmuct mod denno
Tcl af dkn franfle Hamfmaa have
misust fuldt ud 15(J,000 Mand, as
hoilkc 25,000 a ZWWJ antages at
nasse duva —- Kslsenlmvns Korre
spondent til tllc Ztandakd fjgcr:
..J:nflland faracsr over et Oundkcd
Tufinde dabe«
Den mje Pape Benedikt xV.
Den Z. die-. oalale »der lyclltgr
Mollejnuw af Kardinal-er Kardinal
Niacoma Holla Thiele Ærlclslstups
pcn af Bochgsm, Italien tkl ajdcdc
Pius Xcs Eftckseslgrr wo slkmilsftolLIL
»Hu-essen link folgende at fiqp um den
nuc Pape: Im Vorteil-stand til Adel
smnd gaar Flflcrmandcns Ring ved
Valuct as Kardinal Dolla Eljjcsa
til sum lec at iftcrfølqc Pluss X.
Paul- Bemsdilt XV, sont Ærklsdjfkops
uen as Bologna ldcrefter fkal finde-T
ck af Adclilwgt. Hans Inder bar
Titlen Mammo- oa Wnt sonnen
oasaa bar Rot til Title-n, bar lmn"
nldtiq lmmt den, men tmr fundct
fin støritc Forli-solle i at tjene sat
tiae og trlrngende
Pape Benedikt xV er instit set
den niindite Mand, der nogen Zinde
exkvalgt til at iidde paa Peter-I- Stol
Han er tin-get nasrinnet ozi immer
Brilleit Men lians Amidsevner er
i.ialedes, at lmn liar aivnndet den
berøinte Kardinal Ranniollas Beun
dring da Ante-lich
En Bruder til den mie Pauker
aistediciet Admiral im den italienske
Flmde En anden Broder er ni
ikediaet Knptaim nien ioin lians Bre
dre gav den«-s Lin til Italien, iaa
fielligede Sinn Kikken sit. Jan er
dtibt religiøs, ozi inedens lmn boede
i Rom, siiadierede lmii daglig ben at
deltime i Morgensäliesien Kl. II. Man
toa liain ofte paa Gaben for en sat
tia Pisa-it. der legte varmhiertia
Hin-In J Siedet for at leve liøit.
livad lian iom Underitatsiettetasr
kunde have gioish boede lian nn i en
meaet beste-den Leiliglied. for at lian
sein kunde beuge iin Jndtrmt til at
vve Vatinhiertigbed nied. Da ban
blets ndnasvni til Ærkebisiop ai
Bologna iemrede limis inie Zognes
been-baut en Automobil Ærtebis
lkopven modtoq liiqvem inen isdet han
Morde det, erlitt-rede inni, est-den
ikulde blive brnat alene til For-del
for de innige-. Lan vilde ist-e i An
toniobilen tun i Vannhiertigbeds
mission og i Udistelien ai fine Em
bedsvligten
; Unrdmnl Telln Olnefa Kunsde lidsn
FJDJ sons, da tmn nnmc til Unnklas
vkt at kmn fknldc bljics :-.mlu til at
iblivc Kissen-I næsns Lin-known
, -tmc-I efter at tmn um« unint,
ndk nan, at lmn knndc Mc bmri sx
L
b« Welche-s ban, det lillc Menne
»e, ffnlde fnnne bære Bauten as det
Ansxmr der var kostet von lmns
anldre, fast-Ha nun en Tid, da En
konka nndc var blodbespkasngt da
de Saat-, der var tilspjtst Mcnneskks
beden, ogfna kennte Ritter-, oq da
ntallich Krigsofres faldt
Krisen bar, saude ban, vasbncst
trofaftc intod fromm-, Vrwft itnod
Petri-, medcns Vifkomscrne i de
forskclliqc Lande bebe-r for Inn-r sit
met Lands Banden-J Zrtr Mrn Zeit
En- den one bot-d Blodlmd for den
andeu, on alle laa de bang Vierte
fisk- unsr.
»
Ovekfvsmmelfe i
Kansas City.
Nasstrn 7 Tom-net Regt- i 10 Time-.
3000 die-n fkudet as Baadet
Kansas Cim, Mo» 7. Sept· —
Sonn Følnc af den snæreste Regu
storim man hat oplevet her, er Van
det trængtfind i over 8000 Sism,
og Haut-redet af Mennesser er dre
Ivet ad m Mem Tede den-; gt
Baader sanken er der ftor Zum-, for
bundcsn med fammenstyrteudc Vog
ninger. Stadt-n anstand til Phäno
00«. Telefoncsn i Byen er sorfmrs
ket. og Sporvoguststjcneften er. ind
stillet slcre Its-den
Qverfvmnmelscn bar trwokt tro
LIkcnnefkelw.s To Mænd drasbtes
vcd at komme i Veroring med brnds
te clektrifkc Rande-, og en Kvinde
drukuede i Bank-eh soni omgsao heu
dois Hug.
Finder-, som gis over deresss Vreds
der, satte flere Bydele under Band.
Den ftørste Skade led den fodvestrc
Tcsl as Bven og Rosedale, Kas» en
Forftad, hvor Bande-r paa fing Zus
dcr our 23 Fde dybt·
Nmnen stracmucde ued i m Ti
mer oq 13 Minutter, og der faldt
M« Tommer.
J «Ztock Vord« Distriktet tog
Vandcst Lk Jernbanesstogulæs Zum
for Cudaby Packing Eo. og føktc
dem bott.
Mk5. Sara Wood, som brichst-da
var vaa Forbaand advaer om at
flo, men bun nasatedc det. Sau kom
Banden Emt i Affen fandtqs tmn
død i sit Hirten :
W
Hort fagt.
DW
Byldepefwn i New Dicke-ans New
Orte-ans l. Sept. Her er indtruffcst
»ct not Tilfaslde as Byldepest, dct
W. fide-u Ztmdommen førft von-aud
te for Mal-c Manns-der sich-.
.
En forfasrdclig Nth lodfaqet nf
Tordcn oa Lnnild, gjokde adskillig
Linde i Judicium Ja» Tot-leben As
tm Tor faldt :3.08 Ton-mer Regn
i 40 Minutwn »Ide paa Matten
lpleo ikkc bessert-imst
O
Heian P. Halittg fandt Jeru von
sin Fami, sont liggck ciunrcnt sm:
Mit im Solon Ewin Douglasks
Counth Wis» mrdcns Van- var i
Faer mcd at qrmns en Brand Jer
net fkal nasrc af en ndumsrkut MU
tet. Man trot, at der er Tun-sc Jeru
lcfcr. Tor er sendt m Prove- til en
Probctmeftcr for at blims under-spat
i
Skalebøruene i Minnmvoli—:i,Minn.,
fknl under Ledelfv as den-:- Last-etc
fort-jage en Tivlling as alle skoles
Pliqttiqcs Born i Vom i Illderen
nusllcsm 5 ou Hi Aar. Tor fkal ai
ves Oplusninq mu, Zwilken Skolc
lwm Vorn bei-arr, i hvad Slagss
Sust- do bot-, oq bund de Mr uden
for Skolvtfden «
detand Cuntnusutal Lkmcth R.
Taf» mu- as Enqlnsndprun Brut-.
Jssnth lskskendt im Titunccss For
1j—:-, lot-et et Laan nf sgjmshmmz
nusn s Dage, for Lamm funde ord
nen-, erklasredc England Toskland
Kris. Zum Folge derai bleo der
intct of wandt, on Bauen maa
indstille nidere meinzh indtilPens
ge Lan opnaos pas andeu Munde
En ni Aar gmnmel ijo paa Ro-!
bert lenwions Form nasr vedi
Pukwana, S. Dak» rcddedc sine tre»
mindre Saskcnde fra at indebkmth
Fortisldrenc var i Chambcrlaith da
Brandt-n auftat-. Vorm-ne legedc i
Oøet indes i Laden, og under dette
oudaqede de, at der tout Jld ou
,1(suttciic,(93ttlvet. Den crldfte Pige
fis fine sama Jaskeude ontkring siq
ou ledede dem ud grauem on Side
dsr. Btmninarn laqdes i Aska mcd
alt, fom i den var.
.
Landprifcr. Farmland blev for-?
todt-n folgt tin-r Werks-ford, Z. Dak.,’
for· 3105 og 8205 Ur. Acri-. Dem
or nasftcn san hoch Priscty som no
qcn Sinde er betalt for Jord paa
de Kanter i Stute-r Et of de folgte
Stnkker Land var paa 80 Acres
og folgtcs km en Fami, som Alb
-rer That-les Tat-liest Det Stykke
for hvilket der onnaaedes den Mc
fte Pris, bestod as 61 Ackes med
Wink-er paa. Seide Laut-et werd
W M Otss Pt. Irr-. -
Countyauditør i Oekmepin Conn
11), Mnmefota, hat gjort Staftei
wonnig-sinnen opnwrksom pau, at
der nasser Aar vjl dehnt-es 8354100
tit Moderpektfioner. Te 817,000,
sum vlev beoilget for i Aar, blev
opbkugt i syu Maaneder. Over IUU
Mindre eg deres Born hat faaet
Pension fka 87 til PZU pr Maaned.
l· September til l. Januar tau de
ingen Hjäslp faa af Conntyet, fokdi
der jagen Penge er.
Kulland skal fettles. Von Hook,
N. D» l. Zept. discllandet eaa
Bett-hold Reservationen skal aavnecs
sur Zettling ntellem l. September
og l. Mart-T Tet bliver umaske
aiort i Eiter-nahst, men lwics ifke
Je; ster, njl der dog sie saa tidlig
at de We ,,-3ettlere« tun Degtmde
Foraargarbejdet nieste Aar. En din
mite fkal uns-direkte Lundek, og uaar
;det er »fort, vil Teeartmentet anb
ne det for Zettling. Man er
meget glad ober, at deckte bljoer
Mart, da Referentionen paa dennei
Man-de bljver hurtiaere dyrtet, voll-l
ket lmr meget at sige for dem, sen
nu hoc der.
.
Vii have Jrrigation Vierte, S.
D» it Sept. En ai de Tätig, sont
Vaslgerne i Zyd Dakota skal stem
me over tied Valget i November,
er Forilaget om en Grundlovsfor
andring, der gaar ud paa at giv)
Legislatuken Ret til at bevilge Pen
ge til Jkrigation Tot er noget ligs
neu-de sont Trasneringen af Land
i den astre Del af Statt-m inen Le
gislaturen fandt, at den tut-d den
nuvasrende Grunle itte inwdeRet
til at beoilge Penge til Jrrigatiom
lworfor den lienikød Zagen til Fol
kets egen Llflwkelst Det er i den
vestre Tscl at Statt-n, at der trasns
ges til Jrrigatiom on dette tan
opnaics oed at benytte de mai-ge
Fleder.
rllortliern Paciiic Bauen-:- Jud
tlmtet St. Paul, Minnefotn» i.
schm. Not-them Paciiic Bauen hav
de ved Udgangen ai sidite Fiikalanr
den ZU. Juni, eiterat den havde uds
betalt 7.9 Procent i Udbytte, et
Ouerstud of 32,925,247 mod SM
2()3,517 Auret i Forveien Ind
tasqterne ait i Fiikalaaret ned med
sit,131,336, niedens Statterne gik
op 81,0()0,000. Forhøielsen afSkats
terne ndgjorde neeften 25 Procent as
Efatterne i foreqaaende Aar.
Bauen liar-lldfigt til at iaa be
der Jndtasgter i Aar, skønt Avlen
i Nordveiten ikke blev faa sod, sont
um« oprindelig ventede: men den
bliuer dog over et Tltiiddelsfaat
Linien j :Ikut·d1nsst N. Tat. Ren-E
man-, N. T» -«). Zum Nord Da
kntass Enmakorn kursiv-J nn, og ont
dot paa lnnqt ncrr ikke blimsr noqct
Kronoar. nil den dog blivc ftørro
end Avlm i miss. Haunsaven or
stor, og Immeran lwr i Tistriktct
er mmet tilfredse med, at Priferkw
er san lwics nu, da de bar tin-get
at saslqv. Jfølqe de Opaaocstn sont
er modtamst hor, vil Moden ach
qonnemsuitlia 15 Vuslnsls mleeron
oq Vog oa Vintksrrumsn nassusu JQ
Vttflwls. Former-no tmr bmundt
Vløininqisn for nasfw Aar.
.
Aarsdaacsn for Storbmnchn i
Cbimqo, Guyet-Wen uroklnmcsror
den Id, Oktober sont Vraudsorcbyqs
akslfosdw Aarsdaaon for Stocbrans
den i Chiroqu den 9. Oktober, vil
blioc almindelig fejrct udover Ve
fton som Vraudforebnaaelfesdaa.
Rudern-sc Dunne bar allda-do nd
stcsdt fin Proklgmation oa anmodor
Vommus om at fofrc Tagen nusd
at have mewkksombcden bemwnsdt
paa, bvad der kan gøres for at
fortnindfke Paradme ved at have
Øvclfe i de offentliav Stola oq at
holde offentliqe Moder. Komitcen
for «Publicitv and Edstcation«, fra
»dem Tanken at fein-. Dacht adqu
hat henveudt fis tik andre Gut-er
nster med Amt-editing am at sage
mqu Stein -
Jt
Horden Landt.
Fortwldenc pau Island Rmkja
nir, Is. August Regt-ringen tm
lcjrt Den muu Ton-J storo norjk
Traume ,,-Lwrmud«. Stil-et fful før
1Ladning sml sra Burgen til Ren
kmvik ou Haar Derer mod en Bad
ning Tønnner til Amorij og vench
tillmgc til Island used ou Ladninc
Leuncdsmidlcr.
I
Nordinasnd i den kranka Hast
Ficke IIkordmwnd, sont er bofiddondc
i Paris-, dcltagcr i Krigcn par
fmnsk Side. Blandx dem er to ung
Vrødrc Løchvm lmoms den eue bli
um« Artillerikaptnjn, Raoul Heide
Wallin, Hielt Nimaord og Petier
Nimanrd oq Pcus or uduasvnt til
franskc Løjtnantcr. Ni)gaard, fom
talisr »Wer Aodt Engelff og Tusk,
er attached-et konmmndcrendc Admi
ral for klkordeskndrcns Stab.
Nu sovnsk Krigsministcsn Stock
holm, LI. August. Til.Krig-3minis
ster er i Tag ndnasunt Oberst V. B.
E. Mørcke. Allerede tidligere tilhøri
te han Regeringen som konsultativt
Modlccn Statsminister Hammer
skjøld, som tidligoke bar indohavt
Krigsmknisterportesøljen Var anset
dct rigtigt i disse ukoliae Tider at
have on Militwr i Spidscn for dettc
Departement Hatt beholder derimod
Statsministerembedet, men uden De
partement
.
Ton incuske Konnt-sannle Stock
hohn, lö. August Tronningcn lmr
i Tun naa Zlottct haft on Zannncns
konnt, book der blov dannet en ftor
Evntmlomanisation for at forlmndlkl
vm alle do Furnuld as Nødhiaslpsars
beide, sont nu drjuois rnndt unt i
Landst. Prins Enaen er Fornmnd
i Isrlnsfdsndmchst Kronnrinssossscsn
nur bognndt et «Omansationsarbcji
de for Landsmknnsns ordentligc Uds
rnsminq m Vrinsossse Ingrimm bar
ftjllct fiss i Zpsdfen for nllcs de Tu
sindcr as Frivilligcy sont arlnsjdcr
for »Røde Kors« lldrnftnims.
.
Finder Moderij Unifonn Meiji
m Citn, 5. Zept. Te militnsre Mun
diubeder bar i en herværåndse Pri
oatleslighed fnndct Prasssdcnt Mode
ross oaVicrprwsidentFinaZnnrvz blods
lnsstasnkte Unifornter, end nidcre den
ntukdede«Prmäidrntci Ur, samt en
ElipsksnnnL sont nur tillmßt sum-:
Bkodcr, Nunmko Madero. Noah-n
oq Ulmst vil bline opbevcmst i Na
tio1ialtnnfe(-t.
Mode-ro oa Saum blou sont be
fondt nmrdct i Februar MU.
s
kliusksislis lldimndwru til stoben
lmuu antoni Torssduzi Furmidug den
III. Illig. used Tog out-r Vmudrup
Alt Aussen-, uusst Komm-r oki Vorsi,
Der lmr »Ja-rot pim ou meinst ulwlmi
iiislig Reife Tsist var den-is Mit
over Antworpm at udouudru til
Ttliiicrifih ou de iorlod i den Hen
siqt for godt tns Iliicsr fidisu Rus
laud. Da de kin til den liclaiftc
Nrasnsa vlov dvt dem Moden at de
itke kam luden-, oq de bloo dcrcftisr
spudt tik Køöisnlmvu Tot tust-iste
Koufulot dan j Følqls »V. T« « Om
som for den-s Vidisrisbefordriiig.
Ydrrlikusrc lldskrivniuq as Iron
por. Stockholm, 15. August Rege
ringeu bar befluttet til 24. August
ndorliqere at indkaldc owruepliqtiac
Troppcn Forstc Aarskliisfe af Jn
fanteriet, Jngcniørvaabnct oq en
Dscl af Trasncty of Kavalcriet noalcs
Kategorien vasfentlig saadasnic, lom
bar tfenestgjort i den lmewcdc Hast
og as de øvriqe Vaabenartcr to
Aarsklusfer. Anledninaeu til Jud
kaldclfen or at en ftor Dcl af den
tienefmørcudo Starke man bortkoms
masndercs for specielle Befkvttssllcgs
formaal, og at man hat antet del
riatiast til Trods for dette at for«
strecke Treppe-ne omtrent til den
femme Styx-te com under normale
For-Hain
Its
En mislykket Ekspedition. London,
l. Zept. Tot heddcr i et Reuwrteles
graut fra Et. Peter-Imag, at de
ouerlevendc Mksdlcmmer af disn akk
tifkc Ekspeditioth som lade-des af
Licutnant deosi. og sont bcgav sig
nordpaa i «le er ankommt-r til ·
Arkangei. Te fortasllen at Meut
« nant Ecdoff døde under sit fragtes
løfe Forføg Paa at naa Nordpoleu.
. Vintorcn tSI1«-.)—-1913 befandt Ekss
ursditiomsn siq i et as den oudaget
Hyt Tcrritorium, og nasftc For-gar
lnsaav den sig til Franz Zofcfs Land.
Tcrsra begav den sig nordvaa mud
Narddolen ledfaget as to Sømasnd
Tons Leder blev sog og døde.
Tiny Grundiahed En københavnsk
Dann-, fom kam hie-u fra Toskland
med on af de sidstc Gjodferfasrgcr,
fortasllcr en Korrespondent til »Hm-L
Links at der iblandt Passaaorerne
«««.r m Tot Hat Mist-Ner dor var
bchmsn udvistc direkte fra Hofpitaleri
m-. :cauulia afordc dct et ydcrft
vinliat Jndtrnk at sc en nng Rus
for, der lmoch faaet begng Bett
amputerct og csndnu ikke var saa
fuldt helbredet, at han runde brnge
Trasbem blivc baaret rundt paa
Roma-n af fin Bruder. En dansk
Lwae blandt do reffcndv tilfaa bam
oa andre udvjfte Patienten
Missionwrcr i en vanfkelig Stil
ling. Til dot nurka Missionsfelskabs
Sckretariat er fm Zelfkabets Kas
fmsr Wo Madagaskrr indløbet fal
Uonch Telisqrmns »Madaaafkar Bank
nasgter at ndbctale us Wange Korn
us til Hiwlp.« Paa Madagaskar er
i Selfkabets Tfeuefte i alt 84 norst
ibermnet PsissiouasrlmMiasma En
Tcsl af dem er for Tidcsn i Not-ac,
men ibkrmncst· Bot-neue er der vel
for Lieblikket m. 100 norske dcrude
Dis-Enden er der one-r 1000 Jndfødte
i Zolfkabets Tioncsftc sont chrcsre og
Pisa-steh Forbaabcsntlia lidcsr de ikke
nagen øjcblikkoliq Nød, men vil
blims furftmskkrt mcsd ddt allidrnøds
vendiafw a? de Jndfødtcs. Selfkabet
imr straks beimendt fiq til den norske
Vatik, som fortnidler Veksclforbins
helfen mcd Madagastskan oq ovorveier
for øuriat lwad der bør unsres for
paa lmrtigfte og bedste Munde at
konnan dem til Hinsle
Qual and —’»li-ngci0rltuld. Im den
ianelskitno roiiiu sZutidklsJimnt i Lon
Dsii J- Osr Our ll ;’lii,1.:.ic;i-1s«rct
til dui danits ««aitd11unio-tsimnt:
kliisgwtkugrii nimm-im at din over
for Bank of England inl Ittdoftaii for
isxlmisrt Tab, Don nimm-«- kounnc til
at lido i Forlsindclss med Diskontes
ring til den usiiciisllc Tislontosats
as alle anmzusligc indi-- og ndens
landskc Vol-Iler, disri indbefattet
Variwkflisr og udenlandfke Bankfis
lialisris Trauer, afrispterct forinden
den l. Angst. Nødvcndige Fornyeb
scr vil indtil videre blivc instit-munter
ai Bank of England til 2 pCt. over
den officiolle Diskotitofats.
Virkningcn lusraf malt blive en al
mindclig Lettclse vfor Markedet og
Genoptagelsc af udmtlandlk Fort-et
ning. -
Tyske Bankers Filialer bliver lik
vidorct under Tilltm af Regeringen.»
Rulstriken i Col-nahm
Præsidsnt Willen har under 7.
ds. lienvendt lig til Reprassentans
tot for bat-de Ulrbojdsgivore og Ar-.
beiden-, itivolvcrede i den Strike i .
Colokado, der bar værct·af laa
lang Varighczly som bar gjort Krav
paa foderale Treppen oq lom er
ved at bllve til ou national Kam-·
mitei. Hatt bar foracwes ventet pag
Anmodfning om Hiælp til etwa-re »
Mclemmmdet vg hatt Viola-I »
om fin Net til steh-la at holde käut- .
rale Trost-per der jsr at gM III- T
WW M MMW T